Bild: Kasper Dudzik. Nyckelstråket. för högre fart på Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bild: Kasper Dudzik. Nyckelstråket. för högre fart på Sverige"

Transkript

1 Bild: Kasper Dudzik Nyckelstråket för högre fart på Sverige

2 Satsa på det som ger mest och snabbast resultat! Nyckelstråket*, med Västra Stambanan, Mälarbanan och Svealandsbanan, är Sveriges viktigaste järnvägsstråk. Ökade investeringar i Nyckelstråket och anslutande järnvägsbanor genererar hållbar tillväxt och samhällsnytta. Det behöver Sverige. Effekter inom överskådlig framtid I den nationella planen finns flera viktiga satsningar på Nyckelstråket med anslutande järnvägsbanor. Men ytterligare satsningar krävs för att åstadkomma ett fungerande järnvägssystem, där godstrafiken och persontrafiken får betydligt bättre framkomlighet och där restiderna kortas. Om investeringarna görs snabbt kommer effekterna dessutom inom en överskådlig framtid. Höghastighetsbanor ger mer kapacitet men tidigast om år. Ökade investeringar i det redan etablerade och starkt eftersatta Nyckelstråket ger tillförlitliga godsflöden, fler persontransporter och en mer flexibel arbetsmarknad inom en betydligt kortare tidshorisont. Investeringar i Nyckelstråket får tågen att rulla snabbare, vilket bidrar till hållbar tillväxt i Sverige. Bild: Peter Birgerstam Länkar i gemensamt system De båda höghastighetsbanorna Götalandsbanan, mellan Stockholm och Göteborg via Jönköping, och på sikt Europabanan, mellan Jönköping och Köpenhamn, beräknas kosta minst 150 miljarder kronor. Dessa två banor kan bli betydelsefulla länkar i Sveriges framtida järnvägsnät, under förutsättning att de fungerar i samspel med det övriga transportsystemet. * Bild på Nyckelstråket finns på sista sidan. 2 3

3 Stort behov av snabbare resor på Nyckelstråket idag och i framtiden! Nyckelstråket är den spårbundna länken mellan Sveriges två största städer. När tåget går via den befolkningstäta Mälardalen är restiden nästan fem timmar mellan Göteborg och Stockholm. Restiden på Västra Stambanan med X2000 är idag cirka tre timmar. Restiderna kan kortas på Nyckelstråket Nyckelstråket kommer att ha kvar funktionen som länk mellan Stockholm och Göteborg i åtminstone 20 år till. Med förbättringar och förkortning av banan, annan trafikering och nya snabba tåg bör det vara möjligt att få ner restiderna till cirka 2,5 timmar mellan Stockholm och Göteborg på Västra Stambanan. Res tiden med tågen som går via den befolkningstäta Mälardalen bör med motsvarande förbättringar kunna kortas till tre timmar. Nyckelstråket en viktig del i framtidens järnvägssystem Med en höghastighetsbana får man ner restiden för persontransporter ytterligare en halvtimma, vilket är positivt för dem som reser mellan Göteborg och Stockholm via Borås och Jönköping. Men en sådan bana kan aldrig ersätta det nuvarande Nyckelstråket. Snabb persontrafik behövs på båda stråken i vårt framtida transportsystem. Tågen rullar redan idag på Nyckelstråket och denna viktiga länk måste få förutsättningar att bli ännu mer effektiv framtiden till nytta för hela landet. Restiden på Nyckelstråket kan kortas med förbättring och förkortning av banan, annan trafikering och nya snabba tåg. Bild: Kasper Dudzik 4 5

4 Ökad järnvägskapacitet ger utrymme för mer godstrafik! Logistikflödena är en integrerad del av företagens affärsprocesser och logistikkostnaderna är en viktig konkurrensfaktor. Transporterna fungerar antingen som led i en värdekedja inom ett företag eller som led mellan företag. Utbyggnaden av Nyckelstråket hänger inte med trafikutvecklingen En stor del av näringslivets internationella inflöde och utflöde av varor och industriprodukter transporteras på Västra Stambanan, trots att kapaciteten är otillräcklig. Banverket har tidigare förklarat att delar av sträckan är överbelastade, vilket är en ovanlig åtgärd. Samtidigt ökar både gods- och persontrafiken på järnväg mer än vad SIKA (Statens institut för kommunikationsanalys) och Banverket tidigare uppskattat i sina prognoser. Det betyder att flera delar av järnvägssystemet har nått sitt kapacitetstak. Ökande godsflöden innebär att kapacitetsbristerna måste åtgärdas I en prognos som SIKA presenterade 2005 för perioden , bedömdes transportarbetet i det svenska järnvägsnätet öka från 19 till 22 miljoner tonkilometer. Den bedömningen överträffades redan 2006 då transportarbetet på järnväg uppgick till 22,3 tonkilometer. Slutsatsen är att näringslivet inte kan vänta i år på åtgärder som ska råda bot på kapacitetsbristerna i det befintliga järnvägssystemet. Godstrafiken på järnväg ökar mer än vad SIKA och Banverket tidigare uppskattat i sina prognoser. Bild: Peter Lydén 6 7

5 Ökad kapacitet på godsstråken Västra Stambanan, Hallsberg- Mjölby och Berslagsbanan Väster om Vänern skulle ge välbehövligt utrymme för ytterligare godsvolymer på järnväg, till nytta för svensk industri. Stig Wiklund, ordförande i Näringslivets Transportråd och vice VD i Stora Enso Logistics Nyckelstråket en viktig länk till Nordens största hamn! Göteborgs Hamn, Nordens största hamn, är ett nav för Sveriges internationella godsflöden. Drygt en fjärdedel av svensk utrikeshandel går via hamnen. Trots lågkonjunktur och något minskade godsvolymer så fortsatte järnvägstransporternas andel av godsflödena till och från hamnen att öka och slog under 2009 alla tidigare rekord. Nyckelstråket är en del av hamnens transportsystem Göteborgs Hamn har en central funktion inte enbart för Sverige och övriga nordiska länder utan även för godstransporter till och från Baltikum och Ryssland. E20 och Västra Stambanan tillhör de stråk som kompletterar varandra och utgör viktiga beståndsdelar i det transportsystem som länkar till hamnen. Kapacitetsbrist på Västra Stambanan. Fler vill åka pendeltåg mellan Alingsås och Göteborg. Med snabbare tågförbindelser skulle också fler kunna bo i Skövde och jobba i Göteborg och tvärtom. Restiden kan bli mindre än en timma med en utbyggd Västra Stambana. Dagens transportsystem är sårbart De allvarliga bristerna i järnvägskapaciteten på Nyckelstråket gör systemet sårbart. Det duger inte om vi ska ta tillvara industrins stora exportvärden. Väg- och järnvägslänkarna till Göteborgs Hamn måste ha tillräcklig kapacitet för att godsflödena ska bli effektiva. Bild: Magnus Pajnert 8 9

6 N Kapacitetsbrister i järnvägssystemet Illustration: ÅF Infraplan Oslo VÄRMLANDS- BANAN Höga trafikvolymer av gods- och persontåg. BERGSLAGSBANAN Karlstad Kil Kraftigt ökad efterfrågan ställer krav på dubbelspår. DALABANAN Laxå Borlänge BERGSLAGSBANAN Falun Ludvika Örebro Hallsberg GODSSTRÅKET GENOM BERGSLAGEN Storvik Avesta Gävle Västerås Eskilstuna MÄLARBANAN SVEALANDSBANAN Nya mötesstationer behövs för att möta godstransportefterfrågan. Mix av pendeltåg/regionaltåg skapar ojämnt trafikflöde till/från Stockholm. Kritisk sträcka Tomteboda Kalhäll. Getingmidjan ger kapacitetsbrist till/från Stockolm C. Stockholm Göteborg Mellerud Vänersborg Alingsås Skövde VÄSTRA STAMBANAN Töreboda Mjölby Kapacitetstaket nått. Blandning av snabbtåg, regional-, interregional-, och godståg skapar obalanser och ökar risken för störningar. Motala SÖDRA STAMBANAN Linköping Hårt trafikerade avsnitt. Norrköping Höga trafikvolymer av godståg. Kapacitetsutnyttjande 2009 Kapaciteten på olika sträckor under de två mest belastade timmarna under en dag. Brist Problem Balans 10 VÄSTKUST- BANAN 11 KUST TILL KUSTB

7 Västra Stambanan är ett av Sveriges viktigaste godsstråk. Industrin har ett stort behov av effektiva och hållbara godstransporter i fungerande system och det gäller att kunna tillgodose detta. Investeringar i det befintliga järnvägsnätet är ett snabbt sätt att åstadkomma effekter som leder till hållbar tillväxt. Johan Trouvé VD, Västsvenska Industri- och Handelskammaren Låt Nyckelstråket göra jobbet för miljöns skull! Det totala godstransportarbetet ökar. Väg är fortfarande det dominerande transportslaget på land men idag transporteras mer gods på järnväg än någonsin tidigare. Det är en utveckling som måste få fortsätta, inte minst med tanke på miljön. Effektivt och klimatsmart transportsystem En uppgradering av det redan överbelastade Nyckelstråket ger utrymme för fler och mer tillförlitliga godstransporter. Samtidigt behöver även kapaciteten i stråken Hallsberg-Mjölby och Bergslagsbanan Väster om Vänern förbättras för att man ska kunna skapa ett effektivt och klimatsmart transportsystem. Nyckelstråket bidrar till hållbar tillväxt Nya höghastighetsbanor ger snabba persontransporter vilket kommer att innebära ökad rörlighet och fler resor. Men nya höghastighetsbanor ger bara marginella miljöeffekter. Vill man åstadkomma hållbar tillväxt i Sverige så måste industrins efterfrågan på effektiva och tillförlitliga järnvägstransporter tillgodoses på ett bättre sätt i närtid. Det förutsätter ett väl fungerande järnvägsnät som integreras med övriga transportslag i ett sammanhängande system. Där har Nyckelstråket en avgörande roll. En större andel godstransporter på järnväg ger positiva miljöeffekter. Bild: Peter Lydén 12 13

8 Det går att bygga bort geografiska obalanser! Näringslivet blir allt mer internationellt och företag behöver i många fall specialisera sig för att kunna konkurrera på den globala marknaden. Specialiseringen kräver bland annat tillgång till kompetent arbetskraft, högre utbildning och forskning. Dynamiska verksamheter behöver snabba förbindelser Framgångsrika, dynamiska verksamheter behöver snabba förbindelser, såväl inom landet som internationellt. För näringslivet på orter utanför storstads regionerna är det särskilt viktigt att geografiska obalanser byggs bort med hjälp av väl fungerande transportsystem. Transportsystemen ingår i beslut om lokalisering En stor andel av Sveriges industri finns utmed Nyckelstråket. Det gäller inte minst fordonsindustrin. Befintliga och nya företag måste få förutsättningar att utvecklas i tider som präglas av strukturomvandling och ökat utländskt ägande. Viktiga beslut om lokalisering av verksamheter fattas ofta utanför Sverige. Tillgången på effektiva och tillförlitiga gods- och persontransporter vägs in i sådana beslut. Nyckelstråket måste byggas ut om Sverige ska kunna behålla och vidareutveckla en stark industrisektor. Väl fungerande transportsystem jämnar ut geografiska obalanser. Bild: Hans Jonsson 14 15

9 Fler kan få jobb om Nyckelstråket byggs ut! Storstäderna driver tillväxten. I Nyckelstråket är därför pendlingen som störst till Stockholm och Göteborg från kringliggande orter. Detta innebär mycket stora pendlingsströmmar längs alla banor i Nyckelstråket, det vill säga Västra Stam banan, Mälarbanan och Svealandsbanan. Många bor utmed Nyckelstråket Befolkningstätheten utmed Nyckelstråket är hög och den regionala tåg trafiken har förbättrats, vilket har stärkt berörda storregioner. Västerås, Eskilstuna, Örebro, Skövde och Alingsås är exempel på kommuner med stabil befolkningsökning. Befintliga transportstråk, som Västra Stambanan och Mälarbanan, måste trimmas om näringslivet ska få tillgång till den arbetskraft som krävs inom 5-10 år. Östra och västra Sverige behöver bindas ihop så att fler människor kan pendla inom större arbetsmarknadsregioner. Det är en överlevnadsfråga för många företag. Christina Hedberg, VD Handelskammaren Mälardalen Arbetsmarknader kan växa utmed Nyckelstråket Västra Stambanan har ända sedan den svenska järnvägens utbyggnad haft stor betydelse för persontrafiken. Men restiderna är fortfarande alltför långa mellan flera viktiga orter, för att lokala arbetsmarknader ska kunna integreras och växa. Tar det mer än en timma att resa från bostaden till arbetsplatsen eller högskolan så blir restiden i allmänhet ett hinder. Det hindret minskar om man ökar satsningarna på Nyckelstråket. Då kan fler människor få jobb utan att behöva flytta och det har hela landet nytta av. Snabb persontrafik ger människor möjlighet att dagspendla inom större arbetsmarknadsregioner. Bild: Peter Birgerstam 16 17

10 Agera nu inte sedan! Det bör inte råda några tvivel om att Nyckelstråket har en framtida funktion som ett av landets viktigaste stråk för person- och godstransporter. De sociala, ekonomiska och klimatmässiga effekterna kommer att bli tydliga bevis på att investeringar i Nyckelstråket lönar sig. Och det finns ingen tid att förlora. I korthet handlar det om att: industrins ökande efterfrågan på effektiva järnvägstransporter tillgodoses godsflödena till och från Göteborgs hamn blir mer tillförlitliga Sveriges transportsystem blir mer klimatsmart företag får ökad tillgång till arbetskraft med rätt kompetens industrin får ökade möjligheter att konkurrera på den internationella marknaden arbetsmarknader kan växa och människor får lättare tillgång till jobb och utbildning Vi har förslag på vilka investeringar som behöver göras! Gå in på och läs mer

11 Investeringsbehov Åtgärder i förslaget till nationell plan (version ) Oslo Ytterligare identifierade behov: Dubbelspår/flerspår Dubbelspår under byggnad/just i drift Många mötesstationer Kil Nysträckning Upprustning Karlstad Degerfors Ställdalen Karlskoga Frövi Falun Örebro Hallsberg Borlänge Arboga Avesta Storvik Västerås Eskilstuna Gävle Strängnäs Dubbelspår klart 2011 Uppsala Stockholm Citybanan klar 2017 Dubbelspår utreds Katrineholm Dubbelspår klart 2012 Trollhättan Skövde Dubbelspår klart 2012 Dubbelspår byggstart 2009 Motala Linköping Ostlänken dubbelspår utreds Nyckelstråket Göteborg GötalandsbananJönköping utreds Europabanan utreds Halmstad Vill du veta mer? Kalmar Den här skriften är framtagen av Regionförbundet Örebro som en del i Nyckelstråkssamarbetet med bl a landstinget Västmanland. Innehållet bygger på rapporten Nyckelstråket Stockholm-Skövde-Göteborg Karlskrona via Mälardalen stråkanalys. Rapporten kan laddas ner på Helsingborg Köpenhamn Malmö Illustration: ÅF Infraplan För mer information om Regionförbundet Örebros arbete med Nyckelstråket, kontakta: Fredrik Idevall, utvecklingsledare infrastruktur, tel , Produktion: Cohn & Wolfe 2010

2012-04-30 Remissopinion för Nya Ostkustbanans på Trafikverkets rapport: 2012-04-30 Remissopinion för Nya Ostkustbanans på Trafikverkets rapport:

2012-04-30 Remissopinion för Nya Ostkustbanans på Trafikverkets rapport: 2012-04-30 Remissopinion för Nya Ostkustbanans på Trafikverkets rapport: Adressfält Halvera tiden. Dubblera hastigheten. 2012-04-30 Remissopinion för Nya Ostkustbanans på Trafikverkets rapport: 2012-04-30 Remissopinion för Nya Ostkustbanans på Trafikverkets rapport: Transportsystemets

Läs mer

Näringslivets syn på infrastruktur och transportsystem En sammanställning baserad på elva kvalitativa intervjuer

Näringslivets syn på infrastruktur och transportsystem En sammanställning baserad på elva kvalitativa intervjuer Underlagsrapport Näringslivets syn på infrastruktur och transportsystem En sammanställning baserad på elva kvalitativa intervjuer GCI Göteborg, maj 2007 Bakgrund Västra Götalandsregionen har fått ett utökat

Läs mer

Yttrande över Kapacitetsutredningen Företrädare för offentlig sektor i de fem nordliga länen

Yttrande över Kapacitetsutredningen Företrädare för offentlig sektor i de fem nordliga länen Yttrande över Kapacitetsutredningen Företrädare för offentlig sektor i de fem nordliga länen Kapacitetsutredningen är ett bra initiativ som i flera avseenden kommer rätt, men på avgörande punkter underskattar

Läs mer

Göteborgsregionen vs Malmöregionen 1-6

Göteborgsregionen vs Malmöregionen 1-6 Göteborgsregionen vs Malmöregionen 1-6 Infrastrukturmatch - Minst 17 år innan Göteborg är ikapp Rapport 2010:8 ISSN 1650-7965 Publicerad av Västsvenska Industri- och Handelskammaren 2010. Citera oss gärna,

Läs mer

Höghastighetståg affärsmässighet och samhällsnytta

Höghastighetståg affärsmässighet och samhällsnytta Mitt tåg har ett lekrum, en restaurang, sängar som man kan sova där, det kostar 50 kr att åka någonstans. Det ser ut som ett hus. Det åker på gräs. Det har ett regnskydd på taket. Man får måla på väggarna.

Läs mer

30% snabbare Med färre komponenter till samma ställningsbehov går det givetvis mycket snabbare att montera och demontera HAKI Universal.

30% snabbare Med färre komponenter till samma ställningsbehov går det givetvis mycket snabbare att montera och demontera HAKI Universal. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys dec. 28 Nordisk ByggAnalys av: LASSE AXLING Källa Byggfaktas databas Innehåll: 38 Marknadsförutsättningarna 39 Den politiska bilden 2 % 15 1 4 Vägar

Läs mer

Orsa. Rättvik Leksand. Falun. Borlänge. Säter Hedemora. Ludvika. Ställdalen. Kolbäck Köping. Frövi. Arboga Kungsör. Örebro. Degerfors.

Orsa. Rättvik Leksand. Falun. Borlänge. Säter Hedemora. Ludvika. Ställdalen. Kolbäck Köping. Frövi. Arboga Kungsör. Örebro. Degerfors. The Scandinavian 12-million City Lillehammer Gardermoen Hamar Elverum Kongsvinger Torsby Orsa Mora Ludvika Rättvik Leksand Falun Borlänge Säter Hedemora Ockelbo Storvik Avesta Krylbo Sandviken Ljusne Gävle

Läs mer

Umeå. Figur 4.1:1. Tåg av Regina-typ, används för regionaltrafik på flera sträckor i södra Sverige. Gemensam del för hela Norrbotniabanan

Umeå. Figur 4.1:1. Tåg av Regina-typ, används för regionaltrafik på flera sträckor i södra Sverige. Gemensam del för hela Norrbotniabanan 4 Framtidsscenario med Norrbotniabanan Norrbotniabanan är ett järnvägsprojekt med stor regional, nationell och internationell betydelse. Stora vinster redan på kort sikt finns att hämta för godstrafiken,

Läs mer

Godstrafik på järnväg

Godstrafik på järnväg Godstrafik på järnväg åtgärder för ökad kapacitet på lång sikt Underlagsrapport till statens offentliga utredning om fossilfri fordonstrafik Oskar Fröidh TRITA-TSC-RR 13-003 ISBN 978-91-87353-08-6 KTH

Läs mer

Avsnitt A: Övergripande systemanalys. 1 Nationella och regionala mål. Övergripande och Fördjupad Systemanalys 2008-08-22

Avsnitt A: Övergripande systemanalys. 1 Nationella och regionala mål. Övergripande och Fördjupad Systemanalys 2008-08-22 Avsnitt A: Övergripande systemanalys 1 Nationella och regionala mål Sveriges riksdag har beslutat att det övergripande transportpolitiska målet ska vara att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och

Läs mer

Situationen i det svenska järnvägsnätet

Situationen i det svenska järnvägsnätet Situationen i det svenska järnvägsnätet TRV 2011/10161A Yta för bild Dokumenttitel: Situationen i det svenska järnvägsnätet Skapat av: [Skapat av] Dokumentdatum: [Dokumentdatum] Dokumenttyp: Rapport DokumentID:

Läs mer

Sveriges kommunikationer. Ny infrastruktur för ett effektivare och ekologiskt hållbart kommunikationssystem i södra Sverige, Norden och Europa.

Sveriges kommunikationer. Ny infrastruktur för ett effektivare och ekologiskt hållbart kommunikationssystem i södra Sverige, Norden och Europa. Sveriges kommunikationer Ny infrastruktur för ett effektivare och ekologiskt hållbart kommunikationssystem i södra Sverige, Norden och Europa. Lägesrapport från Europakorridoren, hösten 000 GÖTALANDSBANAN

Läs mer

Kapacitetsbrister i järnvägsnätet, 2015 och 2021, efter planerade åtgärder.

Kapacitetsbrister i järnvägsnätet, 2015 och 2021, efter planerade åtgärder. Kapacitetsbrister i järnvägsnätet, 2015 och 2021, efter planerade åtgärder. Remissversion Dokumenttitel: Kapacitetsbrister på järnvägsätet 2015 och 2021 efter planerade åtgärder Skapat av: Lennart Lennefors

Läs mer

Regional persontrafik i norra Sverige Möjliga strategier på längre sikt

Regional persontrafik i norra Sverige Möjliga strategier på längre sikt Järnvägens roll i transportförsörjningen 2 Regional persontrafik i norra Sverige Möjliga strategier på längre sikt Narvik Riksgränsen Kiruna Gällivare Kiruna-Luleå under 3 timmar Luleå och Kallax flygplats

Läs mer

Future Transport. Delade meningar om Hamnstrategiutredningen. Branschen kräver satsningar på infrastruktur EU finansierar nordiska projekt

Future Transport. Delade meningar om Hamnstrategiutredningen. Branschen kräver satsningar på infrastruktur EU finansierar nordiska projekt Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia nr. 1 2008 Delade meningar om Hamnstrategiutredningen Branschen kräver satsningar på infrastruktur EU finansierar nordiska projekt Ledare Vad innehåller paketet?

Läs mer

COINCO 8MC Höghastighetståg i korridoren Oslo Göteborg Köpenhamn Marknad och prognoser BO LENNART NELLDAL

COINCO 8MC Höghastighetståg i korridoren Oslo Göteborg Köpenhamn Marknad och prognoser BO LENNART NELLDAL COINCO 8MC Höghastighetståg i korridoren Oslo Göteborg Köpenhamn Marknad och prognoser BO LENNART NELLDAL Rapport Stockholm 2014 TRITA TSC RR 14 XXX ISBN 978 91 87353 26 0 www.kth.railwaygroup.kth.se KTH

Läs mer

LÄNSPLAN FÖR REGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR FÖR DALARNA 2014-2025. Preliminär plan 2013-12-04

LÄNSPLAN FÖR REGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR FÖR DALARNA 2014-2025. Preliminär plan 2013-12-04 LÄNSPLAN FÖR REGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR FÖR DALARNA 2014-2025 Preliminär plan 2013-12-04 Falun december 2013 2(68) Innehållsförteckning 1. Inledning 3 Direktiven 4 Länsplanen 4 Nationell plan 5 2.

Läs mer

Beställarsamverkan kring långväga godstransporter i Småland

Beställarsamverkan kring långväga godstransporter i Småland Beställarsamverkan kring långväga godstransporter i Småland Huvudstudie Slutrapport 25 februari 2011 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Relaterade projekt...4 2 Godstransporter

Läs mer

Järnvägens roll i transportförsörjningen

Järnvägens roll i transportförsörjningen 2006-06-30 Järnvägens roll i transportförsörjningen Analys av nuläge och utveckling för godstrafik sedan 1988, med tyngdpunkt 1997 2004 Godstrafik Del 1 Innehåll 1 Bakgrund och syfte 2 2 Övergripande om

Läs mer

transportinfrastruktur länsplan för regional Transportinfrastruktur, örebro län 2014 2025 1

transportinfrastruktur länsplan för regional Transportinfrastruktur, örebro län 2014 2025 1 transportinfrastruktur länsplan för regional transportinfrastruktur örebro län 214 225 länsplan för regional Transportinfrastruktur, örebro län 214 225 1 Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 1. Länstransportplan

Läs mer

Botniska korridoren en investering i hela Sverige 8 ARGUMENT FÖR ATT SKYNDA PÅ BESLUTEN

Botniska korridoren en investering i hela Sverige 8 ARGUMENT FÖR ATT SKYNDA PÅ BESLUTEN Botniska korridoren en investering i hela Sverige 8 ARGUMENT FÖR ATT SKYNDA PÅ BESLUTEN Är Botniska korridoren lika viktig för Sverige som för EU? Hur länge ska myten om norra Sverige som tärande fortsätta

Läs mer

LÄNSPLAN FÖR REGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR FÖR DALARNA 2014-2025. Fastställd plan 2014-06-18

LÄNSPLAN FÖR REGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR FÖR DALARNA 2014-2025. Fastställd plan 2014-06-18 LÄNSPLAN FÖR REGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR FÖR DALARNA 2014-2025 Fastställd plan 2014-06-18 Falun juni 2014 2(71) Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 Direktiven 4 Länsplanen 4 Nationell plan 5 2. REGIONENS

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOITET. Sammanträdesdatum 2014-10-21. Remiss från Västerås stad om Västerås program för trafikslagsövergripande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOITET. Sammanträdesdatum 2014-10-21. Remiss från Västerås stad om Västerås program för trafikslagsövergripande SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOITET Sammanträdesdatum 2014-10-21 25 (29) 222 Dnr 2014/844- Remiss från Västerås stad om Västerås program för trafikslagsövergripande godsinfrastruktur INLEDNING

Läs mer

- utbyggnad av Mälarbanan mellan Kallhäll och Tomteboda

- utbyggnad av Mälarbanan mellan Kallhäll och Tomteboda VAD KOSTAR DET ATT VÄNTA? - utbyggnad av Mälarbanan mellan Kallhäll och Tomteboda MDKR 13,5 Stockholms läns landsting - Tillväxt, miljö och regionplanering, Regionförbundet Uppsala, Västerås, Enköping,

Läs mer

www.europakorridoren.se D ä r f ö r ä r d e t bråttom

www.europakorridoren.se D ä r f ö r ä r d e t bråttom www.europakorridoren.se D ä r f ö r ä r d e t bråttom Från det gamla till det nya Sverige Vårt mål är att Sverige ska få ett modernt trafiksystem. En trafikkorridor ska gå genom Sverige, riktad mot Europa.

Läs mer

Länstransportplan för Blekinge 2014-2025

Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 Fastställd 2014-06-11 Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 1 Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 Region Blekinge Dnr: 501-119-2013 Fastställd av regionstyrelsen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Persontrafikmarknaden - Bilaga 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Persontrafikmarknaden - Bilaga 1 Nya Tåg i Sverige Bilaga 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Persontrafikmarknaden - Bilaga 1 1. Marknad för höghastighetståg i Sverige... 2 1.1. Vad är höghastighetståg?... 2 1.2. Vad krävs för att bygga höghastighetståg

Läs mer

Höghastighetsbanor i Sverige

Höghastighetsbanor i Sverige Götalandsbanan och Europabanan Luleå Uleåborg Skellefteå Trondheim Östersund Örnsköldsvik Umeå Sundsvall Tammerfors Bergen Stavanger Oslo Moss Trollhättan Göteborg Skövde Borås Falun Borlänge Västerås

Läs mer

Regionförstoringens inverkan på landets ekonomi och statens finanser

Regionförstoringens inverkan på landets ekonomi och statens finanser Regionförstoringens inverkan på landets ekonomi och statens finanser - Exemplet norra Sverige 20 januari 2014 www.botniskakorridoren.com info@botniskakorridoren.com Omslagsbild: Norrlandskusten och anslutande

Läs mer

Gränsöverskridande infrastruktur Sverige Norge

Gränsöverskridande infrastruktur Sverige Norge Gränsöverskridande infrastruktur Sverige Norge 15 februari 2008 Gränsöverskridande infrastruktur Sverige Norge, februari 2008 1 (51) Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1. Inledning...5 1.1 Uppdraget...

Läs mer