Kapacitet, snabb och gen tågtrafik VärmlandÖrebro-Mälardalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kapacitet, snabb och gen tågtrafik VärmlandÖrebro-Mälardalen"

Transkript

1 Jesper Molin/Bildarkivet.se Rätt spår 3 Kapacitet, snabb och gen tågtrafik VärmlandÖrebro-Mälardalen Rapport om strategi för nutid och framtid Juni 2012 Kapacitet, snabb och gen tågtrafik Värmland-Örebro-Mälardalen 1

2 förord Rapporten speglar den komplexa tid vi befinner oss i med Trafikverkets kapacitetsuppdrag samtidigt som utredningar görs i Norge för Höghastighetsbanor med kopplingar det Svenska stambanenätet. I båda länderna pågår även förberedelser för nästa Nationella Transportplan. Det är inte lätt att bena ut vad som är viktigast få med att få med ur den flod av underlag, utredningar och förändringar som pågått de senaste åren. Rapporten innehåller därför ett spektrum av viktiga inslag med kort och lång sikt, drifts- och underhållsinriktning samt strategiska grepp och åtgärder. Syftet är att sprida information om dessa var för sig och om viktiga frågor och projekt som: Oslo-Stockholm /Värmland- Mälardalen fortsatt trimning och ny gen och snabb järnväg Nya etableringar i Hallsberg för drift och underhåll och postbefordran på järnväg Ny genomgående regional tågtrafik Karlstad-Örebro Det händer mycket och behöver hända ännu mer. Rätt Spår 3 är en ögonblicksbild som riskerar att snabbt bli lite akterseglad en risk vi gärna tar för att lyfta fram vikten av stråket Oslo Stockholm det norra benet i den Nordiska- Triangeln. 7 juni 2012 Anders Ceder Ordförande Norska HH-utredningen med fokus på Oslo-Stockholm Den norska höghastighetsutredningen som pågått i olika faser sedan februari 2010 går nu in i sin avslutande del där man utreder vilka sträckningar som kan bli aktuella i framtiden, dels i Norge, dels på sträckorna Oslo-Göteborg och Oslo-Stockholm. Utredarnas förslag är intressanta på både nationell och regional nivå för framtida sträckningar och systemutbyggnad i Sverige. Det är också välkommet att Norge så tydligt visar engagemang för planering av en gen och snabb järnvägstrafik i stråket Oslo-Stockholm den Nordiska Triangelns norra ben. Väster om Karlstad redovisas två alternativ tillsammans med jämförelsealternativet befintlig bansträckning. Alternativen sammanstrålar i Arvika och följer sedan i princip befintlig bana till Karlstad. Skillnaden ligger i hur man tänker sig att komma ut ur Oslo; norrut mot Lilleström eller söder ut mot Ski. Båda sträckningarna bedöms kunna byggas med standard upp till 330 km/h och trafikeras med både gods- och persontrafik. 2 Kapacitet, snabb och gen tågtrafik Värmland-Örebro-Mälardalen

3 För sträckningar öster om Karlstad föreslår den norska utredningen följande: Karlstad-Kristinehamn (40 km), utveckling av dagens enkelspår till dubbelspår, 250 km/h Kristinehamn-Örebro (70 km), Nobelbanan, nytt dubbelspår för 250 km/h Hovsta-Arboga (36 km), utveckling till dubbelspår 250 km/h. Nuvarande bana med enkelspår öppnades 1997 Valskog-Kolbäck (25 km), nytt dubbelspår för 250 km/h Kolbäck-Västerås-Stockholm 120 km, hastighetsökning till 250 km/h Alla sträckningar ska kunna trafikeras med både gods- och persontrafik. Ytterligare en utredning om stråket Oslo- Stockholm har tagits fram av Norsk Bane AS i samarbete med Grensekommitén Värmland Östfold. Utredningen, som presenterdes den 16 april 2012, genomförs av Deutsche Bahns internationella konsultbolag med stöd av Vectura AB. Utredningen genomförs med andra utgångspunkter och metoder än regeringsuppdraget till Jernbaneverket. Ett intressant läge uppstår där utredningarna och bedömningarna kan jämföras med varandra och leda till nya tankar och strategiska bedömningar i stråket. Oslo + Stockholm = sant En färsk kartläggning och analys av kontaktintensitet mellan huvudstadsregionerna Oslo och Stockholm, gjord av Osloregionen, Mälardalsrådet och i Stockholms läns landsting slår fast att utbytet mellan länderna och dess huvudstäder är omfattande redan idag. Det är dessutom den starkaste växande relationen mellan Nordens huvudstäder och näringslivkontakter. Det ger effekter på många plan, i hotellnätter, i persontrafik med flyg mellan Oslo och Stockholm och i handelns tillväxt. Några slutsatser från kartläggningen av Oslo-Stockholmsregionerna: Kompletterande näringslivsstrukturer gynnar bilateral handel och relationer. Gemensamt intresse av stärkt konkurrenskraft mot Europa och nytta av varandras nätverk. Ländernas karaktär, storlek och branschstruktur stöder ett omfattande och ökat handelsutbyte mellan huvudstadsregionerna. Huvudstadsregionerna är styrcentra som kanaliserar mycket kontakter och etableringar. Branschen kunskapsintensiv industri växer i båda regionerna, men branschen kunskapsintensiva företagstjänster växer mycket mer i Stockholm. Behovet av kunskapsintensiva företagstjänster som den norska kunskapsintensiva industrin genererar kan inte mötas fullt ut av inhemska företag. Nordismen leder till långsiktiga strukturaffärer över gränsernas. De regionala organens viktigaste bidrag är att: Ge stöd för utbyggnaden av infrastruktur. Förbättra förutsättningar för lokaliseringar för kunskapsintensiva företag. Attrahera befolkning och främja städernas tillväxt Men framför allt stötta och underlätta de processer som redan pågår! Kapacitet, snabb och gen tågtrafik Värmland-Örebro-Mälardalen 3

4 E18-gruppen Infrastruktur föreslår fortsatta utredningar som fasindelad förstudie/ åtgärdsval av Nobelbanan Idéstudien Karlstad-Örebro 2008, som genomfördes tillsammans med dåvarande Banverket, pekade på att en ny järnväg mellan Kristinehamn och Örebro måste ha en betydligt högre standard än vad tidigare utredningar kommit fram till. Det nya planeringssystemet som ska börja gälla från 1 januari 2013 kommer att inrymma en ny planeringsåtgärd Åtgärdsval. Avsikten är att åstadkomma en sammanhållen planerings- och prövningsprocess från ax till limpa som stöd för de viktiga åtgärder som behövs för att utveckla Sveriges transportsystem. Samspelet med nuvarande etablerat steg i nuvarande planeringssystem som förstudier m.m. är inte helt klarlagt. I nuläget beskrivs därför E18-Grupppens initiativ och förslag som en förstudieprocess, men den kan sannolikt anpassas till det nya planeringssystemet om det bedöms lämpligt. Kärnpunkten är att koppla samman de olika perspektiv som rimligen måste ligga till grund för en utredning om en gen bansträckning Värmland Mälardalen d.v.s. regionalt, regionalt och internationellt tänkande i stråket och de ändpunkts- och mellanmarknader som måste samspela för att uppnå såväl god funktion, samhällsnytta som ekonomiska förutsättningar för Nobelbanan. En annan viktig aspekt på dessa utredningar är den generella fyrstegs-principen om infrastrukturåtgärder måste behandlas på ett ansvarsfullt sätt d v s alla steg från att undanröja behovet av de resor och transporter som gör att behovet av om- eller utbyggand tas upp, till frågan om det helt ny järnväg som behöver byggas. Fyrstegsprincipen har legat till grund för Idéstudien 2008, men torde behöva tydliggöras genom ett åtgärdsval i linje med det nya planeringssystemet. Trafikverket anser sig i nuläget inte för egen del kunna prioritera en förstudie av Nobelbanan. För att driva järnvägsfrågan framåt har E18-gruppen Infrastruktur tagit fram ett upplägg med fasindelad förstudie delstudier som leder fram till en komplett förstudie. Av utredningen om höghastighetsbanor i Sverige från 2009 framgår att Västra stambanan i framtiden ska bära väsentligt mer godstrafik än idag. Det kan innebära att blir omöjligt att samtidigt köra snabb persontågstrafik i kombination med Värmlandsbanan. Svårigheten att upprätthålla dagens restider på sträckan Karlstad Stockholm blir uppenbar samtidigt som det i princip blir omöjligt att klara kortare restider Karlstad-Örebro-Mälardalen. I förstudien och/ eller åtgärdsvalet bör även ingå att beskriva de förutsättningar och strategier för utveckling av gods- och persontrafik som föreligger i stråket mot bakgrund av såväl den svenska som norska höghastighetsutredningarna. Leif Johansson/Bildarkivet.se 4 Kapacitet, snabb och gen tågtrafik Värmland-Örebro-Mälardalen

5 Vandra en av Sveriges bästa låglandsleder 28 mil med tusen upplevelser! 2012 firar Bergslagsleden 30 år och är bättre än någonsin. Vi har sett över hela leden förbättrat servicen och möjligheterna till boende. The Heart of Sweden logotype Vit Se mer på oslo karlstad örebro västerås eskilstuna stockholm oslo - stockholm 2.55 Vi arbetar för att halvera restiden stockholm - oslo. läs mer på Förslaget till förstudie och eller åtgärdsval Fas 1 I en första delstudie fördjupas Idèstudiens analys av behov och måltal som rör restider, trafikutbud och därmed kapacitetsanspråk i stråket. Både persontrafiken samt näringslivets och samhällets transporter ska beaktas. Liksom regionernas och kommunernas samhällsplanering i övrigt. Fas 1 svarar i hög grad upp mot de behov som finns för regional och kommunal översiktlig planering och utgör grund för fördjupningar i förstudiens andra fas. Fas 1 resulterar i: Målbild för resande och transporter på järnväg i stråket Oslo-Stockholm med fokus på sträckan Karlstad-Kristinehamn- Karlskoga/Degerfors-Örebro. Relevanta alternativa korridorer för ny järnväg som bör säkras i kommunala översiktsplaner. Utredningens komplettering Fas 2 I fas 2 görs fördjupningar till en komplett förstudie eller åtgärdsval. Trafikplaneringens behov av underlag tas fram i form av trafikutbud för lokal, regional och nationell marknad. Analyser ger svar på hur mycket resandet kan utvecklas i stråket. Infrastrukturplaneringens behov av underlag klarläggs genom studier på järnvägsteknisk nivå. Investeringsplaneringens behov av underlag sammanställs genom utvärdering av utredningsalternativ mot ett jämförelsealternativ och sammanfatta Nobelbanans kostnader och beräknade nyttor. Slutligen följer en samhällekonomisk diskussion och samlad bedömning. Fas 2 resulterar i: En utvecklingsplan för trafikutbud som trafikhuvudmän och privata aktörer bedömer rimliga för kommersiell och samhällsekonomisk kollektivtrafik i stråket. Beskrivning av samband mellan åtgärder och trafik på nuvarande bana respektive ny bana. Fördjupad utredning /värdering av alternativa bansträckningar och val av utredningsalternativ. Kunskap om Nobelbanans kostnads- och intäktsbild samt bedömning av banan i ett samhällsekonomiskt perspektiv. En komplett förstudie i enlighet med lagen om byggande av järnväg och Trafikverkets riktlinjer. Förstudiens/åtgärdsvalets nytta Såväl Idéstudien från 2008 och de nytillkomna norska utredningarna pekar ut Nobelbanan som den logiska länken i att möjliggöra en restid under 3 timmar mellan Oslo och Stockholm samt att uppnå att restiderna mellan Nodstäderna i stråket kan nås väl inom 1 timma dörr till dörr, viktiga minimikrav för attraktiv regional pendling med tåg. En utredning enligt ovan beskriven modell kommer att kunna ligga till grund för fortsatt nationell och regional planering i närtid för att kunna påverka framtid. Likanande studier och etappindelningar i stråket Oslo-Stockholm kommer att behövas för att säkra långsiktigt hållbar utveckling. Kapacitet, snabb och gen tågtrafik Värmland-Örebro-Mälardalen 5

6 Satsningar i Hallsberg stärker hela Mellansverige Miljardinvesteringen i rangerbangården, den kommande postterminalen och Train Alliance, det nationella verkstads- och underhållscentret för lok och motorvagnståg har fått Hallsberg att återta positionen som spårburet logistiknav i Sverige. Det finns ett stort behov och önskemål om att förlägga den här typen av verksamheter till Hallsberg, säger Hans Lindberg, stadsarkitekt i Hallsbergs kommun. Bilden av järnvägen som transportmedel har förändrats, menar Hans Lindberg. Investeringarna i Hallsberg är ett av många bevis för det. Nu får det mest dyrbara godset åka på järnväg. Jämför det med tidigare, då det var det lågvärdiga godset som fraktades med järnväg, säger han. Godstransporter från hela landet samlas ihop i Hallsberg, där vagnarna rangeras om i nya tågset beroende på destination. Idag finns det totalt tre-fyra tågbildningsorter i Sverige, varav Hallsberg är en. Det nya sättet se på rangering och godstransporter med järnväg innebär att Trafikverket lägger ner rangerbangårdar runt om i Sverige för att istället få tillgång till ett rationellt och kostnadseffektivt system, säger Hans Lindberg Närmast på tur står den stora postterminalen som beräknas tas i drift sommaren Planarbetet är avslutat och byggprocessen har inletts. Valet föll på Hallsberg tack vare kommunens unika logistiska roll och mycket fördelaktiga läge. Vi har direkt knytning till stambanan mellan Stockholm och Göteborg, sträckningen upp mot Bergslagen och Borlänge och stråket Oslo-Karlstad-Motala-Mjölby som fortsätter ner mot Skåne, Öresundsbron och vidare ut i Europa. En enda punkt i Sverige har den kapacitet som krävs och de rätta logistiska förutsättningarna, och det är Hallsberg. Train Alliance, det nya nationella verkstads- och underhållscentret för lok och motorvagnståg, beskriver Hans Lindberg som en Formel 1-depå när det gäller teknik, snabbhet och effektivitet. Förr tog det upp till tre dagar att byta axel- 6 Kapacitet, snabb och gen tågtrafik Värmland-Örebro-Mälardalen

7 White/NCC White/NCC Totalt är området för Train Alliance en miljon kvadratmeter stort, varav kvadratmeter under tak.(verkstäder, utbildningslokaler, m m). Bygget sker i etapper och det första som byggs är en så kallad multihall. Preliminär byggstart är hösten system på ett lok. Med tekniken och flödet i det nya centret kommer samma jobb att ta tre timmar. Allt är förberett; material finns framme och de som ska göra jobbet är på plats när loket rullar in enligt den tidplan som finns för varje reparation. Alla vet på förhand när loket anländer till verkstaden och när det ska vara klart. Loken och motorvagnstågen kommer att servas på samma sätt som ett flygplan. Det här är det moderna sättet att se på reparation och underhåll, och det gör att loken gör det de ska; rullar på våra järnvägar. Train Alliance beräknas skapa nya jobb i Hallsberg, och postterminalen ytterligare cirka 350. Utvecklingen av rangerbangården har gjort att vagnar kan hanteras. Kapacitet finns att bygga upp till 750 meter långa tågset, vilket kommer att bli den nya standarden. Kapacitet, snabb och gen tågtrafik Värmland-Örebro-Mälardalen 7

8 Jörgen Wiklund/Bildarkivet.se Idéstudien Tåg i Värmland visar Värmlandsbanans viktiga funktion Trafikverkets Idéstudie (juni 2011) visar är att den samlade efterfrågan av järnvägstrafik på Värmlandsbanan vida överstiger tillgänglig bankapacitet. De tåg som ges plats på banan försenas på grund av det höga kapacitetsutnyttjandet med negativa följder för restider, punktlighet och pålitlighet. För att bibehålla dagens nivå på dessa punkter krävs en kombination av åtgärder. I första hand bör en förstudie inledas snarast avseende förstärkt kapacitet mellan Kil och Kristinehamn en sträcka som bör prioriteras för kapacitetshöjande åtgärder. Trots fokus på kapacitetsproblem som kräver lösningar redan på kort sikt är det mycket viktigt att alla berörda parter fortsätter att samverka kring vidare utredningar av järnvägssystemets långsiktiga funktion i stråken Stockholm-Örebro-Karlstad-Oslo samt Karlstad-Göteborg. För att bibehålla och förbättra den snabbaste restiden mellan Karlstad och Stockholm är det avgörande att använda tåg med korglutning. SJ:s planer att inom kort ersätta nuvarande X2000-tåg med, visserligen moderna Reginatåg men utan korglutning, leder det till längre restider. När Reginatåg ersätter lokdragna persontåg förbättras restiden. För resor Karlstad-Stockholm ger kapacitetsökning på Värmlandsbanan tydlig effekt på genomsnittlig restid och punktlighet men den snabbaste restiden förbättras inte alls genom ökad kapacitet. Värmlandstrafiks planerade trafikökningar ökar kapacitetsutnyttjandet på sträckan Kil- Arvika. Kapacitetshöjande åtgärder bör därför övervägas i den framtida planeringen. Kils bangård har stora kapacitets- och hastighetsbegränsningar samtidigt som tågtrafiken sannolikt ökar på alla banor som möts i Kil. Risken är stor att Kil blir en begränsande faktor för utvecklingen av flera viktiga transportfunktioner. Därför krävs en fördjupad förstudie för förbättrad funktion i knutpunkten Kil. 8 Kapacitet, snabb och gen tågtrafik Värmland-Örebro-Mälardalen

9 TORSBY STJERNESKOLAN GÄVLE OSLO ÅS LEROT ÅMOTSFORS OTTEBOL ARVIKA EDANE BRUNSBERG HÖGBODA CHARLOTTENBERG 7 Mot Oslo FAGERÅS VÄRMLANDSBRO SÄFFLE ÅMÅL GRUMS GÖTEBORG 8 LYSVIK 8 12 SUNNE /125/ /77/62-64 KOLSNÄS V:A ÄMTERVIK BÄCKEBRON TOLITA KIL KARLSTAD 12-19/35/ VÄLSVIKEN Kil! Karlstad! 13 VÄSE STORFORS 4 11 KRISTINEHAMN NYKROPPA GÖTEBORG HÄLLEFORS GRYTHYTTAN STRÖMTORP DEGERFORS STÄLLDALEN BREDSJÖ 13 LUDVIKA GRÄNGESBERG KARLSKOGA (3) 2 18 LAXÅ MOTALA ÖREBRO 4 HALLSBERG! STOCKHOLM Trafikeringsscenario i Värmland på medellång sikt, med utgångspunkt i att de funktioner som beskrivits i avsnitt 5.4 ska uppfyllas. Turtätheten är angiven i antal dubbelturer per dygn. På de delsträckor där ingen turtäthet anges gäller den som är angiven för angränsande delsträcka. De svarta linjerna står för godstrafik och alla övriga färger betecknar persontrafik. Persontrafiken mellan Degerfors och Karlskoga är angiven inom parentes för att beteckna att den är av mindre reguljär karaktär jämfört med övrig trafik. Charlottenberg 1:44-1:58/ - /2:15 2:07-2:20/ - /2:50 Arvika 2:54-3:09/3:10/3:19/ 5:34-6:15/7:30-7:50/7:33/1:00 2:21-3:15/4:20-4:35/3:19/0:55 Mot Stockholm Figur 8.1: Kapacitet JA 2030 dygn Figur 8.2: Kapacitet JA 2030 max 2 timmar 2:42-2:54/3:55/3:35-3: /40-50/ /62/54-64 Kristinehamn 1:45/1:23-1:40/1:15-1:29 Degerfors Mot Örebro Restider med olika färdmedel för ett urval av regionala och långväga resor Mot Göteborg Dessa restider finns också i tabell 2. i stråket. 62/94-160/82-92!! Laxå Restider i minuter! Regionala resor Långväga resor Tåg /Buss/Bil/Flyg Källa för samtliga kartor på sidan är: Tåg i Värmland - Idéstudie. Ett kunskapsunderlag för framtida Tabell utveckling 2. Restider för ett urval av regionala och långväga reserelationer. Resplus-tiderna kan innebära ett byte av Värmlandsbanan. Trafikverket, våren Alexander Hellervik, utredare tåg-tåg, tåg-buss eller buss-buss. Källa: och Restider februari 2010 Regionala resor (tider i minuter)! Tåg, utan byte Buss, utan byte Resplus, exakt ett byte Restider för ett urval av regionala och långväga reserelationer. Resplus-tiderna kan innebära ett byte tåg-tåg, tåg-buss eller buss-buss. Källa: och Restiderna i tabell 2 skall sättas i relation till antalet avgångar i tabell 3. För tåg innebär de kortaste restiderna snabbtågsresor. Att det finns ett stort spann för restiderna Kapacitet, snabb och gen tågtrafik Värmland-Örebro-Mälardalen i vissa reserelationer, till exempel Kristinehamn - Karlstad, beror inte endast på olika fordonstyper utan också på kapacitetsbegränsningar som i vissa fall ger långa väntetider för tågmöten. Bil! Flyg med/utan transfer Laxå - Karlstad Degerfors - Karlstad Kristinehamn - Karlstad Väse - Karlstad Kil - Karlstad Arvika - Karlstad Charlottenberg - Karlstad Långväga resor Stockholm - Oslo 6:07-6:15 7:30-7:50 5:34-7:31 7:33 3:40 / 1:00 Karlstad - Göteborg 2:42-2:54 3:55 3:02-4:05 3:35-3:47 - Karlstad - Stockholm 2:21-3:15 4:20-4:35 3:34-4:01 3:08-3:53 3:20 / 0:55 Karlstad - Oslo 2:54-3:09 3:10-3:19 - Arvika - Oslo 2:07-2:20-4:14-6:19 2:50 - Charlottenberg - Oslo 1:44-1:58-4:39 2:15 - Örebro - Karlstad 1:45 1:23-1:40 1:35-2:10 1:15-1:29 - Trafikeringen i prognosen avser både 2030 och 2050, men på grund av stor trängsel redan 2025 hade det inte heller varit någon skillnad om i stället 2025 hade valts. Med den antagna trafikeringen och investeringarna till 2025 kommer stora kapacitetsproblem att finnas på många sträckor. Figur 8.1 visar det bedömda kapacitetsutnyttjandet per dygn, och figur 8.2 visar det bedömda kapacitetsutnyttjandet under den mest trafikerade 2- timmarsperioden. Som beskrevs i deluppdraget är kapaciteten på järnvägen hårt ansträngd redan idag, figur 8.1 och 8.2 visar att situationen förväntas blir än värre om det endast sker utbyggnader enligt plan fram till Källa: Kapacitetsutredningens slutrapport 2012, Trafikverket delrapport Bristanalys, sid 87. 9

10 Press-stopp Juni 2012 Ny regional tågtrafik Karlstad Örebro Kollektivtrafikmyndigheterna i Värmland och Örebro län har tillsammans med länstrafikbolagen tagit beslut om att öppna ny regional tågtrafik mellan länshuvudstäderna. Det är ett lånsiktigt åtagande som sak utvecklas under de kommande sex åren. Inledningsvis rör det sig om tre dubbelturer med direktgående tåg som väsentligt ökar möjligheterna att åka kollektivt mellan centrala Värmland och Örebro. Restiden beräknas till en timma 30 minuter vilket är samma tid som det tar att färdas med bil mellan städerna. Möjligheterna att ytterligare pressa restiderna kommer att undersökas. Tåget ger även ökade pendlingsmöjligheter mellan alla kommuner och arbetsamrknader som ligger mellan Karlstad och Örebro, där de stora satsningarna i Hallsberg inom drift, underhåll och logistik på järnväg kan spela stor roll. Konferenser om stråket Oslo-Stockholm i Karlstad Under våren 2012 har flera insatser gjorts landsgräns, men även Trafikverket, Riksdagens Trafikutskott och näringsliv var väl för att öka uppmärksamheten på nyttan och nödvändigheten av en ny gen och representerade på konferensen. snabb järnväg två av Nordens huvudstäder i framtiden. I Karlstad hölls en stor enigheten i en debattartikel i DN, Efter konferensen manifesterades konferens med över 160 deltagare. Flertalet underskriven av politiska nyckelpersoner representerade kommuner, landsting och i Stråket från Värmland, Örebro och regionala aktörer i stråket på båda sidor Västmanlands län. Projektledaren Tom Stillesby stillar nyfikenheten hos de samlade nyckelpersonerna från Strockholm Mälarregionen om den Norska Höghastighetsutredningen vid seminariet på Nalen. och i Stockholm Ytterligare tillfälle att informera och diskutera stråket Oslo-Stockholms framtida utveckling gavs genom att Mälardalsrådets Planerings- och Trafikutskott anordnade ett seminarium med kärnfrågor ur Karlstadkonferensen för en stockholmspublik den 9 maj På programmet stod Oslo- Stockholm = SANT kartläggning av relationerna Mellan Oslooch Stockholmsregionerna Börje Wredén, Stockholms läns landsting, TMR Den Norska HH-utredningen presenterad av projektledaren Tom Stillesby Gröna Tåget Snabb och attraktiv tågtrafik på konventionella banor Oskar Fröidh, KTH/Järnvägsgruppen Seminariet lockade nyckelpersoner inom politik, riksdag, näringsliv m m i Stockholm-Mälarregionen som komplettering till den uppmärksamhet som den ordinarie konferensen lyft fram under februari månad. Dessa informationsinsatser är exempel på den återkommande lobby och kunskapsprocess som numer är både vanlig och nödvändig för att flytta fram positionerna för viktiga strategiska projekt vare sig det gäller åtgärder och projekt som rör infrastruktur trafikering eller andra strategiska utvecklingsfrågor inom samhällsplanering. Seminariet samordnades med Mälardalsrådets Infrastruktutdag med bl.a Trafikverkets ställföreträdande generaldirektör Lena Erixon som medverkande inför en fullsatt salong. 10 Kapacitet, snabb och gen tågtrafik Värmland-Örebro-Mälardalen

11 Läs hela rapporten på: Deutsche Bahn International utreder sträckningar för framtida hastighetståg Tack vare tillskott från Grensekommittén Östfold-Värmland, Östfolds kommun och Inre Östfolds regionråd har Norsk Bane AS kunnat genomföra Fas 1 i en utredning om framtida snabba järnvägsförbindelser i stråket Oslo-Stockholm/Värmland-Mälardalen. Norsk Bane AS har i sin rapport Oslo-Strockholm Fas 1 värderat 4 möjliga sträckningar och kommit fram till en sträckning som följer E18 genom Värmland är den mest förmånliga, sett mot restidsmål, anläggningskostnader, befolknings- och marknadsunderlag, säkerhet och regionförstoringseffekter. En utredning Fas 2 ska genomföras som kommer att analysera och förfjupa kunskapsunderlaget om marknadsförutsättningarna för att kunna komma fram till slutsatser i hela utredningen. Fas 2 kommer också att innebära detaljerade studier av sträckningen Karlstad Stockholm. Källa: Bedriftsleder Alf Johansen, Grensekommitten Värmland-Östfold Kapacitet, snabb och gen tågtrafik Värmland-Örebro-Mälardalen 11

12 E18-gruppen Infrastruktur c/o Karlskoga kommun Karlskoga Kontaktpersoner: Hans Bergh-Nilsson, kansliansvarig, 0586/ Anders Ceder, ordförande, 0705/ Kapacitet, snabb och gen tågtrafik Värmland-Örebro-Mälardalen

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Rätt spår 2 FULL TRIM!

Rätt spår 2 FULL TRIM! Rätt spår 2 FULL TRIM! Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro Februari 2009 Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro 1

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) stråket Stockholm Oslo

Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) stråket Stockholm Oslo TMALL 0141 Presentation v 1.0 Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) stråket Stockholm Oslo Jan Lindgren 2017-05-23 Var är vi? Åtgärdsvalsstudie - vad är det? Syftet med en åtgärdsvalsstudie är att med 4-stegsprincipen

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2011-07-05

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2011-07-05 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2011-07-05 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt särskild

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) stråket Stockholm Oslo

Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) stråket Stockholm Oslo Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) stråket Stockholm Oslo TMALL 0141 Presentation v 1.0 Jan Lindgren 2017-05-09 Åtgärdsvalsstudie inom stråket Stockholm Oslo Projektledare Trafikverket Intressenter/deltagare Norska

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av Februari 212 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie stråket Stockholm Oslo Workshop 26 september 2017 Oslo

Åtgärdsvalsstudie stråket Stockholm Oslo Workshop 26 september 2017 Oslo TMALL 0141 Presentation v 1.0 Åtgärdsvalsstudie stråket Stockholm Oslo Workshop 26 september 2017 Oslo 2 Välkommen till Workshop 4 Dagordning 10:00 Välkomna, Ove Skovdahl, Jernbanedirektoratet 10:10 Inledning

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Vad vill vi uppnå? Att beskriva de socio-ekonomiska sambanden mellan Osloregionen och Stockholm-Mälardalsregionen

Läs mer

Rätt spår 2 FULL TRIM!

Rätt spår 2 FULL TRIM! Rätt spår 2 FULL TRIM! Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro Februari 2009 Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro 1

Läs mer

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL En sammanfattning av Nätverket Höghastighetsbanans analys av urvalskriterier och beslutsunderlag för vägvalet genom Småland SAMMANFATTNING Den 1 februari 2016 presenterade

Läs mer

SCENARIOANALYS FÖR JÄRNVÄGEN I SKÅNE. Sammanfattning av SWECOs rapport på uppdrag av Region Skåne

SCENARIOANALYS FÖR JÄRNVÄGEN I SKÅNE. Sammanfattning av SWECOs rapport på uppdrag av Region Skåne SCENARIOANALYS FÖR JÄRNVÄGEN I SKÅNE Sammanfattning av SWECOs rapport på uppdrag av Region Skåne 1 Miljoner resor i Skåne FRAMTIDENS JÄRNVÄGSSYSTEM I SKÅNE ETT STRATEGISKT LÄGE Ett välfungerande skånskt

Läs mer

Tåg i Värmland - Idéstudie. Ett kunskapsunderlag för framtida utveckling av Värmlandsbanan

Tåg i Värmland - Idéstudie. Ett kunskapsunderlag för framtida utveckling av Värmlandsbanan Tåg i Värmland - Idéstudie Ett kunskapsunderlag för framtida utveckling av Värmlandsbanan Extern referensgrupp Rolf Gustafsson Robert Mörk Sören Hedberg Jan-Erik Eriksson Lars Yngström Peter Thörn Jan-Olov

Läs mer

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen NTF 2 oktober 2007 Regiondirektör Magnus Persson Regionförbundet Örebro Länets tolv kommuner och landstinget Start 1 jan 2006 1 jan 2007 övertog samordningsansvaret

Läs mer

PM angående förstudie av Nobelbanan - ny järnvägsförbindelse Kristinehamn-Örebro

PM angående förstudie av Nobelbanan - ny järnvägsförbindelse Kristinehamn-Örebro ? PM angående förstudie av Nobelbanan - ny järnvägsförbindelse Kristinehamn-Örebro Innehåll 1 Utgångspunkter...2 2 Upplägg av en fasindelad förstudie...3 3 Program för förstudie Nobelbanan - fas 1...7

Läs mer

Banverkets planering Behov, Idé, efterfrågan När vi planerar nya järn vägar sker det i flera steg. Först analyseras brister och Idéskede Förstudie lösningar i ett idéskede. Idéer som inte bedöms genomför

Läs mer

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl 05 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Remissvar 2013-08-14 Peter Thörn, peter.thorn@karlstad.se Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl

Läs mer

Bild: Kasper Dudzik. Nyckelstråket. för högre fart på Sverige

Bild: Kasper Dudzik. Nyckelstråket. för högre fart på Sverige Bild: Kasper Dudzik Nyckelstråket för högre fart på Sverige Satsa på det som ger mest och snabbast resultat! Nyckelstråket*, med Västra Stambanan, Mälarbanan och Svealandsbanan, är Sveriges viktigaste

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie Västra Stambanan - genom Västra Götaland. Hur ska landskapet hanteras?

Åtgärdsvalsstudie Västra Stambanan - genom Västra Götaland. Hur ska landskapet hanteras? Åtgärdsvalsstudie Västra Stambanan - genom Västra Götaland Hur ska landskapet hanteras? 1 2013-11-28 Kapaciteten räcker inte till på Västra Stambanan Stora brister för både person- och godstrafik pekades

Läs mer

Stockholm-Karlstad-Oslo

Stockholm-Karlstad-Oslo Stockholm-Karlstad-Oslo Alla tåg Stockholm-Hallsberg tab 61, alla tåg Kristinehamn-Karlstad-Kil tab 76 VTAB NSB Tågab VTAB VTAB VTAB SJ SJ TÅGK TÅGK VTAB NSB VTAB SJ 2 2 2 2 2 Snabbtåg Reg 2 2 2 2 2 Snabbtåg

Läs mer

70 Stockholm-Hallsberg-Karlstad-Oslo

70 Stockholm-Hallsberg-Karlstad-Oslo 70 Stockholm-Hallsberg-Karlstad-Oslo Alla tåg Stockholm-Katrineholm-Hallsberg tab 61, Kristinehamn-Karlstad tab 76, Karlstad-Kil tab 73, Tågbussar Örebro/Hallsberg-Karlstad tab 77 12 dec 2010-18 jun 2011

Läs mer

tågstrategi värmlandstrafik ab VERSION 1.8 12 10 15

tågstrategi värmlandstrafik ab VERSION 1.8 12 10 15 tågstrategi värmlandstrafik ab VERSION 1.8 12 10 15 sammanfattning Tågstrategin har följande syften: Utgöra underlag för planering och genomförande av trafikutveckling och ekonomisk planering Utgöra underlag

Läs mer

SÖDRA BOHUSBANAN UDDEVALLA STENUNGSUND STORA HÖGA KODE GÖTEBORG LJUNGSKILE SVENSHÖGEN YTTERBY UDDEVALLA GÖTEBORG PÅ 40 MINUTER

SÖDRA BOHUSBANAN UDDEVALLA STENUNGSUND STORA HÖGA KODE GÖTEBORG LJUNGSKILE SVENSHÖGEN YTTERBY UDDEVALLA GÖTEBORG PÅ 40 MINUTER SÖDRA BOHUSBANAN UDDEVALLA GÖTEBORG PÅ 40 MINUTER UDDEVALLA STENUNGSUND STORA HÖGA KODE LJUNGSKILE SVENSHÖGEN YTTERBY GÖTEBORG Vi gör Västsverige starkare Bygg ut Södra Bohusbanan stärk hela regionen Potentialen

Läs mer

Effektredovisning för BVGb_009 Göteborg - Skövde, ökad kapacitet samt Sävenäs, ny infart och utformning (rangerbangårdsombyggnad)

Effektredovisning för BVGb_009 Göteborg - Skövde, ökad kapacitet samt Sävenäs, ny infart och utformning (rangerbangårdsombyggnad) Effektredovisning för BVGb_009 Göteborg - kövde, ökad kapacitet samt ävenäs, ny infart och utformning (rangerbangårdsombyggnad) Handläggare: Maria Zachariadis, ZG Telefon: 031-103405 e-post:: maria.zachariadis@banverket.se

Läs mer

Järnvägar med hög tåghastighet i Norden: Från vision till framtid

Järnvägar med hög tåghastighet i Norden: Från vision till framtid Järnvägar med hög tåghastighet i Norden: Från vision till framtid Oskar Fröidh Forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Järnvägsgruppen Oslo, 27 januari 2014 Från vision till framtid Vision Verklighet

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie. Västra stambanan genom Västra Götaland i Västra Götalandsregionens perspektiv

Åtgärdsvalsstudie. Västra stambanan genom Västra Götaland i Västra Götalandsregionens perspektiv Nodstadsseminarium i Västerås 14 november 2014 Skövde kommun/västra Stambanegruppen Jan Bremer Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland i Västra Götalandsregionens perspektiv Jan Bremer

Läs mer

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö 2 2014-04-22 Det är det här det handlar om! Beställning från Näringsdepartementet Beställning: PM 2014-01-08 från Näringsdepartementet, Transportenheten Ett

Läs mer

S15041 Enskild motion

S15041 Enskild motion Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:892 av Berit Högman m.fl. (S) Infrastruktur Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Gröna Tåget Successiv utveckling Oslo Stockholm med nytt snabbtågskoncept

Gröna Tåget Successiv utveckling Oslo Stockholm med nytt snabbtågskoncept Gröna Tåget Successiv utveckling Oslo Stockholm med nytt snabbtågskoncept Oskar Fröidh Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) Stockholm, 9 maj 2012 Vilka egenskaper behöver Gröna Tåget? Mer attraktivt för resenärerna

Läs mer

Remissvar Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Remissvar Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Näringsdepartementet Branschföreningen Tågoperatörerna 103 33 Stockholm Box 555 45 n.registrator@regeringskansliet.se 102 04 Stockholm peter.kalliopuro@regeringskansliet.se SWEDTRAIN Diarienummer N2016-00179-TIF

Läs mer

En Bättre Sits Storregional systemanalys i korthet

En Bättre Sits Storregional systemanalys i korthet En Bättre Sits Storregional systemanalys i korthet Gemensamma prioriteringar för transportinfrastrukturen i sju län: Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland. Stockholm-Mälarregionen

Läs mer

Gäller 9 aug - 12 dec 2015. TÅGK SJ VTAB Tågab VTAB SJ VTAB TÅGK SJ VTAB SJ VTAB SJ SJ Uppdaterad 9 jul 2015

Gäller 9 aug - 12 dec 2015. TÅGK SJ VTAB Tågab VTAB SJ VTAB TÅGK SJ VTAB SJ VTAB SJ SJ Uppdaterad 9 jul 2015 Oslo-Karlstad-Stockholm Alla tåg Kil-Karlstad-Kristinehamn tab 76 alla tåg Hallsberg-Stockholm tab 61/61B TÅGK SJ VTAB Tågab VTAB SJ VTAB TÅGK SJ VTAB SJ VTAB SJ SJ 2 Snabbtåg 2 2 Snabbtåg 2 2 Reg 2 2

Läs mer

Yttrande över trafikverkets remiss av kapacitetsuppdraget , TRV 2011 / 17304

Yttrande över trafikverkets remiss av kapacitetsuppdraget , TRV 2011 / 17304 Datum Sida 2011-08-31 1 (6) Trafikverket Yttrande över trafikverkets remiss av kapacitetsuppdraget 2012-2021, TRV 2011 / 17304 Värmlandstrafik vill med anledning av rubricerade remiss lämna följande synpunkter

Läs mer

4 Mälarstäder

4 Mälarstäder 4 Mälarstäders yttrande gällande Nationell transportplan 2018-2029 Som fjärde största storstadsregion har 4 Mälarstäder idag en befolkning på fler än 320 000 invånare och växer mer än riket i genomsnitt.

Läs mer

Oslo-Karlstad-Stockholm

Oslo-Karlstad-Stockholm Oslo-Karlstad-Stockholm Alla tåg Kil-Karlstad-Kristinehamn tab 76 alla tåg Hallsberg-Stockholm tab 61 23 sep 2016-10 dec 2016 TÅGK SJ VTAB Tågab VTAB SJ Tågab TÅGK SJ VTAB VTAB SJ Tågab SJ 2 Snabbtåg 2

Läs mer

Yttrande över Trafikverkets rapport Järnvägens behov av ökad kapacitet - förslag på lösningar för åren 2012-2021, TRV ärendenummer 2011/17304

Yttrande över Trafikverkets rapport Järnvägens behov av ökad kapacitet - förslag på lösningar för åren 2012-2021, TRV ärendenummer 2011/17304 2011-08-04 Kommunstyrelsen Yttrande över Trafikverkets rapport Järnvägens behov av ökad kapacitet - förslag på lösningar för åren 2012-2021, TRV ärendenummer 2011/17304 Trafikverket har fått i uppdrag

Läs mer

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 Ostlänken och trafikutvecklingen Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 1 SJ AB:s resultat 2005 +566 Mkr Snabbtåg 2 SJ:s goda resultat beror på Kraftigt minskade kostnader Ökade intäkter trots Kraftigt ökad

Läs mer

Varför bildas Trafikverket?

Varför bildas Trafikverket? Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation Stödja innovation och produktivitetsförbättring i anläggningsbranschen

Läs mer

Trafikverkets arbete med Nationell plan 2014-2025 2013-02-28

Trafikverkets arbete med Nationell plan 2014-2025 2013-02-28 Trafikverkets arbete med Nationell plan 2014-2025 2013-02-28 Jörgen Einarsson Britta Johnson Innehåll Trafikverkets uppdrag Tidplan Ekonomiska ramar Regeringens direktiv Innehåll i nuvarande plan Medfinansiering

Läs mer

Regionala perspektiv på infrastruktur Stockholm Mälarregionen. Helsingborg Lars Wogel Storstockholms lokaltrafik AB

Regionala perspektiv på infrastruktur Stockholm Mälarregionen. Helsingborg Lars Wogel Storstockholms lokaltrafik AB Regionala perspektiv på infrastruktur Stockholm Mälarregionen Helsingborg 090923 Lars Wogel Storstockholms lokaltrafik AB Vad händer i Stockholm - Mälarregionen Trafikprocessen i Stockholm-Mälarregionen

Läs mer

Synpunkter på samrådsförslaget Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2010)

Synpunkter på samrådsförslaget Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2010) ARB300 v 1.4 2006-03-06 Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Samhällsplanerare Rebecka Andersson 0589-87005 rebecka.andersson@arboga.se Datum 2008-09-25 1 (5) Synpunkter på samrådsförslaget Regional

Läs mer

Verksamhetsområde Samhälles roll i Trafikverket. Einar Schuch Regionchef Region Öst. Trafikverket startade den 1 april 2010

Verksamhetsområde Samhälles roll i Trafikverket. Einar Schuch Regionchef Region Öst. Trafikverket startade den 1 april 2010 Verksamhetsområde Samhälles roll i Trafikverket Einar Schuch Regionchef Region Öst Varför bildades Trafikverket? Framtidens samhällsutvecklare Ett trafikslagsövergripande synsätt planerar för alla trafikslag

Läs mer

E18-gruppens verksamhetsplan för 2017

E18-gruppens verksamhetsplan för 2017 Kommunledningsförvaltningen Kalle Alexandersson,0550-88002 kalle.alexandersson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2017-02-17 Ks/2017:35 Sida 1(3) E18-gruppens verksamhetsplan för 2017 Förslag till

Läs mer

Stockholm-Karlstad-Oslo

Stockholm-Karlstad-Oslo Stockholm-Karlstad-Oslo Alla tåg Stockholm-Hallsberg tab 61, alla tåg Kristinehamn-Karlstad-Kil tab 76 VTAB VTAB VTAB VTAB VTAB SJ SJ TÅGK TÅGK VTAB VTAB VTAB Tågab VTAB 2 2 2 2 2 Snabbtåg Reg 2 2 2 2

Läs mer

Järnvägens behov av ökad kapacitet förslag på lösningar för åren

Järnvägens behov av ökad kapacitet förslag på lösningar för åren Enheten för strategi och analys Marcus Smedman, +46(0)54-701 10 34 marcus.smedman@regionvarmland.se REMISSVAR Sida Datum 2011-08-30 Dnr RV2011-339 Ert ärendenr: TRV2011/17304 Trafikverket 781 89 BORLÄNGE

Läs mer

Stockholm-Karlstad-Oslo

Stockholm-Karlstad-Oslo Stockholm-Karlstad-Oslo Alla tåg Stockholm-Hallsberg tab 61, alla tåg Kristinehamn-Karlstad-Kil tab 76 VTAB VTAB VTAB VTAB VTAB SJ SJ TÅGK TÅGK VTAB VTAB VTAB Tågab VTAB 2 2 2 2 2 Snabbtåg Reg 2 2 2 2

Läs mer

En Bättre Sits gemensamma syn och reflektioner på förslag till Nationell plan för transportsystemet 2014-2025

En Bättre Sits gemensamma syn och reflektioner på förslag till Nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Möte med infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd 13 november 2013 En Bättre Sits gemensamma syn och reflektioner på förslag till Nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Upplägg presentation

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Kortversion 2015-10-14 Västra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar. Banans kapacitet är idag fullt utnyttjad samtidigt som efterfrågan

Läs mer

Marknad och trafik. Forskningsprojektet Gröna tåget. Oskar Fröidh. 14 februari 2007. oskar@infra.kth.se 08-790 83 79

Marknad och trafik. Forskningsprojektet Gröna tåget. Oskar Fröidh. 14 februari 2007. oskar@infra.kth.se 08-790 83 79 Marknad och trafik Forskningsprojektet Gröna tåget Oskar Fröidh oskar@infra.kth.se 08-790 83 79 14 februari 2007 1 Delprojektet Marknad och trafik Mål: Att ta fram ett attraktivt tågkoncept i form av en

Läs mer

Inledning. Stråkindelning

Inledning. Stråkindelning 1 Inledning Denna bilaga till remissversionen av Länstransportplan Örebro län 2010-2021 innehåller mer utförliga stråkbeskrivningar än de som redovisas i planhandlingen. Stråkens funktion och standard

Läs mer

Godstransportstrategi. Västra Götaland

Godstransportstrategi. Västra Götaland Godstransportstrategi Västra Götaland 2015-06-12 Vårt uppdrag Underlag till en godsstrategi Ett arbete i flera steg Sammanställa och konkretisera befintliga mål och visioner inom godstransprotområdet i

Läs mer

K2020 Tågtrafik och järnvägsinvesteringar

K2020 Tågtrafik och järnvägsinvesteringar K2020 Tågtrafik och järnvägsinvesteringar 2007-09-11 Innehållsförteckning 1. Uppdrag och bakgrund 2 2. Syfte 2 3. Förutsättningar 3 4. Metod 4 5. Resultat 4 5.1 Västra stambanan 5 5.2 Västkustbanan 6 5.3

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

Rapport: Investering i höghastighetsjärnväg. Rapport: Uppgradering av Södra och Västra stambanorna. Lena Erixon Generaldirektör

Rapport: Investering i höghastighetsjärnväg. Rapport: Uppgradering av Södra och Västra stambanorna. Lena Erixon Generaldirektör TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Rapport: Investering i höghastighetsjärnväg Rapport: Uppgradering av Södra och Västra stambanorna Lena Erixon Generaldirektör 2016-05-31 Agenda Bakgrund: Kapacitetsbrist

Läs mer

Rätt spår! Sammanfattning av Idéstudie för stråket Karlstad Örebro

Rätt spår! Sammanfattning av Idéstudie för stråket Karlstad Örebro Rätt spår! Hur kan förbindelserna förbättras mellan Karlstad och Örebro och vilka effekter skulle detta ge? 1 Bakgrund Idéstudie med förutsättningslös ansats År 2007 kom kommunerna längs E18 Karlstad-Örebro,

Läs mer

Regional persontrafik i Bergslagen Möjliga strategier på längre sikt

Regional persontrafik i Bergslagen Möjliga strategier på längre sikt Järnvägens roll i transportförsörjningen 2 Regional persontrafik i Bergslagen Möjliga strategier på längre sikt Mora Malung Rättvik Leksand Gagnef Falun Hofors Storvik Sandviken Gävle Vansbro Ludvika Borlänge

Läs mer

SYSTEMANALYS Stockholm-Mälarregionen och Gotland

SYSTEMANALYS Stockholm-Mälarregionen och Gotland SYSTEMANALYS Stockholm-Mälarregionen och Gotland Ett samarbete Regionförbundet Uppsala län Regionförbundet Sörmland Regionförbundet Örebro Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen i Västmanlands län

Läs mer

Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 YTTRANDE N2013/2942/TE 1 (6) Ulrika Nilsson Telefon 010-224 93 19 ulrika.u.nilsson@lansstyrelsen.se Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet

Läs mer

BYGGSTART SKÅNE INFRASTRUKTUR FÖR SVERIGES UTVECKLING

BYGGSTART SKÅNE INFRASTRUKTUR FÖR SVERIGES UTVECKLING BYGGSTART SKÅNE INFRASTRUKTUR FÖR SVERIGES UTVECKLING EN SATSNING PÅ SKÅNE ÄR EN SATSNING PÅ SVERIGE I slutet av mars 2017 fick Trafikverket i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag på ny nationell

Läs mer

2014-04-03. Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland

2014-04-03. Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland 2014-04-03 Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland Regeringens främsta mål är full sysselsättning. En utbyggd och fungerande infrastruktur knyter ihop landet och är

Läs mer

Arbetet med utveckling av tågtrafiken bör därefter drivas vidare mot en högre hastighetsstandard och kortare restider.

Arbetet med utveckling av tågtrafiken bör därefter drivas vidare mot en högre hastighetsstandard och kortare restider. Sammanfattning NSB kör idag tågtrafik i timmesfrekvens mellan Oslo och Kongsvinger. I nedan beskrivet förslag (fortsättningsvis Förslaget) förlängs vartannat tåg till Karlstad, åtta gånger per dag (DT,

Läs mer

7 Yttrande över Banverkets Järnvägsutredning om Ostlänken, Järna - Linköping

7 Yttrande över Banverkets Järnvägsutredning om Ostlänken, Järna - Linköping DATUM DIARIENR Styrelsen 7 Yttrande över Banverkets Järnvägsutredning om Ostlänken, Järna - Linköping Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sammanträdet 2009-03-05 ( 5/09) enligt följande: Banverket har

Läs mer

Svenska synpunkter på höghastighetståg

Svenska synpunkter på höghastighetståg IVA Väst seminarium Oslo 2015-01-13 Svenska synpunkter på höghastighetståg Jörgen Einarsson Region Väst Varför behövs nya transportförbindelser? Den Skandinaviska 8-miljoners-staden. Nationella nyttor.

Läs mer

väg E 45 Älvängen-Trollhättan x x väg Riksväg 73 Älgviken-Fors x x järnväg Haparandabanan x x 1015

väg E 45 Älvängen-Trollhättan x x väg Riksväg 73 Älgviken-Fors x x järnväg Haparandabanan x x 1015 Promemoria 2008-09-12 Näringsdepartementet Regeringens närtidssatsning på vägar och järnväg 2009-2010 Regeringen anser att det är viktigt att sätta fart på förbättringarna i trafiksystemet så att resultat

Läs mer

Godsstråket genom Skåne för både persontrafik och godstrafik

Godsstråket genom Skåne för både persontrafik och godstrafik Bilaga PLG 47/12 2012-06-13, rev 2012-08-29 (FP, AN och DM) Godsstråket genom Skåne för både persontrafik och godstrafik Kommunerna längs Godsstråket genom Skåne ser stora möjligheter och potential för

Läs mer

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv Bertil Hallman SVäpl Projektledare Bertil Hallman Långsiktig planerare Samhälle Region Väst Projektledare för Stråkstudie Vänersjöfartens

Läs mer

Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet. Per Corshammar, Ramböll

Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet. Per Corshammar, Ramböll Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet Per Corshammar, Ramböll Transportkapacitet Ökad kapacitet leder till punktligare, säkrare och snabbare transporter till lägre kostnad

Läs mer

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft 9 januari 2008 Transportforum 08-790 83 79 Session 4 1 Varför Gröna tåget? Tågresandet ökar nya attraktiva tåg behövs Kortare restider är lönsamt och

Läs mer

Nya snabbtåg ger nya möjligheter Stockholm Oslo

Nya snabbtåg ger nya möjligheter Stockholm Oslo Gröna Tåget Nya snabbtåg ger nya möjligheter Stockholm Oslo 5 juli 2011 Oskar Fröidh oskar.froidh@abe.kth.se Vad är Gröna Tåget? Ett forskningsprogram om ett tågkoncept för fjärrtrafik och långväga regionaltrafik

Läs mer

REGIONALT INSPEL TILL ARBETET MED NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET

REGIONALT INSPEL TILL ARBETET MED NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET 1(6) Datum Diarienummer 2012-11-28 RS120433 TILL TRAFIKVERKET REGIONALT INSPEL TILL ARBETET MED NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET 2014-2025 Adress: Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad. Besöksadress:

Läs mer

SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson

SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson SKL tycker om Sverigeförhandlingen Höghastighetsbanor är positivt och ska finansieras med statliga medel. Det är ny infrastruktur av stort

Läs mer

REMISSVAR ANGÅENDE FÖRSLAG TILL NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET (N2017/05430/TIF)

REMISSVAR ANGÅENDE FÖRSLAG TILL NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET (N2017/05430/TIF) REMISSVAR ANGÅENDE FÖRSLAG TILL NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET 2018-2029 (N2017/05430/TIF) Västsvenska Handelskammaren har tagit del av Trafikverkets förslag till nationell plan för 2018-2029. Förslaget

Läs mer

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009 Flerregional systemanalys för Ostlänken Mars 2009 1 Nyköping- Östgötalänken AB, ägare och adjungerade 2008 Ägare Kommunerna Mjölby, Linköping, Norrköping, Nyköping, Oxelösund, Trosa, Botkyrka + Regionförbundet

Läs mer

Vår kraft blir din! Välkommen att satsa på Örebro. Åsa Bellander, Programdirektör samhällsbyggnad

Vår kraft blir din! Välkommen att satsa på Örebro. Åsa Bellander, Programdirektör samhällsbyggnad Vår kraft blir din! Välkommen att satsa på Örebro Åsa Bellander, Programdirektör samhällsbyggnad Örebro i ett sammanhang ÖREBRO KOMMUN Drygt 142 000 invånare, Sveriges sjunde största kommun och sjätte

Läs mer

KOLLEKTIVTRAFIK OCH TILLVÄXT. Helena Leufstadius, Svensk Kollektivtrafik

KOLLEKTIVTRAFIK OCH TILLVÄXT. Helena Leufstadius, Svensk Kollektivtrafik KOLLEKTIVTRAFIK OCH TILLVÄXT Helena Leufstadius, Svensk Kollektivtrafik Tillväxt Regionförstoring Samhällsnytta Kollektivtrafikens roll Funktionella regioner Värmland "Tillväxt är bra, tillväxt ska vi

Läs mer

Åtgärdsplaneringen och ny Nationell plan 2014-2025. Ylva Gustafsson Höjer

Åtgärdsplaneringen och ny Nationell plan 2014-2025. Ylva Gustafsson Höjer Åtgärdsplaneringen och ny Nationell plan 2014-2025 Ylva Gustafsson Höjer Kapacitetsbrister kan inte byggas bort Kraftigt förväntad trafikökning till år 2050 Att enbart bygga nytt löser inte kapacitetsproblemen

Läs mer

Yttrande över remiss: Kollektivtrafik för Västmanland, trafikplan 2030

Yttrande över remiss: Kollektivtrafik för Västmanland, trafikplan 2030 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Carlén Göran Davidsson Per Klintström Helena Datum 2016-11-07 Diarienummer KSN-2016-2018 Kommunstyrelsen Yttrande över remiss: Kollektivtrafik för Västmanland, trafikplan

Läs mer

Mål och funktion med nya stambanor. Martin Sandberg

Mål och funktion med nya stambanor. Martin Sandberg 1 Mål och funktion med nya stambanor Martin Sandberg 2015-02-19 Varför nya stambanor? Tillgänglighet, samhällsutveckling och konkurrenskraft 23/02/2015 2 Stark koppling mellan järnväg och samhälle 3 Höghastighetsbanorna

Läs mer

Einar Schuch och Christer Agerback

Einar Schuch och Christer Agerback Trafikverket startar den 1 april 2010 Einar Schuch och Christer Agerback Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv förenklar för operatörer, trafikanter

Läs mer

Yttrande. Yttrande över Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Yttrande. Yttrande över Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Yttrande 2016-03-29 l} 1 (5) -4 G3 VARBERGs KOMMUN Näringsdepartementet Dnr N2016/00179/TIF H!:GERIN-GSi

Läs mer

Tågtrafik och stationer i Värmland

Tågtrafik och stationer i Värmland Tågtrafik och stationer i Värmland Ett arbete som ger förslag på förändringar av länets stationsstruktur och som ger underlag för modernisering av stationsmiljöer Datum: 2006-02-23 Sammanfattning Målet

Läs mer

Koncernkontoret Området för samhällsplanering

Koncernkontoret Området för samhällsplanering Området för samhällsplanering Datum 2015-11-06 Dnr 1500321 1 (6) Sverigeförhandlingen Förtydligande avseende s nyttoanalys till Sverigeförhandlingen Sverigeförhandlingen har den 23 oktober 2015 skickat

Läs mer

SL:s strategiska karta

SL:s strategiska karta 1 (8) Datum 2011-05-04 Identitet TN 1105-132 SL 2011-04030 Trafiknämnden SL:s strategiska karta Bakgrund SL:s ansvar för kollektivtrafiken omfattar allt fler resenärer och kraven på fungerande och miljöanpassad

Läs mer

UPPDRAGET. Höghastighetsjärnvägar Åtgärder i storstäderna 100 000 nya bostäder Järnväg i norr

UPPDRAGET. Höghastighetsjärnvägar Åtgärder i storstäderna 100 000 nya bostäder Järnväg i norr UPPDRAGET Höghastighetsjärnvägar Åtgärder i storstäderna 100 000 nya bostäder Järnväg i norr Lagförslag om värdeåterföring Cykelåtgärder Östlig förbindelse Danmarksförbindelse ARBETSSÄTT Ett snabbare färdigställande,

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

En ny generation järnväg

En ny generation järnväg TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 En ny generation järnväg Trafikverkets arbete med höghastighetsjärnväg Peter Uneklint Programchef, En ny generation järnväg 2016 Infrastrukturpropositionen 11 oktober

Läs mer

Yttrande över remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram

Yttrande över remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram 1 (7) Datum 2015-11-17 Diarienummer KS 2015-270 Handläggare Stina Granberg Direkttelefon 0380-51 81 78 E-postadress stina.granberg@nassjo.se Jönköpings Länstrafik Region Jönköpings län Yttrande över remiss

Läs mer

Fakta och argument för dubbelspår Gävle Härnösand

Fakta och argument för dubbelspår Gävle Härnösand Fakta och argument för dubbelspår Gävle Härnösand Sveriges längsta flaskhals Ostkustbanan har blivit en flaskhals i hela det nationella transportsystemet. Med dubbelspår skulle kapaciteten fyrdubblas och

Läs mer

DELRAPPORT UTVÄRDERING AV SVERIGEFÖRHANDLINGENS URVALSKRITERIER OCH BESLUTSUNDERLAG, MARS 2016

DELRAPPORT UTVÄRDERING AV SVERIGEFÖRHANDLINGENS URVALSKRITERIER OCH BESLUTSUNDERLAG, MARS 2016 DELRAPPORT UTVÄRDERING AV SVERIGEFÖRHANDLINGENS URVALSKRITERIER OCH BESLUTSUNDERLAG, MARS 2016 Det har gått nästan två månader sedan Sverigeförhandlingen lämnade sitt besked om att höghastighetsbanans

Läs mer

Bilaga B Trafikutbud etapp 1

Bilaga B Trafikutbud etapp 1 Bilaga B Trafikutbud etapp 1 Denna bilaga beskriver det trafikutbud i det storregionala stomnätet som parterna kommit överens om att genomföra som etapp 1. Utbudet ligger till grund för gemensamma beslut

Läs mer

Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden

Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden Jan Lindgren, Trafikverket 1 2015-02-24 Åtgärdsval vad, varför? När ett problem i transportsystemet identifierats påbörjas ett åtgärdsval. Åtgärdsval

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10.15 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Patrik Engström (S) Johan Thomasson (M) Lis Linnberg (FP) Anita Tärneborg

Läs mer

Oslo-Karlstad-Stockholm

Oslo-Karlstad-Stockholm VTAB SJ VTAB SJ SJ SJ Tågab SJ SJ VTAB Tågab Tågab SJ SJ 2 Snabbtåg 2 Snabbtåg Reg 2 Reg 2 Reg Reg 2 Reg Snabbtåg Tågnummer 8982 420 8900 620 112 112 7021 10160 10160 8942 17050 7050 164 622 Period 12/12-7/7

Läs mer

Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg. En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt

Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg. En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan Järna

Läs mer

BILAGA 4 SAMMANSTÄLLNING VIKTIGASTE PRIORITERADE FUNKTIONER EFTER MÅLOMRÅDE

BILAGA 4 SAMMANSTÄLLNING VIKTIGASTE PRIORITERADE FUNKTIONER EFTER MÅLOMRÅDE BILAGA 4 SAMMANSTÄLLNING VIKTIGASTE PRIORITERADE FUNKTIONER EFTER MÅLOMRÅDE Deltagarna fick gruppvis ta fram de funktioner de ansåg viktiga inom regionen på ett 00, 040 och 050 års perspektiv. Efter varje

Läs mer

Järnväg Stockholm Oslo. 28 oktober 2015

Järnväg Stockholm Oslo. 28 oktober 2015 Järnväg Stockholm Oslo 28 oktober 2015 Avgränsning och antaganden KPMG, Ramböll, MTR och KTH har för Infrastrukturkommissionen pro bono genomfört en övergripande företagsekonomisk analys i visionära termer

Läs mer

Höghastighetståg. Utveckling mot modern tågtrafik i Sverige. Oskar Fröidh forskare 5 februari 2009. oskar@infra.kth.se +46 87 90 83 79.

Höghastighetståg. Utveckling mot modern tågtrafik i Sverige. Oskar Fröidh forskare 5 februari 2009. oskar@infra.kth.se +46 87 90 83 79. Höghastighetståg Utveckling mot modern tågtrafik i Sverige forskare 5 februari 2009 +46 87 90 83 79 1 Varför ska vi åka så fort? 2 Marknad för tågtrafik en fråga om medelhastighet Klassiskt tåg Medelhastighet

Läs mer

Storstadspaket för infrastruktur i Skåne

Storstadspaket för infrastruktur i Skåne Storstadspaket för infrastruktur i Skåne MalmöLundregionens elva kommuner har en gemensam syn på de mest prioriterade infrastruktursatsningarna i Skåne. Med anledning av Region Skånes arbete med ett paket

Läs mer

Stockholm-Karlstad-Oslo

Stockholm-Karlstad-Oslo Stockholm-Karlstad-Oslo Alla tåg Stockholm-Hallsberg tab 61, alla tåg Kristinehamn-Karlstad-Kil tab 76 VTAB Tågab SJ VTAB VTAB VTAB VTAB VTAB SJ SJ SJ SJ TÅGK VTAB 2 Snabbtåg 2 2 2 2 2 Snabbtåg Snabbtåg

Läs mer

Oslo-Karlstad-Stockholm

Oslo-Karlstad-Stockholm VTAB SJ VTAB SJ SJ SJ Tågab SJ SJ VTAB Tågab Tågab SJ SJ 2 Snabbtåg 2 Snabbtåg Reg 2 Reg 2 Reg Reg 2 Reg Snabbtåg Tågnummer 8982 420 8900 620 112 112 7021 10160 10160 8942 17050 7050 164 622 Period 12/12-7/7

Läs mer