KVALITETSREDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSREDOVISNING"

Transkript

1 KVALITETSREDOVISNING Service och Löneenheten År 2013

2 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET ENHET/ BUDGETENHET Serviceenheten och löneenheten Enheterna ingår i två olika budgetenheter: Kultur & Fritid och Konsult & Administration TIDSPERIOD 2013 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Serviceenheten består av ett flertal olika verksamhetsområden Dessa verksamheter är: Bibliotek, Fritid/ förening, Fritid ungdom, Information, Kansli, Kultur, Löner, Medborgarkontor, Musikskola, Risk/ säkerhet, Telefoni, Samhällsbetalda resor. Löner och Samhällsbetalda resor har uppdrag åt både Götene och Skara kommuner. I enheten ingår också ansvar för kommuns lokaler i centrumhuset. Tjänsterna konsumentrådgivning och budget/ skuldrådgivning köps av Lidköpings kommun, men ansvaret för frågorna ligger på serviceenheten. Enheten har ett brett ansvarsområde och ger även stöd till den politiska ledningen. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MÅLUPPFYLLELSE Enheten leds gemensamt av två enhetschefer. I enheten arbetar 53 medarbetare. Flera av dessa innehar specialistfunktioner och arbetar ensamma inom sitt verksamhetsområde. Under året har verksamheten Fritid/ ungdom tillkommit och verksamheten Mark och bygg har flyttats över till annan organisatorisk enhet. Det har varit en stor rörlighet i personalgruppen under Det har varit flera pensionsavgångar och en del långtidssjukskrivningar. Stort focus har därför varit på att få den löpande verksamheten att fungera trots längre vakanser inom en del verksamheter. UNDERLAG I REDOVISNINGEN Statistik från verksamhetssystem. Löpande uppföljning på APT och gruppmöten RUTIN FÖR REDOVISNING En gemensam genomgång har skett med all personal i samband med APT. Därefter har chefer och nyckelpersoner tillsammans med respektive arbetsgrupp arbetat med redovisningen 2

3 ÅTGÄRDER UTIFRÅN FÖREGÅENDE ÅRS KVALITETSREDOVISNING En utbildning i handläggarstödet Webb-Diabas har genomförts under året. Handläggarstödet ska förbättra arbetet med diariet och ärendehantering. Ett arbete med att öka säkerhetsmedvetandet i kommunens verksamheter har pågått under året. Krisberedskapsplan och kommunikationsplan har klargjort rollerna i säkerhetsarbetet. Gratis resande i Närtrafik för 75+ infördes den 1 september och busshållplatsen vid Källby station har tillgänglighetsanpassats. Fortsatt arbete med gemensamt trafikförsörjningsprogram Färdtjänst Skaraborg för att öka resandet med kollektiva färdmedel. 3

4 UPPFÖLJNING AV UTVECKLINGSPLAN Avseende 2013 ( ) PERSPEKTIV MÅL/RESULTAT VÄRDERING TILLVÄGAGÅNGSSÄTT, METOD, MÄTNING Ange vilket perspektiv som avses Medskapare Skriv in ett mål per rad (kopiera från utvecklingsplanen). Ökat antal kontakter/ besökare i medborgarkontoret Öka antalet besökare på kommunens hemsida Sätt en siffra (1-4) som bäst motsvarar måluppfyllelsen, se gradering nedan Beskriv kortfattat hur verksamheten har arbetat för att nå målet, vilken metod som använts, hur resultatet har mätts osv. 3 Kansli: Gå igenom och uppdatera kansliets ansvarområden på hemsidan. Info: Mobilwebb ska införas 2013 MK: Bättre utvändig skyltning av MK Förstudie kring en Chattfunktion för medborgarna att kommunicera med MK Förbättra total skyltning utvändigt, centrumhuset entrén Biblioteket: Ständig återkommande information i olika forum ang. bibliotekets tjänster ANALYS OCH ÅTGÄRD Beskriv vilka framgångsfaktorer/ brister som funnits. I de fall målet ej har uppnåtts ska en åtgärd föreslås. Antal besökare på hemsidan har ökat med 6% jämfört med 2012 (2013var antal besökare st). Besökare från mobila enheter har ökat med 100%. Var tredje besökare på hemsidan kommer från en mobil enhet. Genom att uppdatera och förbättra kommunens hemsida har vi kunnat höja servicenivån till våra medborgare. Hemsidan har utvecklats och blivit responsiv, vilket betyder att den anpassar sig efter surfplattor och smartphones automatiskt. I den mätning som SKL gör årligen på kommunernas hemsidor information till alla har resultatet ökat från 77 till 82 (medel i Sverige är 79) Förstudien är avslutad. I nuläget kan vi inte se att det finns något lämpligt system till en rimlig kostnad. Lidköpings kommun har just öppnat upp möjligheten för chatt och vi inväntar och ser hur den lösningen fungerar och används av medborgaren. Omvärldsbevakningen fortsätter. Medborgardialog angående kollektivtrafiken i syfte att fler ska kunna resa kollektivt 3 Samhällsbetalda resor har aktivt deltagit i andra organisationers dialogmöten. Ex PRO Dialog har förts med olika föreningar angående kollektivtrafik under året. Skyltar beställda En ökning med 12,6% av resande har skett då det gäller den anropsstyrda trafiken. 4

5 Musikskolan är en känd resurs i samhället och deltar i arrangemang som anordnas av olika aktörer (ex näringsliv förningar och olika organisationer) Till följd av detta ökar antalet spelningar utanför den kommunala verksamheten 3 Ansvariga för orkestrarna tar kontakter med näringsliv och föreningar/ organisationer och erbjuder spelningar Musikskolan har haft uppdrag vid olika evenemang såsom invigningar av nya lokaler, Lions, Götenelördan, elevaftnar, konstföreningens vernissage, brassdagar i Falköping, Vara konserthus mm. Utveckling (utåtriktat) Fungerande arbetsformer för barn- och ungdomsinflytande finns. Barn och ungdomar är med och påverkar Götene kommuns utveckling Ökad servicenivå gentemot medborgaren 3 Fritid/förening: Genomförande av medborgarförslag från ungdomar: Skateboardsprojektet Kultur: Förenings och fritidsteamet är nytt forum för ungdomskulturfrågor 3 Kansli: Öka hemsidans informationsutbud genom att integrera förtroendemannaregister Troman/ Troint Fritidsledare arbetar ständigt tillsammans med ungdomar för att utveckla verksamheten. Byggandet av Skateboardparken är ett gott exempel på god samverkan mellan kommunens ungdomar, föreningar och andra organisationer. Öka antal serviceområden på medborgarkontoret 3 Info: Dialog med kommunens övriga verksamheter, bolag mm Servicen på medborgarkontoret har utökats. Nu kan man bland annat hyra barnbilstolar. Fler medborgare nyttjar kommunens e-tjänster på hemsidan 3 Info: Kommunövergripande e-tjänstprojekt tillsammans med IT-strateg Projektet är i gång, men finansieringen är inte klar Tydlig hantering av synpunkter. Synpunkter ska besvaras inom två veckor. 3 Kansli: Rutinbeskrivning av synpunkts hantering och göra denna känd för handläggare Rutin beskrivning för synpunkts hantering har tagits fram och implementerats i organisationen. Fler kommunmedborgare lånar biblioteksmedia. Utlåningen ska öka jämfört med Biblioteket: Fortsätta att vara offensiva. Tips och information via nyhetsbrev från biblioteket till låntagare Antalet utlån på biblioteket har ökat med 3% jämfört med Biblioteket arbetar aktivt med information om verksamheten exempelvis utges ett nyhetsbrev varje månad. Barn och ungdomar deltar i planeringen av kulturarrangemang för att få ett kulturutbud som lockar barn- och ungdomar. 2 Kultur: Kultursamordnaren bjuder in ungdomar till café Esperanza för dialogmöte 2 ggr/år Besök har gjorts på Esperanza 1 gång. Då var det få ungdomar där, och verksamheten har inte varit så stor under

6 Arbetssätt (inåtriktat) Personal ska arbeta med LEAN som förhållningssätt Under året har beslutats att arbetet med LEAN som förhållningssätt ej verkställs. Ekonomi (inåtriktat) Väl genomarbetat underlag vid beslut om investeringar 1 Målet anses nått om förändringar i driftkostnader alltid redovisas i beslutsunderlag för investeringar Skateparksprojektets kostnader översteg budget pga tillkommande arbete med mark och säkerhetsåtgärder som ej budgeterats. 6

7 SAMMANFATTNING AV 2013 ÅRS KVALITETSARBETE En servicemätning har gjorts då det gäller telefon och e-post. Kommunen rekommenderades som föredömen för andra kommuner då vi fick 100 procent när det gäller telefoni och bemötande. E-posten fick sämre värde och till följd av detta har regler kring hantering av e-post tagits fram. E-post är den kommunikationskanal som vi använder mest, både internt och externt. Det är också den kommunikation som ofta blir bortprioriterad. Som ett led i förbättrandet av servicen till medborgarna togs därför riktlinjer för hantering av e-post fram. I riktlinjerna har vi specificerat inom vilket tidsspann ett e-postmeddelande måste besvaras, hur inkommen e- post ska hanteras under frånvaro samt hur e-posten ska behandlas som en allmän handling. Detta har bland annat medfört att svarstiderna har kortats och att e-postlådorna bevakas under semesterperioder och annan längre frånvaro Vid enhetens utvecklingsdagar har man arbetat vidare med frågor kring service och bemötande. Föreläsningar på temat har regelbundet genomförts. Nulägesanalys av kommunens kommunikationsarbete har tagits fram under våren och sedan följts av framtagande av kommunikationsstrategi och kriskommunikationsplan Informationsarbeten som pågår: riktlinjer för hur vi ska arbeta med klarspråk i kommunen håller på att tas fram riktlinjer för bildval till kommunens informationsmaterial håller på att tas fram förarbetet inför kommunens reklamfilm är igång översyn av infoteamets uppdrag pågår Hemsidan har fräschats upp utseendemässigt. Sidhuvudet har anpassats till den grafiska profilen Toppmenyn har mer kontrast samt att innehåll och navigation separeras på ett tydligt sätt. Mycket luft (avstånd) har lagts in för att underlätta läsningen. Kortare textrader underlättar en löpande läsning. (lättare för ögat att hitta tillbaka till början av nästa rad. Kommunsamarbete av olika slag fortsätter att växa med goda resultat som följd: Telefonisamarbetet med Lidköping och Skara fortskrider och numera svarar de olika kommunerna för varandra vissa tider i veckan. Via samarbete med Skara kommun har vi nu en tillgång till en arkivarie. Kommunfullmäktige är nu helt digitaliserade då det gäller kallelser och protokoll. Kontaktuppgifter för politiker finns nu på hemsidan via ett nytt datasystem som införts under våren. Arbetet med att lägga in samtliga uppgifter för Götene och Skara i skolskjutssystemet skjuts+ har slutförts under året. 7

8 En risk- och sårbarhetsanalys har gjorts enligt Lagen om skydd mot olyckor. Materialet redigeras och skall presenteras för politiken hösten 2013 Revidering av Risk- och sårbarhetsanalys enligt Lagen om extraordinära händelser pågår verksamhetsvis. Arbete pågår med att ta fram Beredskapsplaner/Åtgärdsplaner verksamhetsvis om de utsätts för störningar i samhällsviktig verksamhet. Detta berör verksamheten inom sektor välfärd. Arbete är inlett med framtagande av en Åtgärdsplan för olyckor med oljeutsläpp i Vänern som nått stränderna. Syftet detta arbete är att upprätta en kommunal åtgärdsplan för oljeskydd är att stärka kommunens beredskap inför och vid en olycka på Vänern. Målsättningen med kommunalt oljeskyddsarbete är att bekämpa den olja som kommer i land från ett utsläpp på Vänern och för att minimera ekologiska och socioekonomiska följder. 8

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL KommunKompassen ANALYS AV GRÄSTORPS KOMMUN 2014 Leif Eldås och Torkel Wadman SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2 (34) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...3 2 Grästorps kommun - En sammanfattande genomgång...4

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Revisionsrapport Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Mora kommun December 2009 Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll.

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Februar 2014 Karin Jäderbrink PwC Kommunal Sektor av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Oxelösunds kommun Bakgrund & revisionsfråga Kommunens revisorer har

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer April 2013

Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer April 2013 Sjukresor Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer April 2013 Tina Burgerhout Nils Rydmarker Helseplan Stadsgården 10 116 45 Stockholm tel 08-410 408 00 helseplan.se Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Enhetens uppdrag: Vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kommunens äldres och funktionshindrades behov av stödinsatser, omvårdnad och sjukvård i eget och särskilt

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Ett samhälle för ALLA. plan för personer med funktionsnedsättning 2013-2016

Ett samhälle för ALLA. plan för personer med funktionsnedsättning 2013-2016 Ett samhälle för ALLA plan för personer med funktionsnedsättning 2013-2016 Antagen av kommunfullmäktige 25 februari 2013 1 bakgrund Till grund för planen ligger: FN:s konvention om rättigheter för personer

Läs mer

Kommunkompassen. Analys av Kungsbacka Kommun. 15 17 maj 2006

Kommunkompassen. Analys av Kungsbacka Kommun. 15 17 maj 2006 RAPPORT 1 (24) Avdelningen för Ekonomi och styrning Innehåll: 1. Vad är Kommunkompassen? Kommunkompassen Analys av Kungsbacka Kommun 15 17 maj 2006 2. Kungsbacka kommun i förhållande till Kommunkompassen:

Läs mer

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Gäller för alla nämnder och all verksamhet Giltighetstid: Tills vidare. Revideras varje mandatperiod Diarenummer: KS2013/2093 Dokumentansvarig: IT-strateg Innehållsförteckning

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

Norrmalms stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse VB 2013

Norrmalms stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse VB 2013 Sid 2 (59) Handläggare: Maria Cameron Telefon: Till Norrmalms stadsdelsnämnd Norrmalms stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse VB 2013 Stadsdelsnämndens beslut 6 februari 2014: 1. Stadsdelsnämnden godkänner

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer

Revisionsrapport. Marks kommun. Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet. Februari 2010 Hans Axelsson

Revisionsrapport. Marks kommun. Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet. Februari 2010 Hans Axelsson Revisionsrapport Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet Marks kommun Februari 2010 Hans Axelsson 1 Sammanfattande bedömning Vi uppfattar att det finns kompetens, engagemang och en vilja att göra

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Socialförvaltningen KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Enhetschef: Gunilla Haake Telefon: 08 581 69000

Läs mer