Söra Västra Samfällighetsförening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Söra Västra Samfällighetsförening"

Transkript

1 Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade stämman öppnad. 2. Dagordningen justeras Den föreslagna dagordningen fastställdes med en förändring: Information från Teknikbyrån flyttades upp till punkt 7. Lill Andersson anmälde en övrig fråga. 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet Stämman valde enhälligt Göran Sallnäs till stämmoordförande. Maria Mulmo valdes till sekreterare. 4. Val av justerare tillika rösträknare Till justeringspersoner tillika rösträknare valdes Curt Wallin och Ante Svensson. 5. Årsmötets behöriga utlysande Det fastslogs att stämman varit behörigen utlyst. 6. Fastställande av röstlängd Röstlängden justerades. Närvarande med rösträtt var totalt 44 medlemmar; 37 st från gruppen radoch vinkelhus, varav 2 fullmakter, samt 7 st från gruppen kedjehus. 7. Information från Teknikbyrån om fibernät i området Dan Lundberg och Staffan Albeck från Teknikbyrån informerade om stadsnätet i kommunen samt den föreslagna dragning av fiber i området utifrån den offert som skickats till samfälligheten. Efteråt gavs tillfälle till frågor. 8. Styrelsens verksamhetsberättelse för perioden Styrelsens redogörelse för det gångna verksamhetsåret hade utsänts till medlemmarna tillsammans med kallelsen till stämman. Vid mötet föredrog stämmoordföranden kortfattat det huvudsakliga innehållet i den utsända verksamhetsberättelsen. De delar av berättelsen som berörde verksamhetens ekonomi, föredrogs av kassören, Alf Persson. I anslutning till redogörelsen beträffande Belysning meddelades att parkeringen H3 nu är åtgärdad. I anslutning till redogörelsen beträffande Katter ställdes frågan vilken rätt man har som fastighetsägare som får ovälkommet kattbesök samt hur man fredar sig mot ovälkomna katter. I anslutning till redogörelsen beträffande Skyltar meddelades att det saknas både skylt och stolpe på parkeringen H1. Parkeringen S1 skylt är vandaliserad, böjd. Det påpekades att föräldrar till barn på Söraskolan samt Luffarbackens förskola fortfarande parkerar på parkering S3. Våra parkeringsplatser är privata parkeringar enligt den lokala ordningsstadgan. I anslutning till redogörelsen beträffande Sopor diskuterades den senaste hämtningen av grovsopor. Byggnadsmaterial räknas ej till grovsopor och den som lagt dit avfallet måste ta rätt på det. Grenar ligger kvar. Det är möjligt att de skulle ha förpackats i säckar för att tas med. I anslutning till redogörelsen beträffande Söra Surr tackades Maria Mulmo för informativa och välmatade nummer med en rungande applåd. I anslutning till redogörelsen beträffande Vägar och trottoarer meddelades att i dagarna har potthålen på Simborgarvägen lagats även om arbetet var beställt till innan sommaren. Det var på vår kassörs, Alf Perssons, anmaning som arbetet satte igång. Orgnr (7)

2 I samband med redogörelsen för det ekonomiska utfallet kommenterades bland annat kostnaden för rörskador (som ej var budgeterad), kabelarbeten, gratis sopning av området. En fråga om Interima fordringar, konto 1300, bad kassören att få återkomma. Stämman beslutade att en förklaring till detta konto ska komma som en bilaga till stämmoprotokollet samt att information om kontot meddelas i kommande SöraSurr. 9. Förslag till disposition av överskottet Styrelsens förslag beträffande det gångna verksamhetsårets ekonomiska utfall innebärande att underskottet i G:a 5 ( ,44 SEK) täcks genom överföring från reparationsfond för G:a 5 med samma belopp samt att överskottet i G:a 6 (33 481,21 SEK) överförs till reparationsfonden för G:a 6 godtogs av stämman. 10. Revisorernas berättelse Revisorernas berättelse avseende deras granskning av räkenskaperna och styrelsens förvaltning under verksamhetsåret 1 juli juni 2006 utmynnar i att revisorerna tillstyrker att resultatoch balansräkningen fastställs, att uppkommet resultat balanseras i ny räkning samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Eftersom ingen revisor var närvarande föredrogs revisionsberättelsen av stämmoordförande Göran Sallnäs. Revisorernas berättelse lades till handlingarna. 11. Ansvarsfrihet för styrelsen I enlighet med revisorernas rekommendation beslutade stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. De presenterade bokslutshandlingarna och verksamhetsberättelsen för det gångna verksamhetsåret kunde därmed läggas till handlingarna. 12. Ersättning till styrelse, revisorer och kontaktpersoner Stämman beslutade att de beloppsgränser för ersättning till styrelseledamöter, revisorer och kontaktpersoner som tillämpats under det gånga verksamhetsåret även skall gälla för det kommande. Detta innebär att följande ersättningar ges per verksamhetsår: ordförande, sekreterare, kassör samt stugvärdar: 999 SEK övriga styrelseledamöter och samt styrelsesuppleanter: 600 SEK revisorer: 300 SEK kontaktpersoner: 300 SEK/område 13. Motioner och förslag Till stämman hade inga motioner inkommit, men styrelsen presenterade 5 förslag till stämman. Förslag nr 1 till stämman 2006 från styrelsen - Fibernät Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag 1. teckna avtal med Teknikbyrån i Sverige AB om utbyggnad av vårt fastighetsnät enligt offert. 2. teckna lån med Nordea eller annan bank/institut till bättre lånevillkor. Kommande styrelse får i uppdrag att undersöka bättre lånevillkor än Nordeas samt se över villkor från institut förmedlat av Teknikbyrån. Förslag nr 2 till stämman 2006 från styrelsen - Asfaltering Stämman beslutade i enlighet med styrelsen förslag att inte utföra något asfalteringsarbete under nästa verksamhetsår. Orgnr (7)

3 Förslag nr 3 till stämman från styrelsen - Boulespel Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att - boulespel är tillåtet alla dagar mellan och skyltar med ordningsregler sätts upp vid bouleplanerna. - styrelsen ges i uppdrag att komplettera trivselreglerna enligt ovan. Förslag nr 4 till stämman 2006 från styrelsen - Sophämtning Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att - sophämtningsavgiften för rad- och vinkelhus faktureras samfälligheten. - kassören ges i uppdrag att meddela RagnSells. Förslag nr 5 till stämman 2006 från styrelsen Lekplatser Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att - rusta lekplatserna 4, 5 och 8 enligt förslaget till en kostnad av högst arbeten utförs under vårstädningshelgen Lekplatsgruppen koordinerar/beställer material och att boende i området utför arbetet. 14. Styrelsens förslag till budget och utdebitering för perioden Bland de handlingar som utsänts till medlemmarna tillsammans med kallelsen till årsstämman fanns även styrelsens förslag till budget och utdebitering för räkenskapsåret Förslaget föredrogs av Alf Persson. Stämman fastställde styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret samt beslutade om en utdebitering på 4168 SEK för rad-/vinkelhusen och 2924 SEK för kedjehusen per betalningstillfälle fördelat på 3 utbetalningar (31 oktober, 28 februari samt 30 april). Totalbelopp per år och fastighet: SEK för rad-/vinkelhus och 8773 SEK för kedjehus. 15. Val av ordförande för föreningen (1år) Valberedningens förslag föredrogs av Anders Hörnlund. Stämman beslöt att välja Peter Hansens till föreningens och styrelsens ordförande under ytterligare ett år. 16. Val av två ordinarie ledamöter (2 år) Valberedningens förslag föredrogs av Anders Hörnlund. Stämman beslöt att välja Alf Persson och Björn Gullberg till ordinarie styrelseledamöter under två år. 17. Val av två ersättare (1år) Valberedningens förslag föredrogs av Anders Hörnlund. Stämman beslöt att välja Enver Tuhcic och Fredrik Drotte till styrelsesuppleanter under ett år. 18. Val av revisorer (1 år) Valberedningens förslag föredrogs av Anders Hörnlund. Till revisorer under verksamhetsåret omvalde stämman Catarina Nilsson och Lena Lückander. 19. Val av två ersättare (1 år) Valberedningens förslag föredrogs av Anders Hörnlund. Stämman omvalde Sirpa Hahmo och Tommy Sjögren till revisorssuppleanter under ett år. 20. Val av valberedning Till att ingå i valberedningen för kommande ordinarie stämma valdes Ulf Carlsson, Anders Hörnlund och Lill Andersson. Ulf Carlsson utsågs till att vara sammankallande i valberedningen. Orgnr (7)

4 21. Val av stugvärdar för Simborgaren och Häggkullen Valberedningens förslag föredrogs av Anders Hörnlund. Till stugvärdar valde stämman Ann-Louise Bohlin (Simborgaren) och Mona Rosada (Häggkullen) under ett år. 22. Val av ansvarig för grannsamverkan (1 år) Valberedningens förslag föredrogs av Anders Hörnlund. Till samordnare för grannsamverkan omvalde stämman Peter Starck under ett år. 23. Tid och plats för justering av stämmoprotokoll Stämmoprotokollet justeras onsdagen den 27 september 2006 kl hemma hos Maria Mulmo, Simborgarvägen Övriga frågor Under denna punkt diskuterades: - Lill Andersson har varit i kontakt med kommunen angående gräsytan mellan området och skogsdungen mot Sörahöjden. Kommunen har meddelat att det är Armadas ansvar att ombesörja klippning av denna yta. Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att kontakta Armada. - Margretelundsvägens träd är stora och vildvuxna. De skymmer bland annat belysningen och sedan skuggar de lummiga trädkronorna de angränsande trädgårdarna där träden står tre meter från tomtgräns. Stämman beslutade att berörda fastighetsägare själva kontaktar kommunens Gisela Holmgren. - Information om Förslag nr 6 till stämman 2006 från styrelsen Trädplan Detta förslag hade formellt ej kommit med årsmöteshandlingarna, men nämndes i verksamhetsberättelsen. Förslaget bifogas som bilaga till årsstämmoprotokollet. Stämman informerades om förslag att o en trädplan skall göras för områdets alla träd för en kostnad av max SEK. o genomföra trädplanen årsvis om ekonomin tillåter och att åtgärder för Torget prioriteras. Stämman beslöt att ta upp denna punkt trots att den ej fanns med på dagordningen. Stämman beslutade att en trädplan får genomföras om den ryms enligt föreslagen budget. 25. Stämmans avslutande Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade årets stämma avslutad. Vid protokollet: Stämmans ordförande: Maria Mulmo Göran Sallnäs Justeras: Curt Wallin Ante Svensson Orgnr (7)

5 Bilaga 1 Konto 1300 Föreningens kassör, Alf Persson, har gått tillbaks till verksamhetsåret för att finna hur beloppet kan finnas på konto 1300 Interima fordringar. Kassören fann att på revisorernas inrådan fördes lånet för garageportsbytet till detta konto tillsammans med bl.a. Strands gamla skulder. Lånet har sedemera överförts till konto 2410 Låneskulder där det hör hemma. Detta gjordes under verksamhetsåret och fanns i balansräkningen för detta år och de följande åren fram till nu. Vad som återstår på kontot är således de fordringar som vi hade mot Strand en gång i tiden. Dessa har inte bokförts mot detta konto i takt med att vi fått någon del ur hans konkurs, de har bokförts på annat konto. För att döda beloppet på konto 1300 föreslås att föreningen bokför mot konto 8890 Övriga bokslutsdispositioner. Då får vi utfall 0 på 1300 och på Detta kontrolleras sedan av revisorerna i samband med bokslut för verksamhetsåret Orgnr (7)

6 Bilaga 2 Förslag nr 6 till stämman 2006 från styrelsen Under förra verksamhetsåret har önskemål om ansning av träden på Häggkulleplan framförts till styrelsen. Efter kontakt med ett par trädgårdsmästare har styrelsen beslutat att inte göra något åt träden, framför allt därför att vi fått vitt skilda besked om trädens livskraft. En trädgårdsmästare hävdade att samtliga träd var utdöende medan den andre inte hade någon uppfattning om detta. Den ena trädgårdsmästaren föreslog att vi skulle göra en trädplan för hela området och inventera alla våra träd och göra en plan för vad som skall göras under ett antal år framåt. Styrelsen förslag till stämman: En trädplan görs upp till en kostnad av kr. Orgnr (7)

7 Budget Orgnr (7)

Protokoll fran Oskarsbergs Samfallighets arsstamma 20130610

Protokoll fran Oskarsbergs Samfallighets arsstamma 20130610 1. Motets oppnande Anders Hallstrom oppnade motet och halsade samtliga valkomna 2. Fragan om kallelse skett i behorig ordning En enig stamma ansag att kallelsen skett i behorig ordning enligt stadgarna

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Tid: 2015 05 21 kl 18:30 Plats: Helmia. Gå in via stora entren 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Val av protokollförare 4. Upprättande av förteckning

Läs mer

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Framlagd till beslut på årsmöte 2015 Dagordningen punkt 16 Styrelsens förslag Bakgrund Under 2008 och 2009 genomförde den

Läs mer

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU)

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Nyköpings Ungdomsfullmäktige har som uppgift Att ge ungdomar möjligheter att påverka i Nyköpings kommun. Att göra politiken mer levande och öka kvaliteten

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården.

1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården. 1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården. 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Hudiksvalls Kommun. 3 Föreningen har

Läs mer

1 juni - 15 september BYGG- OCH SPIKFORBUD 22 juni Midsommarfest kl 13.00

1 juni - 15 september BYGG- OCH SPIKFORBUD 22 juni Midsommarfest kl 13.00 2007 En tidskrift för alla Ljungskogenbor 1 juni - 15 september BYGG- OCH SPIKFORBUD 22 juni Midsommarfest kl 13.00 25 juni Vattenföreningen årsmöte kl 18.00 7 juli Badhytternas Vänner årsmöte kl 11.00

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hundar Utan Hem 2 Bakgrund Varje år avlivas fler än 70 000 friska unga hundar på Irland, i onödan. Situationen är densamma

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Senast reviderade: 2014-04-09 1. Allmänna stadganden 1.1 Östgöta nation i Lund är en politiskt och religiöst oberoende sammanslutning av studerande vid

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Härmed kallas till årsstämma i AB Göta kanalbolag, organisationsnummer

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer