32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård"

Transkript

1 32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Momenten 30 och 31 i detta kapitel omfattas av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992). Dessutom finansieras momenten 35 och 39 i detta kapitel på det sätt som bestäms i ovan nämnda lag. Uppgifter om omfattningen av den verksamhet som berörs i moment 30 ingår i tabellen nedan. Med hänvisning till motiveringen till kapitel inkluderas inte mervärdesskatt fr.o.m i de kalkylerade kostnader för kommunerna som berättigar till statsandel. Som ett led i översynen av statsandelssystemet revideras dessutom den på kommunernas skatteinkomster baserade utjämningen av statsandelarna vid ingången av I anslutning till detta höjs statsandelarna för social- och hälsovården åren År 2002 höjs statsandelarna med euro, varav euro används för att höja statsandelen för social- och hälsovårdens driftskostnader och euro för utveckling av åldringsvården och närståendevården samt för utgifter som föranleds av ändringarna av bestämmelserna om tvångsåtgärder i mentalvårdslagen. Eftersom det är mest ändamålsenligt att statsandelarna för anläggningsprojekt som fastställts före 2002 betalas för kostnader med mervärdesskatt tills projektet slutförts skall av tillägget till statsandelarna användas för kvittning av de mervärdesskatter som ingår i statsandelarna för anläggningsprojekten Av tillägget ingår euro under moment för genomförandet av utvecklingsprojekt i de ekonomiska regionerna. Utöver detta höjs statsandelen för social- och hälsovårdens driftskostnader med euro år 2002 genom att tilläggsresurser riktas till förbättrandet av välfärdstjänsterna, i synnerhet främjandet av välmåendet bland barn och unga. Åtgärder vidtas för utveckling av en styr- och revisionsordning för social- och hälsovården. Förebyggande verksamhet Målet är att skapa omständigheter och miljöer som stöder människors hälsa, sociala trygghet, förmåga att behärska sin livssituation och klara sig självständigt, att främja människors arbets- och funktionsförmåga, förbättra deras livskvalitet, förebygga utslagning samt minska hälsoskillnaderna mellan olika befolkningsgrupper. Målen eftersträvas genom utveckling av ledningen av och strukturerna för främjande av välfärd och hälsa samt genom lokal verksamhet för främjande av sunda levnadsvanor och förstärkt socialt stöd. I synnerhet inom socialarbetet och rådgivningen och skolhälsovården befästs stödjandet av föräldraskap och familjer, främjandet av den mentala hälsan och förebyggandet av sociala problem. För att främja kommuninvånarnas hälsa och välfärd utarbetas ett välfärdspolitiskt program i samarbete med kommunens förvaltningar, olika organisationer och andra parter. Åtgärderna för förebyggande av narkotikabruk effektiveras i samarbete med andra myndigheter. Strukturerna och ansvaret för rusmedelspolitiken stärks likaså, i synnerhet på lokal nivå. Beredningen av lokala miljöprogram fortgår i syfte att förbättra verksamhetsbetingelserna för miljö- och hälsoskyddet. Särskild uppmärksamhet fästs vid undersökningen av fukt- och mikrobskador i bostäder. Social- och hälsovårdsservice Målet är att säkerställa en heltäckande tillgång på sådana fungerande social- och hälsovårdstjänster som det allmänna skall ordna och som huvudsakligen betalas med skattemedel och att garantera en grundläggande utkomst i hela landet. Det regionala samarbetet mellan specialiserad sjukvård, primärvård och socialvård utökas i syfte att åstadkomma fungerande servicekedjor, regionala vårdprogram som baserar sig på nationella rekommendationer och övergripande regionala datasystem. Det regionala samarbetet inom socialvården främjas genom regionala kompetenscenter och olika nätverksstrukturer i samarbete med kommunerna och övriga regionala aktörer. Särskild uppmärksamhet fästs vid sådana tjänster som den åldrande befolkningen behöver, psykisk hälsovård, narkomanvård, utvecklande av tjänster för barn och unga, socialarbete och förbättrande av tjänsterna inom öppenvården i allmänhet. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 1

