Spelansvar. svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spelansvar. svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott"

Transkript

1 Spelansvar svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott Svenska Spel

2 Innehållsförteckning Sammanfattning Inledning Spelansvar Överskottet från spelande hos Svenska Spel Referenser

3 Sammanfattning För de allra flesta är spelande ett nöje, men för några utvecklas intresset till ett problem och ibland även ett beroende. Spelens baksida har uppmärksammats allt mer i media och innebörden av spelansvar har debatterats under senare tid. Svenska Spel arbetar aktivt med spelansvar, överskottet går till det allmänna och det finns ett nära samarbete med idrottsrörelsen. För att få klarhet i hur svenska folket ser på vad spelansvar betyder, spelproblemens omfattning och vad som kan göras för att förebygga spelproblem har Svenska Spel låtit undersökningsföretaget Norstat genomföra en attitydundersökning som tittar närmare på dessa frågor. Studien har även utrett vart svenska folket vill att spelets överskott ska gå. Undersökningen genomfördes mellan den juni 2008 och i den telefonintervjuades 2000 slumpvis utvalda personer mellan år. Av dessa var 54 procent kvinnor och 46 procent män. Under telefonintervjuerna ställdes frågor från ett frågeformulär. Några frågor hade färdiga svarsalternativ, andra hade öppna svar där intervjupersonerna fick ge spontana svar för att inte bli styrda. De spontana svaren har delats in och redovisas i olika kategorier. Resultatet presenteras nedan utifrån de frågor som ställdes i enkäten. Spelöverskottet från Svenska Spel Spelföretags vinster kallas ofta för överskott. Olika spelföretag förvaltar överskottet på olika sätt. Undersökningen visar att allmänheten helst vill att överskottet från spel ska gå till idrotten. Noll procent vill att överskottet ska gå till privata företag. Eftersom Svenska Spel ägs av svenska folket genom staten går allt överskottet tillbaka till det allmänna. År 2007 uppgick Svenska Spels vinst till 5,2 miljarder kronor. Genom detta överskott stöttar Svenska Spel i år den svenska folk- och idrottsrörelsens barn- och ungdomsverksamhet med nästan 1,4 miljarder kronor. Resten av vinsten går till statskassan. Majoriteten av intervjupersonerna i undersökningen svarar att de inte vet vart överskottet från Svenska Spel går. Yngre tycks ha sämre kunskap om vart överskottet går än äldre. De som spelar ofta säger i högre utsträckning att de vet vart överskottet går än de som spelar mer sällan. Följande ändamål är de mest populära förslagen på vart överskottet ska gå: 1. Idrotten 2. Ungdomsorganisationer 3. Rehabilitering av spelberoende 4. Statskassan 5. Miljön 6. Kulturen 3

4 Spelansvar vad betyder det? Spelansvar är ett begrepp som syftar till det ansvar som måste tas för att spelande ska förbli glädjefullt och inte leda till problem och beroende. Detta ansvar vilar på såväl spelföretag, samhället som på spelaren själv. Undersökningen visar att allmänheten lägger det största ansvaret för att spel ska förbli ett nöje på spelaren själv. På frågan om vad spelansvar betyder svarar en övervägande majoritet att spelaren själv bär ansvaret att inte spela för mycket. Drygt 10 procent menar att det har med spelföretags agerande att göra. Utmaningen för spelföretag är att underlätta för spelaren att spela ansvarsfullt. Spelproblem tankar om dess omfattning Under de senaste åren har frågan om spel, spelproblem och spelansvar fått mycket utrymme i den offentliga debatten. Spelproblem är något som engagerar och undersökningen visar att allmänheten ser det som ett allvarligt problem. Utöver att de allra flesta ser spelproblem som något allvarligt för de individer som drabbas, anser 77 procent att spelproblem är allvarligt för samhället. Kvinnor ser generellt mer allvarligt på spelproblem än vad män gör. Kvinnor tror också att spelproblem är vanligare än vad män tror. Undersökningen visar att allmänheten i genomsnitt uppskattar att 14 procent av den svenska befolkningen har spelproblem. Undersökningen visar därmed att den svenska befolkningen överskattar spelproblemens utbredning. Den senaste forskningen om spelproblemens omfattning i Sveriges visar att cirka två procent av befolkningen har spelproblem. Därutöver riskerar 7,8 procent att utveckla spelproblem. En övervägande majoritet (85 procent) av intervjupersonerna tror att spelproblemen har ökat det senaste året. Endast en procent tror att problemen har minskat och 14 procent tror att spelproblemen ligger på en oförändrad nivå. Det finns inga omfattande nya studier om spelproblemens utbredning i Sverige och det är därför svårt att med säkerhet veta huruvida andelen av befolkningen som har spelproblem har ändrats under senare tid. År 2009 kommer resultatet från Folkhälsoinstitutets prevalensundersökning om spelproblem och spelberoende. Svenska Spels årliga spelkartläggning visar dock att spelproblemen har legat på en oförändrad nivå under de senaste sex åren. Spelansvar allmänhetens tankar och kunskap om förebyggande arbete Den svenska befolkningen har en rad förslag på hur man kan undvika att människor får spelproblem. Det förslag som flest intervjupersoner föreslår är att genom information och upplysning om riskerna att få spelproblem förhindra att problem uppkommer. Det näst vanligaste förslaget är reglering av spelande. Av de intervjuade svarar 25 procent att de inte vet hur man kan undvika att människor får spelproblem. Män och kvinnor föreslår ungefär samma åtgärder för att undvika att spelare får spelproblem. Dock tenderar kvinnor att i högre grad än män vilja ha regleringar av spel samt minskat utbud och tillgänglighet. Däremot är det nästan två gånger så många män som kvinnor som föreslår förbud av spel. 4

5 Ranking av föreslagna förebyggande åtgärder mot spelproblem: 1. Information och upplysning om riskerna att utveckla spelproblem 2. Reglering av spelande 3. Spelare kan sätta gränser i tid och pengar 4. Mindre spelutbud 5. Förbjud spel 6. Restriktioner för reklam 7. Minskad tillgänglighet Av intervjupersonerna har 28 procent de senaste månaderna sett information om spelansvar och hur viktigt det är att spela lagom mycket. Av dessa noterade en majoritet (54 procent) att spelansvarsinformationen kom från Svenska Spel. Endast en procent har sett spelansvarsinformation från spelföretagen Unibet och Ladbrokes och två procent från ATG. 23 procent känner till att Svenska Spels internetpokerspelare sätter gränser för hur mycket tid och pengar de ska lägga på spelet innan de börjar spela. Bland de som spelare poker på internet är siffran 77 procent. 5

