Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör"

Transkript

1 Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Uppdatering

2 Förnyelse genom förändringsstöd Kommunernas uppgifter och roll i tillhandahållandet och produktionen av tjänster håller på att förändras. Under denna strategiperiod har Kommunförbundet gått in för en rullande strategi som innebär att vi när fullmäktige väljs och i mitten av mandattiden preciserar de strategiska målen efter behov. Det nya förfarandet är mer än välkommet. Den svåra ekonomiska situationen som alltjämt råder och social- och hälsovårdsreformen medför under de närmaste åren stora förändringar i kommunernas verksamhetsbetingelser och roll. Nu måste Kommunförbundet även ompröva sin förmåga att hjälpa kommuner som befinner sig i allt mer olikartade situationer. Som stöd i planeringen och genomförandet av vårdreformen behövs det ett omfattande program för förändringsstöd. Ur Kommunförbundets synvinkel går programmet ut på att främja en vårdreform som utgår från kommunerna och att i olika skeden av reformprocessen stödja kommunerna, samkommunerna och övriga organisationer som planerar reformen. Kommunernas roll utvecklas olika i och med reformen. Kommunernas roll eller roller förutsätter därför en omvärdering och visionsarbete under de närmaste åren. Kommunförbundet vill därför särskilt tillsammans med sina medlemmar och partner utveckla framförhållning. Genom att vara lyhörda för svaga signaler kan vi få en bättre förståelse för hur framtiden kan tänkas se ut. Framförhållning innebär inte att vi försöker förutspå framtiden utan att vi bättre kan förbereda oss på eventuella utvecklingsförlopp. Våren 2014 genomförde Kommunförbundet tillsammans med förbundets politiska ledning ett pilotprojekt om prognostiseringsarbete. Målet var att synliggöra nya möjliga framtidsbilder: vilka är den offentliga sektorns, företagens, organisationernas och kommuninvånarnas roller i den framtida välfärden? Hur omorganiseras serviceproduktionen? Vad är ett bra liv i framtiden? En central fråga var den omfattande omvärderingen av utsikterna inom välfärden under de närmaste åren. Att hitta framtidens välfärdsmodeller och välfärdstjänster kräver kontinuerlig prognostisering och utveckling av partnerskap. Vi har inlett ett beredningsarbete som syftar till en gemensam nationell process med framförhållning inom välfärden år Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma verkställande direktör 2 Bilder: Heli Sorjonen

3 Kommunförbundets primära uppgift, vision 2020 och strategiska val Finlands Kommunförbund grundades år Kommunförbundet bildades av sju kommunala centralorganisationer. I 20 år eller under en hel generation har förbundet varit kommunernas gemensamma och enda intresseorganisation. Kommunernas uppgifter och roll i att förse och producera tjänster håller på att förändras. Förändringarna gör kommunfältet allt mer mosaikartat, vilket betyder att Kommunförbundet har en krävande ställning som intresseorganisation. Vi måste följa förändringarna i våra medlemskommuner och kunna identifiera och tillgodose olika medlemmars och kunders behov. Utgångspunkten i strategin Kommunförbundet 2020 Nya generationens aktör, som antogs år 2013, är att vi med sikte på 2020 bygger framtiden i en föränderlig omvärld. I strategin skapar vi en bild av Kommunförbundets framtid genom att klarlägga förbundets primära uppgift, vision och strategiska val. I en värld som förändras snabbt ska det vara möjligt att ompröva de strategiska målen på kort sikt. Kommunförbundets strategi fokuserar på utsikterna två år framåt i tiden ( och ). Tanken bakom den rullande strategin är att riktningen till behövliga delar preciseras vartannat år. Under strategiperioden vill vi stärka det proaktiva greppet i framtidsbyggandet och effekterna av vårt arbete för kommuninvånarnas välfärd. Vi vill tillsammans med våra medlemmar och olika partner utvärdera, prognostisera och ta fram nya synsätt och lösningar för framtida välfärdsmodeller och välfärdsservice. Verksamheten i närmiljön kräver framförhållning. Tillsammans med kommunerna bygger vi framtiden för kommuninvånarna. 3

4 I denna uppdatering av strategin fastställer vi våra mål för Det innebär också att vi omprövar vår position i relation till medlemmarna och kunderna. Kommunförbundet måste även ompröva sin förmåga att hjälpa kommuner i allt mer olika situationer. Tillämpningen av strategin styrs av Kommunförbundets verksamhetsplan som görs upp varje år. I verksamhetsplanen betonar vi konkreta åtgärder enligt strategin för att förankra våra mål i vardagen. Finlands Kommunförbund Strategin i vardagen under två år: Tydliga och konkreta åtgärder Mandattiden Bedömning av hur man lyckats Bedömning av hur man lyckats Mandattiden Åtgärder Strategiska mål uppdatering Åtgärder Åtgärder 2016 Strategiska mål uppdatering Åtgärder Vision 2020 Strategin Kommunförbundet 2020 Nya generationens aktör Val och mål Syn på omvärldsförändringarna Kommunförbundets primära uppgift Utgångspunkter för Kommunförbundets primära uppgift: z Som en metod i byggandet av framtiden stärker vi tillsammans med kommunerna planeringen och beredskapen för framtiden. z Vi ansvarar för att förutsättningarna för välfärd med tanke på både kommunerna och kommuninvånarna tillgodoses. z Vi vill allt tydligare vara kommunernas gemensamma forum och samordnare och påverka tillsammans med kommunerna. z Vi utnyttjar nätverk och kunnandet i dem på ett nytt sätt för att stärka samhällseffekten av intressebevakningen, utvecklingen och tjänsterna. Kommunförbundets primära uppgift som nya generationens aktör VI BYGGER TILLSAMMANS MED KOMMUNERNA EN HÅLLBAR FRAMTID FÖR KOMMUNINVÅNARNA Kommunförbundet arbetar för livskraftiga kommuner och regionala samhällen. Vi bevakar kommunernas intressen, står till kommunernas tjänst och är deras utvecklingspartner. Vi utvecklar inkluderande servicesystem och demokratiskt styrda kommunkoncerner för att trygga kommuninvånarnas välfärd. 4

5 Vi bygger tillsammans med kommunerna framtiden för kommuninvånarna. Med detta vill vi betona effekterna av vår verksamhet också för slutkunderna, dvs. kommuninvånarna (våra kunders kunder). Vi bygger också en hållbar framtid för kommunerna. Vår centrala uppgift är att samordna socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara lösningar för olika kommuners behov. Med hållbarhet avser vi också rättvisa mellan generationerna, jämställdhet mellan könen och likabehandling av kommuninvånarna. Vision 2020 och de strategiska valen Kommunförbundets vision Kommunförbundet är en aktiv påverkare och intressebevakare som företräder alla kommuner, främjar en stark kommunal självstyrelse och förnyar de kommunala tjänsterna. Förverkligandet av visionen innebär att Kommunförbundet bör göra olika val. Med strategiska val avses val som är viktiga med tanke på visionen och som anger riktningen för de långsiktiga strategiska målen ( ) och för åtgärdshelheterna på kort sikt ( ). Kommunförbundets strategiska val 1 Livskraftiga kommuner och samhällen och välmående kommuninvånare. 2 Fungerande kommunkoncerner 3 Kommunförbundet som nätverkande organisation Bild: Pixhill 5

6 I vårt första val betonas livskraft och förnyelseförmåga. Livskraften i de lokala och regionala samhällena utgår från kommunerna, kommuninvånarna, olika företag och många andra aktörer. Kommunen kan påverka och skapa förutsättningar för livskraft, eftersom den står för gemensamt ansvar, lokalkännedom och demokratiskt inflytande. Vi betonar också effekterna av Kommunförbundets arbete för kommuninvånarnas välfärd. Med kommunkoncerner avses kommunens egen organisation (modersamfund), inklusive affärsverk och sammanslutningar i vilka kommunen har bestämmande inflytande. Kommunkoncernen är förutom sin ekonomiskt-juridiskt definierade form också en funktionell och kulturell sammanslutning. Vi vill aktivt vara med och utveckla kommunkoncernernas ledning och strukturer tillsammans med kommunerna. Det tredje valet avser Kommunförbundets interna förnyelse med avseende på ledarskap, strukturer, verksamhetsmodell och verksamhetskultur. Kommunförbundets vision, primära uppgift och strategiska val 1. Livskraftiga kommuner och samhällen och välmående kommuninvånare 2. Fungerande kommunkoncerner 3. Kommunförbundet som nätverkande organisation 6

7 Strategiska mål för De strategiska målen med utgångspunkt i våra strategiska val: 1. Livskraftiga kommuner och samhällen och välmående kommuninvånare Kommunernas roll, den kommunala ekonomin och självstyrelsen 1.1 Vi stärker olika slags kommuners roll, en hållbar kommunal ekonomi och den kommunala självstyrelsen. Välfärd 1.2 Vi klarlägger kommunernas roll i skapandet av förutsättningar för invånarnas välfärd. Livskraft 1.3 Vi förbättrar kommunernas förutsättningar att utveckla den lokala livskraften. 2. Fungerande kommunkoncerner Kommunkoncernerna 2.1 Vi skapar genuint mervärde och verkningsfulla lösningar för kommunkoncernernas krävande behov. Personaltillgång och kompetens 2.2 Vi skapar förutsättningar för tillgången till kompetent personal i kommunerna. 3. Kommunförbundet som nätverkande organisation 3.1 Vi stärker vårt kompetenskapital genom att införa en ny nationell, nordisk, europeisk (EU) och internationell nätverksmodell. 3.2 Vi förnyar vår kundservicemodell och vår verksamhetsmodell för utveckling och intressebevakning. 3.3 Vårt mål är att ekonomin år 2017 ska vara i balans efter intäkterna från placerings- och finansieringsverksamheten. Det innebär en resultatförbättring på euro per år under Resultatet ska förbättras genom både ökad försäljning av produkter och tjänster och anpassning av kostnaderna. 7

8 Kommunförbundets ompositionering Kommunförbundets medlemmar är kommunerna i vårt land. Det kommunala fältet, dvs. kommunerna och olika kommunalt anknutna organisationer, står inför djupgående förändringar under detta decennium. Kommunernas särutveckling sker i allt snabbare takt, och det märks i förutsättningarna att stärka livskraften och trygga kommuninvånarnas välfärd. Kommunerna har blivit mångfasetterade koncerner med mycket olika aktörer bland annat i affärsverk, aktiebolag och sammanslutningar i vilka kommunerna har bestämmande inflytande. Hälso- och sjukvårdsreformen innebär att mångfalden ökar. De många utvecklingsvägarna sporrar oss att omvärdera vår uppgift. Under senare delen av strategiperioden ändrar vi inriktningen i vår verksamhet så att vi kan hjälpa kommuner i olika situation. Kommunförbundets ompositionering STRATEGISKA VAL 1.Livskraftiga kommuner och samhällen och välmående kommuninvånare 2. Fungerande kommunkoncerner 3. Kommunförbundet som nätverkande organisation STRATEGISKA MÅL 1.1 Vi stärker olika slags kommuners roll, en hållbar kommunal ekonomi och den kommunala självstyrelsen 1.2 Vi klarlägger kommunernas roll när det gäller att skapa förutsättningar för invånarnas välfärd. 1.3 Vi förbättrar kommunernas förutsättningar att utveckla den lokala livskraften. 2.1 Vi skapar genuint mervärde och verkningsfulla lösningar för kommunkoncernernas krävande behov. 2.2 Vi skapar förutsättningar för tillgången till kompetent personal i kommunerna. Justering av målen Bättre kundorientering i uppfyllelsen av strategin Hur kan vi hjälpa kommuner i olikartade situationer? Ompositionering 8

9 Tillämpning av strategin i vardagen Ett medvetet val i Kommunförbundets strategi är att betona utsikterna två år framåt i tiden, liksom också de konkreta åtgärderna enligt strategin. Tanken bakom den rullande strategin är att både strategins riktning och åtgärderna kommer att preciseras till behövliga delar vartannat år. I genomförandet av strategin som antagits av styrelsen och fullmäktige ingår åtgärdsprogram som utarbetas för att förbundets mål ska uppnås och enheternas verksamhetsplaner. Strategin är också en viktig utgångspunkt för individuella resultat- och utvecklingssamtal. Strategin följs regelbundet upp i förbundets ledningsgrupp och i den utvidgade ledningsgruppen. Förbundet utvecklar utvärderingen av hur tillämpningen av strategin lyckas sett till service- och prestationsförmågan samt samhällseffekten. Strategin är konkreta handlingar i vardagen. Steget mellan ord och handling får inte vara alltför långt. Huruvida strategin är bra eller mindre bra beror på hurdan verksamhet den i praktiken ger upphov till. Kommunförbundets strategi är handlingar i vardagen Kommunförbundets strategi i vardagen Livskraftiga kommuner och samhällen och välmående kommuninvånare Visionen 2020 Kommunförbundet är en aktiv påverkare som företräder alla kommuner, främjar en stark kommunal självstyrelse och förnyar de kommunala tjänsterna Fungerande kommunkoncerner 3. Kommunförbundet som nätverkande organisation Vi bygger tillsammans med kommunerna en hållbar framtid för kommuninvånarna. Vi bygger tillsammans med kommunerna en hållbar framtid för kommuninvånarna. 9

Utvecklingsprogrammet Ny kommun 2017. En livskraftig kommuns visioner och verksamhetsmodeller under kommande decennier

Utvecklingsprogrammet Ny kommun 2017. En livskraftig kommuns visioner och verksamhetsmodeller under kommande decennier Utvecklingsprogrammet Ny kommun 2017 En livskraftig kommuns visioner och verksamhetsmodeller under kommande decennier Ny Kommun 2017 Kuntaliitto Julkaisun ostikko Den finländska kommunen en framgångshistoria

Läs mer

FINLANDS FRAMGÅNG SKAPAS LOKALT. Kommunförbundets strategi för fullmäktigeperioden

FINLANDS FRAMGÅNG SKAPAS LOKALT. Kommunförbundets strategi för fullmäktigeperioden FINLANDS FRAMGÅNG SKAPAS LOKALT Kommunförbundets strategi för fullmäktigeperioden 2017 2021 DET STORA HJULET: Drivkrafterna för förändring i kommunerna och regionerna Förändrade levnadssätt Intelligent

Läs mer

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/2013 1 Mötesinformation Tid Torsdag 28.11.2013 kl. 9.04 14.36 Plats Kommunernas hus, stora föreläsningssalen och konferensrummen Andra linjen 14, Helsingfors Suomen Kuntaliitto

Läs mer

ENERGI OCH VÄLFÄRD UR MÅNGFALDEN jämlikhet - och likabehandlingsplanen ( ) 04/2019. MARJO HANNU-JAMA Utvecklingsplanerare Stadsutveckling

ENERGI OCH VÄLFÄRD UR MÅNGFALDEN jämlikhet - och likabehandlingsplanen ( ) 04/2019. MARJO HANNU-JAMA Utvecklingsplanerare Stadsutveckling ENERGI OCH VÄLFÄRD UR MÅNGFALDEN jämlikhet - och likabehandlingsplanen (2017-2018) 04/2019 MARJO HANNU-JAMA Utvecklingsplanerare Stadsutveckling Befolkningen 67 600 kommuninvånare - ca 70% finskspråkiga

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖR PIA NURME BORGÅ GÖR EN SEPARAT UTREDNING OM PRODUKTIONEN AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖR PIA NURME BORGÅ GÖR EN SEPARAT UTREDNING OM PRODUKTIONEN AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖR PIA NURME BORGÅ GÖR EN SEPARAT UTREDNING OM PRODUKTIONEN AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER DE VIKTIGASTE FÖRÄNDRINGARNA UR KOMMUNERNAS SYNPUNKT NÄR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS-

Läs mer

Strategin för åren

Strategin för åren Strategin för åren 2019 2020 1Utgångspunkter för strategiarbetet och den nya verksamhetsmiljön Kundfokus Konkurrens om kompetent personal Strategin för åren 2019 2020 ses som en uppdatering av den föregående

Läs mer

Ett hållbart Varberg Socialt - Ekonomiskt - Ekologiskt

Ett hållbart Varberg Socialt - Ekonomiskt - Ekologiskt 2020-2023ff Ett hållbart Varberg Socialt - Ekonomiskt - Ekologiskt Mål och inriktning 2020-2023 Antaget av kommunfullmäktige 2019-04-23 Förord Tillsammans gör vi Varberg ännu bättre Vi har i kommunen under

Läs mer

Världens bästa medborgarorganisationsverksamhet. STEAs strategi

Världens bästa medborgarorganisationsverksamhet. STEAs strategi Världens bästa medborgarorganisationsverksamhet STEAs strategi STEAs verksamhet styrs av en ny strategi Strategin ger riktlinjerna för STEAs verksamhet och för hurudana mål som i framtiden styr STEAs understödsverksamhet

Läs mer

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING FINANSMINISTERIET Avdelningen för förvaltningsutveckling CAF - HÅLLBAR UTVECKLING Hållbar utveckling innebär att vi lämnar de framtida generationerna lika mycket möjligheter som vi har haft, om inte rentav

Läs mer

Bakgrunds PM för Kommunförbundets strategi 2013 2014

Bakgrunds PM för Kommunförbundets strategi 2013 2014 Bakgrunds PM för Kommunförbundets strategi 2013 2014 Verksamhetsmiljöns föränderliga spelplaner: vår syn på förändringskrafterna och utvecklingens riktning Kommunförbundet 2020 Nya generationens aktör

Läs mer

Minskningen av näringsbelastningen på Östersjön och förbättringen av säkerheten vid sjötransporterna kräver internationellt samarbete.

Minskningen av näringsbelastningen på Östersjön och förbättringen av säkerheten vid sjötransporterna kräver internationellt samarbete. Innehållsförteckning 1. Visionär topputvecklare av Nyland 2. Landskapets utvecklingsmål 3. Mål inom strategiskt partnerskap 4. Mål inom kommunikation och kompetens 5. Viktigaste intressegruppers förväntningar

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

2017 Strategisk plan

2017 Strategisk plan 2017 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige

Läs mer

Handbok om utvecklingssamtal. ledning. Samarbete ger goda resultat

Handbok om utvecklingssamtal. ledning. Samarbete ger goda resultat Handbok om utvecklingssamtal för kommundirektören och kommunens politiska ledning Samarbete ger goda resultat 2 Till läsaren Ledningen av kommunerna sker i samarbete mellan den politiska och den professionella

Läs mer

STRATEGI FÖR KARLEBY. Utkast till innehåll

STRATEGI FÖR KARLEBY. Utkast till innehåll STRATEGI FÖR KARLEBY Utkast till innehåll 5.9.2017 5.9.2017 Hur är läget, Karleby? De centrala utvecklingsmätarna för Karleby uppvisar ytterst goda resultat vid en nationell jämförelse, med undantag för

Läs mer

Kyrkslätts kommunstrategi

Kyrkslätts kommunstrategi KIRDnr-2017-952 Kyrkslätts kommunstrategi Tähän tarvittaessa otsikko 2018 2021 Fge 18.12.2017 91: Kyrkslätts kommunstrategi 2018 2021 Kyrkslätts värden Mod betyder för oss fördomsfrihet att pröva på nya

Läs mer

KARLEBY STADS PERSONALPROGRAM. Godkänt i stadsstyrelsen

KARLEBY STADS PERSONALPROGRAM. Godkänt i stadsstyrelsen KARLEBY STADS PERSONALPROGRAM 2018 2021 Godkänt i stadsstyrelsen 10.9.2018 341 1 Inledning Personalprogrammet stöder verkställandet av Karleby stads strategi. Stadsstrategin Karleby förnyas djärvt har

Läs mer

Strategiska planen

Strategiska planen Strategiska planen 2015 2020 Strategisk plan Datum för beslut: 2015-04-08 Kommunledningskontoret Reviderad: Beslutsinstans: Giltig till: 2020 Innehållsförteckning 1. Så styrs Vännäs kommun... 4 2. Vad

Läs mer

Den nya kommunallagen

Den nya kommunallagen Den nya kommunallagen Översättarseminarium Borgå 21-22.4.2015 Välkommen Kursinnehåll Utgångspunkter för den nya kommunallagen Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser Vad förändras och vad är som förut?

Läs mer

Kommunförbundet och servicestrukturreformen

Kommunförbundet och servicestrukturreformen Kommunförbundet och servicestrukturreformen Tarja Myllärinen Direktör, social och hälsovåd Finlands Kommunförbund Kommunreformen och strukturreformen i samma takt Ansvaret för ordnandet av uppgifter och

Läs mer

Kvalitetspolicy för Eskilstuna kommunkoncern

Kvalitetspolicy för Eskilstuna kommunkoncern Kvalitetspolicy Kvalitet är att tillgodose invånar-, kund- och brukarbehov genom att göra rätt sak på rätt sätt och att med tilldelade resurser uppnå avsett resultat Kvalitetspolicyn är antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunreformerna utmanar ledarskapet

Kommunreformerna utmanar ledarskapet Kommunreformerna utmanar ledarskapet - iakttagelser från forskningen Nordic Conference: Courage in Social Work Arbetsgrupp 30: Ledningen av socialt arbete i förändring Helsingfors 12.6.2015 Marianne Pekola-Sjöblom

Läs mer

Sundbybergs stads näringslivspolicy 1

Sundbybergs stads näringslivspolicy 1 KOMMUNKONTORET 2013-04-05 1 (5) Sundbybergs stads näringslivspolicy 1 Övergripande mål Grunden för välfärd för Sundbybergs stads invånare är en hållbar och långsiktig ekonomisk tillväxt. Företagandet är

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Överenskommelsen Värmland

Överenskommelsen Värmland Överenskommelsen Värmland för samverkan inom det sociala området mellan Region Värmland och den idéburna sektorn i Värmland 1 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Vision... 4 Syfte och Mål... 4 Värdegrund...

Läs mer

2019 Strategisk plan

2019 Strategisk plan 2019 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige

Läs mer

Handlingsplan. Strategi för ökad internationalisering

Handlingsplan. Strategi för ökad internationalisering Handlingsplan genomförande Strategi för ökad internationalisering Skara kommun 2017-01-23 Inledning Skara kommuns strategi för ökad internationalisering uttrycker kommunens ambition och vilja till att

Läs mer

INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR UMEÅ KOMMUN

INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR UMEÅ KOMMUN INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR UMEÅ KOMMUN Dokumentnamn: Internationellt program Dokumentansvarig: Tillväxt/Näringslivsservice Godkänd av: Kommunfullmäktige Version: [1.0] Dokumentdatum: 2018-03-26 KS-2017/00536-15

Läs mer

Så verkställs Norrbottens folkhälsostrategi -så förbättras hälsan

Så verkställs Norrbottens folkhälsostrategi -så förbättras hälsan Så verkställs Norrbottens folkhälsostrategi -så förbättras hälsan 2018-2022 Norrbottens folkhälsostrategi 2018-2026 antogs i december 2017 Norrbottens regionala handlingsplan antogs i december 2018 Regional

Läs mer

Fullmäktigeledamöterna bygger framtidens kommun

Fullmäktigeledamöterna bygger framtidens kommun Det framgångsrika Finland skapas lokalt Fullmäktigeledamöterna bygger framtidens kommun Kommunstiftelsen erbjuder utbildning för de nya fullmäktige #framtidenskommun Det framgångsrika Finland skapas lokalt

Läs mer

En tydlig värdegrund som. Stöd till lärarna i

En tydlig värdegrund som. Stöd till lärarna i Världens bästa och jämlika grundskola förutsätter att alla aktörer arbetar långsiktigt och i samma riktning samt en gemensam verksamhetskultur. Skolans vardag och nationella beslut måste mötas bättre än

Läs mer

FinELib. FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå

FinELib. FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå FinELib strategi 2007 2015 FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå VISION: FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

1 Varför behöver vi hållbar utveckling?

1 Varför behöver vi hållbar utveckling? Hållbar utveckling vid FPA 2012 Innehåll 1 Varför behöver vi hållbar utveckling? 3 Fokus på hållbarhet 3 Grunden för och målet med programmet 3 En gemensam global utmaning 3 Hållbarhet är summan av många

Läs mer

ANSÖKNINGSINFO. ESF-utlysningen som stängs En bra ansökning

ANSÖKNINGSINFO. ESF-utlysningen som stängs En bra ansökning ANSÖKNINGSINFO ESF-utlysningen som stängs 1.10.2015 En bra ansökning Egenskaper hos en bra ansökan Förenlig med programmet och utlysningen Tydligt skriven; vad som eftersträvas vad som görs för att uppnå

Läs mer

#FramtidaKimitoön STRATEGI

#FramtidaKimitoön STRATEGI #FramtidaKimitoön STRATEGI 2017 2021 KIMITOÖNS STRATEGI NU OCH FRAMÖVER Att ta fram Kimitoöns kommuns nya strategi har varit givande. Vi har öppnat upp möjligheten för alla invånare och hela personalen

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

UNGDOMSORGANISATIONERNA, SAMHÄLLET OCH FRAMTIDEN VÅR ROLL OCH VÅRT VÄRDE

UNGDOMSORGANISATIONERNA, SAMHÄLLET OCH FRAMTIDEN VÅR ROLL OCH VÅRT VÄRDE UNGDOMSORGANISATIONERNA, SAMHÄLLET OCH FRAMTIDEN VÅR ROLL OCH VÅRT VÄRDE LSU:s uppdrag och syfte LSU är samarbetsorganet för svenska ungdomsorganisationer. LSU arbetar utifrån demokratisk grund för att

