Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten."

Transkript

1 BOLAGSANALYS 25 oktober 2013 Sammanfattning ReadSoft (RSOFb.ST) Fortsatt svagt från ReadSoft ReadSofts rapport för det tredje kvartalet var i linje med våra lågt ställda förväntningar. Försäljningen ökade med 1 procent i jämförbara valutor och resultatet som påverkats av en engångskostnad på 3 miljoner kronor uppgick till -4,7 miljoner kronor. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: Small Cap 651 MSEK Information Technology Per Åkerberg Göran E Larsson OMXS 30 ReadSoft Det positiva under kvartalet är att bolaget vunnit flera större affärer på deras XBOUND-produkt. Samtidigt har de repetitiva intäkterna fortsatt att öka vilket är viktigt för den långsiktiga investeraren. De återkommande intäkterna stod för 45 procent av försäljningen i kvartalet. ReadSoft har som målsättningen att öka de repetitiva intäkterna så att de på sikt överstiger 70 procent av den totala försäljningen. Skulle de lyckas med detta skulle det vara mycket positivt för värderingen av bolaget. Vi har inte gjort några förändringar i rating eller estimat okt 23-jan 23-apr 22-jul 20-okt Redeye Rating (0 10 poäng) Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Avkastningspotential 8,0 poäng 8,0 poäng 8,0 poäng 7,0 poäng 8,0 poäng Nyckeltal E 2014E 2015E Omsättning, MSEK Tillväxt 7% 18% -2% 5% 5% EBITDA EBITDA-marginal 19% 16% 12% 16% 17% EBIT EBIT-marginal 12% 8% 3% 9% 10% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal 9% 6% 2% 7% 8% Utdelning/Aktie E 2014E 2015E VPA 1,81 1,45 0,56 1,62 2,01 P/E 10,4 15,3 35,3 12,2 9,8 EV/Sales 0,7 0,8 0,7 0,6 0,5 EV/EBITDA 3,8 5,0 6,3 3,8 3,2 Fakta Aktiekurs (SEK) 19,8 Antal aktier (milj) 32,9 Börsvärde (MSEK) 651 Nettoskuld (MSEK) -85 Free float (%) 79 % Dagl oms. ( 000) 35 Analytiker: Erik Kramming Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT-marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorn oberoende av enstaka händelser viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers, marknadsförväntningar, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med 0,5x. 2

3 2013 blir ett mellanår ReadSofts rapport för det tredje kvartalet var svag precis som vi räknat med ReadSofts rapport var till stora delar som vi förväntat oss. Försäljningen var svag och uppgick till 178 miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till -5,4 miljoner kronor vilket var marginellt svagare än de -4 miljoner kronor vi hade räknat med. Förväntat vs. utfall (SEKm) Q3'12 Q3'13E Utfall Diff Försäljning 179,6 175,0 177,7 2% EBITDA 12,1-5,0-1,4-72% EBIT 8,6-4,0-5,4 35% PTP 8,9-4,6-5,9 28% VPA, SEK 0,17-0,11-0,14 31% Försäljningstillväxt -3% -1% EBIT marginal 4,8% -2,3% -3,0% VPA tillväxt (YoY) na na Källa: Redeye Research Mycket viktigt att följa utvecklingen för de återkommande intäkterna framöver ReadSoft har som mål att öka de återkommande intäkterna till att uppgå till över 70 procent på sikt vilket skulle få stor påverkan på värderingen av bolaget De repetitiva intäkterna ska öka till över 70 procent över tid Licensförsäljningen är fortsatt på en svag nivå vilket pressar lönsamheten i bolaget på kort sikt. Det positiva är att de repetitiva intäkterna fortsätter att öka och uppgick i kvartalet till 80 miljoner kronor vilket är en ökning med drygt 9 procent jämfört med för ett år sedan vilket är helt enligt bolagets strategi. För den långsiktiga investeraren blir det väldigt viktigt att följa utvecklingen av de repetitiva intäkterna då detta kommer att få stor påverkan på värderingen av ReadSoft över tid. Under det tredje kvartalet stod de repetitiva intäkterna för 45 procent av de totala intäkterna vilket var en ökning från 40 procent motsvarande kvartal På rullande 12 månader uppgår de repetitiva intäkterna till 327 miljoner kronor. ReadSoft har satt upp en långsiktig målsättning att 70 procent av intäkterna ska vara av repetitiv art. Hur fort de ska nå den målsättningen är dock oklart och beror till stora delar på hur aggressiva bolaget är i att styra sina affärer från licensaffärer av perpetualkaraktär. Vi tror att ReadSoft som är måna om att uppvisa en godkänd lönsamhetsnivå samtidigt som den här omställningen pågår och vi räknar därför med att de kommer att vara relativt försiktig med att forcera kunderna in i en hyresmodell. Det innebär att det troligtvis kommer att ta ett par år innan bolaget når hela vägen till 70 procent. Ser man till andra bolag som kommit längre i att implementera hyresmodellen kan man exempelvis notera att finska Baswares återkommande intäkter uppgick till 67 procent i kvartalet. 3

