STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN 2010-2011"

Transkript

1 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN Godkänd av stadsfullmäktige

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 1 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ 12 RESULTATRÄKNING 13 FINANSIERINGSKALKYL 15 BALANSRÄKNING 17 DRIFTSEKONOMI 24 STADSSTYRELSEN 24 CENTRALVALNÄMNDEN 44 REVISIONSNÄMNDEN 46 HÄLSO- OCH SPECIALSJUKVÅRD 48 MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNINGSVERK 52 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 55 SOCIALNÄMNDEN 60 DAGVÅRDS- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 83 KULTURNÄMNDEN 107 IDROTTSNÄMNDEN 118 TEKNISKA NÄMNDEN 123 AFFÄRSVERKEN 134 STYRELSEN FÖR JAKOBSTADS VATTEN 135 HAMNSTYRELSEN 147 STYRELSEN FÖR JAKOBSTADS ENERGIVERK 158 INVESTERINGAR 166

3 INLEDNING Stadsfullmäktige godkänner före utgången av året en budget för staden Jakobstad för följande kalenderår. Enligt kommunallagens 65 godkänns ekonomiplanen i samband med budgeten. Ekonomiplanen omfattar tre eller flere år (planperiod). Budgetåret är planperiodens första år. I budgeten och ekonomiplanen fastställer stadsfullmäktige målen för staden Jakobstads verksamhet och ekonomi. Enligt den ändring av kommunallagens 65 mom. 2, som trädde i kraft den , skall beslut fattas - i budgeten och ekonomiplan eller vid godkännandet av dem om åtgärder genom vilka underskott i föregående års balansräkning (över/underskott från tidigare år) och underskott som beräknas uppkomma det år budgeten görs upp kan täckas under planperioden. (skyldighet att täcka underskott). Fullmäktiges roll - som folkvald församling och högsta beslutande organ - vid uppställandet av målen för verksamheten kan inte nog betonas. Fullmäktige anvisar resurser för uppnåendet av målen för hela planperioden. Budgetens, ekonomiplanens och bokslutets struktur utformas så att de till alla delar är jämförbara. EKONOMISK BAKGRUND Den allmänna ekonomiska utvecklingen Den ekonomiska tillväxten var snabb ännu i fjol, då den enligt preliminära uppgifter var 4,5 procent. Högkonjunkturen har nu vänt och den ekonomiska tillväxten håller snabbt på att avta. I augusti-september uppskattade prognosinstituten att produktionstillväxten för i år blir 2 3 procent. För år 2009 förutspås allmänt en produktionstillväxt på mindre än två procent. Problemen inom den internationella ekonomin kan leda till att exporten blir långsammare och att störningar på finansmarknaden medför en ännu svagare tillväxt för vår samhällsekonomi än vad som förutspåtts. År 2008 beräknas konsumentpriserna stiga med mer än fyra procent. Särskilt mat och bränslepriserna har stigit snabbt. Också det inhemska kostnadstrycket har realiserats, delvis till följd av att löneförhöjningarna varit större än tidigare år. Nästa år uppskattas inflationen bli långsammare, bland annat på grund av avtagande stegring i importpriserna och lägre moms på livsmedel. De avtalsenliga löneförhöjningarna är nästa år mer måttliga än i år och också löneglidningarna väntas bli mindre till följd av konjunkturläget. 1

4 Sysselsättningen har utvecklats gynnsamt. I år beräknas den sysselsatta befolkningen öka med omkring personer jämfört med genomsnittsnivån i fjol. Sysselsättningsgraden är i år 70,5 procent. År 2009 väntas ökningen i efterfrågan på arbetskraft avstanna och sysselsättningsgraden kvarstå på innevarande års nivå. Arbetslöshetsgraden sjunker i år jämfört med fjolårets genomsnittliga nivå och blir 6,2 procent. Finansministeriet har uppskattat att den genomsnittliga arbetslöshetsgraden nästa år minskar en aning jämfört med i år. Kommunernas ekonomiska läge Enligt kvartalsstatistiken över kommunernas ekonomi ökade kommunernas verksamhetsutgifter under årets första hälft med omkring åtta procent jämfört med motsvarande tidsperiod i fjol. Resultaten av de kommunala kollektivavtalsförhandlingar som slutfördes i fjol har i hög grad försnabbat den kommunala lönesummans tillväxt från och med det sista kvartalet år År 2007 växte kommunernas och samkommunernas lönesumma enligt preliminära uppgifter med 4,2 procent. Nästa år växer lönesumman långsammare då de avtalsenliga höjningarna för nästa år är mindre. Förtjänstnivåindex stiger ändå med 3,7 procent nästa år. Lönesumman inom kommunsektorn väntas växa också på grund av personalökningar och strukturförändringar. Kommunsektorns kostnadsnivå stiger i år rätt snabbt jämfört med tidigare år. Till exempel mätt med prisindex för basservicen har den genomsnittliga årliga ökningen under legat på drygt tre procent. I år uppskattas kostnadsnivån stiga med 4,7 procent. Nästa år beräknas prisindex för basservicen stiga med 3,2 procent. Under de senaste veckorna har den försämrade konjunkturen, och den finansiella krisen gjort att prognosen för den ekonomiska utvecklingen försämrats ytterligare. Det är ännu osäkert hur lång och hur djup konjunktursvängningen blir. Hur snabbt detta får genomslagskraft i den kommunala ekonomin är svårt i detta läge att förutse. Kommunförbundet förutspår ännu att kommunernas årsbidrag kommer att stiga under år 2009 varefter den kommunala ekonomin väntas försvagas. Det ekonomiska läget i Jakobstad Stadens ekonomi är i kraftig obalans. Verksamhetens intäkter tillsammans med skattefinansieringen täcker inte kostnaderna för den service som produceras. Den lågkonjunktur som vi nu går in i innebär troligen att vi blir tvungna att justera skatteprognoserna nedåt under planperioden. Under år 2009 och framåt bör stora ansträngningar göras för att skapa ett effektivt resursutnyttjande. De verksamheter man bör fästa speciell uppmärksamhet på är följande: 2

5 Vårdkedjorna inom social- och hälsovården Den satsning i den öppna vården som nu sker bör leda till minskade kostnaderna högre upp i vårdtrappan. Man bör inom socialväsendet ta i bruk alternativa sätt att producera och tillhandahåll tjänster. Ett sådant exempel är servicesedlar som skapar möjlighet för tjänsteproducerande småföretag att uppstå på den privata marknaden. Anskaffningar All anskaffning inom staden och dess affärsverk skall koordineras via utvecklingsavdelningen. Vid all anskaffning skall stadens anskaffningsdirektiv följas. Stödtjänster När det gäller stödtjänsterna till serviceproduktionen bör dessa granskas ur effektivitets och produktivitets synvinkel. Sådana stödtjänster är matservice, städservice, fastighetsskötsel, lagerhållning, depåverksamhet, administration o.s.v. Produktifiering och kostnadsberäkning Arbetet med produktifiering och kostnadsberäkning av de tjänster som staden producerar bör intensifieras för att klargöra de verkliga produktionskostnaderna. Detta är enda sättet få till stånd ett effektivt resursutnyttjande och även avgörande när man skall besluta om det är mera ändamålsenligt att producera tjänsten själv eller köpa den av privata serviceproducenter. Servicestrategi Staden bör uppgöra en servicestrategi där man tar ställning till vad staden producerar i egen regi eller i samverkan med andra kommuner eller genom att köpa tjänster av privata serviceproducenter. Staden bär dock fortfarande ansvaret för tillhandahållandet av servicen och kvaliteten på densamma. Sysselsättning Arbetslösheten i såväl Jakobstad som regionen har minskat jämfört med samma period år Arbetslösheten var i Jakobstad i september ,3 % när den vid motsvarande tidpunkt år 2007 låg på 7,2 % och i regionen 4,4 % när motsvarande siffra för ett år sedan låg på 4,9 %. Totala antalet arbetslösa i Jakobstad låg i september 2008 på 572 st. och av dem var 55 st.( sept ) under 25 år och 156 st. (sept ) långtidsarbetslösa. Staden ser allvarligt på den strukturella arbetslösheten och följer med förändringen i konjunkturbilden - och strävar för egen del att sysselsätta på ett sådant sätt att de långtidsarbetslösa behåller rätten till förtjänstbunden dagpenning. Som ett uttryck för denna vilja har i budgeten reserverats 0,8 milj. euro brutto för sysselsättande åtgärder. Dessutom är staden beredd att under år 2009 återkomma till anslagen ifall det visar sig finnas behov p.g.a. försämrat sysselsättningsläge. 3

6 20,0 Arbetslösa arbetssökande i Jakobstad i % Työttömiä työnhakijoita Pietarsaaressa, % 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2, , Befolkningsutveckling Efter en nedgång i befolkningsmängden under nästan 10 år ökade stadens befolkning år 2007 för fjärde året i rad. Jakobstads befolkning per den uppgår till personer, en ökning med 4 personer. Födelseöverskottet låg på +68 personer (+44 år 2006). Det totala flyttningsnettot både den nationella och internationella flyttningen - var år 2007 minus 64 personer. Flyttningsrörelsen inom en ekonomisk region beror på många faktorer, varav livskvalitetsaspekten är en av de främsta, medan flyttningen mellan regioner till stor del är beroende av tillgången på utbildningsmöjligheter och på arbetsplatser. Därför är stadens satsning på en allt offensivare närings- och utbildningspolitik - såsom nu sker bl.a. via regioncenterprogrammet i samarbete med regionens övriga kommuner av största vikt för att hävda sig i konkurrensen mellan regionerna. Samtidigt bör staden kunna erbjuda en kvalitativt högtstående kommunal service, där en av spjutspetsarna utgörs av en framsynt bostads- och tomtpolitik, för att hävda sig i konkurrensen inom regionen. Fram till och med september 2008 visar befolkningsutvecklingen i Jakobstad en ökning med + 88 personer och i Jakobstadsregionen med +254 personer. Under tiden januari till september 2008 uppgick antalet födda i Jakobstad till +179 personer. 4

7 Befolkningsförändring i Jakobstad Väestönmuutos Pietarsaaressa BUDGET- OCH EKONOMIPLAN syntyneet födda kuolleet döda kuntien välinen tulomuutto inflyttning kuntien välinen lähtömuutto utflyttning kokonaismuutos totalförändring Skatteintäkter Stadens skatteintäkter utgörs av kommunens inkomstskatt, en andel av intäkterna från samfundsskatten och fastighetsskatten. Regeringens budgetproposition för 2009 innehåller förslag till ändringar i inkomst-beskattningen. De föreslagna ändringarna i skattegrunderna innebär att kommunernas skatteinkomster minskar med totalt omkring 380 miljoner euro. Regeringen kommer att överlämna en särskild proposition om höjning av statsandelarna för social- och hälsovården som kompensation för kommunernas förlorade skatteinkomster. Den beskattningsbara inkomsten som utgör grunden för inkomstskatten har under de senaste åren ökat mindre i Jakobstad än i landet i genomsnitt. Från år 2006 till 2007 ökade den med 4,33 % i Jakobstad och 5,44 % i hela landet. Skatteintäkterna bygger på en oförändrad skattesats på 19,25 % under hela planeperioden. Inkomstskatten förväntas öka från år 2008 till år 2009 med 3,7 % och till år 2010 med 4 % och år 2011 med 4,9 %. Fastighetsskattesatserna har hållits oförändrad under planperioden. Samfundsskattens utveckling är svår att prognostisera på grund av det osäkra ekonomiska läget. År 2009 förväntas den ligga på samma nivå som den förväntade för i år (inte budgeten) alltså 5,8 milj. euro och under planeåren väntas en liten tillväxt. 5

8 Jakobstads sammanlagda skatteintäkter beräknas år 2009 uppgå till 66,8 milj. euro, varav kommunalskattens andel beräknas utgöra 86,5 % eller 57,8 milj. euro, samfundsskattens andel 8,6 % eller 5,8 milj. euro och fastighetsskattens andel 4,9 % eller 3,3 milj. euro euro BS TP BS TP BS TP BS TP BU TA EP TS EP TS EP TS Kommunalskatt-Kunnallisvero Samfundsskatt-Yhteisövero Fastighetsskatt-Kiinteistövero Totalt-Yhteensä BS TP BS TP BS TP BS TP BS TP BS TP BS TP BU TA EP TS EP TS EP TS Kommunalskatt-Kunnallisvero Samfundsskatt-Yhteisövero Fastighetsskatt-Kiinteistövero Statsandelar Statsandelarna har i allmänhet indexjusterats med 3,9 %. Statsandelsprocenten för social- hälsovården höjs från 32,74 % år 2008 till 34,64 % år 2009 p.g.a. kompensationen för den minskning av kommunernas skatteinkomster som ändringarna i skattegrunden innebar. 6

9 BS 2005 TP BS 2006 TP BS 2007 TP Progn BU 2009 TA Social- o hälsovård-sos. ja terveydenhuolto netto Bildningsväsendet och kulturverksamhet-opetus ja kulttuuritoimi netto Allmän statsandel -Yleinen Valtionosuus netto Totalt-Yhteensä BS 2005 TP BS 2006 TP BS 2007 TP Progn BU 2009 TA Allmän statsandel -Yleinen Valtionosuus netto Bildningsväsendet och kulturverksamhet-opetus ja kulttuuritoimi netto Social- o hälsovård-sos. Ja terveydenhuolto netto Verksamhetens intäkter och kostnader Verksamhetsintäkterna (exklusiva affärsverken) ökar år 2009 med 2,6 % Verksamhetskostnaderna (exklusive affärsverken) ökar år 2009 med 6,4 %. Budget- och ekonomiplan bygger på följande antaganden/ utgångspunkter: Allmänt o Löneökning +3,5 % 2009, + 3,5 % 2010 (avtalet löper ut ) och 3 % 2011 o Dessutom har semesterlöneperiodiseringen budgeterats som inte tidigare varit budgeterad totalt 0,286 milj. euro o Pensionsutgiftsbaserade och förtidsutgiftsbaserade pensionspremier har så långt som möjligt budgeterats under respektive nämnd. 7

