Riktlinje för delegering av medicinska och rehabiliterande arbetsuppgifter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinje för delegering av medicinska och rehabiliterande arbetsuppgifter"

Transkript

1 RIKTLINJE Gäller från Utfärdat av Godkänt Ingrid Olausson, Mas Ulrika Ström, Mar Anna Gröneberg, Utvecklingsledare HSL Ingrid Olausson, Mas Ulrika Ström, Mar Riktlinje för delegering av medicinska och rehabiliterande arbetsuppgifter 1 (13) Datum KUB6062, v2.0, Kungsbacka kommun Box 10409, Kungsbacka Besöksadress Borgmästaregatan 5 A Telefon Fax vard.omsorg@kungsbacka.se

2 2 (13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Styrdokument 3 2. Bakgrund 3 3. Formell- reell kompetens 3 4. Generell- patientbunden delegering 3 5. Ansvarsfördelning Enhetschef Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Omsorgs-/baspersonal Kompetenskrav Medicinska delegeringar Delegering - enkel Delegering - bas Delegering avancerad... 5 Undantag från angivna kompetenskrav Delegering inom rehabiliteringens område Undantag från angivna kompetenskrav Genomförande Förutsättningar för delegering av arbetsuppgifter Arbetsuppgifter Tidsbegränsning Omprövning av delegeringen Omsorgspersonal ansvarar för att Ansvarig legitimerad personal ansvarar för att Byte av ansvarig legitimerad personal Delegering över vårdgivargränser Återkallelse av ett delegeringsbeslut Dokumentation Delegeringsbeslutet innehåll Dokumentation i verksamhetssystemet Medicinska delegeringar Ny delegering gällande insatser på enkel- eller basnivå Delegering gällande insatser på avancerad nivå Delegering av insulingivning samt provtagning av P-glukos Delegering av övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter Delegering av injektion antitrombosmedel i färdigställda doser Delegering gällande ambulerande personal Delegering gällande enkel- och basnivå för ambulerande personal Delegering på avancerad nivå för ambulerande personal Delegering inom rehabiliteringsområdet Delegering inom rehabiliteringsområdet för rehabassistenter Uppföljning 13

3 3 (13) 1. Styrdokument Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 1997:14 om delegering inom hälso- och sjukvård. Patientsäkerhetslagen SFS 2010: Bakgrund I den kommunala hälso- och sjukvården överlåter den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonalen medicinska arbetsuppgifter till omsorgspersonal. Dessa överlåtelser kan ske genom delegering eller ordination med kompletterande instruktion. Oberoende hur överlåtelsen sker är det en hälso- och sjukvårdsuppgift. Vid en delegering ska överlåtelsen av arbetsuppgiften följa de föreskrifter som finns beskrivna i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering inom hälso- och sjukvården. I varje kommun ska finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska och eventuellt en medicinskt ansvarig för rehabilitering. I ansvaret ingår att säkerställa att varje patient får en säker och ändamålsenlig vård och behandling av god kvalitet. Detta sker bland annat genom att fastställa vilka hälso- och sjukvårdsuppgifter som går att delegera inom förvaltningen. 3. Formell- reell kompetens Med delegering avses att någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen och som har formell och reell kompetens för en medicinsk arbetsuppgift överlåter denna till en person som saknar formell kompetens för uppgiften. Med formell kompetens avses personer som har legitimation för yrket eller godkänd högskoleutbildning som leder till yrkesexamen enligt särskild examensbeskrivning. I kommunen är det sjuksköterskan, fysioterapeuten och arbetsterapeuten. Reell kompetens skaffar fås genom praktisk yrkeserfarenhet och/eller genom olika utbildning inom området. 4. Generell- patientbunden delegering Beroende på hur avancerad delegeringen är och vilka kompetenskrav som ställs för att få en delegering, kan delegeringen vara: Generell- delgeringen gäller för ett flertal patienter inom den enhet som omsorgs-/baspersonalen arbetar. På delegeringsunderlaget ska beskrivas vilket område delegeringen gäller. Patientbunden delegeringen gäller för en eller ett fåtal namngivna enskilda patienter. På delegeringsunderlaget ska beskrivas vilken eller vilka patient/er delegeringen gäller. 5. Ansvarsfördelning 5.1 Enhetschef Där det bedrivs hälso- och sjukvård ska verksamheten bedrivas så att den uppfyller kravet på god vård. Detta innebär att det ska finnas den personal, de lokaler och utrustning som behövs för att god vård ska kunna ges. I ansvaret ingår att anmäla omsorgs-/baspersonal till rätt utbildning för delegerade insatser på enkel nivå, basnivå, avancerad nivå eller repetitionsutbildning, lämna ut

4 4 (13) delegeringshäfte, ha kontroll på vilka delegeringar som finns på enheten samt att samarbeta med legitimerad personal så att det finns en god framförhållning i delegeringsärenden. 5.2 Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Sjuksköterskan/arbetsterapeuten/fysioterapeuten bedömer utifrån sitt yrkesansvar till vem hen kan delegera medicinska arbetsuppgifter, under vilken tid delegeringen gäller samt vilka arbetsuppgifter som är aktuella. De ansvarar också för att en kontinuerlig uppföljning av gällande delegeringsbeslut görs samt att samarbeta med enhetschefen i delegeringsärenden. 5.3 Omsorgs-/baspersonal Den person som mottar en delegering ska förvissa sig om att hen har förstått arbetsuppgiften. Den som mottagit en delegering bär själv ansvaret för hur hen fullgör sin arbetsuppgift. Den som mottagit en delegering ansvarar själv för att kontakta ansvarig legitimerad personal i god tid cirka en månad, tidigare inför semesterperiod, innan delegeringsbeslutet upphör. 6. Kompetenskrav 6.1 Medicinska delegeringar Den kompetens som krävs för att kunna utföra en delegerad insats är beroende på insatsens karaktär samt i vilken typ av verksamhet den ska utföras. För att tillgodose att samtlig omsorgs-/baspersonal får en enhetlig introduktion samt för att säkerställa att de delegerade insatserna utförs på ett säkert sätt finns fastställt utbildningsmaterial. Utbildningarna finns i tre olika nivåer samt repetition beroende på om delegeringen gäller utförande av insatser på enkel, bas eller avancerad nivå. Utbildning för delegerade insatser på enkel nivå Utbildning för delegerade insatser på basnivå Utbildning för delegerade insatser på avancerad nivå Repetitionsutbildning Särskilt utsedda sjuksköterskor ansvarar för att hålla i utbildning för delegering av insatser på enkel, basnivå samt repetitionsutbildning. Utbildning på avancerad nivå sker av ansvarig sjuksköterska. Efter utbildningen får deltagaren ett intyg. Därefter tar personen själv kontakt med ansvarig legitimerad personal på aktuellt tjänstgöringsställe. De medicinska delegeringarna ges i tre nivåer med olika kompetenskrav Delegering enkel kräver ingen vård- och omsorgsutbildning eller erfarenhet Delegering bas kräver ingen vård- och omsorgsutbildning men erfarenhet Delegering avancerad kräver vård- och omsorgsutbildning samt erfarenhet Medicinska generella delegeringar på enkel och basnivå kan utföras i hela Kungsbacka kommun av baspersonal/omsorgspersonal.