4 Intäkter förväntat vs. utfall Intäkter Q3'12 Q3'13E Utfall Licensintäkter 58 55,5 56 Underhållsavtal Produktrelaterade konsulttjänster Hårdvara 6 5,5 6 Övriga intäkter Intäkter total Källa: Redeye Research Kvartalet har påverkats av engångskostnader på 3 miljoner kronor till följd av besparingsprogrammet som infördes under andra kvartalet På kostnadssidan var det inga större avviskelser i kvartalet. Kvartalet har påverkats av engångskostnader för det besparingsprogram som infördes under det andra kvartalet på 3 miljoner kronor. I kvartalsrapporten för det tredje kvartalet har det framkommit mer information om effekterna av det programmet. Totalt är det 30 tjänster som har påverkats vilket ger en årlig besparing från inledning av 2014 på miljoner kronor. Vi räknar dock inte med att kostnaderna kommer att sjunka med lika mycket utan räknar med att det besparingsutrymmet istället kommer att utnyttjas till satsningar inom områden där ReadSoft ser stora tillväxtmöjligheter. Det är alltså mer av en omfördelning av resurser det handlar om som syftar till att ge bolaget större tillväxtmöjligheter. Detta ser vi som positivt och är ett viktigt steg för bolaget för att åter kommer tillbaka på tillväxtspåret under ReadSoft kommer att öka bearbetningen av marknadssegment där de ser störst tillväxtpotential Besparingsprogrammet ger utrymme för offensiva satsningar Exakt vad ReadSoft ska använda det utrymme som uppstått i och med besparingsprogrammet till är inte helt klart. Vi ser det som troligast att de kommer att lägga extra krut på lanseringen av deras e-invoicing lösning som kommer att rullas ut globalt under En annan satsning som troligtvis är aktuell är att förstärka försäljningsstyrkan i Nordamerika. Försäljningen av XBOUND har fått upp farten och där är den amerikanska marknaden högintressant. Oracle-erbjudandet har nyligen förstärkts med nya funktioner och även här är kan det vara intressant att öka resurserna på den nordamerikanska marknaden. ReadSofts vd Per Åkerberg är dock tydlig med att hela utrymmet från kostnadsbesparingsprogrammet inte kommer att satsas på nya satsningar utan bolaget kommer netto att ha en lägre kostnadsmassa vid ingången av Hur mycket lägre är däremot inte klart. Flera XBOUND-affärer under det tredje kvartalet Flera XBOUND-affärer i tredje kvartalet Trots att ReadSoft presenterade en svag rapport för det andra kvartalet har bolaget vunnit en hel del affärer under det tredje kvartalet. Antalet pressreleasade affärer har varit på samma nivå som under motsvarande kvartal 2012 samtidigt som de också varit marginellt större. Den främsta anledningen till det är den stora tyska XBOUND-ordern som uppgick till hela 15,6 miljoner kronor. Antalet XBOUND-affärer har efter en något trög period lossnat något under det tredje kvartalet och kommer att vara ett viktigt tillväxtområde för ReadSoft framöver, inte minst i Nordamerika. 4

5 Antal pressreleasade avtal i Q vs Q Mkr Q3'13 Q3'12 Antal pressreleasade avtal 7 7 Summa pressreleasade avtal 35,9 30,4 Medel pressreleasade avtal 5,1 4,3 Källa: ReadSoft, Redeye Research Vi har inte gjort några större förändringar i våra prognoser efter det tredje kvartalet Finansiella prognoser Vi tog redan under det andra kvartalet höjd för att det andra halvåret skulle bli svagare och rapporten för det tredje kvartalet var i nivå med våra förväntningar vilket gör att vi inte kommer att göra några större justeringar i denna analysuppdatering. Det fjärde kvartalet är normalt ReadSofts starkaste kvartal och bör kunna bli så även i år Det fjärde kvartalet kommer som vanligt bli mycket viktigt för ReadSoft. Detta gäller speciellt i år då de tre första kvartalen varit svagare än vad vi räknade med vid inledningen av året. Bolaget uppger att försäljningspipen ser bra ut inför det fjärde kvartalet men i och med att det oftast är ett fåtal större affärer som avgör om det blir ett svagt eller ett starkt kvartal finns det alltid en underliggande osäkerhet i prognoserna. Vi räknar med att 2012 blir ett mellanår för ReadSoft försäljnings- och resultatmässigt Det utrymme som skapats i och med besparingsprogrammet kommer framförallt att fyllas med offensiva satsningar som exempelvis att stärka upp försäljningsstyrkan i Nordamerika för både XBOUND- och Oracle satsningen. Även utrullningen av e-invoicing lösningen under 2014 kommer det att läggas krut på. Tillsammans bör detta kunna bidra positivt till försäljningen redan under 2014 även om försäljningscyklerna normalt uppgår till 6-18 månader. Vi räknar med att ReadSofts försäljning växer med 5 procent under 2014 samtidigt som lönsamheten återgår till 2012 års nivå med hjälp av både starkare försäljning och en lägre kostnadsnivå. Detaljerade estimat SEKm Q1'12 Q2'12 Q3'12 Q4' Q1'13 Q2'13E Q3'13E Q4'13E 2013E 2014E Försäljning EBITDA* EBIT Vinst före skatt VPA, SEK 0,22 0,22 1,25 1,80-0,24 0,45 0,17 1,08 1,45-0,38 0,03-0,14 1,05 0,56 1,62 Försäljningstillväxt 11% 6% 0% 7% 11% 25% 13% 22% 18% 4% 8% 10% 0% -2% 5% EBITDA marginal* 8% 5% 9% 11% -7% 9% 7% 19% 8% -11% 3% -1% 19% 4% 9% EBIT marginal 3% 2% 9% 12% -6% 10% 5% 19% 8% -9% 1% -3% 19% 3% 9% VPA tillväxt -60% 0% 476% 44% na -2% -57% 9% -19% na -94% -186% -2% -61% 189% Källa: Redeye Research, Prevas *EBITDA exklusive aktiveringar utgifter för produktutvecklingar 5

6 Vår värdering är oförändrad på 26 kronor per aktie Värdering Vi har använt en oförändrad diskonteringsränta (WACC) om 10,4 procent, varav beta är 1,2 och den riskfria räntan uppgår till 1,9 procent. Vi har som riskpremie använt 7,1 procent, vilket reflekterar den småbolagsrabatt som vi anser att aktien bör handlas med. För perioden E räknar vi med en genomsnittlig tillväxt om 1,7 procent samt en genomsnittlig rörelsemarinal på 6 procent. Under perioden E har vi räknat med en genomsnittlig tillväxt om 5 procent och en genomsnittlig rörelsemarginal om 9,7 procent. Terminal tillväxt antas uppgå till 3 procent. Sammantaget motiverar det ett värde på 26 kronor per aktie vilket är samma nivå som tidigare. ReadSoft värdering ser attraktiv ut givet deras peers Relativvärdering Vi har valt att jämföra ReadSoft med ett antal av de nordiska programvarubolagen. Det finns dock ett antal parametrar som försvårar den jämförelsen. Bland annat är vissa av bolagen betydligt större än ReadSoft medan andra är betydligt mindre. Vissa av bolagen är globala med goda tillväxtmöjligheter medan andra är mer lokala och mer nischade med mindre tillväxtpotential. Vissa av bolagen har haft stabila utvecklingar medan andra är bolag som håller på att vända till eller från förlust. Efter att ha justerat våra prognoser värderas ReadSoft mer i nivå med de övriga nordiska mjukvarubolagen. Vi anser dock att ReadSoft bör kunna handlas med en premium med tanke på deras globala position, starka balansräkning och normalt starka tillväxt. Anledningen till att bolaget inte värderas med en premium är troligtvis att bolaget haft ett tufft 2013 samt att bolaget är inne i en fas där de ökar de återkommande intäkterna vilket påverkar licensförsäljningen som i sin tur påverkar den kortsiktiga lönsamheten. Redeye värdering P/E EV/EBITDA EV/S Försäljningstillväxt EBITDA marginal EPS tillväxt Bolag Valuta Börsvärde 2013E 2014E 2013E 2014E 2013E 2014E Nordiska mjukvarubolag DATA RESPONS ASA NOK ,6 12,1 8,7 8,1 0,5 0,5-7% 6% -130% DIGIA PLC EUR 82 17,2 9,4 9,3 6,1 0,9 0,9-16% 10% -121% BASWARE OYJ EUR ,0 33,3 23,4 14,6 2,2 2,0 16% 9% -68% VI[Z]RT LTD NOK ,2 67,6 6,0 5,2 1,2 1,1-1% 20% -1% INDUST & FINANCIAL SYSTEM-B SEK ,9 15,6 11,8 8,6 1,3 1,2 7% 11% -10% COMPTEL OYJ EUR 55 23,2 12,1 4,8 4,1 0,7 0,6 10% 14% -69% FORMPIPE SOFTWARE AB SEK 254 na 12,4 4,2 3,7 0,9 0,8 161% 21% -79% SIMCORP A/S DKK ,2 21,0 17,6 14,9 4,5 4,0 19% 25% 28% OPERA SOFTWARE ASA NOK ,2 141,2 18,2 12,9 5,1 3,9 86% 28% 50% F-SECURE OYJ EUR ,4 13,8 7,4 6,8 1,6 1,5 8% 21% -2% BOUVET ASA NOK ,2 10,2 6,9 6,3 0,7 0,6 24% 10% 12% ENEA AB SEK ,2 12,5 7,4 6,5 na na -8% 24% na READSOFT AB-B SH SEK ,7 12,0 7,4* 4,8* 0,7 0,6-2% 12%* -61% Medel 50,3 30,1 10,5 8,1 1,8 1,6 25% 17% -35% Median 23,2 13,1 8,0 6,7 1,2 1,1 9% 17% -10% Källa: Redeye Research *Readsofts EBITDA marginal är inklusive aktiverade utvecklingskostnader Omsättningen i ReadSoft aktien har i genomsnitt uppgått till aktier om dagen i genomsnitt Aktien Vi har inte noterat några större förändringar på listan över de största ägarna förutom att Öhmans IT-fond har minskat sitt innehav något. Omsättningen i aktien har uppgått till i genomsnitt aktier om dagen under det senaste året. 6

7 ReadSoft är noterat på stockholmsbörsens Small Cap lista Investeringssammanfattning ReadSoft är ett globalt programvarubolag som startade sin verksamhet i Stockholm och i Helsingborg där bolaget fortfarande har sitt huvudkontor. Bolaget har drygt 600 anställda fördelat på 17 länder och över 300 partners i mer än 70 länder. ReadSoft är noterat på Stockholmsbörsens Small Cap lista sedan Bolaget grundades på idén att det spenderades för mycket tid på pappershantering och att många av dessa processer borde kunna automatiseras har så här långt varit ett svagt år för bolaget såväl försäljnings- som lönsamhetsmässigt ReadSoft har haft en svag utveckling under 2013 där tillväxten avstannat. Även lönsamheten har påverkats av den svaga försäljningen. Bolaget har inga kommunicerade finansiella mål men har varit tydliga med att de har en målsättning om att öka de återkommande intäkterna så att de står för 70 procent av de totala intäkterna på sikt. Att bolaget utvecklas åt det hållet blir mycket viktigt att följa för den långsiktiga investeraren i ReadSoft då det enligt oss kommer få stor påverkan på värderingen av bolaget om de når den målsättningen. ReadSoft har idag över kunder globalt och ser alla bolag som hanterar över dokument som potentiella kunder. ReadSoft automatiserar all form av dokumenthantering men en övervägande del av dokumenten som passerar ReadSofts system är fakturor. ReadSoft har fem huvudprodukter i sitt erbjudande där produkten Capture används för att tyda dokument av olika format. Capture säljs enskilt men också ofta som en del med PROCESSIT (Oracle) eller PROCESS DIRECTOR (SAP) som möjliggör kopplingen in i dessa ERP-system. Capture kan även kopplas ihop med de flesta andra ERP-system som finns på marknaden. Den fjärde produkten är ReadSofts molnbaserade lösning, ReadSoft Online, som är den senast lanserade produkten och framförallt riktar sig till små och medelstora bolag i första skedet. Den femte produkten heter XBOUND som är specialiserad på att hantera stora volymer av dokument och förvärvades under Under 2013 har svenska Expert Systems förvärvats och ReadSoft har därmed fått in en fot på e-faktura marknaden vilket är strategiskt väldigt viktigt för bolaget då en allt större del av fakturor skickas inom olika typer av fakturanätverk. 7

8 Sammanfattning Redeye Rating Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ledning 8,0p Ratingförändringar i denna rapport: Inga förändringar Vi bedömer att ReadSoft har en mycket erfaren och kompetent ledning. Det som gör att fullt poäng inte nås är att VD Per Åkerberg är relativt ny på ReadSoft och det behövs ytterligare tid för att bedöma hans insats. Tillväxtpotential 8,0p Marknaden som ReadSoft verkar på är mångdubbelt större än bolagets omsättning samtidigt som ReadSoft växer snabbare än marknaden som uppges växa med cirka 6 procent per år. Bolaget har många viktiga partnersamarbeten. Lönsamhet 8,0p ReadSoft har historiskt varit ett lönsamt bolag även om lönsamheten föll till låga nivåer under 2008 och Högre rörelsemarginaler krävs för att motivera max poäng. Trygg placering 7,0p ReadSoft har över 8500 kunder varav de 20 största står för cirka 6 procent av den totala omsättningen vilket visar på en god riskspridning. Den stora risken ligger i övergången till en SAAS affärsmodell som kan påverka licensintäkterna negativt. Avkastningspotential 8,0p ReadSoft värderas relativt lågt jämfört alla de grupper av Peers som vi jämfört bolaget med. Även den fundamentala värderingen stödjer en högre värdering. Aktien är inte oupptäckt utan har flera institutionella ägare bland de 10 största. 8

