20. (33.17 och 34.06, delvis) Utkomstskydd för arbetslösa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "20. (33.17 och 34.06, delvis) Utkomstskydd för arbetslösa"

Transkript

1 20. (33.17 och 34.06, delvis) Utkomstskydd för arbetslösa F ö r k l a r i n g : Utkomsten för arbetslösa tryggas genom arbetslöshetsdagpenningen, som betalas enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, och arbetsmarknadsstödet. Arbetslöshetsdagpenningen betalas antingen som grunddagpenning eller som inkomstrelaterad dagpenning. En arbetslös måste uppfylla arbetsvillkoret för att få dagpenning. Även en arbetslös som flyttar från Finland till ett annat EU- eller EES-land för att söka arbete kan få arbetslöshetsdagpenning för tre månader. Arbetsmarknadsstödet tryggar utkomsten för de arbetslösa bosatta i Finland som på grund av att de inte uppfyller arbetsvillkoret inte är berättigade till dagpenning eller vilkas rätt till dagpenning har upphört. Till arbetslösa med lång arbetslivserfarenhet betalas utbildningsdagpenning för den tid de bedriver frivilliga yrkesinriktade studier och till dem som är i arbetslivet betalas vuxenutbildningsstöd. Till deltagarna i arbetskraftsutbildning betalas utbildningsstöd och ersättning för uppehälle enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice. Ersättning för arbetsalternering betalas till en arbetstagare som blir alterneringsledig för den tid som arbetsgivaren avlönar en arbetslös. För att stöda sysselsättningen av uppsagda personer betalas utkomstskyddet för arbetslösa ut förhöjt till arbetssökande. Det tillägg för sysselsättningsplan som hänför sig till inkomstrelaterad dagpenning och grunddagpenning betalas för bl.a. den tid som en arbetskraftspolitisk utbildning varar och den tid arbete söks. Syftet med utkomstskyddet för arbetslösa är att garantera alla arbetslösa en skälig utkomst. Skälig utkomst definieras som en minimiutkomst och i relation till tidigare inkomster. Centrala mål för regeringen är att höja sysselsättningsgraden och förebygga den utslagning som orsakas av arbetslöshet. Man strävar efter att utveckla systemet gällande utkomstskydd för arbetslösa, inklusive vuxenutbildningsstödet, så att i synnerhet sysselsättningen stöds. Inom ramen för den revidering av pensionssystemet som innebär att man försöker sporra de anställda att stanna kvar i arbetslivet, främja arbetsförmågan och öka sysselsättningen har man från och med 2003 också reviderat systemet gällande utkomstskydd för arbetslösa. Till följd av att arbetslöshetspensionen upphör beviljas arbetslösa personer i åldern år rätt till tillläggsdagpenning. Tilläggsdagpenningen höjs i fråga om dem som har en lång arbetshistoria. Reformen gäller personer som är födda efter den 1 januari 1950 och dess verkningar infaller i huvudsak efter år Dessutom reviderades finansieringen av tilläggsdagarna så, att arbetsgivarnas finansieringsansvar kvarstår på motsvarande sätt som i fråga om arbetslöshetspensionerna. Verksamhetens omfattning utfall utfall uppskattning uppskattning Arbetslöshetsgrad (%) 8,4 7,7 6,7 6,3 Inkomstrelaterad dagpenning Antal ersatta inkomstrelaterade dagpenningar (mn st.) 31,7 29,2 26,1 23,8 Genomsnittlig dagpenning ( /dag) 46,0 47,1 48,4 49,6 Grunddagpenning Antal ersatta grunddagpenningar (mn st.) 5,2 4,8 4,2 4,0 Genomsnittlig dagpenning ( /dag) 22,6 22,7 23,3 23,8 Arbetsmarknadsstöd Antal dagar ersatta med arbetsmarknadsstöd (mn st.) 40,7 35,4 30,0 29,0 Genomsnittlig dagpenning inkl. ersättning för uppehälle ( /dag) 23,9 24,3 24,7 25,3 Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 1

2 Utbildningsdagpenning Ersättning till medlemmar i arbetslöshetskassa, antal dagar Ersättning till icke-medlemmar, antal dagar Dagpenning som betalats till medlemmar i a-kassa i genomsnitt ( / dag) 51,2 52,6 54,2 55,3 Dagpenning som betalats till icke-medlemmar i genomsnitt ( /dag) 25,6 25,9 26,3 26,8 Studiesociala förmåner vid arbetskraftsutbildning Antal dagar ersatta med förtjänststöd (mn st.) 2,9 2,8 2,8 2,8 Genomsnittligt förtjänststöd inkl. ersättning för uppehälle ( /dag) 58,8 60,8 63,0 65,4 Antal dagar ersatta med grundstöd (mn st.) 0,5 0,5 0,5 0,5 Genomsnittligt grundstöd inkl. ersättning för uppehälle ( /dag) 33,8 34,1 34,5 35,0 Antal studiedagar med arbetsmarknadsstöd 3,0 3,1 2,9 2,8 Vuxenutbildningsstöd Genomsnittligt antal mottagare/mån Utbetalad förmån i genomsnitt ( /mån.) Alterneringsersättning Ersättning till medlemmar i arbetslöshetskassa, antal dagar Ersättning till icke-medlemmar, antal dagar Ersättning till medlemmar i a-kassa i genomsnitt ( /dag) 40,9 42,0 43,2 44,4 Ersättning till icke-medlemmar i genomsnitt ( /dag) 17,0 17,1 17,2 17,6 31. ( ) Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas för betalning av statliga ersättningar till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte enligt lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (189/2001). Anslaget budgeteras enligt prestationsprincipen. F ö r k l a r i n g : Anslaget under momentet har höjts med euro med anledning av det ökade utnyttjande av ersättningen som revideringen av arbetsmarknadsstödet har gett upphov till. Verksamheten omfattar personer som länge varit arbetslösa och som får arbetsmarknadsstöd eller utkomststöd och för vilka kommunen ordnar arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte för främjande av sysselsättningen. Antalet personer som deltar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte beräknas uppgå till i genomsnitt personer, av vilka är under 25 år. För varje person som deltar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte får kommunen 10,09 euro i statlig ersättning för de dagar personen i fråga deltar i verksamheten, dock för högst fem dagar i veckan. I enlighet med regeringsprogrammet överförs statens ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde fr.o.m den 1 januari Ökad användning på grund av revideringen av arbetsmarknadsstödet budget budget bokslut ( ) Statsandel till arbetslöshetskassor Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas till finansiering av inkomstrelaterade förmåner enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) på det sätt som i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) och i lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) bestäms om statens andel. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 2

3 F ö r k l a r i n g : Den inkomstrelaterade dagpenningen finansieras av arbetslöshetsförsäkringsfonden, arbetslösheskassorna och staten. Av dagpenningen för löntagare utgör arbetslöshetskassornas andel i regel 5,5 procent, staten finansierar den del som motsvarar grunddagpenningen och fonden finansierar den resterande delen. Staten deltar dock inte i finansieringen av de dagpenningar som betalas under permitteringstid och för s.k. tilläggsdagar och inte heller i finansieringen av barnförhöjningarna. Av dagpenningen för företagare finansierar staten den del som motsvarar grunddagpenningen och barnförhöjningarna, medan företagarkassorna finansierar den resterande delen. I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till en lag som gäller beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i samband med vissa dagpenningar fr.o.m. den 1 januari 2008 så att pensionsavgiftens och arbetslöshetsförsäkringspremiens verkningar skall beaktas då de förvärvsinkomster som inverkar på arbetslöshetsdagpenningen fastställs. I anslutning till budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner fr.o.m. den 1 januari 2008 så, att gränsen för den lönesumma som utgör grund för arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie ändras. Ändringen inverkar inte på statens andel. Ändring i det uppskattade anslaget budget budget bokslut ( ) Grundskydd i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas till betalning av grunddagpenning och därtill ansluten barnförhöjning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa. F ö r k l a r i n g : De arbetslöshetsförsäkringspremier som uppbärs hos dem som inte är medlemmar i någon arbetslöshetskassa redovisas till Folkpensionsanstalten. Detta minskar behovet av anslag med euro. Behovet av anslag under detta moment minskar på grund av arbetsmarknadsstödet under moment Ändring i det uppskattade anslaget budget budget bokslut ( ) Arbetsmarknadsstöd Under momentet beviljas ett nettoanslag om euro. Anslaget får användas till 1) betalning av arbetsmarknadsstöd och ersättning för uppehälle som betalas på grundval av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) och lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande (493/1999) 2) betalning av grunddelen av den lönesubvention som med stöd av lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) betalas till arbetsgivaren för de personer berättigade till arbetsmarknadsstöd som är svårsysselsatta eller har fått arbetsmarknadsstöd i minst 65 dagar på grund av arbetslöshet och uppfyller villkoren i 7 kap. 12 a i lagen 3) betalning av en andel som motsvarar startpengens grunddel till personer som är berättigade till arbetsmarknadsstöd med stöd av lagen om offentlig arbetskraftsservice, och 4) betalning av ersättning för uppehälle och kostnader för försäkringsskydd för personer som får arbetslivsträning och arbetspraktik i enlighet med lagen om offentlig arbetskraftsservice. Lönesubventionens och startpengens grunddel samt försäkringarna budgeteras enligt prestationsprincipen, med undantag av Statskontorets olycksfallsförsäkringspremier som budgeteras enligt kontantprincipen. Vid nettobudgeteringen beaktas med stöd av 3 a 1 mom. 5 punkten i lagen om statsbudgeten de likviditetsbelopp som betalas till Folkpensionsanstalten, minskade med den återbäring som Folkpensionsanstalten betalar. F ö r k l a r i n g : Kommunerna och staten finansierar vardera hälften av arbetsmarknadsstödet i fråga om personer som har fått arbetsmarknadsstöd i minst 500 dagar av den tid de varit arbetslösa. Detta beräknas minska anslagsbehovet med euro. Till övriga delar finansieras arbetsmarknadsstödet helt av staten. Därutöver svarar staten för Folkpensionsanstaltens likviditet beträffande ar- Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 3

4 betsmarknadsstödet (likviditetsbelopp). Lagen om offentlig arbetskraftsservice ändras så, att arbetsmarknadsstöd kan beviljas företag i form av lönesubvention för sysselsättande av en ung person som varit arbetslös i tre månader i stället för som tidigare sex månader. Det beräknas att i genomsnitt personer får arbetsmarknadsstöd Av dem beräknas den andel som omfattas av kommunernas finansieringsansvar uppgå till personer i genomsnitt. Arbetsmarknadsstödets fulla belopp är lika stort som den oförhöjda grunddagpenning som avses i 6 kap. 1 1 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Stödet uppskattas år 2008 uppgå till 24,46 euro per dag. Det beräknas att arbetsmarknadsstödet betalas till personer som deltar i aktiva arbetskraftspolitiska åtgärder till ett belopp av sammanlagt euro, vilket är 50 procent av slutsumman under momentet. I enlighet med regeringsprogrammet överförs arbetsmarknadsstödet till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde fr.o.m den 1 januari Den beräknade användningen av anslaget Arbetsmarknadsstöd och ersättning för uppehälle som utbetalas av Folkpensionsanstalten Lönesubventioner och startstöd som utbetalas av TE-centralerna Försäkringspremier Sammanlagt Ändring i det uppskattade anslaget budget II tilläggsb budget bokslut ( ) Statsandel till utbildningsdagpenning Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas till 1) betalning av grunddagpenning som utbetalas i form av utbildningsdagpenning, arbetsmarknadsstöd och till dessa ansluten barnförhöjning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, och 2) finansieringen av sådan inkomstrelaterad dagpenning som betalas ut i form av utbildningsdagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, på det sätt som i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och i lagen om arbetslöshetskassor bestäms om statens andel. F ö r k l a r i n g : Utbildningsdagpenningen för arbetslösa finansieras på samma sätt som motsvarande arbetslöshetsförmåner. Staten finansierar således helt och hållet den andel som motsvarar grunddagpenningen. Det beräknas att utbildningsdagpenning år 2008 betalas till i medeltal personer, av vilka omfattas av förtjänstskyddet och 560 av grunddagpenningen budget budget bokslut ( ) Studiesociala förmåner för dem som deltar i arbetskraftspolitisk vuxenutbildning Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas till betalning av utbildningsstöd och ersättning för uppehälle enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) för studerande inom arbetskraftspolitisk vuxenutbildning vilkas utbildning finansieras med anslaget under moment (tidigare ), (tidigare ), (tidigare ) och (tidigare ) samt till betalning av arbetslöshetskassornas andel av förvaltningskostnaderna. F ö r k l a r i n g : De studiesociala förmånerna under utbildningstiden består av utbildningsstöd, ersättning för uppehälle och förhöjd ersättning för uppehälle. Utbildningsstödet beviljas antingen som grundstöd eller förtjänststöd. Grundstödet och förtjänststödets grunddel är lika stora som den grunddagpenning som avses i 6 kap. 1 1 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Med anslaget under momentet betalas grundstöd utan förhöjning, förtjänststödets grunddel och ersättningar för uppehälle. Grunddagpenningen beräknas utan förhöjning uppgå till 24,46 euro år Ersättningen för uppehälle är 8 euro per dag och den förhöjda ersättningen för uppehälle är 16 euro per dag. Med medel under momentet betalas även studiesociala förmåner till personer som deltar i arbetskraftsutbildningsprojekt som följer ESF-programmet under programperioden och finansieras med medel under moment och 65. Vid dimensioneringen av anslaget har av denna orsak som tillägg beaktats euro, Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 4

5 av vilka euro utgörs av medel för den ökade volymen av projekt som följer ESF-programmet. I övrigt har anslaget dimensionerats så att det motsvarar anskaffningen av ca studerandedagar som finansieras med medel under moment och Med anslaget beräknar man kunna betala utbildningsstöd för dagar. Under moment beräknar man kunna betala arbetsmarknadsstöd under utbildningstiden för dagar. Det beräknas att ersättning för uppehälle betalas ut för dagar och förhöjd ersättning för uppehälle för dagar. I enlighet med regeringsprogrammet överförs de studiesociala förmånerna för dem som deltar i arbetskraftspolitisk vuxenutbildning till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde fr.o.m den 1 januari Ändring i det uppskattade anslaget budget II tilläggsb budget bokslut ( ) Statsandel till vuxenutbildningsstöd Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas till betalning av statsandel enligt lagen om vuxenutbildningsstöd (1276/2000). F ö r k l a r i n g : Staten finansierar vuxenutbildningsstödets grunddel och arbetslöshetsförsäkringsfonden förtjänstdelen. Vuxenutbildningsstöd har betalats ut sedan den 1 augusti År 2008 betalas vuxenutbildningsstöd till uppskattningsvis i medeltal mottagare. Ändring i det uppskattade anslaget budget budget bokslut ( ) Statsandel till alterneringsersättning Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas till betalning av statsandel i enlighet med lagen om alterneringsledighet (1305/2002). F ö r k l a r i n g : Utgifterna för alterneringsersättningarna finansieras på samma sätt som motsvarande arbetslöshetsförmåner. Statens andel av ersättningar som betalas till medlemmar i en arbetslöshetskassa motsvarar grunddagpenningens andel av den inkomstrelaterade dagpenningen till fullt belopp. Alterneringsersättningarna till personer som inte hör till någon arbetslöshetskassa finansieras helt av staten. I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om alterneringsledighet. Ändring i det uppskattade anslaget budget budget bokslut Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 5

Arbetslöshetsgrad (%) 8,7 9,4 9,0 8,8

Arbetslöshetsgrad (%) 8,7 9,4 9,0 8,8 20. Utkomstskydd för arbetslösa F ö r k l a r i n g : Utkomsten för arbetslösa tryggas genom arbetslöshetsdagpenningen, som betalas enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, och arbetsmarknadsstödet.

Läs mer

för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 10 kap. 3 lagen om offentlig arbetskraftsservice och 7 kap. 8 lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice, 14 kap. 3 lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om arbetslöshetskassor och lagen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och en lag om ändring och temporär ändring

Läs mer

RP 136/2017 rd. I denna proposition föreslås det att lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner ändras.

RP 136/2017 rd. I denna proposition föreslås det att lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner ändras. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

RP 130/2009 rd. Lagen om alterneringsledighet, som varit i kraft för viss tid, upphör att gälla den 31 december

RP 130/2009 rd. Lagen om alterneringsledighet, som varit i kraft för viss tid, upphör att gälla den 31 december RP 130/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om alterneringsledighet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Lagen om alterneringsledighet, som varit i

Läs mer

RP 176/2013 rd. I denna proposition föreslås det att regeringens proposition med förslag till lag om

RP 176/2013 rd. I denna proposition föreslås det att regeringens proposition med förslag till lag om Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och till vissa lagar som har samband med den (RP

Läs mer

RP 179/2009 rd. maximitiden på 500 dagar för arbeslöshetsdagpenning.

RP 179/2009 rd. maximitiden på 500 dagar för arbeslöshetsdagpenning. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och av vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Finansieringen av sjukförsäkringen har uppdelats i en sjukvårdsförsäkring och en arbetsinkomstförsäkring.

Finansieringen av sjukförsäkringen har uppdelats i en sjukvårdsförsäkring och en arbetsinkomstförsäkring. 30. Sjukförsäkring F ö r k l a r i n g : Sjukförsäkringen kompletterar den offentliga hälso- och sjukvården genom att ersätta en del av befolkningens öppenvårdskostnader för läkemedel och resor samt genom

Läs mer

40. Pensioner. Utbetalade pensioner åren (mn euro)

40. Pensioner. Utbetalade pensioner åren (mn euro) 40. Pensioner F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av lantbruksföretagarnas

Läs mer

Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall

Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall 40. Pensioner F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av lantbruksföretagares

Läs mer

RP 87/2011 rd euro och 2,20 procent för den överskjutande. lönen för ett lönebelopp upp till

RP 87/2011 rd euro och 2,20 procent för den överskjutande. lönen för ett lönebelopp upp till Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 18 i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås bestämmelser

Läs mer

RP 49/2009 rd. som finns avtalad i den arbetssökandes jobbsökarplan. De föreslagna ändringarna är en del av regeringens

RP 49/2009 rd. som finns avtalad i den arbetssökandes jobbsökarplan. De föreslagna ändringarna är en del av regeringens Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om utkomstskydd

Läs mer

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift i fråga om vissa dagpenningar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

RP 130/2006 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 kap. 5 i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

RP 130/2006 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 kap. 5 i lagen om utkomstskydd för arbetslösa RP 130/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 kap. 5 i lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Det föreslås i propositionen

Läs mer

RP 165/2004 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om beaktande av arbetstagares pensionsavgift

RP 165/2004 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om beaktande av arbetstagares pensionsavgift Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

RP 43/2011 rd. institution i sådana ärenden som gäller det inkomstrelaterade systemet inom arbetslöshetsförsäkringen

RP 43/2011 rd. institution i sådana ärenden som gäller det inkomstrelaterade systemet inom arbetslöshetsförsäkringen Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och av lagen om tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning om samordning

Läs mer

60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Utgifterna under momentet föranleds huvudsakligen av statsandelen för driftskostnaderna för socialoch

Läs mer

RP 189/2005 rd. I denna proposition föreslås att lagen om utkomstskydd för arbetslösa ändras. I propositionen föreslås att ikraftträdandebestämmelsen

RP 189/2005 rd. I denna proposition föreslås att lagen om utkomstskydd för arbetslösa ändras. I propositionen föreslås att ikraftträdandebestämmelsen Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 15 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om utkomstskydd

Läs mer

RP 116/2010 rd. I proposition föreslås att sjukförsäkringslagen. företagare och lagen om pension för lantbruksföretagare.

RP 116/2010 rd. I proposition föreslås att sjukförsäkringslagen. företagare och lagen om pension för lantbruksföretagare. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 och 11 kap. i sjukförsäkringslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I proposition föreslås att sjukförsäkringslagen ändras.

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om utkomstskydd

Läs mer

RP 86/2007 rd. uppgifter i samband med uppbörden av självriskpremien

RP 86/2007 rd. uppgifter i samband med uppbörden av självriskpremien Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och av en lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner PROPOSITIONENS

Läs mer

Utkomstskydd för arbetslösa

Utkomstskydd för arbetslösa - - - Utkomstskydd för arbetslösa te-tjanster.fi Arbetslösa arbetssökandes rättigheter och skyldigheter En arbetslös arbetssökande person som anmält sig har rätt fftill arbets- och näringsbyråns TE-tjänster

Läs mer

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Momenten 30 och 31 i detta kapitel omfattas av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992). Dessutom

Läs mer

40. Pensioner. Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall

40. Pensioner. Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall Statsbudgeten 40. Pensioner F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av

Läs mer

till den del det är fråga om en aktiveringsplan,

till den del det är fråga om en aktiveringsplan, Landskapslag (2003:71) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa 2003:071 Landskapslag (2003:71) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Läs mer

Utkomstskydd för arbetslösa 2008

Utkomstskydd för arbetslösa 2008 Utkomstskydd för arbetslösa 2008 Den arbetslösa arbetssökandens rättigheter och skyldigheter Arbetslöshetsförmån betalas för att trygga den arbetslösa arbetssökandens utkomst under den tid då han eller

Läs mer

RP 223/2004 rd. I denna proposition föreslås att lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om arbetslöshetskassor,

RP 223/2004 rd. I denna proposition föreslås att lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om arbetslöshetskassor, Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och vissa andra lagar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att

Läs mer

RP 90/2013 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 90/2013 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

i fråga om vissa dagpenningar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

i fråga om vissa dagpenningar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift i fråga om vissa dagpenningar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om arbetslöshetskassor och 4 och 5 i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 63/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar PROPOSITIONENS

Läs mer

RP 115/2002 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 115/2002 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om utkomstskydd för arbetslösa och om ändring av lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

RP 126/2007 rd 2008.

RP 126/2007 rd 2008. RP 126/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 12 a i lagen om offentlig arbetskraftsservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Stöd vid arbetslöshet KORT OCH LÄTTLÄST

Stöd vid arbetslöshet KORT OCH LÄTTLÄST Stöd vid arbetslöshet KORT OCH LÄTTLÄST Innehåll Stöd vid arbetslöshet 2018 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 2 Arbetslöshetsdagpenning 2 Arbetsmarknadsstöd 4 Arbetsinkomster och arbetsmarknadsstöd

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2009 Utgiven i Helsingfors den 30 december 2009 Nr 1188 1193 INNEHÅLL Nr Sidan 1188 Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa... 5665 1189 Lag om ändring av lagen

Läs mer

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 2 Arbetslöshetsdagpenning 2 Arbetsmarknadsstöd 4 Arbetsinkomster och arbetsmarknadsstöd

Läs mer

RP 191/2005 rd. löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie för 2006 skall uppgå till 0,58 procent av lönen

RP 191/2005 rd. löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie för 2006 skall uppgå till 0,58 procent av lönen RP 191/2005 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 10 och 18 i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

RP 38/2009 rd. permitterats för minst 180 kalenderdagar eller som har varit permitterade under en motsvarande

RP 38/2009 rd. permitterats för minst 180 kalenderdagar eller som har varit permitterade under en motsvarande Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att lagen om offentlig

Läs mer

RP 223/2009 rd. I denna proposition föreslås att sjukförsäkringslagen,

RP 223/2009 rd. I denna proposition föreslås att sjukförsäkringslagen, Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, lagen om olycksfallsförsäkring och 6 kap. 4 i lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2003 Nr 1358 1370 INNEHÅLL Nr Sidan 1358 om ändring av 10 och 17 barnskyddslagen... 4551 1359 om ändring av 11 b patientskadelagen...

Läs mer

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

Statsbudgeten Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster

Statsbudgeten Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster 10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds närmast av moderskapsunderstödet, barnbidraget, militärunderstödet, det allmänna

Läs mer

RP 78/2007 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 5 och 11 i lagen om offentlig arbetskraftsservice

RP 78/2007 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 5 och 11 i lagen om offentlig arbetskraftsservice RP 78/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 5 och 11 i lagen om offentlig arbetskraftsservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Lag. om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Lag. om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa Lag om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 7 kap. 3, 4 4 mom. och 12 2 mom.,

Läs mer

Dessutom föreslås att självrisktiden förkortas från sju dagar till fem dagar.

Dessutom föreslås att självrisktiden förkortas från sju dagar till fem dagar. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om utkomstskydd

Läs mer

RP 78/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 6 i lagen om Utbildningsfonden

RP 78/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 6 i lagen om Utbildningsfonden Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 6 i lagen om Utbildningsfonden PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om Utbildningsfonden

Läs mer

RP 153/2016 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 153/2016 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om vuxenutbildningsstöd, lagen om Utbildningsfonden och 1 i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner PROPOSITIONENS

Läs mer

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster 10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds närmast av moderskapsunderstödet, barnbidraget, militärunderstödet, det allmänna

Läs mer

Utkomstskydd för arbetslösa

Utkomstskydd för arbetslösa - - - Utkomstskydd för arbetslösa te-tjanster.fi Arbetslösa arbetssökandes rättigheter och skyldigheter En arbetslös arbetssökande person som anmält sig har rätt fftill arbets- och näringsbyråns TE-tjänster

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och temporär ändring av 4 i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner PROPOSITIONENS

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 135/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås sjukförsäkringslagen bli ändrad.

Läs mer

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster 10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds närmast av moderskapsunderstödet, barnbidraget, militärunderstödet, det allmänna

Läs mer

RP 113/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

RP 113/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om utkomstskydd

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 19 juli 2001 Nr 636 644 INNEHÅLL Nr Sidan 636 Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa... 2045 637 Lag om ändring av 11 a och 24

Läs mer

Vissa preciseringar föreslås i de arbetskraftspolitiska

Vissa preciseringar föreslås i de arbetskraftspolitiska 1994 rd- RP 267 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd for arbetslösa, lagen om arbetslöshetskassor, lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Lag. om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) det inledande stycket i 2 kap. 1 2 mom., 10 2 mom. 2 4

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 december 2013 1049/2013 Lag om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2013

Läs mer

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster 10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds närmast av moderskapsunderstödet, barnbidraget, militärunderstödet, det allmänna

Läs mer

Utkomstskydd för arbetslösa

Utkomstskydd för arbetslösa - - - Utkomstskydd för arbetslösa te-tjanster.fi Arbetslösa arbetssökandes rättigheter och skyldigheter En arbetslös arbetssökande person som anmält sig har rätt fftill arbets- och näringsbyråns TE-tjänster

Läs mer

RP 236/2018 rd. I propositionen föreslås det att lagen om utkomstskydd för arbetslösa ändras.

RP 236/2018 rd. I propositionen föreslås det att lagen om utkomstskydd för arbetslösa ändras. Regeringens proposition till riksdagen om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa för att utveckla utkomstskyddet för arbetslösa för företagarnas icke-ägande familjemedlemmar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 2 a lagen om arbetslöshetskassor, ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om finansiering

Läs mer

RP 167/2004 rd. för 2005 och avses bli behandlad i. Den föreslagna lagen avses träda i kraft den. som begränsar i vilken mån man skall bekomststöd

RP 167/2004 rd. för 2005 och avses bli behandlad i. Den föreslagna lagen avses träda i kraft den. som begränsar i vilken mån man skall bekomststöd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om permanent och temporär ändring av lagen om utkomststöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om Propositionen

Läs mer

RP 5/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2015.

RP 5/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2015. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att till lagen om utkomstskydd

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUT- SKOTTETS BETÄNKANDE 40/2001 rd

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUT- SKOTTETS BETÄNKANDE 40/2001 rd SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUT- SKOTTETS BETÄNKANDE 40/2001 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 20 november

Läs mer

RP 94/2015 rd. I denna proposition föreslås det att lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och lagen om utkomstskydd för arbetslösa ändras.

RP 94/2015 rd. I denna proposition föreslås det att lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och lagen om utkomstskydd för arbetslösa ändras. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 lagen om stödjande av arbetslösas frivilliga studier

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 lagen om stödjande av arbetslösas frivilliga studier Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av arbetslösas frivilliga studier PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen

Läs mer

Statsbudgeten Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas

Statsbudgeten Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas 64. EU:s strukturfonders medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag)

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 december 2011 1577/2011 Skatteförvaltningens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning Utfärdat i Helsingfors den 29 december

Läs mer

och utbildningsstöd inom arbetskraftspolitisk

och utbildningsstöd inom arbetskraftspolitisk RP 64/1998 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om revidering av lagstiftningen gällande finansiering av arbets Iöshetsiönnåner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

RP 45/2006 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 45/2006 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 5 kap. 4 och 7 kap. 3 i lagen om offentlig arbetskraftsservice samt 2 kap. 20 och 7 kap. 5 i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Läs mer

RP 208/2013 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FEMTE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2013

RP 208/2013 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FEMTE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2013 RP 208/2013 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FEMTE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2013 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om underhållstrygghet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om underhållstrygghet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2007 Nr 1352 1358 INNEHÅLL Nr Sidan 1352 Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner... 5203 1353 Lag om ändring

Läs mer

Statsbudgeten (32.30, delvis) Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik

Statsbudgeten (32.30, delvis) Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik 30. (32.30, delvis) Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik F ö r k l a r i n g : Genom sysselsättnings- och företagsamhetspolitiken understöds för att genomföra tillväxtpolitiken kompetensutveckling

Läs mer

RP 124/2017 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2018 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 124/2017 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2018 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och av vissa andra lagar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

RP 51/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om alterneringsledighet

RP 51/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om alterneringsledighet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om alterneringsledighet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om alterneringsledighet

Läs mer

Huvudtitel 34 ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 34 ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 34 ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE F ö r k l a r i n g : Arbetsförvaltningens verksamhetsidé är att främja en fungerande arbetsmarknad, utvecklingen av arbetsorganisationerna, sysselsättningen

Läs mer

Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE F ö r k l a r i n g : I den kompletterande budgetpropositionen har statsandelarna inom undervisningsministeriets förvaltningsområde dimensionerats

Läs mer

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 2018 YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA YRITTÄJIEN MEDLEMSKAP I KASSAN LÖNAR SIG Syftet med att bli företagare är i allmänhet att uppnå framgång och oberoende. I en föränderlig och osäker

Läs mer

RP 159/2000 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 159/2000 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 159/2000 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag tilllag om ändring av lagen om arbetsmarknadsstöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om arbetsmarknadsstöd

Läs mer

RP 127/2005 rd. genom att betala dem rehabiliteringspenning för rehabiliteringstiden. För att detta mål skall kunna nås föreslås att lagen om

RP 127/2005 rd. genom att betala dem rehabiliteringspenning för rehabiliteringstiden. För att detta mål skall kunna nås föreslås att lagen om Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 18 i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Statsbudgeten Studiestöd

Statsbudgeten Studiestöd 70. Studiestöd Studiestöd enligt lagen om studiestöd (65/1994) består av studiepenning, studiestödets bostadstillägg samt statsborgen för studielån. Studiepenningen är en skattepliktig förmån. Dessutom

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2009 Utgiven i Helsingfors den 30 december 2009 Nr 1197 1212 INNEHÅLL Nr Sidan 1197 Lag om underrättelser till Europeiska gemenskapernas kommission om marknadskontrollen av

Läs mer

RP 161/2013 rd. som har arbetat i Finland under sin

RP 161/2013 rd. som har arbetat i Finland under sin Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om utkomstskydd

Läs mer

RP 144/1998 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 144/1998 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 144/1998 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av sysselsättningslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att sysselsättningslagen

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och lagen om rehabiliteringspenning PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att

Läs mer

Statsbudgeten Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning (förslagsanslag)

Statsbudgeten Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning (förslagsanslag) 30. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning (förslagsanslag) Under momentet beviljas 720 558 000 euro. Anslaget får användas till 1) betalning av statsandelar

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagstiftning som har samband med den fortsatta reformen av arbetskraftspolitiken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare Lag om ändring av lagen om pension för företagare I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om pension för företagare (1272/2006) 84 3 mom., sådant det lyder i lag 888/2014, ändras 2 1 mom. 9 punkten,

Läs mer

Statsbudgeten Studiestöd

Statsbudgeten Studiestöd 70. Studiestöd Studiestöd enligt lagen om studiestöd (65/1994) består av studiepenning, studiestödets bostadstillägg samt statsborgen för studielån. Studiepenningen är en skattepliktig förmån. Dessutom

Läs mer

TILL DIG SOM ANSÖKER OM DAGPENNING

TILL DIG SOM ANSÖKER OM DAGPENNING TILL DIG SOM ANSÖKER OM DAGPENNING MEDLEMSKAP Se till att du inte har några obetalda medlemsavgifter. Om du har betalat din medlemsavgift själv ber vi dig bifoga en kopia av det senaste betalningsverifikatet.

Läs mer

RP 117/2012 rd. utkomststödet och vissa andra grundskyddsförmåner som är bundna till utvecklingen

RP 117/2012 rd. utkomststödet och vissa andra grundskyddsförmåner som är bundna till utvecklingen RP 117/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en delvis tidigarelagd indexhöjning år 2013 av vissa förmåner som är bundna till folkpensionsindex PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om vuxenutbildningsstöd och lagen om alterneringsledighet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Rörlighetsunderstöd

Rörlighetsunderstöd Rörlighetsunderstöd 30.01.2019 Innehåll 1 Förmånsanvisning... 1 1.1 Rörlighetsunderstöd... 1 1.2 Rätt till rörlighetsunderstöd... 1 1.3 Rörlighetsunderstödets belopp och varaktighet... 4 1.4 Begränsningar

Läs mer

RP 42/2009 rd. för lagen om pension för företagare och lagen om pension för lantbruksföretagare. Lagen avses träda i kraft den 1 augusti 2009.

RP 42/2009 rd. för lagen om pension för företagare och lagen om pension för lantbruksföretagare. Lagen avses träda i kraft den 1 augusti 2009. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och i lagen om Utbildningsfonden PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Det föreslås att lagen om Utbildningsfonden ska ändras

Läs mer

RP 148/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om tillämpning av folkpensionsindex 2010

RP 148/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om tillämpning av folkpensionsindex 2010 RP 148/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om tillämpning av folkpensionsindex 2010 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en

Läs mer