Säkrare läkemedelshantering i öppen vård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säkrare läkemedelshantering i öppen vård"

Transkript

1 Utbildningsmaterial: Säkrare läkemedelshantering i öppen vård Introduktion Lagar och föreskrifter Ansvarsfördelning Förslag till arbetsordning Definitioner Litteratur Arbetsgrupp: Agneta Blomkvist, MAS Liljeholmens SDF Eeva Eriksson, MAS Hägerstens SDF Irene Fjell, MAS Södertälje Kommun Edit Fonad, MAS Älvsjö SDF Git Lindberg MAS, Skärholmen Ingegerd Lindroth, MAS Salems kommun Ingegerd Mårtensson, MAS, Nykvarns kommun Johhana Sopo-Häggroth, MAS Huddinge kommun Lena Törnkvist, vårdutvecklingschef SLPO, Allmänmedicin Stockholm IngBritt Rydeman, distriktssköterska VISS Granskare: Christel Beckman, distriktssköterska, Lisebergs vårdcentral, representant läkemedelskommittén Red: Susanne Pioud Wadén Uppdaterat (Christel Wisdahl)

2 Introduktion Inom läkemedelsområdet finns ett starkt behov av nära samarbete mellan kommun, landsting och apotek. Vårdpersonalen hämtar läkemedel både hos distriktssköterska/ sjuksköterska och på apoteket, de tar emot patienter i hemmet som skrivits ut från sjukhuset och lämnar och hämtar patienter på avdelningar. Vårdpersonalen kommer således hela tiden i kontakt med patienternas medicinering. Klara, enkla och lättförståeliga regler om rutiner vid läkemedelshanteringen är av stor betydelse för patientsäkerheten. Det är en stor fördel om sådana föreskrifter utformas så likformigt som möjligt och görs tillämpliga över större enheter än t ex en vårdcentral. Då löper man mindre risk att det blir fel i läkemedelshanteringen vid personalomflyttningar och dylikt. Eftersom den öppna vården omfattar patienter med starkt varierande hälsotillstånd och skiftande förmåga, ser de enskilda patienternas vårdbehov mycket olika ut. En helt likformig hantering över hela fältet är inte möjlig, rutinerna måste kunna anpassas efter omständigheterna. Individuella lösningar måste sökas med utgångspunkt både i patientens och verksamhetens situation och målet måste vara att meddela god och säker vård för varje patient. Detta motsäger inte - tvärtom - att det är angeläget att utarbeta rutiner i form av skriftliga arbetsordningar som grundar sig i de lagar och förordningar som styr hälso- och sjukvård. Lagar och föreskrifter Termen lag är reserverad för bestämmelser antagna av Sveriges riksdag. Det är endast riksdagen som innehar rätten att stifta lag. Regeringen presenterar lagförslag för riksdagen genom att lägga fram propositioner. Socialstyrelsen ger ut författningar i form av föreskrifter och allmänna råd för verksamheten. Med 'föreskrifter' avses bindande bestämmelser och med 'allmänna råd' rekommendationer. Myndighetens föreskrifter redovisas i Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS). När det utkommer nya författningar och allmänna råd, avsätt då en stund för att diskutera vilken betydelse denna författning har för er verksamhet och hur ni ska förfara. Patienternas säkerhet kräver att vårdpersonalens ansvar är klart definierat så att var och en är medveten om sina befogenheter och sitt ansvar. Var och en som arbetar inom hälso- och sjukvården ska väl känna till de rättsregler som gäller för verksamheten. Var och en bär själv ansvaret för hur han eller hon fullgör sina arbetsuppgifter (LYHS 1998:531).'Rättsvillfarelse' - okunnighet eller osäkerhet om vad som gäller, kan inte åberopas för att i sig leda till ansvarsbefrielse. Det är aldrig försvarligt att vara okunnig om rättsreglerna. Journalföring är ett viktigt moment i läkemedelshanteringen som inte vidare tas upp här. Regler för journalföring ges i patientjournallagen (SFS 1985:562) samt i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till denna (SOSFS 1993:20). Diskutera vilken betydelse denna författning har för er verksamhet och hur ni ska förfara

3 Ansvarsfördelning Vanligtvis är det den enskilde själv som ansvarar för sin medicinering och för omhändertagande och förvaring av de läkemedel som ordinerats till honom/henne. När den enskilde inte själv klarar av att hantera sina mediciner, ska han/hon ha hjälp med detta. Hjälpen ska vara individuellt anpassad utifrån den enskildes sjukdom och personliga förutsättningar. Eftersom även små misstag i läkemedelshanteringen kan innebär stora risker för patienten, måste läkemedelshanteringen organiseras på ett sätt som ger bästa möjliga patientsäkerhet och överensstämmer med regler om ansvar och skyldigheter för de olika aktörer inom hälso- och sjukvården. Här redogörs i korthet för ansvarsfördelningen vad gäller läkemedelshantering i öppen vård. Vårdgivaren Vårdgivaren (fysisk eller juridisk person som yrkesmässigt bedriver hälso- och sjukvård enligt lagen LYHS 1998:531) ger skriftliga direktiv och säkerställer rutiner för kvalitetssystem (SOSFS 2005:12). Vårdgivaren är också skyldig att anpassa bemanningen så att en vård av god kvalitet och säkerhet kan bedrivas (SOSFS 1997:14). På vårdcentral eller motsvarande: Verksamhetschef Verksamhetschefen fastställer rutiner och fördelar ansvaret för läkemedelshantering (SOSFS 2001:17). Det ska finnas en skriftlig lokal instruktion för läkemedelshantering. Denna ska omfatta rutiner och ansvarsfördelning (SOSFS 2001:17). Verksamhetschefen ansvarar för att personalen har erforderlig kompetens för sina arbetsuppgifter, samt att de delegeringar som utförs sker på ett korrekt sätt och är förenliga med säkerhet för patienterna (SOSFS 2005:12). Distriktssköterska/sjuksköterska i ledningsfunktion Ansvaret för enhetens läkemedelshantering och verkställandet av fastställda lokala regler och direktiv kan åläggas den legitimerade distriktssköterska/sjuksköterska som har ledningsfunktion eller anses lämplig på enheten. Ansvaret kan bestå av: att svara för att allmänna författningar om läkemedelshanteringen och att fastställda lokala rutiner är kända och tillämpas. att svara för att personalen fortlöpande får information och utbildning samt skolas in i de tekniker som kommer till användning i läkemedelshanteringen. att svara för att kvalitetssäkringsarbetet i fråga om läkemedelshanteringen bedrivs enligt direktiv och vid behov i samarbete med farmaceut. Inom kommunal hälso- och sjukvård: Inom den kommunala hälso- och sjukvården som avses i 18 HSL, dvs kommunens särskilda boendeformer för äldre och människor med fysiska och psykiska svårigheter samt dagverksamheter inom äldreomsorgen, ligger ansvaret för att patienten får säker vård av god kvalitet hos den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS)

4 Verksamhetschefens ledningsansvar inom kommunen begränsas av de uppgifter som den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har enligt 24 HSL och förordningen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS 1998:531). Den som svarar för omvårdnaden ska se till att åtgärderna genomförs på ett ändamålsenligt sätt och enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Läkaren Inom läkemedelsområdet är behovet av ett nära samarbete mellan den kommunala hälso- och sjukvården och läkare utanför denna särskilt påtagligt, eftersom förskrivning och ordination av läkemedel övervägande faller inom läkarnas kompetensområde. Läkaren ordinerar läkemedel, ger behandlingsanvisningar och följer upp patientens hälsotillstånd. Det är också läkaren som bedömer och journalför om patienten har behov av hjälp med läkemedelshantering. Medicinskt ansvarig sjuksköterska "MAS" Inom den hälso- och sjukvård som kommunerna erbjuder i de särskilda boendeformerna ska det finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska (SOSFS 1997:10) som tar ansvar för att det finns utarbetade rutiner som styr verksamheten. Han/hon ansvarar för att patienterna får en säker och ändamålsenlig vård och behandling av god kvalitet inom kommunens ansvarsområden, att journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientjournallagen, att patienterna får den vård och behandling som en läkare förordnat om och att rutiner för läkemedelshanteringen är ändamålsenlig och väl fungerande (LYHS 1998:513). Den medicinsk ansvariga sjuksköterskan ansvarar också för att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvård när en patients hälsotillstånd fordrar det, att beslut om att delegera ansvar för hälso- och sjukvårdande uppgifter är förenliga med god säkerhet för patienterna och att "Lex Maria-händelser" anmäls till Socialstyrelsen (HSL 24, LYHS 1998: 531, SOSFS 2005:28). Distriktssköterska/sjuksköterska Distriktssköterska/sjuksköterska ska föra anteckningar i sin journal om läkarens ordinationer och anvisningar samt i övrigt det som gäller läkemedelsbehandlingen. Han/hon ska känna till indikationer för behandlingen, förstå verkningsmekanismerna samt behärska metoder för undervisning av patienter m fl. Den distriktssköterska/sjuksköterska som svarar för patientens vård, ansvarar för att: - läkarens ordinationer utförs, utvärderas och rapporteras - gällande lagar, föreskrifter och riktlinjer som berör läkemedelshantering efterföljs. - med av Socialstyrelsen godkänd förskrivningsrätt ordinera läkemedel (SOSFS 2001:16) - ge behandlingar och följa upp patientens hälsotillstånd - vidta direkta åtgärder vid avvikelser i läkemedelshanteringen, samt rapportera till läkare och verksamhetschef/mas Distriktssköterska/sjuksköterska ska, i samråd med arbetsledaren i hälso- och sjukvårdsfrågor, se till att befattningshavare med rätt kompetens används för rätt arbetsuppgift. Delegering av specifika uppgifter kan ske när det utifrån ett helhetsperspektiv bättre svarar mot patientens behov och under förutsättning att patientsäkerheten inte äventyras. Distriktssköter

5 skan/sjuksköterskan som svarar för patientens vård ska då, i samråd med vårdpersonalens arbetsledare, fatta beslut om delegering. I delegeringsfrågan ansvarar distriktssköterska/ sjuksköterska för vad som är bäst för patienten - t ex att vårdpersonal överlämnar läkemedel. Studerande Studerande som genomgår sin kliniska praktiktjänstgöring får endast iordningställa och administrera läkemedel under tillsyn av sjuksköterska. (SOSFS 2001:17). Studerande i påbyggnadsutbildningar kan under eget ansvar få utföra arbetsuppgifter som ligger inom ramen för deras tidigare grundutbildning. Vårdpersonal Av lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS 1998:531) framgår att personal inom socialtjänsten anses som hälso- och sjukvårdspersonal när den biträder legitimerad yrkesutövare i vård, behandling eller undersökning. En viss enskild uppgift kan överlåtas genom delegering till vårdpersonal enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 1997:14. Delegering innebär att någon som tillhör hälsooch sjukvårdspersonalen och som är formellt och reellt kompetent för en medicinsk arbetsuppgift överlåter denna till en annan person som saknar formell kompetens, men är reellt kompetent för uppgiften. Vårdpersonal som fått en uppgift delegerad, har ett personligt ansvar för utförandet av uppgiften. Personalen ska också, inom ramen för sin kompetens, uppmärksamma förändringar i vårdtagarens hälsohälsotillstånd och informera distriktssköterskan/sjuksköterskan. Delegering av uppgift/-er ska föregås av utbildning om vad delegeringen innebär, liksom instruktion i hur uppgiften/-erna ska utföras. Den som känner sig osäker inför uppgiften och som inte anser sig ha tillräcklig erfarenhet eller utbildning, ska säga till om detta innan ett delegeringsbeslut tas (SOSFS 1997:14)

6 Arbetsuppgifter - Förslag till arbetsordning Läkemedelshantering är ett kvalificerat arbete som kräver goda kunskaper och ett gott omdöme. Personal med formell och reell kompetens är en förutsättning för att vården och behandlingen på alla nivåer ska kunna ges i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Särskilda författningar beskriver hur hanteringen ska ske, samt att uppgiften i huvudsak är distriktssköterskas/- sjuksköterskas ansvar. Inspektion och kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen på verksamheten ska utföras externt minst en gång per år, t ex av farmaceut. Egenvård När en person är helt medveten om sin medicinering vad det gäller läkemedlets art, dosens storlek och tabletternas utseende, kan uttag och överlämnande av läkemedel utföras av personal på den enskildes önskan utan formell delegering. Praktisk hjälp kan också behövas med att öppna en medicinburk, hälla upp flytande medicin, lämna in recept eller hämta ut läkemedel på apoteket. För detta behövs heller ingen delegering. I övriga fall där det finns misstanke om att personens medvetenhet sviktar, gäller för vårdpersonalen att informera ansvarig läkare och distriktssköterska/sjuksköterska om situationen. Bedömning av om den enskilde själv inte kan klara sin medicinering görs av patientansvarig läkare i samråd med omvårdnadsansvarig distriktssköterska/sjuksköterska och närstående. När den enskilde inte kan klara sin medicinering själv övertar Landstinget/sjukvårdshuvudmannen ansvaret för att patientens läkemedelshantering sker på ett tryggt och säkert sätt. Journalföring Den behandlande läkaren bedömer och journalför patientens egenvårdsförmåga, förskriver läkemedel samt ger anvisningar om behandlingen. Distriktssköterska/sjuksköterska ska föra anteckningar i sin journal om läkarens ordinationer och anvisningar samt i övrigt det som gäller läkemedelsbehandlingen. Det finns ingen skyldighet för vårdpersonal att dokumentera i journal, däremot finns skyldighet att rapportera. När ett omvårdnadsansvar har lagts på en person som inte är skyldig att föra journal, är det lämpligt att också lägga till någon form av dokumentationsansvar (SOSFS 1993:17). Det är en praktisk nödvändighet för dem att göra noteringar om sina iakttagelser etc. om patienterna (Sjölenius 1992). Delegering Delegering får inte användas för att lösa personalbrist eller av ekonomiska skäl (SOSFS 1997:14). Man ska sträva efter att så få delegeringar som möjligt utfärdas och att arbetet utförs av formellt behörig personal. Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonal får överlåta en arbetsuppgift till någon annan endast när detta är förenligt med en god och säker vård (LYHS 1998:531). Delegering får inte ske om patientens hälsotillstånd är så skiftande att kontinuerlig bedömning krävs vid varje tillfälle arbetsuppgiften utförs. Delegering sker genom ett skriftligt beslut som ska skrivas under både av den som delegerar och av den som tar emot delegeringen. Delegeringen ska föregås av undervisning och kunskapskontroll

7 All personal som medverkar i överlämnande av läkemedel måste vara informerad om gällande regler. Vid delegering gäller följade: - Delegering kan endast komma ifråga beträffande enstaka arbetsuppgifter - Arbetsuppgift som delegeras ska vara klart definierad - Delegering får inte ske om patientens hälsotillstånd är så skiftande att kontinuerlig bedömning krävs för varje tillfälle, t ex vid omfattande smärtlindringsprogram - Delegering kan inte ske om uppgiften enligt bestämmelse i författningen är förbehållen viss yrkeskategori - Delegering av arbetsuppgift kan endast ske från den som är formellt och reellt kompetent för den arbetsuppgift som beslutet gäller - Den som genom delegering erhållit viss arbetsuppgift får inte vidaredelegera denna uppgift - Ett delegationsbeslut är alltid personligt - Ett delegationsbeslut är alltid tidsbegränsat, gällande högst 12 månader - Vid delegering måste alltid den som ämnar delegera viss arbetsuppgift förvissa sig om, att den som avses få uppgiften på ett fullt tillfredställande sätt kan utföra den; ansvaret för detta åvilar den som fattar beslut om delegering - Vid delegering måste den som avses få viss uppgift meddela den delegerande, om vederbörande anser sig sakna tillräckliga kunskaper och färdigheter för att på ett fullt tillfredställande sätt kunna utföra uppgiften. Ansvaret för att så sker åvilar den som avses få uppgiften - Den som delegerar viss arbetsuppgift ansvarar för sitt beslut härom och ska följa upp hur uppgiften fullgörs - Den som genom delegering erhållit viss uppgift ansvarar därefter - i samma utsträckning som i fråga om sina övriga egna arbetsuppgifter - för sitt sätt att utföra den delegerade uppgiften - Varje delegeringsbeslut ska vara skriftligt - Ett delegeringsbeslut ska bevaras enligt samma regler som för journalhandlingar. - Ett delegeringsbeslut kan när som helst återkallas av den som meddelat beslutet, den för den medicinska verksamheten på enheten ytterst ansvarige - Samråd ska ske med närmaste arbetsledare innan någon delegerar en arbetsuppgift Ordination Ordination av läkemedel får endast göras av läkare, förutom de läkemedel som distriktssköterska/sjuksköterska som genomgått utbildning i föreskrivningsrätt får utföra (SOSFS 2001:16). Ordinationen ska föras in på en särskild ordinationshandling, vilken ska dateras och innehålla läkemedlets namn, beredningsform, styrka och dosering i antal respektive volym, administrationssätt och ordinerande läkares namn. För läkemedel som ordineras på recept eller på ordinationskort för dosdispensering (apoteket) svarar den patientansvariga distriktssköterskan/sjuksköterskan för att aktuella läkemedelsordinationer finns samlade på en ordinationshandling. Handlingen ska signeras och det ska tydligt framgå vem som ordinerat respektive läkemedel. Vid muntlig ordination i akuta situationer eller tillfällig ordination per telefon repeterar distriktssköterska/sjuksköterska som kontroll av ordinationen, antecknar ordination, tidpunkt

8 och läkarens namn på ordinationshandlingen. Given dos signeras. Ordinationen signeras och journalförs av läkare så snart som möjligt och i förekommande fall faxas så snart som möjligt till sjuksköterskan. Rekvisition Huvudprincipen vid läkemedelsbehandling är individuell förskrivning via recept eller APO-dos ordination. Inom vissa särskilda boenden används slutenvårdsmodellen. Dosdispensering/APO-dos Dosdispensering sker på apotekens, APO-doscenter i dosbricka eller dospåsar med ordinationskort som dispenseringsunderlag. Dosdispensering från apoteket levereras med en bestämd leveransdag, varje vecka eller var fjortonde dag. Aktuell medicinförändring meddelas apoteket av läkare per telefon eller post. Ändringar i läkemedelsordinationer, som är brådskande, kan göras av apoteket i form av extrabrickor till nästa leveransdag. Dosdispensering från apotek lämpar sig endast för personer, som står på stabil medicinering. Målsättningen är dock att huvuddelen av läkemedelsdispenseringen ska ske från apotekens APO-doscenter. Förvaring av läkemedel Läkemedel ska förvaras så att det inte finns risk för att obehöriga kan komma åt dem. Distriktssköterska/sjuksköterska ska på ett betryggande sätt omhänderta förvaring och utdelning av läkemedel. I förråd: Finns ett läkemedelsförråd eller enskilda läkemedelsskåp ska dessa vara låsta. Nycklar till förråd får endast innehas av den som tjänstgör som distriktssköterska/sjuksköterska och av förordnad läkare. Läkemedlen ska förvaras i originalförpackningen. Utöver läkemedel får endast utensilier för delning av läkemedel samt liggare för inspektion förvaras i förrådet. Rutiner för nycklarna anges i den lokala rutinen för läkemedelshanteringen som upprättats av ansvarig distriktssköterska/sjuksköterska. Läkemedel som behöver kall förvaring, ska förvaras i låst kylskåp +2 grader - +8 grader. Utanför förråd: Färdigställda dygnsdoser och APO-doser kan förvaras i annat låst skåp, om någon annan person än distriktssköterska/sjuksköterska delar ut medicinerna. Personal som delegerats uppgiften har tillgång till detta skåp. Nyckeln förvaras i förekommande fall på ett för den enskilde säkert sätt, enligt lokala anvisningar av distriktssköterska/sjuksköterska/arbetsledaren. I hemmet: Patientansvarig distriktssköterska/sjuksköterska får i samråd med närstående och vårdpersonal finna en praktisk lösning för förvaring i hemmet av läkemedel för de personer som inte klarar av sin medicinering själv. Förvaringen ska ske på ett säkert sätt. Uttag och iordningställande Iordningställande av läkemedel ska utföras av formellt behörig personal dvs. distriktssköterska/- sjuksköterska, men kan i undantagsfall delegeras i enlighet med lokal instruktionen. Den som delegerats uppgiften att iordningställa läkemedel ansvarar för att kontrollera så att patientens identitet, läkemedlets namn, styrka och läkemedelsform, samt dos och doseringstidpunkt

9 överensstämmer med ordinationshandlingen. Iordningställande av läkemedelsdos i dosett kan utföras i centralt förråd eller i hemmet. För att få en samlad och säker läkemedelshantering vid iordningställande av läkemedelsdos i dosett ska en aktuell, signerad ordinationshandling användas. Som underlag vid iordningställande av läkemedelsdos kan, i undantagsfall, även recept användas. Recept och av läkare signerad ordinationshandling är originalhandling. Kortet som finns på dosettens baksida är endast för information till patient, närstående samt kommunens vårdpersonal som överlämnar medicin ur dosetten och utgör inte ordinationshandling. En kopia av aktuell, signerad ordinationshandling, signaturlista och signeringslista för eventuellt iordningställande och för överlämnande av medicin till patient, ska finnas hemma hos samtliga hemsjukvårdspatienter som har hjälp med dosettdelning eller läkemedelsintag. Bekräftelse görs med signatur och datum på kontrollista/signeringslista att medicinen är delad/- iordningställd. Ett iordningställt läkemedel ska vara märkt med uppgifter om patientens identitet, läkemedlets namn, styrka, ordinerande läkare, tidpunkt för intag av läkemedlet samt ansvarig person som utfört delningen. Överlämnande Vid överlämnande av läkemedel kontrolleras att rätt dos lämnas och intas av rätt person vid rätt tid, på ett för patienten säkert och tillfredsställande sätt (SOSFS 2001:17). De utförda momenten signeras på signeringslista. Uttag och överlämnande ur doseringshjälpmedel, som dosett eller påse, ska utföras av en och samma person. Vårdpersonal som erhållit delegering att överlämna läkemedelsdos ur doseringshjälpmedel, kontrollerar identiteten så att rätt vårdtagaren/patient får rätt medicin samt att det är rätt dag och tidpunkt. Den som överlämnar läkemedelsdos förvissar sig om att den vårdbehövande intar medicinen och/eller bistår den enskilde vid intag av medicinen. Bekräftelse görs med signatur och datum på kontrollista/signeringslista att läkemedelsdos är överlämnad och intagen samt i förekommande fall nyckel återställd. Vårdpersonalen rapporterar alla avvikelser till distriktssköterska/sjuksköterska: - om vårdtagaren inte intar sin medicin - om förväxling av läkemedelsdos har skett - om man misstänker biverkningar av medicineringen - om en dos inte har blivit överlämnad - om vårdtagaren har kräkningar vid peroral medicinering Injektion Injektion av läkemedel är en sjuksköterskeuppgift. Det behövs kunskap om verkningssätt, biverkningar, förfaringssätt och förmåga att göra rimlighetsbedömningar. Delegering av injektionsgivning kan endast ske av injektion med insulinpenna till en vårdtagare/patient med stabilt blodsockervärde. Tillfört insulin signeras för varje given dos. Signeringslistor och rapporteringslistor Vid läkemedelshantering ska det föras journalanteckningar som anger vad varje patient

10 tillförts. Detta kan ske på en separat signeringslista. Även anteckning om att ingen dos, del av dos eller om dos har tillförts patienten vid fel tidpunkt ska noteras samt rapporteras till distriktssköterska/sjuksköterska. Distriktssköterska/sjuksköterska ska följa upp signeringslistan regelbundet. Signeringslistor lämnas till distriktssköterska/sjuksköterska. Signeringslistan är en journalhandling och ska sparas. Avvikelserapportering LEX MARIA - händelser - då en person i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom - ska rapporteras till verksamhetschefen eller annan utsedd person. Denne gör snarast anmälan till Socialstyrelsen. Inom kommunal hälso- och sjukvård är det medicinskt ansvarig sjuksköterska som svarar för att anmälan görs till Socialstyrelsen och socialnämnd (LYHS 1998:531). Oftast har nämnden delegerat ansvaret till MAS att göra anmälan till Socialstyrelsen. Rapporterade avvikelser i samband med läkemedelshanteringen journalförs av distriktssköterska/sjuksköterska som rapporterar vidare till behandlande läkare samt gör en avvikelserapportering i förekommande fall. Definitioner Administrering av läkemedel Tillförsel eller överlämnande av en iordningställd läkemedelsdos till en patient (SOSFS 2001:17). Behandlingsschema "Schema över individuellt ordinerade läkemedel som ingår i en fastställd behandlingsplan för en viss patient. Behandlingsschemat är en del av patientens journal" (SOSFS 2001:17). Delegering Delegering innebär att någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen och som är både formellt och reellt kompetent för en medicinsk arbetsuppgift överlåter denna till en annan person som saknar formell kompetens men har reell kompetens för arbetsuppgiften (SOSFS 1997:14, 1998:531). Dosdispensering Maskinellt eller manuellt iordningställande av läkemedel i patientdoser, t ex dosexpedition av apotek eller iordningställande i dosett. Egenvård Som egenvård, dvs icke hälso- och sjukvård, räknas de uppgifter som behandlande läkare bedömer att patient eller närstående kan sköta. Gränsdragningen till vad som är egenvård kan vara svår att bedöma. Detta kan inte anges generellt utan är beroende av omständigheterna i varje enskilt fall. Vid ordination av läkemedel bedömer även ordinatören om patienten behöver hjälp med läkemedelshanteringen och i förekommande fall journalförs behovens omfattning. Formell kompetens

11 Formell kompetens för en uppgift har den som genomgått formellt fastställd högskoleutbildning (SOSFS 1997:14). Formellt fastställd utbildning Fastställda läroplaner enligt statlig ordning. Därefter fastställs kursplaner av linjenämnder eller motsvarande. Författningar Bestämmelser som beslutats av Riksdagen eller regeringen och som meddelats i form av lag eller förordning. Föreskrifter Generella rekommendationer utfärdade av en myndighet (Socialstyrelsen) t ex i anslutning till en författning. Föreskriften anger hur någon ska handla och är bindande för verksamheterna de är riktade till. Iordningsställande av läkemedel Omfattar såväl uppdelning av avdelade doser (tabletter m m) som uppmätning av flytande läkemedel för peroralt eller parenteralt bruk (SOSFS 2001:17). Läkemedelsform Tillverkningsform som tabletter, kapsel, och resoriblett. (SOSFS 2001:17). Läkemedelshantering Läkemedelshantering är distriktssköterska/sjuksköterskas ansvar. Hanteringen omfattar läkemedelsordination, iordningställande och administrering, rekvisition och förvaring av läkemedel (SOSFS 2001:17). Ordination enligt generella direktiv Ordination av läkemedel som gäller för patienterna på en viss enhet vid vissa angivna hälsotillstånd, utan att en särskild individuell ordination behöver ges. Läkemedlet får endast ges då en distriktssköterska/sjuksköterska gjort en behovsbedömning ( SOSFS 2001:17). Ordinationshandling Handling som ska ge en samlad bild av en ordinerad och genomför läkemedelsbehandling (SOSFS 2001:17). Ordinationskort Ordinationshandling för dosdispensering av läkemedel på apotek. Även en patients övriga ordinationer kan föras in på kortet (SOSFS 2001:17). Reell kompetens Kunskaper och färdigheter kan inhämtas på annat sätt än genom fastställd formell yrkesutbildning t ex genom praktisk yrkesverksamhet. I sådana fall saknar vederbörande formell kompetens för uppgiften. Den som har skaffat reell kompetens för en viss arbetsuppgift har inte utan vidare rätt att utföra den. Vederbörande kan först efter delegering tilldelas uppgiften (SOSFS 1997:14). Rättsvillfarelse Begreppet rättsvillfarelse står närmast för vilsenhet i fråga om kunskap om rättsreglerna. Rättsvillfarelse, okunnighet eller osäkerhet. I princip gäller den ståndpunkten att rättsvillfarelse i sig inte utesluter ansvar. Det är aldrig försvarligt att vara okunnig om rättsreglerna (Sjölenius 1992)

12 SFS Svensk Författnings Samling innehåller lagar som stiftas av riksdagen och förordningar som utfärdas av regeringen. SOSFS Socialstyrelsens Författnings Samling innehåller föreskrifter och allmänna råd som utfärdas av Socialstyrelsen. Litteratur Stockholms läns landsting. Läkemedelshantering. Råd och anvisningar för sjukvårdspersonal i Stockholms län Svensk Författningssamling. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). Svensk Författningssamling. Patientdatalagen (SFS 2008:355). Svensk Författningssamling. Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. (LYHS 1998:531). Svensk Författningssamling. Förordning om yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvårdens område (SFS 1998:1513). Socialstyrelsen. Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården (SOSFS 2001:17) Socialstyrelsen. Socialstyrelsens allmänna råd om medicinskt ansvarig distriktssköterska/sjuksköterska i kommunens hälso- och sjukvård (SOSFS 1997:10). Socialstyrelsen. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård. (SOSFS 1997:14). Socialstyrelsen. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria samt lokal avvikelsehantering. (SOSFS 2005:28): Svensk Sjuksköterskeförening. DySSSy, en dynamisk metod för kvalitetssäkring Sjölenius B. Delegering Läkemedel Ansvar. Studentlitteratur Wilow, K. Författningshandbok. För personal inom hälso- och sjukvård Finns online på: Vårdförbundet. PUNK- Kvalitetshandboken för distriktssköterskor och sjuksköterskor i primärvård inklusive kommunal hälso- och sjukvård

Delegering av sjukvårdande uppgifter

Delegering av sjukvårdande uppgifter Säkrare läkemedelshantering i öppen vård Kompendium: Delegering av sjukvårdande uppgifter Arbetsgrupp: Agneta Blomkvist, MAS Liljeholmens SDF Eeva Eriksson, MAS Hägerstens SDF Irene Fjell, MAS Södertälje

Läs mer

Utbildningsmaterial: Utbildningsmaterial om delegering riktat till personal som kommer att delegeras hälso- och sjukvårdsuppgifter

Utbildningsmaterial: Utbildningsmaterial om delegering riktat till personal som kommer att delegeras hälso- och sjukvårdsuppgifter Utbildningsmaterial: Utbildningsmaterial om delegering riktat till personal som kommer att delegeras hälso- och sjukvårdsuppgifter Arbetsgrupp: Agneta Blomkvist, MAS Liljeholmens SDF Eeva Eriksson, MAS

Läs mer

Generell riktlinje och arbetsordning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Generell riktlinje och arbetsordning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Riktlinje Utgåva nr 2 sida 1 av 6 Dokumentets namn Generell riktlinje och arbetsordning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utfärdare/handläggare Annette Karlsson Medicinskt ansvarig

Läs mer

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS 16.2 2003-08-05 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Kohl LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS BAKGRUND Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS

Läs mer

Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46. Riktlinje för läkemedelshantering

Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46. Riktlinje för läkemedelshantering Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46 Riktlinje för läkemedelshantering Rutinerna grundas på Lag (1998:531) LYHS; Förordning (1998:1513) FYHS; Läkemedelslagen (1992:859); Lag om läkemedelsförmåner (2002:160);

Läs mer

Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Vård och omsorg i Vårgårda kommun

Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Vård och omsorg i Vårgårda kommun 1(10) Irene Elofsson, MAS Antagen av MAS 09 06 30 Reviderad 10 09 14 11 07 04 Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Vård och omsorg i Vårgårda kommun Instruktionen har utarbetats av medicinskt

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Läkemedelshantering. Region Stockholm Innerstad Sida 1 (9)

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Läkemedelshantering. Region Stockholm Innerstad Sida 1 (9) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (9) 2013-04-30 Sjuksköterskor Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: shantering Sida 2 (9) Innehåll REGEL FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Malmö stad Fastställd: 2000-05-11 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad: 2009-06-18 Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för läkemedelshantering...3

Läs mer

4. Ordination av läkemedel.

4. Ordination av läkemedel. 4. Ordination av läkemedel. 4:1 Syfte 4:2 Ansvar 4:3 Definitioner 4:4 Allmänt 4:5 Ordinationssätt 4:5:1 Muntlig ordination 4:5:2 Telefonordination 4:6 Generell behandlingslista 4:7 Dosexpedierade läkemedel

Läs mer

Rutiner för läkemedelshantering i Essunga kommun

Rutiner för läkemedelshantering i Essunga kommun Rutiner för läkemedelshantering i Essunga kommun Följande rutiner har tagits fram utifrån de Skriftliga direktiv för att säkerställa kvalitén inom läkemedelshantering i kommunal hälso- och sjukvård som

Läs mer

Utbildningsmaterial kring delegering riktat till personal som kommer att delegeras uppgifter

Utbildningsmaterial kring delegering riktat till personal som kommer att delegeras uppgifter Utbildningsmaterial: Utbildningsmaterial kring delegering riktat till personal som kommer att delegeras uppgifter Introduktion Omvårdnad Hälso- och Sjukvårdspersonal Delegering av uppgifter Patientsäkerhet

Läs mer

Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter inom kommunal hälso- och sjukvård Ansvarig för rutin: Verksamhetschef HSL Reviderad (av vem och datum) MAS Beslutad (datum och av vem): Förvaltningsledningen Version Version 2 Process: HSL Giltig till och med: 2016-03-15 Riktlinje för

Läs mer

Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Varbergs kommun

Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Varbergs kommun 1 (18) 2014-01-29 Ersätter 2013-11-21 Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Varbergs kommun Innehåll 1. Inledning... 3 Grund för läkemedelshantering... 3 Egenvård... 3 Övertagande av läkemedelsansvar...

Läs mer

Riktlinjer och rutiner för läkemedelshantering vid särskilda boendeformer inom äldreomsorgen

Riktlinjer och rutiner för läkemedelshantering vid särskilda boendeformer inom äldreomsorgen Riktlinje 1/Läkemedelshantering Rev. 2014-12-18 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinjer och rutiner för läkemedelshantering vid särskilda boendeformer inom äldreomsorgen

Läs mer

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Avsnitt: Utförare av kommunala insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen - Legitimerad personal, fr o m 2010-08-25 endast rehab-personal Fastställt

Läs mer

Läkemedelshantering Riktlinje inom särskilda boendeformer och hemsjukvård

Läkemedelshantering Riktlinje inom särskilda boendeformer och hemsjukvård Socialförvaltningen Medicinskt ansvarig sjuksköterska Läkemedelshantering Riktlinje inom särskilda boendeformer och hemsjukvård Upprättad 2004 Reviderad 2015 (version 6) Reviderad av: Elisabeth C Ekman

Läs mer

Riktlinje och rutin för delegering av läkemedelshantering

Riktlinje och rutin för delegering av läkemedelshantering Riktlinje och rutin för delegering av läkemedelshantering 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinje och rutin för delegering av läkemedelshantering 3 Grundutbildning läkemedelshantering och diabetes 4 Delegering

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR Region Stockholm Innerstad Sida 1 (11) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. Sida 2 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering

Riktlinje för läkemedelshantering Dokumenttyp: Riktlinje Dokumentnamn: Upprättad: 2015-02-03 Övergripande läkemedelshantering Upprättad av: Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Kristina Nyckelgård Förankrad i: Ledningsgrupper VoÄ och AoS

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2012-10-10 Beslutad av 1(10) Ninette Hanson Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Delegering Denna

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård: Läkemedelshantering inom särskilda boendeformer och dagverksamheter. Lokal Instruktion

Regel för Hälso- och sjukvård: Läkemedelshantering inom särskilda boendeformer och dagverksamheter. Lokal Instruktion Region Stockholms Innerstad Sida 1 (30) MEDICINSKT ANSVARIGA 2013-08-06 SJUKSKÖTERSKOR Regel för Hälso- och sjukvård: Läkemedelshantering inom särskilda boendeformer och dagverksamheter Sjuksköterskor

Läs mer

Samverkan mellan vårdcentraler och hemtjänstföretag i Solna kommun gällande delegeringar och egenvård med hjälp.

Samverkan mellan vårdcentraler och hemtjänstföretag i Solna kommun gällande delegeringar och egenvård med hjälp. Omvårdnadsförvaltningen SID 1 (12) Ansvarig för rutin Vårdcentraler i Solna Hemtjänst företag i Solna MAS i Solna stad Gäller från 2013-11-27 Reviderad 2015-08-04 Samverkan mellan vårdcentraler och hemtjänstföretag

Läs mer

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 111 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2012-03-13 Reviderad 2014-01-07,

Läs mer

Läkemedelskedjan Ordination, rekvisition, iordningställande, överlämnande, Insulin, Waran, Edosapoteket, förvaring

Läkemedelskedjan Ordination, rekvisition, iordningställande, överlämnande, Insulin, Waran, Edosapoteket, förvaring 1 MAS Flik 8.3. Maj 2006 uppdat feb 2012. Läkemedelskedjan Ordination, rekvisition, iordningställande, överlämnande, Insulin, Waran, Edosapoteket, förvaring 1. Ordination Det finns tre olika typer av ordination:

Läs mer

Meddelandeblad. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering

Meddelandeblad. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, medicinskt ansvariga för rehabilitering, huvudmän i enskild verksamhet

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 9. Delegering - medicinskrättslig.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 9. Delegering - medicinskrättslig. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 9 Delegering - medicinskrättslig. 2 SOCIALFÖRVALTNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 9 Delegering - medicinskrättslig 3 9.1 Allmänt 3 9.2 Ansvar 3 9.2.1 Formell/reell

Läs mer

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Örkelljunga kommun Socialförvaltningen MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Anvisning Delegering Dokumentansvarig (MAS) Från denna anvisning får avsteg göras endast efter överenskommelse med MAS.

Läs mer

Namn:... Datum och tid för del:... Plats:...

Namn:... Datum och tid för del:... Plats:... Namn:......... Datum och tid för del:...... Plats:...... Allmän och Specifik omvårdnad Syftet med omvårdnad är att stärka och/eller återställa hälsa, förebygga sjukdom och minska lidande. Omvårdnaden utgår

Läs mer

Delegering inom kommunal hälso- och sjukvård

Delegering inom kommunal hälso- och sjukvård Delegering inom kommunal hälso- och sjukvård Rutin Malmö Stad Upprättad Datum: Reviderad: Enhet: 2001-10-15 2014-06-12 Vård och Omsorg - Medicinskt Ansvariga Innehållsförteckning Delegering inom kommunal

Läs mer

Riktlinjer Egenvård i Halland

Riktlinjer Egenvård i Halland När? Hur? Egenvård Var? Varför? Riktlinjer Egenvård i Halland Gäller f.o.m 2011-03-01 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Definition av egenvård... 4 Bedömning... 4 Riskanalys... 4 Läkemedel... 4 Dokumentation...

Läs mer

Utbildningsmaterial kring delegering

Utbildningsmaterial kring delegering Utbildningsmaterial kring delegering Att användas vid undervisning inför delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter. Innehåller även overheadmaterial Framtagen av MAS gruppen i Jämtlands län 2005 Omvårdnad

Läs mer

Metodstöd inför delegering av läkemedelshantering

Metodstöd inför delegering av läkemedelshantering Metodstöd inför delegering av läkemedelshantering Innehållsförteckning Metodstöd, delegering av läkemedelshantering... 3 Uppgift 1... 4 Uppgift 2... 5 Uppgift 3... 6 Uppgift 4... 7 Uppgift 5... 8 Uppgift

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling 1 Vers 20120323 Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2012:X (M) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna

Läs mer

Riktlinje för delegering av medicinska och rehabiliterande arbetsuppgifter

Riktlinje för delegering av medicinska och rehabiliterande arbetsuppgifter RIKTLINJE Gäller från Utfärdat av Godkänt 2015-09-25 Ingrid Olausson, Mas Ulrika Ström, Mar Anna Gröneberg, Utvecklingsledare HSL Ingrid Olausson, Mas Ulrika Ström, Mar Riktlinje för delegering av medicinska

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård

Riktlinjer för hälso- och sjukvård 1(36) SOCIAL OMSORG Riktlinjer för hälso- och sjukvård 2(36) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÖVERGRIPANDE ANSVAR,, ledning, tillsyn och uppföljning av den kommunala hälso- och sjukvården 4 2. KONTAKT MED LÄKARE

Läs mer

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Inledning Denna skrift riktar sig till dig som vill driva

Läs mer

Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun

Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson 2013-06-13 Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun KVALIFIKATIONSKRAV Legitimerad sjuksköterska,

Läs mer

CBCT - lagar, förordningar och författningar

CBCT - lagar, förordningar och författningar CBCT - lagar, förordningar och författningar Bakgrund Vid Svensk Förening för Odontologisk Radiologis årsmöte 2008 diskuterades föreningens policy när det gäller det snabba utvecklingen inom Cone Beam

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården Dokumentbeteckning 2016-06-03 Dnr 4.1.1-14967/2016 1(41) Avdelningen för regler och behörighet Lisa van Duin lisa.vanduin@socialstyrelsen.se Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination

Läs mer

Hantering av läkemedel

Hantering av läkemedel Revisionsrapport Hantering av läkemedel och läkmedelsanvändning av äldre Kalmar kommun Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Stefan Wik Cert. kommunal revisor Innehåll 1. Bakgrund... 1 2. Regler och

Läs mer

Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet. Delegering av läkemedelshantering

Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet. Delegering av läkemedelshantering Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet Delegering av läkemedelshantering Avsnitt för delegering 1. Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) om bedömning av en hälso- och

Läs mer

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter. Omvårdnadsförvaltningen SID 1 (13) Ansvar för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2015-08-07 Revideras 2017-08-07 Riktlinjer för delegering av enklare

Läs mer

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter.

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter. 1 (5) B0103 1.0 Medverkande Ahmad Rayegani, läkemedelsansv. ssk Ida Lorenzson, MAS Åtgärdsplanen skickad till anne-louise.vintberger@solom.se, verksamhetschef ahmad.rayegani@solom.se ida.lorenzon@sollentuna.se

Läs mer

Utbildning i läkemedelshantering inför delegering

Utbildning i läkemedelshantering inför delegering RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Utbildning i läkemedelshantering inför delegering Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller from: 140224 Gemensam

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet

Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet Lagar och föreskrifter som ligger till grund för riktlinjerna SOSFS 2000:1 ändrad och omtryckt i 2001:17 Läkemedelshantering inom hälso-

Läs mer

Datum 2014-05-20. Äldrenämnden

Datum 2014-05-20. Äldrenämnden 6.0 KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Lena Sjöberg Datum 2014-05-20 Diarienummer ALN-2014-0243.37 Äldrenämnden Riktlinje för läkemedelshantering Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås

Läs mer

Riktlinjer och rutiner för delegering av medicinska arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården

Riktlinjer och rutiner för delegering av medicinska arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården Riktlinje 2/ Delegering Rev. 2018-06-27 Socialkontoret Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinjer och rutiner för delegering av medicinska arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården Allmänt

Läs mer

Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - läkemedelsutbildning (inför delegering)

Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - läkemedelsutbildning (inför delegering) Sid 1(6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Tillsynsenheten Karlstad 2015-06-23 Medicinsk ansvarig sjuksköterska Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - läkemedelsutbildning (inför delegering) Hälso- och

Läs mer

Riktlinjer och rutiner för delegering av medicinska hälso- och sjukvårdsuppgifter inom LSS (gruppboende, serviceboende och daglig verksamhet).

Riktlinjer och rutiner för delegering av medicinska hälso- och sjukvårdsuppgifter inom LSS (gruppboende, serviceboende och daglig verksamhet). Riktlinje 3/ Delegering LSS Rev. 2017-06-22 Socialkontoret Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinjer och rutiner för delegering av medicinska hälso- och sjukvårdsuppgifter inom LSS (gruppboende,

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling 1 Vers 20110531 Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2011:X (M) Utkom från trycket den 2011 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna

Läs mer

Rutin för Delegering i Värnamo Kommun

Rutin för Delegering i Värnamo Kommun 2015-09-29 Omsorgsförvaltningen Anette Claesson, MAS Rutin för Delegering i Värnamo Kommun HSL 1982:763 2 I hälso- och sjukvårdslagen står det att hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller

Läs mer

Utbildning i Läkemedelshantering lokal del

Utbildning i Läkemedelshantering lokal del Utbildning i Läkemedelshantering lokal del Ansvar Ansvar: MAS medicinskt ansvarig sjuksköterska är ansvarig för att det finns säkra rutiner för läkemedelshantering och delegering och att de är kända Sjuksköterska

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård 2013-07-18 1 (5) RIKTLINJE Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utgångspunkten för läkemedelshanteringen i kommunal verksamhet är att den enskilde i första hand själv ansvarar

Läs mer

Riktlinje för Läkemedelsgenomgångar inom Stockholms läns landsting

Riktlinje för Läkemedelsgenomgångar inom Stockholms läns landsting "ZZJ Hälso- och sjukvårdsförvaltningen STOCKHOI MS I &K% I ANrjVniMG Bilaga 6:2 Riktlinje för Läkemedelsgenomgångar inom Stockholms läns landsting En arbetsgrupp under satsningen "Mest sjuka äldre, läkemedel"

Läs mer

Riktlinjer gällande läkemedelshantering inom kommunal vård och omsorg SN-2015/147

Riktlinjer gällande läkemedelshantering inom kommunal vård och omsorg SN-2015/147 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande Datum SN-2015/147 2015-05-18 Socialnämnden Riktlinjer gällande läkemedelshantering inom kommunal vård och omsorg SN-2015/147 Förslag

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter.

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter. 1 (7) B0103 1.0 Medverkande Sanjay Loyal, sjuksköterska Sandra Otarola, verksamhetschef Ida Lorenzson, medicinskt ansvarig sjuksköterska Åtgärdsplanen skickad till sanjay.loyal@aleris.se sandra.otarola@aleris.se

Läs mer

Beslut Landstinget i Uppsala län ska redovisa följande:

Beslut Landstinget i Uppsala län ska redovisa följande: BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-01-30 Dnr 8.5-37428/2013 E1(8) Avdelning mitt Sylvia Noren sylvia.norengivo.se Landstinget i Uppsala län Box 602 751 25 UPPSALA Ärendet Tillsyn avseende dosförpackade

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-01-12 Birgitta Olofsson Ann Karlsson Monika Bondesson VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Vardaga Ullstämma servicehus DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (18) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2015-01-12 Carina Jansson Britt-Inger Benhajji Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

ARSTA STADSDELSFÖRVALTNING Avdelningen för omsorg om äldre och funktionshindrade. Hälso- och sjukvårdsansvar för Ängsö äldreboende

ARSTA STADSDELSFÖRVALTNING Avdelningen för omsorg om äldre och funktionshindrade. Hälso- och sjukvårdsansvar för Ängsö äldreboende F ARSTA STADSDELSFÖRVALTNING Avdelningen för omsorg om äldre och funktionshindrade TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (2) 07-09-10 Handläggare: Barbro Trygg Tfn: 08-508 18 122 Farsta stadsdelsnämnd Hälso- och sjukvårdsansvar

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering inom särskilt boende/ dagverksamhet i Haninge kommun

Riktlinje för läkemedelshantering inom särskilt boende/ dagverksamhet i Haninge kommun Riktlinje för läkemedelshantering inom särskilt boende/ dagverksamhet i Haninge kommun Allmänt Inom öppen hälso- och sjukvård är det patienten/ boende som i första hand ansvarar för sin läkemedelsbehandling.

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal genom beslut överlåter en eller flera arbetsuppgifter till

Läs mer

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner Ansvarig Gunilla Marcusson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Dokumentnamn Delegering Upprättad av Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Handbok för hälso-

Läs mer

Medicin och juridik i samverkan

Medicin och juridik i samverkan Medicin och juridik i samverkan - bli diplomerad assistent i medicinsk verksamhet - Alldeles oavsett vad en medicinrättslig bestämmelse rör och reglerar är den till sin karaktär och i grunden en säkerhetsbestämmelse.

Läs mer

Lokal läkemedelsinstruktion

Lokal läkemedelsinstruktion Dokumentnamn: Lokal läkemedelsinstruktion Berörd verksamhet: Sektor Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Läkemedelsgruppen, MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2018-01-04 (MAS) Lokal läkemedelsinstruktion

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Patientdatalag; utfärdad den 29 maj 2008. SFS 2008:355 Utkom från trycket den 11 juni 2008 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens tillämpningsområde m.m.

Läs mer

Förordnande av verksamhetschef för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan

Förordnande av verksamhetschef för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan Förordnande av verksamhetschef för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan Beskrivning av ärendet I denna skrivelse redogörs för de kompetenskrav som ställs på verksamhetschefen för den medicinska

Läs mer

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Örkelljunga kommun MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Anvisning Delegering Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska(mas) ÖRKELLJUNGA Från denna anvisning får avsteg göras endast efter

Läs mer

Svar på frågor som ställdes under IVO:s webbinarium om förbättrad samverkan mellan kommun och landsting/region för barn på korttidsboende

Svar på frågor som ställdes under IVO:s webbinarium om förbättrad samverkan mellan kommun och landsting/region för barn på korttidsboende 2016-04-21 1(8) Svar på frågor som ställdes under IVO:s webbinarium om förbättrad samverkan mellan kommun och landsting/region för barn på korttidsboende IVO genomförde den 21 april 2016 ett webbinarium

Läs mer

Handlingsplan för utebliven leverans av dosdispenserade

Handlingsplan för utebliven leverans av dosdispenserade Handlingsplan för utebliven leverans av dosdispenserade läkemedel Version 2015:1 Gunilla Marcusson,, 2015-11-19 Innehåll 1. Inledning sid 3 2. Bakgrund sid 3 3. Aktivering av handlingsplanen sid 3 4. Aktiviteter

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR PILTRÄDETS SERVICEHUS 2010

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR PILTRÄDETS SERVICEHUS 2010 PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR PILTRÄDETS SERVICEHUS Sammanfattning I patientsäkerhetsberättelsen för Pilträdets servicehus ingår den årliga kvalitetsgranskningen gjord av MAS och MAR enligt Questa med

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2013 KERSTIN CARLSSON 20140311 1 Inledning Den 1 januari 2011 trädde Patientsäkerhetslagen 2010:659 i kraft. Syftet med lagen är att främja hög patientsäkerhet

Läs mer

SOSFS 2000:1 (M) 3 kap. 7. Följande ordinationstyper finns: Ordinationstyper

SOSFS 2000:1 (M) 3 kap. 7. Följande ordinationstyper finns: Ordinationstyper 9 10 2.ORDINATION Socialstyrelsen har i sin tillsynsverksamhet i ett flertal sammanhang kunnat konstatera, att det vid tillämpningen av reglerna för ordination och övrig läkemedelshantering förekommit

Läs mer

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Gunnel Håkansson Kundvalsenheten 2015-03-18 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999.

Läs mer

SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus

SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus När? Var? SVP Hur? Varför? r? Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus Gäller fr o m: 2006-12-01 Ersätter: 2005-09-01 Blanketterna reviderade juni 2007

Läs mer

Meddelandeblad. Kommunens ansvar för enskilda vid omvandling av särskilda boenden för äldre till trygghetsbostäder. Särskilda boenden för äldre

Meddelandeblad. Kommunens ansvar för enskilda vid omvandling av särskilda boenden för äldre till trygghetsbostäder. Särskilda boenden för äldre Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer: förtroendevalda, förvaltningschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), avdelnings-

Läs mer

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen Socialförvaltningen Dokumentnamn Delegeringspolicy; medicinsk delegering Fastställt av Eva Blomberg Regelverk HSL Verksamhet Särskilt boende Utarbetad av Eva Blomberg Skapat datum 090901 Gäller fr.o.m.

Läs mer

Omvårdnadspersonal Dokumentation HSL 2010-03-15. Rutin för dokumentation av omvårdnadspersonal vid hälso- och sjukvårdsinsatser

Omvårdnadspersonal Dokumentation HSL 2010-03-15. Rutin för dokumentation av omvårdnadspersonal vid hälso- och sjukvårdsinsatser Socialtjänsten Omvårdnadspersonal Dokumentation HSL 2010-03-15 Rutin för dokumentation av omvårdnadspersonal vid hälso- och sjukvårdsinsatser Som omvårdnadspersonal utför man ibland hälso- och sjukvårdsuppgifter

Läs mer

Riktlinjer för Läkemedelshantering

Riktlinjer för Läkemedelshantering Riktlinjer för Läkemedelshantering Antagen av: Utbildnings- och omsorgsnämnden, 2018-12-04 135 Senast reviderad: ÄKF-nummer: Handläggare/författare: Britta Gustavsson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Solberga vård- och omsorgsboende År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-16 Inger Berglund, verksamhetschef enligt 29 hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2. ORDINATION... 11

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2. ORDINATION... 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 1. ANSVAR... 5 1.1. Allmänt... 5 1.2. Övergripande ansvar... 5 1.3. Verksamhetens ansvar... 5 1.4. Farmacevtiskt ansvar... 6 1.5. Avdelningschefens ansvar... 6 1.6. Läkarens ansvar...

Läs mer

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Malmö stad Fastställd: 2000-05-11 Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Reviderad: 2007-02-16 Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för läkemedelshantering...3

Läs mer

Patientdatalag (2008:355)

Patientdatalag (2008:355) Patientdatalag (2008:355) SFS nr: 2008:355 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 2008-05-29 Ändrad: t.o.m. SFS 2013:1024 Tryckt version: pdf, utan ändringar (Lagrummet) Ändringsregister:

Läs mer

Riktlinjer och rutiner för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Riktlinjer och rutiner för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer och rutiner för delegering av hälso-och sjukvårdsuppgifter Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller

Läs mer

Samverkan mellan landstinget och kommunerna i Örebro län angående bedömning av egenvård i förskola/skola

Samverkan mellan landstinget och kommunerna i Örebro län angående bedömning av egenvård i förskola/skola Rubrik specificerande dokument ÖVERENSKOMMELSE Omfattar område/verksamhet/enhet Hälso- och sjukvård Sidan 1 av 10 Upprättad av (arbetsgrupp alt. namn, befattning) Beslutande organ Gäller från datum Särskild

Läs mer

DELEGERING. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (7) 2015-08-25

DELEGERING. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (7) 2015-08-25 Sida 1 (7) 2015-08-25 DELEGERING MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida 2 (7) Innehåll Inledning... 3 Definitioner... 3

Läs mer

KALLELSE 2012-06-18. Plats/tid Rådhuset, lokal Bjällerup, måndagen den 25 juni 2012, klockan 18.00

KALLELSE 2012-06-18. Plats/tid Rådhuset, lokal Bjällerup, måndagen den 25 juni 2012, klockan 18.00 KALLELSE 2012-06-18 1 (3) STAFFANSTORPS SOCIALNÄMNDEN Plats/tid Rådhuset, lokal Bjällerup, måndagen den 25 juni 2012, klockan 18.00 Ärenden 1 Fastställande av tid och plats för justering av Kallade protokollet

Läs mer

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING PÅ.ÄLDREBOENDE, datum

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING PÅ.ÄLDREBOENDE, datum Riktlinje Utgåva nr 1 sida 1 av Dokumentets namn Mall för lokal instruktion för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utfärdare/handläggare Annette Karlsson Medicinskt ansvarigsjuksköterska

Läs mer

Bjurholmskommun Äldre- och handikappomsorg 8.1. MAS, januari 2015

Bjurholmskommun Äldre- och handikappomsorg 8.1. MAS, januari 2015 0 Bjurholmskommun Äldre- och handikappomsorg 8.1. MAS, januari 2015 RUTINER FÖR LÄKEMEDELSHANTERING Innehållförteckning 1. Ansvarsfördelning ---------------------- 1 2. Läkemedelskedja Ordination Pascal

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER Region Stockholm Innerstad Sida 1 (7) Reviderad Sjuksköterskor 2014-05-16 REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER Sida

Läs mer

Juridisk Assistent. Bli diplomerad juridisk assistent för medicinsk verksamhet. - En unik utbildning -

Juridisk Assistent. Bli diplomerad juridisk assistent för medicinsk verksamhet. - En unik utbildning - Juridisk Assistent Bli diplomerad juridisk assistent för medicinsk verksamhet - En unik utbildning - Varför denna utbildning? Oavsett vad en medicinrättslig bestämmelse gäller är den till sin karaktär

Läs mer

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2015-09-01 Delegering riktlinje Delegering får endast ske om det är förenat med god och säker vård. Delegering får inte ske slentrianmässigt eller för att lösa personalbrist

Läs mer

Delegering. av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård. Del 1. Utbildningskompendium. för. delegeringsutbildning

Delegering. av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård. Del 1. Utbildningskompendium. för. delegeringsutbildning Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård Utbildningskompendium för delegeringsutbildning Del 1 Inledning Denna skrift riktar sig till dig som står i begrepp att ta emot en delegering. Att

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Upprättad av Eva Bladh, medicinskt ansvarig sjuksköterska 2015-03-01 EVA BLADH MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Rutin för beställning av delegerad/instruerad hälso- och sjukvårdsinsats samt information mellan legitimerad personal och omvårdnadspersonal.

Rutin för beställning av delegerad/instruerad hälso- och sjukvårdsinsats samt information mellan legitimerad personal och omvårdnadspersonal. 12-03-27 1(5) Rutin för beställning av delegerad/instruerad hälso- och sjukvårdsinsats samt information mellan legitimerad personal och omvårdnadspersonal. Kommunens övertagande av hälso- och sjukvårdsansvar

Läs mer

Utfärdare/handläggare Irene Johansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Utfärdare/handläggare Irene Johansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig för rehabilitering Riktlinje Utgåva Antal sidor 7 9 Dokumentets namn Delegeringsmöjligheter Medicinska arbetsuppgifter Utfärdare/handläggare Irene Johansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Marie Sigurdh, Fäladshöjden, Lund, 2013-02-19 Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN UE,

Läs mer