9 Resultaträkning E 2014E 2015E Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar materiella tillg Avskrivningar immateriella tillg Goodwill nedskrivningar EBIT Resultatandelar Finansnetto Valutakursdifferenser Resultat före skatt Skatt Net earnings Balansräkning E 2014E 2015E Tillgångar Omsättningstillgångr Kassa och bank Kundfordringar Lager Andra fordringar Summa omsättn Anläggningstillgångar Materiella anl.tillg Finansiella anl.tillg Övriga finansiella tillg Goodwill Imm. tillg. vid förväv Övr. immater. tillg Övr. anlägg. tillg Summa anlägg Uppsk. skatteford Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Kortfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder Summa kort. skuld Räntebr. skulder L. icke ränteb.skulder Konvertibler Summa skulder Uppskj. skatteskuld Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & E. Kap Summa skulder och E. Kap Fritt kassaflöde E 2014E 2015E Omsättning Sum rörelsekost Avskrivningar EBIT Skatt på EBIT NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Föränd. i rörelsekap Investeringar DCF värdering Kassaflöden, MSEK Riskpremie 7,1 % NPV FCF ( ) 97 Betavärde 1,3 NPV FCF ( ) 271 Riskfri ränta 2,0 % NPV FCF (2023-) 391 Räntepremie 5,0 % Rörelsefrämmade tillgångar 97 WACC 10,4 % Räntebärande skulder 0 Motiverat värde MSEK 857 Antaganden Genomsn. förs. tillv. 4,7 % Motiverat värde per aktie, SEK 26,0 EBIT-marginal 9,4 % Börskurs, SEK 19,8 Lönsamhet E 2014E 2015E ROE 20% 14% 5% 14% 15% ROCE 25% 18% 7% 17% 19% ROIC 30% 25% 8% 19% 25% EBITDA-marginal 19% 16% 12% 16% 17% EBIT-marginal 12% 8% 3% 9% 10% Netto-marginal 9% 6% 2% 7% 8% Data per aktie E 2014E 2015E VPA 1,81 1,45 0,56 1,62 2,01 VPA just 1,81 1,45 0,56 1,62 2,01 Utdelning 0,50 0,49 0,14 0,41 0,50 Nettoskuld -3,83-3,45-2,58-4,39-5,86 Antal aktier 32,49 32,90 32,90 32,90 32,90 Värdering E 2014E 2015E Enterprise Value 483,2 617,0 566,7 507,0 458,7 P/E 10,4 15,3 35,3 12,2 9,8 P/S 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 EV/S 0,7 0,8 0,7 0,6 0,5 EV/EBITDA 3,8 5,0 6,3 3,8 3,2 EV/EBIT 6,2 9,4 21,9 7,3 5,4 P/BV 1,9 2,0 1,8 1,6 1,4 Aktiens utveckling Tillväxt/år 11/13e 1 mån -12,4 % Omsättning 7,6 % 3 mån -12,0 % Rörelseresultat, just -42,34 % 12 mån 2,1 % V/A, just -44,3 % Årets Början -7,9 % EK 5,8 % Aktiestruktur % Röster Kapital Appelstål Lars 20,7 % 10,6 % Andersson Jan 20,7 % 10,6 % Readsoft 0,0 % 7,7 % Nordea Investment Funds 5,3 % 6,8 % Lannebo Fonder 4,3 % 5,6 % Handelsbanken Fonder 3,5 % 4,5 % Länsförsäkringar Fonder 3,1 % 4,0 % Öhman IT-Fond 3,0 % 3,9 % Unionen 2,8 % 3,7 % Swedbank Robur Fonder 2,7 % 3,5 % Aktien Reuterskod RSOFb.ST Lista Small Cap Kurs, SEK 19,8 Antal aktier, milj 32,9 Börsvärde, MSEK 651,5 Bolagsledning & styrelse VD CFO IR Ordf Per Åkerberg Jan Bertilsson Johan Holmqvist Göran E Larsson Nästkommande rapportdatum FY 2014 Results February 14, 2014 Fritt kassaflöde Kapitalstruktur E 2014E 2015E Soliditet 46% 45% 44% 47% 49% Skuldsättningsgrad 10% 0% 8% 0% 0% Nettoskuld Sysselsatt kapital Kapit. oms. hastighet 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9 Tillväxt E 2014E 2015E Försäljningstillväxt 7% 18% -2% 5% 5% VPA-tillväxt (just) 60% -20% -61% 189% 24% Analytiker Erik Kramming Redeye AB Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm 9

10 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) E 2014E 2015E 20% 15% 10% 5% 0% -5% E 2014E 2015E 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Omsättning Försäljningstillväxt EBIT just EBIT just-marginal Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) 2,5 2 1,5 1 0, E 2014E 2015E 2,5 2 1,5 1 0,5 0 50% 49% 48% 47% 46% 45% 44% 43% 42% 41% E 2014E 2015E 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% VPA VPA (just) Soliditet Skuldsättningsgrad Produktområden Geografiska områden Intressekonflikter Erik Kramming äger aktier i bolaget X: Nej Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från bolaget i samband med detta. Verksamhetsbeskrivning ReadSoft startade som ett sidoprojekt av de två universitetsstudenterna Jan Andersson och Lars Appelstål i slutet av 80-talet. Bolaget skapar programvara som hjälper företag att automatisera sina dokumentprocesser. Dessa processer kan vara till exempel: sortering av dokument, tolkning av information på inkommande dokument (pappers- eller elektroniska), överföring till affärssystem och matchning mot befintlig data. ReadSoft finns etablerat i 17 länder på sex kontinenter. Bolaget har ca 600 anställda och har sitt huvudkontor i Helsingborg. ReadSoft är noterat på Stockholmsbörsens Small Cap-lista. 10

11 DISCLAIMER Viktig information Redeye AB ("Redeye" eller "Bolaget") är en specialiserad investmentbank inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag i Norden. Vi fokuserar på sektorerna IT, Life Sciences, Media, Betting, Cleantech och Råvaror. Vi tillhandahåller tjänster inom Corporate Broking, Corporate Finance, aktieanalys, investerarrelationer och medietjänster. Våra styrkor är vår prisbelönta analysavdelning, erfarna rådgivare, ett unikt investerarnätverk samt vår kraftfulla distributionskanal redeye.se. Redeye grundades år 1999 och står under Finansinspektionens tillsyn sedan Redeye har följande tillstånd: mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument, investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument, utarbeta, sprida finansiella analyser/rekommendationer för handel med finansiella instrument, utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, placering av finansiella instrument utan fast åtagande, förvara finansiella instrument och ta emot medel med redovisningsskyldighet, råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsuppköp, utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument samt bedriva Certified Advisory verksamhet (sidotillstånd). Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från och med den dag beslut tagits att en analys ska produceras på bolaget samt två bankdagar efter analysen publicerats. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckningen anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. Rating/Rekommendationsstruktur Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeyes rekommendationer för teknisk analys är: Köp (Buy) och Sälj (Sell). Placeringshorisonten för dessa rekommendationer är mycket kort, oftast mindre än 1 månad. Redeye Rating ( ) Rating Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Avkastningspotential 7,5p - 10,0p ,5p - 7,0p ,0p - 3,0p Antal bolag *För investmentbolag byts Tillväxtpotential och Lönsamhet ut mot Portföljförvaltning och Direktavkastning. Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 11

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta BOLAGSANALYS 14 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta Positiva besked rapporteras från en fas I-studie med OX219, vilken motiverar vidareutveckling av produkten. FDA-möte

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST)

Formpipe Software (FPIP.ST) BOLAGSANALYS 2 februari 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Stark försäljning och ökad utdelning Försäljningen översteg vår förväntning och uppgick till 34,5 miljoner kronor. Kostnaderna var

Läs mer

Ratingen för lönsamhet kan komma att sänkas om lönsamheten inte förbättras under H2.

Ratingen för lönsamhet kan komma att sänkas om lönsamheten inte förbättras under H2. BOLAGSANALYS 19 juli 2013 Sammanfattning ReadSoft (RSOFb.ST) Omstruktureringsprogram ska lyfta lönsamheten ReadSofts rapport för det andra kvartalet var en besvikelse där en svag försäljning slog hårt

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den!

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! BOLAGSANALYS 28 januari 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! Det är positiva besked att Exini äntligen lyckats få till ett avtal för den japanska marknaden för sin produkt Exini

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Viss ljusning i Danmark DIBS rapport för det andra kvartalet var starkare än vad vi väntat oss. Försäljningen uppgick till 39,9 miljoner kronor

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 2 december 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Nya huvudägare stärker investeringscase Arctic Gold har genomfört en riktad nyemission som tillfört bolaget 10,5 miljoner kronor. Investerarna

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 BOLAGSANALYS 9 maj 2012 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 DIBS rapport för det första kvartalet var i nivå med våra förväntningar både tillväxt- och resultatmässigt. Tillväxten

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten BOLAGSANALYS 29 april 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten Omsättningen förväntas uppgå till 304 MSEK och EBIT beräknas uppgå till 16,2 MSEK. EBIT(marginalen väntas landa på

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 3 oktober 213 Sammanfattning (.ST) på väg åt rätt håll rapport för det tredje kvartalet överträffade våra förväntningar. Mest positivt var att den danska marknaden fortsätter att utveckla

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 26 november 2013 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Avtal för Krasny bekräftar potential Kopy Goldfields har på sistone levererat två tydligt värdeskapande affärer för sina projekt.

Läs mer

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4%

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4% BOLAGSANALYS 9 februari 2011 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Stark rapport och höjd utdelning Addnode var en av våra favoriter i vår konsultrapport som släpptes innan jul och den är rapporten visar delvis

Läs mer

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen!

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! BOLAGSANALYS 22 oktober 2010 Sammanfattning Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! Agellis rapport över det tredje kvartalet var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 4,9 miljoner

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 november 2013 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Bra - men ingen kioskvältare Resultatmässigt tangerade Systemair fjolårets nivå under sitt andra kvartal. EBIT i Q2 blev 142 MSEK, medan

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet BOLAGSANALYS 8 juni 2012 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet Getupdateds rapport Q1-rapport var svagare än väntat. Omsättningen ökade med 3,9 procent men

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012

Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012 BOLAGSANALYS 28 februari 2012 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012 Betting Promotions nettoomsättning på 10,6 MSEK i det fjärde kvartalet toppade våra förväntningar på 9,0 MSEK.

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik BOLAGSANALYS 11 augusti 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik Netrevelation bjöd på få glädjeämnen men heller inga större avvikelser i sin halvårsrapport. Omsättningen ökade med 8,5

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare BOLAGSANALYS 23 april 2010 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare Formpipes första kvartal var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 31,4 miljoner kronor

Läs mer

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår BOLAGSANALYS 23 augusti 2010 Sammanfattning Stille (STLL.ST) Tufft första halvår Stilles försäljning under det andra kvartalet uppgick till 18,3 miljoner kronor mot vår förväntan om 22 miljoner kronor.

Läs mer

2005 2006 2007e 2008e 2009e

2005 2006 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 16 juli 27 Carl Lamm (CLAM.ST) Aptit på bättre lönsamhet Den organiska tillväxten uppgick till dryga 23 procent, vilket imponerar. Det är uppenbart att Carl Lamm gynnas av en god konjunktur,

Läs mer

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå!

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå! BOLAGSANALYS 6 mars 2013 Sammanfattning Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå! Tillfälligt ökade kostnader för utveckling av det nasala pneumokockvaccinet var väl det som var det mest dramatiska

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 oktober 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Rekrytering i fokus framöver Avega Group fortsätter att visa en stabil rörelsemarginal på 6,6 procent i det tredje kvartalet vilket var

Läs mer

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt BOLAGSANALYS 31 augusti 2012 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt Rörelseresultatet förbättrades till 99 MSEK (87 MSEK Q1 ifjol) och överträffade även vår prognos. Omsättningen

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 8 november 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Envirotest, en drömaffär Förvärvet av amerikanska Envirotest är en affär med flera positiva förtecken. Koncernen blir både större och stabilare

Läs mer

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form BOLAGSANALYS 22 februari 2013 Sammanfattning Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form Cherrys rapport för det fjärde kvartalet var något svagare än vad vi räknat med men det får mindre betydelse eftersom

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft BOLAGSANALYS 25 november 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft Netrevelation visar stadig tillväxt men har svårt att visa lönsamhet i sin verksamhet. 27 procents tillväxt har

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster BOLAGSANALYS 22 november 2010 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster Rapporten för det tredje kvartalet var svagare än vi räknat med. Trots många testinstallationer har försäljningen

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 BOLAGSANALYS 3 april 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 Kopy Goldfields har under andra halvan av 2011 visat positiva prospekteringsresultat, framförallt vid Krasnyylicensen.

Läs mer

Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare

Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare BOLAGSANALYS 23 feb 2010 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare Doros Q4-rapport imponerade rejält tillväxtmässigt med mycket hög tillväxttakt inom huvudområdet Care. Det andra området

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Höga förväntningar på Italien

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Höga förväntningar på Italien BOLAGSANALYS 2 april 2012 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Höga förväntningar på Italien Getupdated avslutade året i linje med våra förväntningar vad gäller omsättningen på 40,4 MSEK.

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4

Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4 BOLAGSANALYS 5 februari 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4 Omsättningen förväntas uppgå till 307,6 MSEK och EBIT beräknas uppgå till %16,7 MSEK där ett kostnadseffektiviseringsprogram

Läs mer

Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus

Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus BOLAGSANALYS 13 juli 2011 Sammanfattning Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus Vitrolife kommer med sin rapport för det andra kvartalet den 14 juli. Bolaget planerar en telefonkonferens kl

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt BOLAGSANALYS 26 juli 2012 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt Andra kvartalet bjöd åter på stark tillväxt, men även kraftigt stigande kostnader, varför resultatet hamnade under vår prognos.

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige BOLAGSANALYS 8 mars 2011 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige Betting Promotions tillväxt på 18 procent i det fjärde kvartalet imponerade, samtidigt som bruttomarginalen

Läs mer

3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec

3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec BOLAGSANALYS 23 januari 2012 Sammanfattning 3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec Vitecs bud motsvarar omkring 43 kr/aktie, vilket är i paritet med Redeyes DCF-värdering. Även om det finns begränsade

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 22 november 2011 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Sikte på utökad mineraltillgång Kopy Goldfields har under de senaste månaderna presenterat positiva prospekteringsresultat från årets

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden BOLAGSANALYS 25 augusti 2011 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden Det andra kvartalet blev magrare än vi räknat med både avseende omsättning och resultat. Kuvert i Västeuropa går

Läs mer

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng BOLAGSANALYS 6 maj 2010 Sammanfattning MultiQ (Mulq.ST) Svagt resultat men bra orderingång MultiQs försäljning under det första kvartalet uppgick till 28 miljoner kronor mot vår förväntning på 30 miljoner

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 15 augusti 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Bra investeringsläge inför hösten Arctic Gold har under sommaren påbörjat årets borrprogram omfattande 8 000 meter. Resultat från prospekteringen

Läs mer

Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien

Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien BOLAGSANALYS 5 maj 2011 Sammanfattning Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien Net Ents tillväxt på 8,3 procent i det första kvartalet blev lägre än våra förväntningar. Den starka

Läs mer

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat ANALYSGARANTI* 16 februari 26 TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat Q4-rapporten var svagare än väntat. Vi hade väntat oss att ordern från Nordamerika skulle infalla i Q4 25, men ordern inföll istället i

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång BOLAGSANALYS 28 juli 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång Det andra kvartalet blev svagare än väntat. Segmentet Live fortsatte att imponera med en stark tillväxt på 86 procent.

Läs mer

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst BOLAGSANALYS 25 aug 2009 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst Doros försäljningsutveckling under Q2 var i linje våra förväntningar men tillväxten inom bolagets snabbväxande segment

Läs mer

Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential

Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential BOLAGSANALYS 23 juli 2012 Sammanfattning Enea (ENEA.ST) Fortsatt bra potential Omsättningen och EBIT överträffade våra prognoser med 3% respektive 12%. Bruttomarginalen var dock en besvikelse då den uppgick

Läs mer

Edluar blir godkänt som generika och inte som ett nytt läkemedel. Vi räknar med ett lägre pris, vilket påverkar våra försäljningsprognoser negativt.

Edluar blir godkänt som generika och inte som ett nytt läkemedel. Vi räknar med ett lägre pris, vilket påverkar våra försäljningsprognoser negativt. BOLAGSANALYS 16 mars 2009 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) FDA-godkännande FDA godkänner Edluar (tidigare Sublinox) för försäljning och marknadsföring i USA, vilket aktiverar en milstolpsbetalning på 5 miljoner

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan

Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan BOLAGSANALYS 11 november 2011 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan Trots en lite högre omsättning än vi räknat med blev resultatet något lägre än vår prognos i Q3. Både nettoresultat

Läs mer

Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2

Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2 BOLAGSANALYS 23 augusti 2012 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2 Omsättningen i Q2 var en besvikelse då den kom in 14% lägre än estimerat. Avvikelsen i försäljningen innebar att rörelseresultatet

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Vind i ryggen

Avega Group (AVEGb.ST) Vind i ryggen BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Vind i ryggen Avega Groups åtgärder under hösten har gett positivt resultat. Försäljningstillväxten uppgick till 7,5% och EBIT$marginalen

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger

Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger BOLAGSANALYS 26 april 2013 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger Under vintern går verksamheten på sparlåga och utfallet i Q1-rapporten är därför svårt att dra slutsatser ifrån. Rörelseförlusten

Läs mer

Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13

Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13 BOLAGSANALYS 8 februari 2013 Sammanfattning Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13 Rensat för valutaeffekter kom Cisions Q4-rapport in ungefär som väntat. Intäkterna uppgick till 242 MSEK och

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked

Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked BOLAGSANALYS 16 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked Det mer eller mindre uträknade projektet OX-MPI visar klart och tydligt på livskraft, när nu en första läkemedelskandidat

Läs mer

DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin

DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin BOLAGSANALYS 9 maj 2011 Sammanfattning DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin DGCs rapport för det första kvartalet var helt i linje med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 84,2 miljoner

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 1 november 213 Sammanfattning Addnode Group (ANODb.ST) Svagt Q3 från Addnode Group Addnode Group:s rapport för det tredje kvartalet var betydligt svagare än vad vi räknade med även justerat

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 19 juli 2013 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Lönsamhet i fokus för ny vd Prevas rapport för det andra kvartalet var svag lönsamhetsmässigt. Försäljningen var dock något starkare än vad vi

Läs mer

Systemair (SYSR.ST) Halvljummet bokslut

Systemair (SYSR.ST) Halvljummet bokslut BOLAGSANALYS 12 juni 2013 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Halvljummet bokslut Resultatmässigt avslutades året svagare än vi hade räknat med. EBIT i Q4 blev 36 MSEK mot vår prognos på 65 MSEK och fjolårets

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder BOLAGSANALYS 16 juli 2012 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder Efter den positiva inledningen på året hade vi lite högre förväntningar på Q2 även om detta är en säsongsmässigt svag

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet

Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet Trots en omsättning som var bättre än väntat presenterade Redbet en förlust för det tredje kvartalet på 5,2 MSEK.

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige

Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige BOLAGSANALYS 14 februari 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige Ett besparingsprogram har genomförts under kvartalet, vilket gett en positiv effekt i Sverige. Den underliggande

Läs mer

Net Entertainment (NET-B.ST) Triggers i kombination med hög värdering

Net Entertainment (NET-B.ST) Triggers i kombination med hög värdering BOLAGSANALYS 11 februari 2010 Sammanfattning Net Entertainment (NET-B.ST) Triggers i kombination med hög värdering Årets fjärde kvartal kom in i linje med förväntningarna, med en omsättningstillväxt på

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst

Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst BOLAGSANALYS 28 februari 2013 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst Q4 är lågsäsong som alltid medför negativt resultat, men rörelseförlusten på 35 MSEK var större än vi räknat med,

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa BOLAGSANALYS 6 maj 2010 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa Exinis försäljning under det första kvartalet var sämre än våra förväntningar och uppgick till blygsamma 0,4 miljoner

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Emission med tuff utspädning

Bong (BOLJ.ST) Emission med tuff utspädning BOLAGSANALYS 18 juni 2013 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Emission med tuff utspädning Det åtgärdspaket som Bong presenterat för att stärka upp balansräkningen är klart mer omfattande än vi hade räknat med.

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Tillbaka på ruta minus ett

Betting Promotion (BETT.ST) Tillbaka på ruta minus ett BOLAGSANALYS 29 april 2012 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Tillbaka på ruta minus ett Nettoomsättningen på 2,5 MSEK (270 TEUR) i det första kvartalet blev betydligt svagare än förväntade 10,0

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina Kvarvarande verksamhet visar en svag men ändå positiv lönsamhet med ett rörelseresultat på 18 MSEK under 2011. Pressen

Läs mer

Vi har inte gjort några förändringar i ratingen efter rapporten för det tredje kvartalet

Vi har inte gjort några förändringar i ratingen efter rapporten för det tredje kvartalet BOLAGSANALYS 28 oktober 2013 Sammanfattning (ENEA.ST) Fortsatt stark lönsamhet s rapport för det tredje kvartalet var något svagare än vad vi räknat med försäljningsmässigt. Bolaget lyckas dock även detta

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Nytt läkemedelsbolag föds

Orexo (ORX.ST) Nytt läkemedelsbolag föds BOLAGSANALYS 18 juni 2012 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Nytt läkemedelsbolag föds Affären att sälja delar av framtida royaltyströmmar för Abstral sker till bra villkor och tillför Orexo betydande och viktig

Läs mer

Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger!

Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger! BOLAGSANALYS 12 februari 2012 Sammanfattning Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger! Prevas rapport för det fjärde kvartalet belastades av stora engångskostnader. Försäljningen uppgick till 174,5 miljoner

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 1 april 2015 Sammanfattning West International (WINT) Förväntningarna höjs West International meddelade idag en omvänd vinstvarning för Q1 2015. Bolaget räknar

Läs mer

Cellavision (CEVI.ST) Det blir bättre nu

Cellavision (CEVI.ST) Det blir bättre nu BOLAGSANALYS 22 juli 2013 Sammanfattning Cellavision (CEVI.ST) Det blir bättre nu Rapporten för andra kvartalet var i sig inget glädje piller, utan visade på fortsatt fallande försäljning mot fjolårets

Läs mer

Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott

Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott BOLAGSANALYS 6 februari 2013 Sammanfattning Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott Omsättningen i Q4 kom in 6% lägre än estimerat, där Sverige stod för den negativa avvikelsen. Marknaden har varit

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion BOLAGSANALYS 31 oktober 2010 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion Siffrorna för det tredje kvartalet var sämre än vi räknat med, vilket dock vägs upp av bättre marginaler. Vi har sänkt

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Tiofaldigad guldtillgång!

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Tiofaldigad guldtillgång! BOLAGSANALYS 29 november 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Tiofaldigad guldtillgång! Kopy Goldfields har presenterat en första beräkning av mineraltillgången vid Krasny utförd enligt JORC-koden.

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar

Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Nyemission pressar Resultatet blev klart sämre än vi hade räknat med, till följd av ytterligare uppstädningskostnader i Polen. På många av deras

Läs mer

Smarteq AB (SMAQb.ST) Vändning under H2 10

Smarteq AB (SMAQb.ST) Vändning under H2 10 BOLAGSANALYS 28 april 2010 Sammanfattning Smarteq AB (SMAQb.ST) Vändning under H2 10 Smarteq s Q1-rapport kom in ungefär som väntat. Försäljningen i kvartalet blev 10,3 MSEK och EBITDA-resultatet landade

Läs mer

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt BOLAGSANALYS 25 november 2008 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt Addnodes Q3 rapport var stark där såväl försäljning som resultat var i linje med våra förväntningar. Försäljningen

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 22 juli 2014 Sammanfattning ReadSoft (RSOFb.ST) Börjar få ordning på skutan Readsofts rapport för det andra kvartalet nådde inte hela vägen upp till våra höga resultatförvätningar.

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning

Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning BOLAGSANALYS 14 maj 2012 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning Omsättning och rörelseresultat var bättre än vi räknat med för första kvartalet och bolaget är på väg mot att vända rörelsen

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Redo för nystart

Avega Group (AVEGb.ST) Redo för nystart BOLAGSANALYS 25 april 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Redo för nystart Avega Groups EBITmarginal är tillbaka på mer normala nivåer efter att ha landat på 8,6% jämfört med förväntade 7,5%. Utfallet

Läs mer

Vitrolife AB (VITR.st) Origio Q4: Mind the gap!

Vitrolife AB (VITR.st) Origio Q4: Mind the gap! BOLAGSANALYS 29 februari 2011 Sammanfattning Vitrolife AB (VITR.st) Origio Q4: Mind the gap! Vitrolifes närmaste konkurrent, norsk/danska Origio, har kommit med sin bokslutskommuniké. Vitrolife visar fortsatt

Läs mer

DGC One (DGCO.ST) 2012 blir ett viktigt år för DGC

DGC One (DGCO.ST) 2012 blir ett viktigt år för DGC BOLAGSANALYS 1 november 2011 Sammanfattning DGC One (DGCO.ST) 2012 blir ett viktigt år för DGC Försäljningen under tredje kvartalet uppgick 92,7 miljoner kronor mot vår förväntan på 95 miljoner kronor.

Läs mer

Cherry (cherb.st) Stark tillväxt i onlinedelen

Cherry (cherb.st) Stark tillväxt i onlinedelen BOLAGSANALYS 8 maj 2013 Sammanfattning Cherry (cherb.st) Stark tillväxt i onlinedelen Cherrys rapport för det första kvartalet var till stora delar enligt våra förväntningar. Det mest positiva är att tillväxten

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig BOLAGSANALYS 3 maj 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig Första kvartalet var något starkare än vi räknat med, men försäljningen är fortsatt på en mycket låg nivå.

Läs mer

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Avtal eller inte, det är frågan!

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Avtal eller inte, det är frågan! BOLAGSANALYS 15 maj 213 Sammanfattning Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Avtal eller inte, det är frågan! Det är fortsatt vänteläge i bolaget och det mest dramatiska i kvartalsrapporten för det tredje kvartalet

Läs mer

Lönsamhet. 9,0 poäng. Tillväxt 19% 22% 8% 20% 16% EBITDA-marginal 17% 19% 18% 19% 19% EBIT-marginal 12% 11% 11% 14% 15%

Lönsamhet. 9,0 poäng. Tillväxt 19% 22% 8% 20% 16% EBITDA-marginal 17% 19% 18% 19% 19% EBIT-marginal 12% 11% 11% 14% 15% BOLAGSANALYS februari 2011 Sammanfattning Vitrolife AB (VITR.st) Ett lysande avslut på 2010 Vitrolifes rapport för det fjärde kvartalet var mycket stark och överträffade våra förväntingar. Tillväxten mättes

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter

Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter BOLAGSANALYS 3 maj 2011 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter Q1-rapporten överträffade våra förväntningar med starkare nettorekrytering och lönsamhet än väntat. Förbättrad debiteringsgrad

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten BOLAGSANALYS 1 september 2009 Sammanfattning Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten Redbets rapport för det andra kvartalet var i linje med våra förväntningar. VD:s uttalande om att både intäkter och

Läs mer

Resultatlyft trots volymtapp

Resultatlyft trots volymtapp BOLAGSANALYS 15 november 2012 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Resultatlyft trots volymtapp Resultatet förbättrades under Q3 (EBIT: 26 MSEK mot 15 MSEK ifjol) vilket förvånade oss mot bakgrund av den försvagade

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Tillväxt var god dröj

Allenex (Alnx.st) Tillväxt var god dröj BOLAGSANALYS 6 maj 2013 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Tillväxt var god dröj Första kvartalet blev svagare än vi räknat med och framför allt omsättningen som sjönk med 11 pro cent jämfört med samma period

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 25 april 214 Sammanfattning Formpipe Software (fpip.st) Ljummen start på året Formpipes rapport för det första kvartalet överträffade våra relativt lågt ställda förväntningar. Försäljningen

Läs mer

Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet

Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet BOLAGSANALYS 15 maj 2012 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet Försäljningen i Q1 överträffade vår prognos med 6% och EBIT marginalen uppgick till 7,4% mot förväntade 5,3%. Rensat för

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST) Extraintäkter gav medvind

Arise Windpower (AWP.ST) Extraintäkter gav medvind BOLAGSANALYS 21 februari 2012 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Extraintäkter gav medvind Resultatet var återigen avsevärt mycket högre än väntat. Utvecklingsarvodet från Jädraåsprojektet förklarar

Läs mer

Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan

Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan BOLAGSANALYS 15 maj 2013 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan Även om resultatet i Q1 visade en relativ stor negativ avvikelse överskuggades det av två positiva punkter: den starka orderingången

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark

DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark BOLAGSANALYS 18 november 2011 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark DIBS rapport för det tredje kvartalet var något svagare än vad vi räknat med. Försäljningen uppgick till 38 miljoner kronor

Läs mer

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr.

Bolaget är välfinansierat, har en utmärkt bas för sin forskning, men marknaden är skeptisk och värderar den i dagsläget till 0 kr. BOLAGSANALYS 3 september 2010 Sammanfattning Creative Antibiotics (CAS.st) En kraftig överreaktion! Reaktionen på bolagets besked i samband med rapporten, att lägga ned utvecklingen av INP-341 kan bara

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Bookmakers kan slå i höst

Betting Promotion (BETT.ST) Bookmakers kan slå i höst BOLAGSANALYS 29 juli 2011 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Bookmakers kan slå i höst Betting Promotions andra kvartal blev svagare än vi väntat oss. Segmentet Fotboll levererade en stark bruttomarginal

Läs mer

Systemair (SYSR.ST) Tyngdpunkten flyttar österut

Systemair (SYSR.ST) Tyngdpunkten flyttar österut BOLAGSANALYS 11 mars 2013 Sammanfattning (SYSR.ST) Tyngdpunkten flyttar österut Resultatet under nådde inte våra förväntningar och ej heller fjolårets nivå. EBIT: 90 MSEK (prognos: 112 MSEK, ifjol 97 MSEK).

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Fortsatt stabil tillväxt

DIBS (DIBS.ST) Fortsatt stabil tillväxt BOLAGSANALYS 18 maj 2010 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Fortsatt stabil tillväxt DIBS Q1 rapport kom in i linje med våra prognoser med intäkter på 35,4 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 10,7 miljoner

Läs mer

Pledpharma (Pled.st) Ljus i tunneln

Pledpharma (Pled.st) Ljus i tunneln BOLAGSANALYS 9 september 2013 Sammanfattning Pledpharma (Pled.st) Ljus i tunneln Andra kvartalet bjöd på sjunkande rörelsekostnader, till följd av den försening som inträffat i PLIANT studien. Finanserna

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte BOLAGSANALYS 11 februari 2013 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte Både omsättningen och rörelseresultatet kom in något bättre än estimerat. Bolaget har tagit en omstruktureringskostnad

Läs mer