SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖR PIA NURME BORGÅ GÖR EN SEPARAT UTREDNING OM PRODUKTIONEN AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖR PIA NURME BORGÅ GÖR EN SEPARAT UTREDNING OM PRODUKTIONEN AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER"

Transkript

1 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖR PIA NURME BORGÅ GÖR EN SEPARAT UTREDNING OM PRODUKTIONEN AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER

2 DE VIKTIGASTE FÖRÄNDRINGARNA UR KOMMUNERNAS SYNPUNKT NÄR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS- OCH LANDSKAPSREFORMEN GENOMFÖRS I LANDET Ansvaret för att ordna och producera social- och hälsovårdstjänster överförs från kommunerna till självstyrande landskap som områdesmässigt motsvarar de nuvarande landskapen. Finansieringsansvaret övergår helt till staten genom en minskning av kommunernas skatteinkomster och statsandelar. Kunderna har valfrihet och landskapen har en skyldighet att bolagisera tjänsterna. Landskapet är skyldigt att bolagisera tjänsterna, om landskapet befinner sig i en konkurrenssituation på marknaden eller om tjänsterna omfattas av klientens omfattande valfrihet. Landskapets tjänster kan produceras av landskapet, en aktör inom tredje sektorn eller den privata sektorn, men inte av en kommun.

3 EN RIKSOMFATTANDE SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS- OCH LANDSKAPSREFORM

4 MÅLET ÄR EN OMFATTANDE VALFRIHET Invånaren väljer i fortsättningen en social- och hälsovårdscentral som man i första hand anlitar för: basservice yrkesmässig bedömning av den övriga service som behövs Social- och hälsovårdscentralerna producerar sina tjänster som aktiebolag. Minst hälften av de social- och hälsovårdstjänster som Borgå stad nu producerar omfattas av lagstiftningen om valfrihet, vilket enligt lagförslagen betyder att producenten ska vara ett bolag. Lösningarna som gäller klientens valfrihet är tills vidare oklara, eftersom det egentliga lagförslaget ges ut först i november.

5 LINJEDRAGNING FRÅN KOMMUNFÖRBUNDETS STYRELSE Tjänster som omfattas av valfriheten inom social- och hälsovården bör kunna produceras av kommunerna i bolag som de äger.

6 BEREDNING AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS- OCH LANDSKAPSREFORMEN I LANDSKAPET NYLAND Borgå deltar i beredningsgrupperna för reformen i Nyland. Beredningen av reformen har försenats också på grund av att städerna i huvudstadsregionen förhandlar om en egen separat lösning.

7 BORGÅ STADS MÅL Borgå stad har utvecklat sina social- och hälsovårdstjänster kraftigt de senaste åren och kan i dag producera sina social- och hälsovårdstjänster kostnadseffektivt och med hög kvalitet. Målet är att denna utveckling fortsätter och tjänster med fokus på invånarnas behov också i framtiden kan erbjudas i Borgå. Även om situationen är oklar, vill Borgå göra sig beredd för social- och hälsovårdsreformen. Det lönar sig för staden att som föregångare medverka i utformningen av sådana nya klientorienterade lösningar som passar ihop med den framtida social- och hälsovårdsreformens mål och beaktar Borgås och invånarnas intressen på bästa möjliga sätt. Social- och hälsotjänsterna producerar ett betydande samhälleligt och ekonomiskt mervärde, och deras lokala funktionalitet och existens har en klar betydelse för områdets livskraft. Borgå stads medverkan i det reformfrämjande projektet bör också ses som en betydande satsning för att främja områdets livskraft.

8 EN SEPARAT UTREDNING OM PRODUKTIONEN AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER Avsikten är att under utredningen kartlägga Borgå stads beredskap, förmåga och vilja delta i produktionen av social- och hälsovårdstjänster antingen i ett bolag som ägs helt av staden eller i ett bolag som ägs tillsammans med en annan aktör (ett samföretag). Meningen är att utreda, om den förändrade marknad som blir följden av den förändrade lagstiftningen kan hanteras genom att man grundar en konkurrenskraftig aktör som helt eller delvis ägs av staden och som är en fullgod konkurrent till den övriga privata eller offentliga serviceproduktionen. Samtidigt kunde vi erbjuda kommuninvånarna möjlighet till en äkta valfrihet samt bättre trygga också kommuninvånarnas språkliga rättigheter. Det är sannolikt att om bolaget och dess service- och affärskoncept är välplanerade och om bolaget redan har ett bra lokalt marknadsläge, har bolaget fördel i det kommande öppna konkurrensläget där alla basnivåns social- och hälsovårdsaktörer i framtiden måste agera.

9 UTREDNINGENS INNEHÅLL Vilka social- och hälsovårdstjänster är möjliga och lönsamma att bolagisera i Borgå (verksamhetskoncept). Hur ska bolagiseringen gå till, vilka är de juridiska randvillkoren. Med vilket verksamhetskoncept kan man skapa ett konkurrenskraftigt bolag som passar ihop med social- och hälsovårdsreformens utgångspunkter. Det framtidiga bolagets ekonomiska värde, aktuella kostnadskalkyler och uppgifter om prissättning. Personalens ställning. Bedömning av ekonomiska risker och verksamhetsrisker. Beredning av dokument för upphandlingar och centrala avtal.

10 ÖVERTAGANDE AV AKTIER? Enligt lagförslaget skulle landskapet överta all sådan lös egendom som har ett klart samband med den verksamhet som landskapet har ansvar för att ordna, t.ex. maskiner, utrustning och material. Förslaget utgår från att landskapet också övertar aktierna i de aktiebolag som kommunen äger, om bolagets faktiska huvudsakliga verksamhetsområde är att producera socialoch hälsovårdstjänster. I samband med utredningen bör staden med hjälp av olika expertutredningar (som gäller bl.a. lagstiftningen om aktiebolag) vara beredd på en skrivning om ett sådant övertagande av aktier i aktiebolag.

11 VERKSAMHET SOM BOLAGISERAS Borgå stads social- och hälsovårdssektors kostnader år 2016 är 163 miljoner euro. Man kan utgå från att den verksamhet som bolagiseras högst skulle motsvara cirka hälften av social- och hälsovårdssektorns totala budget, och sannolikt skulle mängden vara klart mindre. Som ett minimum skulle bolaget ansvara för servicen i den basenhet som avses i den kommande lagstiftningen, dvs. social- och hälsovårdscentralen, t.ex. hälso- och socialtjänsternas öppna mottagningar. I grund och botten är det alltså fråga om verksamhet och tjänster som kunde ordnas i bolagsform redan i dag eller också utan den framtida social- och hälsovårdsreformen. Principen är att de serviceprocesser som överförs till bolaget ska vara i ordning. Vilka tjänster som bolagiseras och bolagets verksamhetskoncept kommer att preciseras under utredningens gång.

12 EN UTVIDGNING AV VERKSAMHETEN? Ingår företagshälsovården i helheten? Efter att lagförslagen preciserats på de punkter som gäller valfriheten är det skäl att utreda, om bolagets verksamhet kan utvidgas att omfatta även andra social- och hälsovårdstjänster. Bolaget kunde senare söka tillväxt utanför Borgå och betjäna även invånare t.ex. i östra Nyland. Det väsentliga är att den modell som tas fram ska fungera i linje med social- och hälsovårdsreformens mål, bl.a. jämlika tjänster, bevarande av närservice, integration av välfärdstjänster och klienternas omfattande valfrihet. Modellen ska fungera också i den händelse att social- och hälsovårdsreformen i nuvarande form av någon anledning inte förverkligas.

13 PERSONALENS STÄLLNING I social- och hälsovårdsreformen kommer hela social- och hälsovårdspersonalen att lämna sin nuvarande arbetsgivare. Vid övergången kommer principerna för överlåtelse av rörelse att följas. Målet är att även personalen övergår i det nya bolagets tjänst enligt samma principer för överlåtelse av rörelse. Med överlåtelse av rörelse avses överlåtelse av en funktionell del av en kommun eller samkommun till en annan arbetsgivare så, att den del som överlåts efter överlåtelsen förblir oförändrad eller likartad.

14 BEREDNINGSARBETET INFÖR EN UTREDNING Tanken om en utredning har diskuterats under hösten bl.a. i social- och hälsovårdsnämnden, vid stadsfullmäktigegruppernas ordförandemöte samt i stadsstyrelsen. Beslutet att officiellt sända utredningen till stadsstyrelsen för behandling togs efter en debatt på stadsstyrelsens seminarium Inledandet av utredningen diskuterades också på stadsfullmäktigegruppernas ordförandemöte Ordförandena för alla fullmäktigegrupperna var på plats. Ordförandena för fullmäktigegrupperna har enhälligt förbundit sig till att utföra utredningen.

15 BEREDNING AV UTREDNINGEN, TIDSPLAN Meningen är att utredningen görs under oktober-januari. Efter det beslutar stadsfullmäktige om projektets framtid. Om bolagisering väljs, ska det nya bolaget bildas senast i juni 2017.

16 BEREDNING AV UTREDNINGEN, KOMMUNIKATION Utredningen kommer att vara en öppen process, såsom bestämmelserna i kommunallagen, rekommendationerna om kommunikation inom den offentliga förvaltningen och de av stadsstyrelsen i Borgå godkända kommunikationsanvisningarna förutsätter. Utredningen bereds i en nära växelverkan med alla centrala intressentgrupper, såsom t.ex. stadens personal, beslutsfattare, ministerier och statens företrädare, Nylands förbund, Borgå sjukhus och kommunerna i östra Nyland. Resurser behövs för kommunikationen.

17 UTREDNINGENS BEREDNING, STYRNING OCH RESURSER Stadsstyrelsen fungerar som en politisk ledningsgrupp för utredningen eller utser en separat ledningsgrupp som regelbundet ges rapporter om utredningsarbetet. Genomförandet av utredningen förutsätter att separata resurser reserveras för utredningsarbetet. Enligt ett preliminärt kostnadsförslag bör ett anslag på reserveras för löner till projektpersonal och för utomstående experthjälp under hösten 2016 (anvisas från stadsstyrelsens anslag år 2016). Anslagssumman preciseras när en projektplan utarbetas. Stadsstyrelsen och stadsfullmäktige tar ställning till den fortsatta finansieringen av projektet när beslut fattas om budgeten för år 2017.

18 UTREDNINGEN OCH DEN PÅGÅENDE REFORMEN AV SERVICEHELHETER Borgå har redan tidigare påbörjat en reform av servicehelheterna inom social- och hälsovården, vars syfte är att skapa fungerande klientorienterade tjänster. Under arbetets gång skulle man också förbereda sådana servicehelheter som utgör grunden för verksamheten i de framtida social- och hälsovårdscentralerna. Också detta arbete pågår, och meningen är att detta arbete kopplas ihop med den utredning som nu ska starta.

19 ANDRA MOTSVARANDE PROJEKT I FINLAND Kouvola stad, som är klart större än Borgå, beslutade i juni att förfarandet vid stadens upphandlingar av social- och hälsovårdstjänster (inklusive specialiserad sjukvård) skulle basera sig på ett samföretag. Läs mera (på finska):

BORGÅS UTREDNING OM BOLAGISERINGAR I SAMBAND MED SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSREFORMEN SAMMANFATTNING AV PROJEKTPLANEN

BORGÅS UTREDNING OM BOLAGISERINGAR I SAMBAND MED SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSREFORMEN SAMMANFATTNING AV PROJEKTPLANEN 6.11.2016 BORGÅS UTREDNING OM BOLAGISERINGAR I SAMBAND MED SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSREFORMEN SAMMANFATTNING AV PROJEKTPLANEN Borgås utlåtande om social- och hälsovårds- och landskapsreformen Stadsstyrelsens

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖR PIA NURME MED BORGÅ MÅTT TILL SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSREFORMEN TIDNINGEN UUSIMAAS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAFTON 1.3.

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖR PIA NURME MED BORGÅ MÅTT TILL SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSREFORMEN TIDNINGEN UUSIMAAS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAFTON 1.3. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖR PIA NURME MED BORGÅ MÅTT TILL SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSREFORMEN TIDNINGEN UUSIMAAS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAFTON 1.3.2017 Källa: Timo Aro UTGÅNGSPUNKTER FÖR BORGÅ En av de mest

Läs mer

SVE Lausuntopyyntökysely sote syksy 2016

SVE Lausuntopyyntökysely sote syksy 2016 Remissenkät 3110/00.04.00/2016 Svarstid (UTC+2) 26.10.2016 10:30:33 SVE Lausuntopyyntökysely sote syksy 2016 1. BAKGRUNDSINFORMATION Officiellt namn på den som svarar Namn på den person som antecknat svaret

Läs mer

Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken

Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken Regeringens riktlinjer 7.11.2015 Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken I regeringsförhandlingarna beslöt regeringen att de självstyranden områdenas antal ska vara

Läs mer

SV lausuntopyyntö VaVa Syksy 2017

SV lausuntopyyntö VaVa Syksy 2017 SV lausuntopyyntö VaVa Syksy 2017 1. BAKGRUNDSUPPGIFTER Officiellt namn på den som svarar Namn på den person som antecknat svaret Kontaktuppgifter till den person som är ansvarig för svaret Datum för när

Läs mer

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och hälsotjänster till rimliga kostnader.

Läs mer

Kundens valfrihet ur landskapets och tjänsteproducentens synvinkel

Kundens valfrihet ur landskapets och tjänsteproducentens synvinkel Kundens valfrihet ur landskapets och tjänsteproducentens synvinkel Regeringens propositon om valfrihet i vården 9.5.2017 9.5.2017 - 9.5.2017 - Vad är en kundsedel? Social- och hälsocentralen, tandkliniken

Läs mer

Social- och hälsovårds- och landskapsreformen

Social- och hälsovårds- och landskapsreformen Social och hälsovårds och landskapsreformen Centrala ändringar i lagstiftningen om social och hälsovårds och landskapsreformen samt om kundens valfrihet 1 Sinikka Salo Social och hälsovårdsreformens mål

Läs mer

Landskapsreformen. Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen Regionala tillställningar om landskapsreformen

Landskapsreformen. Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen Regionala tillställningar om landskapsreformen Landskapsreformen Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen Regionala tillställningar om landskapsreformen 18.8. 3.10.2016 13.9.2016 1 Varför behövs en landskapsreform vad är målet? Bättre service Smidigare

Läs mer

Kriterier för pilotförsöken med valfrihet

Kriterier för pilotförsöken med valfrihet Kriterier för pilotförsöken med valfrihet 1) Kriterier för deltagande i pilotförsöket med social- och hälsocentraler I projektplanen för den som ansöker om pilotförsök ges det en beskrivning av hur kriterierna

Läs mer

Social- och hälsovårds- samt landskapsreformen och en ökning av valfriheten kan också genomföras på ett lyckat sätt

Social- och hälsovårds- samt landskapsreformen och en ökning av valfriheten kan också genomföras på ett lyckat sätt Social- och hälsovårds- samt landskapsreformen och en ökning av valfriheten kan också genomföras på ett lyckat sätt Riksdagens grundlagsutskott gjorde i sitt utlåtande från 19.2.2015 linjedragningar med

Läs mer

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Utkast till lag 21.12.2016: Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och

Läs mer

Regionreformen i Finland - självstyrande landskap bas för för social- och hälsovården och den regionala förvaltningen

Regionreformen i Finland - självstyrande landskap bas för för social- och hälsovården och den regionala förvaltningen ÖSTERBOTTENS FÖRBUND POHJANMAAN LIITTO Regionreformen i Finland - självstyrande landskap bas för för social- och hälsovården och den regionala förvaltningen Mittnordenkommitténs höstmöte 16.-17.11.2016

Läs mer

Social- och hälsovårdsreformen- Lagstiftning och verkställandet. Sinikka Salo, förändringsledare för social- och hälsovårdsreformen, SHM 31.8.

Social- och hälsovårdsreformen- Lagstiftning och verkställandet. Sinikka Salo, förändringsledare för social- och hälsovårdsreformen, SHM 31.8. Social- och hälsovårdsreformen- Lagstiftning och verkställandet Sinikka Salo, förändringsledare för social- och hälsovårdsreformen, SHM 31.8.2016 1 Social- och hälsovårds- och landskapsreformen Minskade

Läs mer

SV lausuntopyyntö VaVa Syksy 2017

SV lausuntopyyntö VaVa Syksy 2017 SV lausuntopyyntö VaVa Syksy 2017 1. BAKGRUNDSUPPGIFTER Officiellt namn på den som svarar Namn på den person som antecknat svaret Kontaktuppgifter till den person som är ansvarig för svaret Datum för när

Läs mer

Aktuellt inom vård- och landskapsreformen

Aktuellt inom vård- och landskapsreformen Aktuellt inom vård- och landskapsreformen Konferens för sekreterare och assistenter Eva-Stina Slotte Vad händer med kommunerna? Personalöverföring från kommun, samkommun och stat till landskapen Skatteöverföring

Läs mer

Kundens valfrihet inom social- och hälsovården ur tjänsteproducenternas och landskapets synvinkel

Kundens valfrihet inom social- och hälsovården ur tjänsteproducenternas och landskapets synvinkel Kundens valfrihet inom social- och hälsovården ur tjänsteproducenternas och landskapets synvinkel Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna

Läs mer

Reformen av social- och hälsovården påverkar inte organiseringen av social- och hälsovården i Landskapet Åland.

Reformen av social- och hälsovården påverkar inte organiseringen av social- och hälsovården i Landskapet Åland. Frågor om målen med reformen Målet med reformen av social- och hälsovården är att minska hälso- och välfärdsskillnaderna bland befolkningen samt bromsa upp kostnaderna för tjänsterna med 3 miljarder euro

Läs mer

Ansvarsfull arbetspensionsförsäkring

Ansvarsfull arbetspensionsförsäkring Ansvarsfull arbetspensionsförsäkring 2018 Vård- och landskapsreformen ska enligt plan träda i kraft 1.1.2020 Arbetsgruppens förslag till överföringsavgift Grundlagsutskottet: Lagförslagen om kundens valfrihet

Läs mer

En inblick i socialoch

En inblick i socialoch En inblick i socialoch hälsovårdsreformens innehåll Familje och omsorgsminister Besök i landskapen, hösten 2017 1 31.10.2017 Kommunen är allas hem. 2 31.10.2017 En engagerande livskraftskommun 3 31.10.2017

Läs mer

Regeringens proposition Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Regeringens proposition Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Regeringens proposition Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och hälsotjänster

Läs mer

Landskapsreformen: Tjänster för arbetssökande och företag. Presskonferens Arbetsminister Jari Lindström

Landskapsreformen: Tjänster för arbetssökande och företag. Presskonferens Arbetsminister Jari Lindström Landskapsreformen: Tjänster för arbetssökande och företag Presskonferens Arbetsminister Jari Lindström 27.6.2018 Lagstiftning om tillväxttjänstreformen Lag om regionutveckling och tillväxttjänster Lag

Läs mer

EGENTLIGA FINLANDS VÅRD- OCH LANDSKAPSREFORM

EGENTLIGA FINLANDS VÅRD- OCH LANDSKAPSREFORM EGENTLIGA FINLANDS VÅRD- OCH LANDSKAPSREFORM VAD INNEBÄR REFORMEN? Finlands förvaltning organiseras i tre nivåer: stat, landskap, kommun. 18 nya landskap bildas i Finland Uppgifter från kommunerna, samkommunerna,

Läs mer

Regeringens proposition Kundens valfrihet inom social- och hälsovården

Regeringens proposition Kundens valfrihet inom social- och hälsovården 1 Regeringens proposition Kundens valfrihet inom social- och hälsovården Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och hälsovårdstjänster

Läs mer

Landskapsreformen Allmän presentation

Landskapsreformen Allmän presentation Landskapsreformen Allmän presentation 1 Visionen Landskap 2023 Invånarna får smidig service på jämlika villkor Vettiga kostnader och en effektiv offentlig förvaltning Tjänsterna anpassas till helheter

Läs mer

Kundens valfrihet. Enligt utkastet till regeringsproposition

Kundens valfrihet. Enligt utkastet till regeringsproposition Kundens valfrihet Enligt utkastet till regeringsproposition 1 - I nuläget är det kommunerna som ordnar de offentliga social- och hälsovårdstjänsterna. Den 1 januari 2020 överförs ansvaret för att ordna

Läs mer

Vad innebär socialoch

Vad innebär socialoch Vad innebär socialoch hälsovårdsreformen för mig? Social- och hälsotjänsterna 2019 enligt utkastet till regeringens proposition 11/2016 1 Detta är social- och hälsovårdsreformen Social- och hälsovårdsreformen

Läs mer

RP 34/2007 rd. Bestämmelserna om servicesedlar för hemservice trädde i kraft vid ingången av Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 2008.

RP 34/2007 rd. Bestämmelserna om servicesedlar för hemservice trädde i kraft vid ingången av Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 2008. RP 34/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 29 b i socialvårdslagen samt om ändring av folkhälsolagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I propositionen

Läs mer

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 2014 PROJEKTET OCH UPPDRAGET Kommunförbundets projekt, 9/2013 1/2014 Uppdrag: Formulera en förvaltningsmodell för att trygga,

Läs mer

Kundens valfrihet. Enligt regeringens propositionsutkast och riktlinjerna för valfriheten

Kundens valfrihet. Enligt regeringens propositionsutkast och riktlinjerna för valfriheten Kundens valfrihet Enligt regeringens propositionsutkast och riktlinjerna för valfriheten 1 Ändringar utifrån grundlagsutskottets utlåtande Bland annat: Landskapet behöver inte bolagisera sina egna social-

Läs mer

Regeringens proposition Kundens valfrihet inom social- och hälsovården

Regeringens proposition Kundens valfrihet inom social- och hälsovården 8.3.2018 Regeringens proposition Kundens valfrihet inom social- och hälsovården Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och hälsotjänster

Läs mer

Vad innebär valfrihet för mig

Vad innebär valfrihet för mig Vad innebär valfrihet för mig Enligt utkastet till lag om valfrihet 21.12.2016 1 21.12.2016 Valfrihet är en del av social och hälsovårdsreformen Syftet med social och hälsovårdsreformen är att se till

Läs mer

Begäran om utlåtande SHM

Begäran om utlåtande SHM Begäran om utlåtande SHM 1. Organisationens officiella namn Namn - Närpes stad 2. Namn på den som skrivit in svaren Namn - Hans-Erik Lindqvist 3. Kontaktuppgifter till ansvarspersonen Namn Ställning i

Läs mer

Från lagstiftning till verkställande tillsammans med landskapen

Från lagstiftning till verkställande tillsammans med landskapen Från lagstiftning till verkställande tillsammans med landskapen Projektdirektör, understatssekreterare Päivi Nerg, FM Tillställning för det egna landskapet 1 Varför genomförs landskapsreformen och socialoch

Läs mer

Remissenkät. Anvisningar:

Remissenkät. Anvisningar: Remissenkät Anvisningar: Du kan gå framåt och bakåt i det elektroniska frågeformuläret genom att klicka på knapparna Föregående och Nästa. Det är möjligt att skicka enkäten utan att svara på alla frågor.

Läs mer

Offentliga sektorn står inför reformer

Offentliga sektorn står inför reformer Offentliga sektorn står inför reformer Valkretsstämma i Helsingfors 5.9.2017 Arto Sulonen direktör för juridiska ärenden Finlands Kommunförbund De viktigaste reformprojekten inom offentliga sektorn Vård-

Läs mer

Kontaktuppgifter till den person som är ansvarig för svaret. Sune Lang,

Kontaktuppgifter till den person som är ansvarig för svaret. Sune Lang, 1. BAKGRUNDSINFORMATION Officiellt namn på den som svarar Namn på den person som antecknat svaret Kontaktuppgifter till den person som är ansvarig för svaret Datum som begäran om utlåtande behandlades

Läs mer

NÄMNDEN FÖR DEN SPRÅKLIGA MINORITETEN. Till social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet

NÄMNDEN FÖR DEN SPRÅKLIGA MINORITETEN. Till social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet NÄMNDEN FÖR DEN SPRÅKLIGA MINORITETEN Till social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet Ärende: Utlåtande om utkastet till regeringens proposition till landskapsreform och reform av ordnandet

Läs mer

Pilotförsök med valfrihet PILOTFÖRSÖK MED DIREKTVALSTJÄNSTER OCH PILOTFÖRSÖK MED PERSONLIG BUDGET Utlysning

Pilotförsök med valfrihet PILOTFÖRSÖK MED DIREKTVALSTJÄNSTER OCH PILOTFÖRSÖK MED PERSONLIG BUDGET Utlysning 29.5.2017 Pilotförsök med valfrihet PILOTFÖRSÖK MED DIREKTVALSTJÄNSTER OCH PILOTFÖRSÖK MED PERSONLIG BUDGET 2017 2022 Utlysning 1. Försökets bakgrund och syfte Regeringen lämnade en proposition med förslag

Läs mer

Vilken landskapsreform och varför?

Vilken landskapsreform och varför? Vilken landskapsreform och varför? 1 Varför en reform och vad är målet med den? En effektivare förvaltning som främjar människors och företags verksamhet Reformen genomförs öppet, kundvänligt och interaktivt

Läs mer

EGENTLIGA FINLANDS VÅRD- OCH LANDSKAPSREFORM

EGENTLIGA FINLANDS VÅRD- OCH LANDSKAPSREFORM EGENTLIGA FINLANDS VÅRD- OCH LANDSKAPSREFORM VAD INNEBÄR REFORMEN? Finlands förvaltning organiseras i tre nivåer: stat, landskap, kommun. 18 nya landskap bildas i Finland Uppgifter från kommunerna, samkommunerna,

Läs mer

Vad innebär valfriheten för mig?

Vad innebär valfriheten för mig? Vad innebär valfriheten för mig? Regeringens propositon om valfrihet i vården 9.5.2017 1 Valfriheten i korthet Valfriheten inom social- och hälsovården blir större än i nuläget. Målet är att valfriheten

Läs mer

Riksdagens grundlagsutskott Helsingfors, 15.12.2014 pev@riksdagen.fi

Riksdagens grundlagsutskott Helsingfors, 15.12.2014 pev@riksdagen.fi Riksdagens grundlagsutskott Helsingfors, 15.12.2014 pev@riksdagen.fi Ärende: Svenska Finlands folktings utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ordnandet av social-

Läs mer

Spetsprojekt 1, Kundorienterad service ÅTGÄRD 4 FÖRSÖK MED SERVICESEDLAR

Spetsprojekt 1, Kundorienterad service ÅTGÄRD 4 FÖRSÖK MED SERVICESEDLAR Social- och hälsovårdsministeriets rapporter och promemorior 2016:44 Spetsprojekt 1, Kundorienterad service ÅTGÄRD 4 FÖRSÖK MED SERVICESEDLAR 2016 2018 Ansökningsannons Helsingfors 2016 2 PRESENTATIONSBLAD

Läs mer

Pargas stads utlåtande 2589/00.04.00/2015

Pargas stads utlåtande 2589/00.04.00/2015 Pargas stads utlåtande 2589/00.04.00/2015 BAKGRUNDSUPPGIFTER Respondentens officiella namn Pargas stad Namn på den person som antecknat svaret Kontaktuppgifter till ansvarspersonen för svaret Patrik Nygrén

Läs mer

Vårdreformen och den svenskspråkiga servicen i Nyland. Christina Gestrin

Vårdreformen och den svenskspråkiga servicen i Nyland. Christina Gestrin Vårdreformen och den svenskspråkiga servicen i Nyland Christina Gestrin 16.4.2018 Tidtabellen för reformerna 06/2018 Lagarna godkänns 28.10 Landskaps val 1/2019 Landskapsfullmäktige konstituerar sig 1.1.2020

Läs mer

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Uppdatering 2015 2016 Förnyelse genom förändringsstöd Kommunernas uppgifter och roll i tillhandahållandet och produktionen av tjänster håller på att förändras.

Läs mer

VEM ANSLUTER SIG TILL KANTA-TJÄNSTERNA Vem ansluter sig till Kanta-tjänsterna. Anvisning för aktörer som ansluter sig till Kanta

VEM ANSLUTER SIG TILL KANTA-TJÄNSTERNA Vem ansluter sig till Kanta-tjänsterna. Anvisning för aktörer som ansluter sig till Kanta Vem ansluter sig till Kanta-tjänsterna Anvisning för aktörer som ansluter sig till Kanta Innehåll 1 Inledning... 1 1.1 Lagstöd för klientuppgifter inom social- och hälsovården... 1 1.2 Lagstöd för elektroniska

Läs mer

Landskaps- samt social- och hälsovårdsreformen, och kommunens nya roll Utbildning för förtroendevalda Stadsdirektör Kristina Stenman

Landskaps- samt social- och hälsovårdsreformen, och kommunens nya roll Utbildning för förtroendevalda Stadsdirektör Kristina Stenman Landskaps- samt social- och hälsovårdsreformen, och kommunens nya roll Utbildning för förtroendevalda 4.10.2017 Stadsdirektör Kristina Stenman Landskaps- samt social- och hälsovårdsreformen 2020 1.1.2020

Läs mer

SV lausuntopyyntö VaVa Syksy 2017

SV lausuntopyyntö VaVa Syksy 2017 SV lausuntopyyntö VaVa Syksy 2017 1. BAKGRUNDSUPPGIFTER Officiellt namn på den som svarar Namn på den person som antecknat svaret Kontaktuppgifter till den person som är ansvarig för svaret Datum för när

Läs mer

Höjning av grundkapital

Höjning av grundkapital Landskapsfullmäktige 17 08.12.2010 Höjning av Nylands förbunds grundkapital och anslutning av nya medlemskommuner 65/00/00/00/2010 RMV 17 Inledning Statsrådet har genom sitt beslut av 22.10.2009 beslutat

Läs mer

Kommunförbundet och servicestrukturreformen

Kommunförbundet och servicestrukturreformen Kommunförbundet och servicestrukturreformen Tarja Myllärinen Direktör, social och hälsovåd Finlands Kommunförbund Kommunreformen och strukturreformen i samma takt Ansvaret för ordnandet av uppgifter och

Läs mer

Social- och hälsovårds- och landskapsreformen

Social- och hälsovårds- och landskapsreformen Social och hälsovårds och landskapsreformen I enlighet med regeringens proposition om vård och landskapsreformen och riktlinjerna om klientens valfrihet 1 31.3.2017 Ansvaret på en aktör 2 31.3.2017 Hörnstenarna

Läs mer

Hur påverkar vård- och landskapsreformen servicen för personer med intellektuell funktionsnedsättning?

Hur påverkar vård- och landskapsreformen servicen för personer med intellektuell funktionsnedsättning? Hur påverkar vård- och landskapsreformen servicen för personer med intellektuell funktionsnedsättning? DUV-dagarna, Tammerfors 3.2.2019 Johanna Lindholm VAD ÄR VÅRD- OCH LANDSKAPSREFORMEN? När regeringen

Läs mer

Arbetsförmågan ett gemensamt mål för oss alla. Social- och hälsovårdsministeriet

Arbetsförmågan ett gemensamt mål för oss alla. Social- och hälsovårdsministeriet Arbetsförmågan ett gemensamt mål för oss alla Social- och hälsovårdsministeriet Strategi för social- och hälsovårdspolitiken Socialt hållbart Finland 2020: behandlar alla samhällsmedlemmar jämlikt, stärker

Läs mer

Nya kommunallagen: Hur ska spelreglerna för kommunens verksamhet på marknaden klargöras?

Nya kommunallagen: Hur ska spelreglerna för kommunens verksamhet på marknaden klargöras? Nya kommunallagen: Hur ska spelreglerna för kommunens verksamhet på marknaden klargöras? Den nya kommunallagen Seminarium i Kommunernas hus 3.6.2014 Pirkka-Petri Lebedeff, ledande jurist Kommunen och marknaden

Läs mer

Regeringens preciserande riktlinjer gällande den fortsatta beredningen av socialoch hälsovårdsreformen och regionförvaltningsreformen 5.4.

Regeringens preciserande riktlinjer gällande den fortsatta beredningen av socialoch hälsovårdsreformen och regionförvaltningsreformen 5.4. Regeringens preciserande riktlinjer gällande den fortsatta beredningen av socialoch hälsovårdsreformen och regionförvaltningsreformen 5.4.2016 13.4.2016 1 Preciserande riktlinjer: social- och hälsovården

Läs mer

Social- och hälsovårdsministeriet Helsingfors, 14.10.2014

Social- och hälsovårdsministeriet Helsingfors, 14.10.2014 Social- och hälsovårdsministeriet Helsingfors, 14.10.2014 Ärende: Svenska Finlands folktings utlåtande om utkastet till regeringens förslag till lag om ordnandet av social- och hälsovården Hänvisning:

Läs mer

1(6) III handlingsplanen för öppen förvaltning

1(6) III handlingsplanen för öppen förvaltning 1(6) III handlingsplanen för öppen förvaltning 2017-2019 2 3 Inledning Finland anslöt sig till partnerskapet Open Government Partnership 2013. Samma år godkändes Finlands första nationella handlingsplan.

Läs mer

Grankulla svenska pensionärer 6.9 Villa Junghans. Christoffer Masar, stadsdirektör

Grankulla svenska pensionärer 6.9 Villa Junghans. Christoffer Masar, stadsdirektör Grankulla svenska pensionärer 6.9 Villa Junghans Christoffer Masar, stadsdirektör 6.9.2016 Nationella social- och hälsovårds- och landskapsreformen 18 nya landskap inleder sin verksamhet 1.1.2019 Från

Läs mer

Termmammuten social- och hälsovårdsreformen

Termmammuten social- och hälsovårdsreformen Termmammuten social- och hälsovårdsreformen 14.2.2018 I Marina Andersson, statsrådets kansli Översättardagarna 2018 2 Vilka är vi och vad gör vi? Svenska språkenheten vid statsrådets förvaltningsenhet,

Läs mer

ANVISNINGAR: BEGRÄNSNING AV VISSA AV KOMMUNERNAS OCH SAMKOMMUNERNAS RÄTTSHANDLINGAR INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN

ANVISNINGAR: BEGRÄNSNING AV VISSA AV KOMMUNERNAS OCH SAMKOMMUNERNAS RÄTTSHANDLINGAR INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN 5.2.2018 ANVISNINGAR: BEGRÄNSNING AV VISSA AV KOMMUNERNAS OCH SAMKOMMUNERNAS RÄTTSHANDLINGAR INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN Lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar

Läs mer

STADSSTYRELSEN 14.9.2015 EN MOTTAGNINGSCENTRAL TILL BORGÅ?

STADSSTYRELSEN 14.9.2015 EN MOTTAGNINGSCENTRAL TILL BORGÅ? STADSSTYRELSEN 14.9.2015 EN MOTTAGNINGSCENTRAL TILL BORGÅ? ANTALET ASYLSÖKANDE VÄXER SNABBT I världen pågår den största flyktingkrisen efter andra världskriget. Det uppskattas att cirka 25 000 30 000 asylsökande

Läs mer

Centralisering av Borgå stads bostadsegendom och en ny, effektivare förvaltningsmodell. Slutrapport

Centralisering av Borgå stads bostadsegendom och en ny, effektivare förvaltningsmodell. Slutrapport Centralisering av Borgå stads bostadsegendom och en ny, effektivare förvaltningsmodell Slutrapport 19.9.2011 Sida 2 1. Sammanfattning Bakgrund och utredningens mål Borgå stads ledning har på basis av anbuden

Läs mer

Vasa centralsjukhus sammanträdesrum på sjätte våningen i X-huset

Vasa centralsjukhus sammanträdesrum på sjätte våningen i X-huset Organ: Nämnden för minoritetsspråket Tid: 27.11.2018 kl. 12.00 13.25 Plats: Vasa centralsjukhus sammanträdesrum på sjätte våningen i X-huset Beslutsfattare: Närvarande: Holm Juhani Heikkilä Paula Hellén

Läs mer

EN BÄTTRE VARDAG MED ARKEA!

EN BÄTTRE VARDAG MED ARKEA! EN BÄTTRE VARDAG MED ARKEA! Den rådande verksamhetsmiljön och framtidsutsikter Social- och hälsovårds reformen Åldrande Kommunen "Den kommunala ekonomin skärps: Den statliga finansieringen av kommunal

Läs mer

Remissenkät Anvisningar:

Remissenkät Anvisningar: Remissenkät 03.11.2017 Anvisningar: Du kan gå framåt och bakåt i det elektroniska frågeformuläret genom att klicka på knapparna Föregående och Nästa. Det är möjligt att skicka enkäten utan att svara på

Läs mer

Grundinformation om reformen, hösten 2016

Grundinformation om reformen, hösten 2016 Grundinformation om reformen, hösten 2016 Sådant är s nya ledarskapssystem Stadskansliet 25.8.2016 Borgmästarmodellen och sektorerna Stadsfullmäktige beslutade 16.3 och 22.6.2016 om huvudlinjerna för förnyandet

Läs mer

Social- och hälsovårdsreformen, självstyrande områden och grunderna för områdesindelningen Regeringens riktlinjer

Social- och hälsovårdsreformen, självstyrande områden och grunderna för områdesindelningen Regeringens riktlinjer Social- och hälsovårdsreformen, självstyrande områden och grunderna för områdesindelningen Regeringens riktlinjer 7.11.2015 Familje- och omsorgsminister Juha Rehula Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen

Läs mer

I utlåtandet föreslås att Kårkullas verksamhet ska bevaras som en helhet genom följande lösningar:

I utlåtandet föreslås att Kårkullas verksamhet ska bevaras som en helhet genom följande lösningar: 1(5) Kårkulla samkommun De frågor om vårdreformen som gäller Kårkulla samkommun, ett av specialomsorgsdistrikten och den ansvariga instansen för den svenskspråkiga specialomsorgen i hela landet, är av

Läs mer

Synpunkter för ett utlåtande om vårdreformen Antti Parpo Förändringsledare för social- och hälsovårdsreformen

Synpunkter för ett utlåtande om vårdreformen Antti Parpo Förändringsledare för social- och hälsovårdsreformen (Översättning) 3110/00.04.00/2016 Synpunkter för ett utlåtande om vårdreformen Antti Parpo Förändringsledare för social- och hälsovårdsreformen 30.9.2016 De lagutkast gällande vård- och landskapsreformen

Läs mer

LANDSKAPS- OCH VÅRD- REFORMEN I ÖSTERBOTTEN FÖRBEREDELSER REGLEMENTE FÖR POLITISKA REFERENSGRUPPEN

LANDSKAPS- OCH VÅRD- REFORMEN I ÖSTERBOTTEN FÖRBEREDELSER REGLEMENTE FÖR POLITISKA REFERENSGRUPPEN LANDSKAPS- OCH VÅRD- REFORMEN I ÖSTERBOTTEN FÖRBEREDELSER REGLEMENTE FÖR POLITISKA REFERENSGRUPPEN 7.12.2017 31.5.2018 Godkänt 7.12.2017 Innehåll 1. Organisering av beredningen av landskapsreformen och

Läs mer

STYRGRUPPEN FÖR UTREDNINGEN OM SAMMANSLAGNING AV KOMMUNERNA I ÖSTRA NYLAND

STYRGRUPPEN FÖR UTREDNINGEN OM SAMMANSLAGNING AV KOMMUNERNA I ÖSTRA NYLAND ASKOLA LAPINJÄRVI LOVIISA MYRSKYLÄ PORNAINEN PORVOO SIPOO LAPPTRÄSK LOVISA MÖRSKOM BORGNÄS BORGÅ SIBBO STYRGRUPPENS MÖTE 3/2013 12.12.2013 Promemoria STYRGRUPPEN FÖR UTREDNINGEN OM SAMMANSLAGNING AV KOMMUNERNA

Läs mer

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Momenten 30 och 31 i detta kapitel omfattas av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992). Dessutom

Läs mer

LANDSKAPSREFORMENS SITUATION I EGENTLIGA FINLAND. Laura Leppänen förändringsdirektör

LANDSKAPSREFORMENS SITUATION I EGENTLIGA FINLAND. Laura Leppänen förändringsdirektör LANDSKAPSREFORMENS SITUATION I EGENTLIGA FINLAND Laura Leppänen förändringsdirektör 26.1.2017 VAD INNEBÄR DE NYA LANDSKAPEN? 18 landskap grundas i Finland 1.7.2017. Ansvaret för att arrangera service överförs

Läs mer

Om valfrihet inom hälso- och sjukvård

Om valfrihet inom hälso- och sjukvård Om valfrihet inom hälso- och sjukvård Pia Maria Jonsson Med dr Chefsexpert pia.maria.jonsson@thl.fi Valfrihet varför? 1. Förstärker medborgarnas /konsumenternas /patienternas ställning (egenvärde) 2. Bidrar

Läs mer

Språket inom allmän förvaltning

Språket inom allmän förvaltning Språket inom allmän förvaltning Här nedan kan man läsa i korthet om språkliga rättigheterna inom allmänna förvaltningen, samt kommuninvånares syn på hur de förverkligats: Språket vid myndigheterna Statens

Läs mer

Esbo stad Protokoll 90. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 90. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 13.06.2016 Sida 1 / 1 1979/2016 06.00.00 Stadsstyrelsen 172 30.5.2016 90 Fråga om flyttning av hälsovårdstjänsterna i Mattby till Hagalund och flyttning av Bolagskogs hälsostation till servicetorget

Läs mer

Grundtrygghetssektorns avgifter, arvoden och verksamhetsanvisningar 2015

Grundtrygghetssektorns avgifter, arvoden och verksamhetsanvisningar 2015 Stadsfullmäktige 11 14.01.2015 Grundtrygghetssektorns avgifter, arvoden och verksamhetsanvisningar 2015 Grundtrygghetsnämnden 16.12.2014 149 Enligt 20 i Lojo stads förvaltningsstadga beslutar en nämnd

Läs mer

Kommunstyrelsen Beviljande av proprieborgen till Oy Apotti Ab (fge) Kommunstyrelsen 380

Kommunstyrelsen Beviljande av proprieborgen till Oy Apotti Ab (fge) Kommunstyrelsen 380 Kommunstyrelsen 380 30.11.2015 Beviljande av proprieborgen till Oy Apotti Ab (fge) Kommunstyrelsen 380 Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 28.9.2015 310 föreslå kommunfullmäktige att kommunfullmäktige

Läs mer

Ofta ställda frågor om reformen av strukturerna i den specialiserade sjukvården och jourverksamheten i socialvårdslagen och hälso- och sjukvårdslagen

Ofta ställda frågor om reformen av strukturerna i den specialiserade sjukvården och jourverksamheten i socialvårdslagen och hälso- och sjukvårdslagen 19.5.2016 Ofta ställda frågor om reformen av strukturerna i den specialiserade sjukvården och jourverksamheten i socialvårdslagen och hälso- och sjukvårdslagen De ofta ställda frågorna och svaren handlar

Läs mer

Kontaktuppgifter till den person som är ansvarig för svaret ,

Kontaktuppgifter till den person som är ansvarig för svaret , 1. BAKGRUNDSINFORMATION Officiellt namn på den som svarar Namn på den person som antecknat svaret Kontaktuppgifter till den person som är ansvarig för svaret Datum som begäran om utlåtande behandlades

Läs mer

.RPPXQRFKVHUYLFHVWUXNWXUUHIRUP

.RPPXQRFKVHUYLFHVWUXNWXUUHIRUP 16.8.2007/rlö.RPPXQRFKVHUYLFHVWUXNWXUUHIRUP Om lämnandet av de viktigaste uppgifterna i den utredning och den genomförandeplan som avses i 10 i lagen om en kommun- och servicestrukturreform till statsrådet.

Läs mer

Enligt halvårsrapporten är nettobeloppen för under- resp. överskott per ansvarsområde följande:

Enligt halvårsrapporten är nettobeloppen för under- resp. överskott per ansvarsområde följande: Social- och hälsovårdsnämnden 85 22.09.2016 Stadsstyrelsen 235 31.10.2016 Budgetändring, budgeten för social- och hälsovårdsavdelningen 2016 2391/02.02.00/2015 Social- och hälsovårdsnämnden 22.09.2016

Läs mer

Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt. Kommunförbundet. Kommunens verksamhet:

Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt. Kommunförbundet. Kommunens verksamhet: Kommunförbundet Kommunens verksamhet: Kommunens organisation FULLMÄKTIGE Revisionsnämnden KOMMUNSTYRELSEN NÄMNDERNA Primära uppgifter: Undervisning och kultur Social- och hälsovård Miljöfrågor och teknisk

Läs mer

LAPE-programmet ur ett språkserviceperspektiv - en kartläggning och konsekvensbedömning av service på svenska för barn och familjer

LAPE-programmet ur ett språkserviceperspektiv - en kartläggning och konsekvensbedömning av service på svenska för barn och familjer LAPE-programmet ur ett språkserviceperspektiv - en kartläggning och konsekvensbedömning av service på svenska för barn och familjer Författare, utredare och arbetsgrupp: Torbjörn Stoor, Ann Backman och

Läs mer

Stä llningen fö r den persönäl söm ö vergä r till ländskäpen

Stä llningen fö r den persönäl söm ö vergä r till ländskäpen 1 Stä llningen fö r den persönäl söm ö vergä r till ländskäpen Med stöd av den införandelag som finns i utkastet till regeringens proposition kommer det att övergå personal till anställning hos ett landskap

Läs mer

Kontaktuppgifter till den person som är ansvarig för svaret. Tom Simola, stadsdirektör, tfn

Kontaktuppgifter till den person som är ansvarig för svaret. Tom Simola, stadsdirektör, tfn 1. BAKGRUNDSINFORMATION Officiellt namn på den som svarar Namn på den person som antecknat svaret Kontaktuppgifter till den person som är ansvarig för svaret Datum som begäran om utlåtande behandlades

Läs mer

ANVISNINGAR: BEGRÄNSNING AV KOMMUNERNAS OCH SAMKOMMUNERNAS RÄTTSHANDLIN- GAR INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN

ANVISNINGAR: BEGRÄNSNING AV KOMMUNERNAS OCH SAMKOMMUNERNAS RÄTTSHANDLIN- GAR INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN ANVISNINGAR: BEGRÄNSNING AV KOMMUNERNAS OCH SAMKOMMUNERNAS RÄTTSHANDLIN- GAR INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN Lagen om begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och

Läs mer

Begäran om utlåtande SHM

Begäran om utlåtande SHM 1(11) Begäran om utlåtande SHM Anvisningar: I den elektroniska enkäten kan man röra sig fram och tillbaka genom att trycka på Föregående- och Nästa-knapparna. Det är möjligt att gå framåt i enkäten utan

Läs mer

FRÅGOR FRÅN KOMMUNAL I HÖGANÄS ANGÅENDE BOLAGISERING AV KOMMUNAL VERKSAMHET INOM SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE

FRÅGOR FRÅN KOMMUNAL I HÖGANÄS ANGÅENDE BOLAGISERING AV KOMMUNAL VERKSAMHET INOM SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE Datum 1 (5) FRÅGOR FRÅN KOMMUNAL I HÖGANÄS ANGÅENDE BOLAGISERING AV KOMMUNAL VERKSAMHET INOM SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE Vad kostar det att starta ett bolag? Att starta själva bolaget kostar cirka

Läs mer

Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPers förslag till en organisations- och finansieringsmodell för social- och hälsovården

Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPers förslag till en organisations- och finansieringsmodell för social- och hälsovården Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPers förslag till en organisations- och finansieringsmodell för social- och hälsovården Varför räcker inte Paras-projektet? samarbetet mellan socialvården,

Läs mer

SVAR PÅ PERTTU TUOMAALAS MOTION OM DELTAGANDE I TEKES PROGRAM "INNOVATIVA OFFENTLIGA UPPHANDLINGAR"

SVAR PÅ PERTTU TUOMAALAS MOTION OM DELTAGANDE I TEKES PROGRAM INNOVATIVA OFFENTLIGA UPPHANDLINGAR Stadsstyrelsen 317 02.11.2015 SVAR PÅ PERTTU TUOMAALAS MOTION OM DELTAGANDE I TEKES PROGRAM "INNOVATIVA OFFENTLIGA UPPHANDLINGAR" STST 02.11.2015 317 Beredning och tilläggsuppgifter: upphandlingschef Tuure

Läs mer

3.5.2005. Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland

3.5.2005. Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 68 3.5.2005 Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland 1 Begäran om utlåtande

Läs mer

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2017:39. UTVIDGNING AV FÖRSÖ- KEN MED SERVICESEDLAR OCH NYA FÖRSÖK Utlysning 9.10.

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2017:39. UTVIDGNING AV FÖRSÖ- KEN MED SERVICESEDLAR OCH NYA FÖRSÖK Utlysning 9.10. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2017:39 UTVIDGNING AV FÖRSÖ- KEN MED SERVICESEDLAR OCH NYA FÖRSÖK Utlysning 9.10.2017 Helsingfors 2017 2 PRESENTATIONSBLAD Utgivare Social- och

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Kommunernas garanticentral

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Kommunernas garanticentral 1(7) Utkast 5.5.2017 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Kommunernas garanticentral PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att

Läs mer

Gränsöverskridande hälsovårdstjänster / den utländska personalens språkkunsskap (tjänster skaffas från ett annat land)

Gränsöverskridande hälsovårdstjänster / den utländska personalens språkkunsskap (tjänster skaffas från ett annat land) Gränsöverskridande hälsovårdstjänster / den utländska personalens språkkunsskap (tjänster skaffas från ett annat land) Nordisk tillsynskonferens 2015 Helsingfors den 2 Oktober Parallellsession C1 Chef

Läs mer

De viktigaste observationerna vid revisionen och ställningstaganden

De viktigaste observationerna vid revisionen och ställningstaganden De viktigaste observationerna vid revisionen och ställningstaganden Integration inom social- och hälsovården Vid utgången av 2012 uppgick antalet utländska medborgare i Finland till 195 511, vilket utgör

Läs mer

Social- och hälsovårdsreformen. Veronica Rehn-Kivi

Social- och hälsovårdsreformen. Veronica Rehn-Kivi Social- och hälsovårdsreformen Veronica Rehn-Kivi 24.1.2017 Reformens målsättning: - att modernisera servicen och minska på skillnaderna i hälsa och välfärd - att landets hållbarhetsunderskott ska fås

Läs mer

Budgeteringsanvisning för pensionsavgifter för Kevas medlemssamfund 2018 och information om ändringar i pensionsavgifterna

Budgeteringsanvisning för pensionsavgifter för Kevas medlemssamfund 2018 och information om ändringar i pensionsavgifterna BUDGETERINGSANVISNING 1(5) Budgeteringsanvisning för pensionsavgifter för Kevas medlemssamfund 2018 och information om ändringar i pensionsavgifterna 2019 Allmän bakgrund till uppskattningen I denna anvisning

Läs mer