Pohjola Bank Abp:s delårsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pohjola Bank Abp:s delårsrapport"

Transkript

1 Pohjola Bank Abp Företagsmeddelande , kl Kategori: Kvartalsrapport Pohjola Bank Abp:s delårsrapport Resultatet före skatt var bättre än jämförelseperiodens och uppgick till 36 miljoner euro (17). Resultatet per aktie var 0,13 euro (0,07). Det egna kapitalet per aktie var 7,98 euro (8,07). Resultatet till verkligt värde var 41 miljoner euro (-48) och avkastningen på eget kapital 7,2 % (-8,0). Tier1-kapitaltäckningen var 9,4 % (9,4). Koncernens likviditet och tillgång på finansiering har hållits god. Bankrörelsens resultat var utmärkt. Tillväxten i kredit- och garantistocken stannade upp, medan marginalerna för kreditstocken fortsatte att växa. De av Kapitalförvaltningen förvaltade kundmedlen var 24,9 miljarder euro (25,3). Den försäkringstekniska lönsamheten var god och den operativa totalkostnadsprocenten var 91,3 % (98,2). Premieintäkternas tillväxt avtog till 5 % (8). Intäkterna från skadeförsäkringens placeringsverksamhet till verkligt värde var -0,4 % (-0,6). Skadeförsäkringens resultat före skatt minskade till följd av att placeringsintäkterna som upptas i resultaträkningen avtog. Koncernens januari mars 1) Resultat före skatt, milj. e 1 3/09 1 3/08 Förändring 1 12/08 Bankrörelsen Kapitalförvaltningen Skadeförsäkringsrörelsen Koncernfunktionerna Totalt Förändring i fonden för verkligt värde Resultat före skatt till verkligt värde Nyckeltal 1 3/09 1 3/ /08 Mål Resultat före skatt, milj. e Räkenskapsperiodens vinst, milj. e Avkastning på eget kapital, % 7,2-8,0-5,6 13 Balansomslutning, mrd. e 32,2 29,0 32,4 Eget kapital, mrd. e 1,6 1,7 1,6 Tier 1-kapitaltäckning, % 9,4 9,5 9,4 >9,5 Resultat/aktie, e 0,13 0,07 0,44 Resultat/aktie inkl. förändringar i verkligt värde, e 0,14-0,17-0,48 Eget kapital/aktie, e 7,98 8,37 8,07 Antal anställda i genomsnitt ) Som jämförelsetal har talen för motsvarande perioder 2008 använts. För balansräkningstal och andra tal av tvärsnittstyp har som jämförelsetal använts talet vid slutet av 2008 om inte annat nämns.

2 2 Verkställande direktör Mikael Silvennoinen: "Koncernens resultat för det första kvartalet var bättre än för motsvarande period i fjol. Räntenettot, nettoprovisionsintäkterna och nettointäkterna från handeln utvecklades gynnsamt, vilket gjorde att resultatet för bankrörelsen var utmärkt. I enlighet med tidigare prognoser avtog tillväxten i kredit- och garantistocken till följd av den avtagande investeringsefterfrågan medan snittmarginalerna på företagskrediterna fortsatte att stiga. Nedskrivningarna av fordringar ökade klart jämfört med den exceptionellt låga nivån under motsvarande period 2008, men följde utvecklingen under det sista kvartalet Också beloppet av problemfordringar ökade under det första kvartalet, men var fortfarande litet i relation till kredit- och garantistocken. Koncernens likviditetsposition är stark och den kortfristiga kapitalanskaffningen har fungerat väl trots krisen på finansmarknaden. Tillväxten av premieintäkterna från försäkringar bromsade upp under det första kvartalet, men det försäkringstekniska bidraget och totalkostnadsprocenten utvecklades positivt. Intäkterna från skadeförsäkringens placeringsverksamhet till verkligt värde var något negativa, men lindrigt bättre än under motsvarande period Till följd av att utdelningen och försäljningsvinsten var mindre än året innan och till följd av nedskrivningarna som bokförts i resultatet på fonden för verkligt värde var nettointäkterna från placeringsverksamheten som bokförts i skadeförsäkringens resultaträkning klart mindre än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Efter rapportperioden stärktes koncernens kapitaltäckning med en nyemission med företrädesrätt på 308 miljoner euro. I emissionen, som övertecknades, deltog mer än aktieägare. Jag är mycket belåten över aktieemissionens resultat och det förtroende som aktieägarna visat Pohjola. De tillgångar som aktieemissionen hämtat in bidrar till att trygga våra kunders finansieringsbehov och att förbereda oss på långkonjunkturen. Tack vare sin goda kapitaltäckning har koncernen goda förutsättningar att dra nytta av nya möjligheter för affärsrörelse och stärka sin ställning som det ledande finansföretaget i Finland." Omvärlden Tillväxtutsikterna för den internationella ekonomin fortsatte att försämras under årets första kvartal. I Förenta staterna har produktionen rasat och i Asien har tillväxttakten avtagit avsevärt. Tillväxtprognoserna både för euroområdet och Finland justerades klart neråt då realekonomin fortsatte att försämras. Konjunkturutsikterna väntas bli bättre tidigast mot slutet av året och då främst med Förenta staterna som draghjälp. Penningpolitiken har stimulerats och många stater stöder den ekonomiska tillväxten med stimulanspaket. Europeiska centralbanken sänkte sin styrränta i början av april till 1,25 %, vilket är den lägsta noteringen sedan euron togs i bruk. De korta räntorna har fortsatt att sjunka inom euroområdet under början av året. Företagslånemarknadens riskpremier steg markant under början av året och prissätter en klar ökning av betalningsanmärkningarna Det här beror på att företagens resultat väntas bli sämre samt på den låga risktagningsviljan. Rädslan för nya nedskrivningar inom banksektorn har också inverkat negativt på risktagningsviljan. Ur företagens perspektiv har stegringen av kreditriskpremierna kompenserats av räntesänkningarna, vilket i sin tur har bromsat upp stegringen i finansieringskostnaderna. Utsikterna på aktiemarknaden är fortfarande osäkra. När företagen har justerat sina resultatprognoser neråt har det haft en negativ effekt på utvecklingen på aktiemarknaden under början av året. I mars märktes dock en aning optimism på aktiemarknaden och de viktigaste aktieindexen började stiga. Utvecklingen ökade bedömningarna om att den värsta nedgången redan skulle vara över. Företagens avtagande aktivitet har bromsat upp utvecklingen av försäkringsrörelsens premieinkomst. Å andra sidan har den avtagande aktiviteten också minskat risken och på så sätt förbättrat skadeförsäkringens lönsamhet.

3 3 Koncernens resultat Koncernens resultat Förändring Rullande 2008 Milj. e mån Räntenetto Nedskrivningar av fordringar Räntenetto efter nedskrivningar Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse Provisionsintäkter och -kostnader, netto Nettointäkter från handel Nettointäkter från placeringsverksamhet Övriga rörelseintäkter Nettointäkter totalt Personalkostnader IT-kostnader Avskrivningar Övriga kostnader Kostnader totalt Resultat före skatt Förändring i fonden för verkligt värde Resultat före skatt till verkligt värde Inkomstskatt Periodens vinst Skatt på förändring i fonden för verkligt värde Periodens resultat till verkligt värde Koncernens nettointäkter ökade med 19 % till 158 miljoner euro (133). Koncernens räntenetto var 52 miljoner euro (35), dvs. 47 % större än ett år tidigare. Orsaken till tillväxten var den kraftiga ökningen i kreditstocken och kreditmarginalerna som pågick hela fjolåret. Prisdifferensen som bokfördes på de omklassificerade skuldebreven ökade räntenettot med 8 miljoner euro. Nedskrivningen av fordringar växte jämfört med motsvarande period ett år tidigare med 23 miljoner euro till 21 miljoner euro, vilket var lika mycket som under det sista kvartalet Nettointäkterna från skadeförsäkringsrörelsen minskade med 21 miljoner euro. Det försäkringstekniska bidraget förbättrades med 17 miljoner euro till 14 miljoner euro (-3), men intäkterna från placeringsverksamheten som upptagits i resultaträkningen minskade med nästan 40 miljoner euro från jämförelseperioden. Utdelningarna och realisationsvinsterna blev mindre än under jämförelseperioden och via fonden för verkligt värde bokfördes nedskrivningar för 16 miljoner euro i resultatet. Premieintäkternas tillväxt avtog till 5 % och de uppgick till 231 miljoner euro (220). Till följd av den gynnsamma skadeutvecklingen minskade försäkringsersättningarna och den försäkringstekniska lönsamheten var god då den operativa totalkostnadsprocenten var 91,3 % (98,2). Provisionsintäkterna och -kostnaderna var 30 miljoner euro, dvs. ungefär på samma nivå som i fjol (32). Provisionsintäkterna från kreditgivningen ökade kraftigt, medan provisionsintäkterna från kapitalförvaltningen och värdepappersförmedlingen minskade. Nettointäkterna från handel var 25 miljoner euro (-44), dvs. 68 miljoner euro större än under jämförelseperioden. Handeln med derivatinstrument och obligationslån ökade kraftigt och intäkterna ökade. För likviditetsreserverna bokfördes under jämförelseperioden negativa värdeförändringar i resultatet för 49 miljoner euro.

4 4 Nettointäkterna från placeringsverksamheten minskade med 14 miljoner euro och var 9 miljoner euro negativa. Korrigeringar i anskaffningsvärdet för fastigheter, nedskrivningar av aktier och mindre intäkter från utdelningar jämfört med fjolåret var orsaker till minskningen. Kostnaderna ökade med 6 % till 122 miljoner euro (115). Utan ökningen på 2 miljoner euro i avskrivningarna i leasingverksamheten hade kostnadsökningen varit 4 %. Kostnadsökningen har minskat jämfört med fjolåret. Antalet anställda i koncernen ökade med 55 personer från årsskiftet. Ombuds- och försäljningsprovisionerna ökade med 4 miljoner euro. Ökningen var en följd av att de anställda inom fältorganisationen för Pohjolas försäkringsrörelse övergick i andelsbankernas tjänst Resultatet före skatt var 36 miljoner euro eller 19 miljoner euro bättre än jämförelseperiodens resultat. Fonden för verkligt värde ökade med 4 miljoner euro, medan den under motsvarande period ett år tidigare minskade med 66 miljoner euro. Från fonden för verkligt värde bokfördes totalt 20 miljoner euro som nedskrivningar i resultatet. Resultatet till verkligt värde före skatt var 41 miljoner euro (-48). Koncernens riskposition Effekterna av finansmarknadskrisen märktes inom Pohjola-koncernen fortfarande i värderingen av skadeförsäkringens placeringsportfölj och värderingarna av likviditetsreserverna. Dessutom märktes finansmarknadskrisens spridning till realekonomin i att kundföretagens kreditvärdighet försvagades och i att problemfordringarna och nedskrivningarna ökade. Exponeringarna på investeringsnivå var dock fortfarande goda och problemfordringarna i relation till kredit- och garantistocken var få. Finansieringsläget och likviditeten hölls goda trots marknadsläget. Den kortfristiga kapitalanskaffningen har fungerat bra och också marknaden för långfristig finansiering har visat tecken på en återhämtning. Pohjola Bank har möjlighet att vid behov utnyttja finska statens garanti vid kapitalanskaffningen. Pohjola Bank Abp förvaltar OP-Pohjola-gruppens likviditetsreserver som främst består av skuldebrev som godtas som säkerhet för centralbanksfinansiering. Likviditetsreserverna uppgick i slutet av mars till 8,8 miljarder euro (9,8). De likviditetsreserver som Pohjola Bank Abp förvaltar bildar tillsammans med de poster som ingår i gruppens balansräkning den centralbanksdugliga likviditetsreserven som vid behov kan användas för att täcka poster som förfaller i hela gruppens partikapitalanskaffning över en period på cirka 24 månader. De finansiella instrumenten som ingår i likviditetsreserven har värderats med noteringar från marknaden (mark to market). Inga egna värderingsmodeller har använts trots den olikvida marknaden. Pohjola har inte heller värderat skuldebrev som emitterats till verkligt värde. För likviditetsreserven bokfördes under det första kvartalet nedskrivningar på 10 miljoner euro på basis av fodringarnas minskade kreditvärdighet. Intäkterna från Skadeförsäkringsrörelsens placeringsportfölj uppgick det första kvartalet till -0,4 % till verkligt värde. Koncernens kreditriskposition hölls trots det svåra marknadsläget fortfarande god, även om problemfordringarna och nedskrivningarna ökade enligt prognoserna. Beloppet av nettokreditförlusterna och nedskrivningarna var i januari mars 21 miljoner euro (-2). Problemfordringarna ökade med 15 miljoner euro till 50 miljoner euro och var i relation till kredit- och garantistocken 0,35 % (0,25). Den förlängda osäkerheten på den internationella finansmarknaden och följderna av att osäkerheten spridit sig till realekonomin kommer att öka problemfordringarna och nedskrivningarna från den nuvarande låga nivån. Kapitaltäckning Kapitaltäckningen hölls fortfarande god. Kapitaltäckningen uppgick till 11,5 % (11,7) medan det lagstadgade minimikravet är 8 %. Primärkapitalrelationen var 9,4 % (9,4). Det primära kapitalet var miljoner euro (1 228) och kapitalbasen uppgick totalt till miljoner euro (1 530). Kapitalkravet för marknadsrisken var 34 miljoner euro (47). Pohjola Bank stärkte sitt kapital

5 5 med en aktieemission på 308 miljoner euro. I avsnittet om händelserna efter rapportperiodens slut berättas mera ingående om emissionen. De riskvägda posterna uppgick vid slutet av rapportperioden till miljoner euro, medan motsvarande tal vid slutet av fjolåret var miljoner euro. Vid jämförelsen av de riskvägda förbindelserna vid årsskiftet med siffrorna enligt övergångsbestämmelserna, ökade de med 297 miljoner euro. Ökningen av de riskvägda posterna berodde på företagens försämrade rating. Kreditrating Pohjola Banks rating är följande: Ratinginstitut Kortfristig kapitalanskaffning Långfristig kapitalanskaffning Standard & Poor's A-1+ AA- Moody's P-1 Aa1 Fitch F1+ AA- Utsikterna för kreditratingen är enligt Fitch och Standard & Poor's stabila. Moody's har placerat Pohjola på bevakningslistan för en eventuell sänkning av ratingen. Ekonomiska mål och deras utfall Pohjola justerade sina ekonomiska mål: målet för Tier 1-kapitaltäckningen höjdes från minst 8,5 % till minst 9,5 % över konjunkturcykeln och målet för avkastningen på eget kapital (ROE) sänktes från 15 % till 13 % över konjunkturcykeln. Samtidigt frångicks Bankrörelsens och Skadeförsäkringsrörelsens operativa ROE-mål och de ekonomiska målen uppställdes att gälla över konjunkturcykeln i stället för till slutet av 2010 som tidigare. Ekonomiska mål 1 3/09 1 3/ /08 Mål Koncernen Avkastning på eget kapital, % 7,2-8,0-5,6 13 Tier 1-kapitaltäckning, % 9,4 9,5 9,4 >9,5 Bankrörelsen Operativ kostnads-/intäktsrelation, % <40 Kapitalförvaltningen Operativ kostnads-/intäktsrelation, % <50 Skadeförsäkringsrörelsen Operativ totalkostnadsprocent, % 91,3 98,2 91,5 92 Operativ driftskostnadsprocent, % 21,8 21,7 21,9 <20 Solvensprocent, %

6 6 Affärsrörelser Bankrörelsen - Bankrörelsens resultat fördubblades till 50 miljoner euro (25). - Den kraftiga räntesänkningen påverkade derivathandeln och resultatet positivt. - På obligationslånemarknaden aktiverades handeln jämfört med fjolåret. - Till följd av recessionen inom realekonomin ökade nedskrivningarna och problemfordringarna som väntat. - Tillväxten i kredit- och garantistocken stannade upp i början av året, medan företagskrediternas marknadsandel hölls på samma nivå som vid årsskiftet, dvs. 19 %. - Företagskrediternas snittmarginal fortsatte att stiga. Bankrörelsens resultat och nyckeltal Resultat, milj. e 1 3/09 1 3/08 Förändring Utfall 2008 Räntenetto Nedskrivningar av fordringar Räntenetto efter nedskrivningar av fordringar Provisionsintäkter och -kostnader, netto Nettointäkter från handel Övriga intäkter Nettointäkter totalt Kostnader totalt Resultat före skatt Kredit- och garantistocken, mrd. euro 14,0 12,6 1,3 14,1 Företagskrediternas snittmarginal, % 1,03 0,83 0,20 0,94 Problemfordringar av kredit- och garantistocken, % 0,34 0,22 0,12 0,25 Operativ kostnads-/intäktsrelation, % Antal anställda Bankrörelsens resultat före skatt för det första kvartalet var utmärkt, även om recessionen inom realekonomin redan reflekterades inom vissa affärsområden och kundföretagens minskade investeringar dämpade kreditefterfrågan. Kreditstocken minskade från slutet av fjolåret med 3 % till 11,5 miljarder euro. Kreditstocken växte under de senaste 12 månaderna med 0,7 miljarder euro, dvs. med knappt 7 %. Minskningen i kreditstocken kompenseras delvis av att finansieringsgarantierna på ett år fördubblades till en miljard euro, vilket berodde på ökningen av APL-lånen som började i slutet av fjolåret. Marginalerna för nya och omsatta krediter höjdes för att täcka de ökade finansieringskostnaderna, vilket tog sig uttryck som en stegring av snittmarginalerna för företagskrediter. Provisionsintäkterna utvecklades ojämnt. Provisionsintäkterna från utlåningen var drygt 2 miljoner euro större än under jämförelseperioden. Garantiprovisionerna ökade med en miljon euro, medan de övriga provisionsintäkterna hölls oförändrade eller minskade. Den ökade aktiviteten på obligationslånemarknaden och den framgångsrika skötseln av riskpositionen framför allt inom derivatrörelsen fick nettointäkterna från handeln och resultatet för tradingrörelsen att trefaldigas under det första kvartalet jämfört med jämförelseperioden. Till det goda resultatet bidrog också stabiliseringen på räntemarknaden och en krympning av kreditriskmarginalerna jämfört med slutet av I slutet av 2008 ändrades bokföringspraxis och en del av skuldbreven som ingår i likviditetsreserven omklassificerades i balansräkningen så att de i bokföringen värderas till det upplupna anskaffningsvärdet och förändringarna i deras verkliga värde inte bokförs via resultaträkningen. Till följd av ändringarna i

7 7 bokföringspraxis ökade nettointäkterna från handeln med 9 miljoner euro från jämförelseperioden. Som en prisdifferens mellan det nominella värdet och det anskaffningsvärde som uppstod i samband med omklassificeringen bokfördes 1 miljon euro i resultatet. Kostnaderna ökade med 4 miljoner euro, av vilka leasingavskrivningarna utgjorde knappt 2 miljoner euro. Kostnaderna i relation till intäkterna förbättrades avsevärt. Bankrörelsens riskposition De totala exponeringarna inom bankrörelsen minskade i januari mars med 0,25 miljarder euro till 20,4 miljarder euro. Andelen exponeringar som till sin rating räknas till investeringsnivån dvs. ratingklasserna 1 5, exklusive privatkunder, hölls god och var 66 % (68), klasserna stod för 0,7 % (0,6) och de oklassificerade exponeringarna för 1 % (1). Av företagsexponeringarna (inkluderar bostadssammanslutningar) var andelen exponeringar på investeringsnivå 60 % (62). Företagsexponeringarna (inklusive bostadssammanslutningarna) i de två svagaste ratingklasserna utgjorde 140 miljoner euro (108), dvs. 0,9 % (0,7). De stora exponeringarna ökade till 4,7 miljarder euro (4,4). Problemfordringarna ökade i relation till kreditoch garantistocken, men var fortfarande små, dvs. 48 miljoner euro (35) eller 0,34% (0,25). De förfallna betalningarna utgjorde 25 miljoner euro (32), och deras andel av kredit- och garantistocken var 0,17 % (0,22). Beloppet av nettokreditförlusterna och nedskrivningarna i bankrörelsen inverkade i januari mars negativt på resultatet med 12 miljoner euro (1). Exponeringarna i Baltikum uppgick till 114 miljoner euro, vilket är mindre än 1 % av kredit- och garantistocken. Med beaktande av situationen på marknaden utnyttjades ändringarna i räntekurvan, men marknadsriskerna har på det hela taget hållits moderata.

8 8 Kapitalförvaltningen - Kapitalförvaltningens resultat försämrades till 2 miljoner euro (3). - De förvaltade kundmedlen var 24,9 miljarder euro (25,3). - Nettoförsäljningen under början av året var något positiv. - De kraftiga fluktuationerna på placeringsmarknaden fortsatte, avkastningen på många tillgångsslag var positiv. Kapitalförvaltningens resultat och nyckeltal Resultat, milj. e 1 3/09 1 3/08 Förändring Utfall 2008 Nettoprovisionsintäkter Övriga intäkter och kostnader Intäkter totalt Kostnader totalt Resultat före skatt Förvaltade kundmedel, mrd. e Operativ kostnads- /intäktsrelation, % 24,9 29,6-4,7 25, Antal anställda Resultatet före skatt för januari mars var 2 miljoner euro (3). Provisionsintäkterna minskade 20 % från motsvarande tid i fjol främst till följd av den kraftiga nedgången på aktiemarknaden. Personalkostnaderna minskade under rapportperioden med 6 % och var nu 4 miljoner euro. De operativa kostnaderna i relation till intäkterna var 68 % (61). De förvaltade kundmedlen uppgick i slutet av rapportperioden till 24,9 miljarder euro (25,3). Av de förvaltade kundmedlen stod de institutionella kundernas medel för 16,0 miljarder euro (16,0), OPfonderna för 8,2 miljarder euro (8,5) och Pohjola Private för 0,8 miljarder euro (0,7). De förvaltade kundmedlen har minskat från årets början med en procent. Till nedgången bidrog de fortsatta inlösningarna av andelar i penningmarknadsfonderna. Pohjola Kapitalförvaltning höll 2008 aktieplaceringarna i undervikt i de portföljer som förvaltades, men övergick under det första kvartalet i år mot neutral vikt. Kapitalförvaltningens riskposition Det försvagade marknadsläget på placeringsmarknaden minskade de tillgångar som förvaltas inom kapitalförvaltningen, och det här avspeglar sig i provisionsintäkterna från kapitalförvaltningen. Kapitalförvaltningens riskposition var till övriga delar fortsatt god.

9 9 Skadeförsäkringsrörelsen - Skadeförsäkringens resultat försämrades med 23 miljoner euro till -1 miljon euro, men resultatet till verkligt värde förbättrades med 33 miljoner euro. - Den operativa totalkostnadsprocenten var 91,3 % (98,2). - Premieintäkterna ökade med 5 % - Antalet preferenskundshushåll ökade med 9 % från mars Avkastningen på placeringarna till verkligt värde var -0,4 %. Skadeförsäkringsrörelsens resultat och nyckeltal Resultat, milj. e Utfall 1-3/09 1-3/08 Förändring 2008 Premieintäkter Försäkringsersättningar Driftskostnader Avskrivningskorrigering av ickemateriella Försäkringstekniskt bidrag Placeringsintäkter och -kostnader Övriga intäkter och kostnader Resultat före skatt Resultat före skatt till verkligt värde Operativ totalkostnadsprocent, % 91,3 98,2-6,9 91,5 Operativ driftskostnadsprocent, % 21,8 21,7 0,1 21,9 Avkastningen på placeringar till verkligt värde, %. -0,4-0,6 0,2-7,0 Solvensprocent Antal anställda Resultat före skatt var -1 miljon euro (22), eftersom nettointäkterna från placeringsverksamheten blev negativa. Resultatet till verkligt värde förbättrades med 33 miljoner euro. Inom Skadeförsäkringsrörelsen fortsatte premieintäkterna att öka och det försäkringstekniska bidraget förbättrades avsevärt. Den svåra situationen på placeringsmarknaden påverkade placeringsverksamhetens resultat. Det försäkringstekniska bidraget före avskrivningar av immateriella tillgångar var 20 miljoner euro (4). Nettointäkterna från placeringsverksamheten uppgick till -2 miljoner euro (38) i resultaträkningen. Vid slutet av mars fanns det över preferenskundshushåll, dvs. hushåll som koncentrerat sina försäkringar till Pohjola. Det här var 9 % fler än vid slutet av mars Av Pohjolas preferenskundshushåll har redan över 50 % också koncentrerat sina bankärenden till andelsbankerna. Före utgången av rapportperioden har den avkastningssynergi som det ökade antalet preferenskundshushåll medfört nått 13 miljoner euro på årsplanet. Målet är att nå 17 miljoner euro på årsplanet Det nära samarbetet med andelsbankerna i OP-Pohjola-gruppen fortsätter. Försäljningen av försäkringar till privatunder överfördes till andelsbankerna i oktober 2008 och försäljningsutvecklingen har varit lovande. I andelsbankerna ökade försäljningen av skadeförsäkringar till privatkunder i januari-mars med 17 % jämfört med försäljningen i Pohjola-kontoren under motsvarande period Under innevarande år inleder åtminstone 17 nya andelsbanker en självständig försäljning av skadeförsäkringar. Försäkringsverksamheten Premieintäkterna ökade med 5 % till 231 miljoner euro (220). Tillväxten inom affärsområdet Privatkunder var fortsatt kraftig. Premieintäkterna ökade med 12 % och uppgick till 98 miljoner euro (87). Antalet preferenskundshushåll ökade i januari mars med hushåll (8 809).

10 10 Inom affärsområdet Företagskunder gjorde den ekonomiska recessionen tillväxten långsammare. Premieintäkterna var desamma som under jämförelseåret och var 118 miljoner euro (118). Premieintäkterna i Baltikum ökade med 2 % och uppgick till 15 miljoner euro (15). Till följd av den gynnsamma skadeutvecklingen blev försäkringsersättningarna mindre än under jämförelseåret trots att ökningen i försäkringsbeståndet ledde till ett ökat antal skador. Ersättningsverksamhetens effektivitet och ett framgångsrikt utnyttjande av samarbetsparter exempelvis i form av snabb vårdhänvisning och kostnadskontroll stödde den gynnsamma utvecklingen. Försäkringsersättningarna (exkl. skaderegleringskostnaderna) var 147 miljoner euro (156). Riskprocenten var 62,7 (70,0). Under januari mars rapporterades 50 (50) stora eller medelstora skador på över 0,1 miljoner euro och inom pensionsåtagandena över 0,5 miljoner euro, vilkas skadekostnad för egen räkning var totalt 22 miljoner euro (20). Driftskostnaderna och skaderegleringskostnaderna växte till 63 miljoner euro (60). Kostnaderna ökade i synnerhet på grund av försäljningskostnader. Omkostnadsprocenten var 28,6 (28,2). Lönsamheten i försäkringsrörelsen förbättrades märkbart. Den operativa totalkostnadsprocenten var 91,3 % (98,2). Placeringsverksamheten Skadeförsäkringsrörelsens placeringsstock var vid slutet av mars miljoner euro (2 415) och aktieallokeringen hölls så gott som oförändrad. Ränteplaceringarnas andel av placeringsportföljen var 83 % (82) medan andelen noterade aktier var 4 % (4) och aktiernas andel inklusive icke-noterade kapitalinvesteringar var 7 % (8). Ränteportföljens ratingfördelning var god, eftersom 82 % av ränteplaceringarna var fordringar med en rating på minst A-. Ränteportföljens återstående genomsnittliga löptid var 4,6 år och durationen 3,4 år (4,3). Den krävande situationen på placeringsmarknaden fortsatte. Nettointäkterna från placeringarna som redovisats i resultatet var -2 miljoner euro (38). Utdelningarna och realisationsvinsterna blev mindre än under jämförelseperioden och från fonden för verkligt värde bokfördes nedskrivningar för 16 miljoner euro i resultatet. Intäkterna från placeringarna till verkligt värde var -0,4 % (-0,6). Skadeförsäkringsrörelsens riskposition Inga betydande förändringar har skett i Skadeförsäkringsrörelsens riskposition. Skadeförsäkringsrörelsens solvenskapital uppgick i slutet av mars till 627 miljoner euro (608). Solvenskapitalet i relation till premieintäkterna (solvensprocenten) var 67 % (66). Till följd av placeringsverksamhetens svaga resultatutveckling minskade försäkringsbolagens verksamhetskapital och Pohjola Bank Abp kapitaliserade sina dotterbolag med 20 miljoner euro i januari mars. Å andra sidan ökade utjämningsbeloppet till följd av det goda försäkringstekniska resultatet med 5 miljoner euro till 367 miljoner euro.

11 11 Koncernfunktionerna - Resultatet före skatt var -14 miljoner euro (-34), vilket är 20 miljoner euro bättre än jämförelseperiodens. - Tack vare omklassificeringarna minskade resultatets volatilitet. - Nedskrivningar av obligationslån bokfördes för 10 miljoner euro (0). - Likviditeten och tillgången på finansiering har förblivit goda. Koncernfunktionernas resultat och nyckeltal Resultat, milj. e 1-3/09 1-3/08 Förändring Utfall 2008 Räntenetto Nedskrivningar av fordringar Räntebidrag efter nedskrivningar av fordringar Nettointäkter från handel Intäkter från placeringsverksamheten Övriga intäkter Nettointäkter totalt Kostnader totalt Resultat före skatt Likviditetsreserver, mrd. euro 8,8 6,1 2,7 9,8 Fordringar på och skulder till andelsbankerna, netto, mrd. euro 0,3 1,8 1,5-0,2 Antal anställda Resultatet före skatt visade en förlust på 14 miljon euro (-34). Resultatutvecklingen var 20 miljoner bättre än under jämförelseperioden, vilket berodde på den förändrade bokföringspraxisen i slutet av fjolåret, där en del av skuldebreven som införlivats i likviditetsreserven omklassificerades i balansräkningen så att de i bokföringen värderas till det upplupna anskaffningsvärdet och deras förändringar i verkligt värde inte bokförs via resultatet. Effekterna av omklassificeringen syntes i en tillväxt av nettointäkterna från handeln och i räntenettot i förhållande till jämförelseperioden. Bokföringsvärdet av de omklassificerade skuldebreven uppgick vid slutet av mars till 3,6 miljarder euro och ränteintäkterna på dessa till totalt 27 miljoner euro. Den positiva prisdifferensen mellan det nominella värdet som resultatförts för det första kvartalet och det anskaffningsvärde som uppstod vid omklassificeringen uppgick till totalt 8 miljoner euro. I resultatet för det första kvartalet ingick nedskrivningar på obligationslån på 10 miljoner euro. Dessutom resultatfördes nedskrivningar på totalt 4 miljoner euro för aktier och andelar som bokförts bland finansiella tillgångar som kan säljas. Likviditeten och tillgången på finansiering har förblivit goda. Beloppet av skuldebrev emitterade till allmänheten ökade till 16 miljarder euro (14) av vilka bankcertifikatsskulderna och euro commercial paper-skulderna uppgick till 11 miljarder euro (10). Pohjola Bank Abp:s nettofordringar på andelsbankerna ökade med 0,5 miljarder euro från slutet Koncernfunktionernas riskposition Koncernfunktionernas exponeringar uppgick till totalt 13,4 miljarder euro (13,8) och bestod av likviditetsreserven samt fordringar på andelsbankerna. Exponeringarna kom så gott som helt och hållet från motparter på investeringsnivån. I koncernfunktionerna upprätthålls en likviditetsreserv för att trygga OP-Pohjola-gruppens likviditet. Likviditetsreserverna uppgick till 8,8 miljarder euro (9,8). Tillgångarna har placerats främst i skuldebrev emitterade av stater, kommuner, finansiella institut och företag med god ratning samt i värdepapperiserade fordringar.

12 12 Den ordinarie bolagsstämmans beslut Pohjola Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma fastställde bokslutet för 2008, beviljade styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet och beslöt att i utdelning betala 0,23 euro per aktie i serie A och 0,20 euro per aktie i serie K. Bolagsstämman fastställde antalet styrelseledamöter till åtta. Dessutom godkände bolagsstämman styrelsens preciserade förslag om bemyndigande av styrelsen att besluta om en emission mot vederlag. Förvaltning Till bolagets styrelse valdes till slutet av följande ordinarie bolagsstämma verkställande direktör Merja Auvinen, verkställande direktör Jukka Hienonen, verkställande direktör Simo Kauppi, professor Satu Lähteenmäki, verkställande direktör Markku Vesterinen och diplomingenjör Tom von Weymarn. Av de valda har Jukka Hienonen inte tidigare ingått i bolagets styrelse. Utöver de personer som nämnts ovan ingår i styrelsen i enlighet med andelsbankslagen dessutom ordförande för bolagets moderbolag OP-Centralen anl:s (OPC) direktion, chefdirektör Reijo Karhinen, som ordförande och i enlighet med bolagsordningen vice ordförande för OPC:s direktion, verkställande direktör Tony Vepsäläinen, som vice ordförande. Pohjola Bank Abp:s (Pohjola) styrelse har hållit sitt konstituerande möte efter den ordinarie bolagsstämman och valt följande ledamöter till styrelsens utskott. Ledamöterna i ersättningsutskottet är: chefdirektör Reijo Karhinen (ordförande), verkställande direktör Tony Vepsäläinen (vice ordförande) och professor Satu Lähteenmäki. Ledamöterna i riskhanteringsutskottet är verkställande direktör Tony Vepsäläinen (ordförande), verkställande direktör Simo Kauppi (vice ordförande) och verkställande direktör Markku Vesterinen. Ledamöterna i revisionsutskottet är diplomingenjör Tom von Weymarn (ordförande), verkställande direktör Merja Auvinen (vice ordförande) och verkställande direktör Jukka Hienonen. EM Eva Valkama utnämndes till Pohjola-koncernens personaldirektör och till ledamot av koncernens ledningsgrupp från Valkama rapporterar till koncernens verkställande direktör Mikael Silvennoinen. Aktier och aktieägare Vid slutet av mars uppgick antalet A-aktier som noteras på NASDAQ OMX Helsingfors till 159,6 miljoner aktier. Deras andel var 78,5 % av alla aktier och 42,2 % av röstetalet. Antalet K-aktier uppgick till totalt cirka 43,8 miljoner aktier. Vid slutet av rapportperioden var priset på en A-aktie i Pohjola Bank Abp 4,44 euro, medan det vid slutet av 2008 var 9,75 euro. Den högsta kursen under tiden januari mars var 11,52 euro och den lägsta 4,40 euro. Cirka 40,7 miljoner aktier bytte ägare, medan antalet under motsvarande period ifjol var 39,3 miljoner. Antalet aktieägare uppgick vid slutet av mars till Antalet ökade med från början av året. Av aktieägarna var cirka 95 % privatpersoner. Det skedde inga betydande förändringar i de största aktieägarnas innehav. Den största aktieägaren var OP-Centralen anl, vars andel av aktierna i Pohjola var 29,9 % och av röstetalet 56,9 %. De förvaltarregistrerade aktiernas andel av A-aktierna var vid slutet av granskningsperioden 19,3 % (22,2). Händelser efter rapportperioden Med stöd av det bemyndigande som bolagsstämman gett styrelsen ordnade Pohjola en emission med företrädesrätt på 307,9 miljoner euro Aktiemissionen övertecknades. I den

13 13 primära teckningen tecknades cirka 99,6 % av alla aktier i serie A och cirka 100,0 % av alla aktier i serie K som delades ut. Med beaktande av de sekundära tekningarna uppgick det sammanlagda antalet teckningar till cirka 127,4 % av alla aktier i serie A och cirka 110,6 % av alla aktier i serie K. Den teckningsgaranti som OP-Centralen anl gett användes således inte. I aktieemission tecknades sammanlagt nya aktier i serie A och sammanlagt nya aktier i serie K. De nya aktierna infördes i handelsregistret och de nya aktierna i serie A upptogs för handel på NASDAQ OMX Helsinki Oy tillsammans med de gamla aktierna i serie A i Pohjola Det sammanlagda antalet aktier i Pohjola är efter registreringen av de nya aktierna aktier. De börsnoterade aktierna i serie A uppgår till aktier och de onoterade aktierna i serie K uppgår till aktier. Vid Pohjolas bolagsstämma medför varje aktie i serie A rätt till en (1) röst och varje aktie i serie K rätt till fem (5) röster. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning och annan utbetalning av medel samt övriga aktieägarrättigheter i Pohjola från registreringsdagen, De tillgångar som samlats in genom aktieemissionen bokfördes i sin helhet i fonden för inbetalt fritt eget kapital och de stärkte koncernens Tier 1-kapitaltäckning från 9,4 % till 11,7 % (pro forma ). De tillgångar som aktieemissionen hämtat in bidrar till att trygga våra kunders finansieringsbehov och att förbereda oss på långkonjunkturen. Pohjola har i april 2009 av Finansinspektionen fått tillstånd att från marknaden i förtid återköpa skuldinstrument som ingår i det supplementära kapitalet för högst 150 miljoner euro. Återköp av Tier 2-lån på högst 150 miljoner euro skulle försvaga kapitaltäckningen enligt Basel II-övergångsbestämmelserna på 11,5 % per med cirka 1,2 procentenheter, om det resultat som eventuellt uppkommer genom återköp inte beaktas i Pohjolas primära kapital. Utsikter för återstoden av året Utsikterna för den internationella ekonomin har försvagats snabbt. USA och de viktigaste EU-länderna samt Finland befinner sig i en recession. Nedgången i totalproduktionen, exporten och investeringarna förväntas dämpa ökningen i utlåningsstocken jämfört med 2008 och öka företagens betalningsanmärkningar och antalet konkurser samt arbetslösheten. Centralbankerna och staterna förväntas fortsätta med stimuleringsåtgärder, och till följd av dem bedöms finansmarknadens funktionsduglighet och tillgången på finansiering förbättras så småningom. Staternas, de finansiella institutens och företagens skuldsättning väntas dock avspegla sig på olika aktörers rating. Osäkerheten på den internationella finansmarknaden förväntas fortsätta och hålla de genomsnittliga kreditriskmarginalerna på en högre nivå än snittet för de senaste åren. Också på kapitalmarknaden väntas osäkerheten fortsätta, vilket medför stora prisfluktuationer på kreditrisk-, aktie-, ränte-, valuta- och råvarumarknaderna. På basis av konjunkturprognoserna uppskattas efterfrågan på krediter och garantier i koncernens bankrörelse dämpas jämfört med 2008 och snittmarginalerna på företagskrediter växa. Företagens finansieringsbehov uppskattas i år koncentrera sig till finansieringen av driftskapital och en refinansiering av nuvarande lån. Beloppet av företagens betalningsanmärkningar, problemfordringar och nedskrivningar bedöms öka jämfört med 2008 trots den goda kvaliteten på den nuvarande kreditportföljen, men ökningens omfattning är svår att förutse. De största osäkerhetsfaktorerna för resultatutvecklingen i bankrörelsen 2009 ansluter sig till omfattningen av de framtida nedskrivningarna i kreditportföljen. Kapital strömmade 2008 från penningmarknadsfonderna till inlåningskonton och aktiemarknaden sjönk kraftigt. Det här medförde att de av kapitalförvaltningen förvaltade tillgångarna minskade. Beloppet av de kundmedel som förvaltas av kapitalförvaltningen förväntas under 2009 inte längre sjunka på samma sätt som Beloppet av de kundmedel som förvaltas av kapitalförvaltningen påverkas av hur utvecklingen och försäljningen lyckas. Kapitalförvaltningens resultat före skatt 2009 beror till stor del på beloppet av de kundmedel som förvaltas samt på beloppet av de provisioner som är beroende av utvecklingen i placeringsverksamheten. Skadeförsäkringens premieintäkter förväntas fortfarande öka snabbare än marknaden under 2009 på grund av att koncentreringskunderna ökar, men ökningen blir mindre än under 2008 i synnerhet för företagskundernas del. Historien utvisar att recessioner dämpar ökningen i skadeförsäkringens försäkringsersättningar. Skadeförsäkringens operativa totalkostnadsprocent beräknas 2009 uppgå till 88

14 14 93 % (tidigare %), om storskadorna inte blir avsevärt fler än under Skadeförsäkringens intäkter till verkligt värde var under det första kvartalet -0,4 %. Avkastningen för hela 2009 beror på hur placeringsmarknaden utvecklas. Fluktuationerna i koncernfunktionernas resultat 2009 dämpas av omklassificeringen av de långfristiga skuldebrev som räknas till likviditetsreserven under den senare hälften av De viktigaste faktorer som inverkar på koncernfunktionerna är det räntenetto som uppkommer i likviditetsreserven och eventuella värdeförändringar som resultatförs för skuldebrev i likviditetsreserven. Osäkerheten i anslutning till konjunkturutsikterna och omvärlden är stor. De väsentligaste riskerna för realiseringen av den närmaste tidens framtidsutsikter gäller affärsrörelsens allmänna omvärld samt utvecklingen i kreditriskmarginalerna, räntorna, aktiekurserna, nedskrivningarna och kostnaderna för kapitalanskaffning. Koncernledningen har inga möjligheter att påverka affärsrörelsens allmänna omvärld. Ledningen kan dock påverka effekterna av ränteförändringarna och aktiemarknaden på placeringarna och handeln genom att välja placeringsobjekt och sprida riskerna samt genom att se till att personalen är kompetent och att riskhanteringen är effektiv. Dessutom kan ledningen påverka att valet och prissättningen av exponeringarna är riktiga och därmed hela koncernens resultat. Alla bedömningar som presenteras i den här rapporten grundar sig på de rådande åsikterna om utvecklingen av koncernens och dess funktioners ekonomi och de faktiska resultaten kan avvika betydligt.

15 15 BOKSLUTSTABELLER OCH NOTER Resultatutvecklingen kvartalsvis 16 Resultaträkning 17 Rapport över totalresultat 17 Balansräkning 17 Förändringar i eget kapital 18 Kapitalbas och kapitaltäckning 19 Kassaflödesanalys 20 Uppgifter enligt rörelsesegment 22 Formler för nyckeltalen 24 Noter: Not 1. Redovisningsprinciper 26 Noter till resultaträkningen och balansräkningen: Not 2. Räntenetto 27 Not 3. Nedskrivningar av fordringar 27 Not 4. Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse 27 Not 5. Provisionsintäkter och -kostnader 28 Not 6. Nettointäkter från handel 28 Not 7. Nettointäkter från placeringsverksamhet 29 Not 8. Övriga rörelseintäkter 29 Not 9. Klassificering i balansräkningen 29 Not 10. Omklassificerade skuldebrev 30 Not 11. Tillgångar i skadeförsäkringsrörelse 31 Not 12. Immateriella tillgångar 31 Not 13. Skuldebrev emitterade till allmänheten 32 Not 14. Fonden för verkligt värde efter skatt 32 Noter till riskhanteringen: Not 15. Bankrörelsens riskposition 32 Not 16. Skadeförsäkringsrörelsens riskposition 33 Not 17. Koncernfunktionernas riskposition 34 Övriga noter: Not 18. Ställda säkerheter 35 Not 19. Åtaganden utanför balansräkningen 35 Not 20. Derivatinstrument 35 Not 21. Övriga ansvarsförbindelser och åtaganden 36 Not 22. Närståendetransaktioner 36

16 16 Resultatutvecklingen kvartalsvis Milj. e Räntenetto Nedskrivningar av fordringar Räntenetto efter nedskrivningar Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse Provisionsintäkter och -kostnader, netto Nettointäkter från handel Nettointäkter från placeringsverksamhet Övriga rörelseintäkter Nettointäkter totalt Personalkostnader IT-kostnader Avskrivningar Övriga kostnader Kostnader totalt Resultat före skatt Förändring i fonden för verkligt värde Resultat före skatt till verkligt värde Inkomstskatt Periodens vinst Skatt på förändring i fonden för verkligt värde Periodens resultat till verkligt värde

17 17 Pohjola-koncernens resultaträkning Milj. e 1-3/ 1-3/ Räntenetto (Not 2) Nedskrivningar av fordringar (Not 3) 21-2 Räntenetto efter nedskrivningar Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse (Not 4) Provisionsintäkter och -kostnader, netto (Not 5) Nettointäkter från handel (Not 6) Nettointäkter från placeringsverksamhet (Not 7) -9 5 Övriga rörelseintäkter (Not 8) Nettointäkter totalt Personalkostnader IT-kostnader Avskrivningar Övriga kostnader Kostnader totalt Andel av intresseföretagens resultat 0 0 Resultat före skatt Inkomstskatt 11 4 Periodens resultat Moderbolagets ägares andel av periodens resultat Minoritetsandelar av periodens resultat 0 0 Totalt Resultat/aktie (EPS) före utspädning, e A-aktien 0,13 0,07 K-aktien 0,10 0,07 Pohjola-koncernens rapport över totalresultat Milj. e Periodens resultat Förändring i fonden för verkligt värde 4-66 Omräkningsdifferenser 0 0 Inkomstskatt Periodens totalresultat Moderbolagets ägares andel av periodens totalresultat Minoritetsandelar av periodens totalresultat 0 0 Totalt Pohjola-koncernens balansräkning Milj. e Kontanta medel Fordringar på kreditinstitut Finansiella tillgångar som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen Finansiella tillgångar för handel

18 18 Finansiella tillgångar som vid första redovisningstillfället kategoriserats som poster värderade till verkligt värde via resultaträkningen Derivatinstrument Fordringar på kunder Tillgångar i skadeförsäkringsrörelse (Not 11) Investeringstillgångar Investeringar i intresseföretag 2 2 Immateriella tillgångar (Not 12) Materiella tillgångar Övriga tillgångar Skattefordringar Tillgångar totalt Skulder till kreditinstitut Finansiella skulder som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen Finansiella skulder för handel Derivatinstrument Skulder till kunder Skulder för skadeförsäkringsrörelse Skuldebrev emitterade till allmänheten (Not 13) Avsättningar och övriga skulder Skatteskulder Efterställda skulder Skulder totalt Eget kapital Moderföretagets ägares andel Aktiekapital Fonden för verkligt värde Övriga fonder Ackumulerade vinstmedel Minoritetsandelar 0 Eget kapital totalt Skulder och eget kapital totalt Förändringar i eget kapital Milj. e Eget kapital som hör till Pohjola-koncernens ägare Fonden för verkligt värde Eget kapital totalt Ackumulerade vinstmedel Övriga Minoritetsandelar Aktiekapital fonder Eget kapital Fondöverföringar Vinstutdelning på A-aktien 0,65 e/aktie på K-aktien 0,62 e/aktie Periodens totalresultat Övriga 0 0 Eget kapital

19 19 Eget kapital som hör till Pohjola-koncernens ägare Fonden för verkligt värde Eget kapital totalt Aktiekapital Övriga fonder Ackumulerade vinstmedel Minoritetsandelar Eget kapital Vinstutdelning på A-aktien 0,23 e/aktie på K-aktien 0,20 e/aktie -9-9 Periodens totalresultat Övriga 0 0 Eget kapital Kapitalbas och kapitaltäckning Milj. e Kapitalbas Eget kapital Försäkringsbolagens inverkan på koncernens eget kapital avdras (eget kapital och koncernelimineringar) Minoritetsandelar 0 Kapitallån Immateriella tillgångar Fonden för verkligt värde, överskott i pensionsåtaganden och förvaltningsfastigheternas värdeförändring -8-8 Styrelsens förslag till utdelning -45 Planerad utdelning -13 Investeringar i försäkringsföretag 50 % Nedskrivningar-förväntade förluster 50 % Primärt kapital Fonden för verkligt värde Efterställda skulder som ingår i det övre supplementära kapitalet Efterställda skulder som ingår i det undre supplementära kapitalet Investeringar i försäkringsföretag 50 % Nedskrivningar-förväntade förluster 50 % Supplementärt kapital Övrig kapitalbas Kapitalbas totalt Riskvägda poster utan beaktande av övergångsbestämmelserna Riskvägda poster med beaktande av övergångsbestämmelserna Relationstal utan beaktande av övergångsbestämmelserna: Kapitaltäckning, % 11,5 12,0 Primärkapitalrelation, % 9,4 9,6 Kapitaltäckning enligt konglomeratlagen 1,26 1,29 Relationstal med beaktande av övergångsbestämmelserna: Kapitaltäckning, % 11,5 11,7

20 20 Primärkapitalrelation, % 9,4 9,4 Kapitaltäckning enligt konglomeratlagen 1,26 1,26 Kapitalbasen och kapitaltäckningen har beräknats enligt Basel II-standarderna. På företagsexponeringarna har tillämpats en intern riskklassificeringsmetod. OP-Pohjola-gruppens kapitaltäckning enligt kreditinstitutslagen var 12,1 % och primärkapitalrelationen 12,1 %. Räknat med konsolideringsmetoden var OP-Pohjola-gruppens kapitaltäckning enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat 1,38. Kassaflödesanalys Milj. e 1-3/ 1-3/ Kassaflöde från rörelsen Periodens vinst Justeringar i periodens vinst Ökning (-) eller minskning (+) av rörelsetillgångar Fordringar på kreditinstitut Finansiella tillgångar som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen Derivatinstrument Fordringar på kunder Tillgångar i skadeförsäkringsrörelse Investeringstillgångar Övriga tillgångar Ökning (+) eller minskning (-) av rörelseskulder Skulder till kreditinstitut Finansiella skulder som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen Derivatinstrument Skulder till kunder Skulder för skadeförsäkringsrörelse Avsättningar och övriga skulder Betald inkomstskatt Erhållna utdelningar 5 14 A. Kassaflöde från rörelsen totalt Kassaflöde från investeringar Likvida medel som hålls till förfall, minskningar 22 Anskaffning av dotterföretag med avdrag för likvida medel vid anskaffningstidpunkten 0-27 Försäljning av dotterföretag med avdrag för likvida medel vid försäljningstidpunkten 0 Investeringar i materiella och immateriella tillgångar Överlåtelse av materiella och immateriella tillgångar 0 4 B. Kassaflöde från investeringar totalt Kassaflöde från finansiering Efterställda skulder, ökningar Efterställda skulder, minskningar Skuldebrev emitterade till allmänheten, ökningar Skuldebrev emitterade till allmänheten, minskningar Betalda utdelningar C. Kassaflöde från finansiering totalt Nettoförändring av likvida medel (A+B+C) Likvida medel vid början av räkenskapsperioden

21 21 Likvida medel vid slutet av räkenskapsperioden Erhållna räntor Betalda räntor Justeringar i periodens vinst Poster med transaktioner som inte medför betalningar Nedskrivningar av fordringar 21-2 Orealiserade nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse Förändring av verkligt värde för handel Orealiserade nettointäkter från valutaverksamhet Förändring av förvaltningsfastigheternas verkliga värde 2 0 Avskrivningar enligt plan Andel av intresseföretagens resultat 0 0 Övriga 20 0 Poster som redovisas på annat håll än i kassaflödet från rörelsen Realisationsvinster, andel som hör till kassaflödet från investeringar -1 Justeringar totalt Likvida medel Kontanta medel * På anfordran betalbara fordringar på kreditinstitut Totalt *Varav kontanta medel i skadeförsäkringsrörelse 5 miljoner euro (10).

Pohjola Bank Abp:s delårsrapport

Pohjola Bank Abp:s delårsrapport Pohjola Bank Abp:s delårsrapport januari september 2009 1 Pohjola Bank Abp Företagsmeddelande 5.11.2009 kl. 8.00 Kategori: Kvartalsrapport Pohjola Bank Abp:s delårsrapport 1.1 30.9.2009 Januari september

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s kvartalsrapport

Pohjola Bank Abp:s kvartalsrapport Pohjola Bank Abp:s delårsrapport 1.1. - 31.3.2010 Pohjola Bank Abp Företagsmeddelande 5.5.2010 kl. 8.00 Kategori: Kvartalsrapport Pohjola Bank Abp:s kvartalsrapport 1.1 31.3.2010 Januari mars Koncernens

Läs mer

OP-Pohjola-gruppen 1-12/2010

OP-Pohjola-gruppen 1-12/2010 1-12/2010 Innehållsförteckning OP-Pohjola-gruppens struktur Nyckeltal Resultat Kvartalsuppgifter Kapitaltäckning Balansräkning Krediter och kundmedel Kunder, medlemmar, mm. Utvecklingen under de senaste

Läs mer

OP-Pohjola-gruppen 1-12/2009

OP-Pohjola-gruppen 1-12/2009 1-12/2009 Innehållsförteckning OP-Pohjola-gruppens struktur Nyckeltal Resultat Kvartalsuppgifter Kapitaltäckning Balansräkning Krediter och kundmedel Kunder, medlemmar, mm. Utvecklingen under de senaste

Läs mer

OP-Pohjola-gruppen 1-9/2009

OP-Pohjola-gruppen 1-9/2009 1-9/2009 Nyckeltal 1-9/2009 1-9/2008 Förändring * 2008 Resultat före skatt, milj. e 393 357 10,1 372 Bank- och placeringsrörelse 379 459-17,5 532 Skadeförsäkring 89 73 23,2 55 Livförsäkring -108-108 0,6-162

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s delårsrapport

Pohjola Bank Abp:s delårsrapport Pohjola Bank Abp:s delårsrapport 1.1-30.6.2012 Pohjola Bank Abp Börsmeddelande 1.8.2012, kl. 8.00 Delårsrapport Pohjola-koncernens januari juni 1) Koncernens resultat före skatt var 203 miljoner euro (198)

Läs mer

1. Med det här Tillägget ändras sammanfattningarna i grundprospektet och de lånespecifika villkor som nämns nedan enligt följande:

1. Med det här Tillägget ändras sammanfattningarna i grundprospektet och de lånespecifika villkor som nämns nedan enligt följande: TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT 9, 29.4.2015 TILLÄGG 9, 29.4.2015 TILL SAMMANFATTNINGARNA FÖR POHJOLA BANK ABP:S OBLIGATIONSPROGRAM 2014 (2.000.000.000 EURO) SAMT DE LÅNESPECIFIKA VILLKOREN FÖR POHJOLA FÖRETAGSRÄNTA

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s delårsrapport

Pohjola Bank Abp:s delårsrapport Pohjola Bank Abp:s delårsrapport 1.1-30.9.2012 Pohjola Bank Abp Börsmeddelande 31.10.2012, kl. 8.00 Delårsrapport Pohjola-koncernens januari september 1) Koncernens resultat före skatt var 282 miljoner

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s bokslutskommuniké

Pohjola Bank Abp:s bokslutskommuniké Pohjola Bank Abp:s bokslutskommuniké 1.1 31.12.2009 1 Pohjola Bank Abp Företagsmeddelande 11.2.2010 kl. 8.00 Kategori: Bokslutskommuniké Pohjola Bank Abp:s bokslutskommuniké 1.1 31.12.2009 Januari december

Läs mer

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Pohjola Bank Abp I Verksamhetsberättelse och bokslut 2009 INNEHÅLL STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009...2 Omvärlden...3 Koncernens resultat...4 Riskposition...5 Koncernens riskposition...6 Kapitaltäckning...7

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s delårsrapport

Pohjola Bank Abp:s delårsrapport Pohjola Bank Abp:s delårsrapport 1.1 30.9. Q3 Pohjola Bank Abp Börsmeddelande 2.11., kl. 8.00 Delårsrapport Pohjola koncernens januari september Koncernens resultat före skatt var 245 miljoner euro (242).

Läs mer

Ett tecken på en bra grupp * Innehåll. Styrelsens verksamhetsberättelse 2010. Koncernbokslut, IFRS

Ett tecken på en bra grupp * Innehåll. Styrelsens verksamhetsberättelse 2010. Koncernbokslut, IFRS Ett tecken på en bra grupp * Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2010 Ett tecken på en bra grupp * Innehåll Styrelsens verksamhetsberättelse 2010 Omvärlden...2 Koncernens resultat...3

Läs mer

Resultat före skatt, m ilj ,6 * 579 Kostnaderna i relation till intäkterna, % ,6 55

Resultat före skatt, m ilj ,6 * 579 Kostnaderna i relation till intäkterna, % ,6 55 1-6/2006 Nyckeltal 1-6/2006 1-6/2005 Förändring 1-12/2005 Resultat före skatt, m ilj. 389 293 32,6 * 579 Kostnaderna i relation till intäkterna, % 57 53 3,6 55 Nedskrivningar av kredit- och garantistocken,

Läs mer

Pohjola/IR. Pohjola Bank Abp Bolagsstämman

Pohjola/IR. Pohjola Bank Abp Bolagsstämman Pohjola Bank Abp Bolagsstämman 27.3.2009 Styrelsens ordförande Reijo Karhinen Pohjola vill trygga sina kundföretags finansieringsbehov En stark kapitalisering tryggar Pohjolas förmåga att uppfylla kundföretagens

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s delårsrapport

Pohjola Bank Abp:s delårsrapport Pohjola Bank Abp:s delårsrapport 1.1 30.9. 1 Pohjola Bank Abp Företagsmeddelande 3.11. kl. 8.00 Kategori: Kvartalsrapport Pohjola Bank Abp:s delårsrapport 1.1 30.9. Januari september Koncernens resultat

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2011

Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2011 Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2011 Innehåll Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011 Omvärlden...3 Koncernens resultat...4 Riskhantering...6 Koncernens riskposition...7 Kapitaltäckningen...9

Läs mer

Resultat före skatt, m ilj ,4 * 579 Kostnaderna i relation till intäkterna, % ,4 55

Resultat före skatt, m ilj ,4 * 579 Kostnaderna i relation till intäkterna, % ,4 55 1-9/2006 Nyckeltal 1-9/2006 1-9/2005 Förändring 1-12/2005 Resultat före skatt, m ilj. 598 452 32,4 * 579 Kostnaderna i relation till intäkterna, % 55 52 3,4 55 Nedskrivningar av kredit- och garantistocken,

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s delårsrapport

Pohjola Bank Abp:s delårsrapport Pohjola Bank Abp:s delårsrapport 1.1 30.6. Q2 Pohjola Bank Abp Företagsmeddelande 3.8. kl. 8.00 Kategori: Delårsrapport. Pohjola-koncernens januari juni Koncernens resultat före skatt förbättrades och

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s bokslutskommuniké

Pohjola Bank Abp:s bokslutskommuniké Pohjola Bank Abp:s bokslutskommuniké 1.1-31.12.2011 Q4 Pohjola Bank Abp Börsmeddelande 8.2.2012, kl. 8.00 Bokslutskommuniké Pohjola-koncernens år 2011 Koncernens resultat före skatt var 258 miljoner euro

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s delårsrapport

Pohjola Bank Abp:s delårsrapport Pohjola Bank Abp:s delårsrapport 1.1 30.9.2013 Pohjola Bank Abp Börsmeddelande 30.10.2013, kl. 8.00 Delårsrapport Pohjola koncernens januari september 1) Koncernens resultat före skatt var 381 miljoner

Läs mer

OP Pohjola gruppens Q bakgrundsmaterial

OP Pohjola gruppens Q bakgrundsmaterial OP Pohjola gruppens Q1 2011 bakgrundsmaterial Innehållsförteckning OP-Pohjola-gruppen Resultat Kvartalsuppgifter Kapitaltäckning Balansräkning Krediter och kundmedel Kunder, medlemmar, mm. Utvecklingen

Läs mer

OP Pohjola gruppens delårsrapport

OP Pohjola gruppens delårsrapport OP Pohjola gruppens delårsrapport 1.1 31.3.2012 Innehållsförteckning OP-Pohjola-gruppen Resultat Kvartalsuppgifter Kapitaltäckning Balansräkning Krediter och kundmedel Kunder, medlemmar, mm. Utvecklingen

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

Ett tecken på en bra grupp * Innehåll. Styrelsens verksamhetsberättelse Koncernbokslut, IFRS

Ett tecken på en bra grupp * Innehåll. Styrelsens verksamhetsberättelse Koncernbokslut, IFRS Ett tecken på en bra grupp * Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2010 Ett tecken på en bra grupp * Innehåll Styrelsens verksamhetsberättelse 2010 Omvärlden...2 Koncernens resultat...3

Läs mer

OP-Pohjola-gruppens verksamhetsberättelse och bokslut 2011

OP-Pohjola-gruppens verksamhetsberättelse och bokslut 2011 OP-Pohjola-gruppens verksamhetsberättelse och bokslut 2011 Innehåll OP-Pohjola-gruppens verksamhetsberättelse 2011 År 2011 i sammandrag...2 Omvärlden...4 OP-Pohjola-gruppens resultat och balansräkning...7

Läs mer

OP Pohjola gruppens delårsrapport

OP Pohjola gruppens delårsrapport OP Pohjola gruppens delårsrapport 1.1 30.6.2012 Innehållsförteckning OP-Pohjola-gruppen Resultat Kvartalsuppgifter Kapitaltäckning Balansräkning Krediter och kundmedel Kunder, medlemmar, mm. Utvecklingen

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s bokslutskommuniké

Pohjola Bank Abp:s bokslutskommuniké Pohjola Bank Abp:s bokslutskommuniké 1.1-31.12.2012 Pohjola Bank Abp Börsmeddelande 6.2.2013, kl. 8.00 Bokslutskommuniké Pohjola-koncernens år 2012 Koncernens resultat före skatt var 374 miljoner euro

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s delårsrapport

Pohjola Bank Abp:s delårsrapport Pohjola Bank Abp:s delårsrapport 1.1 30.6.2013 Pohjola Bank Abp Börsmeddelande 31.7.2013, kl. 8.00 Delårsrapport Pohjola koncernens januari juni 1) Koncernens resultat före skatt var 252 miljoner euro

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2013

Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2013 :s verksamhetsberättelse och bokslut 2013 Innehållsförteckningen Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013 1 Omvärlden 4 Koncernens resultatanalys 6 Riskhantering 8 Koncernens

Läs mer

1. I punkt B.12 ( Finansiell information ) i sammanfattningen infogas följande nya information:

1. I punkt B.12 ( Finansiell information ) i sammanfattningen infogas följande nya information: TILLÄGG 1/12.5.2016 TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 25.4.2016 FÖR EMISSIONSPROGRAM FÖR MASSKULDEBREVSLÅN 500 000 000 EURO SAMT TILL SAMMANFATTNINGEN SOM FOGATS TILL DE LÅNESPECIFIKA VILLKOREN

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s delårsrapport och verkställande direktörens kommentarer

Pohjola Bank Abp:s delårsrapport och verkställande direktörens kommentarer Pohjola Bank Abp FÖRETAGSMEDDELANDE 7.8., kl. 8.00 1 (40) Kategori: Kvartalsrapport Pohjola Bank Abp:s delårsrapport 1.1 30.6. och verkställande direktörens kommentarer Verkställande direktörens kommentarer:

Läs mer

OP Pohjola gruppens delårsrapport

OP Pohjola gruppens delårsrapport OP Pohjola gruppens delårsrapport 1.1 30.9.2011 Innehållsförteckning Resultat Kvartalsuppgifter Kapitaltäckning Balansräkning Krediter och kundmedel Kunder, medlemmar, mm. Utvecklingen under de senaste

Läs mer

OP Pohjola gruppens delårsrapport

OP Pohjola gruppens delårsrapport OP Pohjola gruppens delårsrapport 1.1 30.6.2011 Innehållsförteckning OP-Pohjola-gruppen Resultat Kvartalsuppgifter Kapitaltäckning Balansräkning Krediter och kundmedel Kunder, medlemmar, mm. Utvecklingen

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s delårsrapport

Pohjola Bank Abp:s delårsrapport Pohjola Bank Abp:s delårsrapport 1.1 31.3.2013 Pohjola Bank Abp Börsmeddelande 29.4.2013, kl. 8.00 Delårsrapport Pohjola-koncernens januari mars 1) Koncernens resultat före skatt var 131 miljoner euro

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s delårsrapport

Pohjola Bank Abp:s delårsrapport Pohjola Bank Abp:s delårsrapport 1.1 30.6.2014 Pohjola Bank Abp Börsmeddelande 6.8.2014, kl. 8.00 Delårsrapport Pohjola-koncernens januari juni 1) Koncernens resultat före skatt var 336 miljoner euro (254)

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Aktia DELÅRSRAPPORT 1-3/2011

Aktia DELÅRSRAPPORT 1-3/2011 Aktia DELÅRSRAPPORT 1-3/2011 Jussi Laitinen 9.5.2011 1-3/2011 i korthet Rörelseresultatet var 18,8 (17,5) miljoner euro. Resultat per aktie steg till (EPS) 0,20 (0,18) euro. Rörelseintäkterna uppgick till

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2014

Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Innehållsförteckningen Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014... 1 Omvärlden Koncernens resultatanalys Riskhantering Koncernens riskposition

Läs mer

1. Med det här Tillägget ändras sammanfattningarna i Grundprospektet och de lånespecifika villkor som nämns ovan enligt följande:

1. Med det här Tillägget ändras sammanfattningarna i Grundprospektet och de lånespecifika villkor som nämns ovan enligt följande: TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT 7, 23.2.2016 TILLÄGG 7, 23.2.2016 TILL SAMMANFATTNINGARNA FÖR POHJOLA BANK ABP:S OBLIGATIONSPROGRAM 2015 (2.000.000.000 EURO) SAMT DE LÅNESPECIFIKA VILLKOREN FÖR POHJOLA FÖRETAGSRÄNTA

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s bokslutskommuniké och verkställande direktörens kommentarer

Pohjola Bank Abp:s bokslutskommuniké och verkställande direktörens kommentarer Pohjola Bank Abp Företagsmeddelande 12.2.2009 kl. 8.00, Kategori: Bokslutskommuniké Pohjola Bank Abp:s bokslutskommuniké 1.1 31.12.2008 och verkställande direktörens kommentarer Verkställande direktörens

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Nr 1259 3403 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader FINANSNETTO Intäkter från investeringar i form av eget kapital I företag inom samma koncern I ägarintresseföretag I övriga

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Kreditinstitutens bokslut

Kreditinstitutens bokslut Finansiering och försäkring 2014 Kreditinstitutens bokslut 2014, 1:a kvartalet De inhemska bankernas finansnetto var oförändrat under första kvartalet 2014 De inhemska bankernas finansnetto uppgick till

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning TILLÄGG 1/29.5.2017 TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 27.4.2017 FÖR EMISSIONSPROGRAM FÖR MASSKULDEBREVSLÅN 500 000 000 EURO. Detta dokument ("Tillägg") är en komplettering av grundprospektet

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2017

Delårsrapport januari till juni 2017 Delårsrapport januari till juni 2017 Delårsrapport januari till juni 2017 Försäkringsrörelsen Årsförsäkring Under perioden uppgick premieinkomsten för årsförsäkringsrörelsen till 80,4 (71,9) Mkr och premieintäkten

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s bokslutskommuniké

Pohjola Bank Abp:s bokslutskommuniké Pohjola Bank Abp:s bokslutskommuniké 1.1 31.12.2013 Pohjola Bank Abp Börsmeddelande 6.2.2014, kl. 8.00 Bokslutskommuniké Pohjola-koncernens år 2013 1) Koncernens resultat före skatt var 473 miljoner euro

Läs mer

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 698/2014 15 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Ränteintäkter Nettointäkter från leasingverksamhet Räntekostnader RÄNTENETTO Intäkter från egetkapitalinstrument Företag inom samma koncern Ägarintresseföretag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s bokslutskommuniké

Pohjola Bank Abp:s bokslutskommuniké Pohjola Bank Abp:s bokslutskommuniké 1.1 31.12.2014 Pohjola Bank Abp Börsmeddelande 5.2.2015, kl. 08.00 Bokslutskommuniké Pohjola-koncernens år 2014 1) Koncernens resultat före skatt var 584 miljoner euro

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

EVLI BANK ABP:S DELÅRSRAPPORT :

EVLI BANK ABP:S DELÅRSRAPPORT : EVLI BANK ABP:S JANUARI-JUNI 2017 2 (5) EVLI BANK ABP:S 1.1. 30.6.2017: Rörelsevinsten nästan fördubblades under betraktelseperioden Rörelsevinsten förbättrades i segmentet Kapitalförvaltning och investerarkunder

Läs mer

Delårsrapport org.nr

Delårsrapport org.nr Delårsrapport 2013-06-30 www.bjursassparbank.se org.nr 583201-2495 Delårsrapport 2013-06-30 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får här lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet 2013-01-01-2013-06-30.

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s delårsrapport och verkställande direktörens kommentarer

Pohjola Bank Abp:s delårsrapport och verkställande direktörens kommentarer Pohjola Bank Abp Företagsmeddelande 6.11.2008, kl. 8.00 1 (43) Kategori: Kvartalsrapport Pohjola Bank Abp:s delårsrapport 1.1 30.9.2008 och verkställande direktörens kommentarer Verkställande direktörens

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

1 (6) Delårsrapport januari juni 2004 för Nordea Hypotek AB (publ)

1 (6) Delårsrapport januari juni 2004 för Nordea Hypotek AB (publ) 1 (6) Delårsrapport januari juni 2004 för Nordea Hypotek AB (publ) Byte av redovisningsvaluta Från och med innevarande räkenskapsår har bolaget övergått från svenska kronor till euro som redovisningsvaluta.

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

KONCERNENS RESULTATRÄKNING Kort om Hypo År 2007 stärkte Hypo alltjämt sin profil som en innovativ aktör med särskild inriktning på bostadsfinansiering och boende. Vi anpassade oss till utvecklingen på bostadsmarknaden och såg över

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2018

Delårsrapport januari till juni 2018 Delårsrapport januari till juni 2018 Delårsrapport januari till juni 2018 Försäkringsrörelsen Årsförsäkring Under perioden uppgick premieinkomsten för årsförsäkringsrörelsen till 80,6 (80,4) Mkr och premieintäkten

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

OP-Pohjola-gruppens delårsrapport Q bakgrundsmaterial

OP-Pohjola-gruppens delårsrapport Q bakgrundsmaterial OP-Pohjola-gruppens delårsrapport Q3 2012 bakgrundsmaterial Innehållsförteckning OP-Pohjola-gruppen Resultat Kvartalsuppgifter Kapitaltäckning Balansräkning Krediter och kundmedel Kunder, medlemmar, mm.

Läs mer

Delårsrapport. januari till juni 2016

Delårsrapport. januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Försäkringsrörelsen Årsförsäkringen Premieinkomsten för årsförsäkringsrörelsen uppgick till 71,9 (65,8) Mkr och premieintäkten

Läs mer

Delårsrapport JANUARI - MARS Utlåningen fortsatte att visa god tillväxt under första kvartalet

Delårsrapport JANUARI - MARS Utlåningen fortsatte att visa god tillväxt under första kvartalet Delårsrapport JANUARI - MARS 2005 Utlåningen fortsatte att visa god tillväxt under första kvartalet Rörelseresultatet förbättrades med 6 mnkr till 1 362 mnkr (1 356) Räntenettot ökade med 45 mnkr till

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 % 1/7 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2019 EVLI BANK ABP

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2019 EVLI BANK ABP EVLI BANK ABP DELÅRSRAPPORT Januari-mars FÖRSIKTIGHETEN PÅ MARKNADEN ÅTERSPEGLADES I FÖRSTA KVARTALETS RESULTAT Rörelseresultatet för segmentet Kapitalförvaltnings- och investerarkunder sjönk och var 2,8

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Bankens rörelseresultat uppgår till 67 tkr (59tkr) vilket är en ökning med 8 tkr jämfört med föregående års delårsresultat.

DELÅRSRAPPORT Bankens rörelseresultat uppgår till 67 tkr (59tkr) vilket är en ökning med 8 tkr jämfört med föregående års delårsresultat. NÄRS SPARBANK DELÅRSRAPPORT 2017 Styrelsen för Närs Sparbank, org.nr 534000-5965 med säte i När, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2017-01-01-2017-06-30. Sparbankens

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s delårsrapport

Pohjola Bank Abp:s delårsrapport Pohjola Bank Abp:s delårsrapport 1.1 31.3.2014 Pohjola Bank Abp Börsmeddelande 29.4.2014, kl. 8.00 Delårsrapport Pohjola-koncernens januari mars 1) Koncernens resultat före skatt var 159 miljoner euro

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2015-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

: Delårsrapport januari-september 2018

: Delårsrapport januari-september 2018 31.10.2018: Delårsrapport januari-september 2018 Mikko Ayub verkställande direktör Outi Henriksson ekonomidirektör Centralt under Q3: Fortsatt stark resultatutveckling Det jämförbara rörelseresultatet

Läs mer

Handelsbanken Hypotek

Handelsbanken Hypotek 1 Handelsbanken Hypotek 12 februari 2002 Pressmeddelande Handelsbanken Hypoteks bokslutsmeddelande för år 2001 Handelsbanken Hypoteks rörelseresultat uppgick till 497 mkr (603) och resultatet efter skatt

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2012

Delårsrapport Januari Juni 2012 Delårsrapport Januari Juni 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2012 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s delårsrapport

Pohjola Bank Abp:s delårsrapport Pohjola Bank Abp:s delårsrapport 1.1 30.9.2014 Pohjola Bank Abp Börsmeddelande 24.10.2014, kl. 09.00 Delårsrapport Pohjola-koncernens januari september 1) Koncernens resultat före skatt var 467 miljoner

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro)

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 1/8 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Mail Communication Omsättning 236,1 232,3 841,7 825,7 Rörelsevinst 36,3 30,3 104,3 106,3 Rörelsevinst-% 15,4 % 13,0

Läs mer

OP-Pohjola-gruppens verksamhetsberättelse och bokslut 2012

OP-Pohjola-gruppens verksamhetsberättelse och bokslut 2012 s verksamhetsberättelse och bokslut 2012 Innehåll s verksamhetsberättelse 2012 År 2012 i sammandrag...1 Omvärlden...3 s resultat och balansräkning...6 Kapitaltäckning...10 Riskhantering och kapitalutvärdering

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

S Delårsrapport Januari Juni 2003

S Delårsrapport Januari Juni 2003 S 2003 Delårsrapport Januari Juni 2003 Delårsrapport Resultatet efter finansiella poster uppgick till 28,1 MSEK (19,4) Substansvärdet den 30 juni var 152 kronor (270) Substansvärdet den 18 augusti är 167

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

OP-POHJOLA-GRUPPENS (SAMMANSLUTNINGEN AV ANDELSBANKER) IFRS-BOKSLUT 2008

OP-POHJOLA-GRUPPENS (SAMMANSLUTNINGEN AV ANDELSBANKER) IFRS-BOKSLUT 2008 INNEHÅLL OP-POHJOLA-GRUPPENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 År 2008 i sammandrag 2 OP-Pohjola-gruppens nyckeltal 3 Omvärlden 3 OP-Pohjola-gruppens resultat och omslutning 5 Kapitaltäckning 10 Kapitalutvärdering

Läs mer

Länsförsäkringar AB (publ) Organisationsnummer

Länsförsäkringar AB (publ) Organisationsnummer Länsförsäkringar AB (publ) Organisationsnummer 556549-7020 Verkställande direktören för Länsförsäkringar Aktiebolag (publ), organisationsnummer 556549-7020, får härmed på styrelsens uppdrag avge delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer