Barnperspektivet och ekonomiskt bistånd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barnperspektivet och ekonomiskt bistånd"

Transkript

1 Socialnämnden Barnperspektivet och ekonomiskt bistånd Socialnämnden Söderhamns Kommun Reviderade

2 Innehåll Bakgrund 3 Barnperspektivet och socialtjänstlagen Syfte Inledning 4 Ledningsnivå Handläggarnivå Barnperspektivet när en familj ansöker om ekonomiskt bistånd 5 Allmänna utgångspunkter: o Arbete mot självförsörjning o Fokusera på barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd o Information Ansökan Utredning dokumentation o Att tala med barn o Hembesök/kontakt o Helhetssyn o Arbetsplan Beslut dokumentation Situationer och områden där barns behov behöver beaktas 8 Socialstyrelsens allmänna råd om försörjningsstöd Särskilda områden enligt Socialstyrelsens rapport o Boende o Umgänge med föräldrar o Hälsa o Fritidsaktiviteter o Ungdomars ferieinkomster 2 -

3 BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn - reviderade Bakgrund Barnperspektivet och socialtjänstlagen Två av barnkonventionens huvudprinciper, principen om barnets bästa och barnets rätt att få uttrycka sina åsikter och få sin åsikt beaktad i förhållande till sin ålder och mognad, finns införda i socialtjänstlagen: När åtgärder rör barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. (1 kap 2 SoL) När en åtgärd rör ett barn skall barnets inställning så långt det är möjligt klarläggas. Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad. (3 kap 5 SoL) Regeringen har pekat på behovet av att ett barnperspektiv också finns i handläggningen av ekonomiskt bistånd. I propositionen 1996/97:124 Ändring i socialtjänstlagen skriver regeringen att detta innebär att barnens situation bör uppmärksammas också då vuxna ansöker om ekonomiskt bistånd hos socialtjänsten. I propositionen anges att även om barnets bästa inte alltid är avgörande för vilket beslut som fattas, ska det alltid beaktas, utredas och redovisas. Syfte Syftet med socialnämndens riktlinjer är att konkretisera barnperspektivet i handläggningen av ekonomiskt bistånd och att tjäna som stöd för den praktiska tillämpningen i det dagliga arbetet inom socialförvaltningen med ekonomiska biståndsärenden. Riktlinjerna utgår från de punkter som lyfts fram i Socialstyrelsens och Länsstyrelsernas rapport Barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd

4 Inledning För att ha ett barnperspektiv i handläggningen av ekonomiskt bistånd är det viktigt att på ledningsnivå: i kommunens riktlinjer för ekonomiskt bistånd ange hur barnperspektivet ska tillgodoses och att följa upp riktlinjerna ha en delegation som gör det möjligt för handläggarna att bevilja familjen eller barnet ekonomiskt bistånd till riksnorm/försörjningsstöd till en högre nivå och/eller ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt sörja för att personalen har kompetens att arbeta utifrån ett barnperspektiv sörja för att stöd, hjälpmedel och rutiner utvecklas i arbetet för att uppmärksamma barnen och för att dokumentera barnperspektivet på handläggarnivå: fokusera på barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd vid långvarigt ekonomiskt bistånd i samarbete med föräldrarna uppmärksamma barnets behov och situation med tydlig koppling till den ekonomiska situationen vid behov och i samråd med föräldrarna göra hembesök för att bedöma vilket bistånd familjen behöver med hänsyn till barnets behov vid behov och i samråd med föräldrarna tala med barnet, med beaktande av dess ålder och mognad, för att bedöma vilket bistånd familjen behöver med hänsyn till barnets behov bedöma vad som är barnets bästa utifrån en helhetsbedömning, med stöd i lokala riktlinjer och policydokument, barnkonventionen och med hjälp av de kunskaper som finns om barn och barns behov upprätta arbetsplaner för hur självförsörjning ska uppnås där barnets situation ingår som en del bevaka barns behov inom särskilt viktiga områden, t.ex boende, umgänge med föräldrar, hälsa, fritidsaktiviteter och ungdomars ferieinkomster dokumentera hur barnets behov beaktats, vilka eventuella överväganden som gjorts och hur detta påverkat beslutet. Detta gäller såväl vid negativa som positiva beslut 4 -

5 Barnperspektivet när en familj ansöker om ekonomiskt bistånd ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER Arbete mot självförsörjning Regeringen skriver i sin proposition: Att de vuxna får bästa möjliga stöd genom socialtjänsten ligger också i barnets intresse. Detta kan innebära särskilda satsningar på dem som har långvarigt biståndsbehov med syftet att hjälpa de vuxna till arbete eller studier som så småningom kan leda till arbete och självförsörjning. Ansträngningar att få föräldrarna självförsörjande kan därmed betraktas som en del i arbetet med ett barnperspektiv. Fokusera på barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd I utredningar om ekonomiskt bistånd är det föräldrarnas ekonomiska situation som utreds. Det är dock viktigt att även barns behov uppmärksammas, främst då familjer erhåller ekonomiskt bistånd under en längre tid. Information I socialtjänstens informationsskyldighet ingår att informera om både rättigheter och skyldigheter, bl a möjligheten att ansöka om bistånd utöver det som ingår i försörjningsstödet. Utförlig information bör ges i samband med nybesök och därefter kontinuerligt. ANSÖKAN När någon ansöker om ekonomiskt bistånd ska handläggaren ta reda på om det finns - hemmavarande barn - andra barn, t.ex umgängesbarn Särskild bedömning om barnens situation ska göras även vid en första ansökan om tillfälligt kompletterande bistånd - om familjen redan inledningsvis bedöms ha behov av ekonomiskt bistånd under en längre tid Barnens situation ska alltid beaktas vid ansökan som avser avhysningsärenden och situationer där elen riskerar att bli avstängd. 5 -

6 UTREDNING - DOKUMENTATION Barnperspektivet innebär att barnens situation ska uppmärksammas också när vuxna vänder sig till socialtjänsten med en ansökan om ekonomiskt bistånd. Att en utredning av ekonomiskt bistånd ska ha ett barnperspektiv innebär inte att handläggaren gör en barnavårdsutredning. Det bör finnas en tydlig koppling till hur familjens/föräldrarnas ekonomiska villkor påverkar barnet. Det viktigaste är att göra barnet synligt i utredningen. (Socialstyrelsens Handbok om ekonomiskt bistånd). Socialtjänsten ska dokumentera hur barnens intressen beaktats, vilka överväganden som gjorts och hur detta påverkat beslutet. Se även Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomisk bistånd (SOSFS 2003:5). - En aktuell grundutredning ska finnas i alla ärenden som rör ekonomiskt bistånd. I denna ska barnens situation och behov framgå, liksom om familjen är aktuell på annan enhet. Det ska inte enbart i de löpande anteckningarna respektive beslut framgå hur tillämpning av barnperspektivet skett, utan en bedömning utifrån en helhetssyn ska alltid finnas i en aktuell grundutredning. Denna grundutredning ska följas upp kontinuerligt och minst 1 gång per år. Vid förändrade förhållanden ska ny grundutredning genomföras. Se utredningsmall! - Vid utredningar inom barn-och ungdomsenheten, barnavårdsutredningar, ska även ingå en utredning av familjens ekonomiska förhållanden och hur denna påverkar barnet. Se utredningsmall! - Att beakta barnets situation ska alltid ske i samarbete med föräldrarna. Att tala med barn Att tala med föräldrarna är det vanligaste sättet att skaffa sig en bild av barnens situation och behov som underlag för beslut. Det kan också ibland vara bra att tala direkt med barnet - med beaktande av dess ålder och mognad - för att barnet själv ska kunna beskriva sin situation utifrån de ekonomiska förhållandena. Förutom barnets egen ålder och mognad är det följande som avgör lämpligheten av om ett samtal med barnet ska göras: - föräldrarna måste vara positiva till detta - handläggaren måste vara tydlig med syftet för sig själv, föräldrarna och barnet, med samtalet - handläggaren måste respektera om föräldrarna inte vill att barnen ska involveras i deras ekonomiska problem. Hembesök/kontakt Det är nödvändigt med regelbundna personliga träffar mellan handläggare och familjen för att kunna arbeta med ett barnperspektiv. Personliga träffar på socialkontoret och/eller vid hembesök ger handläggaren möjlighet att både få och ge information. Handläggaren behöver - få information om hur barnen har det t.ex skolan och med fritidsaktiviteter samt 6 -

7 - ge information om socialtjänstens möjligheter till ekonomiskt och/eller annat bistånd. Hembesök är ett bra sätt att träffa barn och föräldrar och ett bra tillfälle att kunna prata med barnen i syfte att få bra underlag för beslut. Ett hembesök kan ge en bra bild av familjens och barnens situation i förhållande till den ekonomiska situationen dvs hur de ekonomiska villkoren påverkar barnet. Hembesök är särskilt viktiga när det gäller familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd. Helhetssyn Helhetssynen innebär bl a att ett aktivt samarbete ska ske mellan socialförvaltningens olika enheter, där en barnfamilj är aktuell. Detta samarbete ska ske genom - gemensamma hembesök och/eller gemensamma besök vid socialkontoret - regelbunden kontakt mellan handläggarna i syfte att synliggöra olika behov hos familjerna och barnen och hur dessa ska tillgodoses. Arbetsplan En arbetsplan med en långsiktig strategi för hur egenförsörjning ska uppnås och där barnets situation ingår ska upprättas då biståndsbehovet bedöms bli långvarigt (över tre månader). Planen ska följas upp regelbundet. Om ett ärende från början inte bedöms bli långvarigt men det visar sig att behoven kvarstår en längre tid, ska en arbetsplan upprättas där även barnens situation ingår. Se mall för arbetsplan! BESLUT - DOKUMENTATION Varje beslut som rör ett barn måste grunda sig på en bedömning av vad som är bäst för just det barnet. I samband med sådana beslut behöver olika förslag till lösningar analyseras och vägas mot varandra. Syftet är att uppmärksamma hur beslutet påverkar barnet. Även om barnets bästa inte alltid är avgörande för vilket beslut som fattas, ska barnets bästa alltid beaktas, utredas och redovisas. Vilka överväganden som gjorts och hur detta påverkat beslutet ska alltid dokumenteras. Det säkrar att barnperspektivet tillgodoses. Vid en intressekonflikt mellan vuxna och barn ska barnets intresse ha företräde. (Socialstyrelsens Handbok om ekonomiskt bistånd). I handläggningen dokumenteras - hur barnets behov beaktats - vilka överväganden som gjorts - hur detta påverkat beslutet. En bedömning av barnets bästa ska dokumenteras såväl vid negativa som positiva beslut. Se mallar för beslut! 7 -

8 Situationer och områden där barns behov behöver beaktas Socialstyrelsens allmänna råd om försörjningsstöd 1. I dessa allmänna råd anges situationer då försörjningsstödet bör beräknas till en högre nivå. Socialnämndens tidigare antagna Riktlinjer för enhetlig biståndsbedömning avseende försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd omfattar även dessa situationer, där kostnaderna bör kunna beräknas till en högre nivå: - Om det är en förutsättning för att barn ska kunna delta i fritidsaktiviteter, - Om det är en förutsättning för att en förälder ska kunna ha umgänge eller kontakt med sitt barn i en rimlig omfattning och därför har extra utgifter för t.ex budgetposterna lek och fritid samt telefon. - Om ett spädbarn saknar nödvändig klädutrustning. 2. Övriga situationer som anges i socialstyrelsens allmänna råd: Barn och ungdomar bör räknas som medlemmar i hushållet, både där de stadigvarande bor och där de vistas under umgängestid. Socialnämnden bör beräkna kostnaderna efter det antal dagar barnet eller ungdomen vistas hos respektive förälder (sid 41-42). Socialnämnden bör vid bedömningen ta hänsyn till ett barns behov av utrymme även hos den förälder där barnet enbart vistas under umgängestid (sid 46). Socialnämnden bör ta hänsyn till om det i individuella fall finns särskilda skäl mot byte av bostad eller bostadsområde, som t.ex om en barnfamilj genom att flytta skulle tvingas bryta upp från barnomsorg, skola och socialt nätverk (sid 50). För att ett hushåll inte ska anses trångbott bör det, utom för ensamstående utan barn, ha sovrum utöver vardagsrum och kök eller kokvrå. Två barn bör kunna dela sovrum. Med beaktande av stigande ålder och personlig integritet, bör barn emellertid inte behöva dela sovrum (sid 52-53). Socialnämnden bör ge ekonomiskt bistånd till skäliga kostnader för att en förälder ska kunna umgås med sitt barn som bor på annan ort. Med annan ort kan även avses en ort utanför Sverige. Avgörande för vad som bör vara skälig kostnad för resor och hur ofta bistånd bör ges till kostnader för umgänge bör anpassas till vad en familj i allmänhet har råd med. Vid denna bedömning bör nämnden även beakta vad som har reglerats genom dom eller beslut eller genom avtal om umgänge. Förutom reskostnader bör även andra kostnader som är nödvändiga för att umgänget ska kunna komma till stånd ingå i biståndet, t. ex kostnader för logi (sid 69). 8 -

9 Socialnämnden bör ge ekonomiskt bistånd till skäliga kostnader för rekreation, om det finns särskilda skäl. Det kan finnas särskilda behov av rekreation t.ex hos barnfamiljer som under lång tid på grund av ekonomiska problem inte har kunnat få någon form av semester. Om det finns barn i hushållet, bör socialnämnden göra en särskild bedömning av barnets behov. Ekonomiskt bistånd till rekreation bör räcka till t.ex en tåg- eller bussresa och logi. När det gäller barn bör biståndet räcka till kostnaden för t.ex en koloni- eller lägervistelse (sid 71). Socialnämnden bör ge ekonomiskt bistånd till betalning av skulder endast om det är enda möjligheten för den enskilde att uppnå en skälig levnadsnivå. Nämnden bör ge bistånd till skulder efter en individuell prövning och när det enlig nämndens bedömning skulle få allvarliga sociala konsekvenser för den enskilde om skulden inte betalas. Det kan t.ex gälla skulder för boendekostnader eller hushållsel. I dessa fall bör socialtjänsten kunna ta större social häsyn, särskilt när det gäller t.ex barnfamiljer (sid 74-75). Innehav av bil bör inte vara ett hinder (påverka rätt till bistånd), om den enskilde måste ha bil för att skjutsa barn till förskoleverksamhet, eller av medicinska eller sociala skäl, t.ex för att en förälder ska kunna umgås med sitt barn (sid 96). Den enskilde bör inte vara tvungen att utnyttja ersättningsdagar med föräldrapenning före barnets födelse. Den enskilde som har barn bör kunna spara upp till fyra veckors föräldrapenning fram till det år då föräldrapenningen senast kan tas ut. Båda föräldrarna, inte bara den som är arbetslös eller den som har lägre lön, bör kunna använd sig av sin möjlighet (halva tiden vardera med föräldrapenning) att vara hemma med barnet (sid 99). Om föräldrarna inte försörjer sitt barn, bör socialnämnden i första hand försöka få föräldrarna att fullgöra sin underhållsskyldighet. Om nämnden inte kan få föräldrarna att försörja sitt barn, bör nämnden kunna ge ekonomiskt bistånd direkt till barnet utifrån barnets ålder och mognad. Att utan medgivande från vårdnadshavaren bistå barnet ekonomiskt bör dock vara en åtgärd som endast bör användas i undantagsfall (sid 102). Eftersom barn aldrig är underhållsskyldiga gentemot sina föräldrar eller eventuella syskon kan barnets egen inkomst bara ligga till grund för den del av det ekonomiska biståndet som gäller barnet. Ett barn bör alltid få disponera en del av sina inkomster för egen räkning utan att det påverkar föräldrarnas rätt till ekonomiskt bistånd för barnet. Detta gäller särskilt inkomster från feriearbete. Hur stor denna del bör vara får bedömas från fall till fall och utifrån barnets behov. Eventuell inkomst utöver vad barnet själv bör få disponera, bör socialnämnden kunna räkna av mot barnets del i familjens kostnader inklusive boendekostnaden (sid 103). Om ett barn har tillgångar som föräldrarna inte kan förfoga över, bör det inte påverka föräldrarnas rätt till ekonomiskt bistånd för barnet. Detta gäller t.ex bankmedel som står under överförmyndarens kontroll, om överförmyndaren inte ger sitt samtycke till uttag (sid 104). 9 -

10 Det finns flera situationer/områden, där ett barnperspektiv behöver bevakas, t.ex - hemutrustning (sid 65 ff) - spädbarnsutrustning (sid 68) - obetalda barnomsorgsavgifter (sid 70) - akut nödsituation - vid olika former av kris i familjen i samband med t.ex separationer, brottshändelse, psykisk/fysisk ohälsa mm. Se socialnämndens riktlinjer: Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd till hemutrustning, spädbarnsutrustning samt kläder och skor resp. Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd med hänsyn till brottsoffer! Särskilda områden enligt Socialstyrelsens rapport 2003 Socialstyrelsen har i sin rapport Barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd ytterligare utvecklat en del av de områden som anges i de allmänna råden och där barnets behov särskilt bör bevakas: - Boende - Umgänge med föräldrar - Hälsa - Fritidsaktiviteter - Ungdomars ferieinkomster BOENDE Vid bedömning av vad som är skälig boendekostnad bör, enligt Socialstyrelsens allmänna råd om försörjningsstöd, hänsyn tas till barns behov av utrymme, även hos umgängesföräldern. Om nämnden bedömer att en familj har en boendekostnad som inte kan anses skälig och att flyttning till billigare bostad är rimlig, måste konsekvenserna för barnet bedömas och ingå i underlaget till beslut i frågan. Enligt Socialstyrelsens allmänna råd bör socialnämnden inte tvinga fram ett byte av bostad eller bostadsområde om det finns risk för att en flyttning får negativa sociala konsekvenser. Hyresskulder och avhysningar är situationer där socialtjänsten måste vara särskilt uppmärksam och ställa frågan hur detta påverkar barnens livssituation. Det är viktigt att socialtjänsten hanterar dessa problem i ett tidigt skede och inte väntar in en avhysningssituation för att agera. Avsikten med hyresvärdarnas meddelandeskyldighet till socialnämnden är att tidigt ge socialtjänsten möjlighet att undersöka om det finns behov av socialtjänstens insatser. Socialnämnden i Söderhamn har ett samverkansarbete med det kommunala bostadsföretaget, där en boendekonsulent är anställd halvtid vid vardera Faxeholmen resp. Socialförvaltningen. Ett av boendekonsulentens uppdrag är att förhindra avhysning genom att på ett så tidigt stadium som möjligt kontakta enskilda och familjer när hyresskuld uppstår. En fokusering görs på förebyggande arbete och rådgivande stöd innan skulderna blivit övermäktiga för familjerna. 10 -

11 Inriktningen för socialnämndens arbete är att barnfamiljer inte ska förlora sin bostad: - samarbete mellan förvaltningens olika enheter, där en barnfamilj är aktuell - personlig kontakt och/eller hembesök vid uppsägning av bostad - samverkan med boendekonsulent ska ske vid handläggningen av dessa ärenden för att barnperspektivet ska tillgodoses. Elskulder och avstängning av el är en annan situation där socialtjänsten måste vara uppmärksam om det finns barn i hushållet och hur detta påverkar deras livssituation. Liksom fallet är med hyresskulder finns det anledning enligt Socialstyrelsens allmänna råd att handlägga skulder för hushållsel på annat sätt än övriga skulder pga de allvarliga sociala konsekvenser de kan medföra för den enskilde om de leder fram till en avstängning av el, särskilt för en barnfamilj. Se socialnämndens Riktlinjer för enhetlig biståndsbedömning avseende försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd hyresskulder, skuld hushållsel! UMGÄNGE MED FÖRÄLDRAR En viktig del i ett barnperspektiv är att socialtjänsten uppmärksammar de vuxna som är föräldrar utan att stadigvarande leva med barnen. - Vid tillämpning av riksnormen ska barnen alltid räknas som hushållsmedlemmar oavsett om de bor hos föräldern som har försörjningsstöd eller vistas där under umgängestid. - Kostnaden ska beräknas utifrån barnets norm som fullvärdig medlem i de hushållsgemensamma kostnaderna för hela månaden samt personliga kostnader för det antal dagar barnet vistas hos föräldern. Socialstyrelsen anger i sina allmänna råd om försörjningsstöd att det även kan vara aktuellt med ett högre belopp för posterna lek och fritid samt telefon. Enligt 6 kap 15 föräldrabalken, ska barn ha rätt till umgänge med en förälder som det inte bör tillsammans med. Föräldrarna har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med blir tillgodosett. När det gäller resekostnader, se socialnämndens Riktlinjer för enhetlig biståndsbedömning avseende försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd umgängesresor! 11 -

12 HÄLSA Barns hälsa behöver uppmärksammas av socialtjänsten. Det gäller för alla barn i allmänhet och för barn med någon form av funktionshinder i synnerhet. Familjer med funktionshindrade barn är ofta speciellt belastade både ekonomiskt och i andra avseenden. Det är viktigt att socialtjänstens handläggare är uppmärksamma på detta och informerar föräldrarna om möjligheter att få hjälp inte bara från socialtjänsten utan även vilka stödoch hjälpinsatser som finns att tillgå för övrigt i samhället. I socialnämndens utredning måste fokus sättas på barnens hälsa. Det är viktigt att handläggarna har en helhetssyn i sitt arbete och att samverkan sker mellan de enheter där en barnfamilj är aktuell, för att barnets behov ska synliggöras även utifrån sin hälsosituation. Ekonomiskt bistånd för merkostnader, som inte täcks av socialförsäkringssystemen, kan vara aktuella för barn med olika funktionshinder. Enligt Socialstyrelsens allmänna råd om försörjningsstöd bör kostnaderna beräknas till en högre nivå när den enskilde av medicinska skäl har behov av särskild kost som är dyrare än vanlig kost. - Socialnämnden har utarbetade riktlinjer för merkostnad för livsmedel vid sju specialkoster: se Riktlinjer för enhetlig biståndsbedömning avseende försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd! FRITIDSAKTIVITETER Barn bör ges förutsättning att kunna delta i organiserade fritidsaktiviteter. I Socialstyrelsens allmänna råd om försörjningsstöd anges barns fritidsaktiviteter som exempel då det kan vara aktuellt att beräkna kostnader till en högre nivå än risknormen. Det är viktigt att handläggaren uppmärksammar om barnen har behov av särskilda fritidsaktiviteter som socialtjänsten skulle kunna bevilja ekonomiskt bistånd till och informera om möjligheten att ansöka om detta. Vad som är rimligt att bevilja i ekonomiskt bistånd till fritidsaktiviteter ska jämföras med vad en låginkomsttagare i vår kommun har råd att ge sina barn. En annan grund för bedömningen är vad barn i allmänhet i vår kommun har för fritidsaktiviteter och till vilka kostnader. Det ska dock alltid ske en individuell bedömning utifrån det enskilda barnets behov. Ett exempel som Socialstyrelsen tar upp är cyklar, som dels är en fritidsaktivitet i sig och dels kan göra det möjligt för barnet att delta i olika fritidsaktiviteter. Andra exempel för fritidsaktiviteter som kan vara aktuella är sportaktiviteter, simskola och musikskola. Det är viktigt att även barn till föräldrar som erhåller ekonomiskt bistånd kan vara delaktiga i fritidsaktiviteter. Att tänka på: I försörjningsstödets budgetpost lek och fritid finns inga kostnader för semester eller dyrare fritidsintressen. För att inköp av cykel, skidutrustning och skridskor ska vara möjligt krävs enligt Socialstyrelsen en längre tids sparande. I praktiken torde detta medföra, speciellt för barn, att posten lek och fritid inte ger någon reell möjlighet till inköp av dessa varor. 12 -

13 UNGDOMARS FERIEINKOMSTER I regeringens proposition 2000/01:80, Ny socialtjänstlag mm, förs ett resonemang om hur socialtjänsten ska se på pengar som barn tjänar under ferier. I vilken utsträckning ska barn i familjer som lever på ekonomiskt bistånd ha möjlighet att liksom sina kamrater tjäna extra pengar? I propositionen framhåll att en individuell bedömning ska göras men också att varje kommun har möjlighet att besluta vilken policy som ska tillämpas. Enligt Socialstyrelsens allmänna råd om försörjningsstöd bör en ungdom alltid få disponera en viss del av sin inkomst för egen del utan att det minskar familjens ekonomiska bistånd. Särskilt gäller detta ungdomars ferieinkomster. Det är viktigt att handläggarna informerar ungdomar om möjligheten att söka feriearbeten, vilket vår kommun brukar anordna varje sommar, samt att delta aktivt i uttagningen till de platser, som ställs till socialnämndens förfogande. Samverkan mellan de olika enheter som ungdomarna och deras familjer är aktuella hos är en förutsättning för att barnperspektivet tillgodoses. Det har visat sig att kommunerna hanterat ungdomars inkomster på olika sätt vid sina biståndsberäkningar, vilket regeringen fastslog i sin proposition 2007/08:1 Utgiftsområde 9. Ur rättvisesynpunkt och för att stimulera unga människor att få kontakt med arbetslivet även under studietiden infördes därför en enhetlig regel i SoL för hur barns och skolungdomars arbetsinkomster upp till en viss nivå ska hanteras vid prövningen av rätten till bistånd, som gäller sedan 1 januari 2008: 4 kap 1 a SoL Följande inkomster ska inte beaktas vid bedömningen av rätten till bistånd enligt 1 1. hemmavarande barns inkomster av eget arbete 2. hemmavarande skolungdomars inkomster av eget arbete, om skolungdomarna är under 21 år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan eller annan jämförlig grundutbildning. Inkomster som avses i första stycket får dock beaktas vid tillämpning av 1 till den del de överstiger ett halvt prisbasbelopp per kalenderår enligt lagen om allmän försäkring. När lagändringen kom 2008 hade socialnämnden redan riktlinjer som låg i linje med socialtjänstlagens bestämmelse varför en revidering då inte bedömdes som nödvändig. Revideringen fr o m innebär följande: Vid beräkning av rätt till ekonomiskt bistånd ska socialnämnden beakta barns och ungdomars inkomster av eget arbete till den del dessa överstiger ett halvt prisbasbelopp per kalenderår enligt AFL. Gränsen gäller i förhållande till den disponibla arbetsinkomsten, dvs. efter skatteavdrag. 13 -

14 Det är viktigt att framhålla att barn och ungdomar inte har någon underhållsskyldighet gentemot föräldrar eller syskon och att inkomster över denna gräns därför inte kan användas för att täcka andra än barnets eller ungdomens egna behov vid beräkning av familjens behov av bistånd. Riktlinjen omfattar barn och ungdomar, där föräldrarna fortfarande är underhållsskyldiga, oavsett om barnet eller ungdomen bor hemma eller i eget boende. Se socialnämndens Revidering av riktlinjer för ungdomars ferieinkomster/inkomster av eget arbete! ( ) 14 -

BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn.

BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn. 1 BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn. Bakgrund Barnperspektivet och socialtjänstlagen Två av barnkonventionens huvudprinciper,

Läs mer

Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd med hänsyn till brottsoffer

Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd med hänsyn till brottsoffer TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (5) 2010-04-06 Dnr SN/2010/0035 SOCIALNÄMNDEN Socialförvaltningen Birgit Kallerhult Till socialnämnden Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd med hänsyn till brottsoffer Bakgrund

Läs mer

Barnperspektivet vid långvarigt ekonomiskt bistånd och i avhysningsärenden

Barnperspektivet vid långvarigt ekonomiskt bistånd och i avhysningsärenden Rapport 2007:67 Barnperspektivet vid långvarigt ekonomiskt bistånd och i avhysningsärenden Länsstyrelsens granskning av hur barnperspektivet fått genomslag i handläggningen av ekonomiskt bistånd och i

Läs mer

Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD)

Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD) Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD) Den enskildes rätt till bistånd regleras i 4 kap. 1 SoL. I paragrafen anges att den som inte själv

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) 2010-03-23 Dnr SN/2010/0032. Birgit Kallerhult. Till socialnämnden. SOCIALNÄMNDEN Socialförvaltningen.

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) 2010-03-23 Dnr SN/2010/0032. Birgit Kallerhult. Till socialnämnden. SOCIALNÄMNDEN Socialförvaltningen. TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) 2010-03-23 Dnr SN/2010/0032 SOCIALNÄMNDEN Socialförvaltningen Birgit Kallerhult Till socialnämnden Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd till hemutrustning, spädbarnsutrustning

Läs mer

Förslag till höjd gräns för barns och skolungdomars arbetsinkomster i hushåll med ekonomiskt bistånd

Förslag till höjd gräns för barns och skolungdomars arbetsinkomster i hushåll med ekonomiskt bistånd Promemoria 2012-09-04 S2012/6026/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster Förslag till höjd gräns för barns och skolungdomars arbetsinkomster i hushåll med ekonomiskt bistånd Promemorians

Läs mer

Om avslaget överklagas och domstolen bedömer att den enskilde hade rätt till bistånd kan socialnämnden behöva justera beräkningarna.

Om avslaget överklagas och domstolen bedömer att den enskilde hade rätt till bistånd kan socialnämnden behöva justera beräkningarna. Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL, Förvaltningschefer Nr 7/2013 Juni 2013 Ändringar i socialtjänstlagen den 1 juli 2013 som gäller ekonomiskt bistånd Från och

Läs mer

Barnperspektivet i långvarigt ekonomiskt bistånd och vid avhysningsärenden

Barnperspektivet i långvarigt ekonomiskt bistånd och vid avhysningsärenden Rapport 2005:31 Barnperspektivet i långvarigt ekonomiskt bistånd och vid avhysningsärenden Granskning i 20 kommuner/stadsdelsnämnder www.o.lst.se Barnperspektivet i långvarigt ekonomiskt bistånd och vid

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Du är välkommen Till Datum.Kl Om du får förhinder ring återbud, tfn 0144-350 03 eller skicka e-post till ifo@odeshog.se Postadress Besöksadress Ödeshögs kommun Storgatan

Läs mer

Barnperspektivet i avhysningsärenden

Barnperspektivet i avhysningsärenden Barnperspektivet i avhysningsärenden 2002:25 Barnperspektivet i avhysningsärenden Publikation 2002:25 ISSN 1403-168X Rapportansvariga: Monica Nilsson Produktion: Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Socialenheten

Läs mer

Gäller from 2010-08-29 RIKTLINJER BARNPERSPEKTIVET. För verksamheter inom individ- och familjeomsorgen

Gäller from 2010-08-29 RIKTLINJER BARNPERSPEKTIVET. För verksamheter inom individ- och familjeomsorgen Gäller from 2010-08-29 RIKTLINJER BARNPERSPEKTIVET För verksamheter inom individ- och familjeomsorgen INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Riktlinjer om barnperspektivet inom IFO`s verksamheter 3 Insatser för att

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR BARNPERSPEKTIV VID EKONOMISKT BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN 2007:21

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR BARNPERSPEKTIV VID EKONOMISKT BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN 2007:21 LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR BARNPERSPEKTIV VID EKONOMISKT BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN 2007:21 BARNPERSPEKTIV VID EKONOMISKT BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN Meddelande 2007: 21 ISSN 0348-8748

Läs mer

Barns tillgång till IT

Barns tillgång till IT SOCIALFÖRVALTNINGEN AVD. FÖR STADSÖVERGR IPANDE SOCIALA FRÅGO R TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 3.2-0144/2012 SID 1 (6) 2012-03-27 Handläggare: Malin Eriksson Telefon: 08-508 25 402 Till Socialnämnden Förvaltningens

Läs mer

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se Information från Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD www.askersund.se Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt

Läs mer

Försörjningsstöd Socialbidrag

Försörjningsstöd Socialbidrag Försörjningsstöd Socialbidrag Vem har rätt till försörjningsstöd? Alla som vistas i kommunen har rätt till försörjningsstöd, om de själva inte kan försörja sig eller tillgodose sina behov på annat sätt.

Läs mer

Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd

Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd Syftet med utökningen av statistiken är att fortlöpande och systematiskt kunna följa hur problem och behov

Läs mer

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm Rätt till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd Beslutet innebär alltid en bedömning. Försörjningsstödet omfattar det mest grundläggande behoven som mat, boende kostnader, kläder, sjukvårds- och läkemedelskostnader,

Läs mer

Information om försörjningsstöd

Information om försörjningsstöd Information om försörjningsstöd Antagen av socialnämnden 2008-03-19 VAD ÄR FÖRSÖRJNINGSSTÖD? Den som inte kan försörja sig genom inkomst eller på annat sätt, har rätt till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen

Läs mer

Om Försörjningsstöd. Utg 1501

Om Försörjningsstöd. Utg 1501 Om Försörjningsstöd Utg 1501 Vem kan få försörjningsstöd? I socialtjänstlagen 4 Kap. 1 st följande; Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT Malmö stad Stadskontoret RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT Antagna av Kommunfullmäktige 2013-11-28 Innehåll Allmänna riktlinjer för arbetet

Läs mer

Vid all handläggning inom arbetslivsförvaltningens enhet för försörjningsstöd gäller följande föreskrifter.

Vid all handläggning inom arbetslivsförvaltningens enhet för försörjningsstöd gäller följande föreskrifter. ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN Tillämpningsanvisningar avseende försörjningsstöd år 2009 Regeringen fattar varje år beslut om ändringar i den del av socialtjänstförordningen som behandlar riksnormen. I riksnormen

Läs mer

Michail Timtjenko Glory Hatemian SDF Västra Hisingen

Michail Timtjenko Glory Hatemian SDF Västra Hisingen Michail Timtjenko Glory Hatemian SDF Västra Hisingen Enligt 1 kap. 2 socialtjänstlagen, SoL, ska vid åtgärder som rör barn särskilt beaktas vad hänsyn till barnets bästa kräver. Regeringen har i propositionen

Läs mer

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Ljusdal

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Ljusdal TILLSYNSRAPPORT 1 (9) Sociala enheten Lars Tunegård Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Ljusdal Bakgrund Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2006 2007 genomföra tillsyn av familjehemshandläggningen

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Utgiven av: Omsorgsavdelningen Vellinge kommun Uppdaterad 2015-07-03 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd Försörjningsstöd Försörjningsstöd är ett ekonomiskt bistånd som betalas ut av kommunens socialtjänst. Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig själva eller bli försörjda på annat sätt har rätt

Läs mer

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd k Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd 2015 YDRE KOMMUN Alla personer som bor i Ydre kommun och som inte kan försörja sig och sin familj eller på något annat sätt tillgodose sin försörjning har rätt att

Läs mer

SOSFS 2003:5 (S) Ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2003:5 (S) Ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) frfattningssam ling Allmänna råd Ekonomiskt bistånd Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

SOSFS 2013:1 (S) Allmänna råd. Ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2013:1 (S) Allmänna råd. Ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Allmänna råd Ekonomiskt bistånd Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter är bindande

Läs mer

SOSFS 2009:23 (S) Kungörelse. Ändring i allmänna råden (SOSFS 2003:5) om ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:23 (S) Kungörelse. Ändring i allmänna råden (SOSFS 2003:5) om ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Kungörelse Ändring i allmänna råden (SOSFS 2003:5) om ekonomiskt bistånd Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomars försörjning

Ensamkommande barn och ungdomars försörjning PM 2015-11-11 Dnr 3.2-27697/2015 1(5) Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten Anette Agenmark anette.agenmark@socialstyrelsen.se Ensamkommande barn och ungdomars försörjning Detta PM är en

Läs mer

Förslag till ändrade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd till feriearbetande ungdomar 2 bilagor

Förslag till ändrade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd till feriearbetande ungdomar 2 bilagor A B C D E Staben S OCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2004-02-16 SOTN 2004-03-23 DNR 105-038/2004 Handläggare: Anette Eriksson Telefon: 508 25 008 Till Socialtjänstnämnden Förslag till ändrade riktlinjer

Läs mer

Malmö stad Stadskontoret RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT

Malmö stad Stadskontoret RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT Malmö stad Stadskontoret RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT Innehåll Allmänna riktlinjer för arbetet med försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd

Läs mer

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten Information om försörjningsstöd socialtjänsten Arbetsgången vid ansökan om försörjningstöd Korrekt ifylld ansökan lämnas in Utredning & Arbetsplan Beräkning: Normbelopp minus inkomster = Försörjningsstöd

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

förmedlingsmedel/egna medel

förmedlingsmedel/egna medel RIKTLINJER förmedlingsmedel/egna medel Dokumentets syfte Riktlinjernas syfte är att vara en vägledning för handläggare samt ge information till medborgare. Riktlinjerna innebär inte någon inskränkning

Läs mer

Riktlinjer och anvisningar för ekonomiskt bistånd 2015

Riktlinjer och anvisningar för ekonomiskt bistånd 2015 M-verksamheten Ann-Katrin Ståhl, 0485-473 50 ann-katrin.stahl@morbylanga.se Riktlinjer Godkänd/ansvarig Kommunstyrelsens 181/2015 1(13) Diarienummer KST 2015/000394-750 Författningssamling MBLAFS 2015:23

Läs mer

FÖRSÖRJNINGS- STÖD. och bistånd till livsföringen i övrigt. Ett urval av frågor och svar

FÖRSÖRJNINGS- STÖD. och bistånd till livsföringen i övrigt. Ett urval av frågor och svar FÖRSÖRJNINGS- STÖD och bistånd till livsföringen i övrigt Ett urval av frågor och svar Alla som bor i Strömsunds kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Den som vistas eller bor i kommunen och

Läs mer

2005:10. Barnperspektiv och rättssäkerhet i ekonomiskt bistånd 2005

2005:10. Barnperspektiv och rättssäkerhet i ekonomiskt bistånd 2005 w 2005:10 Barnperspektiv och rättssäkerhet i ekonomiskt bistånd 2005 2 Förord I Socialtjänstlagen kap 1 2 anges: När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver.

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 30 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsnämnden Örebro kommun Box 34220 701 35 Örebro ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Inledning - riktlinjer enligt biståndsbedömning SoL

Inledning - riktlinjer enligt biståndsbedömning SoL SOCIALFÖRVALTNINGEN RIKTLINJER DEL 1 REVIDERAD 2012-01-25 Inledning - riktlinjer enligt biståndsbedömning SoL INLEDNING Riktlinjer är ett hjälpmedel för personal inom kommunens socialtjänst, vid bedömning

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd. - i Hofors kommun

Information om ekonomiskt bistånd. - i Hofors kommun Information om ekonomiskt bistånd - i Hofors kommun Hofors kommun 2009 Rätten till bistånd I 4 kap. 1 Socialtjänstlagen (SoL) regleras den enskildes rätt till bistånd. Ekonomiskt bistånd är inkomst- och

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

10.12 Allmänt om handläggningen av ärenden som rör barn i besöks- och bosättningsprocessen

10.12 Allmänt om handläggningen av ärenden som rör barn i besöks- och bosättningsprocessen Migrationsverket Utlänningshandboken Kap 10.12 Barn Allmänt Skapat 2003-12-18 Uppdaterat 2006-03-31 10.12 Allmänt om handläggningen av ärenden som rör barn i besöks- och bosättningsprocessen OBSERVERA

Läs mer

Barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd en uppföljning :2

Barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd en uppföljning :2 Barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd en uppföljning 2006 2007:2 Rapport, år och nr: 2007:2 Rapportnamn: Barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd en uppföljning 2006 Utgivare:

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun Ekonomiskt bistånd Information från Tranås kommun Vem har rätt till ekonomiskt bistånd? Rätten till försörjningsstöd bestäms av socialtjänstlagen. Om du eller din familj har svårigheter att klara ekonomin

Läs mer

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn TILLSYNSRAPPORT 1 (8) Sociala enheten Lars Tunegård Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn Bakgrund Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2006 2007 genomföra tillsyn av familjehemshandläggningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:776 Utkom från trycket den 7 december 2012 utfärdad den 29 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Rutiner och anvisningar för insatsen förmedlingsmedel

Rutiner och anvisningar för insatsen förmedlingsmedel Rutiner och anvisningar för insatsen förmedlingsmedel Bakgrund En enskild kan beviljas förmedlingsmedel som bistånd. När en enskild av olika anledningar inte klarar att sköta sin ekonomi på egen hand,

Läs mer

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) Socialtjänstlag (2001:453) 5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper Barn och unga 1 Socialnämnden ska - verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, - i nära samarbete

Läs mer

REVIDERADE RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD I TRELLEBORGS KOMMUN

REVIDERADE RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD I TRELLEBORGS KOMMUN REVIDERADE RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD I TRELLEBORGS KOMMUN Komplement till Socialstyrelsens riktlinjer och JP socialnet Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Arbetsmarknadsnämnden Postadress:

Läs mer

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig eller bli försörjda på annat sätt har rätt att söka försörjningsstöd. Det betalas ut av kommunens socialförvaltning.

Läs mer

Ekonomiskt bistånd Riktlinjer

Ekonomiskt bistånd Riktlinjer Ekonomiskt bistånd Riktlinjer Antagna av Kommunfullmäktige 163, 2014-08-27 E K O N O M I S K T B I S T Å N D Riktlinjer Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

FÖRSÖRJNINGSSTÖD. Information till dig som söker försörjningsstöd

FÖRSÖRJNINGSSTÖD. Information till dig som söker försörjningsstöd FÖRSÖRJNINGSSTÖD Information till dig som söker försörjningsstöd Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan ha rätt till bistånd

Läs mer

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning Budget- och skuldrådgivning Jonas Persson 046 35 64 64 jonas.persson@lund.se Marie Magnusson 046 35 67 68 marie.magnusson@lund.se Dokumentation och sekretess Inte myndighetsutövning Kostnadsfritt Sekretess

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (7) Mål nr 887-05. meddelad i Stockholm den 23 april 2008 KLAGANDE AA

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (7) Mål nr 887-05. meddelad i Stockholm den 23 april 2008 KLAGANDE AA 1 (7) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 23 april 2008 KLAGANDE AA MOTPART Social- och arbetsmarknadsnämnden i Södertälje kommun 151 89 Södertälje ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm

Läs mer

Revidering av riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Revidering av riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Individ- och familjeomsorgen vuxna Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2017-08-14 Handläggare Solveig Blid Telefon: 08-508 14 552 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Läs mer

Revidering av riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd

Revidering av riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-11-26 Handläggare Joanna Millares Rosell Telefon: 08-508 25 402 Till Socialnämnden 2016-12-13 Revidering

Läs mer

Svar på skrivelse om individuell behovsbedömning av bistånd till elräkningar

Svar på skrivelse om individuell behovsbedömning av bistånd till elräkningar ENSKEDE ÅRSTA VANTÖR STADSDELSFÖRVALTNING ARBETE OCH BISTÅND TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2008-09-25 Handläggare: Eva Britt Lönnback Telefon: 08-508 14 152 Till Enskede- Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd Svar

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd BILD Ekonomiskt bistånd Socialnämnden Besöksadress: Lantmannagatan 3 Öppettider reception: måndag-torsdag 10-16, fredag 10-15. Lunchstängt 12-13 Telefon 0430-150 00 Telefontid:

Läs mer

De som gör så gôtt de kan, å ändå inte har en skälig levnadsnivå har rätt till bistånd om det inte går att ordna på nå t annat sätt.

De som gör så gôtt de kan, å ändå inte har en skälig levnadsnivå har rätt till bistånd om det inte går att ordna på nå t annat sätt. Ärende ur verkligheten berättade att hon helt plötsligt fick veta att hon inte längre skulle få ersättning från Fk, att hon fått låna pengar av sin pappa för att klara sig och att hon nu sökte ekonomiskt

Läs mer

Att registrera försörjningshinder, arbetsmarknadsinsatser och avslutsorsaker

Att registrera försörjningshinder, arbetsmarknadsinsatser och avslutsorsaker Att registrera försörjningshinder, arbetsmarknadsinsatser och avslutsorsaker Ny nationell statistik om ekonomiskt bistånd från 2017 Anette Agenmark Utgångspunkter för föredraget Vanliga frågor och missuppfattningar

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

SOSFS 2006:20 (S) Allmänna råd. Socialnämndens ansvar vid behov av ny vårdnadshavare. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2006:20 (S) Allmänna råd. Socialnämndens ansvar vid behov av ny vårdnadshavare. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2006:20 (S) Allmänna råd Socialnämndens ansvar vid behov av ny vårdnadshavare Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

Översyn av riktlinjerna för ekonomiskt bistånd

Översyn av riktlinjerna för ekonomiskt bistånd 2011-08-12 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2011/214 Social- och äldrenämnden Översyn av riktlinjerna för ekonomiskt bistånd Förslag till beslut 1. Social- och äldrenämnden beslutar att anta de reviderade riktlinjerna

Läs mer

KBF - kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning RIKTLINJER. Dnr xxx KF, xxx 201X. stockholm.se

KBF - kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning RIKTLINJER. Dnr xxx KF, xxx 201X. stockholm.se KBF - kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning RIKTLINJER Dnr xxx KF, xxx 201X stockholm.se 3 Kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning (KBF) Gäller från och med

Läs mer

Försörjningsstöd. Ekonomiskt stöd från kommunens socialtjänst

Försörjningsstöd. Ekonomiskt stöd från kommunens socialtjänst Försörjningsstöd Ekonomiskt stöd från kommunens socialtjänst Försörjningsstöd Om du inte har någon inkomst eller några tillgångar till din försörjning kan du ansöka om försörjningsstöd som är ett behovsprövat

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt socialtjänstlagen, SoL, (2001:453) avseende äldreomsorg och bistånd till personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt socialtjänstlagen, SoL, (2001:453) avseende äldreomsorg och bistånd till personer med funktionsnedsättning 2016VON/0146 Riktlinjer för handläggning enligt socialtjänstlagen, SoL, (2001:453) avseende äldreomsorg och bistånd till personer med funktionsnedsättning Antagna av vård- och omsorgsnämden den xx månad

Läs mer

ansöka om god man eller förvaltare

ansöka om god man eller förvaltare Överförmyndarnämnden Information ansöka om god man eller förvaltare Viktigt att känna till om godmanskap Godmanskap är en frivillig insats som förutsätter samarbete mellan den gode mannen och huvudmannen.

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd BILD Ekonomiskt bistånd Socialnämnden Laholms kommun Besöksadress: Lantmannagatan 3 Öppettider reception: måndag-onsdag 10-16, torsdag 10-17 och fredag 10-15. Lunchstängt

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

Handlingsplan vräkningsförebyggande arbete Skärholmens Stadsdelsförvaltning

Handlingsplan vräkningsförebyggande arbete Skärholmens Stadsdelsförvaltning Handlingsplan vräkningsförebyggande arbete Skärholmens Stadsdelsförvaltning Hyresrådgivare Sofie Jonsson Socialsekreterare Stina Mood Telefon 08-508 24 845 Telefon 08-508 24 272 Vräkningsförebyggande arbete

Läs mer

Regeringskansliet: Remiss - PM Förslag till avskaffandet av fritidspeng i socialtjänstlagen (2001:453)

Regeringskansliet: Remiss - PM Förslag till avskaffandet av fritidspeng i socialtjänstlagen (2001:453) ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Reuterdahl Karin Datum 2015-06-04 Diarienummer AMN-2015-0246 Regeringskansliet: Remiss - PM Förslag till avskaffandet av fritidspeng i socialtjänstlagen (2001:453)

Läs mer

Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv

Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv Försörjningsstöd Om du inte själv kan försörja dig och din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstöd Försörjningsstöd (ofta kallat socialbidrag)

Läs mer

Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2

Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2 PROGRAM FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I UPPSALA KOMMUN Antaget av Kommunfullmäktige 29 maj 2001. Reviderat i april 2002 på grund av ändringar i lagen. Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2

Läs mer

Riktlinjer för sociala kontrakt och jourlägenheter

Riktlinjer för sociala kontrakt och jourlägenheter Tjänsteskrivelse 2017-04 - 04 Handläggare Sara Lind Utvecklingsavdelningen Diarienummer 2017SCN/0043 Socialnämnden Riktlinjer för sociala kontrakt och jourlägenheter Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 24 maj 2017 KLAGANDE Socialnämnden i Piteå kommun MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls dom den 24 maj 2016 i mål nr

Läs mer

Program för stöd till anhöriga

Program för stöd till anhöriga Program för stöd till anhöriga 2017-2020 stockholm.se Maj 2016 Dnr: 3.1.1 244/2016 och 540-244/2016 Utgivare: Socialförvaltningen och Äldreförvaltningen 3 (11) Introduktion Det här programmet ska fungera

Läs mer

Studenters rätt till socialbidrag

Studenters rätt till socialbidrag Linköpings universitet Ekonomiska institutionen Statsvetenskap 1 2005-04-26 Studenters rätt till socialbidrag Paulina Bumbul Jonas Gummesson Rebecka Johansson Henrik Skagervik Innehållsförteckning SYFTE...

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för administrativa rutiner när familjehem blir särskilt förordnade vårdnadshavare

Tillämpningsföreskrifter för administrativa rutiner när familjehem blir särskilt förordnade vårdnadshavare Tillämpningsföreskrifter för administrativa rutiner när familjehem blir särskilt förordnade vårdnadshavare Uppdaterade 2007-03-19 En lagändring i socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser

Läs mer

KONTAKTPERSON 9:4 LSS

KONTAKTPERSON 9:4 LSS Kvalitetsdokument KONTAKTPERSON 9:4 LSS Antaget av SON 2005-09-14 74 Reviderat SON 2008-04-23 44 Reviderat SON 2010-12-08 146 Socialförvaltningen Gotlands Kommun Innehåll Kontaktperson 3 Beslut 3 Verkställighet

Läs mer

Socialbidrag till omfattande tandvård. En undersökning i Motala kommun och Södra distriktet i Norrköpings kommun

Socialbidrag till omfattande tandvård. En undersökning i Motala kommun och Södra distriktet i Norrköpings kommun 1999 Socialbidrag till omfattande tandvård En undersökning i Motala kommun och Södra distriktet i Norrköpings kommun 2 1999-05-21 502-5420-1999 FÖRORD I denna rapport presenteras en undersökning av avslagsbeslut

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut Kungsholmens stadsdelsförvaltning Stöd till resultatstyrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2014-02-18 Handläggare Christina Egerbrandt Telefon: 08-508 08 032 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde

Läs mer

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Artikelnummer 2006-114-25 Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill ha utförligare information, ta kontakt med socialtjänsten i din kommun eller

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

Anmälan angående remiss om behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (Ds 2009:18)

Anmälan angående remiss om behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (Ds 2009:18) SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIAL A FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2009-05-19 Handläggare: Pia Ludvigsen Ehnhage Telefon: 08 508 25 911 Till Socialtjänst-

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för

Läs mer

Handlingsplan för barnens bästa i Forshaga kommun

Handlingsplan för barnens bästa i Forshaga kommun Handlingsplan för barnens bästa i Forshaga kommun En fördjupad fattigdom med ökade klyftor mellan olika grupper barn, leder till att barn hamnar i utanförskap och tvingas växa upp i samhällets marginaler.

Läs mer

Elevhälsan. Manual. Social bedömning. inför mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Elevhälsan. Manual. Social bedömning. inför mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Elevhälsan Manual Social bedömning inför mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Elevhälsan, För- och grundskolan Umeå kommun Telefon 090-16 12 20 sep 2013 Innehållsförteckning Social bedömning...

Läs mer

Riksnormen för ekonomiskt bistånd 2006 2016

Riksnormen för ekonomiskt bistånd 2006 2016 Riksnormen för ekonomiskt bistånd 2006 2016 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd.

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd år 2016. Antagna av kommunstyrelsen 2015-12-14, 409

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd år 2016. Antagna av kommunstyrelsen 2015-12-14, 409 Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd år 2016 Antagna av kommunstyrelsen 2015-12-14, 409 REGISTER RIKTLINJER FÖR FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND 3 FÖRSÖRJNINGSSTÖD 15 Allmänna

Läs mer

PLACERINGSFÖRESKRIFTER Giltiga från 1 mars 2007

PLACERINGSFÖRESKRIFTER Giltiga från 1 mars 2007 1 (4) PLACERINGSFÖRESKRIFTER Giltiga från 1 mars 2007 Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg Allmän förskola SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR HÄRRYDA KOMMUN 2 (4) Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg Allmän

Läs mer

Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar Några anmärkningar kring de begrepp som används:

Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar Några anmärkningar kring de begrepp som används: STYRDOKUMENT DATUM 2015-11-09 Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar Några anmärkningar kring de begrepp som används: Barnavårdsutredning - den utredningsprocess som Socialtjänstlagen föreskriver ska

Läs mer

Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa

Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa Rapportsammandrag Stadsrevisionen 15 november 2016 Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa barnfamiljer Inledning I dag råder stark efterfrågan på lediga bostäder i Göteborg.

Läs mer

Bostadslösa barnfamiljer i Stockholm skrivelse från (s) till kommunstyrelsen.

Bostadslösa barnfamiljer i Stockholm skrivelse från (s) till kommunstyrelsen. HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCI ALTJÄNST Hans Peters Telefon: 508 04 016 TJÄNSTEUTLÅTANDE 21 JANUARI 2010 SID 1 (5) DNR 006 651-2009 SAMMANTRÄDE 11 FEBRUARI 2010 Till Hässelby-Vällingby

Läs mer