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Överenskommelsen Botkyrka. Idéburna organisationer och Botkyrka kommun i samverkan. för ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Botkyrka

Överenskommelsen Botkyrka. Idéburna organisationer och Botkyrka kommun i samverkan. för ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Botkyrka 1(6) Överenskommelsen Botkyrka Idéburna organisationer och Botkyrka kommun i samverkan för ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Botkyrka Gemensam deklaration Vår gemensamma deklaration om samverkan

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

Verksamhetsplan för utskrift (Barn och utbildning)

Verksamhetsplan för utskrift (Barn och utbildning) Verksamhetsplan för utskrift - 2019 (Barn och utbildning) Målområden Indelning Beskrivning Ansvarig Övergripande Attraktiv kommun Externt Här känner sig alla välkomna. Här är det enkelt, här är det möjligt

Läs mer

#FramtidaKimitoön Page 1

#FramtidaKimitoön Page 1 2017-2021 #FramtidaKimitoön 9.12.2016 Page 1 Kimitoöns strategi nu och framöver Att ta fram Kimitoöns kommuns nya strategi har varit givande. Vi har öppnat upp möjligheten för alla invånare och hela personalen

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Inledning Kommunfullmäktiges strategiska målområden och prioriterade mål På väg mot västkustens kreativa mittpunkt!...

Inledning Kommunfullmäktiges strategiska målområden och prioriterade mål På väg mot västkustens kreativa mittpunkt!... INNEHÅLL Inledning... 2 Kommunfullmäktiges strategiska målområden och prioriterade mål... 2 På väg mot västkustens kreativa mittpunkt!... 2 Ett hållbart Varberg... 2 Socialnämndens mål- och inriktning...

Läs mer

11 Strategikartan 2016 2019

11 Strategikartan 2016 2019 Magistraternas strategi för 2016 2019 5 Verksamhetsidé och värden 7 En föränderlig verksamhetsomgivning 11 Strategikartan 2016 2019 13 Verkställandet av strategin 17 Uppföljning och utvärdering BILAGA

Läs mer

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne Koncernkontoret Regional utveckling Område samhällsplanering Ann-Christine Lundqvist Strateg 044-309 32 38 ann-christine.lundkvist@skane.se Datum 2015-11-02 1 (5) Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop

Läs mer

Plan för Social hållbarhet

Plan för Social hållbarhet 2016-02-08 Plan för Social hållbarhet i Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen 1 Sida 2 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte med uppdraget... 3 Vision/Mål... 4 Uppdrag... 4 Tidplan... 4 Organisation...

Läs mer

Landskapsreformen Allmän presentation

Landskapsreformen Allmän presentation Landskapsreformen Allmän presentation 1 Visionen Landskap 2023 Invånarna får smidig service på jämlika villkor Vettiga kostnader och en effektiv offentlig förvaltning Tjänsterna anpassas till helheter

Läs mer

Kårkulla samkommun. Kommunstrategi

Kårkulla samkommun. Kommunstrategi Kårkulla samkommun Kommunstrategi 2018 2020 Godkänd av samkommunens fullmäktige 11.10.2017 Inledning Kårkulla samkommuns verksamhet och ekonomi leds i enlighet med en av fullmäktige godkänd kommunstrategi.

Läs mer

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM 1 Innehåll Förord 4 Ett folkhälsoprogram för Gävleborg 6 Målet är god och jämlik hälsa 7 Folkhälsoprogrammet i ett sammanhang

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2019-2021 2019 ARVIKA STADSHUS AB /Moderbolaget/ ARVIKA LOKAL OCH MARK AB FASTIGHETS AB NYA ARVIKA GJUTERI Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen -------------------------------------------------------------------

Läs mer

Program för social hållbarhet

Program för social hållbarhet Dnr: KS-2016/01180 Program för social hållbarhet Ej antagen UTKAST NOVEMBER 2017 program policy handlingsplan riktlinje Program för social hållbarhet är ett av Västerås stads stadsövergripande styrdokument

Läs mer

1. Miljöfostran in Ingå

1. Miljöfostran in Ingå Innehåll 1. Miljöfostran in Ingå... 2 1.1. Ett positivt förhållningssätt till naturen och miljön... 2 2. Hållbar utveckling... 4 2.1. Agenda 2030... 4 2.2. Hållbar utveckling i planer som styr fostran

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: Ks2018/ Gäller från:

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: Ks2018/ Gäller från: Diarienummer: Ks2018/0200.143 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2018-08-14 Gäller för: Ljungby kommun Globalt mål: Samtliga Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Arbetsgruppen

Läs mer

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad POLICY Miljöpolicy för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE MELLAN IDÉBUREN SEKTOR OCH SÖDERTÄLJE KOMMUN

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE MELLAN IDÉBUREN SEKTOR OCH SÖDERTÄLJE KOMMUN SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE MELLAN IDÉBUREN SEKTOR OCH SÖDERTÄLJE KOMMUN Samhällsutveckling börjar med den enskilda människans engagemang. Den idéburna sektorn bidrar till ett aktivt medborgarskap som utvecklar

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Bakgrund och syfte 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Kännetecken 7. Strategier 8. Kanaler 9. Tidplan 1 1.

Läs mer

CSR-strategi. Koncernen Stockholm Business Region

CSR-strategi. Koncernen Stockholm Business Region Bilaga 1 CSR-strategi Koncernen Stockholm Business Region Sammanfattning För att systematiskt styra det sociala hållbarhetsarbetet inom Stockholms Stadshus AB och dotterbolagen har kommunfullmäktige i

Läs mer

Sibbo kommuns personalstrategi 2025

Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Innehåll: 1. Syftet med personalstrategin 2025 2. Omvärldsförändringar och tillväxtrelaterade förändringar Resurs- och kompetensbehov 3. Strategin Sibbo 2025 gemensamt

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007

Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007 Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007 1 Framtidens utmaningar befolkningen åldras behov av välfärdstjänster växer hela tiden ekonomiska och andra resursser räcker inte

Läs mer

RIKARE En hållbar tillväxtstrategi till BoU - Lärande för hållbar utveckling av Eva- Marie Tyberg

RIKARE En hållbar tillväxtstrategi till BoU - Lärande för hållbar utveckling av Eva- Marie Tyberg RIKARE En hållbar tillväxtstrategi till 2021 BoU - Lärande för hållbar utveckling 2013-11- 26 av Eva- Marie Tyberg Vad vill ni veta? Det går hyfsat bra för Sundsvall Varför en hållbar tillväxtstrategi?

Läs mer

Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan

Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan Akademi Näringsliv En förändrad omvärld med flera aktörer Offentlig sektor Engagerade medborgare Idéburen sektor Den idéburna sektorn omfattar organiserade

Läs mer

Sibbo Godkänd av fullmäktige

Sibbo Godkänd av fullmäktige Sibbo 2025 Godkänd av fullmäktige 7.10.2013 1 1. Utgångspunkterna för Sibbo Sibbo är en tvåspråkig skärgårdskommun med dragningskraft som kan möta metropolområdets tillväxtutmaningar. Det råder en genuin

Läs mer

Policy och riktlinjer

Policy och riktlinjer Policy och riktlinjer ANDT (ALKOHOL, NARKOTIKA, DOPNING OCH TOBAK) ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-06-17 Bakgrund Den 30 mars 2011 antog riksdagen en samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-,

Läs mer

STRATEGI För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland

STRATEGI För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland STRATEGI 2007 2017 För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland Innehåll 1 Mission...2 2 Vision...2 3 Strategiska verksamhetslinjer 2007-2017...3 3.1 Delta i utvecklandet

Läs mer

Digitaliseringsstrategi för Vallentuna kommun

Digitaliseringsstrategi för Vallentuna kommun 2019-01-14 KS 2018.327 1.4.5.3 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Digitaliseringsstrategi för Vallentuna kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2019-01-14 11 Avdelning/enhet med ansvar för revidering: Kommunledningskontoret/Ekonomiavdelningen

Läs mer

Medarbetarpolicy. Eskilstuna kommunkoncern

Medarbetarpolicy. Eskilstuna kommunkoncern Eskilstuna kommunkoncern Medarbetarpolicy Medarbetarpolicyn är antagen av kommunfullmäktige 22 september 2011, 48 och ersätter Politikdokument för personalpolitik inom Eskilstuna kommun. MEDARBETARPOLICY

Läs mer

Regional överenskommelse

Regional överenskommelse Regional överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och idéburen sektor i Östergötland Avsiktsförklaring Det offentliga och civilsamhället/sociala ekonomin/idéburen sektor* har olika roller

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

VÄRDEGRUND FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET

VÄRDEGRUND FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET Sida 1 VÄRDEGRUND FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET Förbundsstämman 2011 antog värdegrunden för Civilförsvarsförbundets verksamhet på lokal, regional och nationell nivå med där ingående värden rangordnade i den

Läs mer

Kevas strategi 1 (5) GODKÄND AV STYRELSEN Mission

Kevas strategi 1 (5) GODKÄND AV STYRELSEN Mission 1 (5) Kevas strategi Mission Vi verkställer och utvecklar den offentliga sektorns arbetspensionsskydd i en föränderlig omvärld samt erbjuder kundorienterade och högklassiga tjänster. Vi ansvarar för finansieringen

Läs mer

Energi- & klimatplan

Energi- & klimatplan Dnr:2018/254 Säffle kommuns Energi- & klimatplan Med målsättningar till år 2030 Version 2018-04-10 Beslutad i kommunfullmäktige 2018-XX-XX Innehåll 1. Varför Energi- och klimatplan... 3 1.1. Omfattning

Läs mer

Riksdagens grundlagsutskott Helsingfors, 15.12.2014 pev@riksdagen.fi

Riksdagens grundlagsutskott Helsingfors, 15.12.2014 pev@riksdagen.fi Riksdagens grundlagsutskott Helsingfors, 15.12.2014 pev@riksdagen.fi Ärende: Svenska Finlands folktings utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ordnandet av social-

Läs mer

Strategi för barn och unga i Norden

Strategi för barn och unga i Norden 2 3 NORDISK MILJØMÆRKNING Strategi för barn och unga i Norden Strategi for børn og unge i Norden ANP 2010:710 Nordiska ministerrådet, Köpenhamn 2010 ISBN 978-92-893-2012-2 Layout: Jette Koefoed Fotos:

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Riktlinjer för Sportfiskarnas verksamhet

Riktlinjer för Sportfiskarnas verksamhet Riktlinjer för Sportfiskarnas verksamhet 2018-2019 Innehåll 1. Vision/övergripande mål 2. Intressepolitik 3. Främjande 4. Fiskevård 5. Kommunikation 6. Regional verksamhet 7. Ledning och stödfunktioner

Läs mer

VISION VÄSTRA GÖTALAND - DET GODA LIVET

VISION VÄSTRA GÖTALAND - DET GODA LIVET - DET GODA LIVET Gemensam inriktning för att stärka Västra Götaland som en attraktiv region. Har tagits fram tillsammans med kommunförbunden och i samarbete med organisationer, högskolor/universitet, statliga

Läs mer

Finansministeriet lägger en stabil grund för ekonomin och välfärden

Finansministeriet lägger en stabil grund för ekonomin och välfärden Finansministeriet lägger en stabil grund för ekonomin och välfärden Finansministeriet är en del av statsrådet och svarar för» en finanspolitik som förstärker förutsättningarna för en stabil och hållbar

Läs mer

Personalpolicy. Laholms kommun

Personalpolicy. Laholms kommun Personalpolicy Laholms kommun Personalenheten Laholms kommun April 2018 Inledning Personalpolicyn är ett kommunövergripande styrdokument som gäller för kommunens samtliga arbetsplatser eftersom Laholms

Läs mer

106 Policy för medarbetarskap, chef- och ledarskap (KSKF/2018:409)

106 Policy för medarbetarskap, chef- och ledarskap (KSKF/2018:409) Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2019-05-16 Sida 1(2) 106 Policy för medarbetarskap, chef- och ledarskap (KSKF/2018:409) Beslut 1. Policy för medarbetarskap, chef- och ledarskap antas.

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla Sveriges Kommuner och Landsting verksamhet som angår oss alla Det som får samhället att fungera Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är en medlemsorganisation för alla kommuner, landsting och regioner

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

rra SALA r3ilaga KS / 122 /1 KOMMUN SALA KOMMUN Ink Kommunstyrelsens förvaltning Olarienr Opb:

rra SALA r3ilaga KS / 122 /1 KOMMUN SALA KOMMUN Ink Kommunstyrelsens förvaltning Olarienr Opb: ~~ rra SALA r3ilaga KS 2 0 14/ 122 /1 KOMMUN SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2014-05- 1 4 Olarienr Opb: 2 (5) Innehåll Inledning...... 3 Europa 2020... 3 Forskning om innovation... 3 Centrala

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

Inriktningsdokument för Regionförbundet Sörmlands internationella engagemang

Inriktningsdokument för Regionförbundet Sörmlands internationella engagemang Datum Dnr 2016-11-02 16-075 Inriktningsdokument för Regionförbundet Sörmlands internationella engagemang Bakgrund Sörmland påverkas alltmer av sin omvärld. Den ökade globaliseringen av arbetsmarknad, näringsliv

Läs mer

Antagen av KF , 145. Vision 2030

Antagen av KF , 145. Vision 2030 Vision 2030 Västerviks kommun Livskvalitet varje dag Vår vision om framtiden är ett samhälle där livskvalitet står i fokus varje dag. Ett samhälle där medborgarna, gamla som unga, känner glädje, tillhörighet

Läs mer

SV lausuntopyyntö VaVa Syksy 2017

SV lausuntopyyntö VaVa Syksy 2017 SV lausuntopyyntö VaVa Syksy 2017 1. BAKGRUNDSUPPGIFTER Officiellt namn på den som svarar Namn på den person som antecknat svaret Kontaktuppgifter till den person som är ansvarig för svaret Datum för när

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Värdegrund. etisk. och

Värdegrund. etisk. och Antagen av SISAB:s styrelse den maj Reviderad den november Värdegrund Koncernstyrelsen beslutade på sammanträdet den 22 mars 2010 omm Värdegrund för Stockholms Stadshus AB, bilaga 1. Denna ersätter den

Läs mer

STRATEGISKT PROGRAM. Gäller från och med budgetåret Antaget av kommunfullmäktige

STRATEGISKT PROGRAM. Gäller från och med budgetåret Antaget av kommunfullmäktige STRATEGISKT PROGRAM Gäller från och med budgetåret 2017 Antaget av kommunfullmäktige 2015-12-14 PÅ VÄG MOT 2030 Vision Hammarö 2030 antogs enhälligt av kommunfullmäktige i juni 2013. Det strategiska programmet

Läs mer

Planera, göra, studera och agera

Planera, göra, studera och agera 5 Planera, göra, studera och agera Mål- och resursplanen innehåller den beslutade visionen, inriktningsmål, förväntade resultat och ekonomiska förutsättningar. Därutöver finns lag, författning, åtaganden

Läs mer

Sirkkala skolas plan för likabehandling

Sirkkala skolas plan för likabehandling Sirkkala skolas plan för likabehandling Inledning En jämställd och jämlik verksamhetskultur i skolan främjar allas delaktighet. Oberoende av kön eller andra personliga egenskaper behandlas alla lika. Enligt

Läs mer