VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET 2009"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Kommunala pensionärsrådet Demokrati- och medborgarservice Jack Roger Bäckstrand, (5) Kommunala pensionärsrådet VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET 2009 Det kommunala pensionärsrådet i Eskilstuna är ett samrådsorgan under kommunstyrelsen, som kommunalrättsligt är en beredning. Kommunala pensionärsrådet (KPR) är ett samrådsorgan för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunen, (nämnderna och bolag) och landstinget. Syfte Rådet ska ges insyn i frågor som gäller äldre. Rådet ska verka för att pensionärernas frågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering. Rådet ska vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning. Rådet ska vara ett remissorgan i frågor som rör pensionärerna. Rådet bevakar att viktiga frågor för pensionärerna beaktas i alla nämnder och att pensionärernas sakkunskap och erfarenhet förmedlas till dessa nämnder. Pensionärerna får genom rådet en större delaktighet i samhällets insatser. Rådets uppgifter Kommunens nämnder ska i pensionärsrådet samverka och informera om sin verksamhet, planerade förändringar samt resultat av olika åtgärder i så god tid att rådets synpunkter hinner beaktas. Kommunens företrädare i rådet har skyldighet att informera och inhämta synpunkter samt ge svar på frågor. Därigenom ges pensionärerna genom rådet en större delaktighet i samhällets insatser. Sammanträden Under 2009 har rådet haft fyra sammanträden, varav två sammanträden med ordinarie ledamöter och ersättare. Arbetsutskottet har haft tio sammanträden. Verksamhetsplan för 2009 Rådet har beslutat om en verksamhetsplan för 2009 och en årlig plan för årets aktiviteter.

2 Eskilstuna kommun (5) Ekonomi Arbetsutskottet har under året följt upp ekonomin för rådet genom att sekreteraren lämnat rapporter. Målsättningen har varit tydlig, att ha en budget i balans. Rådets budget är kronor för 2009 och utifrån de ekonomiska ramarna har en verksamhetsplan för året tagits fram. KPR,s hemsida Här presenteras rådets verksamhet, kallelser och protokoll från arbetsutskott och råd. Hemsidan ska hållas aktuell och bör utvecklas. En arbetsgrupp (Informationsgrupp) har tillsatts för att se över och ge förslag på KPR,s hemsida. Nyhetsbladet Är ett enkelt informationsblad som skickats ut till pensionärsorganisationerna. Ambitionen är att fortlöpande ge aktuell information om rådets verksamhet men också sprida idéer om vad som händer i kommunen och som rör äldre. Under 2009 har tre nyhetsblad utskickats. Informationsgruppen har uppdrag att se över innehåll och form för nyhetsbladet. Dialogmöten Rådets arbetsutskott har tagit initiativ till dialog med föreningar i kommunens närområden. Mötets innehåll styrs av vad medverkande föreningar önskar diskutera. Dialogmötena har samlat drygt 20 föreningsrepresentanter och anteckningar från mötets skrivs. Under 2009 har dialogmöten genomförts på följande platser: - Norr 24 mars - Norr, 15 maj om Eskilshems vårdcentral - Stora Sundby 16 november (Demokrativeckan) Temadagen Årets temadag Eskilstuna 350 år hade samlat 93 deltagare i Vilsta Sporthotell. 24 pensionärsföreningar fanns representerade. Kommunstyrelsens ordförande Hans Ekström fångade mötesdeltagarna med en historielektion från det begav sig till dagens Eskilstuna. Temadagen var uppdelad i tre olika teman, bra boendemiljö, trygghet och säkerhet samt samverkan landsting - kommun. Nämndinformation Politiker i rådet, utsedda av kommunstyrelsen har lämnat information - Vuxennämnden ang. statliga pengar för att utreda ett eventuellt införande av LOV (lag om valfrihetssystem - Torshällas bokslut 2008 och åtgärder för en budget 2009 i balans - Vuxennämndens ekonomiska läger med åtgärder - Stadsbyggnadsnämnden om pågående ombyggnationer i centrum - Vuxennämnden om avgifter inom äldre- och handikappomsorg Kommunstyrelsen - Överläggning om KPR,s reglemente

3 Eskilstuna kommun (5) Vuxennämnden har lämnat information om; - Redovisning av avvikelser i kommunalt hälso- och sjukvård - Kvalitetsenkät särskilt boende för äldre - Åtgärdsplan för en budget i balans - Äldreboendet Måsta äng - Fixartjänsten - LOV och utredning om hemsjukvården samt ekonomiska läger - Dialog om nämndens utredning avseende införande av kyld mat och IT-baserad hemhandling. - Effekter och besparingar som diskuterats och beslutats i vuxennämnden - Förslag till verksamhetsplan Länsstyrelsens tillsyn och kritik Stadsbyggnadsnämnden har lämnat information om; - Samhällsbetalda resor - Stadsbyggnadsförvaltningen presenterar sig och vad som är på gång. - Åtgärder mot olyckor i trafiken - Landstinget har lämnat information om - Landstingets räddningspaket - Dialogmöte på norr, 15 maj 2009, om Eskilshems vårdcentral Kommunfastigheter har lämnat information om; - Visningslägenhet i Fröslunda - Vision Brunnsbacken Frågor och skrivelser från organisationerna Under året har organisationerna tagit upp 46 frågor. Särskild sammanställning upprättas och frågeställningarna följs upp och återapporteras till KPR och berörd frågeställare. Frågor från organisationerna(samma frågställning eller åter kommande fråga har ej tagits med i redovisningen); - LOV (lag om valfrihetssystem - KPR,s reglemente - Utbildning för rådets medlemmar - Redovisning av projekt som rör äldre - Ortsanalys för Skogstorp - Läkemedelshantering - Nytt äldreboende i Brunnsbacken - Föreningsbidrag - Bussvärdar - Införande av servicedeklarationer inom vuxennämndens område - Arbetsformer för KPR - Vad gör vi åt detta tysta råd - KPR,s som remissinstans - Arbetsgrupper - KPR,s hemsida - Våld i hemmet. Vad görs?

4 Eskilstuna kommun (5) - Stimulanspengar till kommunen - Åka kollektiv trafik via anropstyrt system - Kommunens årsplan Brukarenkäter - Nedläggning av filialbiblioteken - Projekt om samverkan kommun frivilliga organisationer Skrivelser till KPR; - PRO Husby Rekarne om brandsäkerhet för äldre i eget boende och i vuxennämndens olika boendeformer. - Skrivelse från pensionärsorganisationerna om Riktlinjer skälig levnadsnivå för insatser i ordinärt boende enligt socialtjänstlagen - Skrivelse från pensionärsorganisationerna om kyld mat och IT-baserad hemhandling - SPF,s skrivelse om utveckling av KPR - Jämförelse av reglemente Eskilstuna Katrineholm - PRO Husby Rekarne om bussförbindelser till Hållsta - SPF,s skrivelse om reglemente för KPR. - SPF,s skrivelse om verksamhetsplan 2009 Yttrande över Rådet har för samråd/yttrande lämnat synpunkter i fråga om: - Riktlinjer skälig levnadsnivå för insatser i ordinärt boende enligt socialtjänstlagen. (Vuxennämnden) - Motion om samhällsbetalda resor (Stadsbyggnadsnämnden) - Bostadsförsörjningsprogram för perioden Politikdokument för god hälsa, social välfärd och berikande fritid. - Övergångsställen i centrum - Upphandling av färdtjänst - Motion om äldre invandrare Anmälningsärenden - Program för Anhörigcentrum dels för våren 2009 och dels för hösten Skrivelse från kommunstyrelsen om utökade administrativa resurser till KPR - Skrivelse till politiker i KPR avseende rådets arbete - Inbjudan från kommunstyrelsens till överläggning om samrådsorganen - Beviljade statliga medel för utredning om eventuellt införande av LOV - Länsstyrelsens kartläggning över aktuella tillsynsprojekt i länets samtliga kommuner - Gemensamma hjälpmedelsnämnden om samhällsbetalda hjälpmedel och egenavgift. - Länsstyrelsens rapport om kommunens arbete med våldutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld - Länsstyrelsens tillsyn angående handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda. - Trygghetsvandringar i Lagersberg, Skiftinge och Nyfors - Uppföljning av skrivelse och ärenden under del av mandatperioden

5 Eskilstuna kommun (5) - Cirkelledarutbildning Passion för livet - Vuxennämndens servicedeklarationer Kurser och konferenser KPR har deltagit i följande konferenser; - Tema Fall, vecka 20 - Mat för äldre Stockholm 10 juni - Föreläsning Varför mår vi så dåligt, när vi har det så bra? 8 september - Temadag om äldres psykiska hälsa, 29 september - Inspirations- och kunskapsdag om anhöriga och närstående 25 november - FoU-dagen 15 december Arbetsgrupper inom KPR Under 2009 har följande arbetsgrupper varit aktiva med redovisning till arbetsutskott och råd: - Demokratigruppen - Informationsgruppen - Omvärldsspaningsgruppen - Representation i stadsbyggnadsnämndens trafiksäkerhetsråd - Måsta äng - Referensgrupp avseende utvärdering kompetensstegen (vuxennämnden) - Referensgrupp Nya hastigheter i tätort (Stadsbyggnadsnämnden) Försäkringsfrågan Kommunstyrelsen, kommunstyrelseförvaltningen informerar i skrivelse om översyn av ansvarsförsäkring för pensionärsorganisationernas väntjänst. Reglementet Arbetsutskottet och rådet har under året diskuterat KPR,s roll, arbetssätt och reglemente. Reviderat reglemente har lämnats vidare till kommunstyrelsen. Fixartjänst Vuxennämnden har beslutat om att inrätta ett projekt med Fixar-tjänster inom ordinärt boende under 6 månader. Efter försöksperioden har tjänsten upphört. Rådet har tagit del av vuxennämndens beslut. Väntelista inom äldreomsorgen Arbetsutskottet har vid varje sammanträde följt upp vuxennämndens väntelista (kön till platser) inom äldreomsorgen. Rådet har tagit del av informationen via protokoll.

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Pensionärsrådet 2006-06-15

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Pensionärsrådet 2006-06-15 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Pe 9 Information om inventering av tillgänglighet enligt Boverkets författningssamling BFS 2003:19 Ann Ericsson informerar om den inventering tekniska nämnden låtit

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Budget 2015. Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015-2017. Budget 2015. Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015-2017 Budget 2015 Vård och omsorg Innehåll Planeringsprocessen --------------------------------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Lokal nämnd Hylte. Uppföljningsrapport 1, 2015

Lokal nämnd Hylte. Uppföljningsrapport 1, 2015 Lokal nämnd Hylte Uppföljningsrapport 1, 2015 Uppföljningsrapport 1 2015, tre månader Hyltenämnden Hyltenämnden Ledamöter Anna Roos (C) Ordförande Kristina Johansson (S) Vice ordförande Thom Ericsson (M)

Läs mer

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 Sigtuna kommun, äldre- och omsorgsnämnden 2014-12-16 Reviderad av äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-09 FÖRORD Utvecklingen av äldreomsorgen i Sigtuna

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 4/2009. Jämförelse av stöd enligt LSS och SOL

Åstorps kommun. Revisionsrapport 4/2009. Jämförelse av stöd enligt LSS och SOL Revisionsrapport 4/2009 Åstorps kommun Jämförelse av stöd enligt LSS och SOL Bengt Sebring, ordf. Tord Sturesson, 1:e v ordf. Bengt Joehns, 2:e v ordf. Stig Andersson Nils Persson Innehållsförteckning

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄLDRENÄMNDENS ORDFÖRANDE PROGRAMFÖRKLARING... 3 2 NÄMNDENS UPPDRAG OCH ANSVAR... 5 3 OMVÄRLDSANALYS... 8 3.1 Demografi...

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-01-12

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-01-12 1(58) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:55 Beslutande Hans Ekström (S), ordförande Jimmy Jansson (S) 1-14 Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) Aino Blomgren (S)

Läs mer

Bedömningsunderlag - gällande Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2009

Bedömningsunderlag - gällande Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2009 1 Bedömningsunderlag - gällande Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2009 Uppgifter om sökande arbetsplats/enhet Enhet/arbetsplats: Östersund Städ & Hemservice - Serviceförvaltningen Enhetschef/kontaktperson:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

AVLÖSARSERVICE INOM HEMTJÄNSTEN... 2 ALLMÄNNA RIKTLINJER AVSEENDE ANSTÄLLNING AV PERSONLIG ASSISTENT MED STÖD AV LSS, PAN-ANSTÄLLNING...

AVLÖSARSERVICE INOM HEMTJÄNSTEN... 2 ALLMÄNNA RIKTLINJER AVSEENDE ANSTÄLLNING AV PERSONLIG ASSISTENT MED STÖD AV LSS, PAN-ANSTÄLLNING... INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialutskottet AVLÖSARSERVICE INOM HEMTJÄNSTEN... 2 ALLMÄNNA RIKTLINJER AVSEENDE ANSTÄLLNING AV PERSONLIG ASSISTENT MED STÖD AV LSS, PAN-ANSTÄLLNING... 3 ALLMÄNNA RIKTLINJER AVSEENDE

Läs mer

Pensionärsrådet 2012-02-02. Södra vägen 5, stora sammanträdesrummet 2012-02-02 kl. 09.30 12.10. Jan Preuss, Astrid Johansson, Ingrid Gunnarsson

Pensionärsrådet 2012-02-02. Södra vägen 5, stora sammanträdesrummet 2012-02-02 kl. 09.30 12.10. Jan Preuss, Astrid Johansson, Ingrid Gunnarsson HALMSTADS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Södra vägen 5, stora sammanträdesrummet 2012-02-02 kl. 09.30 12.10 Beslutande: För PRO Jan Preuss, Astrid Johansson, Ingrid Gunnarsson För SPF Lena

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor

Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Tillgänglighetsprogram 2011-2016 Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Den här informationen kan beställas i DAISY-format, som lättläst version, på teckenspråk eller på punktskrift. Kontakta

Läs mer

Plats Omsorgsförvaltningen, Skeppsbrogatan 55

Plats Omsorgsförvaltningen, Skeppsbrogatan 55 KALMAR KOMMUN OMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2009-03-26 Tid kl 13.00-16.15 Plats Omsorgsförvaltningen, Skeppsbrogatan 55 Omfattning 37-54 ande Steve Sjögren (S) ordförande Gunnel Akinder (S)

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykiska funktionshinder. Mora kommun

Samverkan kring vuxna med psykiska funktionshinder. Mora kommun Revisionsrapport Samverkan kring vuxna med psykiska funktionshinder Mora kommun Lena Brönnert Innehållsförteckning 1 Sammanfattande revisionell bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund och revisionskriterier

Läs mer

Tillgänglighet för alla!

Tillgänglighet för alla! Handikappolitiskt program för Falköpings kommun Tillgänglighet för alla! 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Vad är ett handikappolitiskt program? 3 Vad är handikapp? 4 Hur är det för personer med funktionshinder

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40.

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40. STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40. Beslutande Patrik Persson (C) ordförande

Läs mer

Information om nya upphandlingsregler

Information om nya upphandlingsregler VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 2010-08-26 83 2 Information om nya upphandlingsregler Upphandlingsspecialist Staffan Källström informerar om nya upphandlingsregler som gäller från den 15 juli 2010. Under informationen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 SAMORGANISATION I STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Styrelse Ordinarie ledamöter Alf Andersson Ordförande Enskededalen Gun Gustafsson Vice ordförande/studieorganisatör Sofia Kurt Blank Kassör Byggettan

Läs mer

PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016

PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 Plan för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 Avesta kommun har sedan början av 2013 en tillsvidare överenskommelse med Migrationsverket

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer