SOCIALFÖRVALTNINGEN KILS KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOCIALFÖRVALTNINGEN KILS KOMMUN"

Transkript

1 SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutade av SN SOCIALFÖRVALTNINGEN KILS KOMMUN Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2014

2 Socialförvaltningen i Kil Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning 1. Allmänt 1.1 Översyn av riktlinjer 1.2 Mål och syfte för ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen 1.3 Återkrav av beviljat ekonomiskt bistånd 2. Försörjningsstöd enligt 4 kap. 1 SoL 2.1 Rätten till försörjningsstöd 2.2 Ansökan innevarande månad 2.3 Avdrag på försörjningsstödet 2.4 Inkomstberäkning vid ogiltig frånvaro 2.5 Lägre försörjningsstöd i vissa fall 3. Riksnormen och övriga poster i försörjningsstödet 3.1 Riksnormens poster 3.2 Kosttillägg 3.3 Övriga poster i försörjningsstödet 3.4 Boendekostnader 3.5 Hushållsel 3.6 Hemförsäkring 3.7 Arbetsresor 3.8 Läkarvård och medicin

3 3.9 Sjukhusvård 3.10 Akut tandvård 3.11 Glasögon 3.12 Avgifter till fackförening och A-kassa 3.13 Sjukresor 4. Livsföring i övrigt 4.1 Barnomsorgskostnader 4.2 Hemutrustning 4.3 Flyttkostnader 4.4 Installation av telefon 4.5 Tandvård utöver akut tandvård 4.6 Spädbarnsutrustning 4.7 Umgängeskostnader 4.8 Bistånd till personliga kostnader i samband med vistelse på institution 4.9 Kostnader för egen bil 4.10 Begravningskostnader 4.11 Rättshjälp 4.12 Rekreation 4.13 Legitimation och pass 4.14 Kläder och skor utöver riksnormen 5. Grupper av bidragssökare 5.1 Arbetslösa 5.2 Ungdomar (t.o.m. 25 år)

4 5.2.1 Gymnasiestuderande ungdom 5.3 Vuxna studerande 5.4 Företagare 5.5 Utländska medborgare EU-medborgare 5.6 Anknytningsinvandrare 5.7 Personer med missbruks- och/eller beroendeproblematik 5.8 Brottsoffer 5.9 Barn Anmälan om barn som far illa 5.10 Gifta och sammanboende 5.11 Inneboende 5.12 Växelvis boende för barn 6. Skulder och avbetalningar 6.1 Hyresskulder 6.2 Elskulder 6.3 Barnomsorgsskulder 6.4 Skulder på underhållsstöd 6.5 Kvarstående skatt 7. Inkomster och egna tillgångar 7.1 Inkomster Insättningar på konto Ungdomars egna inkomster

5 7.1.3 Jobbstimulans 7.2 Kapital Vuxna personers kapitaltillgångar Barns kapital Bilinnehav som kapitaltillgång Egen fastighet/bostadsrätt som kapitaltillgång 7.3 Överskott från tidigare period 8. Jobbcenter/AME 9. Ungdomscenter 10. Bidragsbrott 11. Ansökningar om bostad 12. Fritidspeng Bilaga: Ensamkommande barn/ungdomars ekonomi

6 SOCIALFÖRVALTNINGEN I KIL 1. ALLMÄNT 1.1 Översyn av riktlinjer En översyn av gällande riktlinjer skall göras årligen. Översynen kan resultera i revidering och uppdatering av befintliga riktlinjer. Beslut om förändringar av riktlinjer för försörjningsstöd fattas av socialnämnden. 1.2 Mål och syfte för ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen Verksamheten skall garantera den enskilde en skälig levnadsnivå om behovet ej kan tillgodoses på annat sätt. Detta sker genom information, rådgivning och i sista hand ekonomiskt bistånd. Verksamheten skall bedrivas på sådant sätt att individens eget ansvarstagande och egna resurser sätts i centrum vilket syftar till att göra individen självförsörjande och att minska behovet av ekonomiskt bistånd. När beslut om ekonomiskt bistånd rör barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. I alla utredningar som innefattar barn skall barnens situation beskrivas (Se även kapitel 5.9) Återkrav av beviljat ekonomiskt bistånd Ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 SoL kan ej ges med villkor om återbetalning. Grundreglerna för återkrävande av försörjningsstöd anges i 9 kap 1 SoL och 9 kap 2 SoL. Om någon genom oriktiga uppgifter eller genom underlåtenhet att lämna uppgifter eller på annat sätt förorsakat att ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 SoL utgått felaktigt eller med för högt belopp. Se även kapitel 9 bidragsbrott. Ekonomiskt bistånd, som lämnats som förskott på förmån eller ersättning. Ekonomiskt bistånd, som lämnats till enskild som är indragen i arbetskonflikt. Ekonomiskt bistånd, som lämnats till enskild som på grund av omständigheter han/ hon ej kunnat råda över, hindrats från att förfoga över sina inkomster eller tillgångar. Ekonomiskt bistånd i andra fall enligt 4 kap 2 SoL får återkrävas om det har getts ut under villkor om återbetalning.

7 2 I beslut, som avser ekonomiskt bistånd mot återbetalning, skall den enskilde vara informerad om detta vid utbetalningstillfället. Beslutet skall vara skriftligt och innehålla de omständigheter som enligt denna paragraf utgör grund för återbetalningsplikten. 2. FÖRSÖRJNINGSSTÖD ENLIGT 4 KAP 1 SOL 2.1 Rätten till försörjningsstöd För att rätten till försörjningsstöd skall föreligga måste två kriterier vara uppfyllda. Dels måste den sökande haft otillräckliga inkomster för att på egen hand tillförsäkra sig en skälig levnadsnivå, dels måste den enskilde göra allt vad han/hon kan för att bidra till sin försörjning. Vad han/hon skall bidra med för rätt till bistånd varierar beroende på den enskildes situation och förmåga. En arbetsför person skall vara inskriven på arbetsförmedlingen och aktivt söka efter arbete. Den arbetslöse har också skyldighet att delta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, t.ex. utbildning, svenskundervisning för invandrare och olika former av arbetsrehabiliterande åtgärder. En hemmavarande förälder skall ta ut föräldrapenning och även ansöka om bostadsbidrag. En individ som ej anser sig kunna stå till arbetsmarknadens förfogande skall vara sjukskriven med bl.a. läkarintyg. Vilka krav och villkor som gäller för olika bidragsgrupper finns angivet i kapital Ansökan innevarande månad Försörjningsstöd utges i princip inte retroaktivt utan avser att täcka utgifter för en kommande period. För att hela månaden skall beaktas måste den som löpande uppbär försörjningsstöd senast den 5:e i ansökningsmånaden inkomma med samtliga nödvändiga handlingar till socialkontoret, i annat fall beräknas försörjningsstödet från det datum då ansökan blivit komplett. Vid nybesök beviljas sökanden, i normalfallet, försörjningsstöd från det datum kontakt togs med socialkontoret. Är personen i fortsatt behov av bistånd skall han/hon tydligt informeras om ovan nämnda villkor för försörjningsstödets utgivande. Undantag från det här beskrivna kan göras efter individuell prövning. I första hand skall dessa undantag utgöras av ekonomiskt bistånd till fasta kostnader, exempelvis el, hyra och hemförsäkring. 2.3 Avdrag på försörjningsstödet För varje ogiltig frånvaro-dag görs avdrag med 1/21 av familjens totala biståndsbehov. En halv dags ogiltig frånvaro innebär avdrag med 0.5/21 av familjens totala biståndsbehov. Ex: familjen Svensson har ett normunderskott för juni på 3 000:-. Sven Svensson har en dags ogiltig frånvaro på Jobbcenter/AME och hans irakiska fru Nema har 0.5 dags ogiltig frånvaro på SFI-undervisningen.

8 3 Avdraget blir 1.5/21 x = 214:-. För juni månad skall familjen i försörjningsstöd då beviljas = 2 786: Inkomstberäkning vid ogiltig frånvaro Ibland räknar man inte på hushållets faktiska inkomst utan vilken inkomst familjen kunde haft, detta kan t.ex. gälla de som har aktivitetsstöd eller studiemedel. Om en individ har ogiltig frånvaro (eller tagit ledigt) som medför minskat aktivitetsstöd räknas som inkomst det som individen skulle fått utbetalt om han/hon haft full närvaro, således skall inte ekonomiskt bistånd kompensera personer som genom egen förskyllan erhållit lägre aktivitetsstöd. Personer som har studiemedel från CSN och har möjlighet att ta lånedelen kan givetvis inte tvingas till att göra det, men tydlig informartion skall ges att de inkomster individen kunde haft (bidrag + lån) kommer att ligga till grund för normberäkningen. Samma bedömning/beräkning som det ovan beskrivna gäller även om personen/hushållet skulle kunna öka sina inkomster på annat sätt, men väljer att avstå (att exempelvis söka bostadsbidrag). För den som har en dagsersättning baserat på deltagande i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd (Jobbcenter/AME, praktik osv) och har utbetalning för detta från annan myndighet gäller följande. Har personen genom egen förskyllan förorsakat minskad ersättning än han/hon kunde haft görs inte dubbelt avdrag, hänsyn tas enbart till den inkomst som personen kunde fått om han/hon gjort vad på denne ankom. Ex: AA har aktivitetsstöd för att deltaga i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. AA:s dagsersättning är 173:-/dag (netto). Vid koll med FK visar det sig att AA missat två ersättningsdagar p.g.a. att arbetsgivaren rapporterat in ogiltig frånvaro för två dagar. Aktuell beräkningsperiod innefattar 20 arbetsdagar. AA har 18 godkända dagar och får utbetalt 18 x 173 = 3 114:- från FK. Om AA skött sig hade han fått 20 x 173:- = 3 460:-. Det är denna summa, 3 460:-, som förs in som inkomst i normberäkningen, vilket resulterar i att AA får ett minskat försörjningsstöd på = 346:-. Mer än 50% ogiltig frånvaro är grund för att helt avslå en ansökan, eftersom personen i de fallen inte huvudsakligen följt uppgjord planering. I en samlad bedömning bör dock även beaktas om den enskilde gjort något övrigt som kan föra i riktning mot egen försörjning (t.ex. tagit arbetsgivarkontakter, vidtagit rehabiliteringsåtgärder m.m.). 2.5 Lägre försörjningsstöd i vissa fall Vid särskilda omständigheter, som inte handlar om avdrag p.g.a. ogiltig frånvaro, kan beviljande av ett lägre försörjningsstöd komma i fråga. Ett exempel är när den enskilde är i behov av hjälp på grund av att han/hon hamnat i en prekär situation. Den enskilde kan ha haft försörjningsmöjligheter genom egna medel, men trots detta blivit i behov av hjälp till sitt livsuppehälle. Här kan norm för livsmedel användas eller i en del fall normen för personliga kostnader. I en del fall kan det också vara fråga om personer som helt uppenbart inte har alla de utgifter som ingår i riksnormen.

9 4 När det är klarlagt att det ekonomiska biståndet inte går till avsett ändamål, exempelvis vid missbruk, kan ett lägre stöd utbetalas. 3 RIKSNORMEN OCH ÖVRIGA POSTER I FÖRSÖRJNINGSSTÖDET 3.1 Riksnormens poster Livsmedel Kläder och skor Hygien Barn-och ungdomsförsäkringar Förbrukningsvaror Dagstidningar/telefon/TV-licens Lek och fritid 3.2 Kosttillägg Kosttillägg kan i vissa fall utgå till bidragsberättigade personer med fördyrade matkostnader på grund av sjukdom. Behovet skall styrkas med läkarintyg. Kosttillägg (per månad) utgår med högst 1% av basbeloppet vid behov av glutenfri kost och med högst 2% av basbeloppet vid behov av fettreducerad och proteinreducerad kost. Kosttillägg beviljas endast om den sökande ej har handikappersättning för dessa extrautgifter. Konsumentverket har 2005 fastslagit att diabetes inte medför fördyrade matkostnader, höjd matnorm skall således inte utgå till diabetiker. Vad gäller kosttillägg avseende laktosintolerans finns inga riktlinjer från Konsumentverket. Storleken på de fördyrade kostnaderna är beroende av vilka ersättningsprodukter som väljs. En individuell prövning får göras utifrån de merkostnader som sökande kan redovisa. 3.3 ÖVRIGA POSTER I FÖRSÖRJNINGSSTÖDET Förutom riksnormen ingår följande poster i försörjningsstödet. Beloppen avser faktisk och godtagbar kostnad: Boende Hushållsel Hemförsäkring Arbetsresor Läkarvård och medicin Akut tandvård Glasögon Avgift för A-kassa och fackförening

10 5 3.4 Boendekostnader Boendekostnad för år 2014 Högsta godtagbara boendekostnad per månad (gäller flertalet sökanden): 1-2 VUXNA 4 625:- 1-2 VUXNA och 1 BARN 5 775:- 1-2 VUXNA och 2 BARN 7 000:- 1-2 VUXNA och 3 BARN 8 500:- 1-2 VUXNA och fler än 3 BARN 8 500: :-/barn Vid särskilda skäl kan en högre boendekostnad godkännas: 1-2 VUXNA 6 475:- 1-2 VUXNA och 1 BARN 7 800:- 1-2 VUXNA och 2 BARN 9 825:- 1-2 VUXNA och 3 BARN :- 1-2 VUXNA och fler än 3 barn : :-/barn Om bedömning görs att biståndsbehovet för individen/hushållet riskerar att bli långvarigt kan en boendekostnad överstigande högsta godtagbara i regel godkännas maximalt fyra månader. En förutsättning är att individen/hushållet är villig att söka billigare boende och att man aktivt försöker få en flyttning till stånd. Säger sig individen/hushållet inte vara beredd att flytta till annat, billigare, boende och/eller ej aktivt agerar för att få en flytt till stånd godkänns enbart den högsta godtagbara boendekostnaden för individen/hushållet. I de fall sökande åläggs att byta till billigare boende fattas ett beslut om vilket skäligt rådrum som gäller i det enskilda fallet. Till beslutet skall en besvärshänvisning bifogas. Särskilda skäl att längre tid än fyra månader godkänna en faktisk boendekostnad överstigande högsta godtagbara kan vara äldre som bott länge på samma plats, funktionshinder, barn med särskilda behov m.m. En individuell prövning behöver som alltid ske i den enskilda fallet; exempelvis bör man göra en bedömning om det för personen/hushållet finns realistiska alternativ till nuvarande boendesituation. Boendekostnad i lägenhet Bistånd till hyreskostnad beviljas med den faktiska hyreskostnaden. Kostnader för garage, kabel-tv, hyresgästförening och andra tillval räknas ej som godtagbar kostnad i normalfallet. Om tillvalen finns vid inflyttningen och ej går att förhandla bort, så skall kostnaderna godtas. Är ett hushåll med hög boendekostnad beroende av ekonomiskt bistånd

11 6 en längre period, mer än sex månader, bör krav ställas på byte av bostad för att komma ner till genomsnittshyran på orten. En förutsättning är att billigare lägenhet finns att få och att en flytt ej är olämplig av sociala skäl. Utrymmesstandarden räknas i normalfallet så att en vuxen eller två vuxna sammanboende tillförsäkras ett rum medan två barn får dela ett sovrum, kök och vardagsrum oräknat. Ungdomar som gått ur gymnasiet räknas i detta avseende som vuxna. En individuell prövning skall dock ske utifrån barnens ålder och kön. Beräkning av boendekostnad i egen fastighet och bostadsrätt Den ekonomiska utredningen kring boendet skall visa familjens faktiska boendekostnad i form av: vatten renhållning sotning, uppvärmning skuldräntor villaförsäkring tomträttsavgifter fastighetsskatt Faktiska boendekostnader kan accepteras under fyra månader (dock ej amorteringar) i avvaktan på en försäljning. En boendekostnad upp till högsta godtagbara boendekostnad kan accepteras under sex månader. Därefter bör godtagbar boendekostnad sänkas till genomsnittshyran på orten, om familjen ej bytt till billigare boendeform. I ovanstående fall skall en bedömning också göras, om den sökande har ett bundet kapital i sin fastighet eller bostadsrätt. Vid innehav av egen fastighet alternativt bostadsrätt skall möjligheten att erhålla skattejämkning för räntekostnader alltid beaktas och vara ett villkor vid ansökan om ekonomiskt bistånd. Inneboende Inneboende avser inte boende hos nära släkting eller delad bostad med hushållsgemenskap. Inneboende-hyra kan i normalfallet beviljas med maximalt 1 650:-. En förutsättning är att den sökande kan styrka sin boendesituation genom uppvisandet av ett skriftligt avtal med bostadsinnehavaren. Hemmaboende ungdomar Ungdomar som bor hos sina föräldrar och inte tidigare betalt någon hyra beviljas inte bistånd till boendekostnad om inte föräldrarna får högre boendekostnader (exempelvis p.g.a. minskat bostadsbidrag). Får föräldrarna högre boendekostnader räknas i normalfallet motsvarande belopp som skälig hyra för barnet. Dessa uppgifter skall styrkas skriftligt, där det framkommer hur mycket boendekostnaden ökat p.g.a. att ungdomen bor där.

12 7 Om sökande tidigare regelbundet med egna inkomster betalt hyra i aktuellt boende kan faktisk hyresdel beviljas om den är skälig. Vid tillfälligt boende, tre månader eller kortare, utgår ingen hyresdel. Det anses inte skäligt att föräldrar skall ta ut hyra av sina barn som tillfälligtvis bor hemma. Däremot utgår riksnorm så att barnet kan betala för sitt uppehälle till föräldrarna. Hushållsgemenskap med bostadsinnehavaren Vissa personer som bor ihop och delar vissa kostnader har inte ekonomiskt ansvar gentemot varandra. Det kan röra sig om vuxna hemmaboende barn som föräldrarna inte har någon försörjningsskyldighet för, vänner eller syskon som bor tillsammans eller föräldrar som bor hemma hos sina vuxna barn. För denna grupp beräknas normen som den personliga kostnaden för ensamstående samt personens andel av hela hushållets gemensamma hushållskostnader. Boendekostnader beräknas som den andel av bostadskostnaden som motsvarar det antal rum sökande disponerar i förhållande till det totala antalet rum i bostaden. Varje rum räknas som två enheter och köket som en enhet (jmf RSV:s föreskrifter/rffs 1 998:9) samt Riksförsäkringsverkets allmänna råd/2001:8/ om bostadsbidrag till barnfamiljer och ungdomar. Boendeutredningar för ungdomar under 25 år Grundregeln är att ungdomar under 25 år bor hemma tills de med varaktiga inkomster kan försörja sig på egen hand. Ungdomar som bott i egen lägenhet i mer än sex månader efter gymnasiestudier och klarat sin hyra genom egna inkomster, kan beviljas hyreskostnad som godtagbar utgift. När ungdomar uppger att de inte får bo kvar hemma, alternativt inte kan flytta hem, görs en boendeutredning. Påvisar utredningen ett behov av eget boende för den unge kan kostnaden för ett sådant boende räknas som en godtagbar utgift. Ett eventuellt beviljande skall alltid föregås av ett övervägande om insatser i hemmet kan sättas in för att förbättra relationen ungdom-förälder (se även kapitel 11). Andrahandslägenhet Den som ansöker om försörjningsstöd till boendekostnad i andrahandslägenhet bör som regel uppvisa ett andrahandskontrakt. Utan ett skriftligt godkännande från fastighetsägaren har inte ungdomar (upp till 29 år) och barnfamiljer rätt till bostadsbidrag. Sökande bör därför uppmanas ordna sådant intyg. Saknas skriftligt godkännande från fastighetsägaren bör andrahandshyran bara godtas under en begränsad tid. Hyreskostnad under vistelse på kriminalvårdsanstalt. Hyreskostnader/kostnader för magasinering av möbler för personer som avtjänar fängelsestraff kan beviljas om strafftiden är sex månader eller lägre. Ev särskilda skäl till att bevilja hyreskostnad för längre period beslutas av förste socialsekreterare/enhetschef.

13 8 3.5 Hushållsel Hushållsel beviljas som godtagbar kostnad, i normalfallet godkänns faktisk kostnad. Om kostnaden verkar orimligt hög kan en jämförelse göras med Energimyndighetens statistik över olika hushållstypers hushållselförbrukning. 3.6 Hemförsäkring Kostnad för hemförsäkring skall ingå i försörjningsstödet. Den sökande bör uppmanas att teckna hemförsäkring. På grund av ändrade regler om rättshjälp, är det viktigt att rättsskydd ingår i hemförsäkringen. Om tveksamhet uppstår kring lämplig kostnad för hemförsäkring kan en jämförelse göras med Konsumentverkets beräkningar. 3.7 Arbetsresor Kostnader för arbetsresor godtas om avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen/skolan uppgår till minst fyra km enkel väg. Här får även räknas in eventuell resväg som familjen har för att lämna och hämta barn inom barnomsorgen. Allmänna kommunikationsmedel skall användas. Om detta inte är möjligt, se riktlinjer för kostnader för egen bil. 3.8 Läkarvård och medicin Kostnad för läkarvård som ingår i högkostnadsskyddet utgör en godtagbar utgift. Likaså är receptbelagd medicin, oavsett om det ingår i högkostnadsskyddet eller ej, en godtagbar utgift. Kvitto skall alltid uppvisas (det räcker således inte med exempelvis en faktura eftersom apotekets kunder även kan inhandla icke-receptbelagd medicin på avbetalning). För icke-receptbelagd medicin, salvor m.m. är grundregeln att den enskilde (genom posten hygien i riksnormen) själv får bekosta detta. I vissa fall kan det vara motiverat att bevilja ekonomiskt bistånd även för ovannämnda utgifter (i första hand när det gäller barn). Ett eventuellt gynnande beslut skall alltid föregås av konsultation med kollega/kollegor och/eller förste socialsekreterare. 3.9 Sjukhusvård En person som uppbär försörjningsstöd och periodvis vårdas på sjukvårdsinrättning har full norm hela tiden. Som godtagbar kostnad räknas vårdavgiften per dygn minus matnorm.

14 Akut tandvård Ekonomiskt bistånd för akut tandvård, d.v.s. akuta inflammationer och smärttillstånd som fordrar omedelbar behandling, skall utgå inom ramen för försörjningsstödet. Kostnadsförslag krävs ej i dessa fall Glasögon Bistånd till glasögon kan beviljas efter ordination av leg. optiker eller läkare eller om nya glasögon behövs på grund av olycksfall. Försörjningsstöd kan beviljas med högst 2 % av basbeloppet för bågar, faktisk kostnad för synundersökning och standardglas godkännes i normalfallet, observera dock att lägsta pris alltid skall eftersträvas. Ansökan om bistånd till kontaktlinser beviljas endast om behovet är styrkt genom läkarintyg. Den sökande skall lämna in kostnadsförslag från optiker innan beslut fattas. Vid endast tillfälligt behov av försörjningsstöd och om utgiften i ett längre perspektiv kan betalas av den enskilde, är inte utgiften en godtagbar kostnad. Ekonomiskt bistånd till bifocala (dubbelslipade), progressiva glas eller till färgade glas får endast beviljas då behovet är styrkt av optikerintyg. Värt att beakta är att vissa optik-butiker tillhandahåller gratis glasögon till barn under 12 år (kostnad för undersökning kan tillkomma) Avgift till fackförening och A-kassa 3.13 Sjukresor Bistånd till avgifter för fackförening och A-kassa (ALFA-kassa) utgår i regel med det belopp som gäller för den organisation som den enskilde tillhör. Sökande bör dock undersöka möjligheten att få helt eller delvis reducerad avgift. När det gäller personer nära pensionålder eller som bedöms stå mycket långt från arbetsmarknaden, bör diskussion föras med den enskilde huruvida det är rimligt att fortsätta betala månatlig A-kasseavgift. Ekonomiskt bistånd kan beviljas till egenavgiften för sjukresor. Resterande del av kostnaden för resan får den enskilde genom ersättning från Landstinget. Sjukresor skall i första hand göras med Landstingets servicelinje eller med allmän kollektivtrafik som tåg eller buss. Nyttjande av privat bil ersätts endast vid särskilda fall av Landstinget.

15 10 4. LIVSFÖRING I ÖVRIGT 4.1 Barnomsorgskostnader Familjer med ett löpande behov av försörjningsstöd och med barn inom barnomsorgen skall inte betala någon barnomsorgsavgift. Ett intyg som bekräftar att familjen uppbär försörjningsstöd skickas till Barn- och utbildningsnämnden (BUN). När biståndsbehovet upphör skall BUN meddelas det. Klienten informeras om ovanstående rutiner. När det handlar om tillfälliga behov av ekonomiskt bistånd medräknas barnomsorgsavgift som godtagbar utgift. Även kostnad för privat barnomsorgsplats kan i vissa fall godtas under en kortare period. 4.2 Hemutrustning När en ansökan görs om bistånd till hel eller kompletterande hemutrustning, skall en bedömning göras av den sökandes förutsättningar att med egna medel kunna skaffa en del av den. Har den sökande möjlighet att inom rimlig tid med egen inkomst eller på annat sätt skaffa nödvändig hemutrustning skall bistånd ej utgå. Undantag kan vara familjer med minderåriga barn eller personer där sociala och ekonomiska skäl gör att bistånd till en viss utrustning kan vara nödvändig redan i avvaktan på inkomst. Samråd med kollegor skall ske innan eventuell hemutrustning beviljas. Vid prövning av stöd till hemutrustning skall hänsyn tas till befintlig hemutrustning inklusive den utrustning som kan medföras vid separation eller flytt från föräldrahemmet samt aktuell och framtida försörjningsmöjlighet. Hembesök skall i princip alltid göras. Enbart nödvändig utrustning vad gäller möbler och husgeråd skall beviljas. Utgångspunkten är att behovet tillgodoses genom inköp av hemutrusning till marknadens lägsta priser (se aktuell lista i handläggarpärmen). Bistånd till inköp av TV utgår endast i undantagsfall, så som till exempel till en barnfamilj. Bidrag till dammsugare kan utgå till barnfamiljer, äldre och handikappade samt till allergiker. Till hemutrustning kan bistånd beviljas med maximalt 10 % av basbeloppet för ensamstående. Vid fler i familjen kan beloppet ökas med maximalt 3,5 % av basbeloppet per person. Tillgång till dator och internetuppkoppling i hemmet är i vissa fall nödvändigt för att tillförsäkra skälig levnadsnivå. I synnerhet kan detta sägas gälla för familjer med barn i skolålder. Innan ekonomiskt bistånd utgår måste först utredas om behovet kan tillgodoses på något annat sätt, exempelvis genom att skolan tillhandahåller dator. Inköp av dator kan beviljas med högst 5% av prisbasbeloppet. Löpande kostnader för bredband kan beviljas med maximalt 100:-/mån.

16 Flyttkostnader I normalfallet skall flytten ombesörjas av den sökande själv. Bistånd kan då beviljas till hyra av släpvagn. Den som p.g.a. funktionshinder eller av andra skäl, t.ex. vid barn- eller kvinnomisshandel, ej kan ombesörja sin flytt på egen hand kan beviljas bistånd till flytt med flyttfirma. Vid flyttning av arbetsmarknadsskäl skall möjligheten att få bidrag genom arbetsförmedlingen undersökas. Om sådana bidrag ej utgår eller om flytten är nödvändig av andra skäl, t.ex. byte till billigare bostad kan ek.bistånd till flyttkostnader beviljas. En långväga flytt kan medföra höga kostnader. Enligt delegation kan soc.sekr fatta beslut avseende flyttkostnader upp till 25% av basbeloppet och 1:e soc.sekr/ifo-chef upp till 50% av basbelopp, kostnader därutöver beslutas av socialnämndens arbetsutskott. 4.4 Installation av telefon Telefonkostnader ingår i normbeloppet. Hjälp därutöver kan endast utgå i sådana fall då medicinska eller sociala skäl föreligger. 4.5 Tandvård utöver akut tandvård Utöver akut tandvård som ingår i försörjningsstödet kan bistånd beviljas till nödvändig tandvård. I nödvändig tandvård ingår t.ex. att avhjälpa och lindra tandvärk uppehållande tandvård som årliga kontroller och tandvård för att avhjälpa infektioner undanröja betydande sociala svårigheter, t.ex. om förlust av tänder lett till utseendemässigt handikapp, ersättning av tandförluster i framtandsområdet uppnå godtagbar tuggförmåga Vid behov av mer omfattande tandvård skall sökande alltid inkomma med kostnadsförslag från behandlande tandläkare. Det skall framgå hur lång den beräknade behandlingstiden väntas bli. Det ekonomihandläggaren först har att ta ställning till är om föreslagen tandvård är helt nödvändig för att tillförsäkra skälig levnadsnivå. Bedömning om detta skall resultera i ett beslut som delges den enskilde. För att säkerställa en adekvat bedömning bör behandlande tandläkare kontaktas, i vissa fall kan det också bli aktuellt med konsultation av annan tandläkare. Det som bedöms som nödvändig tandvård är att jämställa med godtagbar utgift (i normberäkning). Beslutets giltighet tidsbegränsas till maximalt sex månader (med möjlighet till förlängning vid omprövning). I de fall sökande har ett eget betalningsutrymme anses det rimligt att den enskilde själv använder sex månaders normöverskott till egen betalning. Ekonomiskt bistånd kan då utgå med resterande del.

17 12 I övriga fall, när inte ett tydligt månatligt normöverskott föreligger, får sökande redovisa uppkomna tandvårdskostnader i samband med den månatliga ekonomiska prövningen om bistånd. Fakturor avseende utförd tandbehandling enl kostnadsförslag medtages i normberäkningen. Alla tandvårdsärenden som inte avser akut tandvård tas upp för diskussion i ekonomigruppen. Observera att sökande som kräver ett myndighetsbeslut avseende inlämnat kostnadsförslag har rätt till det. Ansökan avslås med hänvisning till att kostnaden inte är aktuell (faktisk kostnad uppstår först i samband med fakturering). 4.6 Spädbarnsutrustning Bidrag till spädbarnsutrustning kan utgå vid första barnets födelse med maximalt 10 % av prisbasbeloppet, om familjen i övrigt är beroende av bistånd till sin försörjning. Detta belopp avser att täcka inköp av barnvagn, säng med sängutrustning, baskläder och utrustning för bad och matning. Vid barn nummer två, tre o s v avgör det faktiska behovet i det enskilda fallet hur stort belopp som skall beviljas. Här bör det inte bli aktuellt med mer än halva summan för spädbarnsutrustning, om inte speciella skäl föreligger. Flyktingfamiljer som ej bott i Sverige mer än två år, kan söka extra hemutrustningslån för att täcka extra utgifter i samband med barns födelse. Se aktuell lista i handläggar-pärmen avseende marknadens lägsta pris på hemutrustning. 4.7 Umgängeskostnader Om barnet bor stadigvarande hos den ene föräldern kan i normalfallet umgängeskostnader hos den andre föräldern godtas för maximalt sex dagar per månad och barn. Överstiger antalet umgängesdagar sex får föräldrarna själva reglera detta ekonomiskt. Kostnaden för umgänge beräknas utifrån följande poster i normen: livsmedel, fritid/lek samt hygien. Undantag avseende antal dagar görs när det handlar om familjehemsplacerade barn eller om ett giltigt avtal föreskriver ett visst antal umgängesdagar. Vid växelvis boende för barnet medräknas samtliga poster i riksnormen (se även kap 5.12). Bistånd till resor kan beviljas i samband med umgänge. I normalfallet delar bo- och umgängesföräldern på resekostnaderna. Om boföräldern inte kan/inte vill betala kan umgängesföräldern beviljas bistånd till hela resekostnaden. Billigaste färdsätt skall användas och kvitto, t ex färdbiljett, skall uppvisas. Fler resor än i dom eller avtal fastställda umgängestillfällen skall inte beviljas. En rimlighetsbedömning skall alltid göras vad som är att betrakta som skäliga kostnader för umgängesresor. Är exempelvis avståndet långt mellan

18 13 föräldrarna kan det vara rimligt att enbart bevilja en resa varannan månad eller i samband med lov. I normalfallet är maxkostnaden för umgängesresor motsvarande månadskostnaden för ett länskort (2014: 1 140:-/mån). 4.8 Bistånd till personliga kostnader i samband med vistelse på institution En vuxen person som vårdas på institution och som saknar egna inkomster eller medel kan beviljas fickpengar med maximalt 3,5% av basbeloppet per månad. Har den aktuella institutionen/kollektivet egna regler för fickpengar följs dessa och ingår som en del av avtalad vistelse där. Personer som är dömda till rättspsykiatrisk vård har också rätt att erhålla ekonomiskt bistånd till fickpengar, om de saknar egna inkomster eller medel. Personer som sitter anhållna, häktade eller är intagna på kriminalvårdsanstalt får hela sin försörjning genom kriminalvårdens försorg. Frihetsberövade personer kan vid vissa tillfällen ha möjlighet att erhålla ersättning för utförda uppgifter (flitpeng). Vid ansökningar om ek.bistånd skall undersökas om den möjligheten finns för den sökande. En del av de pengar en intagen tjänar på att jobba på anstalten sätts in på ett speciellt permissionskonto. Dessa pengar är tänkta att användas till permissioner. Den intagne betalar alltså själv det han/hon vill göra på sina permissioner. Den intagne kan av Kriminalvården få hjälp med resekostnad, om kostnaden överstiger 0,5 procent av basbeloppet. I samband med att en frihetsberövad person ansöker om ekonomiskt bistånd skall man alltid begära in specifikation/översikt på den intagnes ekonomi. 4.9 Kostnader för egen bil Bistånd lämnas i allmänhet ej till bilkostnader. Undantag kan göras förutsatt att bilen är nödvändig på grund av: sjukdom eller funktionshinder behov av bil för resor till och från arbete eller utbildning, då allmänna kommunikationsmedel saknas. Bistånd kan beviljas med högst 15 kronor/mil (per ). Då bensinpriset snabbt kan ändras bör en avstämning kontinuerligt göras på vilken nivå milersättningen skall ligga. Om biståndsbehovet riskerar bli långvarigt bör en diskussion föras kring eventuell flytt. Finns lämpliga alternativ som avsevärt sänker arbetsresekostnaderna bör i normalfallet efter tre månader endast arbetsresor motsvarande månadskostnaden för ett länskort beviljas som godtagbar utgift. Här skall beaktas den enskildes möjlighet att söka skattejämkning för arbetsresor. Vid behov av bil på grund av sjukdom eller handikapp bör upp-

19 14 märksammas att rätt till handikappersättning från försäkringskassan kan föreligga. Bistånd som beviljas i avvaktan på sådan ersättning skall utgå som förskott på förmån. Beträffande bilinnehav som egen tillgång se avsnitt Begravningskostnader Begravningskostnader skall i första hand täckas av tillgångar i dödsboet alternativt genom föräldrars eller efterlevande makars inkomster och tillgångar om det föreligger en försörjningsskyldighet. Om dösboets tillgångar eller om försörjningsskyldigas ekonomiska förmåga inte är tillräckliga för att täcka begravningskostnaden kan dödsboet eller den försörjningsskyldige ansöka om ekonomiskt bistånd enligt kap 4 1 SoL. Rätten till bistånd utreds i vanlig ordning. Vid bedömning av dödsboets betalningsförmåga avräknas alla kända tillgångar som fanns på dagen för dödsfallet begravningskostnaden, även eventuell kommande skatteåterbäring. Hänsyn skall tas till tillgångar i form av försäkringar. Återkrav enligt SoL 9 kap 2 kan upprättas mot tillgångar som visar sig senare. Bistånd till begravningskostnader beviljas med högst 50 % av gällande prisbasbelopp för skäliga faktiska kostnader. Kostnadsposter som godkänns är: - Gravsten - Dödsannons - Enklare förtäring - Grundtjänster från begravningsbyrån, dvs kista med enkel dekoration, bisättning (svepning, kistläggning, utkörning av kista till bårhus, bärare vid bisättning och transport av kista), urna och representant vid begravningen. Ej godkända utgifter: Buketter anhöriga köpt själva, fotografering, musik, tackannons, framtida vård av grav, spridning av aska, gravöppning. Bistånd beviljas inte för kostnader som tillgodoses inom ramen för begravningsavgiften. Rätten till bistånd omfattar kostnader som är nödvändiga för att begrava den avlidne på bostadsorten. Merkostnader för att begrava den avlidne utanför Sverige ingår inte i rätten till bistånd. Kostnader för städning och tömning av den avlidnes bostad ingår inte i vad som räknas som skälig levnadsnivå. Bistånd till begravningskostnader kan totalt beviljas med maximalt ett halvt prisbasbelopp (50%). Ansökan om begravningskostnad görs på särskild blankett.

20 Rättshjälp I normalfallet skall advokatkostnader täckas av hemförsäkringens rättsskydd eller inom ramen för den allmänna rättshjälpen. Ekonomiskt bistånd kan vid familjerättsliga ärenden beviljas till självrisken. Bistånd till övriga advokatkostnader beviljas endast i undantagsfall, om synnerliga skäl föreligger Rekreation I riksnormen ingår kostnader för fritidsaktiviteter. Det kan finnas särskilda behov av rekreation, t.ex. hos barnfamiljer med långvarigt biståndsbehov eller vuxna med medicinska eller sociala behov. Beslut bör föregås av kollegial diskussion. Ekonomiskt bistånd bör räcka till tåg- eller bussresa samt logi Legitimation och pass Mot uppvisande av kvitto kan ekonomiskt.bistånd beviljas för utfärdande av legitimation. En förutsättning är att ett behov av legitimation föreligger. Det utgår ej ekonomiskt bistånd till pass Kläder och skor utöver riksnormen Utgifter för kläder är fastslaget i riksnorm och extra bistånd utgår därför i regel inte till detta ändamål. Vid särskilda omständigheter kan emellertid skäl finnas att frångå denna huvudregel. Det kan t.ex. handla om snabb viktminskning/ökning p.g.a. sjukdom, vinterkläder för nyanlända, barnperspektiv osv. I sådana fall kan ytterligare bistånd utgå med maximalt en extra månadsklädnorm per person. 5. GRUPPER AV BIDRAGSTAGARE 5.1 Arbetslösa En arbetsför person utan sysselsättning skall, för att vara berättigad till försörjningsstöd, alltid vara aktivt arbetssökande. Inledningsvis får den arbetslöse söka arbete på eget valt sätt. Detta kan innebära att man enbart söker inom avgränsade sökområden, yrkesmässigt och geografiskt. Förefaller det svårt att få jobb på detta vis måste personen/personerna senast en månad efter första besöket på socialkontoret vara beredd att utvidga sökområdena. Vid besöken hos socialsekreterare bör samtliga sökande kunna redovisa några sökta jobb. En individuell bedömning skall dock alltid göras vilka krav som är rimliga att ställa. Om den enskilde erbjuds arbete på annan ort, kan det krävas av familjen att flytta till den ort där de kan försörja sig genom eget arbete. Om flytten är olämplig av sociala skäl kan en annan bedömning göras. Redan vid första mötet skall den sökande informeras om, och erbjudas plats på, kommunens arbetsmarknadsenhet, Jobbcenter/AME. För ungdomar,

Kils kommun. Socialförvaltningen. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd.

Kils kommun. Socialförvaltningen. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. <Socialförvaltningen> Kils kommun Socialförvaltningen Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2013 2013-12-19 Socialförvaltningen i Kil Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning 1. Allmänt 1.1 Översyn

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Utgiven av: Omsorgsavdelningen Vellinge kommun Uppdaterad 2015-07-03 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

Om Försörjningsstöd. Utg 1501

Om Försörjningsstöd. Utg 1501 Om Försörjningsstöd Utg 1501 Vem kan få försörjningsstöd? I socialtjänstlagen 4 Kap. 1 st följande; Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till

Läs mer

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm Rätt till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd Beslutet innebär alltid en bedömning. Försörjningsstödet omfattar det mest grundläggande behoven som mat, boende kostnader, kläder, sjukvårds- och läkemedelskostnader,

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Du är välkommen Till Datum.Kl Om du får förhinder ring återbud, tfn 0144-350 03 eller skicka e-post till ifo@odeshog.se Postadress Besöksadress Ödeshögs kommun Storgatan

Läs mer

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se Information från Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD www.askersund.se Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning

Läs mer

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd k Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd 2015 YDRE KOMMUN Alla personer som bor i Ydre kommun och som inte kan försörja sig och sin familj eller på något annat sätt tillgodose sin försörjning har rätt att

Läs mer

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd Försörjningsstöd Försörjningsstöd är ett ekonomiskt bistånd som betalas ut av kommunens socialtjänst. Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig själva eller bli försörjda på annat sätt har rätt

Läs mer

RIKTLINJE. Beslutad av SN Kils kommun. Socialförvaltningen. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2016

RIKTLINJE. Beslutad av SN Kils kommun. Socialförvaltningen. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2016 RIKTLINJE Beslutad av SN 135 161123 Kils kommun Socialförvaltningen Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2016 2016-11-08 Socialförvaltningen i Kil Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Försörjningsstöd Socialbidrag

Försörjningsstöd Socialbidrag Försörjningsstöd Socialbidrag Vem har rätt till försörjningsstöd? Alla som vistas i kommunen har rätt till försörjningsstöd, om de själva inte kan försörja sig eller tillgodose sina behov på annat sätt.

Läs mer

Information om försörjningsstöd

Information om försörjningsstöd Information om försörjningsstöd Antagen av socialnämnden 2008-03-19 VAD ÄR FÖRSÖRJNINGSSTÖD? Den som inte kan försörja sig genom inkomst eller på annat sätt, har rätt till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen

Läs mer

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten Information om försörjningsstöd socialtjänsten Arbetsgången vid ansökan om försörjningstöd Korrekt ifylld ansökan lämnas in Utredning & Arbetsplan Beräkning: Normbelopp minus inkomster = Försörjningsstöd

Läs mer

Vid all handläggning inom arbetslivsförvaltningens enhet för försörjningsstöd gäller följande föreskrifter.

Vid all handläggning inom arbetslivsförvaltningens enhet för försörjningsstöd gäller följande föreskrifter. ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN Tillämpningsanvisningar avseende försörjningsstöd år 2009 Regeringen fattar varje år beslut om ändringar i den del av socialtjänstförordningen som behandlar riksnormen. I riksnormen

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (23) 2003-03-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 3

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (23) 2003-03-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 3 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (23) Handläggare: Unni Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 3 1.1 MÅL OCH SYFTE FÖR FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT ENLIGT 4 KAP 1 SOL 3 1.2 ÅTERKRAV

Läs mer

Information om försörjningsstöd 2015

Information om försörjningsstöd 2015 Västerviks kommun Enheten för arbete och kompetens Nygatan 12 593 80 Västervik Tfn 0490-25 54 00 vasterviks.kommun@vastervik.se Information om försörjningsstöd 2015 Rätt till försörjningsstöd Alla som

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomars försörjning

Ensamkommande barn och ungdomars försörjning PM 2015-11-11 Dnr 3.2-27697/2015 1(5) Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten Anette Agenmark anette.agenmark@socialstyrelsen.se Ensamkommande barn och ungdomars försörjning Detta PM är en

Läs mer

FÖRSÖRJNINGS- STÖD. och bistånd till livsföringen i övrigt. Ett urval av frågor och svar

FÖRSÖRJNINGS- STÖD. och bistånd till livsföringen i övrigt. Ett urval av frågor och svar FÖRSÖRJNINGS- STÖD och bistånd till livsföringen i övrigt Ett urval av frågor och svar Alla som bor i Strömsunds kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Den som vistas eller bor i kommunen och

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd BILD Ekonomiskt bistånd Socialnämnden Laholms kommun Besöksadress: Lantmannagatan 3 Öppettider reception: måndag-onsdag 10-16, torsdag 10-17 och fredag 10-15. Lunchstängt

Läs mer

FÖRSÖRJNINGSSTÖD. Information till dig som söker försörjningsstöd

FÖRSÖRJNINGSSTÖD. Information till dig som söker försörjningsstöd FÖRSÖRJNINGSSTÖD Information till dig som söker försörjningsstöd Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan ha rätt till bistånd

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun Ekonomiskt bistånd Information från Tranås kommun Vem har rätt till ekonomiskt bistånd? Rätten till försörjningsstöd bestäms av socialtjänstlagen. Om du eller din familj har svårigheter att klara ekonomin

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - Försörjningsstöd. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - Försörjningsstöd. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - Försörjningsstöd Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig 1:e socialsekreterare, IFO Anita Eklund Reviderad

Läs mer

Information om försörjningsstöd

Information om försörjningsstöd Information om försörjningsstöd Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för

Läs mer

BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn.

BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn. 1 BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn. Bakgrund Barnperspektivet och socialtjänstlagen Två av barnkonventionens huvudprinciper,

Läs mer

REVIDERADE RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD I TRELLEBORGS KOMMUN

REVIDERADE RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD I TRELLEBORGS KOMMUN REVIDERADE RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD I TRELLEBORGS KOMMUN Komplement till Socialstyrelsens riktlinjer och JP socialnet Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Arbetsmarknadsnämnden Postadress:

Läs mer

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Studenthäfte För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Information till Studerande som söker försörjningsstöd under sommaren Du som inte har din sysselsättning och

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd. - i Hofors kommun

Information om ekonomiskt bistånd. - i Hofors kommun Information om ekonomiskt bistånd - i Hofors kommun Hofors kommun 2009 Rätten till bistånd I 4 kap. 1 Socialtjänstlagen (SoL) regleras den enskildes rätt till bistånd. Ekonomiskt bistånd är inkomst- och

Läs mer

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig eller bli försörjda på annat sätt har rätt att söka försörjningsstöd. Det betalas ut av kommunens socialförvaltning.

Läs mer

Regler för introduktionsersättning till flyktingar i Katrineholms kommun

Regler för introduktionsersättning till flyktingar i Katrineholms kommun Introduktionsenheten 1 Regler för introduktionsersättning till flyktingar i Katrineholms kommun Som försörjningsform för personer som tas emot inom ramen för den kommunala introduktionen kan en kommun

Läs mer

FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH LIVSFÖRING I ÖVRIGT RIKTLINJER FÖR EKONOMIENHETEN

FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH LIVSFÖRING I ÖVRIGT RIKTLINJER FÖR EKONOMIENHETEN FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH LIVSFÖRING I ÖVRIGT RIKTLINJER FÖR EKONOMIENHETEN Av Socialtjänstlagen kap 4, 1 framgår: Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har

Läs mer

Barnperspektivet och ekonomiskt bistånd

Barnperspektivet och ekonomiskt bistånd Socialnämnden Barnperspektivet och ekonomiskt bistånd Socialnämnden Söderhamns Kommun Reviderade 2010-04-27 Innehåll Bakgrund 3 Barnperspektivet och socialtjänstlagen Syfte Inledning 4 Ledningsnivå Handläggarnivå

Läs mer

Över ett halvt basbelopp.

Över ett halvt basbelopp. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd och bistånd till livsföring i övrigt samt bistånd där speciella skäl finns. Antagna av vård- och omsorgsnämnden 2007-04-24, 38 Riktlinjerna gäller fr

Läs mer

Information om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd

Information om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd Information om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd www.norrtalje.se SOCIALKONTORET 2 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan ha rätt till bistånd av

Läs mer

Bra att veta om ekonomiskt bistånd

Bra att veta om ekonomiskt bistånd Bra att veta om ekonomiskt bistånd Vad är ekonomiskt bistånd? Ekonomiskt bistånd är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät för den som har tillfälliga ekonomiska problem. Du har i första hand eget

Läs mer

Ansökan om Försörjningsstöd/ Övrigt Ekonomiskt Bistånd. Legitimationskontroll Utförd av

Ansökan om Försörjningsstöd/ Övrigt Ekonomiskt Bistånd. Legitimationskontroll Utförd av Behov av tolk Språk Försörjningsstöd enligt riksnorm och skäliga kostnader Tidsperiod Övrigt ekonomiskt bistånd Ange vad Uppgifter som styrker inkomster och utgifter Tag med: Inkomstspecification, senaste

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) K. 11 RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND I LOMMA KOMMUN Socialtjänstens mål Rätten till ekonomiskt bistånd regleras i socialtjänstlagen (2001:453). I portalparagrafen 1 kap 1 kan

Läs mer

Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv

Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv Försörjningsstöd Om du inte själv kan försörja dig och din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstöd Försörjningsstöd (ofta kallat socialbidrag)

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun Ekonomiskt bistånd i Lessebo kommun Rätten till bistånd Rätten till bistånd (stöd) regleras i 4 kap, 1, Socialtjänstlagen (SoL). Rättigheten förutsätter dock att man inte själv kan tillgodose sina behov

Läs mer

Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd

Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd Syftet med utökningen av statistiken är att fortlöpande och systematiskt kunna följa hur problem och behov

Läs mer

KBF - kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning RIKTLINJER. Dnr xxx KF, xxx 201X. stockholm.se

KBF - kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning RIKTLINJER. Dnr xxx KF, xxx 201X. stockholm.se KBF - kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning RIKTLINJER Dnr xxx KF, xxx 201X stockholm.se 3 Kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning (KBF) Gäller från och med

Läs mer

Riktlinjer och anvisningar för ekonomiskt bistånd 2015

Riktlinjer och anvisningar för ekonomiskt bistånd 2015 M-verksamheten Ann-Katrin Ståhl, 0485-473 50 ann-katrin.stahl@morbylanga.se Riktlinjer Godkänd/ansvarig Kommunstyrelsens 181/2015 1(13) Diarienummer KST 2015/000394-750 Författningssamling MBLAFS 2015:23

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd.

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Socialnämnden i Ronneby 2012 1 Innehållsförteckning sida Lagtext 3 5 1. Allmänna riktlinjer 6

Läs mer

Välfärdssystemets yttersta skyddsnät. Ska ge hjälp när de generella systemen är otillräckliga eller när ersättning inte kan beviljas.

Välfärdssystemets yttersta skyddsnät. Ska ge hjälp när de generella systemen är otillräckliga eller när ersättning inte kan beviljas. Välfärdssystemets yttersta skyddsnät. Ska ge hjälp när de generella systemen är otillräckliga eller när ersättning inte kan beviljas. Biståndets uppgift är att träda in tillfälligtvis eller vid korta perioder

Läs mer

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Artikelnummer 2006-114-25 Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill ha utförligare information, ta kontakt med socialtjänsten i din kommun eller

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2015-09-09 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2015/58-001 Arbets- och företagsnämnden Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden beslutar att anta riktlinjer för ekonomiskt

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd år 2016. Antagna av kommunstyrelsen 2015-12-14, 409

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd år 2016. Antagna av kommunstyrelsen 2015-12-14, 409 Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd år 2016 Antagna av kommunstyrelsen 2015-12-14, 409 REGISTER RIKTLINJER FÖR FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND 3 FÖRSÖRJNINGSSTÖD 15 Allmänna

Läs mer

EKONOMISKT BISTÅND FRÅGOR OCH SVAR

EKONOMISKT BISTÅND FRÅGOR OCH SVAR BERGS KOMMUN 1 (3) EKONOMISKT BISTÅND FRÅGOR OCH SVAR Alla invånare i Bergs kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Det innebär att de som vistas i Bergs kommun och som inte kan försörja sig och

Läs mer

Riktlinjer för Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) familjehem m.m.

Riktlinjer för Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) familjehem m.m. Riktlinjer för Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) familjehem m.m. 1(8) Innehåll 1 Definitioner... 3 1.1 Hem för vård eller boende (HVB)... 3 1.2 Familjehem... 3 1.3

Läs mer

Information om försörjningsstöd 2016

Information om försörjningsstöd 2016 Västerviks kommun Enheten för arbete och kompetens Nygatan 12 593 80 Västervik Tfn 0490-25 54 00 vasterviks.kommun@vastervik.se Information om försörjningsstöd 2016 Rätt till försörjningsstöd Alla som

Läs mer

Avgifter inom Vård och omsorg

Avgifter inom Vård och omsorg Sunne kommun Avgifter inom Vård och omsorg Information från Socialförvaltningen i Sunne kommun (SoL och HSL) 2015 Innehållsförteckning. Taxa. Avgifter inom eget boende, särskilt boende. 1. Lagrum 2. Så

Läs mer

Socialbidrag till omfattande tandvård. En undersökning i Motala kommun och Södra distriktet i Norrköpings kommun

Socialbidrag till omfattande tandvård. En undersökning i Motala kommun och Södra distriktet i Norrköpings kommun 1999 Socialbidrag till omfattande tandvård En undersökning i Motala kommun och Södra distriktet i Norrköpings kommun 2 1999-05-21 502-5420-1999 FÖRORD I denna rapport presenteras en undersökning av avslagsbeslut

Läs mer

Om avslaget överklagas och domstolen bedömer att den enskilde hade rätt till bistånd kan socialnämnden behöva justera beräkningarna.

Om avslaget överklagas och domstolen bedömer att den enskilde hade rätt till bistånd kan socialnämnden behöva justera beräkningarna. Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL, Förvaltningschefer Nr 7/2013 Juni 2013 Ändringar i socialtjänstlagen den 1 juli 2013 som gäller ekonomiskt bistånd Från och

Läs mer

Studenters rätt till socialbidrag

Studenters rätt till socialbidrag Linköpings universitet Ekonomiska institutionen Statsvetenskap 1 2005-04-26 Studenters rätt till socialbidrag Paulina Bumbul Jonas Gummesson Rebecka Johansson Henrik Skagervik Innehållsförteckning SYFTE...

Läs mer

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg 1(6) Vård, och IFO Antagen av Kommunstyrelsen 2014.356 730 171/14 Riktlinjer Avgifter inom vård och 2 Innehåll Riktlinjer Avgifter inom vård och... 1 Inledning... 3 Grunderna vid beslut om avgift... 3

Läs mer

Information till föräldrar som själva vill komma överens om underhållsbidrag till barn

Information till föräldrar som själva vill komma överens om underhållsbidrag till barn Information till föräldrar som själva vill komma överens om underhållsbidrag till barn Uppdaterad 2006-11-14 Här finns en övergripande information om vad som gäller vid beräkning av underhållsbidrag till

Läs mer

Riktlinjer gällande egenavgifter för barn och vuxna som är placerade utanför hemmet KS-2012/442, SN-2011/152

Riktlinjer gällande egenavgifter för barn och vuxna som är placerade utanför hemmet KS-2012/442, SN-2011/152 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/442 2012-05-21 Kommunstyrelsen Riktlinjer gällande egenavgifter för barn och vuxna som är placerade utanför hemmet

Läs mer

Riksnormen för ekonomiskt bistånd 2006 2016

Riksnormen för ekonomiskt bistånd 2006 2016 Riksnormen för ekonomiskt bistånd 2006 2016 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd.

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 30 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsnämnden Örebro kommun Box 34220 701 35 Örebro ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun.

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun. Frågor och svar om ekonomiskt bistånd lättläst Artikelnummer 2006-114-4 Här kan du läsa frågor och svar om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är pengar du söker från socialtjänsten så att du klarar

Läs mer

Rekommenderade riktlinjer

Rekommenderade riktlinjer Socialtjänsten Rekommenderade riktlinjer för biståndsbedömningar individ- och familjeomsorgen (antagna av SON 1 februari 2010, 6) sociala kontrakt (antagna av SON 27 augusti 2012, 118) Dnr SON 2009092

Läs mer

Normer och riktlinjer för

Normer och riktlinjer för OSKARSHAMNS KOMMUN NORMER OCH RIKTLINJER 1 Normer och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Gäller från 2006-01-01 med justeringar Beslut av Socialnämnden 2004-04-14 1 OSKARSHAMNS KOMMUN NORMER OCH RIKTLINJER

Läs mer

% KFM A 2013:1 Verkställighet och indrivning

% KFM A 2013:1 Verkställighet och indrivning Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2014 1 ; beslutade den 2 december 2013 i anslutning

Läs mer

Tips och trix för din vardagsekonomi

Tips och trix för din vardagsekonomi Tips och trix för din vardagsekonomi Budget- och hyresrådgivningen i Malmö Inkomster Se till att du har rätt inkomster och bidrag. Saknar du inkomst eller har väldigt låg inkomst? Då kanske du har rätt

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och bistånd i annan form

Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och bistånd i annan form Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och bistånd i annan form Antagen i socialnämnden 111 Socialnämndens vision Kvalité i varje möte och socialförvaltningens värdegrund I varje möte har vi ett

Läs mer

Försörjningsstöd 2011

Försörjningsstöd 2011 Försörjningsstöd 2011 NORMER OCH RIKTLINJER Handläggning av ekonomiskt bistånd Torsås kommun Sidan 1 av 30 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2011-06-28 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 2. SOCIALTJÄNSTLAGEN...4 2.2. 2

Läs mer

ANSÖKAN OM BISTÅND Försörjningsstöd/ek.bistånd

ANSÖKAN OM BISTÅND Försörjningsstöd/ek.bistånd Socialkontoret Vindelns kommun 922 81 Vindeln ANSÖKAN OM BISTÅND Försörjningsstöd/ek.bistånd Be/ankomst: Kl: När Du/Ni fyller i anan är det viktigt att alla uppgifter som passar på Din/Er situation fylls

Läs mer

Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1

Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1 Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1 År Ekonomiskt bistånd 1 Därav Månad Antal Kostnad Kronor/ Ersättning enligt LMA hushåll i tkr hushåll Antal Kostnad Kronor/ hushåll i tkr hushåll 2013

Läs mer

Kronofogdemyndighetens allmänna råd

Kronofogdemyndighetens allmänna råd Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2016 1 ; beslutade den 30 november 2015 i anslutning

Läs mer

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL)

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL) Avgifter inom Vård & Omsorg Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun (SoL och HSL) 2007 Riksdagen beslutade i november 2001 om nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

Svedala Kommuns 3:08 Författningssamling 1(11)

Svedala Kommuns 3:08 Författningssamling 1(11) Författningssamling 1(11) Riktlinjer för socialbidrag i Svedala kommun antagen av kommunfullmäktige 2000-09-13, 95, 2001-04-10, 33 1 ALLMÄNT Gäller från 2000-10-01 1.1 Mål och inriktning/lagstiftning Socialtjänstlagens

Läs mer

Riktlinjer egenavgift för barn och vuxna som är placerade utanför hemmet SN-2011/152

Riktlinjer egenavgift för barn och vuxna som är placerade utanför hemmet SN-2011/152 Socialnämnden FÖRSLAG TILL BESLUT Rolf Samuelsson (MP) 2011-06-10 ordförande Socialnämnden Riktlinjer egenavgift för barn och vuxna som är placerade utanför hemmet SN-2011/152 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Ekonomiskt bistånd Normer och riktlinjer för rätten till bistånd till försörjningsstöd och för livsföring i övrigt.

Ekonomiskt bistånd Normer och riktlinjer för rätten till bistånd till försörjningsstöd och för livsföring i övrigt. Ekonomiskt bistånd Normer och riktlinjer för rätten till bistånd till försörjningsstöd och för livsföring i övrigt. 1 Innehåll 4 kap. Rätten till bistånd Socialtjänstlag (2001:453)... 4 Riksnorm... 4 Skäliga

Läs mer

Svar på skrivelse om individuell behovsbedömning av bistånd till elräkningar

Svar på skrivelse om individuell behovsbedömning av bistånd till elräkningar ENSKEDE ÅRSTA VANTÖR STADSDELSFÖRVALTNING ARBETE OCH BISTÅND TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2008-09-25 Handläggare: Eva Britt Lönnback Telefon: 08-508 14 152 Till Enskede- Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd Svar

Läs mer

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning Budget- och skuldrådgivning Jonas Persson 046 35 64 64 jonas.persson@lund.se Marie Magnusson 046 35 67 68 marie.magnusson@lund.se Dokumentation och sekretess Inte myndighetsutövning Kostnadsfritt Sekretess

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) 2010-03-23 Dnr SN/2010/0032. Birgit Kallerhult. Till socialnämnden. SOCIALNÄMNDEN Socialförvaltningen.

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) 2010-03-23 Dnr SN/2010/0032. Birgit Kallerhult. Till socialnämnden. SOCIALNÄMNDEN Socialförvaltningen. TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) 2010-03-23 Dnr SN/2010/0032 SOCIALNÄMNDEN Socialförvaltningen Birgit Kallerhult Till socialnämnden Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd till hemutrustning, spädbarnsutrustning

Läs mer

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe.

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe. Sida 1(5) Omsorgsavgifter i äldreboende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom kommunens äldreboenden. I denna skrift kan du

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2004:1 Riktlinjer för egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m. Kommunfullmäktiges beslut den 19 januari

Läs mer

Kronofogdemyndighetens allmänna råd

Kronofogdemyndighetens allmänna råd Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2015 1 ; beslutade den 1 december 2014 i anslutning

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd

Riktlinjer för försörjningsstöd Åstorps kommuns Riktlinjer för försörjningsstöd Beslutat av Socialnämnden 2014-03-17, 42 Dnr 2014/62 1 Innehållsförteckning Inledning 5 Barnperspektiv 5 Våld i nära relationer 5 Förutsättningar för rätten

Läs mer

KALIX KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING. Mål och riktlinjer för introduktionsersättning i Kalix kommun

KALIX KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING. Mål och riktlinjer för introduktionsersättning i Kalix kommun Mål och riktlinjer för introduktionsersättning i Kalix kommun 1 Riktlinjer för introduktionsersättning fr o m 1 januari 2011 Enligt lag (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra

Läs mer

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Artikelnummer 2006-114-25 Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill ha utförligare information, ta kontakt med socialtjänsten i din kommun eller

Läs mer

EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer och vägledning för handläggning och dokumentation. Antagna av Socialnämnden 2016-02-09, 7

EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer och vägledning för handläggning och dokumentation. Antagna av Socialnämnden 2016-02-09, 7 EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer och vägledning för handläggning och dokumentation Antagna av Socialnämnden 2016-02-09, 7 Götene Kommun Socialtjänsten IFO 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.INLEDNING... 5 1.1 Syfte...

Läs mer

Barns tillgång till IT

Barns tillgång till IT SOCIALFÖRVALTNINGEN AVD. FÖR STADSÖVERGR IPANDE SOCIALA FRÅGO R TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 3.2-0144/2012 SID 1 (6) 2012-03-27 Handläggare: Malin Eriksson Telefon: 08-508 25 402 Till Socialnämnden Förvaltningens

Läs mer

Information om 2012 års avgifter för insatser till personer med funktionsnedsättning under 65 år

Information om 2012 års avgifter för insatser till personer med funktionsnedsättning under 65 år Information om 2012 års avgifter för insatser till personer med funktionsnedsättning under 65 år För insatser till personer med funktionsnedsättning såsom hemtjänst, dagverksamhet, trygghetslarm och bostad

Läs mer

Förslag till tillämpningsregler för egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m. (Dnr Son 2010/475)

Förslag till tillämpningsregler för egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m. (Dnr Son 2010/475) Förslag till tillämpningsregler för egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m. (Dnr Son 2010/475) Fastställd av socialnämnden 2011-xx-xx, xx, justerat. 2011-07-01 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt 2015

Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt 2015 Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt 2015 RIKSNORM PERSONLIGA KOSTNADER MÅNADSBELOPP Tillägg för lunch när alla mål äts hemma (förskolebarn) Månad Vecka Dag Månad Vecka Dag

Läs mer

Införandet av ett system för prova-på-studier för personer med försörjningsstöd

Införandet av ett system för prova-på-studier för personer med försörjningsstöd Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (10) 2015-06-02 Handläggare Malin Eriksson Telefon: 08-508 25 402 Till Socialnämnden Införandet av ett system

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Tillhör kfs 50:2 Rev 2002-12-11 1(9)

EKERÖ KOMMUN Tillhör kfs 50:2 Rev 2002-12-11 1(9) Rev 2002-12-11 1(9) Kommentarer till HEMTJÄNSTTAXA Taxan är insats- och inkomstrelaterad samt innehåller "golv" och "tak" i form av lägsta och högsta avgifter. Taxan innehåller bl a bestämmelser för inkomstberäkning

Läs mer

Förslag till riktlinjer för egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m.

Förslag till riktlinjer för egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m. 2013-01-08 1 (9) Förslag till riktlinjer för egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m. Innehåll Definitioner 2 Hem för vård eller boende (HVB) 2 Familjehem 2 Stöd-/omvårdnadsboende,

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2012-08-16 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Socialnämnden Tid och plats Tisdag den 21 augusti 2012 kl 16.00 Kommunhuset - Öckerösalen Öckeröalliansens gruppmöte

Läs mer

Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar

Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar Antagen av humanistiska nämnden 2014 Antagen av: Humanistiska nämnden 2014-09-16, 108 Dokumentägare: Avdelningschef Social utredning Ersätter dokument:

Läs mer

Försörjningsstöd. Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt

Försörjningsstöd. Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt Försörjningsstöd Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt Om du inte har någon inkomst eller tillgångar till din försörjning kan du ansöka om försörjningsstöd.

Läs mer

Svedala Kommuns 1:43 Författningssamling 1(15)

Svedala Kommuns 1:43 Författningssamling 1(15) Författningssamling 1(15) Kommunala riktlinjer för ekonomiskt bistånd antagen av kommunfullmäktige 2015-03-11, 40 1. Inledning/syfte med riktlinjerna Detta dokument innehåller anvisningar för arbetet med

Läs mer

Ekonomiskt bistånd till tandvård

Ekonomiskt bistånd till tandvård Ekonomiskt bistånd till tandvård Kommunal förtroendetandläkare informerar Tandläkare Lars-Göran Nexing Verksamhetsutveckling Folktandvården Region Örebro län Avtal som bedömningstandläkare/tandläkarkonsult

Läs mer

Kronofogdemyndighetens meddelanden

Kronofogdemyndighetens meddelanden Kronofogdemyndighetens meddelanden % ISSN 1653-994X Kronofogdemyndighetens information om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön KFM M Inledning Kronofogdemyndigheten har utfärdat föreskrifter

Läs mer

ALLMÄNNA RIKTLINJER... 3 1. OM SOCIALTJÄNSTLAGEN... 3 2. PORTALPARAGRAFEN... 3 3. RÄTTEN TILL BISTÅND... 4 4. FÖRSÖRJNINGSSTÖD... 6 5.

ALLMÄNNA RIKTLINJER... 3 1. OM SOCIALTJÄNSTLAGEN... 3 2. PORTALPARAGRAFEN... 3 3. RÄTTEN TILL BISTÅND... 4 4. FÖRSÖRJNINGSSTÖD... 6 5. 1 ALLMÄNNA RIKTLINJER... 3 1. OM SOCIALTJÄNSTLAGEN... 3 2. PORTALPARAGRAFEN... 3 3. RÄTTEN TILL BISTÅND... 4 4. FÖRSÖRJNINGSSTÖD... 6 5. LIVSFÖRING I ÖVRIGT... 6 6. NEDSATT FÖRSÖRJNINGSSTÖD... 6 7. VÅRDNORM...

Läs mer

Anteckningar från Telemöte om layoutskisser e-tjänst för socialbidrag/ ekonomiskt bistånd 2010-03-04

Anteckningar från Telemöte om layoutskisser e-tjänst för socialbidrag/ ekonomiskt bistånd 2010-03-04 Anteckningar från Telemöte om layoutskisser e-tjänst för socialbidrag/ ekonomiskt bistånd 2010-03-04 Av Owen Eriksson, Göran Goldkuhl Socialbidrag vs ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd - diskussion om

Läs mer

Riktlinjer för introduktionsersättning i Säters kommun

Riktlinjer för introduktionsersättning i Säters kommun 1 Riktlinjer för introduktionsersättning i Säters kommun Allmänt Kommunen får bevilja introduktionsersättning till flyktingar och vissa andra utlänningar som tagits emot inom ramen för kommunens flyktingmottagande

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (7) Mål nr 887-05. meddelad i Stockholm den 23 april 2008 KLAGANDE AA

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (7) Mål nr 887-05. meddelad i Stockholm den 23 april 2008 KLAGANDE AA 1 (7) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 23 april 2008 KLAGANDE AA MOTPART Social- och arbetsmarknadsnämnden i Södertälje kommun 151 89 Södertälje ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm

Läs mer