10 Stadsstyrelsen o Sysselsättningsanslaget minskats bl.a. en följd av att 4 befattningar inrättas på Björkbacka istället för sysselsättningsanställda. o Under stadsstyrelsen har budgeterats 0,1 milj. netto för KSSR-styrgruppen o Pensionsutgiftsbaserade och förtidspensionsutgiftsbaserade pensionspremier som inte kunnat hänföras till någon specifik nämnd har budgeterats under stadsstyrelsen (0,17 milj. euro) o Kostnaderna för kollektivtrafiken stiger med 0,12 milj. euro o Under personalbyrån har anslag intagits (0,04) för en projektanställd till IT-avdelningen. Projektanställningen gäller åren Hälso- och sjukvård Stadens betalningsandelar till MHSO uppgår till 26,1 milj. euro och till Vasa sjukvårdsdistrikt till 10,3 milj. euro. Dessutom betalas i pensionsutgiftsbaserade pensionspremier 0,5 milj. euro. I stadsstyrelsens förslag har anslaget till MHSO och Vasa sjukvårdsdistrikt minskats med 0,57 milj. euro i förhållande till deras budgetförslag. Socialnämnden o 6+4 närvårdare (6 nya +4 som är på sysselsättningsanslag som omvandlas till närvårdarbefattningar) totalt 0,287 milj. euro. o 1 demensrådgivare 0,032 milj. euro o Dessutom omvandlas en del hemhjälparbefattningar till närvårdarbefattningar o En socialarbetartjänst inom handikappvården omvandlas från 55 % till 100 % o Ökat anslag 0,1 milj. euro särskilda ersättningar/vikarier o Stadens andel av kostnader för vikariebank (0,02 milj. euro) o Ökning av anslaget för köptjänster 0,5 milj. euro för köp av 16 platser effektiverat serviceboende (fr.o.m ) o Ökning av anslaget för material (livsmedel, mediciner mm) o Ökat anslag för understöd (närståendevård) 0,04 milj. euro och flitpeng (0,02milj.) o Anslaget för köptjänster inom handikappvården ökar med 0,38 milj. euro jämfört med budgeten för år 2008 och köptjänster inom barnskyddet med 0,185 milj. euro o Överföringen av underhållsbidrag till staten fr.o.m innebär en minskning av nettokostnaderna med 0,255 milj. euro. o Omändring av Björkbacka till effektiverat serviceboende, omändring av systemet för beräkning av klientavgifter och övriga åtgärder innebär ökade inkomster med 0,35 milj. euro. o I ekonomiplanen för år ingår 6 nya närvårdare per år. 8

11 Dagvårds- och utbildningsnämnden o Antalet elever inom förskolan minskar med 2, inom grundutbildningen med 42 och inom gymnasieutbildningen med 7. o Fem pilotskolor har fått en resurslärare var. o Projektet med att utveckla en flexibel grundläggande utbildning (Jopo/Fix) permanentas. o Åtminstone en klubb verkar inom varje grundskola, i bästa fall kan det finnas 6 klubbar i en skola. o Effektiveringen av matservicen pågår och kommer att fortgå fram till 2011 (inbesparing totalt på årsnivå 0,223 milj. euro år 2011). o Korrigering av löneanslag inom dagvården o Ny barngrupp fr.o.m som inte fanns budgeterad 2008 o Ökning av anslaget för material (livsmedel) o Ökat anslag för understöd (hemvårdsstöd för barn + Jakobstadstillägg) o Ökat anslag för utveckling, projekt mm o Ökade inkomster (dagvårdsavgifter) Idrottsnämnden P.g.a. extern uthyrning av FantaSea faller den interna hyran för anläggningen bort 0,241 milj. euro. Dessutom minskas anslaget med driftskostnader för FantaSea samt avgiftsintäkterna netto 0,045 milj. euro. Tekniska nämnden o P.g.a. bolagiseringen av Karvikshallen bortfaller driftskostnader på 0,17 milj. euro och hyresinkomsterna på 0,4 milj. euro o P.g.a. extern uthyrning av Fantasea minskas de interna hyresinkomsterna med 0,241 milj. euro och kostnaderna med 0,06 milj. euro. o Tekniska verket förväntas åstadkomma en inbesparing på 0,2 milj. euro i förhållande till nämndens budget genom effektivering av verksamheten och höjning av produktiviteten. Följande befattningar/tjänster som man äskat om finns inte med i förslaget. Utvecklingsavdelningen: Två hjälpare till Vipparitrafiken. Kulturnämnden: Museivakt för övervakning i Tobaksmagasinets utställningshall. Idrottsnämnden: Idrottsinstruktör. Affärsverken Till kommunallagen har fogats ett nytt kapitel 10 a, som gäller kommunala affärsverk. Enligt ändringarna utgör affärsverkets budget och ekonomiplan en separat del av kommunens. Förslaget till budget och ekonomiplan bereds av direktionen. Beredningen utgår från de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige eller samkommunsstämman godkänt för affärsverket. Målen ska i regel finnas i den gällande ekonomiplanen. Fullmäktiges måluppställning kan gälla affärsverkets ställning, verksamhetens omfattning och verksamhetsförutsättningarna (bl.a. investeringarna) eller servicens kvalitet, prissättningsprinciper eller avkastningskrav på kapitalet. En ny instruktion för stadens affärsverk i linje med kapitel 10 a i kommunallagen kommer att behandlas under år

12 Att affärsverkets budget utgör en separat del innebär att det inte tas in anslag och beräknade inkomster för affärsverkets driftsekonomi och investeringar i kommunens budget. Bindande poster för affärsverket i kommunens budget är de poster som definieras särskilt i lagen (87 e 3 mom.). Sådana poster är ersättning för kapital som kommunen placerat, kommunens understöd eller verksamhetsbidrag till det kommunala affärsverket, kommunens kapitalplacering i affärsverket och affärsverkets återbetalning av kapital till kommunen. Utöver dessa poster kan fullmäktige eller också bestämma att andra poster är bindande. Rambeslutet som styr kommunstyrelsens budgetberedning kan bara gälla de ovan nämnda posterna. Avkastningskravet på Jakobstads Energiverk och Jakobstads Hamn har höjts till 12 % på grundkapitalet. För Jakobstads Vattens del är avkastningskravet oförändrat eller 5 % på grundkapitalet. Målsättningarna för affärsverken framgår av deras budgetförslag. Investeringar I nämndernas budgetförslag uppgick nettoinvesteringarna till 21,3 milj. euro. år I det nu gällande förslaget ligger nettoinvesteringarna på 12,4 milj. euro. Stadens egna nettoinvesteringar uppgår till 5,7 milj. euro. Husavdelningens underhållande investeringar uppgår till 1,05 milj. euro. Förutom 1,5 milj. euro som finns reserverat för nybyggnad och sanering inom kommunalteknik finns som separata anslag för Västra Ringvägen 0,35 milj. euro, industritomter på Peders 0,29 milj. euro, Hällvägen 0,13 milj. euro Dessutom ingår en investering i en kajkonstruktioner för Baltic Yachts under åren År 2009 är anslaget 1 milj. euro (byggandet har framskridit snabbare än budgeterat varför 3 milj. kommer att användas under 2008). I understöd från TE-centralen erhålles drygt 18 %. Affärsverkens investeringar uppgår till totalt 6,7 milj. år Under år 2010 uppgår de totala nettoinvesteringarna till 14,6 milj. euro och år 2011 till 16,2 milj. euro. Årsbidraget ligger år 2009 på 3,8 milj. euro år 2010 på 4,3 milj. euro och år 2011 på 5,9 milj. euro vilket med beaktande av de stora investeringarna leder till en skuldbörda år 2011 på 103,3 milj. euro eller euro per invånare när affärsverkens investeringar är medräknade. Exklusive affärsverkens investeringar ligger skuldbördan år 2011 på 93,9 milj. euro eller euro per invånare. Ett planeringsanslag på 0,07 milj. euro intas för att ha en beredskap att tidigarelägga investeringsprojekten p.g.a. det ekonomiska läget och läget inom byggbranschen euro Bs-2004 Bs-2005 Bs-2006 Bs-2007 Bu-2008 Bu-2009 Ep-2010 Ep-2011 Årsbidrag Avskrivningar Nettoinvesteringar Skuldbörda/inv

13 Den viktigaste målsättningen under de kommande åren bör, förutom att producera god service, vara att minska den höga skuldsättningen. Detta kan endast ske genom att man efter att servicen är finansierad, skapar ett tillräckligt stort ekonomiskt utrymme för att dels kunna finansiera investeringarna med egna medel men också klara av att finansiera en del av amorteringarna. Detta förutsätter att arbetet med att effektivera verksamheten fortgår och intensifieras under de kommande åren samt att alla investeringar granskas mycket noga. Kommun- och servicestrukturreformen Staden Jakobstad, Nykarleby stad, Pedersöre kommun och Larsmo kommun beslöt hösten 2007 bilda ett samarbetsområde, för att inom avtalskommunerna sköta vårdsektorn till vilken hör folkhälsoarbete, miljöhälsovård och socialvården (förutom barndagvården) samt den specialsjukvård som finns inom MHSO. Staden Jakobstad är värdkommun och fungerar som förvaltningsenhet för bastrygghetsnämnden. Varje avtalskommun överför med stöd av KomL 76 sin beslutanderätt till bastrygghetsnämnden i frågor som berör primärhälsovården, miljöhälsovården och socialvården, så att serviceproduktionen utgör en helhet och leds på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Grundprincipen är att verksamheten överförs till värdkommunen. Upprätthållaransvaret för i avtalet avsedd vård övergår fr.o.m

14 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ UTGIFTER O INKOMSTER BS-2007 BU-2008 Stst EURO- TP-2007 TA MENOT JA TULOT Kh STADSSTYRELSEN INK - TULOT KAUPUNGINHALLITUS UTG - MENOT NETTO CENTRALVALNÄMNDEN INK - TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA UTG - MENOT NETTO REVISORER INK - TULOT TILINTARKASTAJAT UTG - MENOT NETTO HÄLSO- och SJUKVÅRD INK - TULOT TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITO UTG - MENOT NETTO MELLERSTA Ö:BOTTENS o J:STADSOMR.RÄDDNINGSVERK INK - TULOT KESKIPOHJMAAN ja P:SAAREN UTG - MENOT ALUEEN PELASTUSLAITOS NETTO MILJÖ- och BYGGNADSNÄMNDEN INK - TULOT YMPÄRISTÖ- ja RAKENNUSLAUTAKUNTA UTG - MENOT NETTO SOCIALNÄMNDEN INK - TULOT SOSIAALILAUTAKUNTA UTG - MENOT NETTO DAGVÅRDS- och UTBILDNINGSNÄMNDEN INK - TULOT PÄIVÄHOITO- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA UTG - MENOT NETTO KULTURNÄMNDEN INK - TULOT KULTTUURILAUTAKUNTA UTG - MENOT NETTO IDROTTSNÄMNDEN INK - TULOT LIIKUNTALAUTAKUNTA UTG - MENOT NETTO TEKNISKA NÄMNDEN INK - TULOT TEKNINEN LAUTAKUNTA UTG - MENOT NETTO TOTALT UTG - MENOT YHTEENSÄ INK - TULOT NETTO

15 RESULTATRÄKNING 13

16 14

17 FINANSIERINGSKALKYL 15

18 16

19 BALANSRÄKNING Staden 1000 euro BU 2009 BU 2008 BS 2007 AKTIVA A BESTÅENDE AKTIVA II Materiella tillgångar III Placeringar B FÖRVALTADE MEDEL C RÖRLIGA AKTIVA PASSIVA A EGET KAPITAL I Grundkapital II Anslutningsavgiftsfond III Övriga egna fonder IV Överskott från tidigare räkenskapsperioder V Räkenskapsperiodens överskott C AVSÄTTNINGAR D FÖRVALTAT KAPITAL E FRÄMMANDE KAPITAL Soliditet 40,21 % 43,01 % 45,40 % Lånestock Lån euro/inv

20 JAKOBSTAD FRAMTIDSSTADEN Staden Jakobstads strategiplan för åren Stadsfullmäktige godkände staden Jakobstads strategiplan för åren Under år 2004 har de olika nämnderna utarbetat delstrategier, som bygger på stadens strategiplan. Dessa delstrategier har, trots att de ännu inte godkänts av nämnderna, utgjort grunden för de målsättningar som de olika nämnderna fastslagit för sitt verksamhetsområde. Stadens verksamhetsidé bygger på de frågor som kom upp under strategiarbetet och på stadens historia och dess traditioner. STADEN JAKOBSTADS VERKSAMHETSIDÉ Jakobstad är en livskraftig centralort i en välmående region, en tvåspråkig stad vid havet, som erbjuder invånarna delaktighet, trygghet och livskvalitet och som skapar ekonomiska förutsättningar för en god service och ett trivsamt boende i en stimulerande urban miljö. På detta sätt fortsätter vi att garantera invånarna välfärd och gör det på ett sätt som är väl rotat i jakobstadsbons identitet, som betonar våra värden tro, hopp och kärlek. STADEN JAKOBSTADS VISION FÖR ÅR 2015 JAKOBSTAD FRAMTIDSSTADEN Jakobstad - är den attraktiva industri- och trädgårdsstaden vid havet med landets bäst fungerande service för alla åldersgrupper och på både svenska och finska - är den dynamiska och företagarvänliga staden I Österbotten - är barnens och ungdomens framtidsstad - är den livskraftiga motorn i en välmående region med ett utvecklat regionalt, nationellt och internationellt nätverkssamarbete 18

21 Staden Jakobstads vision för år 2015 konkretiseras i 10 strategiska mål: 1. Jakobstad har landets bästa service Jakobstadsborna får all den service de behöver. Servicen ges snabbt (korta väntetider) och effektivt (fungerande service). Servicen är av god kvalitet och serviceproduktionen är kostnadseffektiv. Staden bär ansvar för att ordna servicen och den kan producera tjänsterna själv eller i samarbete med andra kommuner, som privata köptjänster eller tjänster producerade inom den tredje sektorn. Då man nationellt jämför utbudet på service och hur nöjda kunderna är med de kommunala tjänsterna, visar jämförelsen att Jakobstad hör till de bästa i landet 2. Jakobstadsbornas levnadsförhållanden är trivsamma och trygga Utvecklandet och byggandet av staden Jakobstad är en process under vilken stadsbornas gemenskap skapas och växelverkan mellan människorna förverkligas. Varje stadsbo har sin egen givna roll i processen och han/ hon har rätt och skyldighet att påverka sina levnadsförhållanden både som individ och som en del av gemenskapen. Trivsam innebär förutom estetiskt tilltalande framförallt en ständig upplevelse av delaktighet/ tillhörighet/ hemkänsla. Då kollektivet förstärks och integreringsprocessen fortgår, växer känslan av gemensamt ansvar hos jakobstadsborna. Stadsmiljön är viktig för jakobstadsbornas identitet. De offentliga rummen och trafikmiljön är gemensam egendom och deras kvalitet, snygghet och ändamålsenlighet ökar tryggheten. 3. Jakobstad har en stark ställning som mångsidig skol- och kulturstad Utbildningen i Jakobstad är på alla nivåer av hög kvalitet och personlighetsutvecklande. Utbildningen ger studerandena de färdigheter och förutsättningar som behövs i vardagen, för fortsatta studier och i en snabbt föränderlig värld. Detta förverkligas genom ett flexibelt utbildningsutbud, genom att dra nytta av tvåspråkigheten och det rika kulturutbudet i den urbana miljö och i ett intimt samarbete med nejdens näringsliv och genom utnyttjande av internationella kontakter. Andra stadiets utbildning har förstärkts och utvecklats. Jakobstads gymnasium och musikutbildningen har ett intimt samarbete och samarbetet mellan gymnasierna och yrkesutbildningen har utökats och utvecklats. Gymnasiernas möjlighet till specialisering lockar studeranden från andra orter. För den yrkesinriktade utbildningen ansvarar samkommunerna i Jakobstad, Karleby och Vasa. Yrkesutbildningen stöder regionens näringsstruktur. Yrkeshögskoleutbildningen i Jakobstad har förstärkts och blivit mångsidigare. Tvåspråkig yrkeshögskoleutbildning ges förutom inom turism, internationell handel och pälsbranschen även för båtindustrin. Den finlandssvenska musikutbildningen är koncentrerad till Jakobstad. 19

22 Studier på universitetsnivå möjliggörs på grund av att ett rikt utbud på både svensk- och finskspråkig utbildning. Huvudansvaret för denna utbildning har Åbo Akademi och Karleby universitetscentrum. Barnpedagogiska institutionen vid Åbo Akademi stärker Jakobstads ställning som högskolestad. Jakobstad fortsätter sina gamla traditioner inom vuxenutbildningen och de utvecklas enligt principerna för ett livslångt lärande. Det finns ett rikt kulturutbud för alla åldersgrupper i Jakobstad. Utbudet återspeglas stadens långa kulturella traditioner och tvåspråkigheten. Ett gott samarbete med föreningarna har utvecklats och det har inneburit ett ökat kulturutbud, speciellt för barn och ungdom. 4. Jakobstad är en bra uppväxtmiljö för barn och unga En trygg uppväxtmiljö ger goda förutsättningar för barn och unga att växa upp till lyckliga och ansvarsmedvetna vuxna. Jakobstad erbjuder denna trygghet i en småstadsmiljö, i välfungerande daghem och skolor. En utvärdering av trygghet och andra välfärdsfaktorer visar att Jakobstad hör till de bästa i landet. 5. Jakobstads ekonomi är i balans En balanserad ekonomi innebär att staden i ett längre perspektiv med egna medel kan finansiera sin verksamhet och sina investeringar. En balanserad ekonomi är förutsättningen för att de övriga strategiska målen skall kunna uppnås. Utgifterna för verksamheten skall motsvara inkomsterna (skatter). Serviceproduktionen är kostnadseffektiv. Stadens skattebas har breddats, eftersom stadens dragningskraft förbättrats tack vare inflyttning och företagsetableringar. För att kunna hålla ekonomin i balans bör vi kunna reagera snabbt då de största inkomstkällorna förändras (skatter, statsbidrag). För detta ändamål har utarbetats verksamhetsmodeller som gör att verksamheten kan skötas även om anslagen snabbt minskar. 6. Jakobstad är en modern och attraktiv arbetsgivare som har en motiverad och kunnig personal. I Jakobstad bedrivs en personalpolitik som ökar personalens trivsel. Stadens personal vill och kan arbeta effektivt för att uppnå de uppställda målen. Stadens personal är kunnig och den känner delaktighet. Personalens välbefinnande och de positiva signalerna utåt har gett Jakobstad ett rykte som en bra arbetsgivare, vilket har betydelse vid rekrytering av ny personal. Arbetsplatsen känns trygg och det finns utrymme för spontanitet och kreativitet i det dagliga arbetet. Atmosfären på arbetsplatserna är positiv och uppmuntrande och den ökar arbetsmotivationen. Typiskt för stadens arbetsplatser är att man visar respekt, är rättvis och uppskattar den enskilda människan. En fungerande arbetsplatsdemokrati är en självklarhet. 20

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Godkänd i stadsfullmäktige 9.12.2013 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 FINANSIERINGSKALKYL... 12 STADSFULLMÄKTIGE,

Läs mer

Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18

Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18 1 Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18 Stadsfullmäktiges beslut 1 2 Innehållsförteckning Stadsdirektörens utblick... 3 Målbilden för framtidens Mariehamn... 5 Omvärldsanalys... 6 Befolkningsutveckling...

Läs mer

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kyrkslätts kommun Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kommunfullmäktige 15.12.2012 Kommunstyrelsens förslag BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2014 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna motiveringar 1 Driftsekonomidelen

Läs mer

BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015

BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 Godkänd av stadsfullmäktige 11.12.2012 Innehållsförteckning Inledningstext... 3 Koncernmålsättningar 2013... 14 Driftsbudget... 15 Koncerntjänster... 16 Bildning...

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Guldålder men inte för alla

Guldålder men inte för alla Marcus Henricson 2 2014 Guldålder men inte för alla Pensionärsliv år 2024 Guldålder men inte för alla. Pensionärsliv år 2024. Utgivare: Tankesmedjan Magma www.magma.fi Magma-studie 2 2014 Tryck: Gravity

Läs mer

Päivi Rainio. Rekryteringsguide för kommunsektorn

Päivi Rainio. Rekryteringsguide för kommunsektorn Päivi Rainio Rekryteringsguide för kommunsektorn FINLANDS KOMMUNFÖRBUND HELSINGFORS 2003 Innehåll Rekrytering en investering i framtiden... 3 Kommunjobb 2010 kommunerna ska bli konkurrenskraftiga arbetsgivare...

Läs mer

VÖRÅ. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 KOMMUN. Godkänd av fullmäktige 14.06.2012

VÖRÅ. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 KOMMUN. Godkänd av fullmäktige 14.06.2012 VÖRÅ KOMMUN Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 Godkänd av fullmäktige 14.06.2012 GODKÄND AV KST 26.3.2012 Innehållsförteckning 1. KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 4 1.2 EKONOMI... 5 1.3 FRAMTIDSUTSIKTER...

Läs mer

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 2 (90) Uppsala kommun INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 Beslut i kommunfullmäktige 10-11 juni 2013 Omslagsfoto: Stewen Quigley, Q IMAGE

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 3 Innehållsförteckning 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 Inledande budgetskrivelse från kommunstyrelsens ordförande ---------------------------------------------- 5 Förutsättningar för budgetarbetet

Läs mer

Europa 2020 strategin Finlands nationella program våren 2015

Europa 2020 strategin Finlands nationella program våren 2015 Europa 2020 strategin Finlands nationella program våren 2015 Finansministeriets publikationer 12b/2015 Ekonomiska utsikter Europa 2020 strategin Finlands nationella program våren 2015 Finansministeriets

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

Budget 2013 Plan 2014-2015

Budget 2013 Plan 2014-2015 1 (92) Budget 2013 Plan 2014-2015 2 (92) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Omvärldsanalys 3 Ekonomiska förutsättningar Mörbylånga kommun 4 Skatter o statsbidrag 5 Befolkning och demografi 6 Resursfördelningssystemet

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin

Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin Sisältö 1 Inledning 3 2 Kommuninvånarna bygger den kommunala självstyrelsen 5 3 Kommuninvånarna är en resurs i arbetet för

Läs mer

Ett språk eller två?

Ett språk eller två? Jan-Erik Enestam Marcus Henricson 1 2015 Ett språk eller två? Förvaltningsmodeller för tvåspråkiga kommuner Magma-studie 1 2015 Ett språk eller två? Förvaltningsmodeller för tvåspråkiga kommuner Utgivare:

Läs mer

Årsredovisning 2014 VISION 2020. 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se. Innehållsförteckning

Årsredovisning 2014 VISION 2020. 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se. Innehållsförteckning ÅRSREDOVISNING Årsredovisning 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se Årsredovisning innehåller en översikt om kommunens och de kommunala bolagens ekonomiska ställning och verksamhet. Det är vår

Läs mer

UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016

UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016 1 UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016 Utvecklingsplan Undervisnings- och kulturministeriet 2 UTBILDNING OCH FORSKNING 2011 2016 Plan för utveckling av utbildningen och forskningen Enligt förordningen om

Läs mer

Borgå stads strategi 2010 2013

Borgå stads strategi 2010 2013 Borgå stads strategi 2010 2013 Stadsfullmäktige 31.3.2010 Innehåll 1 Inledning... 1 I bakgrunden till strategin är stadens ekonomiska situation... 1 Välfärd har byggts med lånepengar... 2 Skuldsättning

Läs mer

Arvidsjaurs kommun. Årsredovisning för

Arvidsjaurs kommun. Årsredovisning för Årsredovisning för 2009 +, INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 2009 - ett år under lågkonjunktur 3 Övergripande mål för Arvidsjaurs kommun 2008-2010 5 Förvaltningsberättelse 6 Kommunkoncernens organisation 6 Omvärld

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

VANDA STADS BOKSLUT 2011

VANDA STADS BOKSLUT 2011 VANDA STADS BOKSLUT 2011 Stadsfullmäktige 21.5.2012 Pärm: Informationen Pärmbild: Sakari Manninen, Informationen Layouthandledning: Heidi Nordberg, Ekonomiservicecentralen Översättning: translatorerna,

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Budget 2015 LOMMA KOMMUN

Budget 2015 LOMMA KOMMUN Budget 2015 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2016-2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014

uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 Innehåll 1. Vision 5 2. Styrmodellen 6 3. Uppsalas utvecklingsförutsättningar 11 4. Ekonomisk

Läs mer