PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307"

Transkript

1 PROTOKOLLFRÅNEXTRASTÄMMA IFOLKETSHUS,ÅKERSBERGA SÖRAVÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING SÖRAVÄSTRASAMFÄLLIGHETSFÖRENING,ORG EXTRASTÄMMA SIDA1AV6

2 1. Stämmans öppnande Styrelsens ordförande, Sara Johansson, hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 19: Val av ordförande att leda stämmans förhandlingar Fredrik Drotte, som var ordförande vid föregående stämma, förslogs och valdes enhälligt till ordförande för mötet. 3. Val av sekreterare att föra stämmans protokoll Mattias Kregert valdes enhälligt till sekreterare för mötet. 4. Val av två justerare tillika rösträknare Peter Lückander S94 och Ante Svensson H87 föreslogs och valdes till justerare av en enhällig stämma. 5. Fastställande av föredragningslista Stämman fastställde med enhällighet föredragningslistan. 6. Fastställande av röstlängd Röstlängden omfattade 62 st fastigheter, varav 53 st rad/vinkelhus och 9 kedjehus. Av dessa var 6 st representerade genom fullmakt. Sekreteraren kontrollerade om det var någon som ännu inte registrerat sig, och röstlängden godkändes därefter av stämman. C:a 5 minuter senare ankom flera, och den slutliga summan blev 66 fastigheter. Den fullständiga röstlängden upprättas på ett separat blad som bilaga till detta protokoll. 7. Stämmans stadgeenliga utlysande Stämman fann att mötet utlysts i enlighet med stadgarna. 8. Fastställande av procedurregler Stämman antog dessa procedurregler: Mötet avslutas senast 21:45, ordförande överlämnar ordet, talarlista tillämpas med talartid 2 minuter, tid för replik 1 minut. 9. Fastställande av budget Styrelsens tillfälliga kassör, Olle Mulmo, gick igenom ekonomin. Bo Höglund H61 hade frågor om fördelningar och ihopslagna konton, samt undrar varför kostnad för vintersandlådor hamnat under administrativa kostnader. Olle svarade att det delvis berodde på ombokningar och korrigeringar som gjorts, och att fördelningen kan ses över. Det framkom ett förslag/önskemål om att flytta posten förbrukningsinventarier från administration till drift. Dessutom föreslogs att posten för redovisningstjänster på 25 tkr ska avskaffas och istället tas ur styrelsens arvode detta eftersom det framför allt underlättar kassörens arbete. Alf Persson S23 ansåg att kostnadsfördelningen för snöröjning bör följa fördelningsprincipen 75/25 mellan Ga5/Ga6, med hänvisning till stadgarna. Styrelsens kommentar: Vi har läst stadgarna på nytt efter mötet och de säger ingenting om fördelning av gemensamma kostnader mellan Ga5 och Ga6, däremot finns där omnämnt principer gällande röstvikter vid frågor som berör bägge gemensamhetsanläggningarna, och som också råkar ha fördelningen 75/25. Med anledning av detta avser därför styrelsen att använda den kostnadsfördelning som redovisades i materialet inför extrastämman. SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG EXTRASTÄMMA SIDA 2 AV 6

3 Maria Mulmo S40 ansåg att vi behövde fastställa den extra inbetalningen innan vi kunde gå in på budgeten, och fick medhåll av Birgitta Halling H65. Leif Andersson S64 sade att vi har det bra i vårt område och bor förhållandevis billigt. Vi ska inte snåla utan betala vad som krävs för att hålla allt i ett gott skick. Han fick både medhåll och applåder. Stämman godkände den av styrelsen föreslagna budgeten, med följande ändringar: Förbrukningsinventarier flyttas från administration till drift. Kostnader för redovisningstjänster 25 tkr tas från kontot för styrelsearvoden. SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG EXTRASTÄMMA SIDA 3 AV 6

4 Sammanställning av budgeterade intäkter och utgifter: 10. Fastställande av debiteringslängd Den ordinarie stämman fastställde de första tre inbetalningarna, och vi skulle nu besluta om storleken på det fjärde, extra inbetalningstillfället. Olle beskrev de förslag till åtgärder som styrelsen tagit fram och gick igenom kostnaderna för de olika alternativen. En längre diskussion om tilltänkta åtgärder uppstod där bl.a. dessa frågor ställdes: Bo Höglund: Kan man kan besiktiga lekplatser själv och vem har ansvaret? Det går, men ställer krav på egen kompetens. Micke Hansson H28: Av vilken anledning de ska besiktigas? Lagkrav, samt för att minska antalet tillbud och skaderisker. Vi har haft tillbud t.ex. med barn som fastnat. Alf Persson: Tänker man måla lyktstolparna? Det finns inget beslut om det, Alf Persson: Hur löser man problemet att de gamla lamporna hinner bli förbjudna om man väntar med utbyte av belysningen? I så fall får vi ha lampor på lager. Martin Byström H32 rekommenderar styrelsen att kolla upp vilket ansvar man fortfarande har om en extern besiktningsfirma anlitas för lekplatserna, och Birgitta Halling H65 påpekar att vi tidigare fått nerslag som inte är åtgärdade och att några lekplatser bör stängas. Maria Mulmo S40 berättade om hennes tidigare arbete med belysningsfrågan. Stämmans ordförande påpekade att det inte går att detaljstyra, att man måste välja en styrelse man har förtroende för och som kan genomföra åtgärderna på lämpligt sätt. Bo Höglund H61 undrade om vi inte kan ta ett lån för att komma över puckeln med kostnader. Leif Andersson S64 undrar varför vi ska ta lån och skjuta upp kostnaderna och säger: nej, vi ska betala och hålla en bra standard, vi ska inte snåla! Tommy S78 påpekar det kaos som uppstod vid de första rörskadorna och de akuta extradebiteringarna då, och säger att det inte är någon vits med att skjuta på kostnaderna. Peter Starck och Olle Mulmo påpekade kostnaden av att ta lån och tog som exempel att fibernätslånet på c:a 2 miljoner har kostat oss sammanlagt en halv miljon i ränta, varvid ett lätt sorl gick genom församlingen. Olle sade att det finns en medelväg där vi avsätter så mycket vi kan för att endast behöva ta ett mindre lån. Ante Svensson H87 sade att vi bör skapa arbetsgrupper och försöka minska kostnaderna med egna insatser så långt det är möjligt vi behöver anstränga oss mer. Någon tyckte att det behövdes mer information, varvid Leif Andersson S64 sade att vi måste lita på styrelsen, de ska inte behöva mata oss med information om precis allt. Applåder utbröt. SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG EXTRASTÄMMA SIDA 4 AV 6

5 Maria Mulmo S40 sade att vi har hamnat där vi är just för att en underhållsplan har saknats under lång tid, vi har en ovanligt stor förening och behöver därför större resurser för detta. Olle framförde att Leif Idermark S84 har haft en dialog med styrelsen och framfört förslaget att höja avgiften med 5000 kr för att snabbt komma i fas igen. Det är ett högre belopp än vad styrelsen hade föreslagit. Leif Andersson S64 anser att 5000 kr är bra, det är ingen vits att snåla. Enskilda medlemmar kan dessutom göra ränteavdrag om de lånar pengar, men det kan inte föreningen. Det är alltså ett bättre alternativ än att föreningen ska ta lån. Maria Mulmo S40 undrade hur det blir med Ga6, och Olle svarade att vi inte ser något akut behov av att bygga upp den reparationsfonden det är i Ga5 som vi har behov av påfyllning. Sören Berg H73 undrade om det här skulle bli en engångsavgift eller en permanent höjning. Svaren från Olle och Fredrik var att vi inte kan ta beslut om mer än ett år i taget vid stämman, men att det kommer att behövas motsvarande pengar även nästa verksamhetsår för att klara av de investeringar som planeras. Tre alternativ till extra debitering framlades: 0 kr, 2500 kr, samt 5000 kr. Då ingen röstade för nollalternativet gick vi vidare och röstade om 2500 eller 5000 kr. Votering begärdes. Stämman röstade med ⅔ majoritet för alternativet kr (36 st röstade för 2500 kr, 19 st röstade för 5000 kr, 9 st röstade ej). Denna extra debitering ska betalas och avser nu endast Ga5. Denna debiteringslängd framlades: Fastighetstyp Antal Totalt belopp Betalas Betalas Betalas Betalas Rad /Vinkelhus (Ga5+Ga6) 124 st kr kr kr kr kr Kedjehus (endast Ga5) 29 st kr kr kr kr kr 11. Fastställande av belopp för avsättning till underhållsfond Sara förklarade att beloppet som ska skrivas in i stadgarna är avsett att ge ledning för kommande styrelser och avstyra risken att vi i framtiden låter fonderna sjunka till en ohållbart låg nivå. Ordföranden frågade om vi skulle skriva ett belopp eller ej i stadgarna, och stämman var enig om att så skulle ske. Två förslag till minimibelopp lades; kr och kr. Votering begärdes och utslaget blev 10 röster för kr, 44 röster för kr, och 12 nedlagda röster. Stämman finner således att vi i stadgarna ska ange en avsättning på minst kr per år till vår förnyelse och underhållsfond. Någon ställde frågan om det inte behövs två möten för att ändra stadgarna. Sara svarade att styrelsen har kontrollerat detta med Lantmäteriet och att så inte är fallet. 12. Val av styrelseledamöter (2 år) Stämman röstade enhälligt enligt valberedningens förslag som lästes upp av Martin Byström (sammankallande): Sara Johansson, Peter Starck, Lars Angrén, Kent Lindholtz 2 år Olle Mulmo, fyllnadsval 1 år Mattias Kregert, 1 år kvar sedan tidigare val 13. Val av ordförande för föreningen (2 år) Stämman valde Sara Johansson till ordförande för föreningen. SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG EXTRASTÄMMA SIDA 5 AV 6

6 14. Val av styrelsesuppleanter (1 år) Mikael Hansson H28 Björn Gullberg S Justering av protokollet Protokollet justeras på måndag 17/11 klockan 20:00 hemma hos mötets sekreterare. 16. Övriga frågor (ej beslutsfrågor) Leif Andersson S64 tyckte att det var bra att vi har fått fram en underhållsplan. Han vill inte att vi ska snåla och hade velat se en högre avsättning till fonden, men tycker ändå att det här är en bra start. Bo och Agneta Höglund H61 vill ha information om vilket underhåll vi kan göra själva, och föreslår också att vi inför underhållsdagar på samma sätt som vi har städdagar. Sara framför tack till Maria Mulmo för allt arbete hon utfört under sin tid i styrelsen. 17. Mötet avslutas Mötet avslutades klockan 20:40. Den nya styrelsen vill slutligen framföra ett stort tack till de personer som var med i den föregående styrelsen Maria Mulmo, Anneli Widén, Britt Kemetli, Jens Saverstam. Vid tangentbordet Justeras Mattias Kregert, stämmans sekreterare Fredrik Drotte, ordförande för mötet Justeras Justeras Peter Lückander S94 Ante Svensson H87 SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG EXTRASTÄMMA SIDA 6 AV 6

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

2 Val av ordförande för stämman Stämman valde Lars-Erik Blom till ordförande för extrastämman.

2 Val av ordförande för stämman Stämman valde Lars-Erik Blom till ordförande för extrastämman. Protokoll fört vid Årsta Havsbads samfällighetsförenings extrastämma, torsdagen den 10 februari 2011 i Fredrika Bremergymnasiet. Närvarande: Enligt förteckning bilagd till originalprotokollet. Samfällighetens

Läs mer

Anläggningssamiållighet

Anläggningssamiållighet Anläggningssamiållighet Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2003 2004-02-16 kl. 18.30-21.00 i Breddenskolans matsal 1. Stämmans öppnande Ordförande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade

Läs mer

Lindhaga Samfällighetsförening

Lindhaga Samfällighetsförening VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2008-01-01 till 2008-12-31 Möten Under det gångna verksamhetsåret, har styrelsen haft 9 sammanträden varav 1 varit konstituerande. Olika arbetsgrupper har dessutom haft egna

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Närvarande: Tomas Östman, Rikard Larsson, Lennart Breidefors, Inga Svensson 1. Mötets öppnande Ordföranden öppnar mötet. 2. Mötets utlysande Mötets utlysande godkändes.

Läs mer

Ekonomiska föreningen Pionjären

Ekonomiska föreningen Pionjären Ekonomiska föreningen Pionjären Kallelse till ordinarie föreningsstämma Måndagen 26/3 2012 Kl: 19:00 i Matsalen Skyttorpsskolan (Blåa skolan) Styrelsen OBS! Styrelsen uppmanar medlemmarna att deltaga i

Läs mer

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 1 (20) Kallelse till Årsstämma 2015-03-25 kl. 18.00 HSB Brf. Ljungdalas samlingslokal Dagordning 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Handledning till informationsmöte om underhållsplan och underhållsfond för Sff Kremlan

Handledning till informationsmöte om underhållsplan och underhållsfond för Sff Kremlan Handledning till informationsmöte om underhållsplan och underhållsfond för Sff Kremlan 1. Inledning Övergripande om vad mötet ska handla om, information och möjlighet att ställa frågor (och eventuellt

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken.

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 1 Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 2 Utvecklingen de senaste 12 åren av driftkostnader (förvaltning,

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337

Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337 Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337 Kallelse till årsstämma Medlemmarna i Nabbo Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Lördag 9 maj 2009 kl. 10.00 12.00 i Gräddö bygdegård

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Säkerhet och ansvar. En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet.

Säkerhet och ansvar. En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet. Säkerhet och ansvar En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet. FOLKSAM och HANDIKAPPFÖRBUNDENS SAMARBETSORGAN 2004 Skriften Säkerhet

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer