SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Sammanträdesdatum: Sida: Kultur/fritidsnämnden (24) Plats och tid Sessionssalen, Skillingehus , kl Beslutande Övriga närvarande Thore Ohlsson, fp ordf Ola Persson, s Jan Gustavsson, s Lars Ljungqvist, kd Christina Thorstensson, c Ann-Katrin Löfstedt, m Magnus Johansson, m Bernt Ekfeldt, s, Tj ers Torbjörn Gunnarsson, s, Tj ers Göran Svensson, sekreterare Johannes Hansson, fp Utses att justera Ola Persson Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Göran Svensson Thore Ohlsson Ola Persson ANSLAG / BEVIS Organ Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Paragrafer Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd Underskrift Anette Österholm Utdragsbestyrkande

2 Kultur/fritidsnämnden /103 2 Vaggeryds kommuns kulturpris års kulturpris tilldelas musikdirektör Jan Allan Persson, Vaggeryd. Prissumman uppgår till kronor. Vaggeryds kommuns kulturpris delas årligen ut till en eller flera personer bosatta i eller på annat sätt med anknytning till kommunen. Priset kan även delas ut till föreningar och organisationer verksamma i kommunen. Priset skall vara ett stöd och uppmuntran för förtjänstfull verksamhet inom skilda konstnärliga områden.

3 Kultur/fritidsnämnden /093 3 Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län, RUP - remiss 1. Kultur- och fritidsnämnden lämnar följande synpunkter på programområdet Livsmiljö och attraktivitet Under rubriken Vad ska vi uppnå fanns ett antal delmål uppsatta. Ett av delmålen avser kulturområdet. Nämnden anser att det även skulle finnas ett delmål som omfattar föreningslivets betydelse för länets utveckling. Förlag på delmål; Satsningar skall göras för att stärka föreningslivets sociala betydelse för barn och ungdomar. Nämnden motiverar sitt förslag med att det i programmet tydligt betonas folkrörelsernas och föreningslivets betydelse för länets utveckling, inte minst ur ett socialt perspektiv. 2. De förslag åtgärder och insatser som finns omnämnda i programmet har alla det gemensamma att de skall vara av ett regionallt intresse. Kultur- och fritidsnämnden vill komplettera med ytterligare två utvecklingsområden som berör hela regionen. Hästverksamhetens betydelse för regionen, och Vaggeryds kommun som motor i denna utveckling, dels som verksamhetsform med olika inriktningar dels med yrkesutbildning inom sektorn. Regementsheden i Skillingaryd, en del av det svenska försvarets historia och dess kulturarv. Regementsheden i Skillingaryd förbereds för att bli ett av 20-talet museer i landet som kommer att visa försvarets historia och som kulturarv. Heden är en av de bäst bevarade i landet och representerar den indelta arméns naturliga plats i det civila samhället fram till år 1900 då indelningsverket slopades. Avsikten är att även skildra sentida verksamheter som Smålands Artilleriregemente A6, Norra Smålands regemente, I12 och Göta Ingenjörsregemente, Ing2. Skillingaryds läger är sedan 1993 statligt byggnadsminne. Någon museal verksamhet av större omfattning finns idag inte. Kultur- och fritidsnämndens bedömning är att det planerade försvarsmuseet i Skillingaryd kommer bli av sådant regionalt intresse att det skall finnas med som en konkret angelägen åtgärd.

4 Kultur/fritidsnämnden /093 4 Av den statliga utredningen Försvar i förvar framgår att regementsheden i Skillingaryd blir det enda prioriterade försvarsmuseet i Småland med statligt stöd. Regionförbundet i Jönköpings län har tagit fram ett förslag till ett regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län. Programmet omfattar fem prioriterade områden; Kommunikation Näringsliv Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Livsmiljö och attraktivitet Internationell samverkan Kultur och fritidsverksamheter ingår i programområdet Livsmiljö och attraktivitet. Utvecklingsprogrammet är utsänt på remiss och det finns nu möjligheter att lämna in synpunkter på programmet. Kultur- och fritidsnämnden har i första hand att lämna synpunkter på frågor inom kultur och fritidsområdet. Ärendets tidigare handläggning Vid möte med kultur- och fritidsnämndens beredning föreslogs följande till kultur- och fritidsnämnden: 1. Kultur- och fritidsnämnden lämnar följande synpunkter på programområdet Livsmiljö och attraktivitet Under rubriken Vad ska vi uppnå fanns ett antal delmål uppsatta. Ett av delmålen avser kulturområdet. Nämnden anser att det även skulle finnas ett delmål som omfattar föreningslivets betydelse för länets utveckling. Förlag på delmål; Satsningar skall göras för att stärka föreningslivets sociala betydelse för barn och ungdomar. Nämnden motiverar sitt förslag med att det i programmet tydligt betonas folkrörelsernas och föreningslivets betydelse för länets utveckling, inte minst ur ett socialt perspektiv. 2. De förslag åtgärder och insatser som finns omnämnda i programmet har alla det gemensamma att de skall vara av ett regionallt intresse.

5 Kultur/fritidsnämnden /093 5 Kultur- och fritidsnämnden vill komplettera med ytterligare två utvecklingsområden som berör hela regionen. Hästverksamhetens betydelse för regionen, och Vaggeryds kommun som motor i denna utveckling, dels som verksamhetsform med olika inriktningar dels med yrkesutbildning inom sektorn. Regementsheden i Skillingaryd, en del av det svenska försvarets historia och dess kulturarv. Regementsheden i Skillingaryd förbereds för att bli ett av 20-talet museer i landet som kommer att visa försvarets historia och som kulturarv. Heden är en av de bäst bevarade i landet och representerar den indelta arméns naturliga plats i det civila samhället fram till år 1900 då indelningsverket slopades. Avsikten är att även skildra sentida verksamheter som Smålands Artilleriregemente A6, Norra Smålands regemente, I12 och Göta Ingenjörsregemente, Ing2. Skillingaryds läger är sedan 1993 statligt byggnadsminne. Någon museal verksamhet av större omfattning finns idag inte. Kultur- och fritidsnämndens bedömning är att det planerade försvarsmuseet i Skillingaryd kommer bli av sådant regionalt intresse att det skall finnas med som en konkret angelägen åtgärd. Av den statliga utredningen Försvar i förvar framgår att regementsheden i Skillingaryd blir det enda prioriterade försvarsmuseet i Småland med statligt stöd.

6 Kultur/fritidsnämnden /085 6 Motorcrossverksamhet i regionen skrivelse från Jönköpings kommun 1. Vaggeryds kommun deltar gärna i en diskussion för att närmare undersöka vilka förutsättningar som finns för att finna en regional lösning på motorcrossverksamheten i regionen. 2. Läget för Vaggeryd är att det saknas godkända möjligheter för motorcrossverksamhet inom kommunen. Någon godkänd bana finns inte liksom ingen organiserad föreningsverksamhet. Ett antal försök har gjorts för att finna en lösning på problemet, men berörda instanser har sagt nej till verksamheten av främst bullerskäl. Vaggeryds kommun har fått en skrivelse från Fritid Jönköping med en förfrågan om intresse finns för att i samverkan skapa bra förutsättningar för motorcrossverksamhet i regionen. Bakgrunden till ärendet är den svårighet som finns att finna en permanent lösning att kunna bedriva motorcrossverksamhet inom Jönköpings kommun. Därför har Jönköpings kommun nu vänt sig till grannkommunerna för att efterhöra om intresse finns om en samverkanslösning med Jönköping. Detta ärendet har överlämnats till kultur- och fritidsnämnden för vidare handläggning. Ärendets tidigare handläggning 1. Vaggeryds kommun deltar gärna i en diskussion för att närmare undersöka vilka förutsättningar som finns för att finna en regional lösning på motorcrossverksamheten i regionen. 2. Läget för Vaggeryd är att det saknas godkända möjligheter för motorcrossverksamhet inom kommunen. Någon godkänd bana finns inte liksom ingen organiserad föreningsverksamhet. Ett antal försök har gjorts för att finna en lösning på problemet, men berörda instanser har sagt nej till verksamheten av främst bullerskäl.

7 Kultur/fritidsnämnden /019 7 Stiftelsen Vaggeryds idrottsplats ekonomiska läge och behov av åtgärder 1. Kultur- och fritidsnämnden tar ställning till frågan om anslag till stiftelsen Vaggeryds idrottsplats vid sammanträdet i december. 2. Samtidigt godkänner nämnden att verksamheten drivs vidare och bandybanan spolas enligt uppgjord plan. 3. Den planerade sammankomsten mellan kultur- och fritidsnämnden, stiftelsen och Waggeryds IK genomförs innan nästa nämndmöte den 12 december. Stiftelsen Vaggeryds idrottsplats årsredovisning för 2006 visar att det egna kapitalet är negativt och uppgår till minus kronor. Bedömningen är den att stiftelsen saknar långsiktiga ekonomiska möjligheter att hantera detta underskott inom ramen för sin årliga driftsbudget. För att ge stiftelsen en rimlig möjlighet att få balans på sin ekonomi behöver medel skjutas till för att täcka underskottet av det egna kapitalet. Ärendets tidigare handläggning Vid möte med kultur- och fritidsnämndens beredning föreslogs följande till kultur- och fritidsnämnden: 1. Kultur- och fritidsnämnden anslår inom ramen för program 421, Anläggningar för utomhusidrott, kronor för att reglera Stiftelsen Vaggeryds idrottsplats negativa egna kapitalet i årsredovisningen Kultur- och fritidsnämnden ställer samtidigt krav på att stiftelsen hanterar årets verksamhet på ett sådant sätt att 2007 års bokslut blir i balans. 3. De medel kultur- och fritidsnämnden anslår till stiftelsen finansieras på ett sätt som innebär att andra verksamheter inte skall påverkas negativt.

8 Kultur/fritidsnämnden /019 8 Huvudmannaskap för stiftelsen Vaggeryds idrottsplats Kultur- och fritidsnämnden är villiga att överta huvudmannaskapet för stiftelsen Vaggeryds idrottsplats om nuvarande huvudman Waggeryds IK inte vill fortsätta med detta. Waggeryds IK är sedan stiftelsen Vaggeryds idrottsplats bildades 1990 huvudman för stiftelsens verksamhet. Frågan om vem som skall inneha huvudmannaskapet i framtiden, Waggeryds IK eller kommunen har varit föremål för diskussion.

9 Kultur/fritidsnämnden /089 9 Vaggeryds SOK bidrag till energisparåtgärder 1. Kultur- och fritidsnämnden beviljar Vaggeryds SOK 30% av fakturerad kostnad eller maximalt kronor för installation av 2 stycken luftvärmepumpar på Friluftsgården i Vaggeryd. Bidraget är beräknat på ett anslag motsvarande 30% av kalkylerad kostnad på kronor. 2. Bidraget anslås ur kontot föreningsbidrag och betalas ut så snart verifikationer som styrker kostnaderna kan visas upp. Redovisningen av kostnaden skall vara gjort senast för att få bidraget utbetalt. Vaggeryds SOK begär i en skrivelse till kultur- och fritidsnämnden ett bidrag till energisparåtgärder på Friluftsgården, Vaggeryd. Bidraget söks för att installera två luftvärmepumpar till anläggningen. Kostnaden för den utrustningen föreningen avser att installera uppgår till kronor. Kultur- och fritidsnämnden har fastställda bidragsnormer till energisparåtgärder i föreningsägda lokaler. Av reglerna framgår att bidragssumman kan uppgå till max 30 % av den beräknade kostnaden. Ärendets tidigare handläggning Vid möte med kultur- och fritidsnämndens beredning gavs följande förslag till kultur- och fritidsnämnden: 1. Kultur- och fritidsnämnden beviljar Vaggeryds SOK 30% av fakturerad kostnad eller maximalt kronor för installation av 2 stycken luftvärmepumpar på Friluftsgården i Vaggeryd. Bidraget är beräknat på ett anslag motsvarande 30% av kalkylerad kostnad på kronor. 2. Bidraget anslås ur kontot föreningsbidrag och betalas ut så snart verifikationer som styrker kostnaderna kan visas upp. Redovisningen av kostnaden skall vara gjort senast för att få bidraget utbetalt.

