SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Sammanträdesdatum: Sida: Kultur/fritidsnämnden (24) Plats och tid Sessionssalen, Skillingehus , kl Beslutande Övriga närvarande Thore Ohlsson, fp ordf Ola Persson, s Jan Gustavsson, s Lars Ljungqvist, kd Christina Thorstensson, c Ann-Katrin Löfstedt, m Magnus Johansson, m Bernt Ekfeldt, s, Tj ers Torbjörn Gunnarsson, s, Tj ers Göran Svensson, sekreterare Johannes Hansson, fp Utses att justera Ola Persson Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Göran Svensson Thore Ohlsson Ola Persson ANSLAG / BEVIS Organ Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Paragrafer Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd Underskrift Anette Österholm Utdragsbestyrkande

2 Kultur/fritidsnämnden /103 2 Vaggeryds kommuns kulturpris års kulturpris tilldelas musikdirektör Jan Allan Persson, Vaggeryd. Prissumman uppgår till kronor. Vaggeryds kommuns kulturpris delas årligen ut till en eller flera personer bosatta i eller på annat sätt med anknytning till kommunen. Priset kan även delas ut till föreningar och organisationer verksamma i kommunen. Priset skall vara ett stöd och uppmuntran för förtjänstfull verksamhet inom skilda konstnärliga områden.

3 Kultur/fritidsnämnden /093 3 Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län, RUP - remiss 1. Kultur- och fritidsnämnden lämnar följande synpunkter på programområdet Livsmiljö och attraktivitet Under rubriken Vad ska vi uppnå fanns ett antal delmål uppsatta. Ett av delmålen avser kulturområdet. Nämnden anser att det även skulle finnas ett delmål som omfattar föreningslivets betydelse för länets utveckling. Förlag på delmål; Satsningar skall göras för att stärka föreningslivets sociala betydelse för barn och ungdomar. Nämnden motiverar sitt förslag med att det i programmet tydligt betonas folkrörelsernas och föreningslivets betydelse för länets utveckling, inte minst ur ett socialt perspektiv. 2. De förslag åtgärder och insatser som finns omnämnda i programmet har alla det gemensamma att de skall vara av ett regionallt intresse. Kultur- och fritidsnämnden vill komplettera med ytterligare två utvecklingsområden som berör hela regionen. Hästverksamhetens betydelse för regionen, och Vaggeryds kommun som motor i denna utveckling, dels som verksamhetsform med olika inriktningar dels med yrkesutbildning inom sektorn. Regementsheden i Skillingaryd, en del av det svenska försvarets historia och dess kulturarv. Regementsheden i Skillingaryd förbereds för att bli ett av 20-talet museer i landet som kommer att visa försvarets historia och som kulturarv. Heden är en av de bäst bevarade i landet och representerar den indelta arméns naturliga plats i det civila samhället fram till år 1900 då indelningsverket slopades. Avsikten är att även skildra sentida verksamheter som Smålands Artilleriregemente A6, Norra Smålands regemente, I12 och Göta Ingenjörsregemente, Ing2. Skillingaryds läger är sedan 1993 statligt byggnadsminne. Någon museal verksamhet av större omfattning finns idag inte. Kultur- och fritidsnämndens bedömning är att det planerade försvarsmuseet i Skillingaryd kommer bli av sådant regionalt intresse att det skall finnas med som en konkret angelägen åtgärd.

4 Kultur/fritidsnämnden /093 4 Av den statliga utredningen Försvar i förvar framgår att regementsheden i Skillingaryd blir det enda prioriterade försvarsmuseet i Småland med statligt stöd. Regionförbundet i Jönköpings län har tagit fram ett förslag till ett regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län. Programmet omfattar fem prioriterade områden; Kommunikation Näringsliv Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Livsmiljö och attraktivitet Internationell samverkan Kultur och fritidsverksamheter ingår i programområdet Livsmiljö och attraktivitet. Utvecklingsprogrammet är utsänt på remiss och det finns nu möjligheter att lämna in synpunkter på programmet. Kultur- och fritidsnämnden har i första hand att lämna synpunkter på frågor inom kultur och fritidsområdet. Ärendets tidigare handläggning Vid möte med kultur- och fritidsnämndens beredning föreslogs följande till kultur- och fritidsnämnden: 1. Kultur- och fritidsnämnden lämnar följande synpunkter på programområdet Livsmiljö och attraktivitet Under rubriken Vad ska vi uppnå fanns ett antal delmål uppsatta. Ett av delmålen avser kulturområdet. Nämnden anser att det även skulle finnas ett delmål som omfattar föreningslivets betydelse för länets utveckling. Förlag på delmål; Satsningar skall göras för att stärka föreningslivets sociala betydelse för barn och ungdomar. Nämnden motiverar sitt förslag med att det i programmet tydligt betonas folkrörelsernas och föreningslivets betydelse för länets utveckling, inte minst ur ett socialt perspektiv. 2. De förslag åtgärder och insatser som finns omnämnda i programmet har alla det gemensamma att de skall vara av ett regionallt intresse.

5 Kultur/fritidsnämnden /093 5 Kultur- och fritidsnämnden vill komplettera med ytterligare två utvecklingsområden som berör hela regionen. Hästverksamhetens betydelse för regionen, och Vaggeryds kommun som motor i denna utveckling, dels som verksamhetsform med olika inriktningar dels med yrkesutbildning inom sektorn. Regementsheden i Skillingaryd, en del av det svenska försvarets historia och dess kulturarv. Regementsheden i Skillingaryd förbereds för att bli ett av 20-talet museer i landet som kommer att visa försvarets historia och som kulturarv. Heden är en av de bäst bevarade i landet och representerar den indelta arméns naturliga plats i det civila samhället fram till år 1900 då indelningsverket slopades. Avsikten är att även skildra sentida verksamheter som Smålands Artilleriregemente A6, Norra Smålands regemente, I12 och Göta Ingenjörsregemente, Ing2. Skillingaryds läger är sedan 1993 statligt byggnadsminne. Någon museal verksamhet av större omfattning finns idag inte. Kultur- och fritidsnämndens bedömning är att det planerade försvarsmuseet i Skillingaryd kommer bli av sådant regionalt intresse att det skall finnas med som en konkret angelägen åtgärd. Av den statliga utredningen Försvar i förvar framgår att regementsheden i Skillingaryd blir det enda prioriterade försvarsmuseet i Småland med statligt stöd.

6 Kultur/fritidsnämnden /085 6 Motorcrossverksamhet i regionen skrivelse från Jönköpings kommun 1. Vaggeryds kommun deltar gärna i en diskussion för att närmare undersöka vilka förutsättningar som finns för att finna en regional lösning på motorcrossverksamheten i regionen. 2. Läget för Vaggeryd är att det saknas godkända möjligheter för motorcrossverksamhet inom kommunen. Någon godkänd bana finns inte liksom ingen organiserad föreningsverksamhet. Ett antal försök har gjorts för att finna en lösning på problemet, men berörda instanser har sagt nej till verksamheten av främst bullerskäl. Vaggeryds kommun har fått en skrivelse från Fritid Jönköping med en förfrågan om intresse finns för att i samverkan skapa bra förutsättningar för motorcrossverksamhet i regionen. Bakgrunden till ärendet är den svårighet som finns att finna en permanent lösning att kunna bedriva motorcrossverksamhet inom Jönköpings kommun. Därför har Jönköpings kommun nu vänt sig till grannkommunerna för att efterhöra om intresse finns om en samverkanslösning med Jönköping. Detta ärendet har överlämnats till kultur- och fritidsnämnden för vidare handläggning. Ärendets tidigare handläggning 1. Vaggeryds kommun deltar gärna i en diskussion för att närmare undersöka vilka förutsättningar som finns för att finna en regional lösning på motorcrossverksamheten i regionen. 2. Läget för Vaggeryd är att det saknas godkända möjligheter för motorcrossverksamhet inom kommunen. Någon godkänd bana finns inte liksom ingen organiserad föreningsverksamhet. Ett antal försök har gjorts för att finna en lösning på problemet, men berörda instanser har sagt nej till verksamheten av främst bullerskäl.

7 Kultur/fritidsnämnden /019 7 Stiftelsen Vaggeryds idrottsplats ekonomiska läge och behov av åtgärder 1. Kultur- och fritidsnämnden tar ställning till frågan om anslag till stiftelsen Vaggeryds idrottsplats vid sammanträdet i december. 2. Samtidigt godkänner nämnden att verksamheten drivs vidare och bandybanan spolas enligt uppgjord plan. 3. Den planerade sammankomsten mellan kultur- och fritidsnämnden, stiftelsen och Waggeryds IK genomförs innan nästa nämndmöte den 12 december. Stiftelsen Vaggeryds idrottsplats årsredovisning för 2006 visar att det egna kapitalet är negativt och uppgår till minus kronor. Bedömningen är den att stiftelsen saknar långsiktiga ekonomiska möjligheter att hantera detta underskott inom ramen för sin årliga driftsbudget. För att ge stiftelsen en rimlig möjlighet att få balans på sin ekonomi behöver medel skjutas till för att täcka underskottet av det egna kapitalet. Ärendets tidigare handläggning Vid möte med kultur- och fritidsnämndens beredning föreslogs följande till kultur- och fritidsnämnden: 1. Kultur- och fritidsnämnden anslår inom ramen för program 421, Anläggningar för utomhusidrott, kronor för att reglera Stiftelsen Vaggeryds idrottsplats negativa egna kapitalet i årsredovisningen Kultur- och fritidsnämnden ställer samtidigt krav på att stiftelsen hanterar årets verksamhet på ett sådant sätt att 2007 års bokslut blir i balans. 3. De medel kultur- och fritidsnämnden anslår till stiftelsen finansieras på ett sätt som innebär att andra verksamheter inte skall påverkas negativt.

8 Kultur/fritidsnämnden /019 8 Huvudmannaskap för stiftelsen Vaggeryds idrottsplats Kultur- och fritidsnämnden är villiga att överta huvudmannaskapet för stiftelsen Vaggeryds idrottsplats om nuvarande huvudman Waggeryds IK inte vill fortsätta med detta. Waggeryds IK är sedan stiftelsen Vaggeryds idrottsplats bildades 1990 huvudman för stiftelsens verksamhet. Frågan om vem som skall inneha huvudmannaskapet i framtiden, Waggeryds IK eller kommunen har varit föremål för diskussion.

9 Kultur/fritidsnämnden /089 9 Vaggeryds SOK bidrag till energisparåtgärder 1. Kultur- och fritidsnämnden beviljar Vaggeryds SOK 30% av fakturerad kostnad eller maximalt kronor för installation av 2 stycken luftvärmepumpar på Friluftsgården i Vaggeryd. Bidraget är beräknat på ett anslag motsvarande 30% av kalkylerad kostnad på kronor. 2. Bidraget anslås ur kontot föreningsbidrag och betalas ut så snart verifikationer som styrker kostnaderna kan visas upp. Redovisningen av kostnaden skall vara gjort senast för att få bidraget utbetalt. Vaggeryds SOK begär i en skrivelse till kultur- och fritidsnämnden ett bidrag till energisparåtgärder på Friluftsgården, Vaggeryd. Bidraget söks för att installera två luftvärmepumpar till anläggningen. Kostnaden för den utrustningen föreningen avser att installera uppgår till kronor. Kultur- och fritidsnämnden har fastställda bidragsnormer till energisparåtgärder i föreningsägda lokaler. Av reglerna framgår att bidragssumman kan uppgå till max 30 % av den beräknade kostnaden. Ärendets tidigare handläggning Vid möte med kultur- och fritidsnämndens beredning gavs följande förslag till kultur- och fritidsnämnden: 1. Kultur- och fritidsnämnden beviljar Vaggeryds SOK 30% av fakturerad kostnad eller maximalt kronor för installation av 2 stycken luftvärmepumpar på Friluftsgården i Vaggeryd. Bidraget är beräknat på ett anslag motsvarande 30% av kalkylerad kostnad på kronor. 2. Bidraget anslås ur kontot föreningsbidrag och betalas ut så snart verifikationer som styrker kostnaderna kan visas upp. Redovisningen av kostnaden skall vara gjort senast för att få bidraget utbetalt.

10 Kultur/fritidsnämnden / Sjöbogården bidrag till energisparåtgärder 1. Kultur- och fritidsnämnden beviljar Sjöbogården 30 % av fakturerad kostnad eller maximalt kronor för installation av värmepump på Sjöbo Fritidsgård. Bidraget är beräknat på ett anslag motsvarande 30 % av kalkylerad kostnad på kronor. 2. Bidraget anslås ur kontot föreningsbidrag och betalas ut så snart verifikationer som styrker kostnaderna kan visas upp. För att få bidraget utbetalt skall redovisningen vara gjord senast Sjöbogården, Vaggeryd begär i en skrivelse till kultur- och fritidsnämnden ett bidrag till energisparåtgärder på Sjöbo Fritidsgård. Bidraget söks för att installera en luftvärmepump till stugan. Kostnaderna för den utrustning som föreningen avser att beställa uppgår till kronor. Kultur- och fritidsnämnden har fastställda bidragsnormer till energisparåtgärder i föreningsägda lokaler. Av reglerna framgår att bidragssumman kan uppgå till max 30 % av den beräknade kostnaden. Ärendets tidigare handläggning Vid möte med kultur- och fritidsförvaltningens beredning gavs följande förslag till kultur- och fritidsnämnden: 1. Kultur- och fritidsnämnden beviljar Sjöbogården 30 % av fakturerad kostnad eller maximalt kronor för installation av värmepump på Sjöbo Fritidsgård. Bidraget är beräknat på ett anslag motsvarande 30 % av kalkylerad kostnad på kronor. 2. Bidraget anslås ur kontot föreningsbidrag och betalas ut så snart verifikationer som styrker kostnaderna kan visas upp. För att få bidraget utbetalt skall redovisningen vara gjord senast

11 Kultur/fritidsnämnden / Samlingslokaler 2007 års anslag 1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om följande fördelning av 2007 års anslag till samlingslokaler; Folkets Hus, Vaggeryd Ekbacken, Bondstorp Folkets Hus, Hok kr kr kr 2. Till hyreskostnad för arkivet i Tofteryds skola avsätts kronor. Folkets Hus föreningarna i Vaggeryd och Hok samt Bondstorps IF får årliga anslag till drift och skötsel av sina respektive samlingslokaler. Organisationerna har lämnat sina årsredovisningar för verksamhetsåret 2006 samtidigt med begäran om förnyade anslag till årets verksamhet. Totalt finns det kronor att fördela i årets budget vilket är en ökning med kronor. Ett ökat anslag som är riktat till Folkets Hus i Vaggeryd för ökade omkostnader. Budgeten skall även täcka kostnader för arkivlokaler i Tofteryds skola. Ärendets tidigare handläggning Vid möte med kultur- och fritidsnämndens beredning gavs följande förslag till kultur- och fritidsnämnden: 1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om följande fördelning av 2007 års anslag till samlingslokaler; Folkets Hus, Vaggeryd Ekbacken, Bondstorp Folkets Hus, Hok kr kr kr 2. Till hyreskostnad för arkivet i Tofteryds skola avsätts kronor.

12 Kultur/fritidsnämnden / Planprogram Fåglabäck 2:1, nytt bostadsområde i Skillingaryd 1. Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker förslaget att etablera ett nytt bostadsområde på fastigheten Fåglabäck 2:1. 2. Kultur- och fritidsnämnde lämnar följande synpunkter på programmet i första hand sett ur ett barn- och ungdomsperspektiv; Gång och cykeltrafik mellan det nya bostadsområdet och Fågelforsskolan/ sim- och sporthallen kommer sannolikt att använda järnvägsövergången vid Västra Fåglabäcksvägen som passage. Övergången är idag ljud- och ljusreglerad men känns osäker. För att öka säkerheten behöver trafiksäkerhetsanordningarna förbättras eller allra bäst en gång- och cykeltunnel anläggas. Av idéskisserna framgår att en lekplats är inplanerad i nordvästra delen av området. Kultur- och fritidsnämnden anser att i lekplatsen skall kompletteras med en grönyta på 20 x 40 meter för spontanverksamhet av skilda slag. Miljö- och byggnämnden har arbetat fram ett planprogram inför arbetet med en detaljplan för fastigheten Fåglabäck 2:1, Skillingaryd. Syftet med programmet är att skapa förutsättningar för nybyggnad av villabebyggelse. Ärendets tidigare handläggning Vid möte med kultur- och fritidsnämndens beredning föreslogs följande till kultur- och fritidsnämnden: 1. Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker förslaget att etablera ett nytt bostadsområde på fastigheten Fåglabäck 2:1. 2. Kultur- och fritidsnämnde lämnar följande synpunkter på programmet i första hand sett ur ett barn- och ungdomsperspektiv; Gång och cykeltrafik mellan det nya bostadsområdet och Fågelforsskolan/ sim- och sporthallen kommer sannolikt att använda järnvägsövergången vid Västra Fåglabäcksvägen som passage. Övergången är idag ljud- och ljusreglerad men känns osäker. För att öka säkerheten behöver trafiksäkerhetsanordningarna förbättras eller allra bäst en gång- och cykeltunnel anläggas.

13 Kultur/fritidsnämnden / Av idéskisserna framgår att en lekplats är inplanerad i nordvästra delen av området. Kultur- och fritidsnämnden anser att i lekplatsen skall kompletteras med en grönyta på 20 x 40 meter för spontanverksamhet av skilda slag

14 Kultur/fritidsnämnden / Planprogram Klevshult 1:4, säkerhetsparkering: Klevshult Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av förslaget till säkerhetsparkering i Klevshult. Eftersom planförslaget inte berör nämndens verksamhet avstår nämnden att yttra sig och ärendet läggs till handlingarna. Miljö- och byggnämnden har tagit fram ett planprogram för del av Klevshult 1:4. Syftet med programmet och kommande detaljplan är att anordna ett konkurrenskraftigt och miljövänligt logistikcenter för trafiksäkerhet och godshantering i Klevshult. Planprogrammet är nu utsänt på samråd.

15 Kultur/fritidsnämnden / Information om kulturskolans verksamhet Kulturskolans nytillträdde chef Jan Eric Victor medverkar vid dagens sammanträde med nämnden. Victor redovisar sin syn på kulturskolan under temat Kulturskolan nutid och framtid. En rad insatser har gjorts och kommer att genomföras under hösten. Bland annat har samarbetet med Fenix Kunskapscentrum inletts, en allsångskör startats, skapande rum för barn och ungdomar i olika åldersgrupper. För framtiden planeras bland annat arbete med att utveckla de pedagogiska formerna för undervisningen. Kultur- och fritidsnämnden hälsar Jan Eric Victor välkommen till kommunen. Nämnden framför sitt tack till Jan Eric för en väl genomtänkt handlingsplan och med förhoppning om en positiv utveckling för kulturskolan och dess verksamhet.

16 Kultur/fritidsnämnden / Val av ny ersättare i kultur- och fritidsnämndens beredning Kultur- och fritidsnämnden utser Magnus Johansson (m) till ny ersättare i beredningen efter Frida Jafari. Kultur- och fritidsnämnden har att utse en ersättare i nämndens beredningsutskott efter Frida Jafari, som flyttat från kommunen.

17 Kultur/fritidsnämnden / Sammanträdesdagar för Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget till sammanträdesdagar för nämnden 2008, enligt bilaga. 2. Sammanträdestiden fastställs till klockan Kommunledningskontoret begär att nämnder och styrelser redovisar sina planerade sammanträdesdagar för år Ärendets tidigare handläggning Vid möte med kultur- och fritidsnämndens beredning föreslogs följande till kultur- och fritidsnämnden: Kultur- och fritidsnämnden godkänner det framlagda förslaget med nio ordinarie sammanträdesdagar för nämnden under 2008.

18 Kultur/fritidsnämnden / Redovisning av delegationsbeslut De delegationsbeslut som fattats under perioden till och med redovisas för nämnden.

19 Kultur/fritidsnämnden / Anmälningar 1. Kommunfullmäktige Motion Gunnar Svenssons samlade konstverk i Bissefäll. 2. Kommunfullmäktige Medborgarmotion Belysning vid konstverken på torget i Skillingaryd. 3. Kommunfullmäktige Val av ny ersättare i kommunfullmäktige och ny ledamot i KFN för återstående del av mandatperioden Kultur- och fritidsnämndens beredning Biblioteket biblioteksplanen och arbetssituationen på Vaggeryds bibliotek. 5. Kultur- och fritidsnämndens beredning Förslag om plats till Verner Malmstens minne. 6. Kultur- och fritidsnämndens beredning Motion Konstnatt/runda i Vaggeryds kommun. 7. Kultur- och fritidsnämndens beredning Bidrag till hembygdsförening. 8. KFN Redovisning av kostnader för ny toalettbyggnad Långasjön, Åker 9. Miljö- och byggnämnden Rivningslovansökan Fastighet Tomaten 10, Skillingaryd. 10. Folbildningsförbundet, skrivelse Rekommendation angående fördelning av stöd till SISU Idrottsutbildarna. 11. Stiftelsen Vaggeryds idrottsplats Öppet brev till Vaggeryds kommun. 12. Vaggeryds SMU Redovisning för Torpaliv sommaren NBV Jönköpings län Redovisning av projektet Sommarlovs-skoj Musikalen Hollywood.

20 Kultur/fritidsnämnden / Rapporter A.) Ordförande informerar om träff med handbollsklubben och innebandyklubben angående hyrestider, reklam och klubblokaler i Vaggeryd. B.) En kort information lämnades om det pågående arbetet med upphandling av ny sporthall i Skillingaryd. C.) Ordförande informerar om det pågående arbetet med byggnadsvårdspriset.

21 Kultur/fritidsnämnden / Årsavslutning för nämnden Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ordna en gemensam måltid för nämndens ledamöter och ersättare i anslutning till nämndens sammanträde den 12:e december. Enligt god tradition brukar en årsavslutning ordnas för kultur- och fritidsnämndens ledamöter med en gemensam måltid i anslutning till december sammanträdet.

22 Kultur/fritidsnämnden / Tjänst som kultursekreterare Kultur- och fritidsnämnden tar upp frågan om kultursekreterartjänst med budgetberedningen i samband med diskussionerna om budgetramarna för Jan Gustavsson, (s) tar upp frågan om kultursekreteraretjänst. S-gruppen föreslår att kultur- och fritidsnämnden gör en framställan hos budgetberedningen i frågan.

23 Kultur/fritidsnämnden / Övriga frågor 1.) Jan Gustavsson (s) undrar över motionen om Håkanssons Snickerifabrik och hur ärendet har fortskrider. Ordförande svarar att motionen ännu inte varit uppe till behandling i fullmäktige. Detta i avvaktan på den sammankomst kultur- och fritidsnämnden planerar att bjuda in till och för att undersöka intresset för projektet. 2.) Jan Gustavsson (s) tar upp ärendet om bidrag till boulebanorna vid tennisbanorna i Vaggeryd. Ordförande meddelar att Vaggeryds tennisklubb fått oförändrat bidrag 2007 och att förvaltningen fått i uppdrag att utreda förutsättningen för kommunala bidrag till nya verksamhetsformer, till exempel boule. 3.) Jan Gustavsson (s)överlämnar ett skriftligt förslag om att bjuda in Smålands Akademin till Vaggeryds kommun 2009 i samband med att akademin håller sitt årsmöte. Ordförande meddelar att skrivelsen kommer att beredas och tas upp i nämnden vid ett kommande sammanträde. 4.) Ola Persson (s) tar upp frågan om inkallande av ersättare i beredningen när ordinarie ledamot är förhindrade att närvara. Ordningen för inkallande av ersättare i beredningen finns reglerad i kultur- och fritidsnämndens reglemente samt kommunfullmäktige

24 Kultur/fritidsnämnden / Regler för uppmärksammande av idrottsliga prestationer Kultur- och fritidsnämnden beslutar att se över regelverket för idrottsprestationer inför 2008 års utdelning. Kultur- och fritidsnämnden har och med tillägg antagit regler för att uppmärksamma personer som gjort framstående idrottsprestationer. Ordförande tar upp frågan att på nytt se över reglerna.

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M)

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30 1(73) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00-19.00 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27) 2009-04-08 1 (27) Tid Onsdagen den 8 april 2009, kl.10.00 14.00 med ajournering kl. 12.00 12.45 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30)

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(5) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 3 mars 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer