Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg"

Transkript

1 Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

2 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen föreslår byggandet av Ostlänken, som möjliggör snabbtåg mellan Stockholm och Linköping, samt utbyggnad av dubbelspår på delar av sträckan Göteborg-Borås. Totalt innebär detta investeringar om 35 miljarder kronor och medför att byggandet av en ny modern stambana för snabbtåg inleds. Detta möjliggör för fler, snabbare och mer punktliga transporter av både passagerare och gods på järnväg och skapar bättre förutsättningar för jobb och tillväxt. Dessutom förbättras kommunikationerna mellan Stockholm Skavsta och Göteborg Landvetter avsevärt. För ökad tillförlitlighet och kapacitet i järnvägsnätet föreslås också en kraftig satsning för att rusta upp standarden på det befintliga nätet. Den tillfälliga satsningen under permanentas på en hög nivå. Det innebär för planeringsperioden miljarder kronor, eller 30 procent, mer drift och underhållsåtgärder än tidigare. Därmed får Trafikverket långsiktigt resurser att åtgärda brister i systemet. Ett robust järnvägssystem är centralt för att arbetsmarknaden ska fungera och stärker dessutom företagens konkurrenskraft. Genom detta beslut tillgodoses de behov som Trafikverket pekade på i sin kapacitetsutredning för att få ut maximal kapacitet ur befintligt system. Sammantaget uppgår satsningarna på Ostlänken, Göteborg-Borås samt drift och underhåll till 55 miljarder kronor. Regeringen förhandlar nu om ytterligare satsningar på det svenska väg- och järnvägsnätet vilka kommer att presenteras i samband med budgetpropositionen den 20 september och infrastrukturpropositionen senare i höst. Summerade satsningar: Ostlänken 30 miljarder kronor Göteborg Borås 5 miljarder kronor Ökade drift- och underhållsåtgärder 1 20 miljarder kronor 1 Under planeringsperioden jämfört med tidigare planeringsperiod

3 Utrymme för investeringar för framtiden Ordning och reda i statsfinanserna och motståndskraftig svensk ekonomi gör att utrymmet för reformer bedöms ha ökat i budgetpropositionen för Det öppnar för ökade investeringar samtidigt som tillräckliga säkerhetsmarginaler värnas för att hantera risken för en fördjupad europeisk skuldkris. I fokus för den ekonomiska politiken står att motverka krisens effekter för jobb och välfärd samtidigt som Sveriges långsiktiga tillväxtförmåga ska fortsätta att stärkas och fler komma i arbete. Budgetpropositionen kommer att innehålla en kraftfull satsning för att skapa ett robust och modernt järnvägsnät för det tjugoförsta århundradet. Ostlänken och Göteborg-Borås, ett första steg mot en ny stambana för snabbtåg En bärande del i denna satsning är att byggandet av en ny stambana inleds. Där ingår Ostlänken, en 15 mil lång, dubbelspårig förbindelse för snabbtåg mellan Järna och Linköping. Dessutom kommer nya dubbelspår mellan Mölnlycke och Bollebygd att byggas som ett första steg för att knyta Västsveriges två största städer Göteborg och Borås närmare varandra. Genom dessa investeringar på totalt 35 miljarder tas de första stegen i byggandet av en ny stambana för snabbtåg. Byggandet av stambanorna under andra halvan av 1800-talet var avgörande för Sveriges industrialisering. Dagens tydliga kapacitetsbrister i järnvägssystemet försämrar kvaliteten för både godstransporter och persontransporter, något som bland annat Trafikverkets kapacitetsutredning konstaterar. Långa restider medför att det blir svårt att möta efterfrågan på ökade pendlingsmöjligheter med järnväg vilket försvårar utvecklingen av arbetsmarknader. Sträckan Göteborg-Borås är ett tydligt exempel där järnvägen inte räcker till för de mycket stora pendlingsströmmarna. Trängsel på spåren försvårar också för godstransporter, vilket hämmar svensk industri. De investeringar som regeringen idag presenterar kommer att få betydande effekter. Eftersom den nuvarande järnvägen mellan Stockholm och Linköping tillhör landets mest belastade kommer kapaciteten i järnvägssystemet att förbättras avsevärt i och med att Ostlänken byggs. Det gäller inte bara i regionen utan i hela landet. Därmed blir systemet som helhet mer robust och punktligheten kan förbättras. Vidare kommer tillväxt och jobbskapande att underlättas när pendlingsmöjligheterna tydligt förbättras. Det gäller i både Stockholmsregionen Sveriges största arbetsmarknad och Linköping/Norrköping. Fler kommer på ett effektivt sätt kunna pendla dit jobben finns. Ostlänken beräknas ge betydande restidsvinster. Uppskattningsvis blir resan från Stockholm till Norrköping 20 minuter kortare och resan till Linköping 30 minuter kortare, exakt vilka restider som kan förväntas är dock inte klart ännu. Därmed knyts två dynamiska regioner närmare varandra vilket förbättrar förutsättningarna för exempelvis innovativt företagande i anslutning till regionernas universitet och högskolor. Transporterna till och från Skavsta flygplats Sveriges tredje största flygplats blir snabbare och mer miljövänliga. 2

4 Genom att en stor del av persontrafiken flyttas över till Ostlänken frigörs kapacitet för godstrafiken på den nuvarande rälsen. Godstrafiken på järnväg kan därmed bli både mer punktlig och mer omfattande något som är starkt efterfrågat av svensk industri. Detta möjliggör i sin tur för industrin att flytta över en större andel av sitt gods från lastbil till järnväg, vilket ger positiva miljö- och klimateffekter. Detsamma gäller för byggandet av ny järnväg längs sträckan Göteborg-Borås. Göteborg och Borås är de två stora städerna i regionen och idag görs 10 miljoner arbetspendlingsresor mellan städerna årligen. Genom den föreslagna investeringen kortas restiden och antalet avgångar i varje riktning mer än fördubblas. Därmed knyts städerna samman genom att förutsättningarna för arbetspendling förbättras betydligt. Det innebär också i sin tur att fler kan lämna bilen hemma och istället använda sig av kollektivtrafiken. Därtill blir resorna till Landvetter flygplats Sveriges näst största flygplats snabbare, enklare och grönare. Ostlänken Ostlänken är en ny, ca 15 mil lång, dubbelspårig järnväg mellan Järna söder om Södertälje och Linköping via Skavsta flygplats. I Linköping ansluter banan till Södra stambanan för resor till och från Malmö och Jönköping. I och med dagens besked kan Trafikverket påbörja arbetet med en järnvägsplan som ger ett detaljerat tekniskt underlag för banan. Faktisk byggstart kan bli 2017 och Ostlänken bedöms vara färdig senast Kostnaden beräknas till cirka 30 miljarder kronor. Mölnlycke-Rävlanda/Bollebygd Mölnlycke-Rävlanda/Bollebygd är den första etappen av tre för en ny dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås. Banan ansluter dessutom till Landvetter vilket skapar en järnvägsförbindelse mellan flygplatsen och Göteborg och möjliggör nya bebyggelseområden. All persontrafik på den nuvarande järnvägen bedöms bli överflyttad till den nya banan. Banan byggs preliminärt med start 2020 och den beräknas vara färdig Kostnaden är beräknad till cirka 5 miljarder kronor. Ytterligare sträckor Dagens nybyggnadsbesked gäller Ostlänken och sträckan Mölnlycke-Bollebygd. Dessa är de sträckor som Trafikverket anser vara de mest prioriterade och initialt mest angelägna. De är också de mest analyserade sträckorna. De ger också stora positiva effekter för restid och punktlighet också utan ytterligare sträckor. Hur, när och på vilket sätt övriga sträckor i den nya stambanan ska byggas kommer regeringen att ta ställning till när lönsamheten i de olika alternativen utretts i detalj och bara om offentliga finanser tillåter ytterligare utbyggnad. 3

5 Bakgrund till beslutet att påbörja en ny stambana Trots de historiskt stora satsningarna på infrastruktur som regeringen beslutade om 2010 finns fortfarande brister i det svenska transportsystemet. Regeringen gav därför 2011 Trafikverket i uppdrag att kartlägga behovet av ökad kapacitet i transportsystemet, och att föreslå åtgärder. Denna utredning, Kapacitetsutredningen, ligger till grund för de åtgärder som presenteras idag, liksom till infrastrukturproposition som presenteras senare i höst. Utredningen finner att de största kapacitetsbristerna finns i järnvägssystemet. Mycket av den kapacitetsbrist som finns i järnvägssystemet kan åtgärdas genom ökade satsningar på drift och underhåll, på förlängda mötesplatser för att möjliggöra längre tåg, genom att förstärka broar så att än tyngre laster kan passera, eller genom styrande avgifter som utnyttjar systemet bättre etc. Men utredningen pekar också på att nyinvesteringar är nödvändiga. Ostlänken anses vara en av de absolut mest prioriterade, och sträckan Göteborg-Borås är också bland de viktigaste. Lönsamhetskalkyler visar också att nya sträckningar kan vara mer samhällsekonomiskt effektiva än förstärkningar av befintliga spår, framförallt för att det senare kan orsaka omfattande och långvariga störningar i trafiken. Sådana störningar skulle kunna få återverkningar på trafiken i hela landet. Ökad kapacitet och färre flaskhalsar på järnvägsnätet genom kraftig satsningen på drift och underhåll De föreslagna nyinvesteringarna kommer att möjliggöra större arbetspendling och ett mer miljövänligt resande samtidigt som den frigör kapacitet för ökade godstransporter på befintliga spår. Lika viktigt är att det nuvarande järnvägssystemet återställs till ursprunglig kapacitet efter många år av underinvestering och ökad belastning. Regeringen har sedan 2006 ökat resurserna till drift och underhåll på järnväg med 75 procent och samtidigt fyllt igen de hål som den förra regeringen lämnade efter sig i form av ofinansierade satsningar med räntebetalningar som åt upp betydande delar av utrymmet för att vårda järnvägssystemet. Det befintliga järnvägssystemet har de senaste åren visat på tydliga brister vilket skapat förseningar och andra problem. Sverige har inte råd med att människor inte kan komma till jobbet och att företag förlorar kunder på grund av att järnvägsnätet inte håller tillräcklig standard. Regeringen kommer därför i budgetpropositionen för 2013 föreslå den största ökningen av järnvägsunderhållet någonsin. Den tillfälliga satsningen under 2012 och 2013 permanentas på en hög nivå och jämfört med nuvarande plan ökar underhållet under planperioden med 20 miljarder, eller 30 procent, i fasta priser. Det motsvarar 1,7 miljarder årligen. Den nya ramen för planeringsperioden utgör 85,5 miljarder kronor. Dessutom ger regeringen nu resurser till ett nytt trafikledningssystem som på ett mer effektivt sätt kan styra järnvägstrafiken, och därmed öka kapaciteten ytterligare i systemet. Genom denna ökning kommer nivån på drift och underhåll att bli nära Trafikverkets mest ambitiösa nivå i kapacitetsutredningen, alltså den nivå som krävs för att järnvägsnätet ska återfå sin ursprungliga kapacitet. Detta ger effekter i form av ökad punktlighet och tillförlitlighet för tågtrafiken. 4

6 En märkbart förbättrad standard på järnvägsnätet gör det också försvarbart att höja banavgifterna för operatörerna. Därmed blir resurserna för drift och underhåll ännu större. De nuvarande banavgifterna är mycket låga i ett europeiskt perspektiv, och för låga för att täcka de direkta kostnaderna. Not: Järnvägsunderhåll fördelat på mandatperioder. Detta motsvarar anslagen åren 95-98, 99-02, 03-06, 07-10, 11-14, respektive Vad ska de extra anslagen till drift och underhåll användas till? Resurserna för drift och underhåll kommer att användas för tusentals åtgärder för att höja nivån på järnvägsnätet. Som exempel på underhålls- och reinvesteringsåtgärder kan nämnas underhåll av kontaktledningar och broar, slipning av spår och byte av växlar. Trafikverket har pekat ut ett antal prioriterade järnvägssträckor. Några banor som kan komma ifråga för underhållsåtgärder är exempelvis Södra stambanan (Malmö Höör) och Ostkustbanan (Stockholm-Uppsala). Regeringen förhandlar om andra satsningar för förbättrad infrastruktur Förhandlingar om övriga satsningar pågår. Den samlade infrastruktursatsningen kommer att presenteras i Budgetpropositionen den 20 september och i Infrastrukturpropositionen senare i höst. 5

Situationen i det svenska järnvägsnätet

Situationen i det svenska järnvägsnätet Situationen i det svenska järnvägsnätet TRV 2011/10161A Yta för bild Dokumenttitel: Situationen i det svenska järnvägsnätet Skapat av: [Skapat av] Dokumentdatum: [Dokumentdatum] Dokumenttyp: Rapport DokumentID:

Läs mer

Bilaga 1 Uppdrag till Trafikverket för åtgärdsplanering år 1 12

Bilaga 1 Uppdrag till Trafikverket för åtgärdsplanering år 1 12 Bilaga 1 till beslut III 3 vid regeringssammanträde den 20 december 2012, N2012/6395/TE m.fl. Näringsdepartementet 2012-12-20 Bilaga 1 Uppdrag till Trafikverket för åtgärdsplanering år 1 12 1. Utgångspunkter

Läs mer

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag Beställning från Näringsdepartementet, Transportenheten 2014-02-28 TMALL 0004 Rapport generell v 1.0 Trafikverket 781 89 Borlänge

Läs mer

Yttrande över Kapacitetsutredningen Företrädare för offentlig sektor i de fem nordliga länen

Yttrande över Kapacitetsutredningen Företrädare för offentlig sektor i de fem nordliga länen Yttrande över Kapacitetsutredningen Företrädare för offentlig sektor i de fem nordliga länen Kapacitetsutredningen är ett bra initiativ som i flera avseenden kommer rätt, men på avgörande punkter underskattar

Läs mer

Fler jobb och företag i hela Sverige

Fler jobb och företag i hela Sverige Fler jobb och företag i hela Sverige Inledning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger gemensamt fram en budget för fler jobb, mer kunskap i skolan, högre kvalitet

Läs mer

Bild: Kasper Dudzik. Nyckelstråket. för högre fart på Sverige

Bild: Kasper Dudzik. Nyckelstråket. för högre fart på Sverige Bild: Kasper Dudzik Nyckelstråket för högre fart på Sverige Satsa på det som ger mest och snabbast resultat! Nyckelstråket*, med Västra Stambanan, Mälarbanan och Svealandsbanan, är Sveriges viktigaste

Läs mer

Regional persontrafik i norra Sverige Möjliga strategier på längre sikt

Regional persontrafik i norra Sverige Möjliga strategier på längre sikt Järnvägens roll i transportförsörjningen 2 Regional persontrafik i norra Sverige Möjliga strategier på längre sikt Narvik Riksgränsen Kiruna Gällivare Kiruna-Luleå under 3 timmar Luleå och Kallax flygplats

Läs mer

Gemensamt yttrande över Trafikverkets kapacitetsutredning

Gemensamt yttrande över Trafikverkets kapacitetsutredning Till Trafikverket Gemensamt yttrande över Trafikverkets kapacitetsutredning Trafikverket har berett MalmöLundregionens kommuner (Malmö, Lund, Vellinge, Lomma, Kävlinge, Staffanstorp, Eslöv, Höör, Trelleborg,

Läs mer

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö 2 2014-04-22 Det är det här det handlar om! Beställning från Näringsdepartementet Beställning: PM 2014-01-08 från Näringsdepartementet, Transportenheten Ett

Läs mer

Botniabanan och järnvägen längs Norrlandskusten

Botniabanan och järnvägen längs Norrlandskusten Botniabanan och järnvägen längs Norrlandskusten hur har det blivit och vad har det kostat? RiR 2011:22 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

FRÅN TÅGKAOS TILL ORDNING OCH REDA

FRÅN TÅGKAOS TILL ORDNING OCH REDA FRÅN TÅGKAOS TILL ORDNING OCH REDA Miljöpartiets förslag till åtgärder för ett effektivt och robust järnvägssystem Miljöpartiet de Gröna Sidan 2 av 6 NIO PUNKTER FÖR ETT ROBUST JÄRNVÄGSSYSTEM De senaste

Läs mer

Förslag till Regional infrastrukturplan för Halland 2014 2025

Förslag till Regional infrastrukturplan för Halland 2014 2025 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-11-07 RS130045 Jeanette Larsson, Avdelningschef Avdelning Infrastruktur 0722-44 79 87 Regionstyrelsen Förslag till Regional infrastrukturplan

Läs mer

Övergripande infrastrukturstrategi Del 1, Södertälje kommun 2008-2015

Övergripande infrastrukturstrategi Del 1, Södertälje kommun 2008-2015 SÖDERTALIE Tjänsteskrivelse okommunstyrelsens KONTOR 2008-11-01 Peter Unnerstedt Infrastruktur- och näringslivsstrateg 08-523 043 10 peter.unnerstedt@sodertalje.se Kommunstyrelsen Övergripande infrastrukturstrategi

Läs mer

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget: 20 000 nya studentbostäder Sedan 2006 har över en kvarts miljon fler människor fått ett jobb att gå till. Det här är bara början. Vi

Läs mer

Länstransportplan för Blekinge 2014-2025

Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 Fastställd 2014-06-11 Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 1 Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 Region Blekinge Dnr: 501-119-2013 Fastställd av regionstyrelsen

Läs mer

Rätt funktion på rätt plats

Rätt funktion på rätt plats SAMMANFATTANDE RAPPORT Rätt funktion på rätt plats Remissversion 2014-10-06 Trafikverket Postadress: 781 89 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 Dokumenttitel: Sammanfattande

Läs mer

Future Transport. Så vill trafikverken satsa på svensk infrastruktur. Spanien och Kina storsatsar på höghastighetståg

Future Transport. Så vill trafikverken satsa på svensk infrastruktur. Spanien och Kina storsatsar på höghastighetståg Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Nr 3 2009 Så vill trafikverken satsa på svensk infrastruktur Spanien och Kina storsatsar på höghastighetståg Toppseminarier under Elmia Nordic Rail och Elmia

Läs mer

Bygg bort arbetslösheten

Bygg bort arbetslösheten Bygg bort arbetslösheten En rapport om investeringar i trafikinfrastruktur och bostäder För sysselsättning och hållbar tillväxt Problem, behov och åtgärdsförslag 1 2 Förord Sverige har levt med hög arbetslöshet

Läs mer

Nordisk infrastruktur

Nordisk infrastruktur Nordisk infrastruktur Anteckningar från konferensen i Helsingborg, 23 september 2009 Inledning och välkomsthälsning Jerker Swanstein, regionstyrelsens ordförande, Region Skåne Jerker Swanstein inledde

Läs mer

Den svenska järnvägen om orsakerna och kostnaderna för bristfällig politik

Den svenska järnvägen om orsakerna och kostnaderna för bristfällig politik Den svenska järnvägen om orsakerna och kostnaderna för bristfällig politik Av: Kristoffer Arvidsson Thonäng Sammanfattning En fungerande infrastruktur utgör samhällets ryggrad. Den bygger samman samhället

Läs mer

Bilaga 4. Yttrande över nuvarande kapacitetstilldelning, KTH

Bilaga 4. Yttrande över nuvarande kapacitetstilldelning, KTH bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2012-1453 rir 2013:18 Bilaga 4. Yttrande över nuvarande kapacitetstilldelning, KTH Tågförseningar orsaker, ansvar och åtgärder? (RiR 2013:18) KTH Järnvägsgrupp 2013-09-20

Läs mer

Future Transport. Delade meningar om Hamnstrategiutredningen. Branschen kräver satsningar på infrastruktur EU finansierar nordiska projekt

Future Transport. Delade meningar om Hamnstrategiutredningen. Branschen kräver satsningar på infrastruktur EU finansierar nordiska projekt Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia nr. 1 2008 Delade meningar om Hamnstrategiutredningen Branschen kräver satsningar på infrastruktur EU finansierar nordiska projekt Ledare Vad innehåller paketet?

Läs mer

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad 1 (6) Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad Hela programmet finns på: http://www.framtidensgruvochmineral.se/program/ Rullande

Läs mer

2013-08-23 Dnr 342-1962-13. Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion

2013-08-23 Dnr 342-1962-13. Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion 2013-08-23 Dnr 342-1962-13 Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion 1 Sammanfattning Kompletteras i slutversionen 2 Förord Kompletteras i slutversionen 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder förslag på lösningar fram till år 2025 och utblick mot år 2050 Remissversion huvudrapport Förord Kommer till slutversionen. 2 Sammanfattning Kommer

Läs mer

Godstrafik på järnväg

Godstrafik på järnväg Godstrafik på järnväg åtgärder för ökad kapacitet på lång sikt Underlagsrapport till statens offentliga utredning om fossilfri fordonstrafik Oskar Fröidh TRITA-TSC-RR 13-003 ISBN 978-91-87353-08-6 KTH

Läs mer

Höghastighetståg affärsmässighet och samhällsnytta

Höghastighetståg affärsmässighet och samhällsnytta Mitt tåg har ett lekrum, en restaurang, sängar som man kan sova där, det kostar 50 kr att åka någonstans. Det ser ut som ett hus. Det åker på gräs. Det har ett regnskydd på taket. Man får måla på väggarna.

Läs mer

- utbyggnad av Mälarbanan mellan Kallhäll och Tomteboda

- utbyggnad av Mälarbanan mellan Kallhäll och Tomteboda VAD KOSTAR DET ATT VÄNTA? - utbyggnad av Mälarbanan mellan Kallhäll och Tomteboda MDKR 13,5 Stockholms läns landsting - Tillväxt, miljö och regionplanering, Regionförbundet Uppsala, Västerås, Enköping,

Läs mer

Det är möjligt att med fyra år tidigarelägga Ostlänken, till 2010. både ett järnvägs- och samhällsbygge

Det är möjligt att med fyra år tidigarelägga Ostlänken, till 2010. både ett järnvägs- och samhällsbygge Det är möjligt att med fyra år tidigarelägga Ostlänken, till 2010 både ett järnvägs- och samhällsbygge 1 Förord Den 20 december 2005 tog regeringen beslutet om att utse undertecknad som förhandlingsperson

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Persontrafikmarknaden - Bilaga 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Persontrafikmarknaden - Bilaga 1 Nya Tåg i Sverige Bilaga 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Persontrafikmarknaden - Bilaga 1 1. Marknad för höghastighetståg i Sverige... 2 1.1. Vad är höghastighetståg?... 2 1.2. Vad krävs för att bygga höghastighetståg

Läs mer