Åtgärdsvalsstudie stråket Stockholm Oslo Workshop 26 september 2017 Oslo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åtgärdsvalsstudie stråket Stockholm Oslo Workshop 26 september 2017 Oslo"

Transkript

1 TMALL 0141 Presentation v 1.0 Åtgärdsvalsstudie stråket Stockholm Oslo Workshop 26 september 2017 Oslo

2 2 Välkommen till Workshop 4

3 Dagordning 10:00 Välkomna, Ove Skovdahl, Jernbanedirektoratet 10:10 Inledning 10:20 Genomfört arbete 10:30 Föreslagna åtgärder 2030/ :10 Parallella processer 11:40 Lunch 12:30 WS - Föreslagna åtgärder 13:30 Redovisning WS 14:15 Arbetet fram till slutrapport 14:30 Fika 15:00 Fortsatt samverkan 16:00 Tack för idag 3

4 Processen Förstå situationen Pröva åtgärder Rekommendera Förutsättningar Brister Målbild Åtgärder 1-4 Effekter/ Måluppfyllelse 19/9 13/10 maj 2017 WS 1 WS 2 WS 3 okt 2017 WS 4 del 1 del 2 4

5 Åtgärdsvalsstudie inom stråket Stockholm Oslo Projektledare Trafikverket Intressenter/deltagare Norska Jernbanedirektoratet och Statens vegvesen, regioner, kommuner, kollektivtrafikmyndigheter, handelskammare, m fl berörda aktörer. Projekttid våren 2016 till hösten

6 6 Avgränsning

7 Organisation Projektgrupp Trafikverket, Region Örebro län, Region Värmland Beredningsgrupp Trafikverket, Region Örebro län, Region Värmland Styrgrupp Trafikverket, Jernbanedirektoratet, Statens vegvesen och berörda svenska regioner i stråket 7

8 Bakgrund till studien Bristande tillgänglighet och punktlighet för personresor Oslo Stockholm Stor andel tunga godstransporter på stråket mellan Oslo och Stockholm 8

9 Mål med studien Samla befintlig kunskap och öka den kollektiva kunskapen. Identifiera problem och brister. Gemensam målbild. Förslag på rekommenderade övergripande åtgärder/åtgärdsmix (inte val av korridorer). Visa på områden med behov av fortsatta fördjupade utredningar. Fokus på värdeskapande och nyttor. 9

10 Parallella processer Arbete med svensk nationell transportplan Planförslag på remiss Samlad effektbedömning Nationell transportplan fastställs våren 2018 Ekonomisk planeringsprocess Vad är problemet? ank Brister Vad kan vi göra åt det? Åtgärdsval Hur ska vi göra det? Fysiska planeringsprocessen 10

11 Parallella processer forts Arbete med norsk nationell transportplan Beslut av Stortinget juni 2017 Vad är problemet? Brister Vad kan vi göra åt det? Åtgärdsval 11

12 Parallella processer forts Oslo-Stockholm 2.55 AB Nobelforum i Örebro 30 maj med högt uppsatta representanter längs stråket. Nyttoanalys för stråket motsvarande den som görs i Sverigeförhandlingen. Trafikverket kvalitetssäkrar. RFI för att hitta möjliga medfinansiärer. Seminarier i Almedalen. Brister 12

13 13 Återkoppling till del 1

14 Återkoppling Brister Brister Mål Mål Åtgärder Åtgärder 14

15 Varför gör vi åtgärdsvalsstudien? Utpekat behov i nationella transportplan Mellan Stockholm och Oslo finns ett antal brister i infrastrukturen: Låg tillgänglighet. Bristande punktlighet för personresor. Bristande trafiksäkerhet då stora mängder gods transporteras på en i delar hårt belastad infrastruktur. 15

16 Avgränsningar Person och godstrafik Långväga och regionala transporter Väg och järnväg Detaljeringsnivå 16

17 17 Rekommenderad linjesträckning 2040

18 Rekommenderad linjesträckning 2040 forts Motiv Rekommenderad linje möter långsiktigt mål för både ändpunktsmarknad och regionala delmarknader Dessutom Ansträngd kapacitet på Västra stambanan Marknadsunderlaget större längs Mälarbanan 18

19 Stråket Stockholm Oslo Inom stråket Stockholm-Oslo bor 3,4 miljoner människor fördelat på cirka 50 kommuner och 9 arbetsmarknadsområden Oslo 420 km Stockholm 19

20 Tydligt fokus på järnvägen vid workshoppar Utpekade brister 19 järnväg, 7 väg, 7 trafikslagsövergripande Föreslagna åtgärder 60 järnväg, 25 väg, 16 trafikslagsövergripande 20

21 Utpekade mål för väg 2030 Trafiksäkerhet och tillgänglighet ska bibehållas Trafiksäkerhet och tillgänglighet ska bibehållas. Öka tillgänglighet på sträckor som bedöms vara i behov av det. 21

22 Utpekade mål för järnväg 2030 Avsedd funktionalitet ska återställas. Nyttjandet av järnvägen ska effektiviseras. Järnvägens kapacitet ska succesivt utvecklas för att möta efterfrågan Max tre timmars restid mellan Stockholm och Oslo. Konkurrenskraftiga restider mellan stråkets nodstäder. En turtäthet i nivå med ett attraktivt transportsystem. 22

23 Mål för åtgärder Måltrappan för järnväg Typ av åtgärd Kortare restider Nya järnvägslänkar Bygg ut befintlig järnväg Underhåll Trimning Trafikering Säkerställ funktion Mer kapacitet Bättre kvalitet Målår 23

24 Från måltrappa till utbyggnadsstrategi Större åtgärder som genomförs på kort sikt ska även bidra till måluppfyllnad på lång sikt 24

25 Del 2 av åtgärdsvalsstudien Preciserade mål Förslag åtgärder SEB Rek. åtgärder 25

26 Vägåtgärder 9 1. E18 Köping Västjädra, ingår i förslag till NTP 2. E20 Kungsör, tidigare utredd 3. Genomgående busstrafik Örebro-Karlstad 4. E18 Karlskoga framkomlighet, trafiksäkerhet 5. E18 Karlstad framkomlighet 6. E18 Grums, framkomlighet, trafiksäkerhet 7. E18 Valnäs Töcksfors kapacitet, trafiksäkerhet 8. Rv61 kapacitet, trafiksäkerhet 9. E16 Kongsvinger - Klöfta

27 Objekt från åtgärdslistan (del 1) som inte hanteras Cirka 30 åtgärdsförslag enligt steg 3 och 4 togs fram i ÅVS-arbetets första del. Flera av kommer inte att hanteras inom ÅVS del 2. I rapporten motiveras varför avfärdade redan på gång hänvisas till ett fortsatt arbete 27

28 Preciserade mål för järnväg 2030 Preciserade mål Förslag åtgärder SEB Rek. åtgärder 28

29 Preciserade mål för järnväg 2030 Trafik Punktlighet Restider 29

30 Mål för Värmlandsbanan 2030 Trafik Idag (2017) Mål 2030 Kil Karlstad Karlstad Kristinehamn ca 95 enkelturer dygn ca 75 enkelturer dygn +30 procent +30 procent Punktlighet 92 procent 95 procent Restid 47 min 40 min 30

31 Mål för Örebro Västerås 2030 Idag Mål 2030 Trafik 5 dt/timme +40 procent Punktlighet 88 procent 95 procent Restid 50 min 48 min 31

32 Föreslagna åtgärder Preciserade mål Förslag åtgärder SEB Rek. åtgärder 32

33 Kapacitetsanalys för att identifiera åtgärdsförslag Övergripande nivå. Endast linjekapacitet, dvs inte krav på stationer. Avgränsat utbredningsområde i ett järnvägssystem. Restidskrav på delsträckor 2040 är okänt. 33

34 Kapacitetsanalys för att hitta rätt åtgärdsförslag exempel Värmlandsbanan Kristinehamn Karlstad Kil Konflikter Befintligt dubbelspår

35 Nuläge: Kristinehamn Kil ca 95 tåg/dag ca 75 tåg/dag 35

36 36 Drift och underhåll: Kristinehamn Kil

37 Prio 1, 2030 (Kapacitet): Kristinehamn Kil 37

38 38 Prio 1 och 2, 2030 (Kapacitet, restid och punktlighet): Kristinehamn Kil

39 : Kristinehamn Kil

40 40 Nuläge: Örebro Västerås

41 41 Drift och underhåll: Örebro Västerås

42 42 Kapacitet 2030: Örebro Västerås

43 43 Prio 1 och 2, 2030 (Kapacitet, restid och punktlighet): Örebro Västerås

44 : Örebro Västerås

45 Korridoralternativ för Nobelbanan km 45

46 46 Tidigare studerade korridorer för Gränsbanan

47 Stockholm Västerås Örebro Kristinehamn Karlstad Arvika Lilleström Oslo Stockholm Oslo 2040 (via Björkelangen) 47

48 Stockholm Oslo 2040 (via Björkelangen) Snabbtåg Alternativ 1 Kungsängen Västerås Västerås Örebro Örebro Kristinehamn Kristinehamn Arvika Arvika Lilleström Lilleström Oslo Restid: 3: km/h kapacitetsåtgärder ny järnväg 250 km/h kapacitetsåtgärder ny järnväg 250 km/h 200 km/h Alternativ 2 Kungsängen Västerås 250 km/h Västerås Örebro kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder Örebro Kristinehamn ny järnväg 250 km/h Kristinehamn Arvika kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder Arvika Lilleström ny järnväg 250 km/h Lilleström Oslo 200 km/h Restid: 2:55 48

49 49 Stockholm Oslo (via Björkelangen), Alternativ 2 Snabbtåg

50 Samlad effektbedömning (SEB) Genomförs enligt mall 0395, dvs Övergripande beskrivning ingen kvantifiering av nyttor kortare beskrivning av förväntade nyttor grov kostnadskalkyl Den samlade effektbedömningen ska svara på om åtgärden kan ses om rimlig att genomföra ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. SEB genomförs för: Järnväg Örebro Västerås 2030 Järnväg Kristinehamn Kil 2030 Järnväg Stockholm Oslo 2040 Väg E18 Valnäs Töcksfors

51 51 Parallella processer Nationell plan för transportsystemet

52 Den fortsatta processen Planförslag på remiss Samlad effektbedömning Regionala planer lämnas in 31 januari Nationell transportplan fastställs våren

53 Uppdrag och utgångspunkter Transportpolitiska mål, infrastrukturproposition och direktiv Samhällsutmaningar Investeringar i nationell plan Nationella eller regionala brister i relation till transportpolitiska mål Fyrstegsprincipen 53

54 Samhällsutmaningar Omställningen till ett av världens första fossilfria välfärdsländer Investeringar för ett ökat bostadsbyggande Förbättra förutsättningarna för näringslivet Förstärka sysselsättningen i hela landet Ta höjd för och utnyttja digitaliseringens effekter och möjligheter Ett inkluderande samhälle 54

55 622,5 miljarder Utveckling 333,5 mdr kr Vidmakthållande väg 164 mdr kr Vidmakthållande järnväg 125 mdr + 90 mdr kr från trängselskatter, lån, infrastrukturavgifter, banavgifter och olika former av medfinansiering. 55

56 Fördelning av namngivna investeringar Nya objekt, statlig ram Nya objekt, Trängsel och infra.avgift Nya objekt, medfin. Pågående eller bundna: 121 mdr kr I plan Ej bundna objekt, medfin. Bundna objekt, statlig ram Ej bundna: 31 mdr kr Nya objekt: 41 mdr kr Ej bundna objekt, statlig ram Bundna objekt, medfin. Bundna objekt, Trängsel och infra.avgift Utöver planeringsramen tillkommer medel från trängselskatter, lån, infrastrukturavgifter, banavgifter och olika former av medfinansiering totalt cirka 90 miljarder kronor. 56

57 57 Trafikslagsövergripande stråk med stor relevans för godstransporter

58 58 Viktiga nationella stråk för långväga persontrafik

59 Utpekad brist Stockholm riksgränsen Oslo Utpekad utifrån - kapacitetsproblem och långa restider 59

60 Namngivna reinvesteringar E Uppställningsspår, Örebro S Namngivna investeringar 13 E18 Köping-Västjädra 17 Laxå Bangårdsombyggnad 60

61 Namngivna reinvesteringar D Värmlandsbanan, Laxå-Kil spårbyte Namngivna investeringar 3 Vänersjöfarten, Trollhätte kanal/göta älv 4 Kil-Laxå mötesstationer 5 Laxå-Arvika ökad kapacitet Vid utökad ram E18 Valnäs-Riksgränsen Karlstad godshantering, etapp 4 61

62 Trimningsåtgärder Kostar mindre än 100 miljoner kronor. Mindre och effektiva åtgärder för att utveckla och förbättra transportsystemets funktion. Åtgärderna stödjer fyrstegsprincipen i och med att åtgärderna främst ligger i steg 2 (optimera) och 3 (bygg om). Åtgärderna planeras och prioriteras i Trafikverkets årliga verksamhetsplanering mnkr till trimningsåtgärder för bättre tillgänglighet. 62

63 Konkurrenskraftigt näringsliv Bärighet på väg och längre tyngre tåg Näringslivspott Åtgärder sjöfart, ex. malmporten, slussar Södertälje och Trollhätte kanal 63

64 Ny teknik Från analogt till digitalt Nytt signalsystem Mer digitaliserad övervakning 64

65 Digitalisering och ny teknik Bättre nyttjad kapacitet på järnväg Utveckling för mer automatiserad sjöfart och luftfart 65

66 66 Tack för idag

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Åtgärdsvalsstudie för stråket Stockholm Oslo

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Åtgärdsvalsstudie för stråket Stockholm Oslo TMALL 0141 Presentation v 1.0 Åtgärdsvalsstudie för stråket Stockholm Oslo Avgränsningar Person och godstrafik Långväga och regionala transporter Väg och järnväg Detaljeringsnivå 2 Processen Förstå situationen

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) stråket Stockholm Oslo

Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) stråket Stockholm Oslo TMALL 0141 Presentation v 1.0 Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) stråket Stockholm Oslo Jan Lindgren 2017-05-23 Var är vi? Åtgärdsvalsstudie - vad är det? Syftet med en åtgärdsvalsstudie är att med 4-stegsprincipen

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) stråket Stockholm Oslo

Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) stråket Stockholm Oslo Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) stråket Stockholm Oslo TMALL 0141 Presentation v 1.0 Jan Lindgren 2017-05-09 Åtgärdsvalsstudie inom stråket Stockholm Oslo Projektledare Trafikverket Intressenter/deltagare Norska

Läs mer

Trafikverkets förslag till Nationell plan

Trafikverkets förslag till Nationell plan Trafikverkets förslag till Nationell plan 2018-2029 TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Länsdelsmöten Värmland hösten 2017 622,5 miljarder Utveckling 333,5 mdr kr Vidmakthållande väg 164 mdr kr Vidmakthållande

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet

Förslag till nationell plan för transportsystemet TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 Kompl. med bilder Sven Hunhammar KNEG, 20170918 Uppdrag och utgångspunkter Transportpolitiska mål, infrastrukturproposition

Läs mer

Klimateffekter av Nationell plan för transportsystemet. Sven Hunhammar, Måldirektör miljö och hälsa, Kompl. med bilder

Klimateffekter av Nationell plan för transportsystemet. Sven Hunhammar, Måldirektör miljö och hälsa, Kompl. med bilder Klimateffekter av Nationell plan för transportsystemet Kompl. med bilder TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Sven Hunhammar, Måldirektör miljö och hälsa, 2018-05-03 Hur kan utsläppen minska i transportsektorn:

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet

Förslag till nationell plan för transportsystemet TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 Kompl. med bilder Uppdrag och utgångspunkter Transportpolitiska mål, infrastrukturproposition och direktiv

Läs mer

Lena Erixon generaldirektör Trafikverket

Lena Erixon generaldirektör Trafikverket Lena Erixon generaldirektör Trafikverket 1 Modernt, effektivt och hållbart transportsystem 2 Från ägarens mål till genomförande Strategisk dialog banarbeten Tidig dialog banarbeten Fastställd tågplan Transportpolitiska

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet augusti Kompl. med bilder. TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.

Förslag till nationell plan för transportsystemet augusti Kompl. med bilder. TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1. TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 Kompl. med bilder 31 augusti 2017 Modernt, effektivt och hållbart transportsystem 2 Uppdrag och utgångspunkter

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet

Förslag till nationell plan för transportsystemet TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 Kompl. med bilder Hur blev det och vad händer? Peter Bernström Trafikverket Region Syd Uppdrag och utgångspunkter

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet november Kompl. med bilder. TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.

Förslag till nationell plan för transportsystemet november Kompl. med bilder. TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1. Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 Kompl. med bilder TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 15 november 2017 Uppdrag och utgångspunkter Transportpolitiska mål, infrastrukturproposition

Läs mer

Planering för samhällsutveckling och åtgärdsvalsstudier i tidig planering Annica Lindström, Planering

Planering för samhällsutveckling och åtgärdsvalsstudier i tidig planering Annica Lindström, Planering Planering för samhällsutveckling och åtgärdsvalsstudier i tidig planering Annica Lindström, Planering 1 2 Nära vardagen där det händer Så här arbetar vi Ekonomisk planeringsprocess Planläggningsprocessen

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet Ägarens mål och krav Långsiktig styrning Operativ styrning

Förslag till nationell plan för transportsystemet Ägarens mål och krav Långsiktig styrning Operativ styrning Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 Transportpolitiska mål Inriktningsplanering Infrastrukturproposition 12 års sikt Åtgärdsplanering Nationell plan Regionala planer 12 års sikt

Läs mer

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Remisskonferens Region Uppsala 25 augusti 2017

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Remisskonferens Region Uppsala 25 augusti 2017 TMALL 0141 Presentation v 1.0 Remisskonferens Region Uppsala 25 augusti 2017 Transportpolitiska mål Inriktningsplanering Infrastrukturproposition 12 års sikt Åtgärdsplanering Nationell plan Regionala planer

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet SNS 13 december Lena Erixon, Generaldirektör. Kompl. med bilder

Förslag till nationell plan för transportsystemet SNS 13 december Lena Erixon, Generaldirektör. Kompl. med bilder TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 Kompl. med bilder SNS 13 december 2017 Lena Erixon, Generaldirektör Modernt, effektivt och hållbart

Läs mer

Svar på remiss om förslag till nationell plan för transportsystemet

Svar på remiss om förslag till nationell plan för transportsystemet Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE Kommunledningskontoret 2017-10-26 Dnr KS 2017/252 Margareta Persson, utredare margareta.persson@hammaro.se 054-51 52 83 Kommunstyrelsen Svar på remiss om förslag till nationell

Läs mer

Hässleholm 18 maj Andreas Åkerblad Chef Samhällsplanering Trafikverket Region Syd

Hässleholm 18 maj Andreas Åkerblad Chef Samhällsplanering Trafikverket Region Syd Hässleholm 18 maj Andreas Åkerblad Chef Samhällsplanering Trafikverket Region Syd Nationella, regionala och kommunala planer- Hur tas planerna fram? Vem ansvarar för vad? Hur prioriteras åtgärderna? osv

Läs mer

Trafikverkets arbete med Nationell Transportplan och ny plan för åren Christian Mineur. Strategisk planering, Trafikverket region Öst

Trafikverkets arbete med Nationell Transportplan och ny plan för åren Christian Mineur. Strategisk planering, Trafikverket region Öst Trafikverkets arbete med Nationell Transportplan och ny plan för åren 2018-2029 Christian Mineur Strategisk planering, Trafikverket region Öst 2 3 Storregionala samband i Stockholm-Öst 4 Pågående projekt

Läs mer

Infrastruktur för framtiden innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling 2016/17:21. Kort sammanfattning

Infrastruktur för framtiden innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling 2016/17:21. Kort sammanfattning TMALL 0141 Presentation v 1.0 Infrastrukturproposition Infrastruktur för framtiden innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling 2016/17:21 Kort sammanfattning Direktiv för åtgärdsplaneringen

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet Jimmy Grandin Trafikverket 25 oktober Kompl. med bilder

Förslag till nationell plan för transportsystemet Jimmy Grandin Trafikverket 25 oktober Kompl. med bilder TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 Kompl. med bilder Jimmy Grandin Trafikverket 25 oktober 2017 Modernt, effektivt och hållbart transportsystem

Läs mer

Konferens i Stockholm 28 november Göteborg-Oslo. Håkan Persson Enhetschef Strategisk Planering Trafikverket. Kompl. med bilder

Konferens i Stockholm 28 november Göteborg-Oslo. Håkan Persson Enhetschef Strategisk Planering Trafikverket. Kompl. med bilder TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Konferens i Stockholm 28 november Göteborg-Oslo Kompl. med bilder Håkan Persson Enhetschef Strategisk Planering Trafikverket Hur lyfts frågan om gränsöverskridande

Läs mer

Infrastruktur för framtiden

Infrastruktur för framtiden Foto: Mostphotos Infrastruktur för framtiden Innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling Prop. 2016/17:21 Anna Johansson Isabella Lövin Ny nationell plan 2018 2029 Regeringsuppdrag

Läs mer

Remissvar - Förslag till Nationell plan för transportsystemet

Remissvar - Förslag till Nationell plan för transportsystemet Näringsdepartementet n.nationellplan@regeringskansliet.se Remissvar NTP 2018-2029 N2017/05430/TIF Örebro kommun Remissvar - Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 Örebro kommun lämnar

Läs mer

Yttrande över remiss Förslag till nationell plan för transportsystemet

Yttrande över remiss Förslag till nationell plan för transportsystemet Rasmus L Persson, 0322-600 658 rasmus.persson@vargarda.se YTTRANDE 1(5) Er referens N2017/05430/TIF Regeringskansliet Näringsdepartementet 105 33 Stockholm n.regestrator@regeringskansliet.se n.nationellplan@regeringskansliet.se

Läs mer

Regeringen Beslut om inriktning och budgetramar

Regeringen Beslut om inriktning och budgetramar Regeringen Beslut om inriktning och budgetramar Trafikverket Nationell plan för transportsystemet Länsstyrelse/Region Länsplan för regional transportinfrastruktur Trafikverket är utförare av båda planerna

Läs mer

Åtgärdsplanering KTH Järnvägsgruppen Rolf Haraldsson. TMALL 0141 Presentation v 1.0

Åtgärdsplanering KTH Järnvägsgruppen Rolf Haraldsson. TMALL 0141 Presentation v 1.0 Åtgärdsplanering 2018-2029 KTH Järnvägsgruppen 2017-05-17 TMALL 0141 Presentation v 1.0 Rolf Haraldsson Från ägarens mål till genomförande Transportpolitiska mål 12 års sikt Åtgärdsplanering Nationell

Läs mer

Åtgärdsplaneringen och ny Nationell plan 2014-2025. Ylva Gustafsson Höjer

Åtgärdsplaneringen och ny Nationell plan 2014-2025. Ylva Gustafsson Höjer Åtgärdsplaneringen och ny Nationell plan 2014-2025 Ylva Gustafsson Höjer Kapacitetsbrister kan inte byggas bort Kraftigt förväntad trafikökning till år 2050 Att enbart bygga nytt löser inte kapacitetsproblemen

Läs mer

REMISSVAR AVSEENDE FÖRSLAG TILL NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET (N2017/05430/TIF) Synpunkter som Region Västmanland vill framföra:

REMISSVAR AVSEENDE FÖRSLAG TILL NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET (N2017/05430/TIF) Synpunkter som Region Västmanland vill framföra: 1 (5) Regionkontoret Centrum för regional utveckling Jessica Cedergren REMISSVAR AVSEENDE FÖRSLAG TILL NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET 2018-2029 (N2017/05430/TIF) Region Västmanland lämnar följande

Läs mer

Partnerskap Bergslagsbanan. Ledningsgrupp

Partnerskap Bergslagsbanan. Ledningsgrupp Partnerskap Bergslagsbanan Ledningsgrupp 2010-01-20 Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av sekreterare och en justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet

Läs mer

Nationell plan för transportsystemet Lennart Andersson Direktör Region Syd, Trafikverket

Nationell plan för transportsystemet Lennart Andersson Direktör Region Syd, Trafikverket Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 Lennart Andersson Direktör Region Syd, Trafikverket 1 Nationell plan Jönköpings län 2014-2025 26/47 Månseryd-Mullsjö Mötesseparering 2+1. Entreprenör NCC.

Läs mer

Genomgång av Nationell plan. Region syd TMALL 0141 Presentation v 1.0

Genomgång av Nationell plan. Region syd TMALL 0141 Presentation v 1.0 Genomgång av Nationell plan Region syd TMALL 0141 Presentation v 1.0 2018-09-28 Nationell planering för region syd Agenda Modernt, effektivt och hållbart transportsystem Uppdrag och utgångspunkter Förändringar

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie. Förbättrad tillgänglighet inom stråket Stockholm Oslo. Slutrapport, november 2017 Ärendenummer: TRV 2017/14854

Åtgärdsvalsstudie. Förbättrad tillgänglighet inom stråket Stockholm Oslo. Slutrapport, november 2017 Ärendenummer: TRV 2017/14854 Åtgärdsvalsstudie Förbättrad tillgänglighet inom stråket Stockholm Oslo Slutrapport, november 2017 Ärendenummer: TRV 2017/14854 2 (57) Dokumenttitel: Åtgärdsvalsstudie Förbättrad tillgänglighet inom stråket

Läs mer

Förberedelser inför åtgärdsplanering Regionsamverkan Sydsverige TMALL 0141 Presentation v 1.0

Förberedelser inför åtgärdsplanering Regionsamverkan Sydsverige TMALL 0141 Presentation v 1.0 TMALL 0141 Presentation v 1.0 Förberedelser inför åtgärdsplanering 2018-2029 Regionsamverkan Sydsverige 2016-06-27 Från ägarens mål till genomförande Transportpolitiska mål 12 års sikt Åtgärdsplanering

Läs mer

Trafikverkets arbete med Nationell plan 2014-2025 2013-02-28

Trafikverkets arbete med Nationell plan 2014-2025 2013-02-28 Trafikverkets arbete med Nationell plan 2014-2025 2013-02-28 Jörgen Einarsson Britta Johnson Innehåll Trafikverkets uppdrag Tidplan Ekonomiska ramar Regeringens direktiv Innehåll i nuvarande plan Medfinansiering

Läs mer

It s a long road to Sth Oslo.or? *Inriktningsplanering *Gemensam bild *Åtgärdsvalsstudie övergripande på nationell nivå

It s a long road to Sth Oslo.or? *Inriktningsplanering *Gemensam bild *Åtgärdsvalsstudie övergripande på nationell nivå It s a long road to Sth Oslo.or? *Inriktningsplanering *Gemensam bild *Åtgärdsvalsstudie övergripande på nationell nivå 2015-11-12 TMALL 0141 Presentation v 1.0 Christer Karlsson Transport-, tillväxt-,

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet augusti Kompl. med bilder. TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.

Förslag till nationell plan för transportsystemet augusti Kompl. med bilder. TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1. Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 Kompl. med bilder TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 31 augusti 2017 Modernt, effektivt och hållbart transportsystem 2 Uppdrag och utgångspunkter

Läs mer

Modernt, effektivt och hållbart transportsystem

Modernt, effektivt och hållbart transportsystem Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 Kompl. med bilder TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 31 augusti 2017 Modernt, effektivt och hållbart transportsystem 2 1 Uppdrag och utgångspunkter

Läs mer

Workshop om åtgärdsplaneringen i Skåne. Nationell långsiktig plan 2010-2021

Workshop om åtgärdsplaneringen i Skåne. Nationell långsiktig plan 2010-2021 Workshop om åtgärdsplaneringen i Skåne Nationell långsiktig plan 2010-2021 Benny Nilsson Vägverket Britt-Mari Grafström Banverket Den övergripande processen Åtgärdsplanering Inriktningsplanering Infrastruktur

Läs mer

Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden

Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden Jan Lindgren, Trafikverket 1 2015-02-24 Åtgärdsval vad, varför? När ett problem i transportsystemet identifierats påbörjas ett åtgärdsval. Åtgärdsval

Läs mer

Kommunförbundet Skåne TC-konferens

Kommunförbundet Skåne TC-konferens TMALL 0141 Presentation v 1.0 Kommunförbundet Skåne TC-konferens 2015-11-06 Peter Bernström PLsys Transport-, tillväxt-, bostadspolitiska m fl mål Ta fram inriktningsunderlag till kommande planperiod (2018-2029)

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

En Bättre Sits. Kristoffer Tamsons (M), ordförande Bertil Kinnunen (S), vice ordförande

En Bättre Sits. Kristoffer Tamsons (M), ordförande Bertil Kinnunen (S), vice ordförande En Bättre Sits Kristoffer Tamsons (M), ordförande Bertil Kinnunen (S), vice ordförande Patrik Åhnberg, Länsstyrelsen Stockholm Jenny Lundström (MP), Region Uppsala Monica Johansson (S), Landstinget Sörmland

Läs mer

Remiss av Förslag till nationell plan för transportsystemet

Remiss av Förslag till nationell plan för transportsystemet 6. STOHAB 2017-10-17 Till Stockholms Hamn AB:s styrelse Remiss av Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2019 Ärendet Stockholms Hamnar har tagit emot remissen av Förslag till nationell

Läs mer

2 kommuner, fem regioner och näringslivet i samverkan

2 kommuner, fem regioner och näringslivet i samverkan 2 kommuner, fem regioner och näringslivet i samverkan Antal tåg i Sverige per år / 2015 Trafikering 958 000 tåg/år Stockholm Malmö 508 000 tåg/år 52% Övriga banor 450 000 tåg/år 48% 1. Underhållet-dagens

Läs mer

En ny generation järnväg

En ny generation järnväg TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 En ny generation järnväg Trafikverkets arbete med höghastighetsjärnväg Peter Uneklint Programchef, En ny generation järnväg 2016 Infrastrukturpropositionen 11 oktober

Läs mer

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv Bertil Hallman SVäpl Projektledare Bertil Hallman Långsiktig planerare Samhälle Region Väst Projektledare för Stråkstudie Vänersjöfartens

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet

Förslag till nationell plan för transportsystemet 1(7) Samhällsbyggnad Kester Gibson Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018 2029 Dnr: N2017/05430/TIF Ärendet Förslag till nationell plan för transportsystemet

Läs mer

Vad gör Trafikverket i trafiksäkerhetsarbetet. TMALL 0141 Presentation v 1.0. Ylva Berg, Gdks

Vad gör Trafikverket i trafiksäkerhetsarbetet. TMALL 0141 Presentation v 1.0. Ylva Berg, Gdks Vad gör Trafikverket i trafiksäkerhetsarbetet Väg? TMALL 0141 Presentation v 1.0 Ylva Berg, Gdks 2 GD beslut 2016: Stärkt säkerhetsorganisation Stärkt säkerhetskultur Stärkt säkerhetsarbete 3 Vad gör Trafikverket

Läs mer

Systemanalys Gävle-Göteborg

Systemanalys Gävle-Göteborg Vision Bergslagsbanan och Systemanalys Gävle-Göteborg Genomgång med Partnerskap Bergslagsbanans lednings-/tjänstemannagrupp 26 oktober 2010 2010-10-24 Trafikverket arbetar utifrån transportpolitiska mål

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS LÄN. Regeringens infrastruktursatsningar för jobb & tillväxt i Östergötlands län. Nationell transportplan för 2014 2025

ÖSTERGÖTLANDS LÄN. Regeringens infrastruktursatsningar för jobb & tillväxt i Östergötlands län. Nationell transportplan för 2014 2025 ÖSTERGÖTLANDS LÄN Regeringens infrastruktursatsningar för jobb & tillväxt i Östergötlands län Nationell transportplan för 2014 2025 Regeringens beslut den 3 april 2014 I beslutet den 3 april 2014 har regeringen

Läs mer

15 Avsiktsförklaring om fortsatt samverkan utifrån genomförd åtgärdsvalsstudie för stråket Stockholm-Oslo

15 Avsiktsförklaring om fortsatt samverkan utifrån genomförd åtgärdsvalsstudie för stråket Stockholm-Oslo PROTOKOLL Arbetsutskottet 2018-03-22 15 Avsiktsförklaring om fortsatt samverkan utifrån genomförd åtgärdsvalsstudie för stråket Stockholm-Oslo Dnr 18 033 Sammanfattning Regionförbundet Sörmland har under

Läs mer

En Bättre Sits Storregional systemanalys i korthet

En Bättre Sits Storregional systemanalys i korthet En Bättre Sits Storregional systemanalys i korthet Gemensamma prioriteringar för transportinfrastrukturen i sju län: Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland. Stockholm-Mälarregionen

Läs mer

Länsdelsmöte Värmland 2018

Länsdelsmöte Värmland 2018 Länsdelsmöte Värmland 2018 q Samfinansiering mellan transportplanerna q Planerade studier 2019 TMALL 0794 Presentation bilder sommar v 1.0 Carina Gottfridsson Samfinansiering från Nationell plan till vägobjekt

Läs mer

2014-04-03. Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland

2014-04-03. Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland 2014-04-03 Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland Regeringens främsta mål är full sysselsättning. En utbyggd och fungerande infrastruktur knyter ihop landet och är

Läs mer

NATIONELL TRANSPORTPLAN 2010 2021

NATIONELL TRANSPORTPLAN 2010 2021 NATIONELL TRANSPORTPLAN 2010 2021 Vägverkets styrelse 11 augusti 2009 1 Den nationella transportplanen handlar om Tillväxt Fler jobb i fler och växande regioner Samhällsnytta Ökat samspel mellan olika

Läs mer

Hässleholm-Lund. Samrådsgruppsmöte #3

Hässleholm-Lund. Samrådsgruppsmöte #3 Hässleholm-Lund Samrådsgruppsmöte #3 1 Dagordning 1. Regiondirektör Lennart Andersson hälsar välkommen, inkl. presentationsrunda 2. Föregående minnesanteckningar (Lennart Andersson) 3. Regeringens beslut

Läs mer

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl 05 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Remissvar 2013-08-14 Peter Thörn, peter.thorn@karlstad.se Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl

Läs mer

Yttrande över remiss-förslag till nationell plan för transportsystemet

Yttrande över remiss-förslag till nationell plan för transportsystemet Marcus Smedman, 054-7011034 marcus.smedman@regionvarmland.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-09-27 Sida 1(7) Dnr Trv 2017/32405 N 2017/05430/TIF RV 2017-496 n.registrator@regeringskansliet.se n.nationellplan@regeringskansliet.se

Läs mer

Oslo - Stockholm 2.55 Oslo Stockholm 2.55

Oslo - Stockholm 2.55 Oslo Stockholm 2.55 Oslo Stockholm 2.55 Det är av nationellt intresse för såväl Norge som Sverige med en snabb och driftsäker järnväg mellan Oslo och Stockholm. Resan mellan huvudstäderna ska ta högst tre timmar. Stort nationellt

Läs mer

Sverigeförhandlingen. Höghastighetsbanor Linköping-Borås Jönköping-Malmö. Kommunförbundet Skåne 2016-05-18. TMALL 0143 Presentation engelsk v 1.

Sverigeförhandlingen. Höghastighetsbanor Linköping-Borås Jönköping-Malmö. Kommunförbundet Skåne 2016-05-18. TMALL 0143 Presentation engelsk v 1. TMALL 0143 Presentation engelsk v 1.0 Sverigeförhandlingen Höghastighetsbanor Linköping-Borås Jönköping-Malmö Kommunförbundet Skåne 2016-05-18 SVERIGEFÖRHANDLINGEN Detta är det största sammanhållna samhällsutvecklingsprojektet

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie. Västra stambanan genom Västra Götaland i Västra Götalandsregionens perspektiv

Åtgärdsvalsstudie. Västra stambanan genom Västra Götaland i Västra Götalandsregionens perspektiv Nodstadsseminarium i Västerås 14 november 2014 Skövde kommun/västra Stambanegruppen Jan Bremer Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland i Västra Götalandsregionens perspektiv Jan Bremer

Läs mer

Stambanan.com. 28 oktober Södra stambanan och Trafikverkets planer. Lennart Andersson. TMALL 0141 Presentation v 1.0

Stambanan.com. 28 oktober Södra stambanan och Trafikverkets planer. Lennart Andersson. TMALL 0141 Presentation v 1.0 Stambanan.com 28 oktober 2016 Södra stambanan och Trafikverkets planer Lennart Andersson TMALL 0141 Presentation v 1.0 Några aktuella underhållsåtgärder på södra stambanan Hässleholm Lund, kontaktledningsbyte

Läs mer

Gemensamma prioriteringar för Västra Götaland en region och 49 kommuner

Gemensamma prioriteringar för Västra Götaland en region och 49 kommuner Gemensamma prioriteringar för Västra Götaland en region och 49 kommuner Vi bidrar till svensk tillväxt. Samtidigt som klimatmålen nås. Västra Götaland är Sveriges industriella och logistiska nav och står

Läs mer

Vilka är transporternas viktigaste hållbarhetsutmaningar? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor

Vilka är transporternas viktigaste hållbarhetsutmaningar? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor Vilka är transporternas viktigaste hållbarhetsutmaningar? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Vad vet vi om framtiden? Personbilstransporter på väg i olika

Läs mer

Varför bildas Trafikverket?

Varför bildas Trafikverket? Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation Stödja innovation och produktivitetsförbättring i anläggningsbranschen

Läs mer

Voksenåsen 23 maj Oslo-Göteborg. Håkan Persson Chef Strategisk Planering. TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0

Voksenåsen 23 maj Oslo-Göteborg. Håkan Persson Chef Strategisk Planering. TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Voksenåsen 23 maj 2017 Oslo-Göteborg Håkan Persson Chef Strategisk Planering Upplägg Övergripande information om Trafikverket och den ekonomiska planeringsprocessen

Läs mer

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Genomförandeplan

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Genomförandeplan TMALL 0141 Presentation v 1.0 Genomförandeplan 2018-2023 Från ägarens mål till genomförande Strategisk dialog banarbeten Tidig dialog banarbete n Fastställd tågplan Transportpolitiska mål 12 års sikt Nationell

Läs mer

Yttrande över remiss-förslag till nationell plan för transportsystemet

Yttrande över remiss-förslag till nationell plan för transportsystemet Marcus Smedman, 054-7011034 marcus.smedman@regionvarmland.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-09-27 Sida 1(7) Dnr Trv 2017/32405 N 2017/05430/TIF RV 2017-496 n.registrator@regeringskansliet.se n.nationellplan@regeringskansliet.se

Läs mer

Nationell plan för transportsystemet Välkommen!

Nationell plan för transportsystemet Välkommen! Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 Välkommen! 1 Maila dina frågor till Trafikverket: nationelldialog@trafikverket.se Samtliga presentationer hittar du på: trafikverket.se/dialognationellplan

Läs mer

JÄRNVÄGS- INVESTERINGAR

JÄRNVÄGS- INVESTERINGAR JÄRNVÄGS- INVESTERINGAR Rolf Haraldsson Strategisk planerare, projektledare Joel Sultan Nationell planerare Från ägarens mål till genomförande Transportpolitiska mål Inriktnings-planering Infrastrukturproposition

Läs mer

Presentation den 14 november 2013 vid Spårvagnsstädernas höstmöte. Gösta Ahlberg

Presentation den 14 november 2013 vid Spårvagnsstädernas höstmöte. Gösta Ahlberg Presentation den 14 november 2013 vid Spårvagnsstädernas höstmöte Gösta Ahlberg Presentation den 14 november 2013 vid Spårvagnsstädernas höstmöte Utfall för objekt i Sverige förslaget Om processen för

Läs mer

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Inriktningsunderlag för

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Inriktningsunderlag för TMALL 0141 Presentation v 1.0 Inriktningsunderlag för 2018-2029 Inriktningsunderlaget ska omfatta analyser av tre inriktningar - hur inriktningen för transportinfrastrukturen bör se ut om trafiken utvecklas

Läs mer

UPPDRAGET. Höghastighetsjärnvägar Åtgärder i storstäderna 100 000 nya bostäder Järnväg i norr

UPPDRAGET. Höghastighetsjärnvägar Åtgärder i storstäderna 100 000 nya bostäder Järnväg i norr UPPDRAGET Höghastighetsjärnvägar Åtgärder i storstäderna 100 000 nya bostäder Järnväg i norr Lagförslag om värdeåterföring Cykelåtgärder Östlig förbindelse Danmarksförbindelse ARBETSSÄTT Ett snabbare färdigställande,

Läs mer

ABC-stråket Uppsala, Sigtuna och Knivsta kommun. Uppsala och Stockholms län

ABC-stråket Uppsala, Sigtuna och Knivsta kommun. Uppsala och Stockholms län Åtgärdsvalsstudie ABC-stråket Uppsala, Sigtuna och Knivsta kommun. Uppsala och Stockholms län Ärendenummer: TRV 2017/30977 Kortversion Därför görs en åtgärdsvalsstudie ABC-stråket mellan Uppsala och Stockholm

Läs mer

Verksamhetsområde Samhälles roll i Trafikverket. Einar Schuch Regionchef Region Öst. Trafikverket startade den 1 april 2010

Verksamhetsområde Samhälles roll i Trafikverket. Einar Schuch Regionchef Region Öst. Trafikverket startade den 1 april 2010 Verksamhetsområde Samhälles roll i Trafikverket Einar Schuch Regionchef Region Öst Varför bildades Trafikverket? Framtidens samhällsutvecklare Ett trafikslagsövergripande synsätt planerar för alla trafikslag

Läs mer

Digitalisering på Trafikverket. Dataföreningen Nätverk e-förvaltning och digitalisering. Anne Grön. TMALL 0794 Presentation bilder sommar

Digitalisering på Trafikverket. Dataföreningen Nätverk e-förvaltning och digitalisering. Anne Grön. TMALL 0794 Presentation bilder sommar TMALL 0794 Presentation bilder sommar Digitalisering på Trafikverket Dataföreningen Nätverk e-förvaltning och digitalisering Anne Grön Generella förändringsfaktorer innan och fram till 2030 2 2017-09-15

Läs mer

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö 2 2014-04-22 Det är det här det handlar om! Beställning från Näringsdepartementet Beställning: PM 2014-01-08 från Näringsdepartementet, Transportenheten Ett

Läs mer

Förberedelser inför åtgärdsplanering Christer Karlsson, Trafikverket

Förberedelser inför åtgärdsplanering Christer Karlsson, Trafikverket TMALL 0141 Presentation v 1.0 Förberedelser inför åtgärdsplanering 2018-2029 Christer Karlsson, Trafikverket Inriktningsplaneringen Den långsiktiga ekonomiska planeringen inleddes med framtagande av ett

Läs mer

Den svenska transportsektorn och infrastrukturplanering. Lennart Kalander Lena Eriksson. 9 september 2016

Den svenska transportsektorn och infrastrukturplanering. Lennart Kalander Lena Eriksson. 9 september 2016 Den svenska transportsektorn och infrastrukturplanering Lennart Kalander Lena Eriksson 9 september 2016 Transportpolitiska mål Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt

Läs mer

Remissvar avseende inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för

Remissvar avseende inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för N2015/4305/TIF 2016-02-24 1 (5) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar avseende inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för 2018-2029 Länsplaneupprättare och kollektivtrafikmyndigheter

Läs mer

Remiss Yttrande över förslag till Nationell plan för transportsystemet , Dnr 00546/2017

Remiss Yttrande över förslag till Nationell plan för transportsystemet , Dnr 00546/2017 Ärendenummer TRV 2017/32405 Ert ärendenummer N2017/05430/TIF Styrelsen Familjen Helsingborg Remiss Yttrande över förslag till Nationell plan för transportsystemet 2018-2029, Dnr 00546/2017 Ärendet Sveriges

Läs mer

Seminarium Översiktlig landskapskaraktärsanalys

Seminarium Översiktlig landskapskaraktärsanalys TMALL 0141 Presentation v 1.0 En ny generation järnväg Sverigeförhandlingen och nya höghastighetsjärnvägar i Sverige Seminarium Översiktlig landskapskaraktärsanalys Trafikverket Peter Uneklint Andreas

Läs mer

Einar Schuch och Christer Agerback

Einar Schuch och Christer Agerback Trafikverket startar den 1 april 2010 Einar Schuch och Christer Agerback Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv förenklar för operatörer, trafikanter

Läs mer

Förslag till regional transportplan för Värmland

Förslag till regional transportplan för Värmland Kommunledningsförvaltningen Kalle Alexandersson,0550-88002 kalle.alexandersson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2017-09-26 Ks/2017:141 Sida 1(3) Förslag till regional transportplan för Värmland 2018-2029

Läs mer

TRAFIKVERKETS INRIKTNING OCH REKOMMENDATION

TRAFIKVERKETS INRIKTNING OCH REKOMMENDATION TRAFIKVERKETS INRIKTNING OCH REKOMMENDATION Åtgärdsvalsstudie, E20 genom Västra Götaland Åtgärdsvalsstudie, E20 genom Västra Götaland SAMMANFATTNING E20 är en av de tre statliga infrastrukturella förbindelserna

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie Stockholm-Oslo

Åtgärdsvalsstudie Stockholm-Oslo Åtgärdsvalsstudie Stockholm-Oslo Förbättrad tillgänglighet inom stråket Stockholm-Oslo Delrapport, februari 2017 Ärendenummer: TRV 2017/14854 2017-02-07 Dokumenttitel: Åtgärdsvalsstudie Del 1 Förbättrad

Läs mer

Rätt spår 2 FULL TRIM!

Rätt spår 2 FULL TRIM! Rätt spår 2 FULL TRIM! Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro Februari 2009 Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro 1

Läs mer

BILAGA 3-8 TILLHÖRANDE REGIONAL TRANSPORTPLAN FÖR VÄRMLANDS LÄN

BILAGA 3-8 TILLHÖRANDE REGIONAL TRANSPORTPLAN FÖR VÄRMLANDS LÄN BILAGA 3-8 TILLHÖRANDE REGIONAL TRANSPORTPLAN FÖR VÄRMLANDS LÄN 2018-2029 Remissversion juni 2017 Bilaga 3. Inriktning för cykelåtgärder Nedan följer de prioriterings-, fördelnings- och finansieringsprinciper

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Nyttoanalys för transportkorridoren, preliminära resultat. Henrik Andersson

Nyttoanalys för transportkorridoren, preliminära resultat. Henrik Andersson Nyttoanalys för transportkorridoren, preliminära resultat Henrik Andersson OSLO-STOCKHOLM 2.55 2 Genare bana med större kapacitet 3 Målbild persontrafik 5 Målbild godstransporter Ökad lastförmåga Längre

Läs mer

BUSIN E SS CA SE OSLO-STHLM 2.55 SKANDINAVIENS MEST LÖNSAMMA JÄRNVÄGSPROJEKT

BUSIN E SS CA SE OSLO-STHLM 2.55 SKANDINAVIENS MEST LÖNSAMMA JÄRNVÄGSPROJEKT BUSIN E SS CA SE OSLO-STHLM 2.55 SKANDINAVIENS MEST LÖNSAMMA JÄRNVÄGSPROJEKT OSL O - S T H L M 2. 5 5 Två huvudstäder i Skandinaven på ett avstånd av lite drygt 40 mil genom Sveriges befolkningsrikaste

Läs mer

Nationell plan för transportsystemet Välkommen!

Nationell plan för transportsystemet Välkommen! Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 Välkommen! 1 Dialog om nationell plan i Göteborg 8 februari 2017 Program 09.30 Registrering och fika 10.00 Välkomna syftet med dagen, Håkan Wennerström, regional

Läs mer

Remissyttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remissyttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 1(8) Till Diarienr: N2013/2942/TE Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Förslag: Remissyttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Regionförbundet och Landstinget i Jönköpings

Läs mer

En Bättre Sits gemensamma syn och reflektioner på förslag till Nationell plan för transportsystemet 2014-2025

En Bättre Sits gemensamma syn och reflektioner på förslag till Nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Möte med infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd 13 november 2013 En Bättre Sits gemensamma syn och reflektioner på förslag till Nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Upplägg presentation

Läs mer

Workshop om medfinansiering. Sveriges Kommuner och Landsting 20 november Thomas Eriksson Planeringsavdelningen

Workshop om medfinansiering. Sveriges Kommuner och Landsting 20 november Thomas Eriksson Planeringsavdelningen Workshop om medfinansiering Sveriges Kommuner och Landsting 20 november 2014 Thomas Eriksson Planeringsavdelningen Utgångspunkter för medfinansiering Medfinansieringen syftar till att åstadkomma effektiva

Läs mer

Järnvägens behov av ökad kapacitet förslag på lösningar för åren

Järnvägens behov av ökad kapacitet förslag på lösningar för åren Enheten för strategi och analys Marcus Smedman, +46(0)54-701 10 34 marcus.smedman@regionvarmland.se REMISSVAR Sida Datum 2011-08-30 Dnr RV2011-339 Ert ärendenr: TRV2011/17304 Trafikverket 781 89 BORLÄNGE

Läs mer

Voksenåsen Oslo

Voksenåsen Oslo 3 Voksenåsen 2017-05-23 Oslo Syfte Bolaget har till syfte att påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan Oslo och Stockholm och på delsträckorna där emellan. Ägare Karlstad kommun, 25 procent Region

Läs mer

Infrastruktur i ett regionalt utvecklingsperspektiv. Framtidens trafik i morgondagens städer. Regionförbundet Sörmland.

Infrastruktur i ett regionalt utvecklingsperspektiv. Framtidens trafik i morgondagens städer. Regionförbundet Sörmland. Infrastruktur i ett regionalt utvecklingsperspektiv & Framtidens trafik i morgondagens städer Regionförbundet Sörmland TMALL 0141 Presentation v 1.0 30 mars 2017 Einar Schuch Fem län 52 kommuner: Från

Läs mer

Trafikverkets genomförandeplan. Thomas Eriksson, Trafikverket

Trafikverkets genomförandeplan. Thomas Eriksson, Trafikverket Trafikverkets genomförandeplan Thomas Eriksson, Trafikverket 1 Från ägarens mål till genomförande Strategisk dialog banarbeten Tidig dialog banarbeten Fastställd tågplan Transportpolitiska mål 12 års sikt

Läs mer