Antagen i socialnämnden Riktlinje för läkemedelshantering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46. Riktlinje för läkemedelshantering"

Transkript

1 Antagen i socialnämnden Riktlinje för läkemedelshantering

2 Rutinerna grundas på Lag (1998:531) LYHS; Förordning (1998:1513) FYHS; Läkemedelslagen (1992:859); Lag om läkemedelsförmåner (2002:160); LVFS (1997:10) Föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel mm (receptföreskrift) LVFS (1997:12) Föreskrifter om förteckning över narkotika; LVFS (2001:10) Föreskrifter om ändring i LVFS 1997:10; SOSFS (1982:8) Föreskrifter om markering i journal av intolerans och allvarlig överkänslighet mot läkemedel mm; SOSFS (1996:9) Allmänna råd om personlig assistans och sjukvårdsuppgifter; SOSFS (2001:16) Föreskrifter om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel. SOSFS (2001:17) Föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso-och sjukvården. Allmänt Grunden för läkemedelshanteringen inom den kommunala hälso- och sjukvården är att den ska vara individuellt anpassad och säker utifrån den enskildes sjukdom och personliga förutsättningar. Utgångsläget är alltid att den enskilde själv svarar för sin egen läkemedelshantering. Om en patient själv har ansvaret för att hantera sina läkemedel, skall föreskrifterna inte tillämpas. Det gäller även om patienten behöver viss praktisk hjälp. När patienten inte längre kan hantera sina läkemedel själv ska patienten kontakta sin läkare för ställningstagande till ev hjälp med läkemedelshanteringen. Riktlinje för läkemedelshantering Sid 2 av 13

3 Innehållsförteckning 1. Begreppsförklaring 2. Ansvar 2:1 Förskrivares ansvar 2:2 Sjuksköterskans ansvar 3. Ordination 3:1 Allmänt 3:2 Telefonordination 3:3 Generella Direktiv 4. Rekvisition 5. Förvaring 5:1 Individuellt förskrivna läkemedel 5:2 Läkemedel enligt Basläkemedelsförrådslista 5:3 Nyckelhantering för Basläkemedelsförråd 5:4 Kasserade läkemedel 6. Iordningställande/administrering 6:1 Allmänt 6:2 Generika 6:3 Vid behovs medicin 6:4 Administrering 7. ApoDos 8. Överkänslighet - Biverkningar 9. Narkotika klassade läkemedel 9:1 Allmänt 9:2 Narkotika grupp II till V 10. Kvalitetskontroll 11. Naturläkemedel Allmänt 12. Lista basläkemedel 13. Behörig att rekvirera läkemedel Riktlinje för läkemedelshantering Sid 3 av 13

4 1.Begreppsförklaring enl SOSFS 2000:1 Administrering av läkemedel Iordningställande av läkemedel Läkedelsform Läkemedelsförråd Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Ordination enligt generella direktiv Ordinationshandling Dosrecept Rekvisition Tillförsel eller överlämnande av en iordningställd läkemedelsdos till en patient. Uppdelning till en enskild patient av tabletter, kapslar och andra avdelade läkemedelsdoser samt uppmätning av flytande läkemedel och injektionsvätska. Upplösning av torrsubstans. Tillsats av infusionskoncentrat till infusionsvätska. Flödesinställning och övriga förberedelser för att tillföra läkemedel i form av medicinsk gas till en patient. Tillverkningsform, som tablett, kapsel, resoriblett, mixtur, suppositorium, salva, injektion och infusion. Utrymme för förvaring av läkemedel, t.ex. läkemedelsrum, läkemedelsskåp eller läkemedelsvagn. Den befattningshavare i kommunernas hälso- och sjukvård som anges i 24 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Ordination av läkemedel som gäller för patienterna på en viss enhet vid vissa angivna tillstånd, utan att en särskild individuell ordination behöver ges. Handling som skall ge en samlad bild av en ordinerad och genomförd läkemedelsbehandling och som är en del av patientens journal. Ordinationshandling för dosdispensering av läkemedel. Även en patients övriga ordinationer kan föras in på dosreceptet. Med dosdispensering avses maskinellt eller manuellt iordningställande av läkemedel i patientdoser, t.ex. för dosexpedition på apotek. Beställning av läkemedel eller teknisk sprit från apotek till läkemedelsförråd. Riktlinje för läkemedelshantering Sid 4 av 13

5 2. Ansvar 2:1 Förskrivares ansvar Ordinerande förskrivare är ansvarig för ordinationer samt råd och information gentemot den enskilde patienten. Ordinationen skall innehålla uppgifter om läkemedlets namn, läkemedelsform, styrka, dosering, administrationssätt och tidpunkt för administrering. Den läkare som förskriver läkemedel skall vid förskrivningstillfället ta ställning till om patienten klarar av att själv hantera sina läkemedel. Om läkaren bedömer att patienten inte klarar det, utan behöver hjälp av sjuksköterska i hemsjukvård, skall detta dokumenteras i patientjournalen. Signerad journalkopia på beslutet och aktuell ordinationshandling skall överlämnas till omvårdnadsansvarig sjuksköterska (OAS) i kommunen. OAS skall dokumentera i omvårdnadsjournalen vilken hjälp vårdtagaren behöver. 2:2 Omvårdnadsansvarig Sjuksköterskas (OAS) ansvar Då sjuksköterskan(ssk) bedömer att den enskilde inte själv kan ansvara för sin läkemedelshantering tar hon/han, efter överenskommelse med patient/närstående, kontakt med ansvarig läkare för att informera om patientens uppkomna situation. Läkaren bedömer, efter kontakt med vårdtagaren, om ansvaret för läkemedelshanteringen skall övertas av sjuksköterska. Beslutet journalförs av läkaren. Kopia skickas till ssk för förvaring i omvårdnadsjournalen. Den hjälp med läkemedelshanteringen vårdtagaren får skall anpassas efter behov och önskemål. Hur hjälpen skall utföras dokumenteras av OAS i vårdplanen i omvårdnadsjournalen. Uppföljning av läkemedel Det är viktigt att vid all läkemedelsbehandling följa upp effekten av insatt eller förändrad läkemedelsbehandling och observera tecken på biverkning/överkänslighet. Detta skall rapporteras till ansvarig läkare och dokumenteras i omvårdnadsjournalen. Ordinationshandling Omvårdnadsansvarig sjuksköterska OAS ansvarar för att aktuella läkemedelsordinationer finns samlade på ordinationshandlingen. I de fall sjuksköterskan för över läkemedelsordination till ordinationshandling skall det framgå vem som ordinerat respektive läkemedel, vilken vårdinrättning, datum och år. Sjuksköterskan ansvarar genom sin signering för att uppgifterna är korrekt överförda. Riktlinje för läkemedelshantering Sid 5 av 13

6 Ordinationshandling och signeringslistor som används vid iordningsställande/administrering är journalhandling. Ej längre aktuell ordinationshandling och signeringslista kan förvaras på annat ställe av praktiska skäl men med samma krav på sekretess som för aktuell ordinationshandling och signeringslistor. Ovanstående journalhandlingar ska dock alltid bifogas journalen om vårdtagaren flyttar, avlider m.m (Se arkivregler). 3. Ordination 3:1 Allmänt Ordination av läkemedel till enskild patient får ske av förskrivare. Ordinationen dokumenteras i patientens journal. Förskrivaren är skyldig att följa upp effekterna av ordinerade läkemedel. I den kommunala hälso- och sjukvården har sjuksköterska med förskrivningsrätt rätt att ordinera läkemedel enligt Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2001:10) samt Skånelistan. En läkemedelsordination skall innehålla uppgifter om läkemedlets namn, läkemedelsform, styrka, dosering, administrationssätt och tidpunkterna för administrering. När läkemedel ordineras som vid behovsmedicin (v.b.) skall alltid indikation och maxdos per dygn anges. Ordinationen skall vara signerad. Internationella enheter skall vid läkemedelsordination förkortas med E. Att faxad ordination tagits emot skall bekräftas via fax till avsändaren 3:2 Telefonordination Läkemedel får ordineras per telefon om den som ordinerar läkemedlet är förhindrad att komma till patienten. Ordinationer per telefon skall tas emot, dokumenteras och signeras i ordinationshandlingen av en sjuksköterska. Namnet på den som ordinerat läkemedlet och tidpunkten för ordinationen skall anges. Den som ordinerat läkemedel per telefon skall, om inte synnerliga hinder finns, i efterhand bekräfta ordinationen med sitt signum och namnförtydligande. En telefonordination ska bekräftas skriftligen via telefax eller elektronisk post, förutsatt att säkra rutiner för elektronisk överföring av journaluppgifterna används. Att fax eller e-post tagits emot skall bekräftas. I de fall skriftlig Riktlinje för läkemedelshantering Sid 6 av 13

7 ordination inte är möjlig skall ordinationen snarast bekräftas i den medicinska epikrisen eller signeras av kollega som godkänner den. 3:3 Generella Direktiv (ordinationer) Endast läkare får ordinera läkemedel enl Basförrådslistan Skånelistan Sjuksköterska får överlämna enstaka dos/doser av de läkemedel, utan föregående läkarkontakt, om de är X-markerade som lokala direktiv på Basförrådslistan, Skånelistan Efter att enstaka doser har getts skall patientansvarig läkare snarast kontaktas för ev. fortsatt ordination. Läkemedel som ges enligt generella direktiv, X-markerade, kan endast ges till patient på särskilt boende eller patient i ordinärt boende som är inskriven i hemsjukvården och där sjuksköterska övertagit ansvaret för läkemedel. Sjuksköterskan skall först ha gjort en behovsbedömning och kontrollerat kontraindikationer/interaktioner i FASS. Sjuksköterskan skall följa de anvisningar och direktiv som finns i listan för Generella Direktiv (GD 2007) som gäller för patienter i särskilt boende och hemsjukvård i Nordvästra Skåne (bilaga GD 2007). 4. Rekvisition Receptfria produkter från Apoteket får endast rekvireras av sådan behörig hälso-och sjukvårdspersonal som namngivits (se bif. Lista) Viss namngiven sjuksköterska får rekvirera läkemedel enligt listan för Basläkemedelsförråd. 5. Förvaring Läkemedel skall förvaras enligt tillverkarens anvisningar på ett sätt som är anpassat till verksamhetens inriktning och omfattning. Läkemedlen skall vara oåtkomliga för obehöriga. 5:1 Individuellt förskrivna läkemedel Läkemedel inom kommunens vårdboende skall förvaras oåtkomligt för obehöriga i låsbart läkemedelsskåp i patientens lägenhet då läkemedelsansvaret övertagits av hemsjukvården. I det ordinära boendet ansvarar patienten själv för säker förvaring av sina läkemedel. Då omvårdnadsansvarig sjuksköterska bedömer att detta inte längre Riktlinje för läkemedelshantering Sid 7 av 13

8 är tillfyllest skall hon/han i samråd med patienten/närstående vidta lämpliga åtgärder, se 2:1 Förskrivares ansvar. 5:2 Basläkemedelsförråd Ett av Läkemedelskommitteén fastställt Basläkemedelsförråd med läkemedelslista på de viktigaste och vanligaste läkemedlen ska enligt överenskommelse med Primärvården finnas i varje kommun. Det är läkemedel som patienten kan behöva i akuta situationer efter ordination från läkare, alternativt enligt generella direktiv. Basläkemedelsförråd finns på Rickmansgården och på Åbyhem i Klippan. Nyckel till läkemedelsförråden får endast handhas av leg. sjuksköterska och förvaras i nyckelskåp med kodlås. Ansvarig för Basläkemedelsförrådet ska finnas dokumenterat. Uttag från basförrådet ska dokumenteras ang läkemedlets namn, styrka, form, mängd, ordinatör samt dateras och signeras. Narkotikaklassade läkemedel registreras i narkotikajournal. Läkemedel betalas inte tillbaka till basförrådet. Hållbarhetskontroll av befintliga läkemedel skall ske varannan månad och dokumenteras av ansvarig sjuksköterska. Kontroll av rumstemperatur (ej över 25º) och kylskåp (2º- 8º) skall göras och dokumenters varje vecka. För narkotikaklassade läkemedel som ingår i basläkemedelsförrådet, ska förbrukningsjournal föras enligt gällande rutin. Kontroll av narkotikaklassade läkemedel och förbrukningsjournal skall ske en gång / månad av två sjuksköterskor. Förrådet skall kvalitetskontrolleras en gång per år av leg. farmaceut. Region Skåne ansvarar för denna kontroll. 5:3 Nyckelhantering Nycklar förvaras på varje enhet i kodat nyckelskåp. Ingen obehörig får ha tillgång till nycklarna. Om nyckel saknas kontaktas enhetschef, verksamhetschef och MAS. Se Rutin för nyckelskåp sjuksköterskor ang. skötsel, ändring av kod o.s.v. 5:4 Kasserade läkemedel Vid avslutad läkemedelsbehandling och/eller utgångna läkemedel skall dessa återsändas till apoteket. Kassering av enstaka tabletter eller stolpiller lägges i särskild påse märkt Riskavfall, kasserade läkemedel Läkemedel som ordinerats till den enskilde är personlig egendom, varför det krävs patientens/närståendes medgivande när något skall kasseras. Sjuksköterskan ska erbjuda sin hjälp att återlämna läkemedlen till apoteket, särskilt viktigt då det gäller narkotiska preparat. Riktlinje för läkemedelshantering Sid 8 av 13

9 Narkotikaklassade preparat returneras till Apoteket av, basförrådsansvarig sjuksköterska vad gäller basförrådet och av omvårdnadsansvarig sjuksköterska vad gäller patientbundet / na läkemedel. Sjuksköterskan sparar narkotikajournalen/erna för enskild patient i journalen samt narkotikajournal för basläkemedelsförrådet sparas enl.dokumenthanteringsplan. 6. Iordningsställande och administrering av läkemedel 6:1 Allmänt MAS svarar för att besluten om delegeringar är förenliga med säkerheten för patienterna. I detta ansvar ingår att besluta huruvida iordningställande eller administrering av läkemedel får delegeras eller om vissa begränsningar skall finnas. Läkemedel skall iordningställas av sjuksköterska. Endast signerad ordination i originalhandling skall utgöra underlag för iordningställande av läkemedel. Undantag finns, se telefonordination En sjuksköterska som iordningställt ett läkemedel har själv ansvaret för administreringen av läkemedlet till patienten. En sjuksköterska kan genom delegering överlåta åt en annan befattningshavare att iordningställa eller överlämna läkemedel under förutsättning att det är förenligt med en god och säker vård av patienten. Den som iordningställer ett läkemedel skall kontrollera patientens identitet, läkemedlets namn, styrka och form samt dosen och doseringstidpunkt mot ordinationshandlingen. När läkemedlet iordningställts av sjuksköterska skall detta signeras på patientens signeringslista. Sjuksköterskan ansvarar för att skriva ut en ny signeringslista från dataprogrammet Viva varje månad. Listan skall vara tydlig och en rad finnas för att signera överlämnande av varje läkemedel som administreras på samma sätt och på samma tid. Mellanrum mellan de olika klockslagen gör det möjligt att skriva in nya ordinationer och gör också listan tydligare. Ex. kl. 08 dosett, kl. 08 APO-dos, kl.08 insulin med preparatnamn, kl.08 Laktulos, kl.08 ögondroppar med preparatnamn. Kl. 14 dosett, Kl. 20 dosett, kl.20 APO-dos Om läkemedel skall läggas fram men vårdtagaren skall ta det senare skall detta signeras på egen rad t.ex kl. 20 dosett framlagt. Riktlinje för läkemedelshantering Sid 9 av 13

10 Den som överlämnar ett läkemedel ska kontrollera mot ordinationshandlingen att antalet tabletter stämmer och efter överlämnandet signera detta på patientens signeringslista. Dosett skall vara märkt med patientens namn och personnummer. Aktuell ordinationshandling skall finnas i direkt anslutning till iordningställt läkemedel 6:2 Generika Ordinerat läkemedel får bytas ut mot synonympreparat (generika) av Apoteket. Vid osäkerhet kontrollera i FASS. Namnet på det ursprungligen ordinerade läkemedlet anges av Apoteket på synonympreparatet på etiketten med vårdtagarens namn. Det underlättar för sjuksköterskorna om synonympreparatets (det ersättande preparatets) namn skrivs på läkemedelslistan bredvid namnet på det ursprungligen ordinerade läkemedlet. Detta får göras med blyerts. Det underlättar också om det ordinarade läkemedlets namn skrivs extra tydligt på förpackningen till synonympreparatet. Vid utbyte av läkemedel ska Apoteken återrapportera till förskrivaren vilket läkemedel som expedierats. Denna information är journalhandling och förskrivaren ska föra in utbytet i journalen. 6:3 Vid behovs medicin Vid behovsmedicin ska iordningställas i medicinpåsar/koppar eller i separat dosett. Patientens identitet, läkemedlets namn, styrka beredningsform och dos samt datum för iordningställande skall tydligt framgå. Maxdos per dygn skall anges i ordinationen. Beakta läkemedlets hållbarhet utanför originalförpackningen, som regel gäller max en (1) månad. Baspersonalen skall alltid kontakta sjuksköterska innan vid behovsläkemedel vb överlämnas. Undantag från denna regel kan göras av sjuksköterska om detta dokumenterats i vårdplan och journal av sjuksköterska. Vid behovsmedicin skall signeras på särskild signeringslista, en lista för varje enskilt preparat. 6:4 Överlämnande/Administrering Överlämnande av läkemedel skall ske i patientens bostad eller på patientens rum. Ev. avsteg från rutinen får endast ske efter beslut av omvårdnadsansvarig sjuksköterska och skall i dessa fall dokumenteras i vårdplanen. Läkemedel skall fördelas så jämnt som möjligt över dygnets timmar, klockan och till natten om inget annat ordinerats. Riktlinje för läkemedelshantering Sid 10 av 13

11 I de fall överlämnandet utförs av delegerad vårdpersonal skall hon/han kontakta tjänstgörande sjuksköterska om antalet tabletter inte stämmer eller ordinationshandlingen är svår att tyda. Överlämnandet signeras på signeringslistan efter att patienten intagit läkemedlet. Om läkemedlet skall läggas fram av personal för att vårdtagaren skall kunna ta det senare, skall detta dokumenteras i vårdplanen. Att läkemedlet lagts fram skall signeras som t.ex dosett,framlagt på signeringslistan. 7. ApoDos Vid ordinationsändring kontrollerar sjuksköterskan första dygnets läkemedel gentemot ordinationshandlingen när dosrullarna levereras. Sjuksköterskan kontrollerar patientens identitet, lämnar dosrullarna till rätt patient och dokumenterar detta i journalen. Vid ny ordination får bruten påse inte användas. Läkemedlen skall administreras i dosett tills nya ApoDosrullar kommer. Vid avvikelser som rör ApoDos skall sjuksköterskan ringa dosapoteket och kontakta MAS. I övrigt se riktlinjer för ApoDos i Skåne län, utgåva Överkänslighet/ Biverkningar Om ingen överkänslighet är känd skall detta dokumenteras i Viva som Överkänslighet-ingen känd. Vid misstanke om att en person är överkänslig mot ett visst läkemedel/ämne skall sjuksköterskan informera läkare för ställningstagande om ev. vidare åtgärder. Läkarens bedömning och ordinationer åtgärdas och antecknas i journalen.. När läkaren bedömer att en överkänslighet finns skall detta antecknas med tydlig varning i journalen. Vid fotostatkopiering ska varningstecknet tydligt framgå. Omvårdnadsansvarig sjuksköterska är ansvarig för dokumentationen i journalen. 9. Narkotika 9:1 Allmänt Med narkotiska läkemedel förstås läkemedel som innehåller narkotika enligt Läkemedelsverkets föreskrift om förteckning över narkotika, LVFS 1997:12. Omvårdnadsansvarig sjuksköterska ansvarar för rutiner i det enskilda fallet, vid behov i samråd med MAS. Riktlinje för läkemedelshantering Sid 11 av 13

12 När narkotiska preparat skall hämtas från apoteket ska legitimation och personlig apotekskod kunna visas. För Basläkemedelsförrådet ansvarar utsedd sjuksköterska. 9:2 Narkotika grupp II till V Då narkotikaklassade läkemedel grupp II till V ordinerats ansvarar sjuksköterska för att Förbrukningsjournal Narkotika (köps på Apoteket), förs för varje enskilt preparat. Att mängden narkotika stämmer med förbrukningsjournalen kontrolleras en gång varje månad av två sjuksköterskor och kontrollen dokumenteras i förbrukningsjournalen. När behandling med narkotiska läkemedel är avslutad skall sjuksköterskan erbjuda sig att återlämna resterande preparat till apoteket. Det underlättar om denna överenskommelse kan göras med patienten i samband med övertagandet av läkemedelshanteringen och att den dokumenteras i vårdplanen. Efter avslutad behandling skall två sjuksköterskor kontrollera mängden narkotika mot förbrukningsjournalen och dokumentera detta. Att narkotikajournalen stämmer kontrolleras sedan av apotek och signeras i Förbrukningsjournal Narkotika. Journalen sparas i patientens journal. Omvårdnadsansvarig sjuksköterska ansvarar för att ovanstående kontroller utförs och dokumenteras. Avvikelser rapporteras till enhetschef, verksamhetschef och MAS. Efter avslutad behandling sparas Förbrukningsjournal för basläkemedelsförrådet sparas enl. dokumenthanteringsplan. 10. Kvalitetskontroll Läkemedelshanteringen skall följas upp årligen med extern kvalitetsgranskning. Granskningen kan utföras av farmaceupt eller annan extern person med reell kompetens. 11. Naturläkemedel Allmänt Naturläkemedel är en grupp läkemedel för egenvård som bedömts och godkänts av Läkemedelsverket i enlighet med gällande läkemedelslagstiftning. Legitimerad sjuksköterska står under socialstyrelsens tillsyn och skall utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. När en patient önskar inta naturläkemedel ska patientens läkare tillfrågas om det är lämpligt. Om så är fallet ska naturläkemedlet föras in på Riktlinje för läkemedelshantering Sid 12 av 13

13 ordinationshandlingen och signeras av läkare. Förskrivaren ska ange om naturläkemedlet skall vara egenvård. Vid misstanke om biverkning där patienten har intagit naturläkemedel ska patientansvarig läkare informeras. 12. Lista basläkemedel Basläkemedelsförråd, aktuell lista : för vårdgivare Skånelistan Bakgrundsmaterial 2007 Basläkemedel och generella ordinationer inom kommunen 13. Behörig att rekvirera läkemedel Förteckning över distriktssköterska/sjuksköterska med rätt att rekvirera läkemedel till Regionens Basförråd respektive till kommunens läkemedelsförråd finns på intranätet; Socialförvaltningen Hälso-och sjukvård Rutiner Apotek Ansvariga för Basförrådet och beställare av apoteksvaror. Riktlinje för läkemedelshantering Sid 13 av 13

4. Ordination av läkemedel.

4. Ordination av läkemedel. 4. Ordination av läkemedel. 4:1 Syfte 4:2 Ansvar 4:3 Definitioner 4:4 Allmänt 4:5 Ordinationssätt 4:5:1 Muntlig ordination 4:5:2 Telefonordination 4:6 Generell behandlingslista 4:7 Dosexpedierade läkemedel

Läs mer

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Malmö stad Fastställd: 2000-05-11 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad: 2009-06-18 Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för läkemedelshantering...3

Läs mer

Generell riktlinje och arbetsordning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Generell riktlinje och arbetsordning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Riktlinje Utgåva nr 2 sida 1 av 6 Dokumentets namn Generell riktlinje och arbetsordning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utfärdare/handläggare Annette Karlsson Medicinskt ansvarig

Läs mer

Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Vård och omsorg i Vårgårda kommun

Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Vård och omsorg i Vårgårda kommun 1(10) Irene Elofsson, MAS Antagen av MAS 09 06 30 Reviderad 10 09 14 11 07 04 Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Vård och omsorg i Vårgårda kommun Instruktionen har utarbetats av medicinskt

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering

Riktlinje för läkemedelshantering Dokumenttyp: Riktlinje Dokumentnamn: Upprättad: 2015-02-03 Övergripande läkemedelshantering Upprättad av: Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Kristina Nyckelgård Förankrad i: Ledningsgrupper VoÄ och AoS

Läs mer

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS 16.2 2003-08-05 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Kohl LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS BAKGRUND Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS

Läs mer

Rutiner för läkemedelshantering i Essunga kommun

Rutiner för läkemedelshantering i Essunga kommun Rutiner för läkemedelshantering i Essunga kommun Följande rutiner har tagits fram utifrån de Skriftliga direktiv för att säkerställa kvalitén inom läkemedelshantering i kommunal hälso- och sjukvård som

Läs mer

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Örkelljunga kommun MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Anvisning Läkemedelshantering Dokumentansvarig (MAS) Från denna anvisning får avsteg göras endast efter överenskommelse med MAS. Styrdokument

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård: Läkemedelshantering inom särskilda boendeformer och dagverksamheter. Lokal Instruktion

Regel för Hälso- och sjukvård: Läkemedelshantering inom särskilda boendeformer och dagverksamheter. Lokal Instruktion Region Stockholms Innerstad Sida 1 (30) MEDICINSKT ANSVARIGA 2013-08-06 SJUKSKÖTERSKOR Regel för Hälso- och sjukvård: Läkemedelshantering inom särskilda boendeformer och dagverksamheter Sjuksköterskor

Läs mer

Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Varbergs kommun

Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Varbergs kommun 1 (18) 2014-01-29 Ersätter 2013-11-21 Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Varbergs kommun Innehåll 1. Inledning... 3 Grund för läkemedelshantering... 3 Egenvård... 3 Övertagande av läkemedelsansvar...

Läs mer

Läkemedelshantering Riktlinje inom särskilda boendeformer och hemsjukvård

Läkemedelshantering Riktlinje inom särskilda boendeformer och hemsjukvård Socialförvaltningen Medicinskt ansvarig sjuksköterska Läkemedelshantering Riktlinje inom särskilda boendeformer och hemsjukvård Upprättad 2004 Reviderad 2015 (version 6) Reviderad av: Elisabeth C Ekman

Läs mer

Läkemedelskedjan Ordination, rekvisition, iordningställande, överlämnande, Insulin, Waran, Edosapoteket, förvaring

Läkemedelskedjan Ordination, rekvisition, iordningställande, överlämnande, Insulin, Waran, Edosapoteket, förvaring 1 MAS Flik 8.3. Maj 2006 uppdat feb 2012. Läkemedelskedjan Ordination, rekvisition, iordningställande, överlämnande, Insulin, Waran, Edosapoteket, förvaring 1. Ordination Det finns tre olika typer av ordination:

Läs mer

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter.

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter. 1 (5) B0103 1.0 Medverkande Ahmad Rayegani, läkemedelsansv. ssk Ida Lorenzson, MAS Åtgärdsplanen skickad till anne-louise.vintberger@solom.se, verksamhetschef ahmad.rayegani@solom.se ida.lorenzon@sollentuna.se

Läs mer

Riktlinjer och rutiner för läkemedelshantering vid särskilda boendeformer inom äldreomsorgen

Riktlinjer och rutiner för läkemedelshantering vid särskilda boendeformer inom äldreomsorgen Riktlinje 1/Läkemedelshantering Rev. 2014-12-18 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinjer och rutiner för läkemedelshantering vid särskilda boendeformer inom äldreomsorgen

Läs mer

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter.