2 Kvalitetsledningen när det gäller tjänster och funktioner utvecklas. Beredningen av kvalitetsrekommendationer fortsätter i enlighet med åtgärdsrekommendationen i mål- och verksamhetsprogrammet för social- och hälsovården Särskild uppmärksamhet fästs vid att social- och hälsovårdspersonalen är tillräckligt stor samt vid upprätthållandet av arbetstagarnas arbets- och funktionsförmåga och deras möjligheter att utveckla sin yrkesskicklighet. Uppgifter om omfattningen av den social- och hälsovård som kommunerna ordnar uppskattning uppskattning Kommunalt utkomstskydd Utkomststöd, antal hushåll under året Utkomststöd, antal mottagare under året Förebyggande utkomststöd, antal mottagare under året Underhållsstöd, antal mottagare 31 dec Socialservice Barndagvård, antal platser 31 dec Stöd för hemvård av barn, mottagare i genomsnitt per månad Stöd av privat vård av barn, mottagare i genomsnitt per månad Hemvårdshjälp, antal hushåll under året Stödservice, antal mottagare under året Ålderdomshem, antal platser 31 dec Stöd för närståendevård, antal mottagare under året Serviceboende för åldringar, antal bostäder 31 dec Serviceboende för utvecklingsstörda, antal klienter i genomsnitt Institutionsvård för utvecklingsstörda, antal platser 31 dec Folkhälsoarbete Antal bäddplatser (kalkylerat) Vårddagar (milj.) 7,8 8,0 Antal besök inom öppenvården (milj.) Hos läkare 10,6 10,7 Hos annan yrkesutbildad person 14,7 14,8 Tandvård, antal besök 5,3 5,3 Hemsjukvård, antal besök 3,8 3,8 Specialiserad sjukvård Antal bäddplatser (kalkylerat) Vårddagar (milj.) 6,4 6,3 Avslutade vårdperioder Genomsnittlig vårdtid (dagar) 7,1 7,1 Antal besök inom öppenvården (milj.) 6,3 6,4 30. Statsandel till kommunerna för social- och hälsovårdens driftskostnader (förslagsanslag) Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas till betalning av statsandelar för godkända driftskostnader med stöd av vissa lagar som gäller social- och hälsovården samt lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992) och den förordning som utfärdats med stöd av den. Anslaget får Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 2

3 även användas till utjämningar enligt lagen om statsandelar till kommunerna. F ö r k l a r i n g : Med hänvisning till motiveringen till kapitlet inkluderas inte mervärdesskatt fr.o.m i de kalkylerade kostnader som berättigar till statsandel för kommunerna. Med anledning av detta har vid dimensioneringen av anslaget såsom avdrag beaktats euro. Med hänvisning till motiveringen till kapitlet avlåter regeringen i samband med budgetpropositionen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården så att statsandelen för social- och hälsovårdens driftskostnader höjs med 1,1 procentenhet från nuvarande 24,2 % till 25,3 %. Av höjningen hänför sig 0,35 procentenheter till revideringen av det på kommunernas skatteinkomster baserade systemet med utjämning av statsandelarna. För främjande av välfärdstjänsterna höjs statsandelen med 0,75 procentenheter. Särskild uppmärksamhet fästs vid främjandet av välmåendet bland barn och unga, skolhälsovården och ordnandet av eftermiddagsvård för skolelever. Vid dimensioneringen av anslaget har såsom tillägg beaktats euro på grund av lagändringen. hälsovården så att den sista raten av justeringen av den lagstadgade kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna tidigareläggs för 2003 till att betalas Vid dimensioneringen av anslaget har såsom tillägg beaktats euro på grund av justeringen av kostnadsfördelningen euro med anledning av revideringen fr.o.m. den 1 april 2001 gällande ökad användning av förebyggande utkomststöd och effektiverad användning av behovsprövning vid beviljandet av utkomststöd euro med anledning av den lagstiftning om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte som träder i kraft den 1 september euro med anledning av att den åldersgräns som gäller ordnande av tandvård slopas stegvis fram till den 1 december Med hänvisning till motiveringen till kapitlet har, med beaktande av att den åldrande befolkningen ökar, vid dimensioneringen av anslaget såsom tillägg beaktats euro för avhjälpande av bristerna inom åldringsvården samt för utveckling av åldringsvården. av socialvårdslagen (710/1982) fr.o.m. den 1 januari 2002 så att närståendevårdarnas ställning förbättras bl.a. så att deras lagstadgade rätt att var lediga utökas från gällande ett dygn till två dygn och så att den lagstadgade ledigheten utsträcks till att gälla också de närståendevårdare vars klienter dagtid omfattas av tjänster utanför hemmet men som kräver oavbruten omvårdnad under andra tider av dygnet. Vid dimensioneringen av anslaget har såsom tillägg beaktats euro på grund av lagändringen. av mentalvårdslagen (1116/1990) fr.o.m. den 1 januari 2002 så att begränsningarna av självbestämmanderätten för den som tagits in för observation eller förordnats att tas in för vård preciseras och kompletteras. Vid dimensioneringen av anslaget har såsom tilllägg beaktats euro med anledning av lagändringen euro för utökning av mentalvårdsarbetet och mentalvårdstjänsterna samt effektivering av vården av mödrar med rusmedelsproblem. till riksdagen en proposition med förslag till lag om temporär ändring av lagen om utkomststöd (1412/1977) fr.o.m. den 1 april 2002 så att 20 % av förvärvsinkomsterna hos den som söker stöd inte skall beaktas vid beviljande av stöd. Beloppet av denna s.k. privilegierade inkomst får dock uppgå till högst 100 euro per månad och hushåll. I detta skede genomförs reformen som ett treårigt försök euro på grund av lagändringen. hälsovården så att den minskande effekt som justeringen av godtagbara maximala boendeutgifter för bostadsbidrag och förhöjningen av barnförhöjningen av arbetsmarknadsstödet har på utgifterna för utkomststödet beaktas såsom avdrag i statsandelen för den kommunala social- och hälsovårdens driftskostnader så att kommunens självfinansieringsandel, som baserar sig på de kalkylerade kostnaderna för social- och hälsovården, höjs med 0,65 euro per kommuninvånare. Vid dimensioneringen av anslaget har såsom avdrag beaktats euro på grund av lagändringen. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 3

4 För betalning av statens ersättningar för utgifter inom utjämningssystemet för höga kostnader inom barnskyddet har vid dimensioneringen av anslaget såsom avdrag beaktats euro i överföring till moment så att kommunens självfinansieringsandel, som baserar sig på de kalkylerade kostnaderna för social- och hälsovården, höjs med 0,67 euro per kommuninvånare. hälsovården så att det statsunderstöd som betalas för verksamheten vid kompetenscentren inom det sociala området skall beaktas såsom avdrag i statsandelen för driftskostnaderna för den kommunala social- och hälsovården. Vid dimensioneringen av anslaget har såsom avdrag beaktats euro i överföring till moment så att kommunens självfinansieringsandel, som baserar sig på de kalkylerade kostnaderna för social- och hälsovården, höjs med 0,58 euro per kommuninvånare. hälsovården så att utgifterna under moment under det inledande skedet för den psykiatriska enhet för farliga barn och unga som är svåra att vårda som skall inrättas vid Niuvanniemi sjukhus beaktas såsom avdrag i statsandelen för driftskostnaderna för den kommunala social- och hälsovården. Vid dimensioneringen av anslaget har såsom avdrag beaktats euro så att kommunens självfinansieringsandel, som baserar sig på de kalkylerade kostnaderna för social- och hälsovården, höjs med 0,04 euro per kommuninvånare. Kostnadsnivån för de kalkylerade kostnader som utgör grund för statsandelen har justerats med 1,5 %. Vid dimensioneringen av anslaget har såsom tillägg beaktats euro med anledning av att kostnadsnivån har höjts. Med hänvisning till motiveringen till kapitel har vid dimensioneringen av anslaget såsom tillägg beaktats de på skatteinkomsterna baserade utjämningstilläggen till statsandelarna och såsom avdrag de på skatteinkomsterna baserade utjämningsavdragen. Vid dimensioneringen av anslaget har såsom avdrag beaktats euro på grund av förändringen i de på skatteinkomsterna baserade utjämningarna jämfört med 2001 och såsom avdrag euro på grund av att övergångsutjämningarna upphör. Statsandelen för social- och hälsovårdens driftskostnader beräknas på basis av de kalkylerade kostnaderna för socialvården och hälso- och sjukvården och kommunens självfinansieringsandel. Statsandelen betalas som en helhet. I den statsandel som betalas till kommunen beaktas social- och hälsovårdsministeriets andel av utjämningarna enligt lagen om statsandelar till kommunerna. De kalkylerade kostnaderna för socialvården fastställs enligt kommunens invånarantal, åldersstruktur, andelen kommuninvånare som arbetar inom service och förädling, arbetslöshetsgraden och antalet arbetslösa. De kalkylerade kostnaderna för socialvården 2002 enligt åldersgrupp per kommuninvånare som används vid beräkningen av statsandelen till kommunerna är följande: 0 6-åringar 4 157, åringar 296, åringar 555, åringar 3 252,42 personer över ,40 De kalkylerade kostnader per arbetslös som bestäms enligt antalet arbetslösa i kommunen är 380,18 euro och de kalkylerade kostnader per kommuninvånare som bestäms enligt arbetslöshetsgraden är 34,71 euro år De kalkylerade kostnaderna för hälsovården fastställs enligt kommunens invånarantal, åldersstruktur och sjukfrekvensen. De kalkylerade kostnader för hälsovården 2002 enligt åldersgrupp per kommuninvånare som används vid beräkningen av statsandelen till kommunerna är följande: 0 6-åringar 518, åringar 589, åringar 1 379, åringar 2 658,50 personer över ,42 De kalkylerade kostnader per kommuninvånare som bestäms enligt sjukfrekvensen är 257,29 euro år Dessutom kan fjärrortskoefficienten inverka på kommunens kalkylerade kostnader. Kommunens självfinansieringsandel är 1 558,00 euro per kommuninvånare år Kommunens självfinansieringsandel har höjts med sammanlagt 24,48 euro per kommuninvånare till följd av samordningen av bostadsbidraget och andra primära förmåner 1998, finansieringen av utjämningssystemet för höga kostnader inom barnskyddet 1999 samt den minskande effekt som höjningen av norm- Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 4

5 hyrorna för bostadsbidraget och förhöjningen av barnförhöjningen inom arbetsmarknadsstödet har på utgifterna för utkomststödet 2002, utgifterna för finansieringen av verksamheten vid kompetenscentren inom det sociala området och av inledningsskedet för den psykiatriska vårdenheten för farliga barn och unga vilka är svåra att vårda budget budget tilläggsb bokslut Statsandel till kommunerna för social- och hälsovårdsservicens anläggningskostnader (förslagsanslag) Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas till betalning av statsandel för anläggningsprojekt för social- och hälsovårdsservice enligt vissa lagar som gäller social- och hälsovården samt lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992) och den förordning som givits med stöd av den. År 2002 får anläggningsprojekt vars totala kostnader uppgår till minst euro och projekt som avses i 21 2 mom. lagen om planering av och statsandel för socialoch hälsovården fastställas så att de maximikostnader för dem som berättigar till statsandel uppgår till sammanlagt högst euro. F ö r k l a r i n g : Till kommunerna och samkommunerna betalas i statsandel för anläggningsprojekt 25 % av de fastställda kostnaderna. För projekt som fastställts före 2002 samt för små projekt som fastställs åren 2002 och 2003 är statsandelen dock % av de fastställda kostnaderna. För projekt som fastställs 2002 och därefter betalas statsandel för kostnader utan mervärdesskatt. År 2002 fastställs bara små projekt till att genomföras som anläggningsprojekt. Små projekt är anläggningsprojekt vars totala kostnader ligger mellan och euro. De anläggningsprojekt som fastställs år 2002 beräknas åsamka staten utgifter om euro år 2002, euro år 2003 och euro år De anläggningsprojekt som har fastställts beräknas åsamka staten utgifter om euro år 2002 och euro år budget budget bokslut Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för forskningsverksamhet enligt lagen om specialiserad sjukvård (fast anslag) Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas till betalning av statlig ersättning för forskningsverksamhet enligt 47 och 47 b lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989). F ö r k l a r i n g : Till kommuner och samkommuner som är huvudmän för verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården, till statens sinnessjukhus och till andra verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården som bestäms genom förordning betalas på kalkylerade grunder ersättning av statens medel för kostnaderna för hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå budget budget bokslut Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för kostnaderna för läkar- och tandläkarutbildning (förslagsanslag) Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas till betalning av statlig ersättning för läkar- och tandläkarutbildning enligt b lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989). Av anslaget får högst euro användas till betalning av ersättning för grund- och specialiseringsutbildning för läkare och tandläkare till samkommuner som är huvudmän för ett universitetssjukhus. F ö r k l a r i n g : Till kommuner och samkommuner som är huvudmän för verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården, till statens sinnessjukhus och till andra verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården som bestäms genom förordning, vilka tillhandahåller grundutbildning och specialiseringsutbildning för läkare och tandläkare, särskild utbildning för allmänpraktiserande läkare eller praktik för legitimerade tandläkare, betalas av statens medel en kalkylerad ersättning för kostnaderna för utbildningen. av 47 a och 47 b lagen om specialiserad sjukvård så att en kommun eller samkommun som är huvudman för ett sjukvårdsdistrikt eller en hälsovårdscentral kan få ersättning även för de kostnader som föranleds av att medborgare från stater utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som avlagt grundexamen för läkare eller tandläkare utomlands tjänstgör vid ett sjukhus eller en häl- Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 5

6 sovårdscentral. Verkningarna av lagändringen har beaktats vid dimensioneringen av anslaget budget budget bokslut Statlig ersättning till kommunerna för kostnaderna för patienter som sinnesundersöks och patientöverföringar (förslagsanslag) Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas till betalning av statliga ersättningar enligt 32 mentalvårdslagen (1116/1990). Anslaget får också användas till betalning av statlig ersättning för de kostnader som åsamkas kommuner och samkommuner samt svenska staten för patientöverföringar enligt det avtal som ingåtts mellan Sverige och Finland. Utöver detta får anslaget användas till stödande av patientöverföringar enligt den nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster i form av en ersättning av engångsnatur till kommunerna och samkommunerna till ett belopp av euro per överförd patient. F ö r k l a r i n g : Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats euro i ersättningar för kostnaderna för sinnesundersökningar och euro i ersättningar för kostnaderna för patientöverföringar, varav euro består av ersättningar av engångsnatur för stödande av patientöverföringar budget budget bokslut Statlig ersättning till utgifter för utjämning av höga kostnader inom barnskyddet (fast anslag) Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas till betalning av statliga ersättningar enligt barnskyddslagen (683/1983) och lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992) till utjämning av höga kostnader inom barnskyddet. F ö r k l a r i n g : Det beräknas att ca familjer som berörs av barnskyddet omfattas av utjämningssystemet år Staten betalar ersättning till de samkommuner för specialomsorgsdistrikt för omsorger om utvecklingsstörda som sköter genomförandet av systemet. Statens ersättning är 50 % av det uppskattade totala beloppet av barnskyddskostnader som skall utjämnas euro i överföring från moment för betalning av statliga ersättningar enligt de faktiska kostnaderna budget budget bokslut (36.) Statsunderstöd för kostnaderna för vissa socialoch hälsovårdsserviceprojekt (förslagsanslag) F ö r k l a r i n g : Det föreslås att momentet och anslaget under det slopas i budgeten budget bokslut (37.) Statsbidrag till kommunerna för barn- och ungdomspsykiatriska tjänster (fast anslag) F ö r k l a r i n g : Det föreslås att momentet och anslaget under det slopas i budgeten budget bokslut Statsunderstöd till kommunerna för vård av narkomaner (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd till kommuner och samkommuner för kostnader föranledda av narkomanvården. F ö r k l a r i n g : Avsikten är att understödet skall beviljas för anordnande av servicestyrning för narkomaner som sökt vård, för effektivering av vården och rehabiliteringen samt ökning av avgiftningen samt substitutions- och underhållsbehandlingen av opioidberoende personer på de grunder som anges närmare genom förordning av statsrådet budget Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscenter inom det sociala området (fast anslag) Under momentet beviljas euro. På de grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer särskilt får anslaget användas till betalning av statsandel till kompetenscenter inom det sociala området i enlighet med lagen gällande verksamhet med kompetenscenter inom det sociala området. F ö r k l a r i n g : I samband med budgetpropositionen avlåter regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag gällande verksamhet med kompetenscenter inom det sociala området så att statsunderstöd kan beviljas för kompetenscentrens verksamhet. Verksamheten med kom- Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 6

7 petenscenter inom det sociala området inleds som permanent verksamhet vid ingången av 2002 utgående från det planerings- och beredningsarbete som utförts I hela landet är de regionalt övergripande kompetenscentren inom det sociala området Södra Finlands kompetenscenter, Tavastlands och Satakunta kompetenscenter, Östra Finlands kompetenscenter, Sydöstra Finlands kompetenscenter, Mellersta Finlands kompetenscenter, Kompetenscentret för de österbottniska landskapen, Norra Finlands kompetenscenter och Egentliga Finlands kompetenscenter. Utgående från de svenskspråkiga kommunernas behov har dessutom inrättats Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området. Beloppet av det statsunderstöd som varje kompetenscenter anvisas bestäms bl.a. enligt invånarantalet i regionen och enligt regionens areal. Som en faktor som påverkar understödsbeloppet kan dessutom beaktas de uppgifter på riksnivå som centret sköter. Anslaget under momentet är en överföring från moment budget Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 7

60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Utgifterna under momentet föranleds huvudsakligen av statsandelen för driftskostnaderna för socialoch

Läs mer

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Momenten 30, 31 och 36 i detta kapitel omfattas av lagen om planering av och statsandel för socialoch hälsovården (733/1992). Dessutom

Läs mer

RP 177/2004 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård

RP 177/2004 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård RP 177/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om specialiserad

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 29/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 5 c barnskyddslagen, ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av barnskyddslagen samt 30 c lagen om planering

Läs mer

RP 86/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen

RP 86/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att familjevårdslagen ändras. Enligt förslaget

Läs mer

RP 78/2007 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 5 och 11 i lagen om offentlig arbetskraftsservice

RP 78/2007 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 5 och 11 i lagen om offentlig arbetskraftsservice RP 78/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 5 och 11 i lagen om offentlig arbetskraftsservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 2006. MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 2006. MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om utkomststöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om Propositionen hänför sig till

Läs mer

Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE F ö r k l a r i n g : I den kompletterande budgetpropositionen har statsandelarna inom undervisningsministeriets förvaltningsområde dimensionerats

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 147/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om regionalt stödjande av transporter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 151/2002 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 a lagen om barndagvård och 4 och 28 lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 140/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav11och43 lagenomfinansieringav undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

12. Inkomststöd för jordbruket och trädgårdsodlingen och kompletterande åtgärder inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik

12. Inkomststöd för jordbruket och trädgårdsodlingen och kompletterande åtgärder inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik 12. Inkomststöd för jordbruket och trädgårdsodlingen och kompletterande åtgärder inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik F ö r k l a r i n g : Kapitlets rubrik har ändrats. Produktionskostnaderna inom jordbruket

Läs mer

20. (33.17 och 34.06, delvis) Utkomstskydd för arbetslösa

20. (33.17 och 34.06, delvis) Utkomstskydd för arbetslösa 20. (33.17 och 34.06, delvis) Utkomstskydd för arbetslösa F ö r k l a r i n g : Utkomsten för arbetslösa tryggas genom arbetslöshetsdagpenningen, som betalas enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa,

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 18 i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

RP 331/2010 rd. samt om avtalets giltighetstid.

RP 331/2010 rd. samt om avtalets giltighetstid. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 50 i barnskyddslagen, familjevårdarlagen och lagen om stöd för närståendevård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall

Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall 40. Pensioner F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av lantbruksföretagares

Läs mer

Finansieringen av sjukförsäkringen har uppdelats i en sjukvårdsförsäkring och en arbetsinkomstförsäkring.

Finansieringen av sjukförsäkringen har uppdelats i en sjukvårdsförsäkring och en arbetsinkomstförsäkring. 30. Sjukförsäkring F ö r k l a r i n g : Sjukförsäkringen kompletterar den offentliga hälso- och sjukvården genom att ersätta en del av befolkningens öppenvårdskostnader för läkemedel och resor samt genom

Läs mer

Kvalitetsrekommendation för att trygga ett bra åldrande och

Kvalitetsrekommendation för att trygga ett bra åldrande och Kvalitetsrekommendation för att trygga ett bra åldrande och förbättra servicen Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2013:11 Vasa den 16.8.2013 Viveca Arrhenius Socialråd Andelen 75 år fyllda

Läs mer

RP 165/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 i barnbidragslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 165/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 i barnbidragslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 165/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 i barnbidragslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att 7 i barnbidragslagen

Läs mer

RP 179/2009 rd. maximitiden på 500 dagar för arbeslöshetsdagpenning.

RP 179/2009 rd. maximitiden på 500 dagar för arbeslöshetsdagpenning. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och av vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Lagstadgade tjänster inom

Lagstadgade tjänster inom Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2001:7swe Lagstadgade tjänster inom social- och hälsovården SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Helsingfors 2002 2 LAGSTADGADE TJÄNSTER INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN

Läs mer

Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken

Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken Regeringens riktlinjer 7.11.2015 Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken I regeringsförhandlingarna beslöt regeringen att de självstyranden områdenas antal ska vara

Läs mer

Statsbudgeten Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning (förslagsanslag)

Statsbudgeten Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning (förslagsanslag) 30. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning (förslagsanslag) Under momentet beviljas 720 558 000 euro. Anslaget får användas till 1) betalning av statsandelar

Läs mer

Huvudtitel 33 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 33 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 33 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE För temporär betalning av förmåner ur allmänna fonden för social trygghet enligt 12 d i lagen om Folkpensionsanstalten får användas anslag

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 21 sysselsättningslagen, 9 lönegarantilagen, 8 lagen om lönegaranti för sjömän och lagen om kollektivavtal PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Arbetslöshetsgrad (%) 8,7 9,4 9,0 8,8

Arbetslöshetsgrad (%) 8,7 9,4 9,0 8,8 20. Utkomstskydd för arbetslösa F ö r k l a r i n g : Utkomsten för arbetslösa tryggas genom arbetslöshetsdagpenningen, som betalas enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, och arbetsmarknadsstödet.

Läs mer

Huvudsakligt innehåll

Huvudsakligt innehåll LAGFÖRSLAG nr x/2011-2012 Datum 2011-xx-xx Till Ålands lagting Privat socialvård Huvudsakligt innehåll Landskapsregeringen föreslår att landskapets blankettlagstiftning om privat socialservice ändras från

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om stöd

Läs mer

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN Kriterier för beviljande av stöd för närståendevård och tillämpningsanvisningar inom äldreomsorgen. Stödet

Läs mer

RP 25/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 och 87 i lagen om främjande av integration

RP 25/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 och 87 i lagen om främjande av integration Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 och 87 i lagen om främjande av integration PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 123/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav47aoch47b lagenomspecialiserad sjukvård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 111/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om planering av och statsandel PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att kostnadsfördelningen

Läs mer

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD Social- och hälsovårdsnämnden Godkänd 18.5.2006, trädde i kraft 1.6.2006 Godkänd

Läs mer

40. Pensioner. Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall

40. Pensioner. Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall Statsbudgeten 40. Pensioner F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av

Läs mer

INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK

INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK Bestämmelser, tillämpningar och reformförslag Gustav Wikström Grundskolans specialundervisning är lagstadgad GrUL 17 : Elever med lindriga inlärnings- eller anpassningssvårigheter

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 20 januari 2004 Nr 8 10 INNEHÅLL Nr Sidan 8 Statsrådets förordning om konfrontation... 25 9 Statsrådets förordning om behörighetsvillkor som

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring av inkomstskattelagen. Det föreslås

Läs mer

Statsbudgeten Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster

Statsbudgeten Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster 10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds närmast av moderskapsunderstödet, barnbidraget, militärunderstödet, det allmänna

Läs mer

Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät

Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät Skede 1 Information om uppgiftslämnaren 1. Information om uppgiftslämnaren * 2. Tjänstebeteckning * 3. E-post * 4. Telefon *. Information om Kommunen/*Samkommunen

Läs mer

RP 28/2010 rd. Universitetslagens 75 har samma innehåll som motsvarande särskilda bestämmelser som gäller Helsingfors universitetets rättigheter

RP 28/2010 rd. Universitetslagens 75 har samma innehåll som motsvarande särskilda bestämmelser som gäller Helsingfors universitetets rättigheter RP 28/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av universitetslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att universitetslagen ändras så att

Läs mer

RP 51/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om alterneringsledighet

RP 51/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om alterneringsledighet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om alterneringsledighet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om alterneringsledighet

Läs mer

Ofta ställda frågor om reformen av strukturerna i den specialiserade sjukvården och jourverksamheten i socialvårdslagen och hälso- och sjukvårdslagen

Ofta ställda frågor om reformen av strukturerna i den specialiserade sjukvården och jourverksamheten i socialvårdslagen och hälso- och sjukvårdslagen 19.5.2016 Ofta ställda frågor om reformen av strukturerna i den specialiserade sjukvården och jourverksamheten i socialvårdslagen och hälso- och sjukvårdslagen De ofta ställda frågorna och svaren handlar

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2013 samt till lag om ändring av inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Denna proposition innehåller

Läs mer

Huvudtitel 33 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 33 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 33 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE För temporär betalning av förmåner ur allmänna fonden för social trygghet enligt 12 d i lagen om Folkpensionsanstalten får användas anslag

Läs mer

RP 260/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 i lagen om företagshälsovård

RP 260/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 i lagen om företagshälsovård RP 260/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 i lagen om företagshälsovård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

Ett stöd i livets alla skeden

Ett stöd i livets alla skeden Ett stöd i livets alla skeden Trygghet för alla Folkpensionsanstalten (FPA) sköter om grundtryggheten för dem som bor i Finland. Alla som bor i Finland är kunder hos FPA i något skede av livet. Även personer

Läs mer

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster 10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds närmast av moderskapsunderstödet, barnbidraget, militärunderstödet, det allmänna

Läs mer

Statsbudgeten Studiestöd

Statsbudgeten Studiestöd 70. Studiestöd Studiestöd enligt lagen om studiestöd (65/1994) består av studiepenning, studiestödets bostadstillägg samt statsborgen för studielån. Studiepenningen är en skattepliktig förmån. Dessutom

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 59/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 88 lagen om fiske PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att den fiskevårdsavgift som

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BEGREPP OCH DEFINITIONER INOM NÄRSTÅENDEVÅRDEN 2. KRITERIER

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 19 februari 2007 Nr 167 168 INNEHÅLL Nr Sidan 167 Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om polisens uniform

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 197/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om kommunala pensioner och lag om införande av lagen om kommunala pensioner

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTEKOLLEKTIV- AVTALET FÖR LÄKARE 2014 2016 FÖR DEN ANDRA DELPERIODEN 1.1.2016 31.1.

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTEKOLLEKTIV- AVTALET FÖR LÄKARE 2014 2016 FÖR DEN ANDRA DELPERIODEN 1.1.2016 31.1. UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTEKOLLEKTIV- AVTALET FÖR LÄKARE 2014 2016 FÖR DEN ANDRA DELPERIODEN 1.1.2016 31.1.2017 1 Verkställande av de centrala arbetsmarknadsorganisationernas förhandlingsresultat

Läs mer

RP 108/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 39 i lagen om Finlands

RP 108/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 39 i lagen om Finlands Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 39 i lagen om Finlands skogscentral PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att övergångsbestämmelsen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av arbetspensionslagarna och av vissa lagar som har samband med dem PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 lagen om stödjande av arbetslösas frivilliga studier PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 59/2005 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om yrkesutbildade er inom hälso- och sjukvården PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 17 lagen om utredande av dödsorsak, 49 folkhälsolagen och 59 lagen om specialiserad sjukvård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare Lag om ändring av lagen om pension för företagare I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om pension för företagare (1272/2006) 19 21, 60, 61, 64 och 66 samt 74 3 mom., av dem 19 sådan den lyder

Läs mer

ETT VÄLMÅENDE FINLAND OCKSÅ I MORGON. Kommun- och servicestrukturreformen inom social- och hälsovården

ETT VÄLMÅENDE FINLAND OCKSÅ I MORGON. Kommun- och servicestrukturreformen inom social- och hälsovården ETT VÄLMÅENDE FINLAND OCKSÅ I MORGON Kommun- och servicestrukturreformen inom social- och hälsovården Alla skall ha rätt till ett hälsosamt och tryggt liv Utgångspunkten för kommun- och servicestrukturreformen

Läs mer

Statsbudgeten 2002. Budgetpropositionens ekonomisk-politiska utgångspunkter och mål

Statsbudgeten 2002. Budgetpropositionens ekonomisk-politiska utgångspunkter och mål Budgetpropositionens ekonomisk-politiska utgångspunkter och mål Den offentliga ekonomins stabilitet och de strukturpolitiska åtgärderna Allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken Den finanspolitiska

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av 4 och i lagen om stöd för närståendevård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att närståendevårdares rätt till

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statens pensioner och 9 lagen om statens familjepensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Adoptionslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Adoption av personer som uppnått myndighetsåldern. Allmänna bestämmelser

Adoptionslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Adoption av personer som uppnått myndighetsåldern. Allmänna bestämmelser I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Adoptionslag Utfärdad i Helsingfors den 20 januari 2012 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Syftet med adoption Syftet med adoption är att främja barnets bästa genom

Läs mer

RP 167/2004 rd. för 2005 och avses bli behandlad i. Den föreslagna lagen avses träda i kraft den. som begränsar i vilken mån man skall bekomststöd

RP 167/2004 rd. för 2005 och avses bli behandlad i. Den föreslagna lagen avses träda i kraft den. som begränsar i vilken mån man skall bekomststöd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om permanent och temporär ändring av lagen om utkomststöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om Propositionen

Läs mer

RP 166/2004 rd. I propositionen föreslås att bestämmelserna i lagen om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten

RP 166/2004 rd. I propositionen föreslås att bestämmelserna i lagen om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 och 7 a i lagen om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten och 24 a och 31 i lagen om rehabiliteringspenning PROPOSITIONENS

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås revideringar

Läs mer

RP 80/2015 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 80/2015 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om småbarnspedagogik och lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten

Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten Lagförslag 1. Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens tillämpningsområde I denna lag föreskrivs om den klientavgift som tas

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 240/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre PROPOSITIONENS

Läs mer

RP 92/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 92/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av folkpensionslagen och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås ändringar

Läs mer

AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012

AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012 UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIET 12.11.2010 AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012 GEMENSAMMA MÅLSÄTTNINGAR

Läs mer

RP 172/2007 rd. att skydda sig mot sådana ränte- och valutarisker som är förenade med ränteutjämningsverksamheten.

RP 172/2007 rd. att skydda sig mot sådana ränte- och valutarisker som är förenade med ränteutjämningsverksamheten. RP 172/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 i lagen om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygskrediter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

40. Pensioner. Utbetalade pensioner åren (mn euro)

40. Pensioner. Utbetalade pensioner åren (mn euro) 40. Pensioner F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av lantbruksföretagarnas

Läs mer

Statsbudgeten Studiestöd

Statsbudgeten Studiestöd 70. Studiestöd Studiestöd enligt lagen om studiestöd (65/1994) består av studiepenning, studiestödets bostadstillägg samt statsborgen för studielån. Studiepenningen är en skattepliktig förmån. Dessutom

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om allmänt bostadsbidrag och lag om ändring av lagen om bostadsbidrag för pensionstagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL UTKAST Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till socialvårdslag och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att en ny socialvårdslag

Läs mer

Huvudtitel 28 FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 28 FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 28 FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 01. Förvaltning 01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett tillägg på 95 000 euro. F ö r k l a r i n g

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 26 augusti 2014 676/2014 Lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice Utfärdad i Helsingfors den 22 augusti 2014 I enlighet med riksdagens

Läs mer

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster 10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds närmast av moderskapsunderstödet, barnbidraget, militärunderstödet, det allmänna

Läs mer

RP 40/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd

RP 40/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om studiestöd ändras. Det föreslås

Läs mer

RP 72/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete

RP 72/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete RP 72/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås en lag om främjande

Läs mer

Pargas stads utlåtande 2589/00.04.00/2015

Pargas stads utlåtande 2589/00.04.00/2015 Pargas stads utlåtande 2589/00.04.00/2015 BAKGRUNDSUPPGIFTER Respondentens officiella namn Pargas stad Namn på den person som antecknat svaret Kontaktuppgifter till ansvarspersonen för svaret Patrik Nygrén

Läs mer

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster 10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds närmast av moderskapsunderstödet, barnbidraget, militärunderstödet, det allmänna

Läs mer

RP 203/2009 rd. I propositionen föreslås det att 98 i lagen om statens pensioner ändras så att för militärpensioner

RP 203/2009 rd. I propositionen föreslås det att 98 i lagen om statens pensioner ändras så att för militärpensioner Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 98 i lagen om statens pensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att 98 i lagen om statens pensioner

Läs mer

RP 256/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till familjevårdslag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 256/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till familjevårdslag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 256/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till familjevårdslag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att en familjevårdslag ska stiftas. Familjevårdslagen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 i lagen om skatteredovisning PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att i lagen om skatteredovisning

Läs mer

RP 113/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

RP 113/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 203/2000 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till godkännande av rådets beslut av den 29 september 2000 om systemet rör Europeiska gemenskapernas egna medel (2000/597/EG) PROPOSITIONENS

Läs mer

RP 183/2009 rd. I propositionen föreslås en temporär ändring av familjevårdslagen. Enligt förhandsbedömningar

RP 183/2009 rd. I propositionen föreslås en temporär ändring av familjevårdslagen. Enligt förhandsbedömningar Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 3 i familjevårdarlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås en temporär ändring av familjevårdslagen.

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändringar som införandet av euron förutsätter i vissa lagar inom justitieministeriets förvaltningsområde PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Huvudtitel 33 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 33 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 33 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE F ö r k l a r i n g : Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde har till uppgift att för befolkningen främja god hälsa och

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2000 Utgiven i Helsingfors den 27 december 2000 Nr 1144 1152 INNEHÅLL Nr Sidan 1144 Lag om ändring av lagen om statsandelar till kommunerna... 3065 1145 Lag om ändring av lagen

Läs mer

RP 106/2015 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 106/2015 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen, ändring av en lag om ändring av sjukförsäkringslagen samt temporär ändring av 2 i

Läs mer

Kuntaliitto Kommunförbundet

Kuntaliitto Kommunförbundet Kuntaliitto Kommunförbundet Kommunerna ansvarar för basservicen och sörjer för invånarnas välfärd www.kommunerna.net Kommunens organisation FULLMÄKTIGE Revisionsnämnden KOMMUNSTYRELSEN NÄMNDERNA Huvudsakliga

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL UTKAST 18.8.2014 Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ordnandet av social- och hälsovården och till vissa lagar som hänför sig till den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I

Läs mer

ALLMÄN MOTIVERING. Statsbudgeten 2005

ALLMÄN MOTIVERING. Statsbudgeten 2005 ALLMÄN MOTIVERING Ekonomiska utsikter Inkomstposterna Balans och statsskulden Till riksdagen avlåts regeringens proposition om en andra tilläggsbudget för 2005. Den uppfattning av den ekonomiska utvecklingen

Läs mer

Lag. om ändring av folkpensionslagen

Lag. om ändring av folkpensionslagen Lag om ändring av folkpensionslagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i folkpensionslagen (568/2007) 105, och ändras 6, 10 och 11, 12 1 mom., 15 4 mom., 22 3 och 4 mom., 23, 33 2 mom., 35 1 mom.

Läs mer

Begäran om utlåtande SHM

Begäran om utlåtande SHM Begäran om utlåtande SHM 1. Organisationens officiella namn Namn - Finlandssvensk samling rf 2. Namn på den som skrivit in svaren Namn - Carola Antskog 3. Kontaktuppgifter till ansvarspersonen Namn Ställning

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av bestämmelser om deltidspension och individuell förtidspension PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer