Bostadsbyggandet i Norden en jämförande studie

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsbyggandet i Norden en jämförande studie"

Transkript

1 Bostadsbyggandet i Norden en jämförande studie

2 Avgränsningar Åren som studerats är i första hand Fokus ligger på storstadsregionerna i respektive land Öarna är inte med i studien (dvs. Island, Färöarna,Grönland och Åland) Den övergripande frågan: Finns det för hinder för bostadsbyggandet i Sverige som övriga länder inte har eller inte har i samma utsträckning? Nordregio:s rapport byggherreperspektiv Sida 2

3 Bostadsbyggandet i Norden bostadsbyggandet bostadsbeståndets utveckling Ländernas bostadstäthet närmare sig varandra Små skillnader i bostadstäthet Färre påbörjade bostäder i Sverige men mindre skillnader mellan huvudstäderna Sida 3

4 Bostadsbyggandet i Norden långivningen för bostäder - t.o.m. 2010!!! Finansiering är inget generellt problem i storstadsregioner Det offentligas roll i själva utlåningen har minskat med tiden Sida 4

5 Bostadsbyggandet i Norden produktionskostnader I en nordisk jämförelse är Sverige inte kostnadsledande Svenska byggkostnader sticker inte ut i ett internationellt perspektiv Produktionskostnader är marknadspriser Att bygga bostäder är ett investeringsbeslut Sida 5

6 Bostadsbyggandet i Norden bostadspolitik Kontinuerlig bostadspolitik (långsiktiga spelregler) har betydelse Staten är aktiv via institutioner i Danmark, Finland och Norge Parallella synsätt i våra grannländer marknadsmässighet parallellt med subvention för vissa Sida 6

7 Bostadsbyggandet i Norden stödsystem Alla fyra länderna har riktade produktionsstöd till nya bostäder Sverige har betalat ut minst i riktade stöd per capita Statens stöd vid utlåning hanteras olika Sida 7

8 Bostadsbyggandet i Norden de nordiska plansystemen Planeringssystem Tydlig planhierarki stärker detaljplaneringen Nationell planeringsnivå stark i Danmark och Norge Regionplaneringen ligger till grund för kommunernas planering En bindande översiktsplan är stöd för detaljplaneringen Den svenska planprocessen Den svenska planprocessen måste bli mer transparent och förutsägbar Kommunal försäljning av mark behöver bli transparent Sida 8

9 Antalet bostäder per invånare - länderna har närmat sig varandra Sida 9

10 Antalet påbörjade bostäder per invånare ger en bild Sida 10

11 Små skillnader i bostadstäthet år 2010 bostäder per 100 inv Sida 11

12 Bostadsbyggandet har följt olika banor antal påbörjade per 1000 invånare Sida 12

13 Antal påbörjade bostäder/1000 inv skillnader främst utanför huvudstäderna Sida 13

14 Kraftigt befolkningsökning i Oslo och Stockholm Sida 14

15 Antal påbörjade bostäder/1 000 inv. i huvudstäderna Sida 15

16 Antalet påbörjade bostäder per ny invånare - minst i Oslo och Stockholm Sida 16

17 Sammanfattning Det är utanför Stockholm som de största skillnaderna i antalet påbörjade bostäder finns jämfört med de andra länderna Byggandet i Sverige ökade ganska snabbt från en låg nivå, men detta bröts Byggandet i Finland har varit ganska oberoende av konjunktur och bostadspriser. I Danmark förefaller det som om man förbyggt sig något Sida 17

18 Sammanfattning Det har inte byggts mycket i Norge i förhållande till befolkningstillväxten Bostadstätheten har fortsatt öka snabbt i Finland I Sverige var antalet bostäder i förhållande till invånarantalet ganska oförändrat över decenniet. Samtliga länder befinner sig idag på ungefär samma nivå, men vi har haft olika vägar dit Sida 18

19 Inte bara Storstockholm Sida 19

20 Antalet påbörjade bostäder i förhållande till befolkningsökningen Sida 20

21 Produktionskostnader

22 Prisnivåindex för bostadsbyggande i de nordiska länderna (EU15=100) Danmark Norge Sverige Finland

23 Prisnivåindex för bostadsbyggande i Europa 2009 (EU15 = 100)

24 Byggkostnads- respektive faktorprisindex i Norden (2000=100) Norge Sverige Danmark Finland

25 Resultat och Slutsatser Produktionskostnader är marknadspriser Svenska byggkostnader sticker inte ut i ett internationellt perspektiv Sverige är inte kostnadsledande i Norden Är en fluktuerande situation normalt? Var borde vi ligga i den europeiska tabellen? Jämförelser bör ske med försiktighet och med jämförbara länder

26 Utbetalade belopp för nybyggnad per capita 2001 till 2010 Sverige har betalat ut Skr per capita (14,3 mdr Skr på 9,5 milj. inv.) Norge har betalat ut Nkr per capita (7,8 mdr Nkr på 4,9 milj. inv.) Finland har betalat ut Skr per capita (9,4 mdr Skr (kurs 9 kr) på 5,4 milj. inv.) Danmark har betalat ut Dkr per capita (20,6 mdr Dkr på 5,5 milj. inv.)

27 Utvecklingen av offentligt produktionsstöd Stöd till nybyggnad per capita kronor per capita Sverige Skr Danmark Dkr Norge Nkr Finland kr kurs 9 Skr Sida 27

28 Nybyggda lägenheter i Sverige Aksetittel Totalt påbörjade (enl. SCB) Totalt färdigställt nybyggt (enl. SCB) Nybyggda bostäder exkl. egnahem (enl. SCB) Nybyggda bostäder med stöd (enl. Boverket) Kreditgarantier (enl. BKN)

29 Nybyggda lägenheter i Norge Studentbostäder Omsorgsbostäder och sjukhem Bostäder för "vanskeligstilte" Totalt med subvention All nybyggnad

30 Nybyggda lägenheter i Finland All nybyggnad Subventionerade lägenheter

31 Nybyggda lägenheter i Danmark Familjebostäder (Allm) Ungdomsbostäder (Allm) Äldrebostäder (Allm) Privata ungdomsbostäder Privata hyresbostäder Andelslägenheter Totalt subventionerat All påbörjad nybyggnad

32 Finansiering lån I huvudsak är finansieringen av bostadsbyggandet inte problematisk i de nordiska länderna. Mindre aktörer har dock svårigheter i de fall man måste ligga ut med kapital under en längre tid innan byggnadsarbetena kan påbörjas. Av de nordiska länderna är det bara i Norge och Finland där staten varit kreditgivare via Husbanken respektive Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA)

33 Finska statens utlåning relativt samtliga räntebidragsberättigade lån (exklusive Kommunfinans Adp) Beviljade lån för nybyggnad av bostäder med statligt stöd Beviljade lån Därav Aravalån

34 Norska Husbankens låneandel av nyproducerade bostäder All nybyggnad Nybyggda bostäder med Husbankslån

35 De nordiska plansystemen

36 Planhierarki

37 Nationell planeringsnivå Finns i våra grannländer Starkast i Norge och Danmark Saknas i Sverige Sida 37

38 Nationell planeringsnivå Danmark Nationellt övergripande ramverk för planering Statliga bestämmelser om den kommunala planeringens innehåll Miljöministeriet har 7 regionala kontor för mark- och miljöfrågor Norge Statens förväntningar med beskrivning av prioriterade områden Statliga riktlinjer Statliga planbestämmelser Statlig arealplan Sida 38

39 Regional planeringsnivå Danmark Rumslig utvecklingsplan kommunernas planering ska följa denna Finland Landskapsplaner styr kommunernas planläggning Regionala miljöcentra Gemensam generalplan för Helsingforskommunerna Norge Regional planeringsstrategi Regional plan - styr kommunernas planläggning Regionala planbestämmelser Sverige Regeringen beslutar om ett regionplaneorgan ska bildas Regionplaneorganet kan anta en regionplan för hela regionen eller del av den Sida 39

40 Översiktsplanenivå Danmark Kommunal planeringsstrategi Kommunplan grund för detaljerad planering och styr byggtillstånd Lokalplan rättsligt bindande Finland Generalplan olika rättsverkan Norge Kommunal planstrategi Kommuneplan med Samfunnsdel Arealdel rättsligt bindande Sverige Översiktsplanen är vägledande för ex. efterföljande beslut enligt miljöbalken Sida 40

41 Tydlig planhierarki ger förutsägbarhet

42 Citat från utredningen: Om man vill öka kommunens egen initiativkraft i planeringen, vilket är lovvärt, är det knappast inom PBL-området man gör störst nytta. Man bör istället närmre studera kommunernas ekonomiska förutsättningar att driva markstrategiskt arbete, hantera ofinansierad utbyggnad/ ombyggnad av infrastruktur och kanske också titta vidare på vad som kan/ ska hanteras inom ramen för avtal. Plan- och bygglovchef i en mellanstor kommun Sida 42

43 Utredningar som kommit Sören Häggroths kartläggning och analys av kommunernas arbete med bostadsförsörjningen i Stockholms län. Redovisas Björn Hedlunds utredning över vissa byggfrågor i syfte att underlätta byggandet. Redovisas Lars Magnussons utredning om bestämmelserna om plangenomförande. Redovisas Statskontoret (Boverket, KTH): beskriva och utvärdera den kommunala markanvisningsprocessen för bostadsbyggande. Redovisas 15 juni Boverket: kommunernas planberedskap. Redovisas 15 juni Boverket: planeringsförenklande åtgärder. Redovisas 31 dec Sida 43

44 Länsstyrelsernas regionala analyser av bostadsmarknaden en process Erbjuda regional arena för utbyte av erfarenheter Kvalitetssäkra Bostadsmarknadsenkäten Bidra med statistik och prognoser samt annat underlag Göra årliga regionala bostadsmarknadsanalyser Sida 44

45 Sammanfattning/slutsatser/trender Rapporterna följer modellen. Återkommande frågeställningar mer kraftfullt uttryckta i årets analyser Ett ökat fokus på ungas situation på bostadsmarknaden En fortsatt brist på tillgängliga lägenheter för äldre En fortsatt brist på stora hyresrätter för stora barnfamiljer Ett behov av små och stora lägenheter för flyktingar Sida 45

46 Befolkningsutveckling Största staden växer omgivande kommuner minskar. Fortsatt brist på bostäder framförallt i huvudorterna, oavsett ökande /minskande befolkning. Mindre orter på landsbygden tappar befolkning, främst unga. Många län har en ökande befolkning tack vare invandringen Sida 46

47 Bostadsbestånd/Byggande En fortsatt stor efterfrågan och brist på hyresbostäder. Framförallt brist på små hyresrätter lyfts fram som ett akut problem. Det mesta byggandet sker i största staden/städerna En ökad faktisk och prognostiserad nybyggnation Höga produktionskostnader främsta hindret Litet antal lediga lägenheter i allmännyttan. Minskat överskott. Litet intresse av utförsäljningar i landet som helhet Sida 47

48 Kommunikationer/Arbetsmarknad Behovet av goda kommunikationer. Ökad pendling för arbete och studier. Vikten av sambandet mellan infrastruktursatsningar, verksamhetsetableringar och bostadsutbyggnad. Klimat-/energismart perspektiv Sida 48

49 Arbete med bostadsförsörjning Riktlinjer för bostadsförsörjningen. Fortfarande många kommuner som inte lever upp till kraven i bostadsförsörjningslagen. Ökad samverkan med andra kommuner efterlyses Sida 49

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby - Östhammar Länsstyrelsen har i uppdrag

Läs mer

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER I STOCKHOLMSREGIONEN FRAM TILL 2030 Stockholms läns landsting 2012 LS 1206-0914 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Uppdrag om att viss utrednings- och samordningsverksamhet

Läs mer

Finskt recept för hållbar bostadsboom

Finskt recept för hållbar bostadsboom Finskt recept för hållbar bostadsboom Bostadsbyggande ger tillväxt Bostadsbristen i Sverige är akut. Framförallt i storstäder och på högskoleorter. Årligen byggs ungefär hälften så många bostäder i förhållande

Läs mer

Rural Housing. Landsbygdsboende i Norge, Sverige och Finland. Sammanfattning

Rural Housing. Landsbygdsboende i Norge, Sverige och Finland. Sammanfattning Rural Housing Landsbygdsboende i Norge, Sverige och Finland Sammanfattning Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Studentplan 3, 831 40 Östersund Telefon 010 447 44 00 Telefax 010

Läs mer

Rapport. Diarienummer 405-4685-12

Rapport. Diarienummer 405-4685-12 Rapport Diarienummer 405-4685-12 Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2012 Omslagsbild Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län/ellert Nordmark. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län Juni 2012 Beställningsadress

Läs mer

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3 Mäklarsamfundet Analys Mäklarsamfundets Almedalsrapport Dags att slå larm Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden 2013:3 Förord Unga vuxna vill kunna lämna föräldrahemmet och ta steget in i vuxenlivet.

Läs mer

En bostadspolitisk agenda för Sverige 63 FÖRSLAG FÖR ÖKAT BYGGANDE

En bostadspolitisk agenda för Sverige 63 FÖRSLAG FÖR ÖKAT BYGGANDE 1 En bostadspolitisk agenda för Sverige 63 FÖRSLAG FÖR ÖKAT BYGGANDE 20 februari 2014 2 NYBYGGARKOMMISIONEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD...3 1. SAMMANFATTNING...5 2. SVERIGE HAR EN

Läs mer

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Titel: Utgiven av: Författare: Copyright: Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Läs mer

200 000 hyresrätter. Dags att gå från ord till handling

200 000 hyresrätter. Dags att gå från ord till handling 200 000 hyresrätter Dags att gå från ord till handling 1 Innehåll Bostadsbristen är akut dags att gå från ord till handling! 3 1 Akut bostadsbrist kräver nationella mål för bostadsbyggandet 5 2 Varför

Läs mer

Utan fungerande finansiering stannar bostadsbyggandet

Utan fungerande finansiering stannar bostadsbyggandet Utan fungerande finansiering stannar bostadsbyggandet En djupanalys av bostadsbyggandets grundläggande villkor Slutrapport 2015-01-09 Sveriges Byggindustrier är en rikstäckande bransch- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

En snabb åtgärd för att avhjälpa den stora bostadsbristen är att göra andrahandsmarknaden friare.

En snabb åtgärd för att avhjälpa den stora bostadsbristen är att göra andrahandsmarknaden friare. 2010 : 3 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Rekordstort underskott på bostäder hotar Stockholms tillväxt Svagt bostadsbyggande och snabb befolkningstillväxt har tillsammans med en hårt reglerad

Läs mer

Bostadsägarlandet. DEN NORSKA MODELLEN: En annan väg till ökat byggande, lägre boendekostnader och en bostadsmarknad i balans.

Bostadsägarlandet. DEN NORSKA MODELLEN: En annan väg till ökat byggande, lägre boendekostnader och en bostadsmarknad i balans. Bostadsägarlandet DEN NORSKA MODELLEN: En annan väg till ökat byggande, lägre boendekostnader och en bostadsmarknad i balans. Veidekke, Juni 2014 2014 Veidekke Layout: Arkeobild Tryck: Komplätt Digital

Läs mer

2011-08-21 Dnr 17-41/11. Förord

2011-08-21 Dnr 17-41/11. Förord 211-8-21 Dnr 17-41/11 Förord Statens Bostadskreditnämnd (BKN) har genom sitt regleringsbrev för budgetåret 211 fått i uppdrag göra en jämförande studie av olika bolånemarknader. I uppdraget ingår bl.a.

Läs mer

Bostadspolitik för jobb och hållbar framtid

Bostadspolitik för jobb och hållbar framtid Socialdemokraterna Stockholm 2012-10-26 Bostadspolitik för jobb och hållbar framtid Arbetsgruppsrapport Innehållsförteckning Förord... 3 Bostadssektorns betydelse för en hållbar framtid... 6 Bostadssektorns

Läs mer

Behov av bostadsbyggande

Behov av bostadsbyggande RAPPORT 2015:18 Behov av bostadsbyggande Teori och metod samt en analys av behovet av bostäder till 2025 Behov av bostadsbyggande Teori och metod samt en analys av behovet av bostäder till 2025 Titel:

Läs mer

Fra leie til eie. Från att hyra till att äga riktlinjer för en ny bostadspolitik i en efterfrågestyrd marknad

Fra leie til eie. Från att hyra till att äga riktlinjer för en ny bostadspolitik i en efterfrågestyrd marknad Fra leie til eie Från att hyra till att äga riktlinjer för en ny bostadspolitik i en efterfrågestyrd marknad Foto framsida: Ålesund, Norge. Istock by Getty Images.»Sveriges politiska partier beslutande

Läs mer

Bostadsbyggande. Hinder, hyror och åtgärdsförslag. Hyresgästföreningen 2013 11 05

Bostadsbyggande. Hinder, hyror och åtgärdsförslag. Hyresgästföreningen 2013 11 05 Bostadsbyggande Hinder, hyror och åtgärdsförslag Hyresgästföreningen 2013 11 05 Innehåll 1. Beskrivning av bostadsmarknaden 1.1 Inledning 1.2 Hyresrätten 1.3 Tre hörnstenar i det svenska systemet 1.4 Hyror

Läs mer

Rapport 2013:25 REGERINGSUPPDRAG. Hinder och förutsättningar för bostadsproduktion på gruvorter

Rapport 2013:25 REGERINGSUPPDRAG. Hinder och förutsättningar för bostadsproduktion på gruvorter Rapport 2013:25 REGERINGSUPPDRAG Hinder och förutsättningar för bostadsproduktion på gruvorter Hinder och förutsättningar för bostadsproduktion på gruvorter Boverket oktober 2013 Titel: Hinder och förutsättningar

Läs mer

RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG. Nyanländas boendesituation delrapport

RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG. Nyanländas boendesituation delrapport RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG Nyanländas boendesituation delrapport Nyanländas boendesituation delrapport 2015:10 Titel: Nyanländas boendesituation delrapport Rapport: 2015:10 Utgivare: Boverket mars

Läs mer

Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär

Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär arbetsmaterial 3:2011 Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär arbetsmaterial 3:2011 Tillväxt, miljö och regionplanering Postadress:

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN Bostadsbristen hotar regionens tillväxt och utveckling FLER BOSTÄDER KRÄVS FÖR EN VÄXANDE STORSTAD Det saknas 121 975

Läs mer

Studie över finansieringssystem för nyproduktion av hyresrätter i vissa Europeiska länder

Studie över finansieringssystem för nyproduktion av hyresrätter i vissa Europeiska länder Studie över finansieringssystem för nyproduktion av hyresrätter i vissa Europeiska länder En rapport från EY på uppdrag av Hyresgästföreningens riksförbund juli 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Wikman-konsult AB. Bostäder för äldre. Utredning av tillgänglighet till flerbostadshus i Sandviken

Wikman-konsult AB. Bostäder för äldre. Utredning av tillgänglighet till flerbostadshus i Sandviken Wikman-konsult AB Bostäder för äldre Utredning av tillgänglighet till flerbostadshus i Sandviken Februari 2015 Wikman-konsult AB, 2015 Författare: Leif Wikman Förord I Sverige blir vi allt fler äldre.

Läs mer

Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier

Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier 21 dec 2010 Titel: Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) BKN:s dnr: 17-146/10

Läs mer

Bostadsmarknaden och den ekonomiska utvecklingen

Bostadsmarknaden och den ekonomiska utvecklingen Bostadsmarknaden och den ekonomiska utvecklingen Per-Anders Bergendahl Monika Hjeds Löfmark Hans Lind Bilaga 3 till Långtidsutredningen 2015 Stockholm 2015 SOU 2015:48 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

ARBETSRAPPORTER. Kulturgeografiska institutionen Nr. 696

ARBETSRAPPORTER. Kulturgeografiska institutionen Nr. 696 ARBETSRAPPORTER Kulturgeografiska institutionen Nr. 696 Försäljning av kommunal allmännytta Är en viktig del av välfärdspolitiken på väg att försvinna? Anna Bolinder Uppsala, juni 2009 ISSN 0283-622X INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Inledning Bostadspolitiken handlar om människors välfärd Bostadspolitiken har traditionellt varit ett viktigt område för Byggnads, men under de senaste åren

Läs mer

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 1. Varför en bostadsförsörjningsplan? Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:183) föreskriver att varje kommun ska planera

Läs mer

Två år med bolånetaket

Två år med bolånetaket Mäklarsamfundet Analys Två år med bolånetaket Hur har bostadsmarknaden och konsumenterna påverkats? 2013:1 Förord För Mäklarsamfundet är det viktigt att både säljare och köpare ska känna sig trygga på

Läs mer