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter. 1 (7) B0103 1.0 Medverkande Sanjay Loyal, sjuksköterska Sandra Otarola, verksamhetschef Ida Lorenzson, medicinskt ansvarig sjuksköterska Åtgärdsplanen skickad till sanjay.loyal@aleris.se sandra.otarola@aleris.se

Läs mer

Säkrare läkemedelshantering i öppen vård

Säkrare läkemedelshantering i öppen vård Utbildningsmaterial: Säkrare läkemedelshantering i öppen vård Introduktion Lagar och föreskrifter Ansvarsfördelning Förslag till arbetsordning Definitioner Litteratur Arbetsgrupp: Agneta Blomkvist, MAS

Läs mer

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Örkelljunga kommun MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Anvisning Läkemedelshantering Dokumentansvarig (MAS) Från denna anvisning får avsteg göras endast efter överenskommelse med MAS. Styrdokument

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling 1 Vers 20120323 Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2012:X (M) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna

Läs mer

Datum 2014-05-20. Äldrenämnden

Datum 2014-05-20. Äldrenämnden 6.0 KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Lena Sjöberg Datum 2014-05-20 Diarienummer ALN-2014-0243.37 Äldrenämnden Riktlinje för läkemedelshantering Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås

Läs mer

Utbildningsmaterial: Utbildningsmaterial om delegering riktat till personal som kommer att delegeras hälso- och sjukvårdsuppgifter

Utbildningsmaterial: Utbildningsmaterial om delegering riktat till personal som kommer att delegeras hälso- och sjukvårdsuppgifter Utbildningsmaterial: Utbildningsmaterial om delegering riktat till personal som kommer att delegeras hälso- och sjukvårdsuppgifter Arbetsgrupp: Agneta Blomkvist, MAS Liljeholmens SDF Eeva Eriksson, MAS

Läs mer

Metodstöd inför delegering av läkemedelshantering

Metodstöd inför delegering av läkemedelshantering Metodstöd inför delegering av läkemedelshantering Innehållsförteckning Metodstöd, delegering av läkemedelshantering... 3 Uppgift 1... 4 Uppgift 2... 5 Uppgift 3... 6 Uppgift 4... 7 Uppgift 5... 8 Uppgift

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård 2013-07-18 1 (5) RIKTLINJE Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utgångspunkten för läkemedelshanteringen i kommunal verksamhet är att den enskilde i första hand själv ansvarar

Läs mer

Sekretess Journal och dokumenterade personuppgifter skall hanteras och förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem.

Sekretess Journal och dokumenterade personuppgifter skall hanteras och förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem. Antaget i socialnämnden 2009-04-07 Sn 46 Charlotte Carlsson leg. sjuksköterska med särskilt medcinskt ansvar Riktlinje för dokumentation inom Socialförvaltningens hälso- och sjukvård i Klippans kommun.

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Läkemedelshantering. Region Stockholm Innerstad Sida 1 (9)

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Läkemedelshantering. Region Stockholm Innerstad Sida 1 (9) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (9) 2013-04-30 Sjuksköterskor Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: shantering Sida 2 (9) Innehåll REGEL FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Riktlinjer gällande läkemedelshantering inom kommunal vård och omsorg SN-2015/147

Riktlinjer gällande läkemedelshantering inom kommunal vård och omsorg SN-2015/147 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande Datum SN-2015/147 2015-05-18 Socialnämnden Riktlinjer gällande läkemedelshantering inom kommunal vård och omsorg SN-2015/147 Förslag

Läs mer

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Malmö stad Fastställd: 2000-05-11 Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Reviderad: 2007-02-16 Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för läkemedelshantering...3

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet

Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet Lagar och föreskrifter som ligger till grund för riktlinjerna SOSFS 2000:1 ändrad och omtryckt i 2001:17 Läkemedelshantering inom hälso-

Läs mer

Riktlinje och rutin för delegering av läkemedelshantering

Riktlinje och rutin för delegering av läkemedelshantering Riktlinje och rutin för delegering av läkemedelshantering 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinje och rutin för delegering av läkemedelshantering 3 Grundutbildning läkemedelshantering och diabetes 4 Delegering

Läs mer

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter.

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter. 1 (7) B0103 1.0 Medverkande Maclina Loyal, läkemedelsansvarig sjuksköterska Ida Lorenzson, medicinskt ansvarig sjuksköterska Åtgärdsplanen skickad till goran.forslund@vardaga.se maclina.loyal@vardaga.se

Läs mer

Bjurholmskommun Äldre- och handikappomsorg 8.1. MAS, januari 2015

Bjurholmskommun Äldre- och handikappomsorg 8.1. MAS, januari 2015 0 Bjurholmskommun Äldre- och handikappomsorg 8.1. MAS, januari 2015 RUTINER FÖR LÄKEMEDELSHANTERING Innehållförteckning 1. Ansvarsfördelning ---------------------- 1 2. Läkemedelskedja Ordination Pascal

Läs mer

Lokal läkemedelsinstruktion

Lokal läkemedelsinstruktion Dokumentnamn: Lokal läkemedelsinstruktion Berörd verksamhet: Sektor Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Läkemedelsgruppen, MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2018-01-04 (MAS) Lokal läkemedelsinstruktion

Läs mer

Riktlinje för åtgärder vid dödsfall inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje för åtgärder vid dödsfall inom kommunal hälso- och sjukvård Riktlinje för åtgärder vid dödsfall inom kommunal hälso- och sjukvård Antagen i socialnämnden 2009-05-05 69 Denna riktlinje är framtagen tillsammans med flertalet av medicinskt ansvariga sjuksköterskor

Läs mer

SOSFS 2000:1 (M) 3 kap. 7. Följande ordinationstyper finns: Ordinationstyper

SOSFS 2000:1 (M) 3 kap. 7. Följande ordinationstyper finns: Ordinationstyper 9 10 2.ORDINATION Socialstyrelsen har i sin tillsynsverksamhet i ett flertal sammanhang kunnat konstatera, att det vid tillämpningen av reglerna för ordination och övrig läkemedelshantering förekommit

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling 1 Vers 20110531 Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2011:X (M) Utkom från trycket den 2011 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504. Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun.

VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504. Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun. VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504 Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun. För läkemedelshanteringen inom Vimmerby kommun gäller föreskriften SOSFS 2001:17

Läs mer

Rutin för kassation av läkemedel

Rutin för kassation av läkemedel Rutin för kassation av läkemedel Hemsjukvård Hantering av kassation av läkemedel i hemsjukvården ska hanteras på samma sätt som läkemedel hos patienter på SÄBO. Kassation av läkemedel Kassationen av läkemedel

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering inom särskilt boende/ dagverksamhet i Haninge kommun

Riktlinje för läkemedelshantering inom särskilt boende/ dagverksamhet i Haninge kommun Riktlinje för läkemedelshantering inom särskilt boende/ dagverksamhet i Haninge kommun Allmänt Inom öppen hälso- och sjukvård är det patienten/ boende som i första hand ansvarar för sin läkemedelsbehandling.

Läs mer

Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet. Delegering av läkemedelshantering

Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet. Delegering av läkemedelshantering Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet Delegering av läkemedelshantering Avsnitt för delegering 1. Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) om bedömning av en hälso- och

Läs mer

Delegering av sjukvårdande uppgifter

Delegering av sjukvårdande uppgifter Säkrare läkemedelshantering i öppen vård Kompendium: Delegering av sjukvårdande uppgifter Arbetsgrupp: Agneta Blomkvist, MAS Liljeholmens SDF Eeva Eriksson, MAS Hägerstens SDF Irene Fjell, MAS Södertälje

Läs mer

TENTAMEN I LÄKEMEDELSHANTERING

TENTAMEN I LÄKEMEDELSHANTERING Kurs: Omvårdnadsvetenskap B, klinisk kurs OM1414 Datum: 140809 Antal frågor: 12 huvudfrågor Tid: 2 timmar Examinator: Karin Blomberg/ Anita Ross Information: Skriv svaren på tentamensformuläret. Skriv

Läs mer

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING PÅ.ÄLDREBOENDE, datum

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING PÅ.ÄLDREBOENDE, datum Riktlinje Utgåva nr 1 sida 1 av Dokumentets namn Mall för lokal instruktion för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utfärdare/handläggare Annette Karlsson Medicinskt ansvarigsjuksköterska

Läs mer

Meddelandeblad. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering

Meddelandeblad. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, medicinskt ansvariga för rehabilitering, huvudmän i enskild verksamhet

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård

Riktlinjer för hälso- och sjukvård 1(36) SOCIAL OMSORG Riktlinjer för hälso- och sjukvård 2(36) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÖVERGRIPANDE ANSVAR,, ledning, tillsyn och uppföljning av den kommunala hälso- och sjukvården 4 2. KONTAKT MED LÄKARE

Läs mer

KALLELSE 2012-06-18. Plats/tid Rådhuset, lokal Bjällerup, måndagen den 25 juni 2012, klockan 18.00

KALLELSE 2012-06-18. Plats/tid Rådhuset, lokal Bjällerup, måndagen den 25 juni 2012, klockan 18.00 KALLELSE 2012-06-18 1 (3) STAFFANSTORPS SOCIALNÄMNDEN Plats/tid Rådhuset, lokal Bjällerup, måndagen den 25 juni 2012, klockan 18.00 Ärenden 1 Fastställande av tid och plats för justering av Kallade protokollet

Läs mer

Ansvarsfördelning. Medicinskt ansvarig sjusköterska Reviderad

Ansvarsfördelning. Medicinskt ansvarig sjusköterska Reviderad Medicinskt ansvarig sjusköterska Reviderad 2015-09-01 Läkemedelshantering riktlinje Den som förskriver läkemedel ska ta ställning till om patienten själv klarar att hantera sina läkemedel, så kallad egenvård,

Läs mer

Socialnämndens riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunala socialpsykiatriska särskilda boenden

Socialnämndens riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunala socialpsykiatriska särskilda boenden 1 [10] Socialförvaltningen 2015-02-16 Referens Judith Berntsson Nilsson Mottagare Socialförvaltningen Socialnämndens riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunala socialpsykiatriska särskilda boenden

Läs mer

Utbildning i läkemedelshantering inför delegering

Utbildning i läkemedelshantering inför delegering RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Utbildning i läkemedelshantering inför delegering Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller from: 140224 Gemensam

Läs mer

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Örkelljunga kommun Socialförvaltningen MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Anvisning Delegering Dokumentansvarig (MAS) Från denna anvisning får avsteg göras endast efter överenskommelse med MAS.

Läs mer

Instruktion gällande sjuksköterskans dokumentation i patientjournal

Instruktion gällande sjuksköterskans dokumentation i patientjournal Sid 1(8) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Biståndskontor, Tillsynsenheten Karlstad 2015-06-15 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Instruktion gällande sjuksköterskans dokumentation i patientjournal Språket

Läs mer

Hemvårdsförvaltningen/Socialförvaltningen. RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation RIKTLINJE

Hemvårdsförvaltningen/Socialförvaltningen. RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation RIKTLINJE RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Jonsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller from: 2014-05-09 Gäller

Läs mer

Riktlinje för delegering av medicinska och rehabiliterande arbetsuppgifter

Riktlinje för delegering av medicinska och rehabiliterande arbetsuppgifter RIKTLINJE Gäller från Utfärdat av Godkänt 2015-09-25 Ingrid Olausson, Mas Ulrika Ström, Mar Anna Gröneberg, Utvecklingsledare HSL Ingrid Olausson, Mas Ulrika Ström, Mar Riktlinje för delegering av medicinska

Läs mer

Situation Cosmic Rutiner utanför Cosmic. Kommentar. Signerat läkemedel på fel patient. Ssk

Situation Cosmic Rutiner utanför Cosmic. Kommentar. Signerat läkemedel på fel patient. Ssk Dokumentnamn: emedelshantering i, MT-kliniken Utfärdande PE: Hjärt- och medicincentrum (HMC) Utfärdande enhet: MT-kliniken (Mag-tarmmedicinska kliniken) Framtagen av: (Namn, titel) Rikard Svernlöv, överläkare

Läs mer

Riktlinje och rutin för läkemedelshantering

Riktlinje och rutin för läkemedelshantering Riktlinje och rutin Rev. 2013-09-17 Vård- och omsorgsförvaltningen Dnr VON 127/10 Lena Jadefeldt Slattery Godkänd av förvaltningschef Riktlinje och rutin för läkemedelshantering 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Riktlinjer för lokal läkemedelshantering för kommunal hälso- och sjukvård Falkenbergs kommun

Riktlinjer för lokal läkemedelshantering för kommunal hälso- och sjukvård Falkenbergs kommun Riktlinjer för lokal läkemedelshantering för kommunal hälso- och sjukvård Falkenbergs kommun Gäller från 2012-04-15 1 Innehållsförteckning Inledning sidan 3 Grund för läkemedelshantering sidan 3 Regelverk/styrdokument

Läs mer

RIKTLINJER Lokal instruktion för läkemedelshantering Hållets äldreboende

RIKTLINJER Lokal instruktion för läkemedelshantering Hållets äldreboende Riktlinjer utarbetade för: Vård- och omsorgsnämnden Kvalitetsområde: Hälso- och sjukvård Läkemedelshantering Framtagen av ansvarig tjänsteman: Annika Jansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Giltig fr

Läs mer

Yttrande över KPMG:s granskning över läkemedelshanteringen inom särskilda boenden för äldre i Luleå kommun

Yttrande över KPMG:s granskning över läkemedelshanteringen inom särskilda boenden för äldre i Luleå kommun Allmänna utskottet 2012 08 14 57 8 Socialnämnden 2012 08 23 123 8 Dnr 2012/269 73 Yttrande över KPMG:s granskning över läkemedelshanteringen inom särskilda boenden för äldre i Luleå kommun Bilaga 1: Läkemedelshantering

Läs mer

Riktlinjer och rutiner för delegering av medicinska arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården

Riktlinjer och rutiner för delegering av medicinska arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården Riktlinje 2/ Delegering Rev. 2018-06-27 Socialkontoret Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinjer och rutiner för delegering av medicinska arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården Allmänt

Läs mer

Rutin för läkemedelsbehandling

Rutin för läkemedelsbehandling 1(10) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2008-08-01 Gäller från och med: 2008-08-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Jeanette Brink,

Läs mer

Riktlinjer och rutiner för delegering av medicinska hälso- och sjukvårdsuppgifter inom LSS (gruppboende, serviceboende och daglig verksamhet).

Riktlinjer och rutiner för delegering av medicinska hälso- och sjukvårdsuppgifter inom LSS (gruppboende, serviceboende och daglig verksamhet). Riktlinje 3/ Delegering LSS Rev. 2017-06-22 Socialkontoret Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinjer och rutiner för delegering av medicinska hälso- och sjukvårdsuppgifter inom LSS (gruppboende,

Läs mer

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING Referensdokument Mall för lokal rutin/instruktion gällande läkemedelshantering Indikator Äldreförvaltningen Processindikator Läkemedelshantering Område SÄBO DAV Enhet Äldreboenden, dagverksamhet, korttidsboende

Läs mer

Samverkan mellan vårdcentraler och hemtjänstföretag i Solna kommun gällande delegeringar och egenvård med hjälp.

Samverkan mellan vårdcentraler och hemtjänstföretag i Solna kommun gällande delegeringar och egenvård med hjälp. Omvårdnadsförvaltningen SID 1 (12) Ansvarig för rutin Vårdcentraler i Solna Hemtjänst företag i Solna MAS i Solna stad Gäller från 2013-11-27 Reviderad 2015-08-04 Samverkan mellan vårdcentraler och hemtjänstföretag

Läs mer

Delegering inom kommunal hälso- och sjukvård

Delegering inom kommunal hälso- och sjukvård Delegering inom kommunal hälso- och sjukvård Rutin Malmö Stad Upprättad Datum: Reviderad: Enhet: 2001-10-15 2014-06-12 Vård och Omsorg - Medicinskt Ansvariga Innehållsförteckning Delegering inom kommunal

Läs mer

Lokala läkemedelsrutiner för Särskilt boende i Kils kommun.

Lokala läkemedelsrutiner för Särskilt boende i Kils kommun. KILS KOMMUN RUTIN 2018-02-08 Besl. av enhetschefer säbo 171123 Lokala läkemedelsrutiner för Särskilt boende i Kils kommun. Ansvariga sjuksköterskor: Ansvariga enhetschefer: Linda Hansen, Mary G Lynch,

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården Dokumentbeteckning 2016-06-03 Dnr 4.1.1-14967/2016 1(41) Avdelningen för regler och behörighet Lisa van Duin lisa.vanduin@socialstyrelsen.se Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering

Riktlinje för läkemedelshantering Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje för läkemedelshantering Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery, MAS Godkänd av Monica Holmgren, chef Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

Läkemedelsrutin/ Förändringar

Läkemedelsrutin/ Förändringar Läkemedelsrutin/ Förändringar 2015 Varför ny rutin och nya signeringslistor? Vid Kvalitetsgranskningen som gjordes i mars-15 fick kommunens läkemedelshantering ett flertal påpekanden. MAS-en, Medicinskt

Läs mer

Riktlinjer Egenvård i Halland

Riktlinjer Egenvård i Halland När? Hur? Egenvård Var? Varför? Riktlinjer Egenvård i Halland Gäller f.o.m 2011-03-01 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Definition av egenvård... 4 Bedömning... 4 Riskanalys... 4 Läkemedel... 4 Dokumentation...

Läs mer

Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter inom kommunal hälso- och sjukvård Ansvarig för rutin: Verksamhetschef HSL Reviderad (av vem och datum) MAS Beslutad (datum och av vem): Förvaltningsledningen Version Version 2 Process: HSL Giltig till och med: 2016-03-15 Riktlinje för

Läs mer

Resultat av remiss för begrepp kring ordinationsorsak

Resultat av remiss för begrepp kring ordinationsorsak Dnr 17769/2011 1(17) Resultat av remiss för begrepp kring ordinationsorsak Begreppen i denna sammanställning är resultatet från det terminologiarbete som är en del av projektet Ordinationsorsak. Begreppen

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2012-10-10 Beslutad av 1(10) Ninette Hanson Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Delegering Denna

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsriktlinje

Hälso- och sjukvårdsriktlinje Hälso- och sjukvårdsriktlinje Ansvarig: Gunilla Marcusson Riktlinje: För läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utfärdare: Gunilla Marcusson Utfärdad den: 981105 Reviderad den: 2012-03-23

Läs mer

Åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering

Åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering Medverkande Maclina Loyal, sjuksköterska Sara Kalmerlind, sjuksköterska Ida Lorenzson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska en skickad till: maclina.loyal@vardaga.se goran.forslund@vardaga.se sara.kalmerlind@vardaga.se

Läs mer

RIKTLINJER Lokal instruktion för läkemedelshantering

RIKTLINJER Lokal instruktion för läkemedelshantering Riktlinjer utarbetade för: Vård- och omsorgsnämnden Kvalitetsområde: Hälso- och sjukvård Läkemedelshantering Framtagen av ansvarig tjänsteman: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lagstiftning, föreskrift:

Läs mer

LÄKEMEDELSRUTIN/UTBILDNINGSMATERIAL

LÄKEMEDELSRUTIN/UTBILDNINGSMATERIAL LÄKEMEDELSRUTIN/UTBILDNINGSMATERIAL Grönvägen, Ängsvägen, Sjögläntan Vissefjärda serviceområde Algutsboda serviceområde IFO HSL 1 VARFÖR NY RUTIN OCH NYA SIGNERINGSLISTOR Vid kvalitetsgranskningen som

Läs mer

Riktlinje för dokumentation vid genomförandet av insatser enligt SoL och LSS för personal inom äldre- och handikappomsorgen

Riktlinje för dokumentation vid genomförandet av insatser enligt SoL och LSS för personal inom äldre- och handikappomsorgen Riktlinje för dokumentation vid genomförandet av insatser enligt SoL och LSS för personal inom äldre- och handikappomsorgen Antagen i socialnämnden 129 Genomförande Varför är det viktigt med dokumentation

Läs mer

Omvårdnadspersonal Dokumentation HSL 2010-03-15. Rutin för dokumentation av omvårdnadspersonal vid hälso- och sjukvårdsinsatser

Omvårdnadspersonal Dokumentation HSL 2010-03-15. Rutin för dokumentation av omvårdnadspersonal vid hälso- och sjukvårdsinsatser Socialtjänsten Omvårdnadspersonal Dokumentation HSL 2010-03-15 Rutin för dokumentation av omvårdnadspersonal vid hälso- och sjukvårdsinsatser Som omvårdnadspersonal utför man ibland hälso- och sjukvårdsuppgifter

Läs mer

Riktlinjer för Läkemedelshantering

Riktlinjer för Läkemedelshantering Riktlinjer för Läkemedelshantering Antagen av: Utbildnings- och omsorgsnämnden, 2018-12-04 135 Senast reviderad: ÄKF-nummer: Handläggare/författare: Britta Gustavsson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Läs mer

Gäller för Vård och omsorgsförvaltningen. Dokumentansvarig Karin Paust MAS. Godkänd av Monica Holmgren chef Vård och omsorgsförvaltningen

Gäller för Vård och omsorgsförvaltningen. Dokumentansvarig Karin Paust MAS. Godkänd av Monica Holmgren chef Vård och omsorgsförvaltningen Riktlinje Diarienr VON 198/15 Gäller för Vård och omsorgsförvaltningen Version 3 Dokumentansvarig Karin Paust MAS Gäller från 2015-10-29 Vård- och omsorgsförvaltningen Godkänd av Monica Holmgren chef Vård

Läs mer

Åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering

Åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering Medverkande Jenny Smedberg sjuksköterska Ida Lorenzson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska en skickad till: jenny.smedberg@temabo.se katarina.ruben@temabo.se ingrid.andersson@temabo.se ida.lorenzson@sollentuna.se

Läs mer

Dokumentnamn Riktlinje för läkemedelshantering Fastställd av: AnnaKarin Bye, MAS Vård och omsorgsförvaltningen. Antal sidor 2. Dok.

Dokumentnamn Riktlinje för läkemedelshantering Fastställd av: AnnaKarin Bye, MAS Vård och omsorgsförvaltningen. Antal sidor 2. Dok. Dokumentnamn Riktlinje för läkemedelshantering Fastställd av: AnnaKarin Bye, MAS Vård och omsorgsförvaltningen Område Hälso- och sjukvård Fastställd: 2015-05-01 Gäller t.o.m: 2017-05-01 Dok. Nr 1 Vers.nr.

Läs mer

Kungälvs kommun

Kungälvs kommun Kungälvs kommun 2012-02-16 Sektor Vård och äldreomsorg Sektor Arbetsliv och stöd Övergripande instruktioner för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård i Kungälvs kommun Allmänt Inom öppen

Läs mer

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter.

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter. 1 (5) B0103 1.0 Medverkande Karin Borgström, verksamhetschef Jennie Nordin, läkemedelsansvarig sjuköterska Ida Lorenzson, medicinskt ansvarig sjuksköterska Åtgärdsplanen skickad till karin.borgstrom@aleris.se

Läs mer

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Riktlinje Malmö stad

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Riktlinje Malmö stad Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Riktlinje Malmö stad 2012-04-13 Annelie Granquist, Helene Martinsson Eva Marie Wendel Innehållsförteckning Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård...

Läs mer

6. Riktlinjer för läkemedelshantering särskilda boenden samt dagverksamheter

6. Riktlinjer för läkemedelshantering särskilda boenden samt dagverksamheter 1(15) Dnr 0187/11-014 6. Riktlinjer för läkemedelshantering särskilda boenden samt dagverksamheter Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvård

Läs mer

Personer som får personlig omvårdnad under större delen av dygnet det vill säga, minst tre gånger per dygn samt tillsyn under natten eller

Personer som får personlig omvårdnad under större delen av dygnet det vill säga, minst tre gånger per dygn samt tillsyn under natten eller RIKTLINJE 1(6) 2014-10-13 SN2014/25 nr 2014.2054 Socialförvaltningen Förvaltningens stab/kansli Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 0171-528 87 irene.eklof@habo.se Riktlinje för tandvårdsstöd

Läs mer

Handlingsplan för utebliven leverans av dosdispenserade

Handlingsplan för utebliven leverans av dosdispenserade Handlingsplan för utebliven leverans av dosdispenserade läkemedel Version 2015:1 Gunilla Marcusson,, 2015-11-19 Innehåll 1. Inledning sid 3 2. Bakgrund sid 3 3. Aktivering av handlingsplanen sid 3 4. Aktiviteter

Läs mer

MAS Riktlinje för logghantering gällande hälso- och sjukvårdsjournaler

MAS Riktlinje för logghantering gällande hälso- och sjukvårdsjournaler MAS Riktlinje för logghantering gällande hälso- och sjukvårdsjournaler Dessa riktlinjer är giltiga under projekttiden för införandet av Nationell Patientöversikt under 2013. 1(8) Innehåll Logghantering

Läs mer

Utbildning i Läkemedelshantering lokal del

Utbildning i Läkemedelshantering lokal del Utbildning i Läkemedelshantering lokal del Ansvar Ansvar: MAS medicinskt ansvarig sjuksköterska är ansvarig för att det finns säkra rutiner för läkemedelshantering och delegering och att de är kända Sjuksköterska

Läs mer

RUTINBESKRIVNING. För läkemedelshantering. Sjuksköterskor inom särskilda boenden, korttidsboenden och dagverksamheter på Nacka Seniorcenter.

RUTINBESKRIVNING. För läkemedelshantering. Sjuksköterskor inom särskilda boenden, korttidsboenden och dagverksamheter på Nacka Seniorcenter. RUTINBESKRIVNING För läkemedelshantering Dokumentet gäller för Sjuksköterskor inom särskilda boenden, korttidsboenden och dagverksamheter på Nacka Seniorcenter. Dokumentets syfte Säkerställa god och säker

Läs mer

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad Fastställd: 2012-04-13 Reviderad: 2015-03-17 Innehållsförteckning Inledning... 3 Egenvård... 3 Ansvarfördelning... 3 Processen vid läkemedelshantering

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 9. Delegering - medicinskrättslig.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 9. Delegering - medicinskrättslig. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 9 Delegering - medicinskrättslig. 2 SOCIALFÖRVALTNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 9 Delegering - medicinskrättslig 3 9.1 Allmänt 3 9.2 Ansvar 3 9.2.1 Formell/reell

Läs mer

Riktlinje för Läkemedelsgenomgångar inom Stockholms läns landsting

Riktlinje för Läkemedelsgenomgångar inom Stockholms läns landsting "ZZJ Hälso- och sjukvårdsförvaltningen STOCKHOI MS I &K% I ANrjVniMG Bilaga 6:2 Riktlinje för Läkemedelsgenomgångar inom Stockholms läns landsting En arbetsgrupp under satsningen "Mest sjuka äldre, läkemedel"

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR Region Stockholm Innerstad Sida 1 (11) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. Sida 2 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Avdelning I Inledande bestämmelser

Avdelning I Inledande bestämmelser Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den

Läs mer

Avdelning I Inledande bestämmelser

Avdelning I Inledande bestämmelser Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den

Läs mer

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Inledning Denna skrift riktar sig till dig som vill driva

Läs mer

DÄR KUNSKAP & ANSVAR & TRYGGHET

DÄR KUNSKAP & ANSVAR & TRYGGHET DELEGERING DÄR KUNSKAP & ANSVAR & TRYGGHET GÅR HAND I HAND 1 Strängnäs kommun Ett utbildningskompendium sammanställt av: Cecilia Wineström sjuksköterska. & Katarina Thörne sjuksköterska på Riagården Antaget

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Kungsbacka kommun

Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Kungsbacka kommun Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Kungsbacka kommun År 2013 2013-08-14 EF/DL Innehållsförteckning Styrdokument... 4 Inledning... 4 Grund för läkemedelshantering... 4 Egenvård...

Läs mer

Hantering av läkemedel

Hantering av läkemedel Revisionsrapport Hantering av läkemedel och läkmedelsanvändning av äldre Kalmar kommun Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Stefan Wik Cert. kommunal revisor Innehåll 1. Bakgrund... 1 2. Regler och

Läs mer

Riktlinje läkemedelshantering i hälso- och sjukvården

Riktlinje läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Riktlinje läkemedelshantering i hälso- och sjukvården - sektor Arbete trygghet och omsorg Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av MAS Beslutsdatum 2018-03-13 Ansvarig sektor Arbete trygghet och omsorg Gäller

Läs mer