Protokoll Årsstämma Bostadsrättsföreningen Hökboet 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Årsstämma Bostadsrättsföreningen Hökboet 2009"

Transkript

1 Protokoll Årsstämma Bostadsrättsföreningen Hökboet 2009 Dag Tisdagen den 2 juni 2009 Tid Kl Plats Bondens Bar och Restaurang, Bondegatan 1D 1 Stämmans öppnande Föreningens ekonomiansvarige Mats Brolin hälsade de närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad. 2 Godkännande av dagordning Den föreslagna dagordningen godkändes. 3 Val av ordförande för stämman Till ordförande för stämman valdes Mats Brolin. 4 Val av protokollförare för stämman Till protokollförare för stämman valdes Kristina Hansson. 5 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare Stämman valde Peter bek Arakélow och Sepide Hajitaheri till rösträknare och justeringspersoner. 6 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst Stämman konstaterade att kallelse till stämman skett enligt stadgarna. 7 Fastställande av röstlängd Förteckning över närvarande, 30 varav 24 röstberättigade medlemmar, finns bilagd detta protokoll. Beslutades att närvaroförteckningen skall gälla som röstlängd. Bilaga 1. 8 Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse Avgående styrelse redogjorde muntligt för arbetet det gångna året. Huvudaktiviteter före förvärvet: Upphandling av konsultföretag som stöd i förvärvsprocessen av våra fastigheter Höken 15, 16 och 19. Valet föll på konsultföretaget Öhlin & Fellinger. I samarbete med Öhlin & Fellinger och i konkurrens med andra aktörer arbetade styrelsen under hösten för ett förvärv av fastigheterna. Förvärvet av fastigheterna slutfördes

2 Huvudaktiviteter efter förvärvet: Upphandling av ekonomisk förvaltare. Valet föll på Deloitte AB. Upphandling av fastighetsskötare. Valet föll på Tekab AB. Övertagande av avtal från Steneken Fastighets AB för drift och underhåll av våra fastigheter. Övertagande av ansvaret för drift och underhåll av våra fastigheter. Upphandling av konsultföretag som stöd i det planerade arbetet med stambyte och badrumsrenovering. Valet föll på Ångpanneföreningen AB (ÅF). 9 Utgår: Föredragning av revisorernas berättelse 10 Utgår: Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 11 Utgår: Beslut om resultatdisposition 12 Utgår: Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 13 Beslut om arvode åt styrelseledamöterna och revisor för det första förlängda verksamhetsåret: a. Avgående styrelse b. Tillträdande styrelse Stämman beslutade om arvode till styrelsen i enlighet med förslaget i Bilaga Val av styrelseledamöter och suppleanter Jan Åkerblom i valberedningen redogjorde för valberedningens förslag, se Bilaga 4. Till ordinarie styrelseledamöter valdes: Mats Brolin, Ordförande Peter bek Arakélow Kristina Hansson Michelle Ledder Victor Möller Till suppleanter valdes: Pierre-Emil Chantereau Jan Åkerblom Sepide Hajitaheri Både ordinarie ledamöter och suppleanter valdes på ett år. 15 Val av revisor Till föreningens revisor valdes Göran Norling. Som revisorsuppleant valdes Kristina Jonsson. 16 Val av valberedning Till valberedning för nästa års föreningsstämma valdes:

3 Britt-Mari Sondlo, Sammankallande Lilian Westerlund 17 Övriga frågor a.stambyte med badrumsrenovering Stämman fattade ett enhälligt beslut att ge styrelsen mandat att handla upp ett stambyte med badrumsrenovering under hösten enligt styrelsens förslag i Bilaga 5. b.medlemmars och hyresgästers medverkan i arbetsgrupper Stämman fattade beslut om att bilda arbetsgrupper i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 6. Vidare fattades beslut om ytterligare två arbetsgrupper: Energieffektivisering Hantering av grovsopor och städdagar Många av de närvarande anmälde intresse att medverka i en eller flera arbetsgrupper. Intresseanmälningarna till de olika arbetsgrupperna framgår i Bilaga 6. c.städdag Stämman fattade beslut om att anordna en städdag i föreningen söndagen den 7 juni mellan kl och d.övrigt En medlem tog upp frågan om vi ska tillåta att ha katter lösa på gården. Det beslutades att den nya styrelsen fattar beslut i frågan. 18 Stämman avslutas Stämmoordföranden förklarade stämman avslutad. Vid protokollet Kristina Hanson Protokollförare Justeras Mats Brolin Peter bek Arakélow Sepide Hajitaheri Stämmoordförande Justerare Justerare Bilagor: Bilaga 1 Röstlängd Bilaga 3 Styrelsens förslag på arvoden för styrelseledamöter Bilaga 4 Valberedningens förslag på styrelseledamöter, valberedning och revisorer Bilaga 5 Styrelsens förslag på beslut gällande stambyte och badrumsrenovering Bilaga 6 Styrelsens förslag på arbetsgrupper

4 Brf Hökboet BILAGA 3 Föreningsstämma i Brf Hökboet Styrelsens förslag på arvoden för styrelseledamöterna och revisor för det första förlängda verksamhetsåret: a. avgående styrelse ( ) b. tillträdande styrelse ( xxxx) Bakgrund: Vår ekonomiska förvaltare hos Deloitte har konsulterats i frågan. Lämpligt är att följa den norm som idag är etablerad hos många bostadsrättsföreningar: Styrelsearvode utgår till styrelsen och revisorerna med kr per år och lägenhet/lokal, samt att beslutet om hur summan ska fördelas mellan styrelsemedlemmarna och revisorn överlåtes till styrelsen, så att hänsyn kan tas till arbetsinsats och ansvarstagande. Förslag: Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att ett arvode för styrelseledamöterna och revisorn på kr per lägenhet/lokal utgår för perioden , samt att samma arvode utgår för den kommande perioden till nästa ordinarie stämma våren Styrelsen föreslår att stämman överlåter på styrelsen att fördela arvodet mellan ledamöterna och revisorn. / Styrelsen Brf Hökboet

5 Brf Hökboet BILAGA 4 Föreningsstämma i Brf Hökboet Valberedningens förslag på styrelseledamöter och valberedning för det kommande verksamhetsåret Valberedningen föreslår följande ledamöter till styrelsen: Ordinarie Mats Brolin Ordförande (F) Peter Bek-Arakélow Ordinarie (B) Kristina Hansson Ordinarie (G) Michelle Ledder Ordinarie (B) Victor Möller Ordinarie (D) Suppleant Pierre Törnqvist Suppleant (F) Jan Åkerblom Suppleant (G) Till valberedningen föreslås: Britt-Mari Sondlo Sammankallande (F) Lilian Westerlund (B)

6 Brf Hökboet BILAGA 5 Föreningsstämma i Brf Hökboet Styrelsens förslag på beslut gällande stamrenovering och badrumsrenovering Sammanfattning från besiktningen av stamledningar och badrum En sammanfattning från ÅF:s besiktning av stamledningar och badrum, som genomfördes i våra fastigheter , kommer att distribueras på årsstämman. Resultatet från besiktningen kan dock i korthet sammanfattas: Våra vatten- och avloppsledningar är 35 år gamla och består av plaströr (PVC) med en uppskattad livslängd på år. Tätskikten i badrummen är generellt i dåligt skick. Rekommendation Rekommendationen från ÅF är att byta badrumsstammar och i samband med detta renovera yt- och tätskikten i badrummen. Att byta köksstammar är inte ett lika stort ingrepp i fastigheten så rekommendationen är att spola köksstammarna och avvakta med ett stambyte. Detta överensstämmer med rekommendationen från den tekniska besiktning som genomfördes inför förvärvet av våra fastigheter. Preliminär tidplan Ett stambyte med badrumsrenovering tar ca 6-8 veckor att genomföra per lägenhet. Tillfälliga dusch- och toalettutrymmen kommer att ordnas så att det är möjligt att bo kvar i sin lägenhet under stambytet. Preliminär byggstart är januari 2010 och arbetet beräknas ta ca 6-8 månader att färdigställa. Styrelsens förslag på beslut Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att ge styrelsen mandat att handla upp ett stambyte med badrumsrenovering under hösten I den ekonomiska planen har kostnaden för stambyte med badrumsrenovering uppskattats till kr. ÅF uppskattar dock att kostnaden snarare kommer att ligga mellan kr. / Styrelsen BRF Hökboet

Brf Hökboet 2010-06-06

Brf Hökboet 2010-06-06 Brf Hökboet 2010-06-06 Styrelsens förvaltningsberättelse för perioden 080612-091231 Föreningens verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens

Läs mer

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE INNEHÅLL 1 Dagordning 2 Årsredovisning Bilaga 1 3 Revisionsberättelse Bilaga 2

Läs mer

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening den 26 april 2015 i Torsö Bygdegård. 1 Stämmans öppnande Ingemar Carlström hälsade de närvarande välkomna till stämman

Läs mer

14 april 2010, Skanska Nya Hem AB, Råsundavägen 2, Solna 2. UPPRÄTTANDE AV FÖRTECKNING ÖVER NÄRVARANDE MEDLEMMAR, OMBUD OCH BITRÄDEN

14 april 2010, Skanska Nya Hem AB, Råsundavägen 2, Solna 2. UPPRÄTTANDE AV FÖRTECKNING ÖVER NÄRVARANDE MEDLEMMAR, OMBUD OCH BITRÄDEN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORRA FRIHETEN Org nr 769617-6200 PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2010 1. STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnades av Håkan Johansson 2. UPPRÄTTANDE AV FÖRTECKNING ÖVER NÄRVARANDE MEDLEMMAR,

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR KRITKLIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, TORSDAG 27 OKT 2011.

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR KRITKLIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, TORSDAG 27 OKT 2011. PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR KRITKLIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, TORSDAG 27 OKT 2011. Närvarande: 23 medlemmar enligt följande: Kritvägen: 2 Bolling 4 Cederberg 6 Rosenius 8 Fond Limé

Läs mer

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman.

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman. PROTOKOLL: Från ordinarie föreningsstämma i Kullaviks Hamn ekon. förening (Khef) 716408-2658, i Kullaviksskolans Matsal torsdagen den 22 mars 2012, kl. 18:30-20:15 Närvarande 73 medlemmar, varav 1 innehade

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick 2009-05-31/ESN Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan 22 2009-05-19 2009-06-02 Närvarande medlemmar:

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18.30 1

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Bostadsrättsförening Brt Jakob

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Bostadsrättsförening Brt Jakob Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Bostadsrättsförening Brt Jakob Datum: 26 april 2008 Tid: Kl 19.00 Plats: Jakobssalen, Ynglingavägen 27 Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande

Läs mer

SKINTEBODALENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING

SKINTEBODALENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING PROTOKOLL SKINTEBODALENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2006-05-18 Utskriftsdatum 2006-05-21 1. Stämmans öppnande Roger Lindström presenterade styrelsen och de inbjudna

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

)%&$$* $&$ + $", " " &" & (- ( (! /""%1 &2&

)%&$$* $&$ + $,   & & (- ( (! /%1 &2& ! "#$" %&"#$" ''&$ ( )%&$$* $&$ + $", " (- ( " &" &,.$/'$"0.'&$$" (! /""%1 &2& ! " # $ % & #' ( ) * +!, $ $- $$!,.* ' / ! " #$ %&' $#$ ( % ) % $)*+, (& -./$01 +02 2 2 2 2 3 $4222223 22222122222122222222

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID EKONOMISKA FÖRENINGEN MUNTRA FRUARNAS ÅRSMÖTE 2011

PROTOKOLL FÖRT VID EKONOMISKA FÖRENINGEN MUNTRA FRUARNAS ÅRSMÖTE 2011 PROTOKOLL FÖRT VID EKONOMISKA FÖRENINGEN MUNTRA FRUARNAS ÅRSMÖTE 2011 Mötesdatum: onsdagen den 27 april 2011 Sörgårdsskolans matsal, kl.18.30 1. Mötets öppnande Föreningens ordförande Anna Mellberg hälsar

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING Stadgarna fastställda 2007-05-09 STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Föreningens firma är Föräldraföreningen

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening

Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening Antagna vid konstituerande styrelsemöte 2014-11-27. 1 Firma Föreningens namn är Lögdö Byfiber Ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till

Läs mer

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening antagna vid konstituerande föreningsstämma 2014-11-06. 1 FIRMA Föreningens namn är Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening 1 FIRMA STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening Föreningens namn är Kville Fiber ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING 1 Föreningens firma Föreningens firma är Föräldrakooperativet Snigeln Ekonomisk Förening. 2 Ort och säte för styrelsen. Styrelsen har sitt säte i Söderköping.

Läs mer

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 264025/08 1 STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 1-23 Antagna av föreningens medlemmar vid konstituerande sammanträde 2012-04- 26 1 FIRMA Föreningens namn är Västersockens fibernät ekonomisk

Läs mer

KALLELSE DAGORDNING. Lokal: Scandic Hotell, Segevång, Segesvängen

KALLELSE DAGORDNING. Lokal: Scandic Hotell, Segevång, Segesvängen HSB Brf Almedal i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Brf Almedal kallas härmed till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 26 februari 2014 kl 19.00. Lokal: Scandic Hotell, Segevång,

Läs mer

TGEF Tynningö Gärd Ekonomisk Förening

TGEF Tynningö Gärd Ekonomisk Förening Tynningö Gärd Ekonomisk Förening Stämmoprotokoll, TGEF 2013. Torsdagen den 21 mars Plats Bygdegården Tynningö Stämman öppnas Ordförande Johan Bohman hälsade deltagarna välkomna. 1. Val av ordiorande och

Läs mer