Kapacitet, snabb och gen tågtrafik VärmlandÖrebro-Mälardalen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kapacitet, snabb och gen tågtrafik VärmlandÖrebro-Mälardalen"

Transkript

1 Jesper Molin/Bildarkivet.se Rätt spår 3 Kapacitet, snabb och gen tågtrafik VärmlandÖrebro-Mälardalen Rapport om strategi för nutid och framtid Juni 2012 Kapacitet, snabb och gen tågtrafik Värmland-Örebro-Mälardalen 1

2 förord Rapporten speglar den komplexa tid vi befinner oss i med Trafikverkets kapacitetsuppdrag samtidigt som utredningar görs i Norge för Höghastighetsbanor med kopplingar det Svenska stambanenätet. I båda länderna pågår även förberedelser för nästa Nationella Transportplan. Det är inte lätt att bena ut vad som är viktigast få med att få med ur den flod av underlag, utredningar och förändringar som pågått de senaste åren. Rapporten innehåller därför ett spektrum av viktiga inslag med kort och lång sikt, drifts- och underhållsinriktning samt strategiska grepp och åtgärder. Syftet är att sprida information om dessa var för sig och om viktiga frågor och projekt som: Oslo-Stockholm /Värmland- Mälardalen fortsatt trimning och ny gen och snabb järnväg Nya etableringar i Hallsberg för drift och underhåll och postbefordran på järnväg Ny genomgående regional tågtrafik Karlstad-Örebro Det händer mycket och behöver hända ännu mer. Rätt Spår 3 är en ögonblicksbild som riskerar att snabbt bli lite akterseglad en risk vi gärna tar för att lyfta fram vikten av stråket Oslo Stockholm det norra benet i den Nordiska- Triangeln. 7 juni 2012 Anders Ceder Ordförande Norska HH-utredningen med fokus på Oslo-Stockholm Den norska höghastighetsutredningen som pågått i olika faser sedan februari 2010 går nu in i sin avslutande del där man utreder vilka sträckningar som kan bli aktuella i framtiden, dels i Norge, dels på sträckorna Oslo-Göteborg och Oslo-Stockholm. Utredarnas förslag är intressanta på både nationell och regional nivå för framtida sträckningar och systemutbyggnad i Sverige. Det är också välkommet att Norge så tydligt visar engagemang för planering av en gen och snabb järnvägstrafik i stråket Oslo-Stockholm den Nordiska Triangelns norra ben. Väster om Karlstad redovisas två alternativ tillsammans med jämförelsealternativet befintlig bansträckning. Alternativen sammanstrålar i Arvika och följer sedan i princip befintlig bana till Karlstad. Skillnaden ligger i hur man tänker sig att komma ut ur Oslo; norrut mot Lilleström eller söder ut mot Ski. Båda sträckningarna bedöms kunna byggas med standard upp till 330 km/h och trafikeras med både gods- och persontrafik. 2 Kapacitet, snabb och gen tågtrafik Värmland-Örebro-Mälardalen

3 För sträckningar öster om Karlstad föreslår den norska utredningen följande: Karlstad-Kristinehamn (40 km), utveckling av dagens enkelspår till dubbelspår, 250 km/h Kristinehamn-Örebro (70 km), Nobelbanan, nytt dubbelspår för 250 km/h Hovsta-Arboga (36 km), utveckling till dubbelspår 250 km/h. Nuvarande bana med enkelspår öppnades 1997 Valskog-Kolbäck (25 km), nytt dubbelspår för 250 km/h Kolbäck-Västerås-Stockholm 120 km, hastighetsökning till 250 km/h Alla sträckningar ska kunna trafikeras med både gods- och persontrafik. Ytterligare en utredning om stråket Oslo- Stockholm har tagits fram av Norsk Bane AS i samarbete med Grensekommitén Värmland Östfold. Utredningen, som presenterdes den 16 april 2012, genomförs av Deutsche Bahns internationella konsultbolag med stöd av Vectura AB. Utredningen genomförs med andra utgångspunkter och metoder än regeringsuppdraget till Jernbaneverket. Ett intressant läge uppstår där utredningarna och bedömningarna kan jämföras med varandra och leda till nya tankar och strategiska bedömningar i stråket. Oslo + Stockholm = sant En färsk kartläggning och analys av kontaktintensitet mellan huvudstadsregionerna Oslo och Stockholm, gjord av Osloregionen, Mälardalsrådet och i Stockholms läns landsting slår fast att utbytet mellan länderna och dess huvudstäder är omfattande redan idag. Det är dessutom den starkaste växande relationen mellan Nordens huvudstäder och näringslivkontakter. Det ger effekter på många plan, i hotellnätter, i persontrafik med flyg mellan Oslo och Stockholm och i handelns tillväxt. Några slutsatser från kartläggningen av Oslo-Stockholmsregionerna: Kompletterande näringslivsstrukturer gynnar bilateral handel och relationer. Gemensamt intresse av stärkt konkurrenskraft mot Europa och nytta av varandras nätverk. Ländernas karaktär, storlek och branschstruktur stöder ett omfattande och ökat handelsutbyte mellan huvudstadsregionerna. Huvudstadsregionerna är styrcentra som kanaliserar mycket kontakter och etableringar. Branschen kunskapsintensiv industri växer i båda regionerna, men branschen kunskapsintensiva företagstjänster växer mycket mer i Stockholm. Behovet av kunskapsintensiva företagstjänster som den norska kunskapsintensiva industrin genererar kan inte mötas fullt ut av inhemska företag. Nordismen leder till långsiktiga strukturaffärer över gränsernas. De regionala organens viktigaste bidrag är att: Ge stöd för utbyggnaden av infrastruktur. Förbättra förutsättningar för lokaliseringar för kunskapsintensiva företag. Attrahera befolkning och främja städernas tillväxt Men framför allt stötta och underlätta de processer som redan pågår! Kapacitet, snabb och gen tågtrafik Värmland-Örebro-Mälardalen 3

4 E18-gruppen Infrastruktur föreslår fortsatta utredningar som fasindelad förstudie/ åtgärdsval av Nobelbanan Idéstudien Karlstad-Örebro 2008, som genomfördes tillsammans med dåvarande Banverket, pekade på att en ny järnväg mellan Kristinehamn och Örebro måste ha en betydligt högre standard än vad tidigare utredningar kommit fram till. Det nya planeringssystemet som ska börja gälla från 1 januari 2013 kommer att inrymma en ny planeringsåtgärd Åtgärdsval. Avsikten är att åstadkomma en sammanhållen planerings- och prövningsprocess från ax till limpa som stöd för de viktiga åtgärder som behövs för att utveckla Sveriges transportsystem. Samspelet med nuvarande etablerat steg i nuvarande planeringssystem som förstudier m.m. är inte helt klarlagt. I nuläget beskrivs därför E18-Grupppens initiativ och förslag som en förstudieprocess, men den kan sannolikt anpassas till det nya planeringssystemet om det bedöms lämpligt. Kärnpunkten är att koppla samman de olika perspektiv som rimligen måste ligga till grund för en utredning om en gen bansträckning Värmland Mälardalen d.v.s. regionalt, regionalt och internationellt tänkande i stråket och de ändpunkts- och mellanmarknader som måste samspela för att uppnå såväl god funktion, samhällsnytta som ekonomiska förutsättningar för Nobelbanan. En annan viktig aspekt på dessa utredningar är den generella fyrstegs-principen om infrastrukturåtgärder måste behandlas på ett ansvarsfullt sätt d v s alla steg från att undanröja behovet av de resor och transporter som gör att behovet av om- eller utbyggand tas upp, till frågan om det helt ny järnväg som behöver byggas. Fyrstegsprincipen har legat till grund för Idéstudien 2008, men torde behöva tydliggöras genom ett åtgärdsval i linje med det nya planeringssystemet. Trafikverket anser sig i nuläget inte för egen del kunna prioritera en förstudie av Nobelbanan. För att driva järnvägsfrågan framåt har E18-gruppen Infrastruktur tagit fram ett upplägg med fasindelad förstudie delstudier som leder fram till en komplett förstudie. Av utredningen om höghastighetsbanor i Sverige från 2009 framgår att Västra stambanan i framtiden ska bära väsentligt mer godstrafik än idag. Det kan innebära att blir omöjligt att samtidigt köra snabb persontågstrafik i kombination med Värmlandsbanan. Svårigheten att upprätthålla dagens restider på sträckan Karlstad Stockholm blir uppenbar samtidigt som det i princip blir omöjligt att klara kortare restider Karlstad-Örebro-Mälardalen. I förstudien och/ eller åtgärdsvalet bör även ingå att beskriva de förutsättningar och strategier för utveckling av gods- och persontrafik som föreligger i stråket mot bakgrund av såväl den svenska som norska höghastighetsutredningarna. Leif Johansson/Bildarkivet.se 4 Kapacitet, snabb och gen tågtrafik Värmland-Örebro-Mälardalen

5 Vandra en av Sveriges bästa låglandsleder 28 mil med tusen upplevelser! 2012 firar Bergslagsleden 30 år och är bättre än någonsin. Vi har sett över hela leden förbättrat servicen och möjligheterna till boende. The Heart of Sweden logotype Vit Se mer på oslo karlstad örebro västerås eskilstuna stockholm oslo - stockholm 2.55 Vi arbetar för att halvera restiden stockholm - oslo. läs mer på Förslaget till förstudie och eller åtgärdsval Fas 1 I en första delstudie fördjupas Idèstudiens analys av behov och måltal som rör restider, trafikutbud och därmed kapacitetsanspråk i stråket. Både persontrafiken samt näringslivets och samhällets transporter ska beaktas. Liksom regionernas och kommunernas samhällsplanering i övrigt. Fas 1 svarar i hög grad upp mot de behov som finns för regional och kommunal översiktlig planering och utgör grund för fördjupningar i förstudiens andra fas. Fas 1 resulterar i: Målbild för resande och transporter på järnväg i stråket Oslo-Stockholm med fokus på sträckan Karlstad-Kristinehamn- Karlskoga/Degerfors-Örebro. Relevanta alternativa korridorer för ny järnväg som bör säkras i kommunala översiktsplaner. Utredningens komplettering Fas 2 I fas 2 görs fördjupningar till en komplett förstudie eller åtgärdsval. Trafikplaneringens behov av underlag tas fram i form av trafikutbud för lokal, regional och nationell marknad. Analyser ger svar på hur mycket resandet kan utvecklas i stråket. Infrastrukturplaneringens behov av underlag klarläggs genom studier på järnvägsteknisk nivå. Investeringsplaneringens behov av underlag sammanställs genom utvärdering av utredningsalternativ mot ett jämförelsealternativ och sammanfatta Nobelbanans kostnader och beräknade nyttor. Slutligen följer en samhällekonomisk diskussion och samlad bedömning. Fas 2 resulterar i: En utvecklingsplan för trafikutbud som trafikhuvudmän och privata aktörer bedömer rimliga för kommersiell och samhällsekonomisk kollektivtrafik i stråket. Beskrivning av samband mellan åtgärder och trafik på nuvarande bana respektive ny bana. Fördjupad utredning /värdering av alternativa bansträckningar och val av utredningsalternativ. Kunskap om Nobelbanans kostnads- och intäktsbild samt bedömning av banan i ett samhällsekonomiskt perspektiv. En komplett förstudie i enlighet med lagen om byggande av järnväg och Trafikverkets riktlinjer. Förstudiens/åtgärdsvalets nytta Såväl Idéstudien från 2008 och de nytillkomna norska utredningarna pekar ut Nobelbanan som den logiska länken i att möjliggöra en restid under 3 timmar mellan Oslo och Stockholm samt att uppnå att restiderna mellan Nodstäderna i stråket kan nås väl inom 1 timma dörr till dörr, viktiga minimikrav för attraktiv regional pendling med tåg. En utredning enligt ovan beskriven modell kommer att kunna ligga till grund för fortsatt nationell och regional planering i närtid för att kunna påverka framtid. Likanande studier och etappindelningar i stråket Oslo-Stockholm kommer att behövas för att säkra långsiktigt hållbar utveckling. Kapacitet, snabb och gen tågtrafik Värmland-Örebro-Mälardalen 5

6 Satsningar i Hallsberg stärker hela Mellansverige Miljardinvesteringen i rangerbangården, den kommande postterminalen och Train Alliance, det nationella verkstads- och underhållscentret för lok och motorvagnståg har fått Hallsberg att återta positionen som spårburet logistiknav i Sverige. Det finns ett stort behov och önskemål om att förlägga den här typen av verksamheter till Hallsberg, säger Hans Lindberg, stadsarkitekt i Hallsbergs kommun. Bilden av järnvägen som transportmedel har förändrats, menar Hans Lindberg. Investeringarna i Hallsberg är ett av många bevis för det. Nu får det mest dyrbara godset åka på järnväg. Jämför det med tidigare, då det var det lågvärdiga godset som fraktades med järnväg, säger han. Godstransporter från hela landet samlas ihop i Hallsberg, där vagnarna rangeras om i nya tågset beroende på destination. Idag finns det totalt tre-fyra tågbildningsorter i Sverige, varav Hallsberg är en. Det nya sättet se på rangering och godstransporter med järnväg innebär att Trafikverket lägger ner rangerbangårdar runt om i Sverige för att istället få tillgång till ett rationellt och kostnadseffektivt system, säger Hans Lindberg Närmast på tur står den stora postterminalen som beräknas tas i drift sommaren Planarbetet är avslutat och byggprocessen har inletts. Valet föll på Hallsberg tack vare kommunens unika logistiska roll och mycket fördelaktiga läge. Vi har direkt knytning till stambanan mellan Stockholm och Göteborg, sträckningen upp mot Bergslagen och Borlänge och stråket Oslo-Karlstad-Motala-Mjölby som fortsätter ner mot Skåne, Öresundsbron och vidare ut i Europa. En enda punkt i Sverige har den kapacitet som krävs och de rätta logistiska förutsättningarna, och det är Hallsberg. Train Alliance, det nya nationella verkstads- och underhållscentret för lok och motorvagnståg, beskriver Hans Lindberg som en Formel 1-depå när det gäller teknik, snabbhet och effektivitet. Förr tog det upp till tre dagar att byta axel- 6 Kapacitet, snabb och gen tågtrafik Värmland-Örebro-Mälardalen