6 1. Inledning Spel har länge varit en omtyckt förströelse i Sverige. För de allra flesta är det ett nöje, men för några utvecklas intresset till ett problem och ibland även ett beroende. Den senaste undersökningen om spelproblemens utbredning i Sverige visar att cirka två procent av befolkningen lider av spelproblem. 1 Spelproblem uppmärksammas allt mer i media och innebörden av spelansvar har debatterats under senare tid. Svenska Spel arbetar aktivt med spelansvar, överskottet går till det allmänna och det finns ett nära samarbete med idrottsrörelsen. För att få klarhet i hur svenska folket ser på spelansvar och vart överskottet ska gå har Svenska Spel gjort en attitydundersökning som tittar närmare på dessa frågor. Vad är spelansvar? Spelansvar är ett begrepp som syftar till det ansvar som måste tas för att spelande ska förbli glädjefullt och inte leda till problem och beroende. Detta ansvar vilar på såväl spelföretag, samhället som på spelaren själv. Konkreta åtgärder som spelföretag kan vidta för att åstadkomma ett ansvarsfullt spelande är att utforma spel som minimerar risken för spelare att utveckla problem och beroende, ge spelarna information om spelens risker och införa begränsande spelansvarsåtgärder i anslutning till spelen. Det kan t.ex. vara i form av åldersgränser och att ge spelarna möjlighet att sätta gränser för hur mycket pengar och tid de ska lägga på spel. Svenska Spels arbete med spelansvar Svenska Spel är ett av de reglerade spelföretagen på den svenska spelmarknaden, dvs. ett av de företag som har rätt att erbjuda svenska folket spel förutsatt att företaget följer de regler och riktlinjer som regeringen beslutar om. 2 Denna särställning har företaget för att skydda svenska folkets hälsa genom att arbeta förebyggande för att spelare inte ska få spelproblem. År 2008 fick Svenska Spel priset för världens bästa spelansvar av World Lottery Association. 3 Spelansvarsarbetet innebär att genom innovativt tänkande utveckla sätt att underlätta för spelare att ha kontroll på sitt spelande. Bland annat har Svenska Spel som enda spelföretag i världen utvecklat ett verktyg ( Spelkoll ) som följer spelares spelvanor och varnar dem för beteenden som riskerar att leda till spelproblem. På Svenska Spels Casino Cosmopol tar personalen kontakt med gäster som visar tecken på spelproblem. Syftet är att erbjuda stöd och möjlighet att stänga av sig från kasinot. Utvecklingen av Svenska Spels spelansvar sker i nära samarbete med forskare runt om i världen. 1 Rönnberg S, Volberg R, Abbott M, Moore L, Andrén A, Munck I, et al. Spel och spelberoende i Sverige rapport nr 3 i Folkhälsoinstitutets serie om spel och spelberoende, Utöver de svenska reglerade spelföretagen finns det en mängd utländska företag som bedriver spel på internet, som riktar sig speciellt till svenska kunder och som inte behöver följa svenska regler för spel

7 Undersökningens genomförande För att få en bild av allmänhetens syn på spelansvar har Svenska Spel låtit undersökningsföretaget Norstat genomföra en attitydundersökning. I denna undersöks även allmänhetens syn på vart spelandets överskott ska gå och hur Svenska Spel ska ägas. Undersökningen genomfördes mellan den juni 2008 och i den telefonintervjuades 2000 slumpvis utvalda personer mellan år. Av dessa var 54 procent kvinnor och 46 procent män. Svarsfrekvensen var 36 procent. Intervjuerna var strax över sex minuter långa. Under telefonintervjuerna ställdes frågor från ett frågeformulär. Några frågor hade färdiga svarsalternativ, andra hade öppna svar där intervjupersonerna fick ge spontana svar för att inte bli styrda. De spontana svaren har delats in och redovisas i olika kategorier. Resultatet presenteras nedan utifrån de frågor som ställdes i enkäten. Först sammanställs allmänhetens syn på spelansvar, sedan presenteras synen på spelandets överskott och ägandet av Svenska Spel. Intervjupersonernas spelvanor Knappt hälften av intervjupersonerna angav att de spelar minst en gång i månaden, resten spelar mer sällan. Detta resultat stämmer väl överens med det resultat som framkommer i Svenska Spels egen kartläggning av spelvanor. Som framgår av diagrammet nedan spelar män oftare än kvinnor. Äldre spelar mer regelbundet varje vecka än yngre. 7

8 Bland intervjupersonerna var det vanligast att spela på lotter, nummerspel och sportspel. Som framgår av diagrammet nedan spelar män mer sportspel, på spelmaskiner och kasino samt internetpoker än kvinnor. Medan kvinnor oftare spelar på lotter än vad män gör. Äldre spelar generellt mer än yngre. Däremot är andelen unga som spelar på spelmaskiner, kasino och internetpoker är mer än dubbelt så stor som andelen äldre som spelar dessa spel. Den här typen av spel anses vara ovanligt riskfyllda ur spelproblems- och spelberoendesynpunkt, vilket gör frågan om spelansvar extra angelägen för denna grupp. 4 4 Fröberg F, Spel om pengar bland unga, Folkhälsoinstitutet, 2006, s. 34f. 8

9 2. Spelansvar Följande frågor om spelansvar ställdes till intervjupersonerna. Det som undersöks är allmänhetens uppfattning om vad spelansvar betyder, spelproblemens omfattning och vad som kan göras för att förebygga spelproblem. - Vad betyder spelansvar för dig och vad är ansvarsfullt spelande? För de allra flesta betyder spelansvar att spelaren tar ansvar för att inte spela för mycket. Betydligt färre ser det som något som har med spelföretags agerande att göra. Cirka 70 procent svarar att det är spelarens ansvar och att det handlar om att inte spela för mer pengar än man har råd med. Cirka 10 procent anser att det är spelföretagens ansvar. Flera olika typer av ansvar som spelföretag kan ta nämndes, bland annat att företagen har ansvar att arbeta förebyggande för att hindra att spelare får spelproblem, att hjälpa dem som har fått problem och att företag inte ska förknippas med fusk eller sälja spel till minderåriga. Av de intervjuade personerna svarar 20 procent att de inte vet vad spelansvar betyder. Till denna fråga gavs inga färdiga svarsalternativt utan intervjupersonerna fick ge spontana svar. Svaren har delats in i olika kategorier enligt ovan. 9

10 De allra flesta förknippar också ansvarsfullt spelande med att inte spela för mer pengar än man har råd med. En del säger istället att det handlar om att sätta tydliga gränser för hur mycket tid man ägnar åt spel. Några nämner att ansvarsfullt spelande betyder att spelet inte går ut över anhöriga. Till denna fråga gavs inga färdiga svarsalternativt utan intervjupersonerna fick ge spontana svar. Svaren har delats in i olika kategorier enligt ovan. 10

