Mobilt Boende En undersökning av den framtida marknaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mobilt Boende En undersökning av den framtida marknaden"

Transkript

1 Mobilt Boende En undersökning av den framtida marknaden Undersökningen är genomförd av Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Sveriges- Camping- och Stugföretagares Riksorganisation och Husvagnsbranschens Riksförbund

2 Sammanfattning Under våren 2006 genomförde Turismens Utredningsinstitut en undersökning på uppdrag av Sveriges Camping & Stugföretagares Riksorganisation (SCR) och Husvagnsbranschens Riksförbund (HRF). Undersökningen syftade dels till att mäta attityd/inställning till camping och intresse för att köpa/hyra mobilt boende och dels till att kartlägga gruppen campare utifrån demografi, beteende och behov. Undersökningen baserades på telefonintervjuer med två grupper; 1) Icke-campare, personer år som inte äger eller har tillgång till husvagn, husbil eller villavagn. 2) Aktiva campare, innehavare av CCS-kortet (Camping Card Scandinavia) och som har övernattat på campingplats någon gång under år Demografiskt skiljde sig de båda grupperna åt. Aktiva campare bor främst utanför någon av de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg eller Malmö. Aktiva campare är främst par i 40-årsåldern och barnfamiljer som bor i villa/hus. De har lägre utbildningsnivå än icke-camparna och de utgörs främst av medelinkomsttagare. Charter/solsemester är en populär semesterform i båda grupperna. Icke-campare har oftare eget fritidshus eller tillgång till ett fritidshus där de spenderar semestertid. Campare semestrar för det mesta i Sverige medan icke-campare semestrar mer utomlands. Camping på campingplats är något som de flesta svenskar har prövat på. Hela 90% av icke-camparna hade någon gång övernattat på campingplats. Vanligast var övernattning i tält men många hade även prövat på att övernatta i husvagn. Camping anses vara ett bra sätt att komma nära naturen och ett billigt sätt att semestra. Camping anses innebära frihet och är samtidigt ett socialt sätt att semestra. Bland de som campar idag är husvagn den vanligaste boendeformen. De flesta äger sin egen husvagn. Bland äldre campare är husbil vanligare än bland yngre campare. Unga campare övernattar istället oftare i tält än vad äldre gör. Bland gruppen icke-campare finns ett intresse av att hyra eller köpa ett mobilt boende i framtiden. Störst är intresset för husbilar men även husvagnen ses som ett möjligt alternativ vid semesterresor. Camping är en spontan semesterform. De som campar bokar gärna campingplats samma dag eller ett par dagar i förväg. Broschyren Camping och stugor i Sverige är en viktig informationskälla som en majoritet använder sig av när de planerar sin campingsemester. De viktigaste faktorerna vid val av campingplats är servicefaciliteter och närhet till badmöjligheter. 2

3 Innehållsförteckning Inledning Aktiva campare/icke-campare sid. 4-5 sid. 6 Image Camping icke-campare Sammanfattning Demografi icke-campare Semestervanor Image av en campare Attityd till camping Campingerfarenhet Intresse av att köpa/hyra sid. 8 sid. 9 sid sid sid sid. 16 sid Målgruppsanalys Camping aktiva campare Sammanfattning sid. 23 Demografi aktiva campare sid. 24 Semestervanor sid Bokning av campingplats sid. 27 Campingvanor sid Urvalskriterier sid Stugintresse sid. 34 3

4 Inledning Bakgrund Sveriges Camping & Stugföretagares Riksorganisation (SCR) och Husvagnsbranschens Riksförbund (HRF) har gått samman för att genomföra en undersökning av campingmarknaden i Sverige. SCR behövde öka kännedomen om sina kunder för att bättre kunna anpassa marknadsföring och produktuveckling. HRF vill öka försäljningen av husvagnar/husbilar via nya kundgrupper. HRF har behov av att identifiera potentiella målgrupper samt ta reda på vilket budskap som tilltalar de nya kundgrupperna genom en imagemätning. SCR:s och HRF:s informationsbehov var delvis överlappande varför man valde att genomföra undersökningen som ett samprojekt. Syfte Undersökningen består av två delar; 1) Image Camping som omfattar en mätning av attityd/inställning bland svenskar som inte campar regelbundet, i undersökningen omnämnda icke-campare, till camping samt graden av intresse för att köpa/hyra mobilt boende. 2) Målgruppsanalys Camping består av en kartläggning av den befintliga kundgruppen, aktiva campare, d.v.s. de som övernattar regelbundet på campingplats. Förutom kartläggning av gruppen utifrån demografi, beteende och behov har även gruppens attityd till stugboende på campingplats utvärderats. Definitioner Icke-campare har definierats som personer år som för närvarande inte äger eller har tillgång till husvagn, husbil eller villavagn. Aktiva campare har definierats som innehavare av CCS-kortet (Camping Card Scandinavia) och som har övernattat på campingplats någon gång under år Metod Studien baseras på primärdata som samlats in via telefonintervjuer under maj månad år En kvantitativ ansats valdes då syftet med undersökningen var att få representativa resultat som speglade de båda grupperna. Telefonintervjuer ansågs vara den mest lämpliga datainsamlingsmetoden utifrån såväl den givna tidsramen som frågeställningarnas karaktär och grad av komplexitet. Fördelarna med telefonintervjuer är bl.a. en förhållandevis hög svarsfrekvens och möjlighet till förklaring av frågeställningar av den som genomför intervjuerna. Nackdelen med telefonintervjuer är att de kräver relativt korta intervjuer. 4

5 Frågeställningarna togs fram i samråd mellan SCR, HRF och Turismens Utredningsinstitut. Inför datainsamlingen genomfördes provintervjuer i tre omgångar för att anpassa svarsalternativ och testa förståelse av frågeställningar samt tidsåtgång för att genomföra intervjuerna. De intervjuer som genomfördes med aktiva campare baserades på ett slumpmässigt utdrag ur SCR:register över innehavare av CCS-kortet. SCR:s register saknade telefonnummer till kortinnehavarna utan de togs istället fram via digitala telefonkatalogtjänster. För att genomföra intervjuer med icke-campare införskaffades ett register från PAR med ett urval av män och kvinnor födda perioden Eftersom detta register inkluderade även personer som äger och/eller har tillgång till husvagn/husbil och villavagn gjordes urvalet av icke-campare av intervjuarna per telefon. Intervjun inleddes med att respondenten fick uppge om han/hon ägde eller hade tillgång till en husvagn, husbil eller villavagn. Om så var fallet avslutades intervjun. Icke-camparna fick inledningsvis endast veta att intervjun handlade om deras semestervanor medan de aktiva camparna direkt blev informerade om syftet med undersökningen. Anledningen till att icke-camparna inte inledningsvis fick reda på undersökningens syfte var för att de inte skulle hinna förbereda sig för de campingspecifika frågorna utan svara mer spontant på frågorna. Totalt intervjuades 880 personer varav 320 aktiva campare och 560 icke-campare. 5

6 Aktiva campare/icke campare Nedan följer en jämförelse mellan grupperna aktiva campare och icke-campare ur ett demografisk perspektiv samt utifrån semestervanor. Längre fram i rapporten finns samtliga resultat presenterade separat för varje grupp. Demografisk jämförelse Aktiva campare bor framförallt utanför storstadsregionerna. Bara åtta procent bor i Stockholms-, Göteborgs- eller Malmöregionen mot 31% bland icke-camparna. Aktiva campare bor i högre utsträckning i villa/hus tillsammans med familj eller partner. Få bor i lägenhet och endast två procent av de hushåll som campar utgörs av ensamhushåll. Andelen barnfamiljer (ej ensamstående med barn) är hög bland de aktiva camparna. En jämförelse av inkomstnivåer visar att det är färre aktiva campare som tjänar över om året än icke-campare. Andelen hushåll som har en årsinkomst på kr är däremot högre bland camparna. Respondenterna har fått uttala sig om hushållets inkomster och inte individens. De aktiva camparnas hushåll består vanligen av två vuxna och därmed två potentiella inkomsttagare medan 23% av icke-camparnas hushåll utgörs av en person och därmed en ensam inkomsttagare. Aktiva campare tillhör gruppen medelinkomsttagare. Aktiva campare har lägre utbildning än gruppen icke-campare. Medan 43% av ickecamparna har eftergymnasial utbildning har bara 22% av camparna universitets/högskoleexamen som högsta avslutade utbildning. 30% av de aktiva camparna har enbart grundskoleutbildning mot 15% bland icke-camparna. Jämförelse av semestervanor När det gäller vilka semesterresor grupperna ägnat mest tid åt under de senaste fem åren är skillnaderna mellan grupperna inte så stora förutom att camparna så klart har ägnat majoriteten av sin semestertid åt campingsemestrar. En skillnad är att gruppen campare i mindre utsträckning reser på storstadssemester och s.k. citybreak med lågprisflyg. Backpackingresor är inte heller vanligt bland campare. Medan 40% av icke-camparna äger eller har tillgång till fritidshus har bara 20% av de aktiva camparna det. Icke-camparna tillbringar mer tid i fritidshus än vad aktiva campare gör. Båda grupperna semestrar huvudsakligen tillsammans med andra, i första hand familj och partner. Bland icke-campare semestrar åtta procent huvudsakligen ensamma. Aktiva campare semestrar sällan själv. Campare har i genomsnitt 24 resdagar per år medan icke-campare har 20 resdagar. Den stora skillnaden mellan grupperna är att en större andel icke-campare har få eller inga (< en vecka) resdagar. Inom gruppen campare reste nästan samtliga (99%) under år Aktiva campare semestrar huvudsakligen i Sverige. Icke-campare semestrar i Sverige - om än i mindre utsträckning än vad aktiva campare gör. Icke-campare semestrar även till stor del i Europa. Även om gruppen campare inte bara reser på campingsemester - som ju är en relativt billig semesterform - spenderar de något mindre än vad icke-campare gör per hushåll och år på semesterresor. Detta trots att de är fler inkomsttagare per hushåll. 6

7 Image Camping Icke-campare

8 Sammanfattning Image Camping Icke-campare definieras som personer födda mellan 1936 och 1986 som varken äger eller har tillgång till en husvagn, husbil eller villavagn. Icke-camparna var i genomsnitt 48 år. 31% av icke-camparna är bosatta i någon av de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg eller Malmö. Drygt hälften av icke-camparna bor i villa/hus. Andelen ensamhushåll bland icke-camparna var 23%. I genomsnitt bor det 2,5 personer per hushåll. 43% har någon form av eftergymnasial utbildning. Den populäraste semesterformen och den som flest ägnat tid åt under de senaste fem åren är charter/solsemester. Näst efter det är bilsemester, storstadssemester och skidsemester de populäraste semesterformerna. 40% har tillgång till eller äger ett fritidshus och denna grupp tillbringar även delar av sin semestertid i fritidshus. 11% av icke-camparna reste ingenting under år De som reste spenderade drygt hälften av tiden i Sverige och 28 % i övriga Europa (exkl. Norden). De flesta hushållen spenderade under kronor per år på semesterresor. Icke-campare beskriver en campare på följande sätt: En campare är en medelsvensson som är både trevlig och social. Han/hon har begränsad ekonomi och klär sig ofta i träningsoverall. Camparen tycker om att leva enkelt, vistas i naturen och umgås med familj och vänner. Denna beskrivning stämmer ungefär med hur de aktiva camparna beskriver sig själva. När icke-camparna får göra associationer till camping på campingplats gör 28% negativa associationer, 13% positiva och resterande 59% är neutrala. Husvagn och tält är de två saker som starkast förknippas med camping på campingplats. Få nämner övriga boendeformer som exempelvis husbil, villavagn och stuga. De flesta håller med om att camping på campingplats är ett bra sätt att komma nära naturen, att camping innebär frihet, samt är ett socialt och billigt sätt att semestra. Däremot går åsikterna isär när det gäller graden av mysighet samt huruvida camping är avkopplande, smidigt och säkert. En knapp majoritet ser camping med husbil som lyxigt. De flesta icke-campare (90%) har någon gång övernattat på campingplats. Tält och husvagn är de boendeformer som flest har prövat på. På frågan om de kan tänka sig att köpa ett mobilt boende svarar 31% ja. Husbil är populärast men många ser priset som ett hinder. 22% av icke-camparna har någon gång hyrt husvagn, husbil eller villavagn och 48% kan tänka sig att hyra någon av de tre boendeformerna. Även som hyralternativ är husbilen populärast. Bland de som kan tänka sig att köpa eller hyra mobilt boende är medelåldern något lägre. Det är framförallt barnfamiljer som är intresserade av att båda köpa och hyra medan de som endast kan tänka sig att hyra är mer heterogena som grupp. 8

9 Demografi icke-campare Nedan beskrivs gruppen icke-campares demografiska sammansättning utifrån familjestruktur, bostadsort, boendeform, inkomst och utbildningsnivå. På sid. 6 görs en jämförelse med gruppen aktiva campare. 1/3-del bor i storstadsregionerna 31% av icke-camparna är bosatta i någon av de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg eller Malmö. I genomsnitt bor det 2,5 personer per hushåll. Respondentens medelålder är 48 år. Tabellen nedan visar hushållens familjestruktur. Typ av hushåll Ensamhushåll En vuxen och ett eller flera barn Två vuxna Två vuxna och ett eller flera barn Flera vuxna Flera vuxna och ett eller flera barn Med barn avses personer som är yngre än 18 år. Endast hemmavarande barn har inkluderats. Drygt hälften av icke-camparna bor i villa/hus, 29% i hyresrätt och 17% i bostadsrätt (se diagram nedan). 80% 60% 40% 20% 0% 54% 29% Andel 17% 23% 5% 35% 27% 5% 5% Villa/hus Hyresrätt Bostadsrätt En fjärdedel av respondenterna äger ett eget fritidshus och 15% har tillgång till ett fritidshus. Resterande 60% varken äger eller har tillgång till ett fritidshus. En dryg femtedel (22%) äger en båt och 15% har tillgång till en båt. Av de som äger båt har 39% en övernattningsbar båt och av de som äger ett fritidshus har 48% även en båt. Inkomst och utbildning I diagrammet presenteras hushållens sammanlagda årsinkomster i intervall. >600' ,9' ,9' ,9' ,9' ,9' 1-79,9' En femtedel av de intervjuade ville/kunde inte svara på frågan om hushållets inkomstnivå. Hur inkomstfördelningen ser ut i den grupp som valt att ej svara är okänt. 60% 40% 20% 0% 15% Grundskola, realskola, folkskola eller motsvarande 11% 13% 8% 8% 2% 20% 42% 43% Gymnasium, folkhögskola eller motsvarande 38% 0% 20% 40% 60% Universitet, högskola eller motsvarande 43% har någon form av eftergymnasial utbildning. 9

10 Semestervanor Icke-camparna fick svara på frågor om sina semestervanor, vilken/vilka semestrar de ägnat mest tid åt under de senaste fem åren, hur många dagar de semestrat, vem de semestrade med och var i världen de semestrade. Charter/solsemester Bilsemester Storstadssemester Skidåkning Camping Vandring Fritidsbåt Aktivitetsresa (paddla, klättar, rida etc) Citybreak med lågprisflyg Temaresa (mat, vin, konst etc.) Golf Backpacking Annat 16% 12% 10% 8% 6% 6% 5% 4% 4% 21% 29% 25% 46% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Icke-campares semester Nästan hälften av icke-camparna hade ägnat mest tid åt charter/solsemester under de senaste fem åren. Bil- och storstadssemester var också populära semesterformer. Bland gruppen som vare sig äger eller har tillgång till en husvagn/husbil/villavagn har så många som 12% ändå ägnat mest tid åt camping - separat eller i kombination med andra semesterformer. Förklaringen till detta är dels att man tidigare har ägt husvagn/husbil/villavagn eller att man har hyrt. I gruppen återfinns även de som campat fritt i naturen s.k. fri camping i exempelvis tält. Inom kategorin annat återfinns två grupper; de som har fritidshus och tillbringar sina semestrar i det samt de som brukar tillbringa sina semestrar med att besöka släkt och vänner i och utanför Sverige. Om man tittar på gruppen som äger eller har tillgång till fritidshus och jämför dem med de som varken äger eller har tillgång till fritidshus skiljer sig deras semestervanor åt på några punkter dock ej när det gäller camping. Bland de som äger fritidshus, har tillgång till fritidshus och de som inte äger/har tillgång till ett extra boende är camping lika vanligt förekommande. En lika hög andel i vardera grupp har camping som den enda eller en av flera semesteralternativ som de ägnat mest tid åt under den senaste femårsperioden (12%). De som äger fritidshus har däremot ägnat sig åt båtsemestrar i större utsträckning samtidigt som de har ägnat mindre tid åt storstadssemestrar (ej city break) och bilsemestrar. 10

11 De som äger fritidshus och de som har tillgång till fritidshus åker i större utsträckning på skidsemester. De som har tillgång till fritidshus samt de som inte äger/har tillgång till ett extra boende åker i större utsträckning på bilsemester och även aktivitetsresa. Backpackingresor är också vanligare i dessa två grupper. De som har tillgång till fritidshus men inte äger skiljer sig åt från de övriga på en punkt. En dryg tredjedel av dem (35%) har ägnat mest tid åt storstadssemester under de senaste fem åren. Motsvarande andel för de som äger fritidshus är 19% respektive 25% för de som varken äger eller har tillgång till fritidshus. Ressällskap De allra flesta reser tillsammans med sin familj eller ensam tillsammans med partner. Ensam; 8% Vänner; 9% Partner; 37% Utvidgad familj; 3% Annat sällskap; 2% Familj; 41% Med familj avses personer som tillhör samma hushåll medan utvidgad familj är släktingar som reser tillsammans. Ex. barnbarn som reser tillsammans med morföräldrar, syskon som reser med sina respektive familjer osv. Med partner avses två personer som reser tillsammans och som är sambo, särbo, make/maka eller pojk/flickvän. Resdagar och resmål De allra flesta lade en dag till 3 veckor på semesterresor under år % procent reste inte alls under året medan sex procent reste över 50 dagar. I genomsnitt reste ickecamparna 20 dagar under år resdagar Drygt hälften av semestertiden spenderas i Sverige medan 28% tillbringas i Europa. 100% 80% 60% 40% 20% 0% Semesterbudget Respondenterna ombads uppskatta hushållets semesterbudget per år, d.v.s. ungefär hur mycket de spenderar på privat resande. Svenskar använder i snitt sju procent av sin disponibla inkomst på resande inom Sverige.* kr Inga > 50 11% 17% 19% 22% 8% 12% 4% 1% 6% 0% 10% 20% 30% 54% Sverige Vet ej över % Övriga Norden 4% 4% 6% 7% 28% Övriga Europa 18% 25% 13% Övriga världen 36% 0% 20% 40% *Källa: NUTEK/SCB 11

12 Image av en campare Hur är en campare? Respondenterna ombads beskriva en campare? Hur bor de? Vad har de för intressen? Vad har de för personlighet? Syftet med frågan var att ta reda på vilken bild icke-campare har av campare. Finns det en stereotyp eller ej? Natur och friluftsliv Träningsoverall Sol&bad Äldre Familjer Utseende, etc. Yngre Likformiga Har ej så mycket pengar Slappa Sociala aktiviteter Grilla Intressen Fiska CAMPAREN Bakgrund Medelsvensson Arbetare Bor i hyreslägenhet Enkel Ekonomisk Flexibel/rörlig Personlighet Social Trevlig Glad Nyfiken Praktisk/ händig Hur är en campare? De svenskar som inte ägde eller hade tillgång till husvagn/husbil/villavagn - i undersökningen s.k. icke-campare ombads beskriva en campare utifrån bostad, intressen, personlighet etc. Samma fråga ställdes även till gruppen aktiva campare. Deras beskrivning av en campare har delats in i fyra områden som vardera symboliseras av en ring. Tillsammans ger de en bild av hur gruppen ickecampare ser på gruppen campare. De svar som förknippas med respektive område återfinns runt varje ring. De ord som har markerats med fet stil har varit mest frekventa bland svaren. Även om de flesta hade en uppfattning om hur en campare var fanns det de som svarade att en campare är som vem som helst, att de inte skiljer sig från andra svenskar och att det inte finns någon stereotyp. Det blev tydligt att man skiljde mellan två grupper av campare; den som campar fritt i naturen (fri camping) och de som bor på campingplats. Vissa förknippade camping enbart med camping på campingplats medan andra förknippade camping med frilufts/vildmarksliv. Somliga drog paralleller till båda typerna av camping. Det var många som beskrev camparen som en friluftsmänniska som tyckte om att vara ute i naturen. Detta gällde såväl de som övernattade på campingplats som de som campade fritt i naturen. Gruppen aktiva campare hade - förvånande nog - i stort sett samma bild av en campare som gruppen ickecampare. 12

13 Utseende Träningsoverall Likformiga Äldre Utseende, etc. Familjer Yngre Bakgrund Medelsvensson Arbetare Har ej så mycket pengar Bakgrund Bor i hyreslägenhet Många förknippar familjer och träningsoveraller med campare. Träningsoverall var det i särklass vanligaste svaret i undersökningen. Flera svarade även att campare såg likadana ut och att par eller hela familjer klädde sig i likadana träningsoveraller. Åldersspridningen var stor. Camping förknippades med barnfamiljer i husvagn, pensionärer i husbil, tonåringar i tält o.s.v. Familj var dock den grupp flest förknippade med campingliv. Intressen Sociala aktiviteter Slappa Grilla Intressen Sol&bad Fiska Natur och friluftsliv Förutom att de är intresserade av att vara ute i naturen förknippades deras intressen med typiska sommaraktiviteter som att grilla, fiska samt sola och bada. Många beskrev camparen som en person som prioriterade umgänge och sociala aktiviteter (kortspel, boule, minigolf etc.) såväl tillsammans med den egna familjen som tillsammans med andra campare. Camparen anses enligt många vara en s.k. medelsvensson. Vad som lades i begreppet var oklart men camparen beskrevs av flera som en person som inte hade det så gott ställt. Camping var en semesterform för de som inte ville/kunde spendera så mycket pengar på semesterresor. Några förknippade camping med arbetare och industrisemester och även boende i hyreslägenhet. Personlighet Enkel Ekonomisk Nyfiken Flexibel/rörlig Personlighet Social Praktisk/ händig Trevlig Glad Camparens personlighet beskrevs uteslutande i positiva ordalag. De mest frekventa svaren var att campare var trevliga, sociala och enkla. Vidare var de glada, nyfikna, ekonomiska, flexibla och praktiska. Om man sammanfattar ickecamparnas beskrivning av en campare får man följande profil/stereotyp: En campare är en medelsvensson som är både trevlig och social. Han/hon har begränsad ekonomi och klär sig ofta i träningsoverall. Camparen tycker om att leva enkelt, vistas i naturen och umgås med familj och vänner. 13

14 Attityd till camping Icke-camparna fick svara spontant på vad de associerade med camping på campingplats. Svaren har delats in i tre grupper efter om de var positiva, negativa eller neutrala. I figuren nedan har de vanligast förekommande svaren sammanställts. De svar eller typer av svar som var mest frekventa har markerats med fet stil. Negativ 28% _ aldrig i livet! usch! trångt och mycket folk regnigt, blött, kallt husvagn och tält är inte min grej/passar ej oss jobbigt och obekvämt jag vill ha det mer privat och umgås med bara släkt, familj och vänner stressigt köer till dusch/toalett stökigt och skränigt barndom husvagn tält husbil stuga grilla Neutral 59% sola och bada Sverige/svenskt familjeliv, barn ett inringat område med bad, kiosk, affär och toalett trevligt mysigt Positiv 13% gemenskap, trevligt umgänge, träffa andra människor smidigt sätta att bo på och förflytta sig + roligt och spännande gemytligt avkopplande härliga tider men det var länge sedan förknippar positiva saker Associationer De svar som ansågs vara neutrala var svar som inte värderades av respondenterna själva. De vanligast förekommande associationerna till att övernatta på campingplats var neutrala. En majoritet (59%) förknippade camping på campingplats med neutrala företeelser som de olika boendealternativ som förekommer på en campingplats samt vanliga sommaraktiviteter som sol&bad och grillning. Vissa förknippade camping med både husvagn och tält medan andra förknippade camping på campingplats enbart med ett av boendealternativen. Övriga boendealternativ som ex. stuga och husbil förekom men husvagn och tält förknippades mest frekvent med camping på campingplats. De 28% som gjorde negativa associationer utgick i högre grad från sig själv och sina egna upplevelser än de som var positiva. De förklarade att de inte gillade campingplatser/campinglivet och gav exempel på varför de inte tyckte om det. Många gav uttryck för förhållandevis starka negativa reaktioner på företeelsen och förklarade att övernattning på campingplats inte var något för dem. De som gjorde positiva associationer tyckte att det var ett trevligt sätt att semestra och att det var både mysigt, avkopplande och socialt. 14

15 "Camping är ett bra sätt att komma nära naturen" "Camping är ett billigt sätt att semestra" "Camping är frihet" 4% 5% 8% 7% 24% 17% 35% 2% 25% 21% 25% 14% 5% 8% 6% 7% 7% 14% 23% 17% 26% inte alls till fullo inte alls till fullo inte alls till fullo "Camping är ett mysigt sätt att semestra" 17% 13% 9% 13% 18% 12% 18% "Camping är ett avkopplande sätt att semestra" 14% 13% 12% 14% 19% 13% 15% "Camping är ett socialt sätt att semestra" 24% 28% 22% 4% 4% 7% 11% inte alls till fullo inte alls till fullo inte alls till fullo "Camping är ett smidigt sätt att semestra" 13% 12% 15% 17% 21% 10% 12% "Camping är ett säkert sätt att semestra" 8% 10% 17% 20% 20% 17% 8% "Camping med husbil är ett lyxigt sätt att semestra" 17% 22% 11% 11% 11% 12% 16% inte alls till fullo inte alls till fullo inte alls till fullo Icke-camparna fick ta ställning till nio påståenden om camping genom att gradera respektive påstående på en sjugradig skala där ett motsvarade instämmer inte alls och sju motsvarade instämmer till fullo. Att camping är ett bra sätt att komma nära naturen, att det är billigt, att det innebär frihet och att det är ett socialt sätt att semestra var påståenden de flesta instämde i. När det gällde graden av mysighet och huruvida camping är avkopplande, smidigt och säkert varierade däremot åsikterna. Medianen var fyra för samtliga av dessa fyra påståenden, d.v.s. det var lika många som i någon grad instämde i påståendet som inte gjorde det. Det är tydligt att camping och dess innebörd upplevs mycket olika av människor. Medan vissa tyckte att camping var exempelvis avkopplande och mysigt ansåg andra att det var raka motsatsen. En knapp majoritet ansåg att camping med husbil är ett lyxigt sätt att semestra. 15

16 Campingerfarenhet Icke-camparna hade många åsikter om camping på campingplats och hur en campare är som person men har de någon praktisk erfarenhet av camping? Tält Husvagn Stuga Campingstuga Husbil Rum Villavagn Annat 1% 1% 1% 8% 11% 20% 46% 63% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 90% har någon gång campat! Hela 90% av respondenterna hade någon gång övernattat på campingplats. Det innebär att 90% av de som inte äger eller har tillgång till en husvagn, husbil eller villavagn har erfarenhet av att övernatta på en campingplats - även om det för en del var länge sedan. Av de som gjorde negativa associationer hade 87% någon gång övernattat på campingplats. Bland de som gjorde positiva associationer hade nästan samtliga (99%) erfarenhet av att övernatta på campingplats medan 90% av de med neutrala associationer hade övernattat på campingplats. De flesta som någon gång hade övernattat på campingplats hade gjort det i tält eller husvagn. Diagrammet visar hur de som någon gång övernattat på campingplats bodde. Icke-camparna fick uppge flera övernattningsformer. Att tälta på campingplats hade flest (63%) erfarenhet av. Det näst vanligaste alternativet var husvagn. Övernattat i villavagn och rum var det inte många som hade gjort och endast åtta procent hade övernattat i husbil på campingplats. Förutom att det bland de ickecampare som gjorde negativa associationer till övernattning på campingplats var färre som någon gång hade övernattat på campingplats hade de som gjorde olika associationer samma erfarenhet av de olika boendeformerna. Det var alltså ungefär lika många av de som gjorde negativa associationer som hade övernattat i tält, husvagn o.s.v. som de som gjorde positiva eller neutrala associationer. 16

17 Intresse av att köpa/hyra De flesta icke-campare har erfarenhet av camping på campingplats och för några är camping en semesterform som de har ägnat sig åt utan att äga en egen husvagn, husbil eller villavagn. Hur intresserade är de då av att köpa/hyra ett mobilt boende? Intresse av att köpa Som tidigare nämnts hade 90% av respondenterna övernattat på campingplats och 12% uppgav att camping var en semesterform som de ägnat mest tid åt under den senaste femårsperioden. De allra flesta har prövat på campinglivet i någon form. Men hur intresserade är de av att köpa en husbil eller husvagn? På frågan om de kunde tänka sig att köpa husvagn, husbil eller villavagn svarade 69% att de inte kunde tänka sig att införskaffa något av alternativen medan övriga 31% kunde tänka sig att skaffa ett eller flera av alternativen. Kan tänka sig att köpa husbil 21% Varför köpa husbil? Trots att husvagn tillsammans med tält var det man starkast associerade med övernattning på campingplats kunde drygt dubbelt så många tänka sig att köpa en husbil än en husvagn. Husbil är det populäraste alternativet för gruppen icke-campare. Husbilen ansågs vara smidig, bekväm, flexibel och praktisk - i och med att man förvarar allt på samma ställe. Att resa med husbil gav en känsla av frihet och oberoende. En del förknippade husbilen med resor i Europa, vilket mycket få gjorde med husvagnen. Många såg priset på husbilen som det stora hindret och ansåg sig inte ha råd att investera i en husbil. Kan tänka sig att köpa husvagn 9% Följande citat åskådliggör motiven till att köpa husbil. Kan tänka sig att köpa villavagn Kan ej tänka sig att köpa husvagn /husbil/villavagn 1% 69% 0% 50% 100% En femtedel av icke-camparna uppgav att de kunde tänka sig att köpa en husbil (21%), nio procent kunde tänka sig en husvagn och bara en procent kunde tänka sig att köpa en villavagn. För att kunna vara mer flexibel. Fler länder på raken. Blir bekvämare än husvagn men istället för stuga. Flasha för brudarna! Mysigt, frihet, enklare än husvagn. Husbil tycker jag om. Skulle kunna tänka mig att köpa en för att använda på resor i Sydeuropa. Skulle inte använda den i Sverige. Om pengarna fanns, verkar häftigt! 17

18 Varför köpa husvagn? Husvagn var man intresserad av för att den anses vara enkel, smidig och praktisk. En del skulle vilja köpa en husvagn men ansåg sig inte ha råd idag. De hoppades att de i framtiden skulle få råd. Ytterligare en förutsättning för köp av husvagn var att man hade en passande familjesituation. Först när man hade barn ansåg man husvagnen vara ett semesteralternativ. Nedan följer ett antal citat som är motiveringar till varför man vill köpa en husvagn. Enkelt att ta med sig. Man kan ställa av den om man vill och snabbt kunna åka igen. Enkel och smidig boendeform. Man kan stanna vart man vill. För att det är lätt att resa bekvämt och fritt. Praktiskt när man har barn. Varför köpa villavagn? Villavagnen som är det minst vanliga av de tre boendealternativen var få intresserade av att köpa. De som kunde tänka sig en villavagn motiverade detta med att en villavagn var ett enkelt alternativ. Nedan två motiveringar till att köpa en villavagn. Ha den stående på ett ställe, smidigast och minst bekymmer. Friheten Varför inte köpa? Dryga två tredjedelar (69%) var ointresserade av att köpa husvagn, husbil eller villavagn. De allra flesta motiverade det med att de inte var intresserade av den typen av semester. De ansåg inte camping vara en trevlig semesterform. Det passade ej deras livsstil. De tyckte att det var för obekvämt och föredrog andra typer av boenden i samband med semesterresor såsom hotell och vandrarhem. En stor del var innehavare av fritidshus och/eller båt vilket gjorde att de inte kunde tänka sig att campa på semestern. De var ej i behov av andra alternativ under semestern. Få påpekade priset som ett skäl till att inte vilja införskaffa husvagn, husbil eller villavagn. Nedan följer ett antal motiveringar. Aldrig i livet! Om jag campar så tältar jag. Blir så bunden. Jag vill vara fri att ta en charter. Är ingen campare. Det är inte mitt sätt att semestra och resa. Gillar hotell bättre. Gillar inte camping. Gillar inte folket. Har sommarhus. Vill ha avskildhet Inget intresse, kan dock tänka mig att låna. Osmidigt och obekvämt. Erfarenhet av att hyra Det är 22% som någon gång har hyrt en husvagn, husbil och/eller villavagn medan 78% av icke-camparna aldrig har hyrt mobilt boende. Husvagn är den boendeform som flest har hyrt. Har någon gång hyrt husvagn Har någon gång hyrt husbil Har någon gång hyrt villavagn Har ej hyrt husvagn / husbil/villavagn 5% 3% 16% 78% 0% 50% 100% 18

19 Bland de aktiva camparna har 25% någon gång hyrt en husvagn och två procent har hyrt husbil respektive villavagn. Det är visserligen fler aktiva campare som har hyrerfarenhet men skillnaden är inte så stor. Intresse av att hyra Trots att fler vid tidigare tillfällen har hyrt husvagn är det fler som kan tänka sig att hyra en husbil än en husvagn i framtiden. Kan tänka sig att hyra husbil Kan tänka sig att hyra husvagn Kan tänka sig att hyra villavagn Kan inte tänka sig att hyra husvagn/ husbil/ villavagn Ungefär hälften av icke-camparna kan tänka sig att hyra husvagn, husbil eller villavagn och 32% kan tänka sig att hyra en husbil. Varför hyra? 4% 17% 32% 52% 0% 50% 100% Det finns flera fördelar med att hyra kontra att köpa ett mobilt boende. Husvagnar och husbilar är för de flesta en stor investering. På det sättet är det ekonomiskt fördelaktigt att istället hyra. Det är dessutom praktiskt på så sätt att man inte själv behöver förvara fordonet när det inte används. Det är enkelt att hyra och många hyr för att prova innan de beslutar sig för att köpa en husvagn eller husbil. Få respondenter reflekterar dock över fördelarna med att hyra kontra att köpa samtidigt som fler säger att de kan tänka sig att hyra än att köpa. En del ger exempel på tillfällen då det skulle vara lämpligt att hyra ett mobilt boende som när de reser på utställningar, idrottsevenemang, semestrar i Europa eller istället för gäststuga vid besök av släkt och vänner. De ser hyra av husvagn/husbil som en tillfällig alternativ boendeform för annat än en traditionell campingsemester. Det är främst husbilen som man vill använda på detta sätt. Några påpekade även det lyxiga i att hyra en husbil. Även om det finns de som vill campa mer traditionellt med ett hyrt fordon eller vill pröva på att semestra i husvagn/husbil innan de fattar beslut om de skall köpa eller ej så är det vid andra tillfällen än traditionell campingsemester som fördelarna med att hyra lyfts fram av respondenterna vid intervjutillfället. Man skulle kunna tro att de som är intresserade av att köpa även kan tänka sig att hyra men så är det inte riktigt. Följande tabell visar andelen som kan tänka sig att bara hyra och bara köpa eller som kan tänka sig att både hyra och köpa. Hyra Ej hyra Total Köpa 22% 9% 31% Ej köpa 26% 43% 69% Total 48% 52% 100% 43% kan varken tänka sig att köpa eller hyra medan 22% kan tänka sig att både köpa och hyra. 26% kan tänka sig att hyra men ej köpa. Köpa/hyra vem är intresserad? Det är komplicerat att mäta intresset för en viss vara eller tjänst. Steget från att vilja ha något till att införskaffa det kan vara långt. Speciellt när det handlar om mer kostsamma varor/tjänster. Det går därmed inte att säga att 31% av de hushåll som 19

20 idag varken äger eller har tillgång till husvagn, husbil eller villavagn kommer att köpa ett mobilt boende eller att 48% kommer att hyra husvagn/husbil/villavagn inom de närmaste åren. Vad som är möjligt är att föra en diskussion om intresse och koppla det till gruppens attityder till camping och campare. Det är även möjligt att peka på vilka grupper som är mer intresserade/nyfikna på campinglivet och som kan tänka sig att semestra i husvagn/husbil och vilka som inte är det. Attityden till camping varierar bland icke-campare. Camping som fenomen har de flesta åsikter om. Bilden av en campare är relativt enhetlig både hos ickecampare och aktiva campare. Generellt kan man säga att det bland de som har eftergymnasial utbildning Köpa och de som är höginkomsttagare återfinns en högre andel personer som är negativa till camping än bland andra grupper. Vid en jämförelse av de som kan tänka sig att hyra/köpa skiljer de sig inte så mycket från de som inte kan tänka sig att hyra eller köpa, vilket man kanske skulle kunna tro. På några punkter skiljer de sig dock åt. Vi vet att de som campar aktivt (se kapitel om aktiva campare) bor i hus utanför storstadsregionerna. Stämmer denna bild in även på de icke-campare som kan tänka sig att köpa/hyra mobilt boende? Följande tabell syftar till att beskriva de grupper som kan tänka sig att köpa/hyra samt de som inte kan det. Ej köpa Hyra Ej hyra Yngre än genomsnittet 47% är mellan år Få ensamhushåll intresserade 50% har hemmavarande barn under 18 år 26% bor i storstadsregion Lägre andel fritidshusägare 45% bor i lägenhet 19% negativa associationer till camping på campingplats 19% har campingsemestrat senaste fem åren 29% har någon gång hyrt mobilt boende Ca 70% intresse för husbil För få svar Yngre än genomsnittet 54% är mellan år Alla typer av hushåll lika intresserade 31% bor i storstadsregion Genomsnittlig andel fritidshusägare 50% bor i lägenhet 26% negativa associationer till camping på campingplats 12% har campingsemestrat senaste fem åren 28% har någon gång hyrt mobilt boende Ca 60% intresse för husbil Äldre än genomsnittet 34% är mellan år Fler ensamhushåll och par utan barn 36% bor i storstadsregion Högre andel fritidshus/båtägare 45% bor i lägenhet 36% negativa associationer till camping på campingplats 7% har campingsemestrat senaste fem åren 15% har någon gång hyrt mobilt boende Något högre inkomster än genomsnittet 20

Svenska reserapporten. Swebus undersökning av svenskarnas sommarsemester

Svenska reserapporten. Swebus undersökning av svenskarnas sommarsemester Svenska reserapporten 2014 Swebus undersökning av svenskarnas sommarsemester Resultat i korthet * Svenskarna spenderar nästan hela sin semester i Sverige * Semestrandet inom Sverige ökar kraftigare än

Läs mer

Förstudie Norrmän i Västsverige. Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Västsvenska Turistrådet

Förstudie Norrmän i Västsverige. Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Västsvenska Turistrådet Förstudie Norrmän i Västsverige Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Västsvenska Turistrådet Innehåll Bakgrund sid. 3 Metod sid. 4 Norska gästnätter sid. 5 Säsongsvariation norska gästnätter i VG

Läs mer

Undersökning Husbilsägare Göteborg 2015-12-09. Husbilsdestinationsverige.se 1

Undersökning Husbilsägare Göteborg 2015-12-09. Husbilsdestinationsverige.se 1 Undersökning Husbilsägare Göteborg 2015-12-09 Husbilsdestinationsverige.se 1 Innehållsförteckning 1 Om Husbilsdestination Sverige 02 2 Om undersökningen 03 3 Sammanfattning 06 4 Resultat 09 5 Demografi

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Undersökning bland konsertbesökarna på Avicii #truetour Tele Arena mars 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM UNDERSÖKNINGEN S. 3 KÖN OCH ÅLDER S. 4 SÄLLSKAP S. 5 HEMVIST S. 6 INFORMATION OM KONSERTEN I FÖRSTA HAND

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar i Borås 2009 Västsvenska Turistrådet Karin Olsson September 2009

Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar i Borås 2009 Västsvenska Turistrådet Karin Olsson September 2009 Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar i Borås Västsvenska Turistrådet Karin Olsson September Viktoriagatan, Box 068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 7 9 000, Fax +46 7 9 00, www.turismensutredningsinstitut.se

Läs mer

Attitydundersökning: Norrmän och skidsemester

Attitydundersökning: Norrmän och skidsemester Attitydundersökning: Norrmän och skidsemester HUI Research på uppdrag av SkiStar April 2013 Författare: Karin Olsson Innehåll Rapporten är indelad i följande avsnitt: Metod Semestervanor Skidintresserade

Läs mer

10 Tillgång till fritidshus

10 Tillgång till fritidshus Tillgång till fritidshus 201 10 Tillgång till fritidshus Bland de många olika former av rekreation och miljöombyte som finns för befolkningen, är en relativt vanlig form fritidsboende. Vanligast är nog

Läs mer

BOBAROMETERN Delrapport: Svenskarna om att flytta ihop

BOBAROMETERN Delrapport: Svenskarna om att flytta ihop BOBAROMETERN Delrapport: Svenskarna om att flytta ihop augusti 2005 Bobarometern - augusti 2005 1 Välkommen till Bobarometern Innehållsförteckning Sida Bobarometern är en undersökning från Svensk Fastighetsförmedling

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

23 Allmänhetens attityder till KFM

23 Allmänhetens attityder till KFM 23 Allmänhetens attityder till KFM 23.1 Inledning Tabell 228. Påstående: Totalt sett: I Sverige har vi ett väl fungerande system för indrivning av obetalda skulder, procent. 1996 1998 2001 2002 Instämmer

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Besökare vid Göta kanal (västra delarna) sommar 2016

Besökare vid Göta kanal (västra delarna) sommar 2016 Undersökning: Besökare vid Göta kanal (västra delarna) sommar 2016 victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Sammanfattande punkter o Undersökningen bygger

Läs mer

Evenemangsundersökning Women s match race 31 juli-4 augusti 2007

Evenemangsundersökning Women s match race 31 juli-4 augusti 2007 Evenemangsundersökning Women s match race 31 juli-4 augusti 2007 Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Västsvenska Turistrådet Ansvarig projektledare: Åsa Widmark Assisterande projektledare: Eva Hauge

Läs mer

Svensken, Sommarstugan, Statistiken Tillbakablick på Sommaren 2013

Svensken, Sommarstugan, Statistiken Tillbakablick på Sommaren 2013 Svensken, Sommarstugan, Statistiken Tillbakablick på Sommaren 2013 Sommarstuga, ett ord som, lagom till att de första löven påbörjar sin färd mot marken, lockar fram härliga sommarminnen och associeras

Läs mer

Livsmedelsverket. Kvantitativ undersökning om konsumenters kännedom, attityd och beteende kring matsvinn. Presentation

Livsmedelsverket. Kvantitativ undersökning om konsumenters kännedom, attityd och beteende kring matsvinn. Presentation Livsmedelsverket Kvantitativ undersökning om konsumenters kännedom, attityd och beteende kring matsvinn Presentation 205--03 Johan Orbe Mikaela Ekblad TNS Sifo Projekt 530878 Innehållsförteckning Om undersökningen

Läs mer

RESULTATRAPPORT. KUNDUNDERSÖKNING INOM PROJEKTET HUSBILSDESTINATION VÄSTSVERIGE Genomförd under sommaren 2012

RESULTATRAPPORT. KUNDUNDERSÖKNING INOM PROJEKTET HUSBILSDESTINATION VÄSTSVERIGE Genomförd under sommaren 2012 RESULTATRAPPORT KUNDUNDERSÖKNING INOM PROJEKTET HUSBILSDESTINATION VÄSTSVERIGE Genomförd under sommaren 2012 Innehåll Rapporten är indelad i följande avsnitt Avsnitt Bakgrund Husbilsdestination Västsverige

Läs mer

Svensk Fjärrvärme. Svenskarnas syn på fjärrvärme mätning

Svensk Fjärrvärme. Svenskarnas syn på fjärrvärme mätning Svensk Fjärrvärme Svenskarnas syn på fjärrvärme mätning 20130326 Om undersökningen United Minds har genomfört en kvantitativ nollmätning bland svensk allmänhet i åldrarna 18-80 år. 1 050 intervjuer genomfördes

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2004

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2004 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2004 Rapport Hushållsbarometern våren 2004 Institutet för Privatekonomi Erika Pahne Maj 2004 Institutet för Privatekonomi 2 Föreningssparbankens HUSHÅLLSBAROMETER Inledning 4

Läs mer

Semesterplaner 2010 2010-06-11. Ingela Gabrielsson Privatekonom

Semesterplaner 2010 2010-06-11. Ingela Gabrielsson Privatekonom Semesterplaner 00 00-0- Ingela Gabrielsson Privatekonom Sammanfattning En tillbakablick visar att förra årets semesterplaner i stort sett gick i lås. Men det är också en del som planerar för mer än vad

Läs mer

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Foto: Simon Paulin/Iimagebank.sweden.se Foto: Tomas Utsi/imagebank.sweden.se VERSION 1.0 DEN GLOBALA RESENÄRENS BILD AV SVERIGE INLEDNING Foto:

Läs mer

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Rapport Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 16 år. Totalt genomfördes 1 633 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad

Läs mer

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Fakta om undersökningen Undersökningen är genomförd av JM i samarbete med TEMO och Field

Läs mer

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Gästundersökning 2008 Mitt Sverige Turism 2008 1 Innehåll Metod 3 Hembygdsgården fångar upp genomfartsresenärer 3 Samtliga turister 3 Varifrån kom besökarna? 4 Tidigare besök

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Undersökning bland festivalbesökarna på STHLM FIELDS Gärdet, Stockholm, 3 maj 24 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM UNDERSÖKNINGEN S. 3 KÖN OCH ÅLDER S. 4 SÄLLSKAP S. HEMVIST S. 6 INFORMATION OM FESTIVALEN I FÖRSTA

Läs mer

Svenskarna världens mest hemkära folk? en kartläggning av bostadsmarknader världen över

Svenskarna världens mest hemkära folk? en kartläggning av bostadsmarknader världen över Bakgrundsmaterial Svenskarna världens mest hemkära folk? en kartläggning av bostadsmarknader världen över Innehåll 1. Varför Hemnet har gjort studien 2. Hur studien har genomförts 3. Bostadssajters popularitet

Läs mer

Besökare i Bohuslän april 2017

Besökare i Bohuslän april 2017 Undersökning: Besökare i Bohuslän april 2017 victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Sammanfattande punkter o o o o o o Denna rapport ger en översiktlig

Läs mer

Vanor och attityder kring lagring av digitala ägodelar

Vanor och attityder kring lagring av digitala ägodelar Vanor och attityder kring lagring av digitala ägodelar En studie bland ett riksrepresentativ urval April 2007 Metod 3 Syfte Att kartlägga vanorna och attityderna kring lagring av digitala ägodelar i hemdatorn.

Läs mer

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015 SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 300 personer. Intervjuerna gjordes mellan den 29 september och 6. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen

Läs mer

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 FS 2013:4 2013-07-25 FOKUS: STATISTIK Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 Tillgång till önskad typ av boende är en av de viktigaste faktorerna för personer som flyttar

Läs mer

Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning

Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning 1 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-07-04 Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning Sammanfattning Dagen studenter bor till större delen i lägenheter

Läs mer

Almedalsveckan i Visby, 8-14 juli 2007. Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Gotlands Turistförening

Almedalsveckan i Visby, 8-14 juli 2007. Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Gotlands Turistförening Almedalsveckan i Visby, 8-14 juli 2007 Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Gotlands Turistförening Sammanfattning För snart 40 år sedan höll Olof Palme sina numer berömda tal från ett lastbilsflak

Läs mer

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan BO 23 SM 0601 Korrigerad version Boende och boendeutgifter 2004 Housing and housing expenses in 2004 I korta drag Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus Mer än hälften, 56 procent, av Sveriges befolkning

Läs mer

Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011

Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011 BILAGA 1: Enkät med gemensamma frågor samt unika enkäter Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011 Sunne kommun genomför under sommaren 2011 en besöksundersökning

Läs mer

Bilaga 2; Sammanställning: Resvanor Syd 2007

Bilaga 2; Sammanställning: Resvanor Syd 2007 Gång-/cykelplan Bilaga ; Resvanor Syd 7 Bilaga ; Sammanställning: Resvanor Syd 7 OM UNDERSÖKNINGEN... DE SVARANDE... FAMILJEKONSTELLATIONER... BOENDETYP... UTBILDNINGSNIVÅ... 3 SYSSELSÄTTNING... 3 ÅRSINKOMST...

Läs mer

Turistekonomisk analys av U 21-EM 2009 Delrapport Malmö

Turistekonomisk analys av U 21-EM 2009 Delrapport Malmö Turistekonomisk analys av U 21-EM 2009 Delrapport Malmö Turismens Utredningsinstitut 2009 Om undersökningen Om U 21-EM 2009 I juni 2009 arrangerades U21-EM i Sverige. De städer som stod värdar för evenemanget

Läs mer

Spelansvar. svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott

Spelansvar. svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott Spelansvar svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott Svenska Spel 2008 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning... 6 2. Spelansvar... 9 3. Överskottet från spelande hos

Läs mer

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN En ändrad inställning gentemot andrahandsuthyrning och inneboende kan halvera dagens bostadsbrist. Det visar en ny undersökning utförd av Nepa på uppdrag

Läs mer

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB Skånepanelen Medborgarundersökning Juni 2015 Genomförd av CMA Research AB Sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna 5 Att leva och bo i Skåne 6 Rekommendationsbenägenhet

Läs mer

PRIVAT PENSIONSSPARANDE

PRIVAT PENSIONSSPARANDE PRIVAT PENSIONSSPARANDE En kvantitativ undersökning i gruppen den svenska allmänheten. September 2006 Scandinavian Research AMF Pension Privat pensionssparande En kvantitativ undersökning i den svenska

Läs mer

Faktaunderlag om semestervanor 2008 FAKTAMATERIAL/STATISTIK

Faktaunderlag om semestervanor 2008 FAKTAMATERIAL/STATISTIK Faktaunderlag om semestervanor 2008 FAKTAMATERIAL/STATISTIK LO juni 2010 Sommar och semester är något som berör alla, oavsett vilken bakgrund man har eller socioekonomisk grupp man tillhör. Varje år packar

Läs mer

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET InnovationskontorEtt Författare Gustav Pettersson Projektledare Robert Wenemark & Johan Callenfors 21 mars 2012 2012 Skill Om Skill Skill grundades

Läs mer

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund analyserar Småföretagare med utländsk bakgrund maj 2008 Småföretagare med utländsk bakgrund Sammanfattning FöretagarFörbundet har tillsammans med SEB genomfört en telefonundersökning av företagares bakgrund.

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27

Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27 Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27 1 Mål och syfte Syftet och målet med undersökningen är att förstå allmänhetens inställning till golfen samt förstå vilket potential som golfen har mot allmänhet.

Läs mer

Skidor och fjällstugor 2015. En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen.

Skidor och fjällstugor 2015. En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen. Skidor och fjällstugor 215 En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen. SKIDOR OCH FJÄLLSTUGOR 215 1 SBAB ANALYS 17 FEBRUARI 215 Minst 2 miljoner personer åker till svenska

Läs mer

Svartviks Industriminnen

Svartviks Industriminnen Svartviks Industriminnen Gästundersökning 2008 Mitt Sverige Turism 2008 1 Innehåll Metod 3 Svartvik fångar upp genomfartsresenärer 3 Samtliga turister 3 Varifrån kom besökarna? 4 Tidigare besök 4 Hur fick

Läs mer

Målgruppsutvärdering Colour of love

Målgruppsutvärdering Colour of love Målgruppsutvärdering Colour of love 2010 Inledning Under sommaren 2010 gjordes en målgruppsutvärdering av Colour of love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of loves målgrupp

Läs mer

SKOP. Rapport till Hyresgästföreningen mars 2011

SKOP. Rapport till Hyresgästföreningen mars 2011 SKOP Rapport till Hyresgästföreningen SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen intervjuat drygt 4.400 ungdomar i åldern 20 till 27 år. Undersökningens frågor gällde ungdomars bostadssituation och genomfördes

Läs mer

Finland. 5, 5 miljoner invånare 4 miljoner besök i Sverige Källor: CIA World Factbook (2015) & IBIS 2014, Tillväxtverket/Markör

Finland. 5, 5 miljoner invånare 4 miljoner besök i Sverige Källor: CIA World Factbook (2015) & IBIS 2014, Tillväxtverket/Markör Finland 5, 5 miljoner invånare 4 miljoner besök i Sverige 2014 Källor: CIA World Factbook (2015) & IBIS 2014, Tillväxtverket/Markör Sveriges position för Finländaren som hemma, men lite bättre 2015-07-22

Läs mer

Delrapport: Svenskarna om boendeekonomi BOBAROMETERN. februari 2006. Sida 1

Delrapport: Svenskarna om boendeekonomi BOBAROMETERN. februari 2006. Sida 1 BOBAROMETERN Delrapport: Svenskarna om boendeekonomi februari 2006 Sida 1 Välkommen till Bobarometern Innehållsförteckning Sida Bobarometern är en undersökning från Svensk Fastighetsförmedling som regelbundet

Läs mer

3 Gäldenärernas attityder till KFM

3 Gäldenärernas attityder till KFM 3 Gäldenärernas attityder till KFM 3.1 Inledning Tabell 5. Påstående: På det hela taget fyller KFM en viktig funktion, procent. Instämmer (4+5) 48 50 Varken eller (3) 23 23 Instämmer inte (1+2) 15 14 Ingen

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Undersökning: Besökare i Alingsås höst 2016

Undersökning: Besökare i Alingsås höst 2016 Undersökning: Besökare i Alingsås höst 2016 victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Sammanfattande punkter o Materialet domineras av svenska dagbesökare,

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017 Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna Resultat Uppdragsgivare Regler Information Beteende

Läs mer

Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009

Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009 1 Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009 Box 38001, 10068 Stockholm Telefon: 08-508 44 220 Fax: 08-674 43 29 www.sverigeskonsumenter.se 2 Bakgrund Sedan 1 oktober 2008 har KonsumentCentrum tagit

Läs mer

Fondspararundersökning 2012

Fondspararundersökning 2012 Fondspararundersökning 2012 Undersökningen 1 500 telefonintervjuer i ett slumpmässigt draget urval av svenskar i åldern 18-79 år med deklarerad inkomst, genomförda under perioden 6 februari tom 1 april

Läs mer

EUROSTUDENT V. En kort inblick i studenternas ekonomi

EUROSTUDENT V. En kort inblick i studenternas ekonomi EUROSTUDENT V En kort inblick i studenternas ekonomi En kort inblick i studenternas ekonomi EUROSTUDENT V En kort inblick i studenternas ekonomi - EUROSTUDENT V Universitets- och högskolerådet 2015 Avdelningen

Läs mer

Utvädering av sommaren vid Umeå Camping

Utvädering av sommaren vid Umeå Camping Rapport Utvädering av sommaren vid Umeå Camping Juli-augusti 22 Fakta om rapporten Studiens genomförande Veckorna 27-31 22 Projektledare Christina Gerhardsson-Areblad, Umeå Camping Sammanställning av enkäten

Läs mer

Andrahandsuthyrning av bostäder En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB

Andrahandsuthyrning av bostäder En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB Andrahandsuthyrning av bostäder En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB Nästan sex av tio personer äger en bostad, var femte äger ett fritidshus Sju

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk 0 Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort

Läs mer

Undersökning: Besökare i Bohuslän sommar 2016

Undersökning: Besökare i Bohuslän sommar 2016 Undersökning: Besökare i Bohuslän sommar 2016 victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Sammanfattande punkter o Undersökningen motsvarar den som Turistrådet

Läs mer

Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland

Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland Uppdraget Jema Rådgivning har på uppdrag av Regionbibliotek Halland genomfört en undersökning bland ickeanvändare i fyra olika områden inom

Läs mer

POTATISFESTIVALEN 2003

POTATISFESTIVALEN 2003 POTATISFESTIVALEN 2003 Studien är genomförd av Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Alingsås Futurum och Västsvenska Turistrådet. Turismens Utredningsinstitut Mässans gata 10, 412 51 Göteborg Tel:

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Marknadsundersökning

Marknadsundersökning Bohuslän - Dals Golfdistriktsförbund Projektarbete sommaren 2004 Marknadsundersökning Underlag för byggandet av nya golfbanor 2005-02-28 Utfört av: Louise Svensson Annika Strandh Uddevalla-Vänersborgs

Läs mer

Allmänheten och klimatförändringen 2009

Allmänheten och klimatförändringen 2009 Allmänheten och klimatförändringen Allmänhetens kunskap om och attityd till klimatförändringen, med fokus på egna åtgärder, konsumtionsbeteenden och företagens ansvar RAPPORT NOVEMBER Beställningar Ordertel:

Läs mer

Sportlovet 2013. Så mycket spenderar vi på sportlovet 22 februari 2013

Sportlovet 2013. Så mycket spenderar vi på sportlovet 22 februari 2013 Sportlovet 2013 Så mycket spenderar vi på sportlovet 22 februari 2013 SBAB BANK 22 FEBRUARI 2013 1 SPORTLOVET 2013 Maria Landeborn är privatekonom på SBAB Bank. Telefon: 0766-447 881 Epost: maria.landeborn@sbab.se

Läs mer

Bruce Springsteen. Undersökning bland besökare på konserten på Friends Arena 11 maj 2013

Bruce Springsteen. Undersökning bland besökare på konserten på Friends Arena 11 maj 2013 Bruce Springsteen Undersökning bland besökare på konserten på Friends Arena 11 maj 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM UNDERÖKNINGEN S. 3 KÖN OCH ÅLDER S. 4 SÄLLSKAP S. 5 HEMVIST S. 6 INFORMATION OM KONSERTEN

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Allmänhetens synpunkter på indrivningssystemet och kronofogdemyndigheten

Allmänhetens synpunkter på indrivningssystemet och kronofogdemyndigheten Allmänhetens synpunkter på indrivningssystemet och kronofogdemyndigheten Resultat från en riksomfattande undersökning vintern 2001 RSV Rapport 2002:16 2 Förord Riksskatteverket (RSV) genomför regelbundet

Läs mer

MARKNADSKARTLÄGGNING SEPTEMBER Reagera Marknadsanalys AB

MARKNADSKARTLÄGGNING SEPTEMBER Reagera Marknadsanalys AB MARKNADSKARTLÄGGNING SEPTEMBER 2008 BAKGRUND Under hösten 2007 genomförde Hemnet en undersökning som kartlade generella frågor om bostadsmarkanden (såsom hur man bor, hur flyttplanerna ser ut, vilka källor

Läs mer

Marinor och småbåtshamnar på Västkusten en kartläggning av båtägare

Marinor och småbåtshamnar på Västkusten en kartläggning av båtägare Marinor och småbåtshamnar på Västkusten en kartläggning av båtägare TURISMENS UTREDNINGSINSTITUT Mässans gata 10, 412 51 Göteborg, Sweden Ph. +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001 Bakgrund År 2002 genomförde

Läs mer

SAMMANFATTNING. Syfte. Metod. Resultat

SAMMANFATTNING. Syfte. Metod. Resultat 1 SAMMANFATTNING Det slängs mycket mat i livsmedelskedjan vilket ger en onödig påverkan på miljö och plånbok. Konsumentföreningen Stockholm (KfS) arbetar för att minska matavfallet i livsmedelskedjan i

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Kortversion Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs

Läs mer

Attityderna till Gävleborgs län

Attityderna till Gävleborgs län Attityderna till s län Presentation för Hälsingland Turism november 2007 CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Fakta om undersökningen Syfte Undersökningens syfte är att, inför kommande marknadsföring

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort inkörsporten

Läs mer

Semestervanor år 2010

Semestervanor år 2010 FAKTAMATERIAL/STATISTIK Semestervanor år 1 Semesterresande och fritidshus efter klass och kön år 1984 1 Författare: Mats Larsson, Arbetslivsenheten Innehåll = Sammanfattning... 2 = Semestervanor år 1...

Läs mer

Sammanfattning Vistelsen i Båstad: 93% anser att vistelsen i Båstad och Bjärehalvön varit antingen mycket bra eller bra och sammantaget får Båstad/Bjärehalvön ett medelvärde om 4,4 på en femgradig skala,

Läs mer

juli 2014 En undersökning om småföretagares semestervanor

juli 2014 En undersökning om småföretagares semestervanor En undersökning om småföretagares semestervanor Innehållsförteckning... 1 Sammanfattning... 2 Jobbar du på semestern?... 4 Hur många timmar en vanlig semestervecka ägnar du åt företaget?... 7 Upplever

Läs mer

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland September 2005

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland September 2005 SKOP,, har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrland intervjuat cirka 500 privatpersoner boende i Västernorrlands län. Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 11 och 26 september 2005. Resultaten

Läs mer

Eget företag - Dröm och verklighet

Eget företag - Dröm och verklighet Eget företag - Dröm och verklighet Ingela Gabrielsson Privatekonom 2009-08-27 Om undersökningen För att öka förståelsen för drömmen om att starta eget och för verkligheten har Nordea Private Banking valt

Läs mer

Några frågor och svar om attityder till cannabis

Några frågor och svar om attityder till cannabis Några frågor och svar om attityder till cannabis 2014-05-27 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998 05 Ipsos Sweden AB. 1 Innehåll

Läs mer

Turistundersökning Marstrand 2009

Turistundersökning Marstrand 2009 Turistundersökning Marstrand 2009 Undersökning på uppdrag av Kungälvs kommun HHGS HandelsConsulting AB Innehåll 1. Sammanfattning, sid 3-5 2. Inledning och metod, sid 6-7 3. Resultat, sid 8-26 4. Förbättringsområden

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 1 Innehållsförteckning 1. Information om undersökningen s 3-7 2. Resultat s 8-30 Sommarscen Malmö s 9-16 Valet s17-25 Öka cyklandet s26-27 Förskolor s28-30 3. Vägning

Läs mer

Svensk Fjärrvärme 2014

Svensk Fjärrvärme 2014 Svensk Fjärrvärme 2014 Om undersökningen United Minds har genomfört en kvantitativ nollmätning bland svensk allmänhet i åldrarna 18-80 år. 1 025 intervjuer genomfördes den 14 mars till den 22 mars 2014.

Läs mer

First Camp Ekerum OBJEKTSBESKRIVNING. www.bocamp.se

First Camp Ekerum OBJEKTSBESKRIVNING. www.bocamp.se First Camp Ekerum OBJEKTSBESKRIVNING www.bocamp.se Välkommen till First Camp Ekerum Campingen ligger mycket attraktivt alldeles vid Kalmarsund endast en dryg mil från sommarmetropolen Borgholm med dess

Läs mer

När svenska villaägare planerar semestern hägrar en utlandsresa även om drömmen om en ny härlig trädgård skulle få hela 19 procent att stanna hemma.

När svenska villaägare planerar semestern hägrar en utlandsresa även om drömmen om en ny härlig trädgård skulle få hela 19 procent att stanna hemma. FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA: Camilla von Otter, chefredaktör Vi i Villa Mobil: 070 400 51 45 Mail: camilla.vonotter@viivilla.se www.viivilla.se PRESSMEDDELANDE Lidingö den 10 juni 2013 Ny undersökning

Läs mer

Regionala turismeffekter Skåne län Regionala turismeffekter Skåne län 2016

Regionala turismeffekter Skåne län Regionala turismeffekter Skåne län 2016 Regionala turismeffekter Skåne län 2016 Besökarnas profil Populäraste resmålen (start och slutmål) Färdsätt Syfte med resan Boendeform (kommersiella/icke-kommersiella) Konsumtion vid vistelse Utveckling

Läs mer

Malmöbon och delad konsumtion

Malmöbon och delad konsumtion Malmöbon och delad konsumtion Bakgrund till undersökningen Som en del av projektet Malmö Innovationsarena genomförde Miljöförvaltningen en undersökning om Malmöbornas inställning till delad konsumtion.

Läs mer

PTS studie: Vilka använder inte internet - och varför?

PTS studie: Vilka använder inte internet - och varför? PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-03-21 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Teresia Widigs Ahlin teresia.widigs-ahlin@pts.se Bilaga 3 PTS studie: Vilka använder inte internet - och varför?

Läs mer

Kvinnor och män utan barn

Kvinnor och män utan barn 18 och män utan barn Många av dem som ännu inte hade fått något barn räknade med att bli förälder så småningom. Orsaken till att man inte hade fått barn än varierade med respondentens ålder och familjesituation.

Läs mer

The International Bioenergy Days, Trollhättan 2009 Västsvenska Turistrådet Karin Olsson Oktober 2009

The International Bioenergy Days, Trollhättan 2009 Västsvenska Turistrådet Karin Olsson Oktober 2009 The International Bioenergy Days, Trollhättan Västsvenska Turistrådet Karin Olsson Oktober Viktoriagatan 13, Box 568, SE-42 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 31 75 95, Fax +46 31 75 95 1, www.turismensutredningsinstitut.se

Läs mer

De anställdas möjligheter till semester den tidigare negativa trenden verkar ha brutits

De anställdas möjligheter till semester den tidigare negativa trenden verkar ha brutits De anställdas möjligheter till semester den tidigare negativa trenden verkar ha brutits Ett faktamaterial om välfärdsutvecklingen Nummer 67 Löne- och välfärdsenheten, LO Sven Nelander och Ingela Goding

Läs mer

Evenemangsundersökning: Malmöfestivalen 2009 Malmö stad Karin Olsson September 2009

Evenemangsundersökning: Malmöfestivalen 2009 Malmö stad Karin Olsson September 2009 Evenemangsundersökning: Malmöfestivalen 009 Malmö stad Karin Olsson September 009 Viktoriagatan 3, Box 5068, SE-40 Göteborg, Sweden, Tel +46 3 75 95 000, Fax +46 3 75 95 00, www.turismensutredningsinstitut.se

Läs mer