5 5 (13) Delegering - enkel Som nyanställd personal utan erfarenhet eller utbildning inom vård och omsorg kan delegering mottas på enkel nivå efter att ha genomgått introduktionsutbildning. De insatser som är aktuella på enkel nivå är: Överlämna iordningställda läkemedel. Uttag, iordningställa och överlämna flytande tarmreglerande läkemedel. Applicera ögondroppar-salva samt hudkräm. Uttag, iordningställa och överlämna ordinerat tarmreglerande läkemedel. Delegeringens giltighet gäller maximalt fyra månader Delegering - bas Som nyanställd personal med erfarenhet men utan utbildning inom vård och omsorg kan delegering mottas på basnivå. Personal med erfarenhet och utbildning inom vård och omsorg kan delegering mottas på basnivå. Personal utan erfarenhet men med utbildning kan delegering mottas på basnivå. Delegering på basnivå möjliggör omsorgs-/baspersonal att utföra nedanstående insatser utöver de insatser som är aktuella på enkel nivå. De insatser som är aktuella på basnivå är: Uttag, iordningställa och överlämna läkemedel ut originalförpackning (ex inhalation, brustablett, ljuskänsliga läkemedel, flytande) Administrera örondroppar Uttag och överlämna vid behovsläkemedel efter godkännande från tjänstgörande sjuksköterska. Administrera klysma/suppositorier Administrera läkemedelsplåster Administrera vagitorier Utföra sondmatning i PEG enligt sjuksköterskans instruktioner Administrera läkemedel i PEG enligt sjuksköterskans instruktioner Lämna ut Apo-dos rullar i den enskildes läkemedelskåp efter kontroll av sjuksköterska. Delegeringens giltighet gäller maximalt ett år. Personal som har delegering ska genomgå repetitionsutbildningen regelbundet efter två år Delegering avancerad För att erhålla delegering på avancerad nivå inom verksamheten krävs erfarenhet och utbildning inom vård och omsorg som innefattar utbildning inom nedanstående eller aktuella insatser. Delegering på avancerad nivå möjliggör omsorgs-/baspersonal att utföra nedanstående insatser utöver de insatser som är aktuella på enkel och basnivå. De insatser som är aktuella på avancerad nivå är: Utföra såromläggning efter instruktion Injicera ordinerad insulindos subcutant med insulinpenna till patient med stabil blodsockernivå

6 6 (13) Injicera ordinerat antitrombosläkemedel i färdigställda doser av leverantören (ex. Fragmin) enligt särskild rutin Utföra trakeostomiskötsel enligt upprättad omvårdnadsplan Utföra kapillärprovtagning- P-glukoskontroll Utföra spolning av kvarliggande kateter Utföra RIK (ren intermittent kateterisering) enligt sjuksköterskans instruktion Utföra venprovtagning efter instruktion Vid delegering av övriga medicinska arbetsuppgifter på avancerad nivå ska MAS konsulteras. Delegeringens giltighet gäller maximalt ett år. Personal som har delegering ska genomgå repetitionsutbildningen regelbundet efter två år. Undantag från angivna kompetenskrav Kommunalt anställda personliga assistenter: Omfattas inte av kompetenskrav på vård och omsorgsutbildning. Det innebär att personalen inte måste vara undersköterska för att utföra insatser på avancerad nivå. Personalen ska gå den interna utbildningen för delegerade insatser på rätt nivå enligt nedan. Personen ska gå utbildning på enkel nivå om personen inte har erfarenhet eller utbildning inom vård och omsorg. Personen ska gå utbildning på basnivå om personen har erfarenhet inom vård och omsorg. Personen ska gå utbildning på basnivå om personen har erfarenhet och utbildning inom vård och om sorg. Personen ska gå utbildning på basnivå om personen har utbildning inom vård och omsorg utan erfarenhet. Personen ska om avancerade insatser ska utföras ta kontakt med ansvarig sjuksköterska för utbildning och delegering av avancerade insatser. Personen måste inför delegering av avancerade insatser ha erfarenhet som innebär en god kännedom om patienten, ha god kunskap om vad den avancerade insatsen innebär och ha genomgått basutbildning. Sjuksköterskan bedömer utifrån patientsäkerhet om personen kan motta delegering på de avancerade insatserna. Se stycket gällande avancerade insatser, Delegering av insatser på avancerad nivå och Delegering avancerad. Personen ska gå utbildning repetition vart tredje år. Om kompetenskraven för delegerade insatser på de olika nivåerna är tillgodosedda sker generell delegering. Dock får endast patientbunden delegering ges om inte kompetenskravet för den aktuella arbetsuppgiften är uppfylld. Se tidsbegränsat avsteg under 2016 från gällande riktlinje för delegering avseende medicinska delegeringar för personliga assistenter. Information medicinska delegeringar personliga assistenter.docx

7 7 (13) Privat anställda personliga assistenter: Omfattas inte av kompetenskrav på vård och omsorgsutbildning. Det är önskvärt och förenligt med god patientsäkerhet att denna personal går den interna utbildningen för delegerade insatser, men är inget krav. Endast patientbunden delegering får ges såvida inte kompetenskravet för den aktuella arbetsuppgiften är uppfylld. I övrigt, se instruktioner för kommunalt anställda personliga assistenter. Lägerverksamhet i IF: Omfattas inte av kompetenskrav på vård och omsorgsutbildning. Personalen ska gå den interna utbildningen för delegerade insatser. Endast patientbunden delegering får ges såvida inte kompetenskravet för den aktuella arbetsuppgiften är uppfylld. Psykiatri (hemteam): Omfattas inte av kompetenskrav på vård och omsorgsutbildning. Då patienten har behov av delegerade insatser utförs dessa av hemtjänst vilka omfattas av kompetenskraven. Ledsagarservice/Avlösning/Stödfamiljer(IF): Omfattas inte av kompetenskrav på vård och omsorgsutbildning. Personalen ska gå den interna utbildningen för delegerade insatser. Endast patientbunden delegering får ges såvida inte kompetenskravet för den aktuella arbetsuppgiften är uppfylld. 6.2 Delegering inom rehabiliteringens område Den kompetens som krävs för att kunna utföra en delegerad insats är beroende på insatsens karaktär samt i vilken typ av verksamhet den ska utföras. Arbetsterapeuter och fysioterapeuter ansvarar för att hålla i introduktionsutbildning samt utbildning inom rehabilitering utifrån ett fastställt utbildningsmaterial. Dessa utbildningar ska omsorgspersonalen ha genomgått för att kunna få en delegering inom rehabiliteringens område. De arbetsuppgifter som kan bli aktuella för delegering enligt rehabiliteringsplan är: behandling med TENS/tippbräda/hostmaskin specifik träning inom ortopedins och neurologins område (stroke, Parkinson och multipel skleros) utprovning av hjälpmedel Undantag från angivna kompetenskrav Personliga assistenter omfattas inte av den obligatoriska introduktionsutbildning samt utbildning i rehabilitering utan nödvändig kompetens tillförs vid delegering för den enskilde patienten. Endast patientbunden delegering får ges såvida inte kompetenskravet för den aktuella arbetsuppgiften är uppfylld. 7. Genomförande 7.1 Förutsättningar för delegering av arbetsuppgifter I verksamheten är endast skriftlig delegering tillåten. Den som meddelar ett delegeringsbeslut ska ha både formell och reell kompetens för den arbetsuppgift som beslutet avser. Beslutet om delegering är personligt.

8 8 (13) 7.2 Arbetsuppgifter Den arbetsuppgift som ska delegeras ska vara klart definierad. Den som delegerar ska för uppgiftsmottagaren ange den/de arbetsuppgift/-er som delegeringen avser samt klargöra vilka teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att fullgöra arbetsuppgiften på ett fullgott sätt. Den som avser att delegera en arbetsuppgift ska fråga uppgiftsmottagaren om hen anser sig ha tillräcklig utbildning och erfarenhet för uppgiften. Uppgiftsmottagaren ska upplysa den som ska delegera uppgiften om sin förmåga att fullgöra denna. I delegeringsmodulen i verksamhetssystemet markerar den legitimerade personalen vilka/en arbetsuppgift som är aktuell att delegera, samt var arbetsuppgiften får utföras. Om uppgiftsmottagaren anser att hen inte har tillräckliga kunskaper och erfarenheter för uppgiften får uppgiften inte delegeras. 7.3 Tidsbegränsning Ett delegeringsbeslut gäller som längst ett år. Personen vars delegering går ut ansvarar själv för att informera ansvarig legitimerad personal att delegeringsbeslutet upphör. 7.4 Omprövning av delegeringen Den som har meddelat ett delegeringsbeslut ansvarar för att bevaka att den delegerade arbetsuppgiften utförs på ett sådant sätt som är förenligt med god och säker vård Omsorgspersonal ansvarar för att Kontakta enhetschef och ansvarig legitimerad personal i god tid innan delegeringsbeslutet slutar gälla (en månad). Om delegeringen gäller läkemedel eller insulin repetera innehållet i häftena Läkemedelsdelegering Insulindelegering och eventuella övriga dokument gällande arbetsuppgiften Ansvarig legitimerad personal ansvarar för att Gå igenom aktuella delar i delegeringsprocessen och använda fastställt utbildningsmaterial där detta finns Utföra kunskapstest där det finns samt gå igenom resultatet. Därefter bedöma om personen har reell kompetens att utföra aktuella delegerade arbetsuppgifter. Dokumentera enligt riktlinje Om den legitimerade personalen bedömer att de teoretiska kunskaperna är bristfälliga anmäls personen av sin enhetschef till en ny teoretisk utbildning utifrån de olika nivåerna enkel, bas eller avancerad. 7.5 Byte av ansvarig legitimerad personal Om ansvarig legitimerad personal byter eller slutar sin anställning där hon/han har aktuella delegeringsbeslut upphör beslutet att gälla. Efterträdaren ska ta ställning till och beslutet fortfarande ska gälla. Delegeringen överförs inte på dennes efterträdare. När det har skett ett byte av ansvarig legitimerad personal gäller följande: Delegeringsbesluten ska omprövas inom rimlig tid av efterträdaren, vilket i de flesta fall är inom en månad.

9 9 (13) Fram till dess att en omprövning kan ske gäller det gamla beslutet. 7.6 Delegering över vårdgivargränser Där mottagare av delegering från annan vårdgivare arbetar, kan enhetschefen välja att acceptera eller inte acceptera delegeringen. Om arbetsuppgiften accepteras ansvarar enhetschefen säkerheten för patienten. Enhetschef där den som meddelat delegering arbetar har ansvar för att denne genomför delegeringen på ett korrekt sätt. 7.7 Återkallelse av ett delegeringsbeslut Ett delegeringsbeslut ska omprövas när omständigheterna påkallar detta och det ska omedelbart återkallas, om beslutet inte längre är förenligt med god och säker vård. När det är aktuellt påtalar legitimerad personal för enhetschefen att det finns brister i utförandet av hälso- och sjukvårdsuppgiften. Enhetschef och legitimerad personal träffar mottagaren av delegering för att diskutera bristerna. Är bristerna av allvarlig karaktär att återkallelse av delegeringsbeslut är aktuellt ska samrådan med Mas/Mar ske innan beslut fattas. Enhetschef och aktuell legitimerad personal tar tillsammans med mottagaren av delegeringen fram en individuell plan för hur personen eventuellt kan återfå sin delegering. I planen bör ingå ett tidsperspektiv samt praktisk och teoretisk utbildning. Vid behov av andra arbetsrättsliga åtgärder ska verksamhetschef kontaktas. 7.8 Dokumentation Delegeringsbeslutet innehåll vilken arbetsuppgift som har delegerats vem som har delegerat uppgiften till vem uppgiften har delegerats tiden för delegeringsbeslutets giltighet datum då beslutet fattades den som delegerar och den som mottar en arbetsuppgift ska underteckna delegationsbeslutet beslut om ändrade delegeringar och om återkallelse av delegeringsbeslut ska dokumenteras vid patientbunden delegering benämns patienten vid namn och personnummer Dokumentation i verksamhetssystemet Legitimerad personal dokumenterar nya och förändrade delegeringsbeslut i verksamhetssystemet när aktuell personal har den reella kompetens som krävs Legitimerad personal signerar elektroniskt i delegeringsmodulen. Legitimerad personal skickar samtidigt meddelande i verksamhetssystemet till enhetschef och till den som mottagit en delegering Mottagaren av delegeringen signerar beslutet elektroniskt i verksamhetssystemet När signeringen är genomförd skickar mottagaren ett meddelande till ansvarig legitimerad personal

10 10 (13) När ansvarig legitimerad personal och mottagaren av delegeringen har signerat är delegeringen giltig. Enhetschefen får meddelandet av den legitimerade personalen endast för kännedom Arkivering och gallring sker direkt i verksamhetssystemet 7.9 Medicinska delegeringar Ny delegering gällande insatser på enkel eller basnivå Enhetschefen ansvarar för att Anmäla nyanställd personal till delegeringsutbildning enkel eller delegeringsutbildning bas samt att lämna ut häftet Läkemedelsdelegering för genomläsning innan utbildningstillfället. Patientansvarig sjuksköterska ansvarar för att Gå igenom den praktiska delen i delegeringsprocessen efter fastställd mall, då aktuell personal uppvisar intyg på genomgång av delegeringsutbildning på aktuell nivå. Utföra kunskapstest samt gå igenom resultatet. Därefter bedöma om personen har reell kompetens att utföra delar av läkemedelshanteringen Delegering av insatser på avancerad nivå Delegering av insulingivning samt provtagning av P-glukos Personal som kan bli aktuell för delegering gällande insulingivning ska uppfylla gällande kompetenskrav på utbildning, genomgått delegeringsutbildning bas samt ha erfarenhet av läkemedelsdelegering. Enhetschefen ansvarar för att Anmäla till ansvarig sjuksköterska personal som kan komma ifråga för insulindelegering. Enhetschef lämnar ut häftet Utbildningsmaterial i Diabetes för personal i kommunal hälso- och sjukvård. Patientansvarig sjuksköterska ansvarar för att Teoretiskt gå igenom symtom och behandling av diabetes där också symtom på hypo- respektive hyperglykemi ska tas upp enligt fastställt utbildningsmaterial. Efter genomgången teoretisk utbildning gå igenom den praktiska hanteringen. Denna omfattar injektionsteknik, olika sorters insulin och insulinpenna, blodoch urinkontroller, signeringslistor mm. Sjuksköterskan använder fastställt material för genomgång. Kunskapstest genomförs. Innan delegeringsbeslutet tas ska sjuksköterska vid minst tre tillfällen vara med när personen ger insulin till en patient Delegering av övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter Personal som kan bli aktuell för delegering av övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter inom sjuksköterskans kompetensområde ska uppfylla gällande kompetenskrav på utbildning, genomgått den grundläggande, teoretiska utbildningen samt ha erfarenhet av läkemedelsdelegering.

11 11 (13) Enhetschefen ansvarar för att Enhetschefen anmäler till ansvarig sjuksköterska personal som kan komma ifråga för delegering av andra hälso- och sjukvårdsuppgifter. Patientansvarig sjuksköterska ansvarar för att Teoretiskt och praktiskt gå igenom den aktuella arbetsuppgiften utifrån gällande föreskrifter och riktlinjer. Lämpligt att använda och vidare till Handbok för hälso- och sjukvårdspersonal för att få aktuell information. Innan delegeringsbeslutet tas ska sjuksköterskan vid minst tre tillfällen förvissa sig om att personen klarar av att utföra arbetsuppgiften Delegering av injektion antitrombosmedel i färdigställda doser Behandling med injektion Fragmin och liknande läkemedel är generellt en sjuksköterskeuppgift om behandlingen är bedömd som hälso- och sjukvård. I undantagsfall kan uppgiften delegeras och sker då helt på sjuksköterskans ansvar efter bedömning i varje enskilt fall. Patientansvarig sjuksköterska ansvarar för att Förutsättningarna för att uppgiften ska kunna delegeras är uppfyllda enligt följande kriterier: patienten är väl känd av sjuksköterskan patienten är väl inställd på sin dos, att behandlingen är långvarig och har varat i minst 3 månader innan delegering kan bli aktuell Delegeringen ska vara begränsad till någon/ra enstaka person/er som bedöms kunna bistå sjuksköterskorna utan risk för patienten. Varje sådan delegering ska föregås av: information om antitrombosmedlet och dess verkan och eventuella biverkningar (utbildningsmaterial i ÄO-gemensamt->begränsad->Mas/marmappen->delegering) praktisk utbildning i injektionsteknik för den specifika injektionen Delegering gällande ambulerande personal Ny delegering gällande enkel och basnivå för ambulerande personal Avser personal som byter/har olika arbetsplatser till exempel vikarieenheten. För personal som regelbundet tjänstgör på olika arbetsplatser och som inte tidigare erhållit någon delegering men som kan bli aktuell för delegering inom läkemedelshantering gäller följande Då enhetschefen anser att personen är lämplig att ev. ta emot en delegering anmäls personen till den teoretiska utbildningen. Ska personen arbeta som vikarie och endast arbeta vid ett fåtal tillfällen bör enhetschefen ta ställning till om en delegering överhuvudtaget är aktuell. Detta ställningstagande gör även den delegerande sjuksköterskan då bedömning görs av den reella kompetensen. Enhetschefen lämnar ut häftet Läkemedelsdelegering för genomläsning. Efter genomgången utbildning dokumenteras delegeringsbeslutet av den sjuksköterska där personen mestadels tjänstgör. Delegeringsbeslutet kan omfatta flera områden.

12 12 (13) Delegeringsbeslutet följs upp av den sjuksköterska som undertecknat delegeringsbeslutet. Delegering på enkel samt basnivå får utföras av ambulerande personal med giltig delegering utan att ha haft kontakt med tjänstgörande sjuksköterska där tjänstgöring ska ske. Arbetsgruppen ger rapport om patienten. När personal kommer till en ny arbetsplats ska aktuell information inhämtas om patientens läkemedelshantering via dokumentation och/eller genom muntlig rapport. Omprövning av delegering sker enligt punkt 7:4 i detta dokument Ny delegering på avancerad nivå för ambulerande personal Avser personal som byter/har olika arbetsplatser ex. timvikarier. Personen ska ha erforderlig kompetens inom vård och omsorg samt erfarenhet och ha genomgått delegeringsutbildningen. På delegeringsbeslutet ska det aktuella området finnas med. Undersköterskan har en aktuell delegering för arbetsuppgiften vilket innebär att hen har kunskaper för att utföra detta. För att praktiskt få utföra delegerbara arbetsuppgifter hos okänd patient på avancerad nivå måste undersköterskan kontakta tjänstgörande sjuksköterska för att få instruktioner hur de delegerade arbetsuppgifterna ska utföras hos patienten. Sjuksköterskan bedömer hur instruktionen ska gå till, muntligt eller på plats. Först därefter får delegeringen utföras Delegering inom rehabiliteringsområdet Inom rehabiliteringens område ska en skriftlig delegering utfärdas när omsorgspersonal/baspersonal ska utföra: Specifik träning enligt upprättad rehabiliteringsplan Specifik träning inom ortopedins område enligt upprättad rehabiliteringsplan Specifik träning inom område stroke enligt upprättad rehabiliteringsplan Specifik träning inom område Parkinson område enligt upprättad rehabiliteringsplan Specifik träning inom område multipel skleros område enligt upprättad rehabiliteringsplan Behandling med TENS enligt instruktion från fysioterapeut Behandling med tippbräda/stårullstol enligt instruktion från sjukgymnast/fysioterapeut/arbetsterapeut Behandling med hostmaskin enligt instruktion från fysioterapeut Utprovning av nedanstående hjälpmedel enligt instruktion från fysioterapeut/arbetsterapeut o Duschstol/-pall o Glidlakan o Höftskyddsbyxa o Fristående toalstolsförhöjning o Fast toastolförhöjning o Supporterarmstöd o Standarddyna i rullstol o Coxitdyna

13 13 (13) o Tryckavlastande dyna o Vårdarbälte o Stöd- och vändhantag till säng med fast ram o Kryckkäpp o Betastöd o Rollator Eventuellt andra åtgärder som kräver en delegering Personal som kan bli aktuell för delegering inom rehabiliteringens område ska uppfylla gällande kompetenskrav på utbildning. Enhetschefen ansvarar för att anmäla omsorgspersonal till aktuell delegering lämna ut utbildningsmaterial till aktuell delegering för genomläsning innan utbildningstillfället Arbetsterapeut/ fysioterapeut ansvarar för att praktiskt och teoretisk genomgång av den aktuella arbetsuppgiften utifrån gällande föreskrifter och riktlinjer efter genomgång förvissa sig om att aktuell personal har reell kompetens att utföra delegeringen aktuella individuella instruktioner och eventuella bruksanvisningar lämnas till berörd personal Delegering inom rehabiliteringsområdet för rehabassistenter Avser rehabassistenter som arbetar över hela hälso- och sjukvårdens upptagningsområde. På enheten utses en arbetsterapeut och en sjukgymnast som ansvarar för delegering inom respektive yrkesområde till samtliga rehabassistenter på enheten. Den delegering som ges är giltig i hela kommunen efter att individuella instruktioner har getts av respektive arbetsterapeut/fysioterapeut på området. Arbetsterapeut/fysioterapeut ansvarar för att praktiskt och teoretiskt gå igenom den aktuella arbetsuppgiften utifrån gällande föreskrifter och riktlinjer efter genomgång förvissa sig om att aktuell personal har reell kompetens att utföra delegeringen aktuella individuella instruktioner och eventuella bruksanvisningar lämnas till berörd personal 8 Uppföljning Riktlinjen följs upp årligen av medicinskt ansvariga

Riktlinje och rutin för delegering av läkemedelshantering

Riktlinje och rutin för delegering av läkemedelshantering Riktlinje och rutin för delegering av läkemedelshantering 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinje och rutin för delegering av läkemedelshantering 3 Grundutbildning läkemedelshantering och diabetes 4 Delegering

Läs mer

Rutin vid delegering av medicinska arbetsuppgifter

Rutin vid delegering av medicinska arbetsuppgifter Rutin vid delegering av medicinska arbetsuppgifter Denna delegeringsrutin används när någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen och som är formellt kompetent för en medicinsk arbetsuppgift överlåter

Läs mer

Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter inom kommunal hälso- och sjukvård Ansvarig för rutin: Verksamhetschef HSL Reviderad (av vem och datum) MAS Beslutad (datum och av vem): Förvaltningsledningen Version Version 2 Process: HSL Giltig till och med: 2016-03-15 Riktlinje för

Läs mer

Delegering inom kommunal hälso- och sjukvård

Delegering inom kommunal hälso- och sjukvård Delegering inom kommunal hälso- och sjukvård Rutin Malmö Stad Upprättad Datum: Reviderad: Enhet: 2001-10-15 2014-06-12 Vård och Omsorg - Medicinskt Ansvariga Innehållsförteckning Delegering inom kommunal

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 9. Delegering - medicinskrättslig.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 9. Delegering - medicinskrättslig. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 9 Delegering - medicinskrättslig. 2 SOCIALFÖRVALTNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 9 Delegering - medicinskrättslig 3 9.1 Allmänt 3 9.2 Ansvar 3 9.2.1 Formell/reell

Läs mer

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Örkelljunga kommun Socialförvaltningen MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Anvisning Delegering Dokumentansvarig (MAS) Från denna anvisning får avsteg göras endast efter överenskommelse med MAS.

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2012-10-10 Beslutad av 1(10) Ninette Hanson Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Delegering Denna

Läs mer

Utbildningsmaterial: Utbildningsmaterial om delegering riktat till personal som kommer att delegeras hälso- och sjukvårdsuppgifter

Utbildningsmaterial: Utbildningsmaterial om delegering riktat till personal som kommer att delegeras hälso- och sjukvårdsuppgifter Utbildningsmaterial: Utbildningsmaterial om delegering riktat till personal som kommer att delegeras hälso- och sjukvårdsuppgifter Arbetsgrupp: Agneta Blomkvist, MAS Liljeholmens SDF Eeva Eriksson, MAS

Läs mer

Riktlinjer och rutiner för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Riktlinjer och rutiner för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer och rutiner för delegering av hälso-och sjukvårdsuppgifter Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller

Läs mer

Karlsborgs ~ kommun J

Karlsborgs ~ kommun J Karlsborgs ~ kommun J Rutin för delegering av medicinska arbetsuppgifter Dokumenttyp: Reviderad rutin Diarienummer: 2017-62 Beslutande: Socialchefen Gäller fr.o.m.: 2017-05-02 Reviderad: 2013-11-28, 2014-05-20,2016-01-18,

Läs mer

Rutin delegering, Falkenbergs kommun

Rutin delegering, Falkenbergs kommun Rutin delegering, Falkenbergs kommun HSL-pärm, avsnitt Delegering av Hälso- och sjukvård FALKENBERGS KOMMUN Innehåll RUTIN VID DELEGERING AV MEDICINSKA ARBETSUPPGIFTER... 2 ARBETSUPPGIFTER... 2 TIDSBEGRÄNSNING...

Läs mer

Ansvarig Upprättad av Berörda verksamheter Fastställd datum Dokumentnamn Diarienummer Rutin för delegering Syfte Regelverk Beskrivning

Ansvarig Upprättad av Berörda verksamheter Fastställd datum Dokumentnamn Diarienummer Rutin för delegering Syfte Regelverk Beskrivning Ansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Dokumentnamn Delegering Upprättad av Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Hälsa och Omsorg Handbok för hälso-

Läs mer

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner Ansvarig Gunilla Marcusson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Dokumentnamn Delegering Upprättad av Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Handbok för hälso-

Läs mer

Delegering av läkemedelshantering enligt HSL

Delegering av läkemedelshantering enligt HSL Riktlinje Diarienr VON 198/15 Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Version 7 Dokumentansvarig Karin Paust MAS Gäller från 2015-10-29 Vård- och omsorgsförvaltningen Godkänd av Monica Holmgren chef

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal genom beslut överlåter en eller flera arbetsuppgifter till

Läs mer

Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Vår ref: Ingrid Björkman medicinskt ansvarig sjuksköterska Datum: justerat 2011-03-24 Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Gällande författningar Patientsäkerhetslag (SFS 2011:1)

Läs mer

Riktlinje för delegering av läkemedelshantering. Vård- och omsorgsförvaltningen. Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery MAS

Riktlinje för delegering av läkemedelshantering. Vård- och omsorgsförvaltningen. Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery MAS Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje för delegering av läkemedelshantering Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery MAS Godkänd av Monica Holmgren chef Vård-

Läs mer

DELEGERING. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (7) 2015-08-25

DELEGERING. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (7) 2015-08-25 Sida 1 (7) 2015-08-25 DELEGERING MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida 2 (7) Innehåll Inledning... 3 Definitioner... 3

Läs mer

Delegering. Vem får delegera?

Delegering. Vem får delegera? Vem får delegera? Den som överlåter en arbetsuppgift för vilken det krävs formell kompetens till någon som saknar sådan kompetens svarar för att den som fått uppgiften har förutsättningar att fullgöra

Läs mer

Riktlinje för medicintekniska produkter/hjälpmedel individuellt förskrivna

Riktlinje för medicintekniska produkter/hjälpmedel individuellt förskrivna RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2016-03-21 Ulrika Ström, Ingrid Olausson Lillemor Berglund Riktlinje för medicintekniska produkter/hjälpmedel individuellt förskrivna 1 (7) Datum 2016-02-28

Läs mer

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Örkelljunga kommun MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Anvisning Delegering Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska(mas) ÖRKELLJUNGA Från denna anvisning får avsteg göras endast efter

Läs mer

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS 16.2 2003-08-05 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Kohl LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS BAKGRUND Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal genom beslut överlåter en eller flera arbetsuppgifter till

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER Region Stockholm Innerstad Sida 1 (7) Reviderad Sjuksköterskor 2014-05-16 REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER Sida

Läs mer

Meddelandeblad. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering

Meddelandeblad. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, medicinskt ansvariga för rehabilitering, huvudmän i enskild verksamhet

Läs mer

Riktlinjer och rutiner för delegering av medicinska arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården

Riktlinjer och rutiner för delegering av medicinska arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården Riktlinje 2/ Delegering Rev. 2018-06-27 Socialkontoret Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinjer och rutiner för delegering av medicinska arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården Allmänt

Läs mer

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Riktlinjer för Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad

Läs mer

Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter

Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46 Riktlinjerna är framtagna i samarbete med flertalet medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Nordvästra Skåne.

Läs mer

CBCT - lagar, förordningar och författningar

CBCT - lagar, förordningar och författningar CBCT - lagar, förordningar och författningar Bakgrund Vid Svensk Förening för Odontologisk Radiologis årsmöte 2008 diskuterades föreningens policy när det gäller det snabba utvecklingen inom Cone Beam

Läs mer

Rutinbeskrivning för delegering inom kommunal hälsooch sjukvård.

Rutinbeskrivning för delegering inom kommunal hälsooch sjukvård. 1 (6) 2016-01-20 reviderad 2016-08-24 Rutinbeskrivning för delegering inom kommunal hälsooch sjukvård. Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal överlåter

Läs mer

Generell riktlinje och arbetsordning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Generell riktlinje och arbetsordning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Riktlinje Utgåva nr 2 sida 1 av 6 Dokumentets namn Generell riktlinje och arbetsordning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utfärdare/handläggare Annette Karlsson Medicinskt ansvarig

Läs mer

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen Socialförvaltningen Dokumentnamn Delegeringspolicy; medicinsk delegering Fastställt av Eva Blomberg Regelverk HSL Verksamhet Särskilt boende Utarbetad av Eva Blomberg Skapat datum 090901 Gäller fr.o.m.

Läs mer

Rutiner för. Rutin för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Rutiner för. Rutin för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Rutiner för hälso- och sjukvård Rutin för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Beslutad av Medicinskt ansvarig sjuksköterska Beslutsdatum 2018-11-09 Senaste revidering Tidigare revideringar Giltighetstid

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: DELEGERING

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: DELEGERING Region Stockholm Innerstad Sida 1 (8) 2014-02-15 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering på Sida 2

Läs mer

DELEGERING. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (7)

DELEGERING. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (7) Sida 1 (7) 2016-11-15 DELEGERING MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida 2 (7) Innehåll Inledning... 2 Definitioner... 3

Läs mer

Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Riktlinje för delegering, sjuksköterska 1(5) Gunnel Wessbo, 0322-600707 gunnel.wessbo@vargarda.se Antagen: Antagen av: MAS Uppföljningsansvar: MAS Uppföljning: rutinen gäller tills vidare Riktlinje för

Läs mer

Rutin delegering, Falkenbergs kommun

Rutin delegering, Falkenbergs kommun Rutin delegering, Falkenbergs kommun HSL-handbok, avsnitt Delegering av Hälso- och sjukvård FALKENBERGS KOMMUN Socialförvaltningen MAS/MAR Rutin för Delegering av hälsooch sjukvårdsuppgifter Datum för

Läs mer

Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Riktlinje för delegering, arbetsterapeut och fysioterapeut 1(5) Gunnel Wessbo, 0322-600707 gunnel.wessbo@vargarda.se Antagen: Antagen av: MAS/MAR Uppföljningsansvar: MAS/MAR Uppföljning: gäller tills vidare

Läs mer

Utfärdare/handläggare Irene Johansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Utfärdare/handläggare Irene Johansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig för rehabilitering Riktlinje Utgåva Antal sidor 7 9 Dokumentets namn Delegeringsmöjligheter Medicinska arbetsuppgifter Utfärdare/handläggare Irene Johansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig

Läs mer

Riktlinje för delegering av hälso-och sjukvårdsuppgifter

Riktlinje för delegering av hälso-och sjukvårdsuppgifter RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinje för delegering av hälso-och sjukvårdsuppgifter Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller from: 160524

Läs mer

Riktlinjer och rutiner för delegering av medicinska hälso- och sjukvårdsuppgifter inom LSS (gruppboende, serviceboende och daglig verksamhet).

Riktlinjer och rutiner för delegering av medicinska hälso- och sjukvårdsuppgifter inom LSS (gruppboende, serviceboende och daglig verksamhet). Riktlinje 3/ Delegering LSS Rev. 2017-06-22 Socialkontoret Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinjer och rutiner för delegering av medicinska hälso- och sjukvårdsuppgifter inom LSS (gruppboende,

Läs mer

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 111 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2012-03-13 Reviderad 2014-01-07,

Läs mer

Delegering. av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård. Del 1. Utbildningskompendium. för. delegeringsutbildning

Delegering. av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård. Del 1. Utbildningskompendium. för. delegeringsutbildning Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård Utbildningskompendium för delegeringsutbildning Del 1 Inledning Denna skrift riktar sig till dig som står i begrepp att ta emot en delegering. Att

Läs mer

Rutin delegering av läkemedel

Rutin delegering av läkemedel Ansvarig för rutin Avdelningschef Vård- och äldreomsorg Upprättad (av vem och datum) Victoria Azad, enhetschef, Beslutad (av vem och datum) Socialförvaltningens ledningsgrupp, Reviderad (av vem och datum)

Läs mer

Riktlinje för delegering av medicinska och rehabiliterande arbetsuppgifter

Riktlinje för delegering av medicinska och rehabiliterande arbetsuppgifter RIKTLINJE Gäller från Utfärdat av Godkänt 2017-12-07 Anna Gröneberg Mas, Ulrika Ström Mar Anna Gröneberg Mas, Ulrika Ström Mar Riktlinje för delegering av medicinska och rehabiliterande arbetsuppgifter

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård Kommunerna i Kronobergs län

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård Kommunerna i Kronobergs län Diarienummer: Hälso- och sjukvård Rutin Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård Kommunerna i Kronobergs län Gäller från: 2012-06-01 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård Diarienummer: Socialförvaltningen Rutin Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård Gäller från: 2017-01-27 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: MAS Utarbetad av:

Läs mer

Delegering av sjukvårdande uppgifter

Delegering av sjukvårdande uppgifter Säkrare läkemedelshantering i öppen vård Kompendium: Delegering av sjukvårdande uppgifter Arbetsgrupp: Agneta Blomkvist, MAS Liljeholmens SDF Eeva Eriksson, MAS Hägerstens SDF Irene Fjell, MAS Södertälje

Läs mer

Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård

Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård Gällande Löpnr.: Dokumentklass Riktlinjer Anders Engelholm, Gurli Edlund, Markku Paanalahti. Version: 1.0 Datum: 2017-05-30 Sida 1(6)

Läs mer

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2015-09-01 Delegering riktlinje Delegering får endast ske om det är förenat med god och säker vård. Delegering får inte ske slentrianmässigt eller för att lösa personalbrist

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-24 Rikard Strömqvist Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi

Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi -inom den kommunala hälso- och sjukvården utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) KARLSTADS KOMMUN

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR Region Stockholm Innerstad Sida 1 (11) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. Sida 2 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46. Riktlinje för läkemedelshantering

Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46. Riktlinje för läkemedelshantering Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46 Riktlinje för läkemedelshantering Rutinerna grundas på Lag (1998:531) LYHS; Förordning (1998:1513) FYHS; Läkemedelslagen (1992:859); Lag om läkemedelsförmåner (2002:160);

Läs mer

RUTIN FÖR DELEGERING AV MEDICINSKA INSATSER I ÄLVSBYNS INNEHÅLL KOMMUN.

RUTIN FÖR DELEGERING AV MEDICINSKA INSATSER I ÄLVSBYNS INNEHÅLL KOMMUN. RUTIN FÖR DELEGERING AV MEDICINSKA INSATSER I ÄLVSBYNS KOMMUN. INNEHÅLL Rutin för delegering av medicinska insatser i Älvsbyns kommun.... 1 Syfte... 2 Målgrupp... 2 Bakgrund... 2 Ansvar och roller... 2

Läs mer

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Malmö stad Fastställd: 2000-05-11 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad: 2009-06-18 Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för läkemedelshantering...3

Läs mer

Riktlinjer vid beställning av insatser enligt HSL och SOL samt informationsöverföring

Riktlinjer vid beställning av insatser enligt HSL och SOL samt informationsöverföring Riktlinjer vid beställning av insatser enligt HSL och SOL samt informationsöverföring Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Förvaltningschef Catharina Johansson Fastställelsedatum: 20121107 Dokumentansvarig:

Läs mer

Lathund för dokumentation i Treserva

Lathund för dokumentation i Treserva RUTIN 1(12) 2015-08-03 VON 2015/12, nr 2015.504 Socialförvaltningen Socialförvaltningens stab Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 0171-528 87 irene.eklof@habo.se Lathund för dokumentation i

Läs mer

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter. Omvårdnadsförvaltningen SID 1 (13) Ansvar för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2015-08-07 Revideras 2017-08-07 Riktlinjer för delegering av enklare

Läs mer

Delegering inom kommunal hälso- och sjukvård

Delegering inom kommunal hälso- och sjukvård Delegering inom kommunal hälso- och sjukvård Rutin Malmö Stad Upprättad Datum: Reviderad: Enhet: 2001-10-15 2016-05-27 Vård och Omsorg - Medicinskt Ansvariga Innehållsförteckning Delegering inom kommunal

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Läkemedelshantering. Region Stockholm Innerstad Sida 1 (9)

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Läkemedelshantering. Region Stockholm Innerstad Sida 1 (9) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (9) 2013-04-30 Sjuksköterskor Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: shantering Sida 2 (9) Innehåll REGEL FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2015-01-12 Carina Jansson Britt-Inger Benhajji Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering

Riktlinje för läkemedelshantering Dokumenttyp: Riktlinje Dokumentnamn: Upprättad: 2015-02-03 Övergripande läkemedelshantering Upprättad av: Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Kristina Nyckelgård Förankrad i: Ledningsgrupper VoÄ och AoS

Läs mer

Utbildningsmaterial, rutiner och övergångsrutiner inför den nya versionen av Siebel

Utbildningsmaterial, rutiner och övergångsrutiner inför den nya versionen av Siebel Utbildningsmaterial, rutiner och övergångsrutiner inför den nya versionen av Siebel 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1 BAKGRUND... 3 2 NY VERSION AV PATIENTJOURNAL... 3 3 RUTINER... 4 SIGNERING OCH AUTOLÅSNING

Läs mer

Direktiv. Delegering av hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård. Giltigt t.o.m. Framtagen av: Medicinskt ansvariga

Direktiv. Delegering av hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård. Giltigt t.o.m. Framtagen av: Medicinskt ansvariga Direktiv Framtagen av: Medicinskt ansvariga Fastställd av: Medicinskt ansvariga Fastställd år: 2017 Sökord i diariet: Delegering Målgrupp: Diarienummer: VON F 2017/00357 Giltig fr.o.m. 2017-05-15 Giltigt

Läs mer

Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård

Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård Riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden, dagverksamheter och dagliga verksamheter Sida 0 (9) 2018 Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård UPPRÄTTAD AV

Läs mer

DELEGERING AV MEDICINSKA ARBETSUPPGIFTER. Härmed delegeras till: Personnummer

DELEGERING AV MEDICINSKA ARBETSUPPGIFTER. Härmed delegeras till: Personnummer Medicinskt ansvarig sjuksköterska 121012 sida 1 av 7 DELEGERING AV MEDICINSKA ARBETSUPPGIFTER Härmed delegeras till: Namn Personnummer Arbetsplats/arbetsområde Av legitimerad sjuksköterska/sjukgymnast/arbetsterapeut

Läs mer

Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Vård och omsorg i Vårgårda kommun

Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Vård och omsorg i Vårgårda kommun 1(10) Irene Elofsson, MAS Antagen av MAS 09 06 30 Reviderad 10 09 14 11 07 04 Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Vård och omsorg i Vårgårda kommun Instruktionen har utarbetats av medicinskt

Läs mer

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Avsnitt: Utförare av kommunala insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen - Legitimerad personal, fr o m 2010-08-25 endast rehab-personal Fastställt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-01-12 Birgitta Olofsson Ann Karlsson Monika Bondesson VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv

Läs mer

Riktlinjer Egenvård i Halland

Riktlinjer Egenvård i Halland När? Hur? Egenvård Var? Varför? Riktlinjer Egenvård i Halland Gäller f.o.m 2011-03-01 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Definition av egenvård... 4 Bedömning... 4 Riskanalys... 4 Läkemedel... 4 Dokumentation...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Vardaga Ullstämma servicehus DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Rutin för samordnad vårdplanering

Rutin för samordnad vårdplanering 1(12) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2005-12-19 Gäller från och med: 20150301 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Delegering. Riktlinje om delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter. Av Monica Örmander, MAS Ersätter dokument från

Delegering. Riktlinje om delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter. Av Monica Örmander, MAS Ersätter dokument från Socialförvaltningen Delegering Riktlinje om delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Av Monica Örmander, MAS 2016-04-01 Ersätter dokument från 2012-06-01 Dokumentet Arbetsuppgifter som räknas till hälso-

Läs mer

Riktlinje för delegering av hälso-och sjukvårdsuppgifter

Riktlinje för delegering av hälso-och sjukvårdsuppgifter Dokumenttyp: Dokumentet gäller för, personalkategori: Fastställt av, befattning och namn: Riktlinje Fastställelsedatum: 2015-03-25 Dokumentansvarig, befattning och namn: Senast uppdaterat: All personal

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivaren Emmaboda kommun 2011

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivaren Emmaboda kommun 2011 Socialförvaltningen Ann-Britt Christensen MAS Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivaren Emmaboda kommun 2011 Den nya patientsäkerhetslagen trädde i kraft 1 januari 2011. Syftet med lagen är att minska

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING GÄLLANDE DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDS- UPPGIFT

ANSVARSFÖRDELNING GÄLLANDE DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDS- UPPGIFT Riktlinje Utgåva Antal sidor 8 Dokumentets namn Delegering ansvarsfördelning Utfärdare/handläggare Irene Johansson Margareta Oswald Medicinskt ansvarig sjuksköterska/rehabilitering Datum 2010-08-10 Reviderad

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se

SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-08-06 Riktlinje angående delegering av arbetsuppgifter inom den kommunala hälso- och sjukvården utifrån Socialstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Förordnande av verksamhetschef för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan

Förordnande av verksamhetschef för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan Förordnande av verksamhetschef för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan Beskrivning av ärendet I denna skrivelse redogörs för de kompetenskrav som ställs på verksamhetschefen för den medicinska

Läs mer

DELEGERING HÄLSO- & SJUKVÅRD. Uppdaterad 2015-06-17 DOKUMENT ANSVARIG: MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA

DELEGERING HÄLSO- & SJUKVÅRD. Uppdaterad 2015-06-17 DOKUMENT ANSVARIG: MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA HÄLSO- & SJUKVÅRD DOKUMENT ANSVARIG: MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA Uppdaterad 2015-06-17 HÄLSO & SJUKVÅRDSUPPGIFTER 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT... 3 BEGREPPSFÖRKLARING... 4 FORMELL KOMPETENS...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-13 Stella Georgas, Verksamhetschef enligt HSL Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Kumlaviken

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Kumlaviken 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Kumlaviken Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-22 Patrik Sjösten verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun Riktlinje delegering, Falkenbergs kmmun HSL-pärm, avsnitt Delegering av Häls- ch sjukvård FALKENBERGS KOMMUN Scialförvaltningen Falkenbergs kmmun Innehåll RIKTLINJER FÖR DELEGERING AV MEDICINSKA ARBETSUPPGIFTER

Läs mer

RIKTLINJE VID DELEGERING FÖR ARBETSTERAPI OCH SJUKGYMNASTIK/FYSIOTERAPI

RIKTLINJE VID DELEGERING FÖR ARBETSTERAPI OCH SJUKGYMNASTIK/FYSIOTERAPI RIKTLINJE VID DELEGERING FÖR ARBETSTERAPI OCH SJUKGYMNASTIK/FYSIOTERAPI -inom den kommunala hälso- och sjukvården utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) KARLSTADS KOMMUN

Läs mer

Rutin för delegeringsprocessen av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Rutin för delegeringsprocessen av hälso- och sjukvårdsuppgifter Omvårdnadsförvaltningen Enhet/Handläggare Markku Nikula Datum 2007-09-04 Rutin för delegeringsprocessen av hälso- och sjukvårdsuppgifter Delegering Sjuksköterskan, sjukgymnasten och arbetsterapeuten får

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter - riktlinje

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter - riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter - riktlinje Dokumenttyp: Riktlinje Giltligt f.r.o.m: 2017-12-15 Befattning: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Sida 1 av 9 Version: Upprättad av: Gun Andersson

Läs mer

RIKTLINJE. Eva Franzén, Mas. Eva Franzén, Mas

RIKTLINJE. Eva Franzén, Mas. Eva Franzén, Mas RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt Eva Franzén, Mas 1 2011-06-29 Eva Franzén, Mas 2 2013-08-13 Eva Franzén, Mas Eva Franzén, Mas Riktlinjer för nutrition inom den kommunala hälso- och sjukvården

Läs mer

Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården

Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården Skara den 21 november 2011 Anna-Lill Karlsson Medicinskt ansvarig sjuksköt. Innehållsförteckning DELEGERING... 3 Personalplanering...

Läs mer

Omvårdnadspersonal Dokumentation HSL 2010-03-15. Rutin för dokumentation av omvårdnadspersonal vid hälso- och sjukvårdsinsatser

Omvårdnadspersonal Dokumentation HSL 2010-03-15. Rutin för dokumentation av omvårdnadspersonal vid hälso- och sjukvårdsinsatser Socialtjänsten Omvårdnadspersonal Dokumentation HSL 2010-03-15 Rutin för dokumentation av omvårdnadspersonal vid hälso- och sjukvårdsinsatser Som omvårdnadspersonal utför man ibland hälso- och sjukvårdsuppgifter

Läs mer

7. Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

7. Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter 1(8) Dnr 0187/11-014 7. Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter I 6 kap Patientsäkerhetslagen 1 om skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonalen 2 regleras att hälsooch sjukvårdspersonalen

Läs mer

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Inledning Denna skrift riktar sig till dig som vill driva

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014 Socialnämnden 2015-03-01 PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014 Handläggare: Ann-Britt Christensen, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad: 2015-03-01 BAKGRUND Patientsäkerhetslagen(SFS

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB Datum och ansvarig för innehållet 2016-01-12 Ewa Sjögren Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård... 2

arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård... 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SOSFS 1997:14 (M) A. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård... 2 B. Inledning Formell Reell kompetens...

Läs mer

Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun

Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson 2013-06-13 Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun KVALIFIKATIONSKRAV Legitimerad sjuksköterska,

Läs mer

Rutin för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter samt egenvård

Rutin för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter samt egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2005-06-01 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Jeanette Brink, medicinsk

Läs mer

1. Lagar och föreskrifter som ligger till grund för riktlinjer om delegering.

1. Lagar och föreskrifter som ligger till grund för riktlinjer om delegering. Dokumenttyp Rutin Delegering av hälso-och sjukvårdsuppgifter Dokumentansvarig Gudrun Ek Särne Medicinskt ansvarig sjuksköterska Bilaga 3 Beslutad av Omsorgsförvaltningen Gäller för Omsorgsförvaltningen

Läs mer

Till dig som ska utföra arbetsuppgifter på delegering i kommunal hälso- och sjukvård

Till dig som ska utföra arbetsuppgifter på delegering i kommunal hälso- och sjukvård Till dig som ska utföra arbetsuppgifter på delegering i kommunal hälso- och sjukvård Allmän del Reviderat 2019 Materialet är utarbetat av länets MASar och MARar i samarbete med Högskolan Dalarna. Författarna

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Stiftelsen Skaraborgs Läns Sjukhem 2015 Skövde 160229 Anna-Karin Haglund Verksamhetschef Allmänt Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 mars varje

Läs mer