11 Hur många procent av Sveriges befolkning tror du har spelproblem? Har spelproblemet ökat, minskat eller varit oförändrat under det senaste året? I genomsnitt tror intervjupersonerna att 14 procent av Sveriges befolkning har spelproblem. 5 Kvinnor tror i genomsnitt att spelproblem är vanligare än vad män tror. Genomsnittet för de kvinnliga intervjupersonernas antaganden var 16 procent, medan motsvarande siffra bland männen var 11 procent. Den senaste forskningen om spelproblemens omfattning i Sveriges visar att cirka två procent av befolkningen har spelproblem. 6 Därutöver löper 7,8 procent risk att utveckla spelproblem. Attitydundersökningen visar därmed att den svenska befolkningen överskattar spelproblemens utbredning. En övervägande majoritet (85 procent) av intervjupersonerna tror att spelproblemen har ökat det senaste året. Endast en procent tror att problemen har minskat och 14 procent tror att spelproblemen ligger på en oförändrad nivå. Det finns inga omfattande nya studier om spelproblemens utbredning i Sverige och det är därför svårt att med säkerhet veta huruvida andelen av befolkningen som har spelproblem har ändrats under senare tid. Svenska Spel genomför årligen en spelkartläggning som bland annat undersöker omfattningen av spelproblem. Enligt denna har andelen av befolkningen som har spelproblem legat på en oförändrad nivå, kring två procent av befolkning, de senaste sex åren. 5 Då har orealistiska extremvärden (uppskattningar som ligger över 60 procent) rensats bort för att undvika oseriösa svar. Om även dessa tas med hamnar värdet på 15 procent. Vet ej -svar har exkluderats från materialet. 6 Rönnberg S, Volberg R, Abbott M, Moore L, Andrén A, Munck I, et al. Spel och spelberoende i Sverige rapport nr 3 i Folkhälsoinstitutets serie om spel och spelberoende,

12 Ser du spelproblem som något allvarligt för enskilda individer och/eller samhället? I stort sett alla intervjupersoner (96 procent) anser att spelproblem är allvarligt för enskilda individer. Därtill ser en övervägande majoritet (77 procent) spelproblem som ett problem för samhället. Kvinnor ser allvarligare på spelproblem än män, t.ex. ser 84 procent av kvinnorna spelproblem som något allvarligt för samhället jämfört med 69 procent av männen. 12

13 Hur tror du att man kan undvika att människor får spelproblem? Till frågan om hur man kan undvika att människor får spelproblem fick intervjupersoner inga färdiga svarsalternativ. Istället fick de spontant komma på egna lösningar. Resultatet visar att den svenska befolkningen har en rad förslag på hur man kan undvika att människor får spelproblem. Det förslag som flest intervjupersoner föreslår är att genom information och upplysning om riskerna att få spelproblem förhindra att problem uppkommer. Av intervjupersonerna föreslår 17 procent detta. Det näst vanligaste förslaget var reglering av spelande (13 procent). Av de intervjuade svarar 25 procent att de inte vet hur man kan undvika att människor får spelproblem. Mindre vanliga förslag eller synpunkter på hur spelproblem kan undvikas är; det går inte att förebygga spelproblem (10 procent), spelare kan sätta gränser i tid eller pengar (12 procent), mindre spelutbud (nio procent), förbjud spel (sex procent), restriktioner för reklam (6 procent), minskad tillgänglighet (fyra procent). Män och kvinnor föreslår ungefär samma åtgärder för att undvika att spelare får spelproblem. Dock tenderar kvinnor att i högre grad än män vilja ha regleringar av spel samt minskat utbud och tillgänglighet. Däremot är det nästan två gånger så många män som kvinnor som föreslår förbud av spel. Ranking av föreslagna förebyggande åtgärder mot spelproblem: 1. Information och upplysning om riskerna att få spelproblem 2. Reglering av spelande 3. Spelare kan sätta gränser i tid och pengar 4. Mindre spelutbud 5. Förbjud spel 6. Restriktioner för reklam 7. Minskad tillgänglighet 13

14 Känner du till att internetpokerspelare hos Svenska Spel innan de börjar spela kan sätta gränser för hur mycket tid och pengar de ska lägga på spel? De allra flesta av intervjupersonerna (77 procent) känner inte till att internetpokerspelare hos Svenska Spel måste sätta gränser för hur mycket tid och pengar de ska lägga på spel innan de börjar spela. Män, yngre personer och de som spelar dagligen har bättre kännedom om detta än andra. Bland de som spelare poker på internet känner de flesta till gränssättandet på Svenska Spels internetpoker. Bland dessa är det istället 77 procent som känner till att internetpokerspelare hos Svenska Spel sätter spelgränser. 14

15 Vems ansvar är det att aktivt motarbeta spelproblem bland spelare? Till denna fråga gavs tre övergripande svarsalternativ (enligt tabellen nedan), samt möjligheten att under övrigt ge egna svarsalternativ eller svara vet inte. Många (34 procent) anser att det är både myndigheters och spelföretags ansvar att aktivt motarbeta spelproblem bland spelare. En stor del av intervjupersoner anser däremot att varken myndigheter eller spelföretag har ansvar för att aktivt motarbeta spelproblem utan att det är den enskilde spelarens ansvar. Detta förklarar den höga stapeln övrigt i diagrammet. *Andel som svarat att det är endast eller övervägande är spelföretags resp. myndigheters ansvar. 15

16 Har du de senaste månaderna sett någon information om spelansvar som betonar vikten av att spela lagom mycket? Av intervjupersonerna uppger 28 procent att de under de senaste månaderna sett information om spelansvar som betonar vikten av att spela lagom mycket. Yngre personer tenderar att ha sett denna information mer än äldre, liksom personer som spelar dagligen jämfört med de som spelar mer sällan. Av de intervjupersoner som säger att de har sett spelansvarsinformation om vikten av att spela lagom mycket säger majoriteten (54 procent) att informationen kommer från Svenska Spel. Endast en procent säger att de har sett spelansvarsinformation från spelföretagen Unibet och Ladbrokes och två procent från ATG. Bas: De som svarat att de sett spelansvarsinformation. 16

17 3. Överskottet från spelande hos Svenska Spel Spelföretags vinster kallas ofta för överskott. Olika spelföretag förvaltar överskottet på olika sätt. Eftersom Svenska Spel ägs av svenska folket genom staten går allt överskott tillbaka till det allmänna. År 2007 uppgick Svenska Spels vinst till 5,2 miljarder kronor. Genom detta överskott stöttar Svenska Spel i år den svenska folk- och idrottsrörelsens barn- och ungdomsverksamhet med nästan 1,4 miljarder kronor. Resten av vinsten går direkt in i statskassan. Vet du vart överskottet från Svenska Spel går? Majoriteten (53 procent) av intervjupersonerna säger att de inte vet vart överskottet från Svenska Spel går. Betydligt större andel män svarar att de vet vart överskottet går än kvinnor. Av männen svarar 64 procent att de vet vart spelöverskottet går, medan motsvarande siffra bland kvinnorna bara är hälften så stor (32 procent). Yngre tycks ha sämre kunskap om vart överskottet går än äldre. De som spelar ofta säger i högre utsträckning att de vet vart överskottet går än de som spelar mer sällan. De flesta (63 procent) av de som har svarat att de vet var överskottet från Svenska Spel går har svarat att pengarna går till Idrottsrörelsen. Ungefär hälften så många (38 procent) nämner att pengarna går till statskassan. Mycket få (fyra procent) nämner att en del av Svenska Spels överskott går till ungdomsorganisationer. 17

18 Vart vill du att överskottet från spelande ska gå? På frågan om vart intervjupersonerna vill att överskottet från spelande ska gå har en rad svarsalternativ erbjudits varav intervjupersonerna har fått välja ett svar eller föreslå ett annat. Intervjupersonerna vill att överskottet från spelande (i fallande ordning) ska gå till; idrotten (22 procent), ungdomsorganisationer (18 procent), rehabilitering av spelberoende (16 procent), statskassan (9 procent), miljön (6 procent) och kulturen (2 procent). Av intervjupersonerna är det 0 procent som vill att överskottet ska gå till privata spelföretag. Män svarar dubbelt så ofta som kvinnor att de vill att överskottet går till idrotten. Kvinnor vill istället i större utsträckning än män att överskottet ska gå till ungdomsorganisationer. En del intervjupersoner kom med andra förslag på vart överskottet ska gå. Det finns en spridning på dessa svar och det rör sig om allt från sjukvård till forskning. 18

19 Referenser Fröberg F, Spel om pengar bland unga en kunskapssammanställning, Folkhälsoinstitutet. Stockholm, Rönnberg S, Volberg R, Abbott M, Moore L, Andrén A, Munck I, et al., Spel och spelberoende i Sverige, Folkhälsoinstitutet. Stockholm: International Gambling Research Team of Sweden;

Omregleringen av den svenska spelmarknaden. Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden

Omregleringen av den svenska spelmarknaden. Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden Omregleringen av den svenska spelmarknaden Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden 2016-06-30 Om undersökningen Utförts av analysföretaget United Minds

Läs mer

EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013

EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013 EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013 EN UNDERSÖKNING OM SPEL Lotteriinspektionen har i samarbete med Novus Sverigepanel gjort en undersökning representativ för Sveriges befolkning.

Läs mer

Socialt ansvar och spelansvar

Socialt ansvar och spelansvar Socialt ansvar och spelansvar Svenska Spel ska aktivt verka för att minimera negativa sociala konsekvenser till följd av spelverksamhet. Denna strävan ska ges mycket hög prioritet vid alla verksamhetspåverkande

Läs mer

VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009

VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009 VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009 Jag heter Meta Persdotter och tog över ansvaret för Svenska Spel den 1 februari i år. Jag kommer att berätta om de viktigaste händelserna

Läs mer

Sveriges spelmarknad på 55 minuter

Sveriges spelmarknad på 55 minuter Sveriges spelmarknad på 55 minuter Föreningen SPER Spelbranschens Etiska Råd Historien Spel har länge varit debatterat i Sverige som I så många andra länder Attityder har skiftat över tid. Från stigmatisering

Läs mer

R A P P O R T TILL SPELMARKNADEN Allmänheten har låg kännedom om spelmarknaden och om spelutredningen s i d. 0 5

R A P P O R T TILL SPELMARKNADEN Allmänheten har låg kännedom om spelmarknaden och om spelutredningen s i d. 0 5 R A P P O R T 2 016 A L L M Ä N H E T E N O M D E N SV E N S K A S PE L M A R K N A D EN K Ä N N E D O M O C H AT T I T Y D TILL SPELMARKNADEN Allmänheten har låg kännedom om spelmarknaden och om spelutredningen

Läs mer

ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING

ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING Kund: Lotteriinspektionen Kontakt: Joel KittiJunros Datum: 23 oktober, 2014 Annelie Önnerud Åström Tel: 08 535 25 829 Mobil: 0739 40 37 61 Annelie.astrom@novus.se

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Därför har vi 18-årsgräns på lotter och andra spel. Visa leg om du är under 25 år.

Därför har vi 18-årsgräns på lotter och andra spel. Visa leg om du är under 25 år. Därför har vi 18-årsgräns på lotter och andra spel. Visa leg om du är under 25 år. Nu måste du fyllt 18 för att köpa lotter och andra spel. I Sverige blir du myndig när du fyller 18 år. Det innebär att

Läs mer

Svensk spelhistoria på en sida

Svensk spelhistoria på en sida Presentation vid RFMAs konferens Spel och spelmissbruk, Stockholm, 28 november, 2012 Per Binde, docent Svensk spelhistoria på en sida Vikingatiden Ca. 1500 1930 Oreglerat tärningsspel Förbud, restriktioner

Läs mer

Svenska Spel. Allmänheten om spel. Rapport från opinionsundersökning. mars 2009. Arne Modig, Novus Opinion

Svenska Spel. Allmänheten om spel. Rapport från opinionsundersökning. mars 2009. Arne Modig, Novus Opinion Svenska Spel Allmänheten om spel Rapport från opinionsundersökning mars 2009 Arne Modig, Novus Opinion Sammanfattning: Svagt stöd för att tillåta privata spelföretag i Sverige Stödet för att tillåta privata

Läs mer

Självbetjäningssupport 2009

Självbetjäningssupport 2009 Branschrapport Självbetjäningssupport 2009 Med fokus på webbaserad självbetjäning 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Sid 3 Inledning Sid 4 Demografi Sid 4 Vad kallas supportfunktionerna? Sid 5 Kännedom

Läs mer

MED OSS BLIR ALLA VINNARE

MED OSS BLIR ALLA VINNARE EnEN PRESENTATION MED OSS BLIR ALLA VINNARE Med oss blir alla vinnare All långsiktigt framgångsrik spelreglering kräver en ändamålsenlig tillståndsgivning och en effektiv tillsyn. I Sverige är det Lotteriinspektionen

Läs mer

Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning

Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning April 2011 1 Inledning 2009 dödades 358 personer i trafiken. 74 procent av dem var män och endast 26 procent var kvinnor. Den höga andelen män kan

Läs mer

Allmänheten om spel - 2015. Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015

Allmänheten om spel - 2015. Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015 - 2015 Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015 1 Bakgrund Lotteriinspektionen är en myndighet med expertis inom frågor som rör spel och lotterier. Myndigheten

Läs mer

FORUM SPEL. Regionalt kunskapscentrum för prevention och intervention vid spelberoende. Utvecklar och utvärderar behandlingsmetoder

FORUM SPEL. Regionalt kunskapscentrum för prevention och intervention vid spelberoende. Utvecklar och utvärderar behandlingsmetoder FORUM SPEL Regionalt kunskapscentrum för prevention och intervention vid spelberoende Utvecklar och utvärderar behandlingsmetoder Bedriver kunskapsutveckling kring prevention, risk och skyddsfaktorer Pågående

Läs mer

Förekommer spel om pengar på skolor i Södertälje?

Förekommer spel om pengar på skolor i Södertälje? Utbildningskontoret Åke Martinsson 2009-10-19 Förekommer spel om pengar på i Södertälje? Rapport av resultat från webbenkät 2009-09. På uppdrag av Utbildningsnämnden genomfördes en kartläggning med fokus

Läs mer

Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden

Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden År 2009 beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt 40,9 miljarder kronor. Det är en ökning med 1,1 miljarder kronor, eller 2,7 procent,

Läs mer

Folkhälsomyndighetens kontor finns i Solna och Östersund och vi är knappt 500 anställda. Vi är 6 utredare som arbetar med spelfrågor och 5

Folkhälsomyndighetens kontor finns i Solna och Östersund och vi är knappt 500 anställda. Vi är 6 utredare som arbetar med spelfrågor och 5 1 2 Folkhälsomyndigheten bildades 1 januari 2014 genom att Statens folkhälsoinstitut, Smittskyddsinstitutet och delar av Socialstyrelsen gick samman till en myndighet. Folkhälsomyndigheten är en nationell

Läs mer

Befria kvinnorna från den offentkikvinnors företagande. den offentliga sektorn

Befria kvinnorna från den offentkikvinnors företagande. den offentliga sektorn Befria kvinnorna från den offentkikvinnors företagande den offentliga sektorn Per Juth mars,2002 En första analys av enkäten om sjuksköterskors inställning till privat respektive offentlig sektor Inledning

Läs mer

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 2013 Att Delade vara turer i kongressombud välfärdssektorn Delade turer i välfärdssektorn Faktaunderlag Rapport av Kristina Mårtensson

Läs mer

KfS:s medlemmar om Sveriges medlemskap i EU och dess betydelse för konsumenterna. - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1999

KfS:s medlemmar om Sveriges medlemskap i EU och dess betydelse för konsumenterna. - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1999 KfS:s medlemmar om Sveriges medlemskap i EU och dess betydelse för konsumenterna - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1999 Beatrice Pernehagen Kooperativa institutet Box 200 63 104 60

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN EN KVANTITATIV MÅLGRUPPSUDERSÖKNING DECEMBER 2007 Ullrica Belin Jonas Björngård Robert Andersson Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ

Läs mer

sper SPELBRANSCHENS ETISKA RÅD Riktlinjer - 2011 gällande försäljning av spel till minderårig via ombud.

sper SPELBRANSCHENS ETISKA RÅD Riktlinjer - 2011 gällande försäljning av spel till minderårig via ombud. sper SPELBRANSCHENS ETISKA RÅD Riktlinjer - 2011 gällande försäljning av spel till minderårig via ombud. Allmänt: Idag finns flera lagstadgade åldersgränser för spel om pengar, dock inga för lotter. Från

Läs mer

KfS:s medlemmar om genteknik vid framställning av livsmedel. - redovisning av telefonintervjuer, november/december Beatrice Pernehagen

KfS:s medlemmar om genteknik vid framställning av livsmedel. - redovisning av telefonintervjuer, november/december Beatrice Pernehagen KfS:s medlemmar om genteknik vid framställning av livsmedel - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1998 Beatrice Pernehagen Kooperativa institutet Box 200 63 104 60 Stockholm Telefon 08-772

Läs mer

Vem får problem med spel?

Vem får problem med spel? Vem får problem med spel? Resultat från SWELOGS befolkningsstudie om spel och hälsa 2008/09 Ulla Romild, Statens Folkhälsoinstitut RFMA:s konferens om Spel och Spelmissbruk Huddinge, 2 februari år 2011

Läs mer

Rapport: Hushållen planerar investera nästan 11 miljarder på förvaring det närmsta året

Rapport: Hushållen planerar investera nästan 11 miljarder på förvaring det närmsta året Rapport: Hushållen planerar investera nästan 11 miljarder på förvaring det närmsta året En undersökning från Elfa December 2013 Bakgrund Elfa International AB grundades i Sverige 1948 och har sedan dess

Läs mer

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam DR-monitorn DR-akademien Vi har låtit TNS Sifo genomföra en telefonundersökning om svenskarnas inställning till reklam. Här bjuder vi på ett axplock ur

Läs mer

Spel om pengar ett folkhälsoproblem

Spel om pengar ett folkhälsoproblem Spel om pengar ett folkhälsoproblem Om Folkhälsomyndigheten Folkhälsomyndigheten är en myndighet som verkar för en god folkhälsa. I vårt arbete ska särskild vikt fästas vid de grupper i vårt samhälle som

Läs mer

Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning

Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning Enligt preliminära och uppskattade uppgifter beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt drygt 42 miljarder kronor. Det är en ökning

Läs mer

Spel och spelproblem

Spel och spelproblem Spel och spelproblem Spel: Två eller fler parter satsar något av värde i hopp om att vinna något av större värde. Vem som vinner eller förlorar beror på utgången av händelser som är okända för deltagarna

Läs mer

Skolenkäten våren 2016

Skolenkäten våren 2016 Dnr 2015:7261 Skolenkäten våren 2016 Fördjupad analys om respekt mellan elever och lärare www.skolinspektionen.se Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

2015-03-24 Karin Nelsson. Kristdemokraterna och olika politiska frågor

2015-03-24 Karin Nelsson. Kristdemokraterna och olika politiska frågor 2015-03-24 Karin Nelsson Kristdemokraterna och olika politiska frågor Kristdemokraterna och olika politiska frågor Sverige Tycker har genomfört en undersökning om olika politiska frågor bland allmänheten

Läs mer

Drygt 3 av 4 svenskar har spelat de senaste 12 månaderna

Drygt 3 av 4 svenskar har spelat de senaste 12 månaderna Drygt 3 av 4 svenskar har spelat de senaste 12 månaderna Utslagsfråga: När spelade du senast? 10 9 8 7 77% Män: 8, Kvinnor: 76%, 18-29 år: 66%, 30-49år: 8, 50-64 år: 8, 65+ år: 77% 6 5 4 37% 3 2 1 Senaste

Läs mer

Allmänheten och växthuseffekten 2006

Allmänheten och växthuseffekten 2006 Allmänheten och växthuseffekten Allmänhetens kunskap om och inställning till växthuseffekten, med fokus på egna åtgärder, statliga styrmedel och företagens ansvar Frågorna om allmänhetens kunskaper om

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012 Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 12 Niklas Gustafsson och Yulia Rokotova Innehåll Sammanfattning av resultat 3 Undersökningens syfte och genomförande 4 Vad spelar störst roll när

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Socialt ansvar och spelansvar

Socialt ansvar och spelansvar Socialt ansvar och spelansvar Svenska Spel ska aktivt verka för att minimera negativa sociala konsekvenser till följd av spelverksamhet. Denna strävan ska ges mycket hög prioritet vid alla verksamhetspåverkande

Läs mer

Vattenfall Vindkraft Stor-Rotliden

Vattenfall Vindkraft Stor-Rotliden Vattenfall Vindkraft Stor-Rotliden MarkCheck Maj 2013 Detta är ett urval av bilder som gjorts av Vattenfall 2015 där bilder som inte har direkt koppling till Stor- Rotliden valts bort liksom bilder med

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017 Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna Resultat Uppdragsgivare Regler Information Beteende

Läs mer

Några frågor och svar om attityder till cannabis

Några frågor och svar om attityder till cannabis Några frågor och svar om attityder till cannabis 2014-05-27 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998 05 Ipsos Sweden AB. 1 Innehåll

Läs mer

Resultat av enkäten om datorvanor och spelande

Resultat av enkäten om datorvanor och spelande Resultat av enkäten om datorvanor och spelande Mellan den 4:e juli 2012 och 10:e mars 2013 har 312 personer svarat på den enkät som vi på GameOver haft uppe hemsidan. Ett stort tack till alla er som bidragit

Läs mer

Stödlinjens tertialrapport 1 januari 30 april 2016

Stödlinjens tertialrapport 1 januari 30 april 2016 Stödlinjens tertialrapport 1 januari 3 april 1 Sammanfattning Under perioden 1/1-3/4 kontaktades Stödlinjen av totalt 981 personer, varav 69 via telefonsamtal (62%), 254 via chattar (26%) och 118 via e-

Läs mer

UTVÄRDERING AV SVENSKA SPELS SPELANSVAR PRESENTATION I RIKSDAGEN STOCKHOLM, 19 OKT 2016

UTVÄRDERING AV SVENSKA SPELS SPELANSVAR PRESENTATION I RIKSDAGEN STOCKHOLM, 19 OKT 2016 UTVÄRDERING AV SVENSKA SPELS SPELANSVAR PRESENTATION I RIKSDAGEN STOCKHOLM, 19 OKT 2016 1 UTVÄRDERING AV SVENSKA SPELS SPELANSVAR VAD? Ramböll Management Consulting har utvärderat Svenska Spels spelansvarsarbete.

Läs mer

Föräldrajuryn - om Skolan, barnen och maten

Föräldrajuryn - om Skolan, barnen och maten Föräldrajuryn - om Skolan, barnen och maten Februari 2009 Konsumentföreningen Stockholm 0 Sammanfattning Vi har ställt totalt 12 frågor till Föräldrajuryn, samtliga frågor och svar redovisas på sidorna

Läs mer

Kalendarium 2011. Årsstämma 19 april. Delårsrapporter 2011. Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 19 april i Visby.

Kalendarium 2011. Årsstämma 19 april. Delårsrapporter 2011. Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 19 april i Visby. Årsredovisning 2010 Kalendarium 2011 Årsstämma 19 april Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 19 april i Visby. Delårsrapporter 2011 januari mars 18 april januari juni 15 juli januari september 25

Läs mer

Preliminär sammanställning av svensk

Preliminär sammanställning av svensk Preliminär sammanställning av svensk SPELMARKNAD 2015 Innehållsförteckning Inledning 1 Nyckeltal 1 Preliminär statistik 1 Marknadsandelar 4 Spel på internet 7 Svenska Spel 8 ATG 9 Folkrörelsernas spel

Läs mer

Allmänheten om spel Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Datum: 27 okt 2016

Allmänheten om spel Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Datum: 27 okt 2016 - 2016 Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Datum: 27 okt 2016 1 2016-10-xx Bakgrund är en myndighet med expertis inom frågor som rör spel och lotterier. Myndigheten ansvarar för att

Läs mer

Allmänheten om spel

Allmänheten om spel - 2017 1 2016-10-xx Bakgrund Lotteriinspektionen är en myndighet med expertis inom frågor som rör spel och lotterier. Myndigheten ansvarar för att se till att den svenska spelmarknaden är laglig, säker

Läs mer

IPv6. MarkCheck. April 2010

IPv6. MarkCheck. April 2010 IPv6 MarkCheck April 2010 1 Innehållsförteckning Länkarna nedan tar dig snabbt och enkelt till presentationens olika avsnitt! Sammanfattning Syfte och metod Inferens - vilka slutsatser kan man dra utifrån

Läs mer

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete, Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning

Läs mer

Sida i svenskarnas ögon 2010

Sida i svenskarnas ögon 2010 Sida i svenskarnas ögon 2010 en undersökning bland svenskar över 15 år, bosatta i Sverige om synen på bistånd och Sida Inledning Gullers Grupp har på uppdrag av Sidas kommunikationsavdelning genomfört

Läs mer

Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521

Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521 Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521 CMA Research AB Företaget AB, Kundundersökning 2015, sida 2 Om undersökningen Bakgrund Syfte Genomförande Metod CMA har sedan 2006 för Regionförbundets

Läs mer

Den svenska spelmarknaden 2010

Den svenska spelmarknaden 2010 Den svenska spelmarknaden 2010 Innehåll Brutto- och nettoomsättning... 4 Spelandets andel av hushållens inkomster... 5 Slutlig behållning... 6 Spelmarknadens aktörer... 7... 7... 7... 7... 7... 8 2) Bingo...

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Allmänheten om spel - 2015. Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015

Allmänheten om spel - 2015. Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015 - 2015 Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015 1 Genomförande Metod: Webbaserade intervjuer i Novus Sverigepanel Målgrupp: Allmänheten i Sverige, 18-79 år, som

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

Förebyggande och behandling av spelmissbruk

Förebyggande och behandling av spelmissbruk Förebyggande och behandling av spelmissbruk - förslag och bedömningar från s utredning Varför denna utredning? Förändringar på spelmarknaden Otydlig ansvarsfördelning Frågan har utretts förut utan lösning

Läs mer

Enkät om IT-stress 600 yrkesarbetande svenskar om psykisk belastning på grund av IT. Genomförd oktober 2011.

Enkät om IT-stress 600 yrkesarbetande svenskar om psykisk belastning på grund av IT. Genomförd oktober 2011. Enkät om IT-stress 600 yrkesarbetande svenskar om psykisk belastning på grund av IT. Genomförd oktober 2011. 600 svenskar tillfrågade om IT-stress I en unik enkät har 600 yrkesarbetande svenskar svarat

Läs mer

IPv6. MarkCheck. Maj 2012

IPv6. MarkCheck. Maj 2012 IPv6 MarkCheck Maj 12 1 Sammanfattning (1/2) Planering av införande samt kännedom om IPv6 Rapporten visar att företag inom såväl den privata som den offentliga nu i högre grad vet vad IPv6 är och har även

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Undersökning bland konsertbesökarna på Avicii #truetour Tele Arena mars 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM UNDERSÖKNINGEN S. 3 KÖN OCH ÅLDER S. 4 SÄLLSKAP S. 5 HEMVIST S. 6 INFORMATION OM KONSERTEN I FÖRSTA HAND

Läs mer

Remiss avseende Promemoria Förebyggande och behandling av spelmissbruk (Ds 2015:48)

Remiss avseende Promemoria Förebyggande och behandling av spelmissbruk (Ds 2015:48) SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Söderbaum Monica 2015-11-19 SCN-2015-0333 Socialnämnden Remiss avseende Promemoria Förebyggande och behandling av spelmissbruk (Ds 2015:48) Förslag till

Läs mer

Allmänheten och klimatförändringen 2009

Allmänheten och klimatförändringen 2009 Allmänheten och klimatförändringen Allmänhetens kunskap om och attityd till klimatförändringen, med fokus på egna åtgärder, konsumtionsbeteenden och företagens ansvar RAPPORT NOVEMBER Beställningar Ordertel:

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

Spel på Internet. En undersökning bland allmänheten för Lotteriinspektionen. Christer Boije, 2007-11-26 Projektnummer: 1516646

Spel på Internet. En undersökning bland allmänheten för Lotteriinspektionen. Christer Boije, 2007-11-26 Projektnummer: 1516646 Spel på Internet En undersökning bland allmänheten för Lotteriinspektionen Christer Boije, 2007-11-26 Projektnummer: 1516646 Om undersökningen Ämne: Spel på Internet en undersökning bland allmänheten Projektnummer:

Läs mer

Stödlinjens tertialrapport 1 maj 31 augusti 2016

Stödlinjens tertialrapport 1 maj 31 augusti 2016 Stödlinjens tertialrapport 1 maj 31 augusti 216 1 Sammanfattning Under perioden 1/5-31/8 216 inkom totalt 887 kontakter till Stödlinjen, varav 484 var via telefonsamtal (55%) 234 via chattar (26%) och

Läs mer

Allmänheten om sambandet mellan tobaksrökning och risken att drabbas av sjukdomar Undersökning:

Allmänheten om sambandet mellan tobaksrökning och risken att drabbas av sjukdomar Undersökning: Allmänheten om sambandet mellan tobaksrökning och risken att drabbas av sjukdomar Undersökning: Projektnummer: 3171670 Uppdragsgivare: Allmänheten om sambandet mellan tobaksrökning och risken att drabbas

Läs mer

Om undersökningen. Projektnummer: 1513131. Uppdragsgivare: Kontaktperson: Tid för fältarbete: 10-13 januari 2005. Antal genomförda intervjuer: 1000

Om undersökningen. Projektnummer: 1513131. Uppdragsgivare: Kontaktperson: Tid för fältarbete: 10-13 januari 2005. Antal genomförda intervjuer: 1000 Om undersökningen Ämne: Spelmonopol Projektnummer: 1513131 Uppdragsgivare: Unibet Kontaktperson: Tid för fältarbete: -13 januari 2005 Antal genomförda intervjuer: 00 Intervjuade: Intervjumetod: Projektledare:

Läs mer

Bristande IT- stöd för chefer sänker kvalitet inom kommunal vård och omsorg

Bristande IT- stöd för chefer sänker kvalitet inom kommunal vård och omsorg Bristande IT- stöd för chefer sänker kvalitet inom kommunal vård och omsorg I en ny undersökning bland kommunala chefer inom vård och omsorg framkommer att IT- stödet för rapportering och uppföljning brister.

Läs mer

Slopandet av det svenska spelmonopolet

Slopandet av det svenska spelmonopolet Slopandet av det svenska spelmonopolet Den 31 mars 2017 presenterade regeringen ett nytt förslag som kommer att rita om den svenska spelmarknaden totalt. Förslaget innebär att spelmonopolet slopas till

Läs mer

En omreglerad spelmarknad

En omreglerad spelmarknad En omreglerad spelmarknad SOU 2017:30 Kanalisering Viktigast av allt utan kanalisering misslyckas reformen De utländska spelbolagen är redan här. Även om de gärna vill ha en svensk licens är man inte beredd

Läs mer

Skyttarna ser positivt på damklassen

Skyttarna ser positivt på damklassen Skyttarna ser positivt på damklassen Vid fjolårets förbundsmöte bordlades en motion om avskaffande av damklassen, med uppdrag till förbundsstyrelsen om att utreda vilka konsekvenser ett borttagande skulle

Läs mer

Byten och attityder på den svenska elmarknaden

Byten och attityder på den svenska elmarknaden Byten och attityder på den svenska elmarknaden 13-015 Svensk Energi: Kalle Karlsson Ipsos: Fredrik Borg Datum: 2013-10-11 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen & bakgrund 3 Sammanfattning Resultatredovisning

Läs mer

Strategisk inriktning och mål

Strategisk inriktning och mål FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE / STRATEGI OCH MÅL Strategisk inriktning och mål Svenska Spel har fyra strategiska målområden: Kund, Ansvar, Affärsmässighet och Medarbetare. Liksom visionen och värdegrunden utgår

Läs mer

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Delrapport 3 Om bloggar Håkan Selg Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Internetanvändare i svenska universitet och högskolor 2007 En framsyn av morgondagens Internetanvändning Ett projekt finansierat av

Läs mer

Opinionsundersökning. Oktober Genomförd av Sifo på uppdrag av Moderaterna i Landstinget Västmanland

Opinionsundersökning. Oktober Genomförd av Sifo på uppdrag av Moderaterna i Landstinget Västmanland Opinionsundersökning Oktober 2016 Genomförd av Sifo på uppdrag av Moderaterna i Landstinget Västmanland Om undersökningen Utförare Sifo Fältarbete 29 september 12 oktober 2016 Antal intervjuer Målgrupp

Läs mer

Effektivitet på jobbet

Effektivitet på jobbet Effektivitet på jobbet RAPPORT BASERAD PÅ RESULTATEN FRÅN MANPOWER WORKLIFE, APRIL 2012 EFFEKTIVITET PÅ JOBBET NÄSTAN EN TIMME OM DAGEN FÖRSVINNER I STRUL Många drömmer nog om den perfekta arbetsplatsen,

Läs mer

Svensk spelmarknad. i behov av reformer

Svensk spelmarknad. i behov av reformer den svenska spelmarknaden Svensk spelmarknad i behov av reformer Det behöver bli ordning och reda på spelmarknaden. Flera av de åtgärder den statliga spelutredningen presenterade den 15 december 2008 är

Läs mer

En omreglerad spelmarknad

En omreglerad spelmarknad En omreglerad spelmarknad SOU 2017:30 Utredningsdirektivens utgångspunkter i sammandrag Regleringen ska bygga på ett licenssystem Aktörer utan licens ska utestängas Spelandet ska inte öka och skadeverkningar

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Arbetsmiljöundersökning

Arbetsmiljöundersökning Arbetsmiljöundersökning 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Uppdraget 4 Bakgrund och syfte 4 Undersöknings omfattning och gomförande 4 Svarsfrekvs och bortfall 4 Resultatet av datainsamling 4 Jämförelser Resultat

Läs mer

SVENSKA SPEL I SAMHÄLLET 2005

SVENSKA SPEL I SAMHÄLLET 2005 I SAMHÄLLET 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Samhälle 3 Spelansvar 6 Säkerhet 12 Medarbetare 14 Miljö 16 Överskott 17 VD har ordet 20 Läshänvisningar 22 LÄSANVISNING Svenska Spel är ett svenskt aktiebolag som

Läs mer

DELÅRSRESULTAT JAN-SEPT 2006 Bruttospelintäkterna uppgick till 14 513 MSEK (14 442), ökning med 0,5 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter

DELÅRSRESULTAT JAN-SEPT 2006 Bruttospelintäkterna uppgick till 14 513 MSEK (14 442), ökning med 0,5 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter DELÅRSRESULTAT JAN-SEPT Bruttospelintäkterna uppgick till 14 513 MSEK (14 442), ökning med 0,5 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter efter reducering med vinnarnas andel) uppgick till 6 412

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Mars 2011 Svenskarnas skulder hos Kronofogden. Rapport från Soliditet

Mars 2011 Svenskarnas skulder hos Kronofogden. Rapport från Soliditet Mars 2011 Svenskarnas skulder hos Kronofogden Rapport från Soliditet 1 Svenskarnas skulder hos Kronofogden mars 2011 Sammanfattning Svenskarnas samlade skuld hos Kronofogdemyndigheten uppgick i mars 2011

Läs mer

Rapport spelansvarsverktyg

Rapport spelansvarsverktyg Rapport spelansvarsverktyg Tematillsyn SvS Poker 2015:2 Kartläggning spelansvarsverktyg 1(13) Innehållsförteckning 1. Inspektionsfakta... 3 2. Inledning... 3 3. Resultat... 4 3.1 Stor variation i satta

Läs mer

Trafiksäkerhet och vintertrafik. Svevias trafikbarometer, januari 2011

Trafiksäkerhet och vintertrafik. Svevias trafikbarometer, januari 2011 Trafiksäkerhet och vintertrafik Svevias trafikbarometer, januari 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning av huvudresultat... 4 1. Vintertrafik... 6 2. Köra för fort...10 3. Farliga trafiksituationer...14

Läs mer

Kartläggning av Unizon:s medlemsjourer

Kartläggning av Unizon:s medlemsjourer Ölandsgatan 49 D 116 63 Stockholm 08-642 64 01 www.unizon.se info@unizon.se @unizonjourer Kartläggning av Unizon:s medlemsjourer - Baserad på 2014 års enkätundersökning Författare: Siri Morawski, siri.morawski@gmail.com

Läs mer

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker.

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker. SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 11 och 19 intervjuades drygt 2.000 personer om Den nya influensan A-H1N1. Frågorna ställdes på uppdrag

Läs mer

Jenny Cisneros Örnberg Centre for Social Research on Alcohol and Drugs (SoRAD)

Jenny Cisneros Örnberg Centre for Social Research on Alcohol and Drugs (SoRAD) Jenny Cisneros Örnberg Centre for Social Research on Alcohol and Drugs (SoRAD) Bakgrund Attityder till spel Politiska initiativ Tillgänglighet Ökat behov av forskning på individ och samhällsnivå Forskare

Läs mer

Säkerheten inom rättsväsendet

Säkerheten inom rättsväsendet Statistik Säkerheten inom rättsväsendet Akademikerförbundet för jurister, civilekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om rapporten Säkerheten inom rättsväsendet diskuteras alltmer och

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och mångfald Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 2 Sammanfattning... 3 Så jobbar chefen med mångfald... 4 Chefen och de sju diskrimineringsgrunderna... 8 Mångfald och

Läs mer

Allmänheten och klimatförändringen 2007

Allmänheten och klimatförändringen 2007 Allmänheten och klimatförändringen 7 Allmänhetens kunskap om och attityd till klimatförändringen, med fokus på egna åtgärder och företagens ansvar RAPPORT 7 NOVEMBER 7 Beställningar Ordertel: 8-9 4 Orderfax:

Läs mer

Riksbankens finansieringsenkät mars 2009

Riksbankens finansieringsenkät mars 2009 1 Riksbankens finansieringsenkät mars 2009 De allra flesta företag som ingått i Riksbankens enkät uppger att de fått den finansiering de behöver, men samtidigt är företagens finansieringssituation ansträngd.

Läs mer

Alkoholkonsumtion bland flickor i Kalmar 2004

Alkoholkonsumtion bland flickor i Kalmar 2004 Alkoholkonsumtion bland flickor i Kalmar 2004 Källa: TEMO-undersökning 2003 och 2004 Andel flickor i åk 2 på gymnasiet som blir eller inte blir bjudna på alkohol av sina föräldrar i Kalmar och i de 11

Läs mer

Tjänsteföretagen och den inre marknaden

Tjänsteföretagen och den inre marknaden November 2005 Tjänsteföretagen och den inre marknaden Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden som gjorts på uppdrag av Kommerskollegium

Läs mer

Forska!Sveriges opinionsundersökning

Forska!Sveriges opinionsundersökning Forska!Sveriges opinionsundersökning 2016 Innehåll Om undersökningen Om undersökningen... 2 Sammanfattning... 3 Sjukdom och sjukvårdens kvalitet... 4 Investeringar i medicinsk forskning... 5 Värdet av

Läs mer