7 White/NCC White/NCC Totalt är området för Train Alliance en miljon kvadratmeter stort, varav kvadratmeter under tak.(verkstäder, utbildningslokaler, m m). Bygget sker i etapper och det första som byggs är en så kallad multihall. Preliminär byggstart är hösten system på ett lok. Med tekniken och flödet i det nya centret kommer samma jobb att ta tre timmar. Allt är förberett; material finns framme och de som ska göra jobbet är på plats när loket rullar in enligt den tidplan som finns för varje reparation. Alla vet på förhand när loket anländer till verkstaden och när det ska vara klart. Loken och motorvagnstågen kommer att servas på samma sätt som ett flygplan. Det här är det moderna sättet att se på reparation och underhåll, och det gör att loken gör det de ska; rullar på våra järnvägar. Train Alliance beräknas skapa nya jobb i Hallsberg, och postterminalen ytterligare cirka 350. Utvecklingen av rangerbangården har gjort att vagnar kan hanteras. Kapacitet finns att bygga upp till 750 meter långa tågset, vilket kommer att bli den nya standarden. Kapacitet, snabb och gen tågtrafik Värmland-Örebro-Mälardalen 7

8 Jörgen Wiklund/Bildarkivet.se Idéstudien Tåg i Värmland visar Värmlandsbanans viktiga funktion Trafikverkets Idéstudie (juni 2011) visar är att den samlade efterfrågan av järnvägstrafik på Värmlandsbanan vida överstiger tillgänglig bankapacitet. De tåg som ges plats på banan försenas på grund av det höga kapacitetsutnyttjandet med negativa följder för restider, punktlighet och pålitlighet. För att bibehålla dagens nivå på dessa punkter krävs en kombination av åtgärder. I första hand bör en förstudie inledas snarast avseende förstärkt kapacitet mellan Kil och Kristinehamn en sträcka som bör prioriteras för kapacitetshöjande åtgärder. Trots fokus på kapacitetsproblem som kräver lösningar redan på kort sikt är det mycket viktigt att alla berörda parter fortsätter att samverka kring vidare utredningar av järnvägssystemets långsiktiga funktion i stråken Stockholm-Örebro-Karlstad-Oslo samt Karlstad-Göteborg. För att bibehålla och förbättra den snabbaste restiden mellan Karlstad och Stockholm är det avgörande att använda tåg med korglutning. SJ:s planer att inom kort ersätta nuvarande X2000-tåg med, visserligen moderna Reginatåg men utan korglutning, leder det till längre restider. När Reginatåg ersätter lokdragna persontåg förbättras restiden. För resor Karlstad-Stockholm ger kapacitetsökning på Värmlandsbanan tydlig effekt på genomsnittlig restid och punktlighet men den snabbaste restiden förbättras inte alls genom ökad kapacitet. Värmlandstrafiks planerade trafikökningar ökar kapacitetsutnyttjandet på sträckan Kil- Arvika. Kapacitetshöjande åtgärder bör därför övervägas i den framtida planeringen. Kils bangård har stora kapacitets- och hastighetsbegränsningar samtidigt som tågtrafiken sannolikt ökar på alla banor som möts i Kil. Risken är stor att Kil blir en begränsande faktor för utvecklingen av flera viktiga transportfunktioner. Därför krävs en fördjupad förstudie för förbättrad funktion i knutpunkten Kil. 8 Kapacitet, snabb och gen tågtrafik Värmland-Örebro-Mälardalen

9 TORSBY STJERNESKOLAN GÄVLE OSLO ÅS LEROT ÅMOTSFORS OTTEBOL ARVIKA EDANE BRUNSBERG HÖGBODA CHARLOTTENBERG 7 Mot Oslo FAGERÅS VÄRMLANDSBRO SÄFFLE ÅMÅL GRUMS GÖTEBORG 8 LYSVIK 8 12 SUNNE /125/ /77/62-64 KOLSNÄS V:A ÄMTERVIK BÄCKEBRON TOLITA KIL KARLSTAD 12-19/35/ VÄLSVIKEN Kil! Karlstad! 13 VÄSE STORFORS 4 11 KRISTINEHAMN NYKROPPA GÖTEBORG HÄLLEFORS GRYTHYTTAN STRÖMTORP DEGERFORS STÄLLDALEN BREDSJÖ 13 LUDVIKA GRÄNGESBERG KARLSKOGA (3) 2 18 LAXÅ MOTALA ÖREBRO 4 HALLSBERG! STOCKHOLM Trafikeringsscenario i Värmland på medellång sikt, med utgångspunkt i att de funktioner som beskrivits i avsnitt 5.4 ska uppfyllas. Turtätheten är angiven i antal dubbelturer per dygn. På de delsträckor där ingen turtäthet anges gäller den som är angiven för angränsande delsträcka. De svarta linjerna står för godstrafik och alla övriga färger betecknar persontrafik. Persontrafiken mellan Degerfors och Karlskoga är angiven inom parentes för att beteckna att den är av mindre reguljär karaktär jämfört med övrig trafik. Charlottenberg 1:44-1:58/ - /2:15 2:07-2:20/ - /2:50 Arvika 2:54-3:09/3:10/3:19/ 5:34-6:15/7:30-7:50/7:33/1:00 2:21-3:15/4:20-4:35/3:19/0:55 Mot Stockholm Figur 8.1: Kapacitet JA 2030 dygn Figur 8.2: Kapacitet JA 2030 max 2 timmar 2:42-2:54/3:55/3:35-3: /40-50/ /62/54-64 Kristinehamn 1:45/1:23-1:40/1:15-1:29 Degerfors Mot Örebro Restider med olika färdmedel för ett urval av regionala och långväga resor Mot Göteborg Dessa restider finns också i tabell 2. i stråket. 62/94-160/82-92!! Laxå Restider i minuter! Regionala resor Långväga resor Tåg /Buss/Bil/Flyg Källa för samtliga kartor på sidan är: Tåg i Värmland - Idéstudie. Ett kunskapsunderlag för framtida Tabell utveckling 2. Restider för ett urval av regionala och långväga reserelationer. Resplus-tiderna kan innebära ett byte av Värmlandsbanan. Trafikverket, våren Alexander Hellervik, utredare tåg-tåg, tåg-buss eller buss-buss. Källa: och Restider februari 2010 Regionala resor (tider i minuter)! Tåg, utan byte Buss, utan byte Resplus, exakt ett byte Restider för ett urval av regionala och långväga reserelationer. Resplus-tiderna kan innebära ett byte tåg-tåg, tåg-buss eller buss-buss. Källa: och Restiderna i tabell 2 skall sättas i relation till antalet avgångar i tabell 3. För tåg innebär de kortaste restiderna snabbtågsresor. Att det finns ett stort spann för restiderna Kapacitet, snabb och gen tågtrafik Värmland-Örebro-Mälardalen i vissa reserelationer, till exempel Kristinehamn - Karlstad, beror inte endast på olika fordonstyper utan också på kapacitetsbegränsningar som i vissa fall ger långa väntetider för tågmöten. Bil! Flyg med/utan transfer Laxå - Karlstad Degerfors - Karlstad Kristinehamn - Karlstad Väse - Karlstad Kil - Karlstad Arvika - Karlstad Charlottenberg - Karlstad Långväga resor Stockholm - Oslo 6:07-6:15 7:30-7:50 5:34-7:31 7:33 3:40 / 1:00 Karlstad - Göteborg 2:42-2:54 3:55 3:02-4:05 3:35-3:47 - Karlstad - Stockholm 2:21-3:15 4:20-4:35 3:34-4:01 3:08-3:53 3:20 / 0:55 Karlstad - Oslo 2:54-3:09 3:10-3:19 - Arvika - Oslo 2:07-2:20-4:14-6:19 2:50 - Charlottenberg - Oslo 1:44-1:58-4:39 2:15 - Örebro - Karlstad 1:45 1:23-1:40 1:35-2:10 1:15-1:29 - Trafikeringen i prognosen avser både 2030 och 2050, men på grund av stor trängsel redan 2025 hade det inte heller varit någon skillnad om i stället 2025 hade valts. Med den antagna trafikeringen och investeringarna till 2025 kommer stora kapacitetsproblem att finnas på många sträckor. Figur 8.1 visar det bedömda kapacitetsutnyttjandet per dygn, och figur 8.2 visar det bedömda kapacitetsutnyttjandet under den mest trafikerade 2- timmarsperioden. Som beskrevs i deluppdraget är kapaciteten på järnvägen hårt ansträngd redan idag, figur 8.1 och 8.2 visar att situationen förväntas blir än värre om det endast sker utbyggnader enligt plan fram till Källa: Kapacitetsutredningens slutrapport 2012, Trafikverket delrapport Bristanalys, sid 87. 9

10 Press-stopp Juni 2012 Ny regional tågtrafik Karlstad Örebro Kollektivtrafikmyndigheterna i Värmland och Örebro län har tillsammans med länstrafikbolagen tagit beslut om att öppna ny regional tågtrafik mellan länshuvudstäderna. Det är ett lånsiktigt åtagande som sak utvecklas under de kommande sex åren. Inledningsvis rör det sig om tre dubbelturer med direktgående tåg som väsentligt ökar möjligheterna att åka kollektivt mellan centrala Värmland och Örebro. Restiden beräknas till en timma 30 minuter vilket är samma tid som det tar att färdas med bil mellan städerna. Möjligheterna att ytterligare pressa restiderna kommer att undersökas. Tåget ger även ökade pendlingsmöjligheter mellan alla kommuner och arbetsamrknader som ligger mellan Karlstad och Örebro, där de stora satsningarna i Hallsberg inom drift, underhåll och logistik på järnväg kan spela stor roll. Konferenser om stråket Oslo-Stockholm i Karlstad Under våren 2012 har flera insatser gjorts landsgräns, men även Trafikverket, Riksdagens Trafikutskott och näringsliv var väl för att öka uppmärksamheten på nyttan och nödvändigheten av en ny gen och representerade på konferensen. snabb järnväg två av Nordens huvudstäder i framtiden. I Karlstad hölls en stor enigheten i en debattartikel i DN, Efter konferensen manifesterades konferens med över 160 deltagare. Flertalet underskriven av politiska nyckelpersoner representerade kommuner, landsting och i Stråket från Värmland, Örebro och regionala aktörer i stråket på båda sidor Västmanlands län. Projektledaren Tom Stillesby stillar nyfikenheten hos de samlade nyckelpersonerna från Strockholm Mälarregionen om den Norska Höghastighetsutredningen vid seminariet på Nalen. och i Stockholm Ytterligare tillfälle att informera och diskutera stråket Oslo-Stockholms framtida utveckling gavs genom att Mälardalsrådets Planerings- och Trafikutskott anordnade ett seminarium med kärnfrågor ur Karlstadkonferensen för en stockholmspublik den 9 maj På programmet stod Oslo- Stockholm = SANT kartläggning av relationerna Mellan Oslooch Stockholmsregionerna Börje Wredén, Stockholms läns landsting, TMR Den Norska HH-utredningen presenterad av projektledaren Tom Stillesby Gröna Tåget Snabb och attraktiv tågtrafik på konventionella banor Oskar Fröidh, KTH/Järnvägsgruppen Seminariet lockade nyckelpersoner inom politik, riksdag, näringsliv m m i Stockholm-Mälarregionen som komplettering till den uppmärksamhet som den ordinarie konferensen lyft fram under februari månad. Dessa informationsinsatser är exempel på den återkommande lobby och kunskapsprocess som numer är både vanlig och nödvändig för att flytta fram positionerna för viktiga strategiska projekt vare sig det gäller åtgärder och projekt som rör infrastruktur trafikering eller andra strategiska utvecklingsfrågor inom samhällsplanering. Seminariet samordnades med Mälardalsrådets Infrastruktutdag med bl.a Trafikverkets ställföreträdande generaldirektör Lena Erixon som medverkande inför en fullsatt salong. 10 Kapacitet, snabb och gen tågtrafik Värmland-Örebro-Mälardalen

11 Läs hela rapporten på: Deutsche Bahn International utreder sträckningar för framtida hastighetståg Tack vare tillskott från Grensekommittén Östfold-Värmland, Östfolds kommun och Inre Östfolds regionråd har Norsk Bane AS kunnat genomföra Fas 1 i en utredning om framtida snabba järnvägsförbindelser i stråket Oslo-Stockholm/Värmland-Mälardalen. Norsk Bane AS har i sin rapport Oslo-Strockholm Fas 1 värderat 4 möjliga sträckningar och kommit fram till en sträckning som följer E18 genom Värmland är den mest förmånliga, sett mot restidsmål, anläggningskostnader, befolknings- och marknadsunderlag, säkerhet och regionförstoringseffekter. En utredning Fas 2 ska genomföras som kommer att analysera och förfjupa kunskapsunderlaget om marknadsförutsättningarna för att kunna komma fram till slutsatser i hela utredningen. Fas 2 kommer också att innebära detaljerade studier av sträckningen Karlstad Stockholm. Källa: Bedriftsleder Alf Johansen, Grensekommitten Värmland-Östfold Kapacitet, snabb och gen tågtrafik Värmland-Örebro-Mälardalen 11

12 E18-gruppen Infrastruktur c/o Karlskoga kommun Karlskoga Kontaktpersoner: Hans Bergh-Nilsson, kansliansvarig, 0586/ Anders Ceder, ordförande, 0705/ Kapacitet, snabb och gen tågtrafik Värmland-Örebro-Mälardalen

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Rätt spår 2 FULL TRIM!

Rätt spår 2 FULL TRIM! Rätt spår 2 FULL TRIM! Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro Februari 2009 Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro 1

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av Februari 212 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Vad vill vi uppnå? Att beskriva de socio-ekonomiska sambanden mellan Osloregionen och Stockholm-Mälardalsregionen

Läs mer

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen NTF 2 oktober 2007 Regiondirektör Magnus Persson Regionförbundet Örebro Länets tolv kommuner och landstinget Start 1 jan 2006 1 jan 2007 övertog samordningsansvaret

Läs mer

Järnvägar med hög tåghastighet i Norden: Från vision till framtid

Järnvägar med hög tåghastighet i Norden: Från vision till framtid Järnvägar med hög tåghastighet i Norden: Från vision till framtid Oskar Fröidh Forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Järnvägsgruppen Oslo, 27 januari 2014 Från vision till framtid Vision Verklighet

Läs mer

tågstrategi värmlandstrafik ab VERSION 1.8 12 10 15

tågstrategi värmlandstrafik ab VERSION 1.8 12 10 15 tågstrategi värmlandstrafik ab VERSION 1.8 12 10 15 sammanfattning Tågstrategin har följande syften: Utgöra underlag för planering och genomförande av trafikutveckling och ekonomisk planering Utgöra underlag

Läs mer

Bild: Kasper Dudzik. Nyckelstråket. för högre fart på Sverige

Bild: Kasper Dudzik. Nyckelstråket. för högre fart på Sverige Bild: Kasper Dudzik Nyckelstråket för högre fart på Sverige Satsa på det som ger mest och snabbast resultat! Nyckelstråket*, med Västra Stambanan, Mälarbanan och Svealandsbanan, är Sveriges viktigaste

Läs mer

Stockholm-Karlstad-Oslo

Stockholm-Karlstad-Oslo Stockholm-Karlstad-Oslo Alla tåg Stockholm-Hallsberg tab 61, alla tåg Kristinehamn-Karlstad-Kil tab 76 VTAB NSB Tågab VTAB VTAB VTAB SJ SJ TÅGK TÅGK VTAB NSB VTAB SJ 2 2 2 2 2 Snabbtåg Reg 2 2 2 2 2 Snabbtåg

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Rätt spår! Sammanfattning av Idéstudie för stråket Karlstad Örebro

Rätt spår! Sammanfattning av Idéstudie för stråket Karlstad Örebro Rätt spår! Hur kan förbindelserna förbättras mellan Karlstad och Örebro och vilka effekter skulle detta ge? 1 Bakgrund Idéstudie med förutsättningslös ansats År 2007 kom kommunerna längs E18 Karlstad-Örebro,

Läs mer

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 Ostlänken och trafikutvecklingen Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 1 SJ AB:s resultat 2005 +566 Mkr Snabbtåg 2 SJ:s goda resultat beror på Kraftigt minskade kostnader Ökade intäkter trots Kraftigt ökad

Läs mer

Regional persontrafik i Västsverige Möjliga strategier på längre sikt

Regional persontrafik i Västsverige Möjliga strategier på längre sikt Järnvägens roll i transportförsörjningen 2 Regional persontrafik i Västsverige Möjliga strategier på längre sikt Torsby OSLO Lilleström Charlottenberg Arvika Filipstad Moss Sarpsborg Fredrikstad Halden

Läs mer

Marknad och trafik. Forskningsprojektet Gröna tåget. Oskar Fröidh. 14 februari 2007. oskar@infra.kth.se 08-790 83 79

Marknad och trafik. Forskningsprojektet Gröna tåget. Oskar Fröidh. 14 februari 2007. oskar@infra.kth.se 08-790 83 79 Marknad och trafik Forskningsprojektet Gröna tåget Oskar Fröidh oskar@infra.kth.se 08-790 83 79 14 februari 2007 1 Delprojektet Marknad och trafik Mål: Att ta fram ett attraktivt tågkoncept i form av en

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft 9 januari 2008 Transportforum 08-790 83 79 Session 4 1 Varför Gröna tåget? Tågresandet ökar nya attraktiva tåg behövs Kortare restider är lönsamt och

Läs mer

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö 2 2014-04-22 Det är det här det handlar om! Beställning från Näringsdepartementet Beställning: PM 2014-01-08 från Näringsdepartementet, Transportenheten Ett

Läs mer

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad 1 (6) Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad Hela programmet finns på: http://www.framtidensgruvochmineral.se/program/ Rullande

Läs mer

Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet. Per Corshammar, Ramböll

Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet. Per Corshammar, Ramböll Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet Per Corshammar, Ramböll Transportkapacitet Ökad kapacitet leder till punktligare, säkrare och snabbare transporter till lägre kostnad

Läs mer

Järnväg Stockholm Oslo. 28 oktober 2015

Järnväg Stockholm Oslo. 28 oktober 2015 Järnväg Stockholm Oslo 28 oktober 2015 Avgränsning och antaganden KPMG, Ramböll, MTR och KTH har för Infrastrukturkommissionen pro bono genomfört en övergripande företagsekonomisk analys i visionära termer

Läs mer

Kristinehamn upptäck kollektivtrafiken

Kristinehamn upptäck kollektivtrafiken Kristinehamn upptäck kollektivtrafiken Prova att åka kollektivt! Visste du att Kristinehamn har en bra tätortstrafik och goda pendlingsmöjligheter med både buss och tåg? Upptäck kollektivtrafiken i Kristinehamns

Läs mer

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK Miljöpartiets satsningar för en modern tågtrafik 2011-12-09 Sammanfattning Miljöpartiet presenterar här ett paket med våra förslag för en modernisering

Läs mer

Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden

Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden Jan Lindgren, Trafikverket 1 2015-02-24 Åtgärdsval vad, varför? När ett problem i transportsystemet identifierats påbörjas ett åtgärdsval. Åtgärdsval

Läs mer

REMISSVAR. Remissvar/samråd gällande Målbild tåg 2035 2013-03-21

REMISSVAR. Remissvar/samråd gällande Målbild tåg 2035 2013-03-21 2013-03-21 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet c/o Jan Efraimsson Box 1031 405 22 Göteborg REMISSVAR Målbild tåg 2035 Remissvar/samråd gällande Målbild tåg 2035 Bakgrund Förslaget till

Läs mer

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan

Läs mer

Effektredovisning för BVLu_018 Luleå-Kiruna ökad hastighet

Effektredovisning för BVLu_018 Luleå-Kiruna ökad hastighet PM Effektredovisning för BVLu_018 Luleå-Kiruna ökad hastighet Handläggare: Telefon: e-post: Innehåll 1 Effektbeskrivning av åtgärd...3 1.1 Allmänt...3 1.2 Trafikering...3 1.3 Restider/transporttider/avstånd...3

Läs mer

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare Götalandsbanan Miljoner människor kommer varandra närmare 1 Födelsedagskalas i Jönköping år 2030. Klara firar sin femårsdag med morfar från Göteborg, farmor från Stockholm och kusinerna från Linköping.

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Uppdrag och struktur. Samverkansformer och Överenskommelser. Avtal och finansieringsprinciper

Uppdrag och struktur. Samverkansformer och Överenskommelser. Avtal och finansieringsprinciper Uppdrag och struktur Samverkansformer och Överenskommelser Avtal och finansieringsprinciper Sverigeförhandlingens roll och betydelse för finansieringsfrågor Vårt övergripande uppdrag Fyra transportslag

Läs mer

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv Bertil Hallman SVäpl Projektledare Bertil Hallman Långsiktig planerare Samhälle Region Väst Projektledare för Stråkstudie Vänersjöfartens

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Örebroregionens Infrastruktur- och transportdag 2012 Genomförande av länsplanen 2012

Örebroregionens Infrastruktur- och transportdag 2012 Genomförande av länsplanen 2012 Örebroregionens Infrastruktur- och transportdag 202 Genomförande av länsplanen 202 Fredrik Idevall 202-03-6 Genomförande länsplanen 4 Större objekt 5 3 2, 2 Större namnsatta objekt 20. rv 5/Södra tvärleden

Läs mer

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Oskar Fröidh, KTH oskar.froidh@abe.kth.se Jernbaneforum 7 mars 2012 Målen för förbättrad tågtrafik Möjliggöra pendling till starka arbetsmarknader Lättare för

Läs mer

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn Alvesta Växjö För en bättre regional utveckling SYDOSTLÄNKEN Älmhult Hökön y Lönsboda Vilshult Olofström K Kristianstad Bromölla Sölvesborg Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn med

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Kort historia. Norrtågstrafiken

Kort historia. Norrtågstrafiken Kort historia Norrtågstrafiken 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar ett politiskt samarbete kring tågutvecklingen i Norrland utmaningar och möjligheter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10.15 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Patrik Engström (S) Johan Thomasson (M) Lis Linnberg (FP) Anita Tärneborg

Läs mer

PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD. en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt

PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD. en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt 1 PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt VARFÖR PERSONTÅG? Hyltebruk

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse 1(7) Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress:

Läs mer

Remiss kapacitetsutredning Trafikverket

Remiss kapacitetsutredning Trafikverket Handläggare Datum Diarienummer Anna Ekman 2012-03-22 KS 2012/0261 0480-45 01 24 Kommunstyrelsens arbetsutskott Remiss kapacitetsutredning Trafikverket Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Infrastruktur i en växande region. Borås 2012-05-15.

Infrastruktur i en växande region. Borås 2012-05-15. Infrastruktur i en växande region. Borås 2012-05-15. Vår plats på jorden Europa Europa ur spanskt perspektiv Kapacitetsproblem Europakorridoren skall vara ett integrerat transportsystem bestående av E4,

Läs mer

Så bör trafikeringen vara på höghastighetsnätet

Så bör trafikeringen vara på höghastighetsnätet Så bör trafikeringen vara på höghastighetsnätet Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2010-05-04 KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik 1 KTH Järnvägsgruppen

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

Gröna Tåget Successiv utveckling Oslo Stockholm med nytt snabbtågskoncept

Gröna Tåget Successiv utveckling Oslo Stockholm med nytt snabbtågskoncept Gröna Tåget Successiv utveckling Oslo Stockholm med nytt snabbtågskoncept Oskar Fröidh Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) Karlstad, 8 februari 2012 Gröna Tåget för typiskt nordiska förhållanden vad är det?

Läs mer

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan!

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011 Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Snabba fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret ligger i Borlänge Regionkontor

Läs mer

2014-10-15. NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören. Rapport. 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell

2014-10-15. NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören. Rapport. 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell 2014-10-15 NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören Rapport 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Din resa. 2015. En guide för dig som åker buss och tåg med Värmlandstrafik. Gäller tills vidare, dock längst till och 1 med 12 december 2015.

Din resa. 2015. En guide för dig som åker buss och tåg med Värmlandstrafik. Gäller tills vidare, dock längst till och 1 med 12 december 2015. Din resa. 2015 En guide för dig som åker buss och tåg med Värmlandstrafik. Gäller tills vidare, dock längst till och 1 med 12 december 2015. Innehåll Tidtabeller Åka buss och tåg Så köper du din resa Värmlandskortet

Läs mer

Trångsektors plan Göteborg

Trångsektors plan Göteborg Trångsektors plan Göteborg T15 T15 [Ange dokument ets underrubr ik] RIKTLINJE 2 (10) Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Omfattning... 4 Definitioner... 4 Infrastruktur... 4 Trafikstruktur... 5 Allmänt...

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Westanders Stora valenkät 2014

Westanders Stora valenkät 2014 Westanders Stora valenkät 1 Urvalet av 5 riksdagskandidater baseras på opinionsläget (Ekots sammanvägning av alla opinionsmätningar) under våren för att identifiera de dryga 5 riksdagskandidater med störst

Läs mer

Bohusbanan Uddevalla Strömstad Busstrafik eller utvecklad tågtrafik? 7 juni 2007. Oskar Fröidh. Avd. för trafik och logistik, KTH. oskar@infra.kth.

Bohusbanan Uddevalla Strömstad Busstrafik eller utvecklad tågtrafik? 7 juni 2007. Oskar Fröidh. Avd. för trafik och logistik, KTH. oskar@infra.kth. Bohusbanan Uddevalla Strömstad Busstrafik eller utvecklad tågtrafik? Oskar Fröidh Avd. för trafik och logistik, KTH oskar@infra.kth.se 7 juni 2007 1 Regional integration Regionförstoring Pågående process

Läs mer

Stora investeringar i ny järnväg i närtid

Stora investeringar i ny järnväg i närtid Stora investeringar i ny järnväg i närtid Under nästa mandatperiod kommer en socialdemokratiskt ledd regering fatta beslut om omfattande investeringar i ny svensk järnväg. Nyinvesteringarna i järnväg uppgår

Läs mer

Kapacitet på fyrspår och parallella dubbelspår

Kapacitet på fyrspår och parallella dubbelspår Kapacitet på fyrspår och parallella dubbelspår Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2008-10-29 1 40 35 Långväga gods per transportmedel Lastbil Miljarder tonkilometer 30 25 20 15 10 5

Läs mer

GÖTALANDSBANAN DELEN BORÅS-JÖNKÖPING-LINKÖPING

GÖTALANDSBANAN DELEN BORÅS-JÖNKÖPING-LINKÖPING Götalandsbanan - En närmare framtid Marknad -Trafikering - Resandeflöden 07 10 09 Anders Lundberg Idéstudiens trafikavsnitt är inte en spårutredning Marknadsanalys Konkurrensanalys Definition av mål för

Läs mer

Uppdraget ska i sin helhet redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 29 februari 2012.

Uppdraget ska i sin helhet redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 29 februari 2012. Regeringsbeslut III 7 2011-03-10 N2011/1933/TE Näringsdepartementet Trafikverket 781 89 BORLÄNGE Uppdrag för ökad kapacitet i järnvägssystemet Regeringens beslut Regeringen uppdrar åt Trafikverket att

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Trafikverkets höghastighets- projekt

Trafikverkets höghastighets- projekt Trafikverkets höghastighetsprojekt Förändringar inom Stockholm Göteborg/Malmö efter genomförd nationell plan 2010-2021 Kapacitetsförbättring i Stockholm (2017), Göteborg (2026) och Malmö (2018) Samma restider

Läs mer

Marknadsöppningsdagen 2012: Öresundstågstrafikförsöket måluppfyllelse & samhällsekonomiska effekter

Marknadsöppningsdagen 2012: Öresundstågstrafikförsöket måluppfyllelse & samhällsekonomiska effekter Marknadsöppningsdagen 2012: Öresundstågstrafikförsöket måluppfyllelse & samhällsekonomiska effekter AB Stelacon 2012-11-21 Agenda Stelacons uppdrag Måluppfyllelse med försöket Samhällsekonomiska effekter

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Gemensamt yttrande över Trafikverkets kapacitetsutredning

Gemensamt yttrande över Trafikverkets kapacitetsutredning Till Trafikverket Gemensamt yttrande över Trafikverkets kapacitetsutredning Trafikverket har berett MalmöLundregionens kommuner (Malmö, Lund, Vellinge, Lomma, Kävlinge, Staffanstorp, Eslöv, Höör, Trelleborg,

Läs mer

Remissvar Örebro län

Remissvar Örebro län Remissvar Örebro län Fakta 17 remissinstanser; Regionförbundet, Länsstyrelsen, Landstinget, USÖ Örebro universitet, Örebro, Lekeberg, Karlskoga, Degerfors Hallsberg, Kumla, Laxå, Askersund, Nora, Lindesberg,

Läs mer

PM Granskning av Trafikverkets Samhällsekonomiska kalkyler för Ostkustbanan, dsp Gävle Sundsvall

PM Granskning av Trafikverkets Samhällsekonomiska kalkyler för Ostkustbanan, dsp Gävle Sundsvall Datum: 2011-11-24 1 (17) PM Granskning av Trafikverkets Samhällsekonomiska kalkyler för Ostkustbanan, dsp Gävle Sundsvall JA bas 2020 UA1 Tr afikver kets huvudkalkyl NNK=-0,3 JA Anpassad Förstudien NNK=-0,03

Läs mer

Nyckelstråket. Stockholm-Göteborg via Mälardalen

Nyckelstråket. Stockholm-Göteborg via Mälardalen Nyckelstråket - via Mälardalen Förord Sverige ligger långt efter många andra länder när det gäller infrastrukturinvesteringar. Andelen av BNP som vi investerat i utvecklingen av vägar och järnvägar har

Läs mer

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 RAPPORT 1(6) Datum: Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Nedan beskrivs de identifierade önskvärda funktionerna

Läs mer

Ostlänken/Götalandsbanan. Höghastighetsbana med blandad persontrafik

Ostlänken/Götalandsbanan. Höghastighetsbana med blandad persontrafik Ostlänken/Götalandsbanan Höghastighetsbana med blandad persontrafik Ostlänken Planeringsprocess med funktionen i fokus Marknad Trafik Infrastruktur Var i processen dimensioneras kapaciteten? Götalandsbanans

Läs mer

AVTAL OM ANSVAR FÖR DEN REGIONALA KOLLEKTIVTRAFI- KEN I VÄRMLANDS LÄN

AVTAL OM ANSVAR FÖR DEN REGIONALA KOLLEKTIVTRAFI- KEN I VÄRMLANDS LÄN AVTAL OM ANSVAR FÖR DEN REGIONALA KOLLEKTIVTRAFI- KEN I VÄRMLANDS LÄN Detta avtal ersätter hittillsvarande konsoitialavtal mellan Landstinget i Värmland och länets kommuner, nedan parterna, om den kollektiva

Läs mer

Sverigeförhandlingen och Nya höghastighetsbanor i Södra Sverige

Sverigeförhandlingen och Nya höghastighetsbanor i Södra Sverige Sverigeförhandlingen och Nya höghastighetsbanor i Södra Sverige ex på framtida station i Sverige? TMALL 0141 Presentation v 1.0 Trafikverket Region Syd Peter Uneklint 2015-02-18 Vad händer och sker nu

Läs mer

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake ITS Arlanda 2011-03-29 Catherine Kotake Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-03-30 Smidigt för alla Välinformerande trafikanter och transportörer Samordnad information mellan trafikslagen

Läs mer

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Ann-Katrin Berglund, WSP Analys & Strategi Vid nordisk konferens i Göteborg 15-16 mars 2012 WSP och Ann-Katrin WSP är ett globalt analys- och teknikföretag

Läs mer

Framtidens Materiel och trafikering hur kan persontrafikens lönsamhet förbättras

Framtidens Materiel och trafikering hur kan persontrafikens lönsamhet förbättras Bo-Lennart Nelldal, adj prof RAILWAY GROUP KTH Center for Research and Education In Railway Engineering Framtidens Materiel och trafikering hur kan persontrafikens lönsamhet förbättras Sammanfatting av

Läs mer

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut.

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut. Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2014-01-14 Ankom Stockholms läns landsting 2014-01- 21 Dnr., 0 i' ' : Sida 1(2) 24 Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma

Läs mer

Remiss över förslag på Trafikförsörjningsprogram för Region Kronoberg 2015-2025

Remiss över förslag på Trafikförsörjningsprogram för Region Kronoberg 2015-2025 Ellen Rube trafikplanerare Tel. 0470-415 39 Kommunstyrelsen Remiss över förslag på Trafikförsörjningsprogram för Region Kronoberg 2015-2025 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att sända nedanstående

Läs mer

Att kommunisera i en politisk miljö. Bo Krogvig Springtime / Six Year Plan AB

Att kommunisera i en politisk miljö. Bo Krogvig Springtime / Six Year Plan AB Att kommunisera i en politisk miljö Bo Krogvig Springtime / Six Year Plan AB Eller where did we go right? http://www.youtube.com/watch?v=o n46ctew8r0 Från särintresse till allmänintresse VännerAmbassadörer

Läs mer

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken 109 000 invånare i kommunen (12:a i landet efter folkmängd) tillväxt i befolkning ca 1% per år tillväxt i arbetsplatser ca 2% per år (5 nya jobb varje arbetsdag)

Läs mer

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Logistikforum i Jönköping 2008 Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2008-08-20 1 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt

Läs mer

Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan

Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan Dialog om utbyggnad av sträckan Tomteboda Kallhäll hösten 2004 Om Mälarbanan Järnvägssträckan som går norr om

Läs mer

November 2012. Komplettering av Trafikplan 2017 med beskrivning om antagande av trafik i övriga trafiksystem

November 2012. Komplettering av Trafikplan 2017 med beskrivning om antagande av trafik i övriga trafiksystem PM November 2012 Komplettering av Trafikplan 2017 med beskrivning om antagande av trafik i övriga trafiksystem Bakgrund och syfte Detta PM ska ses som komplettering till den beskrivning av trafiksystemet

Läs mer

Regler för resa med SJ Privatresekort 6 januari 13 juni 2008. SJ Privatresekort gäller för resa med: Platsreservationer

Regler för resa med SJ Privatresekort 6 januari 13 juni 2008. SJ Privatresekort gäller för resa med: Platsreservationer Regler för resa med SJ Privatresekort 6 januari 13 juni 2008 Här kan du läsa om regler, priser och giltighet för resor med SJ Privatresekort. Den senaste versionen av Regler för SJ Privatresekort hittar

Läs mer

Resurssnåla terminallösningar i Bergslagsområdet

Resurssnåla terminallösningar i Bergslagsområdet Resurssnåla terminallösningar i Bergslagsområdet Ett sätt att lätta på transport-trycket? 2010-12-16 Övergripande bild av industristruktur i Sverige (källa SCB) Bergslagen vackert och centralt i Sverige

Läs mer

Simrishamnsbanan med på banan

Simrishamnsbanan med på banan Utvecklingsplan Simrishamnsbanan med på banan Sammanfattning av rapport från februari 2010 Gemensamt initiativ Kommunal samverkan för ett genomförande En stråkplanering med en livskvalitativ samhällsbyggnad

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB HANDELSKAMMARÅRET 2013 Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. Vi arbetar för att utveckla

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Svealandsbanan de första åren

Svealandsbanan de första åren Svealandsbanan de första åren Rapport från ett forskningsprojekt om tågtrafikens effekter på resandet Järnvägsgruppen KTH vid avdelningen för trafik och logistik Svealandsbanan öppnades för trafik den

Läs mer

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: Olof Thiel Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: SL Stockholm växer och fler behöver åka kollektivt ETT STEG PÅ VÄGEN ÄR ATT BYGGA UT PENDELTÅGSTRAFIKEN Arbetet med att förstärka

Läs mer

Ny infrastruktur för goda arbetsstudie

Ny infrastruktur för goda arbetsstudie Ny infrastruktur för goda arbetsstudie och bostadsvillkor i Östra Mellansverige Socialdemokraterna i Östra MellanSverige Innehåll Vår vision 3 Full fart framåt eller bakåt? 4 Att bo leva och arbeta i Östra

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Seminarium Översiktlig landskapskaraktärsanalys

Seminarium Översiktlig landskapskaraktärsanalys TMALL 0141 Presentation v 1.0 En ny generation järnväg Sverigeförhandlingen och nya höghastighetsjärnvägar i Sverige Seminarium Översiktlig landskapskaraktärsanalys Trafikverket Peter Uneklint Andreas

Läs mer

Utmaningar: Utmaningar: Höjda standarden på E4 genom Härnösand. Öka bärigheten av lågtrafikerade inlandsvägar för skogsindustrins transporter

Utmaningar: Utmaningar: Höjda standarden på E4 genom Härnösand. Öka bärigheten av lågtrafikerade inlandsvägar för skogsindustrins transporter till de större städerna Sundsvall, Härnösand och Örnsköldsvik. har också två betydande flaskhalsar, genom Härnösand samt genom Örnsköldsvik. åda projekten bedöms samhällsekonomiskt lönsamma att åtgärda

Läs mer

Styr- och arbetsgruppmöte för projekt Fjällvägen, 22 maj i Söderhamn

Styr- och arbetsgruppmöte för projekt Fjällvägen, 22 maj i Söderhamn Free and Focus co-energy. Styr- och arbetsgruppmöte för projekt Fjällvägen, 22 maj i Söderhamn Presentation av Stråkanalys, Lars Nord och Oskar Jansson, Ramböll Facilitering och dokumentation, Rolf Lysell

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2009:74) Höghastighetsbanor ett samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft

Yttrande över betänkandet (SOU 2009:74) Höghastighetsbanor ett samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft Datum Beteckning 2009-11-11 Dnr 09-1-11 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över betänkandet (SOU 2009:74) Höghastighetsbanor ett samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft Skånsk

Läs mer

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 Kort Historia 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar som på ett politiskt plan drivit tågfrågan i Norrland vidare.

Läs mer

Bilaga 4.4 Kapacitetsförutsättningar

Bilaga 4.4 Kapacitetsförutsättningar Bilaga 4.4 Kapacitetsförutsättningar Innehåll 1 Banarbeten... 2 2 Förplanerade tåglägen för internationella korridorer... 2 3 Trångsektorsplaner... 2 3.1 Trångsektorsplan Mälardalen... 2 3.2 Trångsektorsplan

Läs mer

Indikatorer. The Heart of Sweden - Utvecklingsstrategi för Örebroregionen. Utgångsläge för. Inriktningsmål. Utvecklingsområde 1: Kunskap och kompetens

Indikatorer. The Heart of Sweden - Utvecklingsstrategi för Örebroregionen. Utgångsläge för. Inriktningsmål. Utvecklingsområde 1: Kunskap och kompetens Indikatorer The Heart of Sweden - Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Utvecklingsområde 1: Kunskap och kompetens Kunskapslyft för barn och unga: Alla elever i grundskolan avslutar sina studier med minst

Läs mer

Minnesanteckningar En utvecklad gränsregional tågtrafik i Ed 2010-04-15

Minnesanteckningar En utvecklad gränsregional tågtrafik i Ed 2010-04-15 Minnesanteckningar En utvecklad gränsregional tågtrafik i Ed 2010-04-15 På initiativ av Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland och i samarbete med Fyrbodals kommunalförbund och Dals-Eds kommun har en

Läs mer

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Rapport 10734-11062200.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 18 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2011-07-04

Läs mer

Anläggningar för tågbildning Kriterier för utpekande av anläggningar E1

Anläggningar för tågbildning Kriterier för utpekande av anläggningar E1 Anläggningar för tågbildning Kriterier för utpekande av anläggningar Anläggningen är eller blir lokaliserad till betydande konsumtions- och produktionsområden Anläggningen är eller blir lokaliserad till

Läs mer

Öresundstågen ger Höör direkt förbindelse med Köpenhamn, Humlebeck med konsthallen Louisiana och Helsingör

Öresundstågen ger Höör direkt förbindelse med Köpenhamn, Humlebeck med konsthallen Louisiana och Helsingör Mål och riktlinjer Ny bebyggelse ska lokaliseras så att kollektivtrafik och cykling främjas. Kommunen ska arbeta för att öka trafiksäkerheten med inriktning mot att nå nollvisionen. Ett sätt är att genomföra

Läs mer

Nordisk infrastruktur

Nordisk infrastruktur Nordisk infrastruktur Anteckningar från konferensen i Helsingborg, 23 september 2009 Inledning och välkomsthälsning Jerker Swanstein, regionstyrelsens ordförande, Region Skåne Jerker Swanstein inledde

Läs mer