10 Kultur/fritidsnämnden / Sjöbogården bidrag till energisparåtgärder 1. Kultur- och fritidsnämnden beviljar Sjöbogården 30 % av fakturerad kostnad eller maximalt kronor för installation av värmepump på Sjöbo Fritidsgård. Bidraget är beräknat på ett anslag motsvarande 30 % av kalkylerad kostnad på kronor. 2. Bidraget anslås ur kontot föreningsbidrag och betalas ut så snart verifikationer som styrker kostnaderna kan visas upp. För att få bidraget utbetalt skall redovisningen vara gjord senast Sjöbogården, Vaggeryd begär i en skrivelse till kultur- och fritidsnämnden ett bidrag till energisparåtgärder på Sjöbo Fritidsgård. Bidraget söks för att installera en luftvärmepump till stugan. Kostnaderna för den utrustning som föreningen avser att beställa uppgår till kronor. Kultur- och fritidsnämnden har fastställda bidragsnormer till energisparåtgärder i föreningsägda lokaler. Av reglerna framgår att bidragssumman kan uppgå till max 30 % av den beräknade kostnaden. Ärendets tidigare handläggning Vid möte med kultur- och fritidsförvaltningens beredning gavs följande förslag till kultur- och fritidsnämnden: 1. Kultur- och fritidsnämnden beviljar Sjöbogården 30 % av fakturerad kostnad eller maximalt kronor för installation av värmepump på Sjöbo Fritidsgård. Bidraget är beräknat på ett anslag motsvarande 30 % av kalkylerad kostnad på kronor. 2. Bidraget anslås ur kontot föreningsbidrag och betalas ut så snart verifikationer som styrker kostnaderna kan visas upp. För att få bidraget utbetalt skall redovisningen vara gjord senast

11 Kultur/fritidsnämnden / Samlingslokaler 2007 års anslag 1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om följande fördelning av 2007 års anslag till samlingslokaler; Folkets Hus, Vaggeryd Ekbacken, Bondstorp Folkets Hus, Hok kr kr kr 2. Till hyreskostnad för arkivet i Tofteryds skola avsätts kronor. Folkets Hus föreningarna i Vaggeryd och Hok samt Bondstorps IF får årliga anslag till drift och skötsel av sina respektive samlingslokaler. Organisationerna har lämnat sina årsredovisningar för verksamhetsåret 2006 samtidigt med begäran om förnyade anslag till årets verksamhet. Totalt finns det kronor att fördela i årets budget vilket är en ökning med kronor. Ett ökat anslag som är riktat till Folkets Hus i Vaggeryd för ökade omkostnader. Budgeten skall även täcka kostnader för arkivlokaler i Tofteryds skola. Ärendets tidigare handläggning Vid möte med kultur- och fritidsnämndens beredning gavs följande förslag till kultur- och fritidsnämnden: 1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om följande fördelning av 2007 års anslag till samlingslokaler; Folkets Hus, Vaggeryd Ekbacken, Bondstorp Folkets Hus, Hok kr kr kr 2. Till hyreskostnad för arkivet i Tofteryds skola avsätts kronor.

12 Kultur/fritidsnämnden / Planprogram Fåglabäck 2:1, nytt bostadsområde i Skillingaryd 1. Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker förslaget att etablera ett nytt bostadsområde på fastigheten Fåglabäck 2:1. 2. Kultur- och fritidsnämnde lämnar följande synpunkter på programmet i första hand sett ur ett barn- och ungdomsperspektiv; Gång och cykeltrafik mellan det nya bostadsområdet och Fågelforsskolan/ sim- och sporthallen kommer sannolikt att använda järnvägsövergången vid Västra Fåglabäcksvägen som passage. Övergången är idag ljud- och ljusreglerad men känns osäker. För att öka säkerheten behöver trafiksäkerhetsanordningarna förbättras eller allra bäst en gång- och cykeltunnel anläggas. Av idéskisserna framgår att en lekplats är inplanerad i nordvästra delen av området. Kultur- och fritidsnämnden anser att i lekplatsen skall kompletteras med en grönyta på 20 x 40 meter för spontanverksamhet av skilda slag. Miljö- och byggnämnden har arbetat fram ett planprogram inför arbetet med en detaljplan för fastigheten Fåglabäck 2:1, Skillingaryd. Syftet med programmet är att skapa förutsättningar för nybyggnad av villabebyggelse. Ärendets tidigare handläggning Vid möte med kultur- och fritidsnämndens beredning föreslogs följande till kultur- och fritidsnämnden: 1. Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker förslaget att etablera ett nytt bostadsområde på fastigheten Fåglabäck 2:1. 2. Kultur- och fritidsnämnde lämnar följande synpunkter på programmet i första hand sett ur ett barn- och ungdomsperspektiv; Gång och cykeltrafik mellan det nya bostadsområdet och Fågelforsskolan/ sim- och sporthallen kommer sannolikt att använda järnvägsövergången vid Västra Fåglabäcksvägen som passage. Övergången är idag ljud- och ljusreglerad men känns osäker. För att öka säkerheten behöver trafiksäkerhetsanordningarna förbättras eller allra bäst en gång- och cykeltunnel anläggas.

13 Kultur/fritidsnämnden / Av idéskisserna framgår att en lekplats är inplanerad i nordvästra delen av området. Kultur- och fritidsnämnden anser att i lekplatsen skall kompletteras med en grönyta på 20 x 40 meter för spontanverksamhet av skilda slag

14 Kultur/fritidsnämnden / Planprogram Klevshult 1:4, säkerhetsparkering: Klevshult Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av förslaget till säkerhetsparkering i Klevshult. Eftersom planförslaget inte berör nämndens verksamhet avstår nämnden att yttra sig och ärendet läggs till handlingarna. Miljö- och byggnämnden har tagit fram ett planprogram för del av Klevshult 1:4. Syftet med programmet och kommande detaljplan är att anordna ett konkurrenskraftigt och miljövänligt logistikcenter för trafiksäkerhet och godshantering i Klevshult. Planprogrammet är nu utsänt på samråd.

15 Kultur/fritidsnämnden / Information om kulturskolans verksamhet Kulturskolans nytillträdde chef Jan Eric Victor medverkar vid dagens sammanträde med nämnden. Victor redovisar sin syn på kulturskolan under temat Kulturskolan nutid och framtid. En rad insatser har gjorts och kommer att genomföras under hösten. Bland annat har samarbetet med Fenix Kunskapscentrum inletts, en allsångskör startats, skapande rum för barn och ungdomar i olika åldersgrupper. För framtiden planeras bland annat arbete med att utveckla de pedagogiska formerna för undervisningen. Kultur- och fritidsnämnden hälsar Jan Eric Victor välkommen till kommunen. Nämnden framför sitt tack till Jan Eric för en väl genomtänkt handlingsplan och med förhoppning om en positiv utveckling för kulturskolan och dess verksamhet.

16 Kultur/fritidsnämnden / Val av ny ersättare i kultur- och fritidsnämndens beredning Kultur- och fritidsnämnden utser Magnus Johansson (m) till ny ersättare i beredningen efter Frida Jafari. Kultur- och fritidsnämnden har att utse en ersättare i nämndens beredningsutskott efter Frida Jafari, som flyttat från kommunen.

17 Kultur/fritidsnämnden / Sammanträdesdagar för Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget till sammanträdesdagar för nämnden 2008, enligt bilaga. 2. Sammanträdestiden fastställs till klockan Kommunledningskontoret begär att nämnder och styrelser redovisar sina planerade sammanträdesdagar för år Ärendets tidigare handläggning Vid möte med kultur- och fritidsnämndens beredning föreslogs följande till kultur- och fritidsnämnden: Kultur- och fritidsnämnden godkänner det framlagda förslaget med nio ordinarie sammanträdesdagar för nämnden under 2008.

18 Kultur/fritidsnämnden / Redovisning av delegationsbeslut De delegationsbeslut som fattats under perioden till och med redovisas för nämnden.

19 Kultur/fritidsnämnden / Anmälningar 1. Kommunfullmäktige Motion Gunnar Svenssons samlade konstverk i Bissefäll. 2. Kommunfullmäktige Medborgarmotion Belysning vid konstverken på torget i Skillingaryd. 3. Kommunfullmäktige Val av ny ersättare i kommunfullmäktige och ny ledamot i KFN för återstående del av mandatperioden Kultur- och fritidsnämndens beredning Biblioteket biblioteksplanen och arbetssituationen på Vaggeryds bibliotek. 5. Kultur- och fritidsnämndens beredning Förslag om plats till Verner Malmstens minne. 6. Kultur- och fritidsnämndens beredning Motion Konstnatt/runda i Vaggeryds kommun. 7. Kultur- och fritidsnämndens beredning Bidrag till hembygdsförening. 8. KFN Redovisning av kostnader för ny toalettbyggnad Långasjön, Åker 9. Miljö- och byggnämnden Rivningslovansökan Fastighet Tomaten 10, Skillingaryd. 10. Folbildningsförbundet, skrivelse Rekommendation angående fördelning av stöd till SISU Idrottsutbildarna. 11. Stiftelsen Vaggeryds idrottsplats Öppet brev till Vaggeryds kommun. 12. Vaggeryds SMU Redovisning för Torpaliv sommaren NBV Jönköpings län Redovisning av projektet Sommarlovs-skoj Musikalen Hollywood.

20 Kultur/fritidsnämnden / Rapporter A.) Ordförande informerar om träff med handbollsklubben och innebandyklubben angående hyrestider, reklam och klubblokaler i Vaggeryd. B.) En kort information lämnades om det pågående arbetet med upphandling av ny sporthall i Skillingaryd. C.) Ordförande informerar om det pågående arbetet med byggnadsvårdspriset.

21 Kultur/fritidsnämnden / Årsavslutning för nämnden Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ordna en gemensam måltid för nämndens ledamöter och ersättare i anslutning till nämndens sammanträde den 12:e december. Enligt god tradition brukar en årsavslutning ordnas för kultur- och fritidsnämndens ledamöter med en gemensam måltid i anslutning till december sammanträdet.

22 Kultur/fritidsnämnden / Tjänst som kultursekreterare Kultur- och fritidsnämnden tar upp frågan om kultursekreterartjänst med budgetberedningen i samband med diskussionerna om budgetramarna för Jan Gustavsson, (s) tar upp frågan om kultursekreteraretjänst. S-gruppen föreslår att kultur- och fritidsnämnden gör en framställan hos budgetberedningen i frågan.

23 Kultur/fritidsnämnden / Övriga frågor 1.) Jan Gustavsson (s) undrar över motionen om Håkanssons Snickerifabrik och hur ärendet har fortskrider. Ordförande svarar att motionen ännu inte varit uppe till behandling i fullmäktige. Detta i avvaktan på den sammankomst kultur- och fritidsnämnden planerar att bjuda in till och för att undersöka intresset för projektet. 2.) Jan Gustavsson (s) tar upp ärendet om bidrag till boulebanorna vid tennisbanorna i Vaggeryd. Ordförande meddelar att Vaggeryds tennisklubb fått oförändrat bidrag 2007 och att förvaltningen fått i uppdrag att utreda förutsättningen för kommunala bidrag till nya verksamhetsformer, till exempel boule. 3.) Jan Gustavsson (s)överlämnar ett skriftligt förslag om att bjuda in Smålands Akademin till Vaggeryds kommun 2009 i samband med att akademin håller sitt årsmöte. Ordförande meddelar att skrivelsen kommer att beredas och tas upp i nämnden vid ett kommande sammanträde. 4.) Ola Persson (s) tar upp frågan om inkallande av ersättare i beredningen när ordinarie ledamot är förhindrade att närvara. Ordningen för inkallande av ersättare i beredningen finns reglerad i kultur- och fritidsnämndens reglemente samt kommunfullmäktige

24 Kultur/fritidsnämnden / Regler för uppmärksammande av idrottsliga prestationer Kultur- och fritidsnämnden beslutar att se över regelverket för idrottsprestationer inför 2008 års utdelning. Kultur- och fritidsnämnden har och med tillägg antagit regler för att uppmärksamma personer som gjort framstående idrottsprestationer. Ordförande tar upp frågan att på nytt se över reglerna.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-06 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 6 november 2007 kl. 13.00 17.30 Beslutande Övriga närvarande Gert Jonsson (m)

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 17 Föreningsbidrag 2011... 19 18 Redovisning av intern kontrollplan för 2010... 20 19 Budgetramar 2012 2014... 21 20 Mål och satsningar 2011-2014... 22 21 Reglemente för fritids- och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Kultur- och fritidsnämnden 2013-05-15 1(20) Plats och tid Miliseum Skillingaryd, 2013-05-15 kl 14.00 18.00 Beslutande Kenth Williamsson, (S) ordf Ewa Magnusson, (FP) vice ordf

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2004-02-04 1(11)

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2004-02-04 1(11) Plats och tid Skillingehus, Skillingaryd onsdag 4 februari 2004 kl 15.00 17.45 Beslutande Daniel Paulsson, fp, ordf. Lars Ljungqvist, kd Ola Persson, s Ingrid Simonsson, kd Kjell Helgesson, c Örjan Vilsson,

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kulturutskottet 2003-01-15

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kulturutskottet 2003-01-15 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 1 Presentation av verksamheten Cheferna för biblioteks-, fritids- och kulturenheterna gör en kortare presentation av respektive verksamhet och de ekonomiska förutsättningarna

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur/fritidsnämnden 2009-04-14 1(19) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus 2009-04-14 kl. 14:00-17:00 Beslutande Thore Ohlsson, fp ordf. Monica Sporrong, s Jan Gustavsson, s Christina Torstensson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-12 1(26) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00 17.30 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson (fp) Sören Ståhlgren (s) Anita Bergman (m) Gullvi

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-02-02 Blad Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00-19:20 Benita Nilsson (fp), ordf Ewa-Lena Svensson

Läs mer

o Sammanträdesdatum Kultur-och fritidsnämnden

o Sammanträdesdatum Kultur-och fritidsnämnden o Kultur-och fritidsnämnden 2015-11-26 1 Plats och tid Beslutande stora sammanträdesrummet, biblioteket Malung, kl. 13:00-16:30 Åsa Hedlöf (S), ordförande Gun Byttner (M) Anton Frid (S) Karin Ek-Lissbol

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag VAGGERYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämndens arbetsutskott 2004-04-15 1 (26) Plats och tid Nämndrummet Skilingehus 2004-04-15 kl. 14.00 16.45 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-23 1(9) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd onsdagen 23 januari 2008 kl. 14.00 16.00 Gert Jonsson

Läs mer

Göran Svensson, sekreterare

Göran Svensson, sekreterare Kultur/fritidsnämnden 2007-06-27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Länsmuseet Jönköping, onsdag 2007-06-27, kl. 14:00-18:00 Beslutande Övriga deltagande Thore Ohlsson, fp Ola Persson, s Jan Gustavsson,

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Beslutande Olle Berg Aimo Konttinen Peter Bökman Hans Molin Birgitta Ringshagen Solveig Mäkinen Charlotte

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott 2004-09-09 1 (10) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus 2004-09-09 kl. 14.00 16.00 Beslutande Thore Ohlsson, ordförande (fp) Anita Bergman (m) Sören Ståhlgren (s) Gullvi Alkemark

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Kultur- och fritidsnämnden 2014-01-29 1(14) Plats och tid Beslutande Sessionsalen Skillingehus, Skillingaryd 2014-01-29 kl 14.00 17.30 Kenth Williamsson, (S) ordf Ewa Magnusson,

Läs mer

Anders Brännström, sekreterare Andreas Wåhlander, idrottskonsulent. Birgitta Duell. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-17.

Anders Brännström, sekreterare Andreas Wåhlander, idrottskonsulent. Birgitta Duell. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-17. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-17.50 Beslutande Bo Jönsson (c) ordförande Birgitta Duell (m) Malin Laurberg (c) Magnus Nordkvist (m) Sivert Juneholm (v) Hans-Olof Hake (s) Hans S Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2006-05-23 1(13)

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2006-05-23 1(13) Plats och tid Skillingehus, Skillingaryd, onsdag 2006-05-23,KL 15.00-17.40 Beslutande Daniel Paulsson, fp, ordf. Lars Ljungqvist, kd Ola Persson, s Örjan Vilsson, m Sonia Tencic-Andersson, s Elisabet Staberg,

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden kallas till sammanträde

Kultur- och fritidsnämnden kallas till sammanträde Kultur- och fritidsnämnden kallas till sammanträde Tid: Onsdag 2008-06-25 kl. 13:00 (Se bifogat program) Plats: Biblioteket, Gislaved Thore Olsson Ordförande /Göran Svensson Val av protokollsjusterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 44 Ny fördelning av bidragen till studieförbunden... 50 45 Kulturstipendium 2011... 51 46 Begäran om extra kommunalt verksamhetsbidrag till Habo IFs damlag... 52 47 Driftsbidrag till

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2011-08-15 Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma Tid måndagen den 15 augusti 2011, kl. 15 00-16 05 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

Maria Svensson (C) tjänstgörande för Lill Karin Gustavsson (C) Ingegerd Kull Hanses (M) tjänstgörande för Björn Kruse (L)

Maria Svensson (C) tjänstgörande för Lill Karin Gustavsson (C) Ingegerd Kull Hanses (M) tjänstgörande för Björn Kruse (L) Kultur- och fritidsnämnden 2015-05-26 1 (9) Plats och tid Dala-Floda Värdshus Dala-Floda, kl. 09.00-10.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Christina

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-19 Innehållsförteckning Ärende 8 Uppföljning av intern kontrollplan för verksamhetsåret 2012... 11 9 Tillgänglighet till hembygdsförenings lokaler på Spinnet... 12 10 Bidrag

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-27

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-27 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, onsdag den 27 augusti 2014 kl. 14.00-16.45 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (M), ordförande Ing-Marie Arwidsson (KD), 1:e vice ordf. Susanne Sjögren

Läs mer

Valnämnden Protokoll 1 (9) 2014-12-02

Valnämnden Protokoll 1 (9) 2014-12-02 Valnämnden Protokoll 1 (9) Valnämnden 2014/26 Plats och tid Stadshusets sessionssal, kl 17:30-19:10 Ledamöter Urban Swahn (M), ordförande Börje Hansson (C), vice ordförande Gunnar Håkansson (MP), 2:e vice

Läs mer

Mikaela Åberg (M) Hans Jörlén (C) Lennart Bång (S) Rolf Johanson, Kultur- och fritidschef Henrik Jönsson, Nämndsekreterare

Mikaela Åberg (M) Hans Jörlén (C) Lennart Bång (S) Rolf Johanson, Kultur- och fritidschef Henrik Jönsson, Nämndsekreterare Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid kultur- och fritidsnämnden 2009-10-15 1 Plats och tid Fritidsgården Huset, torsdagen 15 okt, 2009, kl 19-20 Beslutande Anders Forsberg (M) Björn Möllersten (Fp) Stig

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Utställningshallen, Partille Kulturum 18:00 18:40

Utställningshallen, Partille Kulturum 18:00 18:40 1 Utställningshallen, Partille Kulturum 18:00 18:40 15-22 Plats och tid Paragrafer Lotten Winström Carlsson (FP) Eva Magnusson (S) Mikael Carlsson (M) Jan Norberg (S) Jannike Hallonqvist (MP) Ordförande

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 19.00 20.00 Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 8 Plats och tid Flustret Lessebo måndagen den 16 december 2013 kl 15.00-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Tommy Truedsson (s) Ulf Ekwurtzel (m) Maik Richter (s)

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens beredning 2006-11-29, 81

Kultur- och fritidsnämndens beredning 2006-11-29, 81 Kultur/fritidsnämnden 2006-12-13 Sida 2 Dnr 2006.65.805 Ansökningar om särskilt bidrag Kultur- och fritidsnämndens beredning 2006-11-29, 81 Sju föreningar har under året lämnat in ansökningar till nämnden

Läs mer

Birgitta Schmidt, Nämndsekreterare Owe Lindström, Chef Kultur- och fritid Lars-Eric Johanson, 1:e bibliotekarie. Kultur- och fritidsnämnden

Birgitta Schmidt, Nämndsekreterare Owe Lindström, Chef Kultur- och fritid Lars-Eric Johanson, 1:e bibliotekarie. Kultur- och fritidsnämnden 1 (11) Plats och tid Biblioteket, Årjäng den 27 oktober, kl 15.00 16.30 Beslutande Övriga närvarande Lennart Nilsson, Ordförande (KD) Kristina Kristiansson, V Ordförande (S) Magnus Andreasson (FP) Robin

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, torsdag den 9 december 2010, kl. 14.00 16.00 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren, 2:e

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-12-08 Sida 1 (10)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-12-08 Sida 1 (10) Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-12-08 Sida 1 (10) Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00-19:55 Beslutande Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson (S) Håkan Harvigsson (ALP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-10 1(14) Plats och tid Kulturhuset Pigalle, Nässjö Klockan 16.00-18.25 Beslutande Angelica Weber (S), ordf. 55-60 Anders Sjölander (C), ordf. 50-54

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Kultur- och fritidsnämnden 2013-12-11 1(26) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Hotell Småland Klevshult, 2013-12-11 kl 13.45 17.00 Kenth Williamsson, (S) ordf Ewa Magnusson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Best Western Hotel Årjäng måndagen den 5 mars 2012 kl 16.30-17.30 Beslutande Kjell-Arne Ottosson, ordf C Bert Sahlin FP Erik Ulriksson C Henrik

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 30 augusti 2012 kl. 14.00-16.15 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (M), ordförande Ing-Marie Arwidsson (KD), 1:e vice ordf. Susanne Sjögren

Läs mer

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-06-09 1 (6) Lars Månsson, S, Carina Kärrlander, S, Kenneth Nilsson, KD 17-19

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-06-09 1 (6) Lars Månsson, S, Carina Kärrlander, S, Kenneth Nilsson, KD 17-19 Kultur- och fritidsnämnden 2014-06-09 1 (6) Plats och tid Högby, kl 14:00-16:40 Plats och tid Beslutande Göran Westerberg, S Roger Max, V Kristin Kellander, FP ersätter Maud Steen, C Birgit Ekström, S

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 47 Plats och tid Bibliotekets sammanträdesrum, 2010-11-01, kl 13.15-16.15 Beslutande Enar Moberg (S), ordförande, jäv 45 Irene Gustavsson (S) ordf 45 Weikko Niskanen (S) Lars Eriksson (V) Christer Häggqvist

Läs mer

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s)

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s) 08:31SALEMS KOMMUN Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2006-08-17 1 Plats och tid Kommunalhuset Bergaholm. Torsdag 17 augusti 2006, kl 19.00-20.30 Beslutande Christina Lorentzon

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. David Sharp (M) Jacqueline Adolfsson (M) Eva Leonardsson (FP) Karolina Glogowska (SD)

ANSLAGSBEVIS. David Sharp (M) Jacqueline Adolfsson (M) Eva Leonardsson (FP) Karolina Glogowska (SD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Detaljplan för del av Skogsborg Övriga deltagande 1:1 M.M. (ny förskola vid Ringvägen) ställs ut

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Kommunalhuset, Ljungarummet, Sävsjö, onsdagen den 8 februari 2017 kl 14.00-17.30 klockan 14.00-17.30 kl17.3017.3014.0016.30 Beslutande Övriga deltagare Ordinarie ledamöter: Susanne Sjögren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2013-08-13 1 (10) arbetsutskott Plats och tid Nämndrummet, Kommunalkontoret, Skillingaryd 13 augusti 2013 klockan 13.00 17.40 Beslutande Övriga närvarande Roger Ödebrink (S) ordförande

Läs mer

Omedelbar justering paragrafer 17, 19, 20. Underskrifter Sekreterare

Omedelbar justering paragrafer 17, 19, 20. Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-16 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Utses att justera Ulf Mellin Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-03-18 16:00

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 14.00-18.30 Blad Beslutande Benita Nilsson (fp), ordf Rigmor Friis (s) Inger Bengtson (s) Bert-Inge Nordberg

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen kl

Plats och tid Stora Tjörnsalen kl TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008-02-25 Blad Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 17.00-18.55 Beslutande Benita Nilsson (fp), ordf Eva Lind (s) Rigmor Friis (s Inger Bengtson

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunfullmäktige 2005-08-29 1 (12) Plats och tid Centrumlokalerna, Vaggeryd, måndagen den 29 augusti 2005 klockan 18.30-21.15 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof Magnusson,

Läs mer

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 19.00 19.50 ande Karin Reinisch (M) Stig-Åke Grönvall(S) Ann-Christin Waldén (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 28 oktober 2010, kl. 14.00 15.30 Beslutande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Thomas Liedström, kulturchef Emma Gabrielsson, kultursekreterare. Cecilia Koch Danielsson (FP)

Thomas Liedström, kulturchef Emma Gabrielsson, kultursekreterare. Cecilia Koch Danielsson (FP) Plats och tid Sessionssalen, Kl. 15.00-17.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Beslutande Ledamöter Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Helen Einarsson (S) Ingrid-Märta Grönlie

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (7) kl ,

Kultur- och fritidsnämnden (7) kl , Kultur- och fritidsnämnden 2012-01-26 1(7) Plats och tid Ekebackens konferensanläggning, Markaryd, torsdagen den 26 januari 2012 kl 13.00-14.15, 18.30-19.00 Beslutande Stefan Ferm (M), ordförande Anders

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur/fritidsnämnden 2009-02-04 1(23) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus 2009-02-04 kl. 14:00-17:30 Beslutande Thore Ohlsson, fp ordf. Monica Sporrong, s Jan Gustavsson, s Christina Torstensson,

Läs mer

Lisa Rosenkvist (C) Gösta Svensson (S) Jonny Dolkov (SD) Marika Bernadt (M) fram till 79

Lisa Rosenkvist (C) Gösta Svensson (S) Jonny Dolkov (SD) Marika Bernadt (M) fram till 79 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kulturförvaltningen, 24 oktober 0212 kl. 16.00-18.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Margreth

Läs mer

Behandlade ärenden. 71 Ansökan om bidrag för SM-arrangemang, Vinslövs Ryttarförening. 75 Handlingsplan för åtgärder mot hot och våld

Behandlade ärenden. 71 Ansökan om bidrag för SM-arrangemang, Vinslövs Ryttarförening. 75 Handlingsplan för åtgärder mot hot och våld 1 Behandlade ärenden 70 Bidrags- och stödsystem 71 Ansökan om bidrag för SM-arrangemang, Vinslövs Ryttarförening 72 Budgetuppföljning per 2007-08-31 73 Budgetuppföljning per 2007-09-30 74 Delårsbokslut

Läs mer

Plats och tid Rönnängs ishall, kl

Plats och tid Rönnängs ishall, kl TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Rönnängs ishall, kl 18.00-21.00 Blad Beslutande Gjert Magnusson (s), ordf Ewa-Lena Svensson (fp) George Strömbom (c) Allan Axelsson (m) Rolf Nordfeltd

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Rönnängs FF:s klubbstuga vid Tuveslätt, kl 18.00-20.00 Blad Beslutande Gjert Magnusson (s), ordf Ewa-Lena Svensson (fp) Allan Axelsson (m) Dan Gustavsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2012-08-29 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd 29 augusti 2012 klockan 14.00 16.30 Roger Ödebrink,

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 2012-09-12

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 2012-09-12 Tid och plats Onsdagen den 12 september. 2012, kl 17.00 20.00 i Dialogen Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Lena Gerby (M), ordförande Hanna Svensson (S)

Läs mer

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 86 Föregående mötes protokoll 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 89 Avtal med Kulturverkstan 90 Kultur- och fritidsplan, mål- och kvalitetsdokument

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

Innehållsförteckning Förvaltningen - ändring av sammanträdestider för år 2010

Innehållsförteckning Förvaltningen - ändring av sammanträdestider för år 2010 Innehållsförteckning 2010-01-28 1 Tillförordnade förvaltningschefen presenterar sig 2 Meddelanden 3 Kurser och konferenser 4 Förvaltningen - ändring av sammanträdestider för år 2010 5 Team Mikro - ansökan

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2011-04-05 1 (8) arbetsutskott Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Kommunhuset, Skillingaryd 5 april 2011 klockan 13.00 16.00 Roger Ödebrink (S) ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Christer Söderberg (S) Kenneth Jonsson (V) ej 35 Monica Granath (M)

Christer Söderberg (S) Kenneth Jonsson (V) ej 35 Monica Granath (M) Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Sessionssalen, Kl. 15.00-17.00 med ajournering kl 16.00-16.15 Beslutande Ledamöter Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Helen

Läs mer

Fjärdhundrarummet, Kommunhuset kl 19:00

Fjärdhundrarummet, Kommunhuset kl 19:00 Fritidsnämnd 2010-09-13 1/8 Plats och sammanträdestid Beslutare Fjärdhundrarummet, Kommunhuset kl 19:00 Monica Hallgren (C) ordförande Carina Sjöberg (S) vice ordförande Tore Ohlsson (M) Carl-Henrik Nordberg

Läs mer

Sven-Åke Mökander, förvaltningeschef1 Åsa-Britt Ekman, sekreterare1 1. Klas-Göran Olsson1. Klas-Göran Olsson. Kultur- och fritidsnämnden1

Sven-Åke Mökander, förvaltningeschef1 Åsa-Britt Ekman, sekreterare1 1. Klas-Göran Olsson1. Klas-Göran Olsson. Kultur- och fritidsnämnden1 Kultur- och fritidsnämnden 2001-12-11 1(9) Plats och tid Vårgårda IK:s klubbstuga, tisdag 2001-12-11, kl. 17.30-19.00.1 Beslutande Jan Hellnevi (fp) ordförande1 Klas-Göran Olsson (s)1 Per Johansson (s)

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Val av ersättare i fritids- och kulturnämndens presidie 2 2 Val av ledamot och ersättare i kommunala handikapprådet 3 3 Val av ledamot och ersättare i kommunala pensionärsrådet 4

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2011-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 50 Motion om konstgräsplan... 57 51 Habos historia... 58 52 Regional kulturplan 2012 2013 remiss från Landstinget i Jönköpings län... 59 53 Informationsärenden... 60 54Föreningsträff...

Läs mer

Grästorps kommun Allmänna utskottet

Grästorps kommun Allmänna utskottet Sidan 1 av 11 Plats och tid Kommunens hus, Grästorp, kl 13.00 16.30 Beslutande Kent Larsson (M) Göran Enström (S) Kent Hansson (M) Tobias Leverin (C) Per Götell (FP) Maria Toll (C) Jens Persson (S) ärvaro/frånvaro

Läs mer

LINDESBERGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Vuxenutbildningsnämnden 2011-02-09 1

LINDESBERGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Vuxenutbildningsnämnden 2011-02-09 1 Vuxenutbildningsnämnden 2011-02-09 1 Plats och tid Masugnen i Lindesberg, kl. 13:00 17:00 ande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Margareta Ahlm (s) ordf. Peder Christensen

Läs mer

Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00. Beslutande.

Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00. Beslutande. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00 ande Bo Jönsson (c) ordförande Birgitta Duell (m) Magnus Nordkvist (m) Malin Laurberg (c) Åsa Karlsson-Öhrström (fp) Sivert Juneholm (v) Hans-Olof

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

TINGSRYDS KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Kultur- och fritidsnämnden

TINGSRYDS KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Kultur- och fritidsnämnden TINGSRYDS KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-03-13 Plats och tid Sammanträdeslokalen, Biblioteket, Tingsryd Onsdag 2013-03-13 kl. 13.00 17.15 ande Håkan Ohlsson (M)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2007-01-18 1-13 Plats och tid Sammanträdesrum, Norrtull kl 13.30-15.30 Beslutande Thomas Olson (fp), ordf Leif Larsson (c) Jan Hagelbrand

Läs mer

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Albin Frandsen, samhällsplanerare 13

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Albin Frandsen, samhällsplanerare 13 2014-05-20 Sida 1-6 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2014-05-20, kl. 08:15-11:15. ande Bengt-Åke Rehn (S) Malin Höglund (M) Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Peter Helander (C) 10 Övriga

Läs mer

Valnämnden Protokoll 1 (11)

Valnämnden Protokoll 1 (11) Valnämnden Protokoll 1 (11) Valnämnden 2015/11 Plats och tid Stadshusets sessionssal, kl 17:30-18:20 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Klara Strandberg (S), vice ordförande, tjänstgör

Läs mer

Anders Ingmarsson (C), ej tjg ersättare Christian Lövquist, områdeschef, 1-14 Tommy Nilsson, områdeschef, 1-14 Kent Kruuse, sekr

Anders Ingmarsson (C), ej tjg ersättare Christian Lövquist, områdeschef, 1-14 Tommy Nilsson, områdeschef, 1-14 Kent Kruuse, sekr 1 (15) Plats och tid Fritidskontoret, Järnvägsgatan 20, Gislaved, klockan 14.00 16.30 Beslutande Maria Gullberg Lorentsson (M) Urban Nilsson (C) Tommy Stensson (S) Glenn Gustafsson (M) Linus Håkansson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunfullmäktige 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 153 Utökning av Regionförbundet

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kompassen konferens i Skärhamn kl 18.00-20.00 Blad Beslutande Gjert Magnusson (s), ordf Benita Nilsson (fp) Ewa-Lena Svensson (fp) Georg Strömbom (c)

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Hans Ivarsson (C) Marianne Samuelsson (L) Lena Träff (S)

Hans Ivarsson (C) Marianne Samuelsson (L) Lena Träff (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2016-11-30 Plats och tid Fritids- och kulturförvaltningens kansli 16.00-17.00 Beslutande Övriga deltagare Hans Ivarsson (C) Marianne Samuelsson (L) Lena Träff

Läs mer

Hans Ivarsson, C Kjell Cladin, S. Annica Andersson fritids- och kulturchef och Pernilla Larsson utvecklare. Kjell Cladin

Hans Ivarsson, C Kjell Cladin, S. Annica Andersson fritids- och kulturchef och Pernilla Larsson utvecklare. Kjell Cladin Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2015-12-02 Plats och tid 13.15-14.30 Beslutande Hans Ivarsson, C Kjell Cladin, S Övriga deltagare Annica Andersson fritids- och kulturchef och Pernilla Larsson

Läs mer

Välfärdsberedningen (10)

Välfärdsberedningen (10) Välfärdsberedningen 2012-01-18 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 13.00 16.00 Beslutande Inger Bergman (M), ordförande Rolf Berger (S) Tord Rosenqvist (S) Birgitta Roskvist (S) Ylva

Läs mer