SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING"

Transkript

1 1. Stämmans öppnande Efter lite inledande underhållning, fika och avprickning av alla närvarande förklarade Anneli Widén mötet öppnat klockan 19: Val av ordförande att leda stämmans förhandlingar Jeanette Widén S36 föreslogs och valdes till ordförande för stämman. 3. Val av sekreterare att föra stämmans protokoll Mattias Kregert utsågs till sekreterare för stämman. 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte sekreteraren justera protokollet Maria Mulmo S40 och Peter Lückander S94 valdes till detta. Protokollet justeras hemma hos Mattias Kregert på Simborgarvägen 32 tisdag den 24/9 klockan 20:00. Protokollet ska sedan delas ut i brevlådorna samt läggas upp på hemsidan. 5. Fastställande av föredragningslista Ordföranden läste upp föredragningslistan, och denna antogs av stämman. 6. Fastställande av röstlängd Röstlängden lästes upp av sekreteraren. 51 fastigheter var representerade vid stämman, varav 37 st rad/vinkelhus, 8 st kedjehus, samt 6 st radhus genom fullmakt. Den fullständiga röstlängden upprättas på ett separat blad. 7. Stämmans stadgeenliga utlysande Invändningar lades fram angående tiden de ekonomiska rapporterna varit tillgängliga innan stämman. Votering begärdes, varvid majoriteten röstade för och 6 st röstade emot. Stämman finner därmed att utlysandet gjorts på rätt sätt. 8. Fastställande av procedurregler Ordföranden gick igenom förslag till procedurregler; att tillämpa talarlista, ordföranden överlämnar ordet, begränsad talartid, detaljer kring votering, m.m. Vid motioner yttrar sig först motionären, sedan styrelsen, därefter tillämpas talarlista. Stämman antog dessa procedurregler. En medlem sade nej, men votering begärdes ej. 9. Verksamhetsberättelse Kassören läste upp verksamhetsberättelsen. En lång diskussion uppstod om Simborgarvägens framtid och den information som lämnats av kommunen. Mycket åsikter framfördes om kommunens agerande. Orgnr Sidan 1 av 5

2 Alf Persson S23 överlämnar en lista med 8 st skriftliga frågor om ekonomin. Birgitta Halling H65 vill också veta: varför inga försäkringskostnader, varför så mycket leverantörsskulder, samt tillägger att avskrivningar ej får göras i föreningar. Ett par av frågorna besvarades direkt av Ole och revisorn Lars Isaksson. Då resten kräver en del grävande bland verifikat så beslutades det att listan ska besvaras inom två veckor och publiceras på hemsidan. S23 framför förslag till nästa styrelse om att pengar på postgiro bör föras över till räntebärande konto. Det pratades även om Simborgarens renovering omfattningen av denna samt att belysningen på utsidan har försämrats och bör åtgärdas. En ny medlem, Charlotta Hamrén H69, tycker att kvartersgårdarna är bra och vill ha mer information om hur vidare upprustning ska göras, planering av möblemang m.m. 10. Förslag till disposition av överskott och underskott Styrelsens förslag antogs av stämman. 11. Revisorernas berättelse Revisorn gick igenom sin berättelse. Arbetet hade blivit något försenat pga. att kassören har varit sjuk. Dessutom var ingående balans från föregående år fel, vilket tog en del tid att gå igenom och korrigera. Revisorerna rekommenderar att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 12. Ansvarsfrihet för styrelsen Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 13. Propositioner Proposition nr 1 föredrogs av Ole Einarsson. Tilläggsyrkande av Alf Persson S23: Att återmontera belysning på Simborgarens utsida för belysning av gångvägen utanför. Styrelsen tillstyrkte detta. Propositionen antogs enhälligt av stämman. Proposition nr 2 föredrogs av Sara Johansson. Birgitta Halling H65 tyckte att vi bör hyra in en professionell revisor, kostnadsuppskattning 5000 kr/år. Alf Persson S23 informerade om att valberedningen kommer att föreslå en styrelseledamot med 30 års erfarenhet av ekonomi och som skulle passa som kassör. Klockan 20:57 yrkades streck i debatten. Alf S23 yrkade att att-satsen Att vid behov anlita extern revisionbyrå skulle ändras. På förslag av ordföranden beslutade stämman att ändra redovisningsbyrå till redovisningsbyrå / revisor. Därefter gick stämman till beslut och antog propositionen. Orgnr Sidan 2 av 5

3 Proposition nr 3 föredrogs av Anneli Widén. Alf S23 sade att Nordeas betalkort är personliga och ej får lämnas ut till andra. Anneli replikerade med att det inte stämmer med den information som vi har fått från Nordea, men om så är fallet så får styrelsen helt enkelt sköta inköpen. Utan vidare omsvep gick vi till beslut, och även denna proposition antogs av stämman. Proposition nr 4 föredrogs av Anneli Widén. Här vidtog en halvtimmeslång diskussion och åsikterna var delade. Det framfördes att en uthyrning skulle medföra parkeringsproblem, ökad trafik och risker för lekande barn. Frågor uppkom om säkerhet och åtkomlighet till nätverksutrustningen i lokalen, försäkringsfrågor, m.m. Det frågades hur mycket Häggkullen används av medlemmarna, och stugvärdarna svarade med uppgifter om det gångna året: 4 barnkalas, 2-3 fester, pingisspelande några enstaka gånger. Några framförde åsikten att båda lokalerna behövs och att båda bör rustas upp så att intresset för dem ökar. Denna proposition avslogs. 14. Motioner Motion nr 1: Alf ändrar förslaget, det behöver inte vara specifikt kastanjer och inte 10 år gamla. Det går bra med andra träd, bara det inte är pil, och förutsatt att de är någorlunda uppväxta och inte några små smala pinnar. Därefter började kvällens längsta och mest känsloladdade debatt. Klockan 21:45 - Maria Mulmo S40: År 2006 hade vi arborister här, det fanns vid den tiden felskötta träd som såg ut som totempålar, och det konstaterades att vi hade fel träd för det här området. Sedan dess har frågan om träden varit uppe flera gånger. Vi vill alla att det ska bli bättre, så vi borde kunna komma överens. Enver Tuhcic S13 framförde en önskan om att alla ska enas och att kunna vara nöjda när vi lämnar stämman. Ole föreslog att stryka de specifika detaljerna (kastanjer, 10 år, deadline för plantering) och att vi istället ska låta en arbetsgrupp med berörda medlemmar ta fram förslag till vad som ska planteras och när. Detta blev därmed styrelsens förslag. Det kom också förslag om att ta in extern kompetens, t.ex. landskapsarkitekt, och låta dem ta ett helhetsgrepp - området är gammalt och behöver en ordentlig uppryckning och storsatsning. Då motion 1 och 2 var väldigt lika beslutade stämman att slå ihop dessa och behandla dem som en enda motion. Styrelsens förslag antogs. Specifika krav (kastanjer, 10 år, samt planerings- och planteringsdeadline) slopas. Den nya styrelsen ska tillsätta en arbetsgrupp inkluderande de berörda kring Häggkulletorget. Orgnr Sidan 3 av 5

4 15. Ersättning (föreningsfunktioner) Stämman antog styrelsens förslag till ersättningar; oförändrat mot föregående år, men med möjlighet att höja ersättningen till kontaktpersonerna. 16. Förslag till budget Ole Einarsson var föredragande. Alf S23 ville veta: Varför är summan kr fel på resultaträkningen, både på Ga5 och på hela firman, ej på Ga6? Ole svarade: vet ej, behöver kontrolleras. Det är summerat av programmet. Hur får vi in kr som ska täcka amorteringar? Svar: Vi ska ta det ur reparationsfonden. Pengar finns på banken. (Revisorn förklarar att resultaträkning egentligen är rätt ointressant i en förening, det är likviditeten som är intressant). Alf tycker att detta borde ha förklarats tydligare från början. En medlem framförde att han ansåg budgeten vara väl genomtänkt och begriplig. Stämman hade inga önskemål om ändringar, varvid budgetförslaget fastställdes. 17. Fastställande av debiteringslängd Debiteringslängden lästes upp av sekreteraren, och stämman fastställde denna. Fastighetstyp Antal Per fastighet Totalt Betalas Betalas Betalas Rad/vinkelhus 124 st kr kr 4510 kr 4510 kr 4510 kr Kedjehus 29 st kr kr 3350 kr 3350 kr 3350 kr 18. Val av ordförande att leda föreningen till tiden för nästa ordinarie stämma (1 år) Valberedningen hade inte hittat någon ordförande. Sara Johansson föreslogs då, ställde sig till förfogande, och valdes av stämman. 19. Val av två ordinarie styrelseledamöter (2 år) Mattias Kregert och Britt Kemetli H71 föreslogs av valberedningen. Stämman antog valberedningens förslag. 20. Val av två styrelsesuppleanter (1 år) Här föreslog valberedningen Jens Saverstam S19, och Maria Mulmo S40 ställde upp. Dessa valdes av stämman. 21. Val av två ordinarie revisorer (1 år) Stämman valde enligt valberedningens förslag Alf Persson S23 och Lars Isaksson S Val av två revisorssuppleanter (1 år) Stämman antog valberedningens förslag - Agneta Höglund H61 och Sirpa Hahmo S31. Orgnr Sidan 4 av 5

5 23. Val av valberedning (1 år) Inga förslag fanns från valberedningen. Bo Höglund H61 ställde upp, men ej som sammankallande. Maria Mulmo S40 meddelade att Olle Mulmo ställer upp som sammankallande. Göran Nord S68 ställde också upp. Stämman valde dessa tre till ny valberedning. 24. Val av stugvärdar (1 år) Valberedningens förslag var att de nuvarande sitter kvar. Stämman antog förslaget. 25. Val av ansvarig för grannsamverkan (1 år) Valberedningens förslag var att den nuvarande sitter kvar. Stämman antog förslaget. 26. Övriga frågor (ej beslutsfrågor) Charlotta Hamrén H69 vill veta vad som finns i kvartersgårdarna och vad som planeras att bytas ut. Kontakt tas med styrelsen efter mötet. Ole Einarsson, som varit en stor tillgång i styrelsen, avtackades med blommor och champagne. 27. Stämman avslutas Klockan 22:30 överlämnade Jeanette klubban till vår tillträdande styrelseordförande Sara Johansson som började sitt uppdrag med att förklara stämman avslutad. Vid tangentbordet, Mattias Kregert, sekreterare Jeanette Widén, mötesordförande Maria Mulmo, justerare Peter Lückander, justerare Orgnr Sidan 5 av 5

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307 PROTOKOLLFRÅNEXTRASTÄMMA2014 11 13 IFOLKETSHUS,ÅKERSBERGA SÖRAVÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 11 13 SÖRAVÄSTRASAMFÄLLIGHETSFÖRENING,ORG716416 9307 EXTRASTÄMMA2014 11 13 SIDA1AV6 1. Stämmans öppnande

Läs mer

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Protokoll fört vid Djurskyddet Sveriges förbundsstämma 12-13 maj 2012, Louise de Geer konsert och konferens, Norrköping

Protokoll fört vid Djurskyddet Sveriges förbundsstämma 12-13 maj 2012, Louise de Geer konsert och konferens, Norrköping Djurskyddet Sverige Virkesvägen 10 120 30 Stockholm 08-673 35 11 info@djurskyddet.se www.djurskyddet.se Protokoll fört vid Djurskyddet Sveriges förbundsstämma 12-13 maj 2012, Louise de Geer konsert och

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

Brf Bollstanäs i Upplands Väsby

Brf Bollstanäs i Upplands Väsby Brf Bollstanäs i Upplands Väsby Slånbärsvägen 21 194 65 Upplands Väsby Organisationsnr: 716417-7581 Protokoll fört vid ordinarie årsstämma tisdagen 23 maj 2012. Lokal: Gläntan 1 Stämmans öppnande Föreningens

Läs mer

Protokoll fran Oskarsbergs Samfallighets arsstamma 20130610

Protokoll fran Oskarsbergs Samfallighets arsstamma 20130610 1. Motets oppnande Anders Hallstrom oppnade motet och halsade samtliga valkomna 2. Fragan om kallelse skett i behorig ordning En enig stamma ansag att kallelsen skett i behorig ordning enligt stadgarna

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Foto: Erik G Svensson Svenska Skolidrottsförbundet 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till förbundsmötet 2012 i Linköping!...

Läs mer

Säkerhet och ansvar. En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet.

Säkerhet och ansvar. En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet. Säkerhet och ansvar En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet. FOLKSAM och HANDIKAPPFÖRBUNDENS SAMARBETSORGAN 2004 Skriften Säkerhet

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

2 Val av ordförande för stämman Stämman valde Lars-Erik Blom till ordförande för extrastämman.

2 Val av ordförande för stämman Stämman valde Lars-Erik Blom till ordförande för extrastämman. Protokoll fört vid Årsta Havsbads samfällighetsförenings extrastämma, torsdagen den 10 februari 2011 i Fredrika Bremergymnasiet. Närvarande: Enligt förteckning bilagd till originalprotokollet. Samfällighetens

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer