Brf Hökboet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brf Hökboet 2010-06-06"

Transkript

1 Brf Hökboet Styrelsens förvaltningsberättelse för perioden Föreningens verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Föreningens fastighet Föreningen bildades och beslut togs om att förvärva fastigheterna Höken 15, 16 och 19 i Stockholms kommun. Den nuvarande ekonomiska planen upprättades Föreningen köpte sina fastigheter, Höken 15, 16 och 19, genom ett transportköp, med tillträde Genom köpet blev föreningen också ägare till ett aktiebolag, Ekstammens Fastighets AB. Detta aktiebolag kommer att likvideras. Föreningens fastigheter består av flerbostadshus med totalt 63 lägenheter på adresserna Bondegatan 1 B-G på Södermalm i Stockholm. Per årsskiftet upplåts 51 lägenheter med bostadsrätt och 12 med hyresrätt. Utöver det finns 7 lokaler. Den totala lägenhetsytan uppgår till m2 och lokalytan till m2. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Brandkontoret. Styrelsen Styrelsen har sedan ordinarie föreningsstämma, och därmed påföljande styrelsekonstituering haft följande sammansättning: Mats Brolin, ordförande Peter bek-arakélow, sekreterare Kristina Hansson, ledamot Michelle Ledder, ledamot Victor Möller, ledamot Sepide Hajitaheri, suppleant

2 Jan Åkerblom, suppleant Pierre-Emil Chantereau, suppleant Revisor Göran Norling Kristina Jonsson, suppleant Valberedning Britt-Mari Sondlo, sammankallande Lilian Westerlund Styrelsesammanträden Styrelsen har under 2008 haft 9 protokollförda styrelsemöten. Under verksamhetsåret 2009 har 13 protokollförda styrelsemöten hållits. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Stamrenovering Upphandling för stamrenoveringen har genomförts under året. Först upphandlades och valdes konsulten Ångpanneföreningen med uppdrag att hålla i upphandling av entreprenör för stambytet, samt att därefter projektleda själva stambytet. Entreprenör som valdes är den Uppsalabaserade byggfirman Byggconstruct. Styrelsens vice ordförande Kristina Hansson har varit den person hos föreningen som har hållit i alla frågor kring stambytet. Övriga renoveringar Tvättstugan har renoverats genom att flertalet maskiner införskaffats. Tvättstugan är nu utrustad med 3 stora tvättmaskiner, 2 torkskåp, 1 torktumlare samt 1 mangel. Tvättmaskinerna har kopplats till varmvattnet för att minska elförbrukningen. Soprummet har sanerats och totalrenoverats och restaurangerna har fått ett eget soprum. De boendes soprum innehåller även en återvinningscentral med möjlighet att återvinna tidningar, kartonger, plastförpackningar, metallburkar, färgat och ofärgat glas samt batterier. Information till medlemmarna - 8 stycken nyhetsbrev har publicerats och delats ut. - Löpande information har satts upp i trapphusen. Lägenhetsförsäljningar och uthyrningar Under perioden har 16 lägenheter bytt ägare genom försäljning. En av föreningens lägenheter som stod tom vid förvärvet har hyrts ut på rivningskontrakt i väntan på renovering och försäljning som bostadsrätt.

3 Arbetsgrupper Under året har följande arbetsgrupper haft aktiviteter: - Vindar Inlett utredning kring hur användningen av vindarna kan förändras. - Eldstäder Inspekterat rökgångar och skorstenar, inlett diskussion med entreprenörer. - Balkong Utrett intresset bland boende och inlett diskussion med entreprenörer. - Gård Planterat växter och införskaffat trädgårdsmöbler, fräschat upp gårdarna. - Evenemang Arrangerat vårstädning och höststädning av gårdar och vindar, samt julmiddag. - El Tagit in offerter från elleverantörer vilket ledde till byte av leverantör. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Stamrenoveringen inleddes i februari och kommer att pågå under större delen av Samliga köks- och badrumsstammar kommer att bytas och alla badrum och toaletter renoveras. Föreningens webbplats publicerades / Styrelsen Brf Hökboet

4 REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Brf Hökboet Organisationsnummer Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Brf Hökboet för år Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättande av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 28 maj 2010

5 Göran Norling

6 Brf Hökboet BILAGA 3 Föreningsstämma i Brf Hökboet Styrelsens förslag på arvoden åt styrelseledamöterna och revisor för nästkommande verksamhetsår. Bakgrund: Styrelsearvode har under det gångna verksamhetsåret utgått med kr per lägenhet/lokal. Styrelsen har beslutat om hur summan ska fördelas mellan styrelsemedlemmarna och revisorn. Förslag: Styrelsen föreslår att stämman beslutar att arvodet för styrelseledamöterna och revisorn höjs till kr per lägenhet/lokal. Skälet till höjningen är att arbetsbördan för styrelseledamöterna kommer att vara mycket stor även framöver. Styrelsen föreslår att stämman överlåter på styrelsen att fördela arvodet mellan ledamöterna och revisorn. / Styrelsen Brf Hökboet

7 Brf Hökboet BILAGA 4a Föreningsstämma i Brf Hökboet Styrelsens tankar och idéer gällande hur föreningen ska drivas under nästkommande verksamhetsår. Att vara med i styrelsen eller en arbetsgrupp i BRF Hökboet innebär en fantastisk chans att få vara med och påverka ditt boende. Våra gamla vackra hus och gårdar i Söders bästa läge kan utvecklas till Söders bästa hus att bo i! Men bara om DU hjälper till! Vill du hjälpa till med att utveckla rutiner och informationen till befintliga och nya medlemmar, eller med att snygga upp på gårdar och i trapphus, eller att utveckla vindar och andra gemensamma lokaler? DU BEHÖVS! VARFÖR? Styrelsearbetet har under det första verksamhetsåret varit betungande för ledamöterna. Det beror bland annat på följande: - Våra hus och fastigheter är i behov av många olika förbättringar, den största är stamrenoveringen. - De första åren efter ett förvärv innebär väldigt många frågor och ärenden av administrativ, juridisk och ekonomisk karaktär, som lägenhetsöverlåtelser och frågor från både boendeoch lokalhyresgäster. - Samtliga styrelseledamöter är nya i sina roller. Vi kommer att behöva välja in minst fyra nya ledamöter i styrelsen då det endast är tre av den nuvarande styrelsens medlemmar som är villiga att sitta kvar. Dessutom ska revisorer och valberedning väljas. Alla medlemmar måste därför rannsaka sig själva och ställa upp om de anser att de har lämplig kompetens. Om det inte går att tillsätta en tillräckligt engagerad och kompetent styrelse ser nuvarande styrelse ingen annan utväg än att anlita fler externa konsulter, eventuellt i kombination med att anställa en person för att sköta driften av föreningen. De kostnader som då uppstår kommer i så fall att tas ut på medlemsavgiften, vilken kan innebära en avgiftshöjning med

8 upp till 1000 kr/månad. Det är den tillträdande styrelsen som själv beslutar om hur den ska fördela arbetsuppgifterna och sköta styrelsearbetet, men nuvarande styrelse tänker så här om hur arbetet kan fördelas och organiseras under det kommande året: Styrelsen består av 7 personer, 5 ordinarie och 2 suppleanter. Arvodet för styrelseledamöterna höjs med 50% för att bättre visa uppskattning för nedlagt arbete. 1. Ordförande med ansvar även för lokalhyresgäster. 2. Ekonomiansvarig som kan fokusera på intäkter och framförallt kostnader. 3. Sekreterare som även ansvarar för överlåtelser, uthyrningar av bostäder. 4. Fastighetsansvarig som även ansvarar för praktiska frågor från medlemmar och hyresgäster. 5. Informationsansvarig som sköter webbplats, anslag i trapphus och medlemsbrev. 6. Projektansvarig som driver nödvändiga projekt och är kontaktperson för alla arbetsgrupper. 7. Stambytesansvarig. Vidare tänker styrelsen att det blir de medlemmar som inte ingår i styrelsen som tar ansvar för det operativa arbete som krävs för de utvecklingsprojekt som ska drivas. Detta görs i ett antal arbetsgrupper om 3-4 personer, vilka ska drivas självständigt efter direktiv från styrelsen. Styrelsen tänker sig följande arbetsgrupper (se även Bilaga 6). 1. Trivsel - Inreda, underhålla och utveckla gemensamma utrymmen, främst gårdarna. 2. Evenemang - Genomföra föreningens evenemang. 3. Balkong - Installation av balkonger och uteplatser samt vissa renoveringar. 4. Eldstad - Genomföra renovering av föreningens skorstenar, rökgångar och eldstäder. 5. Trapphus - Genomföra upprustning av trapphus och byte av mm. 6. Vindar - Reda ut förutsättningar för att förändra vindarnas användning. 7. Gårdar - Utreda hur gårdarna kan få en ordentlig upprustning på sikt. Valberedningen kommer nu att söka samtliga medlemmar för att se vilka som ställer upp som funktionärer i styrelsen, som revisor/valberedning eller i en arbetsgrupp. Valberedningen består av Britt-Marie Sondlo, vänligen kontakta henne på eller och meddela henne om du är intresserad av att bidra!

9 / Mats Brolin, ordförande Brf Hökboet

10 BILAGA 7 TILL PROTOKOLLET FRÅN ÅRSMÖTET Närvarolista och röstlängd 30 Deltagare var närvarande 26 Lägenheter representerade 22 Röstberättigade kom (4-hyres, ej rösträtt) 29 Röstberättigade kom inte 37 Lägenheter ej representerade av 63 BOENDE i Brf HÖKBOET BREVLÅDE-NAMNSKYLT Lägenhet Bostadsrättsägare Adress Yta Plan Rum Hr Nummer Höken st av Yaser Khan (Leena & Haroon Khan) Bondegatan 1F 38 nb 2+Kokvrå F Tora Hedin Bondegatan 1F KÖK F Britt-Mari Sondlo Bondegatan 1F KÖK F Eda Rästas Bondegatan 1F KÖK Hr F Mats Brolin Bondegatan 1F KÖK F Diana Pinasco, Maria Lustron Bondegatan 1G 45 nb 2+KÖK Hr G Jörgen Gyllenblad Bondegatan 1G KÖK G Kristina Hansson Bondegatan 1G KÖK G Jan Åkerblom Bondegatan 1G KÖK G302 Höken st av Irja Lindroth-Jacobson Bondegatan 1D KÖK Hr D Lisa Ahlstedt & Andreas Berglund Bondegatan 1D Kokvrå D Jan Köll & Lisa Nyström Bondegatan 1D KÖK D Ulf Neidemar & Konny Jakobsen Bondegatan 1D KÖK Hr D Annika 66% Tomas 34% Colbengtson Bondegatan 1D KÖK D Arvid Wennel Bondegatan 1E KÖK E Susanne Madsen Bondegatan 1E KÖK E Björn Osbjer,Nota Medicus AB Bondegatan 1E KÖK E302 Höken st av Mikael & Ulrika Gutgard Bondegatan 1B 40 nb 2+Kokskåp B Karin Suarez Bondegatan 1C 40 nb 2+KÖK C Elisabeth Björnberg Bondegatan 1C 55 nb 2+KÖK C Lil Skyllmar & Hans Nilsson Bondegatan 1B KÖK B Michelle Ledder Bondegatan 1B KÖK B Leena & Haroon Khan / Mårten Berndtsson Bondegatan 1B KÖK B Sepide Hajitaheri & Tommy Inkilä Bondegatan 1B KÖK B Peter bek-arakélow Bondegatan 1B KÖK B Kerthu Paananen (Giulio M.) Bondegatan 1C KÖK C302

11 EVLÅDE-NAMNSKYLT Namn TEL TEL Y. KHAN T. HEDIN B-M. SONDLO E. RÄSTAS M. BROLIN D. PINASCO J. GYLLENBLAD K. HANSSON J. ÅKERBLOM I. LINDROTH L. AHLSTEDT & A. BERGLUND J. KÖLL & L. NYSTRÖM U. NEIDEMAR & K. JAKOBSEN A. & T. COLBENGTSON A. WENNEL S. MADSEN B. OSBJER M. & U. GUTGARD K. SUAREZ E. BJÖRNBERG L. SKYLLMAR & H. NILSSON M. LEDDER L. & H. KAHN S. HAJITAHERI P. BEK-ARAKÉLOW K. PAANANEN

12 Protokoll Årsstämma Bostadsrättsföreningen Hökboet 2010 Dag Tisdagen den 8 juni 2010 Tid Kl Plats Bondens Bar och Restaurang, Bondegatan 1D 1 Stämmans öppnande Föreningens ordförande och ekonomiansvarige Mats Brolin hälsade de närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad. 2 Godkännande av dagordning Den föreslagna dagordningen godkändes. 3 Val av ordförande för stämman Till ordförande för stämman valdes Mats Brolin. 4 Val av protokollförare för stämman Till protokollförare för stämman valdes Peter bek-arakélow 5 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare Stämman valde Kristina Hansson och Sepide Hajitaheri till rösträknare och justeringspersoner. 6 Fråga om stämman har blivit stadgeenligt utlyst Stämman konstaterade att kallelse till stämman skett enligt stadgarna. 7 Fastställande av röstlängd (bilaga 7) Förteckning över närvarande, 30 varav 22 röstberättigade medlemmar, finns bilagd detta protokoll. Beslutades att närvaroförteckningen skall gälla som röstlängd. 8 Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse (bilaga 1) Avgående styrelsen redogjorde muntligt för arbetet det gångna året, beskrivet i årsredovisningen. Huvudaktiviteter under det gångna året: Upphandling av generalentreprenör för stambyte och badrumsrenoveringar i våra fastigheter Höken 15,16 och 19. Valet föll på konsultföretaget Ångpanneföreningen AB (ÅF), som skall projektleda arbetet åt oss. I samarbete med ÅF valdes i konkurrens med andra aktörer Byggconstruct som huvudentreprenör för stambytet, som kommer att pågå från mars till årets slut. Renovering av soprummet för fastigheterna Höken 15 och 16. Upprustning av tvättstugan med fler och nya maskiner. Kontroll av intresse för rökgångar, eldstäder och balkonger. Inköp av trädgårdsmöbler och växter till våra gårdar. Byte av elleverantör för föreningen 9 Föredragning av revisorernas berättelse (bilaga 2)

13 Medlem Tommy Inkilä läste upp revisionsberättelsen i frånvaro av revisor Göran Norling. Revisorn tillstyrkte att styrelsen skulle få ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning Ekonomiansvarig Mats Brolin redogjorde för ekonomin där ett plus minus noll resultat är att eftersträva. Balans lika med tillgångar och skulder gicks igenom. Kassaflöde och tilläggsupplysningar hoppades över, dock förklarades ränta för våra tre huslån hos SBAB. Stämman godkände redovisningen. 11 Beslut om resultatdisposition Ekonomiansvarig Mats Brolin redogjorde även för resultatdispositionerna som godkändes 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Styrelsen fick ansvarsfrihet för det gångna året av stämman. 13 Beslut om höjt arvode åt styrelseledamöter och revisor för det nästkommande verksamhetsåret: (bilaga 3) Stämman beslutade enhälligt om höjt arvode till styrelsen i enlighet med förslaget i bilaga Val av styrelseledamöter och suppleanter (bilaga 4b) Britt-Marie Sondlo i valberedningen redogjorde för valberedningens förslag, enligt bilaga 4b. Till ordinarie styrelseledamöter på ett år valdes: Mats Brolin, Ordförande Peter bek-arakélow Kristina Hansson Anders Lamberg Hans Nilsson Till suppleanter på ett år valdes: Britt-Marie Sondlo Elisabet Björnberg Mikael Gutgard 15 Val av revisor Till föreningens revisor valdes Jaan Köll. Som revisorsuppleant valdes Tora Hedin. 16 Val av valberedning Till valberedning för nästa års föreningsstämma valdes: Tora Hedin, Sammankallande Sepide Hajitaheri Michelle Ledder Diana Pinasco (hyresgäst) 17 Övriga frågor a. Styrelsens tankar och idéer gällande hur föreningen ska drivas framöver. (bilaga 4a)

14 Vikten av medlemmarnas intresse och engagemang förklarades och hur arbetsgrupperna är tänkta att hjälpa till för att föreningen inte skall vara tvungen att höja avgifterna. b. Medlemmars och hyresgästers medverkan i arbetsgrupper Stämman fattade beslut om att bilda arbetsgrupper i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 6. Grupp trivsel och evenemang slogs i ihop till en grupp nämnd Trivsel. Av de närvarande anmäldes intresse att medverka i en eller flera arbetsgrupper. Intresseanmälningarna på 3-4 stycken per arbetsgrupperna framgår i Bilaga 6. c. Övrigt En medlem tog upp frågan rastning av hund på lilla gården och duvor som blivit ett problem, då de skitar ner alla fönsterbleck. Beslutades att nya styrelsen tar tag i frågan. 18 Stämman avslutas Stämmoordföranden förklarade stämman avslutad. Vid protokollet Peter bek-arakélow Protokollförare Justeras Mats Brolin Kristina Hansson Sepide Hajitaheri Stämmoordförande Justerare Justerare Bilagor: Bilaga 1 Årsredovisning Bilaga 2 Revisorns berättelse Bilaga 3 Styrelsens förslag på arvoden för styrelseledamöter Bilaga 4a Styrelsens tankar kring val av ny styrelse Bilaga 4b Valberedningens förslag på styrelseledamöter, valberedning och revisorer Bilaga 5 Styrelsens förslag på kommande projekt Bilaga 6 Styrelsens förslag på arbetsgrupper Bilaga 7 Röstlängd

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det?

Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det? Brf Tempelekot Arsredovisning 2010 Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tiänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322 2133 HSB brf Idrottstränaren 1 Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Idrottstränaren i Linköping,, får härmed avge redovisning för 21-1-1--12-31, föreningens 21:e verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson.

för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson. Brf Tre Kullar i Ekerö 716418-6814 för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Styrelsen får härmed avge Arsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2003-30 juni 2004. Fastighet Träkvista 3:244, Ekerö kommun

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Utkiken 20 769604-4978

Bostadsrättsföreningen Utkiken 20 769604-4978 Arsredovisning för Bostadsrättsföreningen Utkiken 20 Räkenskapsåret 2010-01-01 - Bostadsrättsföreningen Utkiken 20 Förva ltn i n gsberätte lse Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 1 (20) Kallelse till Årsstämma 2015-03-25 kl. 18.00 HSB Brf. Ljungdalas samlingslokal Dagordning 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. BrfViken 1. för 769601-8832. Räkenskapsåret

Årsredovisning. BrfViken 1. för 769601-8832. Räkenskapsåret Årsredovisning för BrfViken 1 Räkenskapsåret 2008 BrfViken l 1(13) Styrelsen för BrfViken I, Solna Stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238. Årsredovisning

RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238. Årsredovisning RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238 Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2007 DAGORD I G VID ORDI ARIE FÖRE I GSSTÄMMA Måndag 14 april 2007, kl. 19.00 Linnéaskolans matsal, Sönkmyrvägen,

Läs mer

Årsredovisning. för. BrfHugin. Räkenskapsåret 769613-5693

Årsredovisning. för. BrfHugin. Räkenskapsåret 769613-5693 Årsredovisning för BrfHugin Räkenskapsåret 2008 1(9) Styrelsen för Brf Hugin får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008, vilket är föreningens fjärde verksamhetsår. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE INNEHÅLL 1 Dagordning 2 Årsredovisning Bilaga 1 3 Revisionsberättelse Bilaga 2

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma Bf Håkan upa Järnvägsmännen 746000-6450 Kallelse till föreningsstämma Föreningen kallar härmed sina medlemmar till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 28 april 2010 kl. 19.00 i Musiksalen, S:t Gertrud,

Läs mer

årsredovisning B R F MASTHUGGET 98/99

årsredovisning B R F MASTHUGGET 98/99 årsredovisning B R F MASTHUGGET 98/99 D A G O R D N I N G a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t Stämmans öppnande Fastställande av röstlängd Val av stämmoordförande Val av stämmosekreterare Val av en

Läs mer

Årsredovisning. fl~~.t. HSB:s BrfMälaren i Stockholm. Organisationsnummer: 702001-4895. 2010-09-01 till 2011-08-31 ~~ ~ ~.

Årsredovisning. fl~~.t. HSB:s BrfMälaren i Stockholm. Organisationsnummer: 702001-4895. 2010-09-01 till 2011-08-31 ~~ ~ ~. , HSB:s brfmälaren i Stockholm Arsredovisning 2010-2011 org nr: 702001-4895 www.hsb.se HSB:s BrfMälaren i Stockholm Organisationsnummer: 702001-4895 Årsredovisning 2010-09-01 till 2011-08-31 1(10) ~ fl~~.t

Läs mer

- vad innebär det? ren bostadsrättsförening. Att bo. . Med bostadsrätt "äger" du inte din lägenhet i egentlig

- vad innebär det? ren bostadsrättsförening. Att bo. . Med bostadsrätt äger du inte din lägenhet i egentlig @ Att bo ren bostadsrättsförening - vad innebär det? o I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som qjänar pengar på ditt boende. Arsavgiften (= månadsavgiften, "hyrar^" X 12) täcker föreningens

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Årsredovisning 2014 Årsstämma 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Ordlista Förvaltningsberättelse, den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten, kallas förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse,

Läs mer

Brf Bra Boende i Mölndal

Brf Bra Boende i Mölndal Org nr. 769613-4233 Ársredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-- 2009-12-31 Sid 1-4 Sid 5 Sid 6-7 Sid 8-10 Sid 11 Förvaltningsberättelse Res ultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar / Noter Underskrifer

Läs mer