TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) Dnr SN/2010/0032. Birgit Kallerhult. Till socialnämnden. SOCIALNÄMNDEN Socialförvaltningen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) 2010-03-23 Dnr SN/2010/0032. Birgit Kallerhult. Till socialnämnden. SOCIALNÄMNDEN Socialförvaltningen."

Transkript

1 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) Dnr SN/2010/0032 SOCIALNÄMNDEN Socialförvaltningen Birgit Kallerhult Till socialnämnden Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd till hemutrustning, spädbarnsutrustning samt kläder och skor. Bakgrund Socialnämnden har fastställt riktlinjer för enhetlig biståndsbedömning som rör försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd. Riktlinjerna är ett led i socialnämndens arbete för att säkra den interna kontrollen av socialförvaltningens handläggning av ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd samt att stärka den enskildes rättssäkerhet. Inledning Biståndsbedömningen enligt socialtjänstlagen (SoL) grundar sig på en individuell behovsbedömning. I 4 kap 1 SoL anges att biståndet ska tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå. Vad som avses med skälig levnadsnivå bedöms med utgångspunkt i den tid och de förhållanden under vilken tid vi lever i. Såväl för den enskilde som för socialtjänsten är det en fördel att riktlinjer utformas som säger vad som normalt behövs för att tillgodose ett visst behov, dvs en vägledning för skäliga kostnader i vår kommun. Behov finns nu att revidera riktlinjerna för hem- och spädbarnsutsutning samt kläder och skor. Förslag på reviderade riktlinjer Förslaget på reviderade riktlinjer grundar sig på Socialstyrelsens Ändring i allmänna råden (SOSFS 2003:5) om ekonomiskt bistånd, SOSFS 2009:23, som utgavs i november Förutom detta finns Socialstyrelsens Handbok: Ekonomiskt bistånd Stöd för rättstillämpning och handläggning av ärenden i den kommunala socialtjänsten och den rättspraxis som utvecklats under de år som socialtjänstlagen varit i kraft. OBS! en fullständig redaktionell omarbetning kommer att ske av socialnämndens riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd och nytt enhetligt dokument kommer att lämnas som förslag till nämnden under Postadress Söderhamn Besöksadress Telefon E-post Org. Nr

2 2 (7) Hemutrustning vägledande riktlinjer Behövlig hemutrustning hör till den standard som biståndet bör garantera. Vad som är behövligt kan inte fastställas en gång för alla. Bedömningen måste anpassas efter den allmänna standardutvecklingen i samhället, dvs. till vad människor i allmänhet kan kosta på sig. Det innebär att vad som är skälig levnadsnivå på bistånd till hemutrustning skiftar inte bara från fall till fall utan också över tid. Socialnämnden bör ge ekonomiskt bistånd till den hemutrustning som behövs för att ett hem ska fungera. Den hemutrustning som avses ska kunna tillgodose behov som t.ex matlagning, umgänge, sömn, förvaring, rekreation och information via radio eller TV. Underhåll eller komplettering av befintlig hemutrustning Socialnämnden bör, om det krävs för att den enskilde ska kunna bibehålla en skälig levnadsnivå, ge ekonomiskt bistånd till - inköp av hemutrustning som behöver bytas ut, - underhåll av hemutrustning, - reparation av hemutrustning, eller - inköp av kompletterande hemutrustning (jfr avsnittet om spädbarnsutrustning) Behovet ska bedömas individuellt vid t.ex långvarigt biståndsbehov, byte av bostad eller när hushållet får en ny medlem. Hemutrustning vid bosättning Socialnämnden bör ge ekonomiskt bistånd till behövlig hemutrustning vid bosättning, om det finns särskilda skäl. Sådana skäl kan t.ex vara att - bostaden är ett led i en reabilitering, - den enskilde saknar möjligheter att förbättra sin ekonomi, - den enskilde endast kan förbättra sin ekonomi på mycket lång sikt, eller - den enskilde omgående behöver flytta till en annan bostad till följd av att han eller hon är eller har varit utsatt för våld eller andra övergrepp av närstående eller för något annat brott. (kursiv stil = lagändring) Det bör finnas specifika och sociala skäl för att socialtjänsten ska ge bistånd till grundutrustning av ett hem, inte enbart ekonomiska förhållanden. Det ingår i skälig levnadsnivå att ha ett hem som fungerar tillfredsställande, men det finns ingen allmän rätt för den som får en bostad och har dålig ekonomi att få ekonomiskt bistånd till utrustning av bostaden. De flesta får därför hänvisas att klara av situationen på det sätt som människor i allmänhet gör, dvs. genom planering, sparande, lån och gåvor från nätverket etc. Detta gäller särskilt för unga personer som flyttar hemifrån och som har kunnat planera för sin flyttning till eget boende. Grundutrustning i form av möbler och husgeråd kan vara av olika omfattning och kvalitet. Exempelvis kan en ung person som får ekonomiskt bistånd för att skaffa hemutrustning få nöja sig med en betydligt enklare standard. En fullständig grundutrustning kan omfatta t.ex möbler, köksutrustning, hemtextil, lampor, radio och TV. När socialtjänsten ger bistånd till ett hushåll med barn kan biståndet även inkludera även t.ex möbler för vardagsrum och telefon.

3 3 (7) Den biståndssökandes framtida möjligheter att själv bekosta eller komplettera hemutrustningen kan vara avgörande för storleken på biståndet. Även den biståndssökandes möjligheter att på annat sätt än genom bistånd skaffa viss hemutrustning påverkar bedömningen, t.ex möjligheten att få hemutrustningslån hos CSN. Även storleken på bostaden kan påverka hur stort biståndet blir. Se även socialnämndens riktlinjer Brottsoffer och ekonomiskt bistånd! Kostnad för hemutrustning, som accepteras vid biståndsbedömningen: Säng inkl. madrass 1.400:- Sänglinne (täcke, kudde, lakan, påslakan, örngott, handdukar) 600:- Matbord + 2 stolar 500:- Husgeråd 550:- TV 2.000:- Soffa (två-sitts) 1.500:- Soffbord 200:- Lampa 100:-/lampa Gardiner 75:-/fönster Städutrustning 300:- OBS! Kan behovet tillgodoses till en lägre kostnad ska denna ingå i biståndsbedömningen. Kostnaderna är framtaget efter undersökning hos affärer som finns lokalt här i Söderhamn förutom IKEA. Då socialnämnden bör ge ekonomiskt bistånd till hemutrustning utan villkor om att särskilda inköpsställen ska användas, om det inte finns särskilda skäl för det, innebär framtagandet av kostnadsuppgifterna inte att den enskilde måste göra sina inköp på ovanstående affärer. Kostnadsuppgifterna innebär endast att bedömningen anpassats efter den allmänna standardutvecklingen i samhället, dvs. till vad människor i allmänhet kan kosta på sig.

4 4 (7) Spädbarnsutrustning vägledande riktlinjer Socialnämnden bör ge ekonomiskt bistånd till skäliga kostnader för nödvändig spädbarnsutrustning i samband med ett barns födelse, bl a. säng med sängkläder och andra tillbehör, skötbädd med tillbehör, bärsele, barnvagn med tillbehör och utrustning för bad klädutrustning bedöms enligt särskilda skäl att beräkna kostnader till en högre nivå Se nedan*). Vid bedömning av vad som är nödvändigt i ett enskilt fall kan det, om det finns syskon och åldersskillnaden inte är för stor, i vissa fall vara rimligt att räkna med en viss återanvändning av kläder och utrustning. En annan faktor som har betydelse är hur mycket den biståndssökande kunnat planera ekonomiskt för barnet. Med spädbarnsutrustning avses här endast vad som är nödvändigt i samband med barnets födelse. Efter en tid kan behovet av ytterligare utrustning uppstå, t.ex barnstol, och säkerhetsutrustning till hemmet. Dessa behov kan i förekommande fall beviljas som kompletterande hemutrustning. Kostnad för spädbarnsutrustning, som accepteras vid biståndsbedömningen: Säng med sängkläder och andra tillbehör 950:- Skötbädd med tillbehör 150:- Bärsele 300:- Barnvagn med tillbehör 1.500:- Utrustning för bad 100:- Sittvagn 800:- Bilbarnstol 500:- Barnstol 150:- OBS! Kan behovet tillgodoses till en lägre kostnad ska denna ingå i biståndsbedömningen. Kostnaderna är framtaget efter undersökning av lokala annonser samt IKEA. Då socialnämnden bör ge ekonomiskt bistånd till hemutrustning utan villkor om att särskilda inköpsställen ska användas, om det inte finns särskilda skäl för det, innebär framtagandet av kostnadsuppgifterna inte att den enskilde måste göra sina inköp på ovanstående affärer. Kostnadsuppgifterna innebär endast att bedömningen anpassats efter den allmänna standardutvecklingen i samhället, dvs. till vad människor i allmänhet kan kosta på sig. *) Särskilda skäl att beräkna kostnader till högre nivå: Socialnämnden bör beräkna kostnaderna enligt riksnormen till en högre nivå bl a. - om ett spädbarn saknar nödvändig klädutrustning Posten kläder och skor inom försörjningsstödet beräknas då till en högre nivå för spädbarnet med ytterligare 500 kronor. Se även socialnämndens riktlinjer Barnperspektivet och ekonomiskt bistånd!

5 5 (7) Kläder och skor vägledande riktlinjer I riksnormen för försörjningsstöd ingår budgetposten kläder och skor uppdelat i månadsbelopp för olika åldersgrupper barn/ungdomar samt vuxna. Denna summa ska täcka det vardagliga behovet av kläder och skor under hela året. Se gällande riksnorm! Särskilda skäl till att beräkna kostnader till en högre nivå Enligt Socialstyrelsens allmänna råd kan försörjningsstöd utgå med ett högre belopp till kläder och skor om det finns särskilda skäl: - om den enskilde har ett tillfälligt och visst behov av att köpa kläder och skor, t.ex vid snabba viktförändringar vid graviditet eller sjukdom (även begravningskläder är behov som hör hemma här, se socialnämndens riktlinjer för begravningskostnader!) - om ett spädbarn saknar nödvändig klädutrustning (se avsnittet om spädbarnsutrustning!) - om den enskilde har tillfälligt höga kostnader, bl a för kläder och skor, som beror på att han eller hon är eller har varit utsatt för våld eller andra övergrepp av närstående eller för något annat brott. (kursiv stil = lagändring) - Bistånd till kläder och skor kan därför bedömas enligt 4 kap 1 SoL - som förhöjt försörjningsstöd i ovan nämnda situationer (delegat är endast socialsekreterare/teamledare vid försörjningsenheten) och/eller - som ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt (delegat är förutom socialsekreterare/teamledare vid försörjningsenheten även ansvarig socialsekreterare/ teamledare på annan enhet som kan fatta beslut om ekonomiskt bistånd i samband med vård se socialnämndens delegationsordning!) Se även socialnämndens riktlinjer Brottsoffer och ekonomiskt bistånd resp. Barnperspektivet och ekonomiskt bistånd! Socialnämndens riktlinjer omfattar utrustning beroende av årstid: vinter eller sommar samt utifrån det behov som kan uppstå i samband med en placering SoL/LVU i familjehem eller HVB. Kostnaderna är även riktlinje vid bedömning av skälig kostnad för högre belopp inom försörjningsstödets riksnorm.

6 6 (7) Kostnad för kläder och skor, som accepteras vid biståndsbedömningen: Jacka 400:- Vinterjacka 500:- T-Tröja 50:- Collegetröja 250 :- Byxor 300 :- Underkläder för man 60:- Underkläder för kvinna 160:-. Långkalsonger 50:- Strumpor 1 par 20:- Tjockare strumpor 40:- Träningsoverall 500:- Shorts 100:- Mössa 70:- Vantar 70:- Täckbyxor 400:- Linne 50:- Badbyxor 100:- Baddräkt 150:- Gymnastikskor 250:- Vanliga skor/kängor 400:- Vinterskor 400:- Sommarskor 250:- Kostnad vid studentexamen: Studentklänning 500:- Skjorta 300:- Kostym alt. byxa/kavaj 1.200:- Balklänning 1.200:- Balaktivitet 350:- Frisör 500:- Studentmössa 300:- OBS! Kan behovet tillgodoses till en lägre kostnad ska denna ingå i biståndsbedömningen.

7 7 (7) Förslag till beslut Socialnämnden antar förslaget på reviderade riktlinjer för enhetlig biståndsbedömning avseende försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till hemutrustning, spädbarnsutrustning samt kläder och skor. Riktlinjerna gäller från och med och avser all biståndsbedömning vid handläggning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd oberoende av delegat. Socialkontoret Birgit Kallerhult verksamhetschef Bilaga: Nu gällande riktlinjer för hem- och spädbarnsutrustning samt kläder och skor.

BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn.

BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn. 1 BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn. Bakgrund Barnperspektivet och socialtjänstlagen Två av barnkonventionens huvudprinciper,

Läs mer

SOSFS 2013:1 (S) Allmänna råd. Ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2013:1 (S) Allmänna råd. Ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Allmänna råd Ekonomiskt bistånd Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter är bindande

Läs mer

RIKTLINJER. För handläggning av ekonomiskt bistånd i Vingåkers kommun. Reviderad upplaga 2015. Socialförvaltningen Individ- och familjeomsorgen

RIKTLINJER. För handläggning av ekonomiskt bistånd i Vingåkers kommun. Reviderad upplaga 2015. Socialförvaltningen Individ- och familjeomsorgen VK300S v1.0 040416, Riktlinjer 150203 redigerat RIKTLINJER För handläggning av ekonomiskt bistånd i Vingåkers kommun Reviderad upplaga 2015 Socialförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Vingåkers kommun,

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Dokumentets syfte Stöd och vägledning vid handläggning av ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstelagen

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Dokumentets syfte Stöd och vägledning vid handläggning av ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstelagen RIKTLINJE Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Dokumentets syfte Stöd och vägledning vid handläggning av ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstelagen Dokumentet gäller för Arbets- och företagsenheten Diarienummer

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Köpings kommun Antagen av: Social- och arbetsmarknadsnämnden 19 december 2012, 134 Reviderad 19 juni 2013, 54 samt 25 september 2013 71 RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND

Läs mer

Malmö stad Stadskontoret RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT

Malmö stad Stadskontoret RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT Malmö stad Stadskontoret RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT Innehåll Allmänna riktlinjer för arbetet med försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd

Läs mer

EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer Töreboda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173

EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer Töreboda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173 EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer Töreboda kommun Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173 Ansvarig för uppdatering Enhetschef för Individ- och familjeomsorg EKONOMISKT BISTÅND Innehållsförteckning ALLMÄNT

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd RIKTLINJE Dokumentets syfte Besluten ska vara rättssäkra Dokumentet gäller för Handläggning av ekonomiskt bistånd Diarienummer Fastställd/senast uppdaterad Beslutsinstans Ansvarigt politiskt organ Ansvarig

Läs mer

ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2014-XX-XX. EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer för handläggning

ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2014-XX-XX. EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer för handläggning ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2014-XX-XX EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer för handläggning 2 SOCIALTJÄNSTENS MÅL... 5 BISTÅND... 5 PRINCIPER FÖR BEDÖMNING OCH BERÄKNING... 7 EKONOMISKT BISTÅND 4 KAP 1... 8 RIKSNORM

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Kallelse

SOCIALNÄMNDEN Kallelse HAPARANDA STAD SOCIALNÄMNDEN Kallelse Tid: Tisdag 2014-09-30 kl. 13:00 Plats: Hamnskär Föredragningslista Nr Ärende Diarienr Föredragande 1 Val av justerare Marlene Haara 2 Prognos augusti och delår SN

Läs mer

Handläggning av ekonomiskt bistånd. Riktlinjer. Ersätter från och med 2013-01-01 riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2012

Handläggning av ekonomiskt bistånd. Riktlinjer. Ersätter från och med 2013-01-01 riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2012 Vetlanda kommun Socialförvaltningen Handläggning av ekonomiskt bistånd Riktlinjer Ersätter från och med 2013-01-01 riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2012 Beslutade av socialnämnden 2012-12-12 1. INLEDNING

Läs mer

Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar

Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar Antagen av humanistiska nämnden 2014 Antagen av: Humanistiska nämnden 2014-09-16, 108 Dokumentägare: Avdelningschef Social utredning Ersätter dokument:

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Socialförvaltningen Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer antagna av Socialnämnden 22 november 2011 Reviderade 20121218 220 Innehållsförteckning 1. Grundläggande juridiska principer gällande rätten

Läs mer

Svedala Kommuns 1:43 Författningssamling 1(15)

Svedala Kommuns 1:43 Författningssamling 1(15) Författningssamling 1(15) Kommunala riktlinjer för ekonomiskt bistånd antagen av kommunfullmäktige 2015-03-11, 40 1. Inledning/syfte med riktlinjerna Detta dokument innehåller anvisningar för arbetet med

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. 2 Vad innefattar det ekonomiska stödet... 5. 3 Riksnorm... 5 3.1 Förhöjning av normen... 6 3.2 Minskning av normen...

Ekonomiskt bistånd. 2 Vad innefattar det ekonomiska stödet... 5. 3 Riksnorm... 5 3.1 Förhöjning av normen... 6 3.2 Minskning av normen... RIKTLINJER Ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning 1 Allmänt om uppdraget... 2 1.1 Kontaktcenter... 2 1.2 Handläggningen av ekonomiskt bistånd ska präglas av följande principer... 3 1.3 Våld i nära relationer...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND SOCIALFÖRVALTNINGEN KAPITEL 4. Hedemora kommun 2007. Socialförvaltningen

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND SOCIALFÖRVALTNINGEN KAPITEL 4. Hedemora kommun 2007. Socialförvaltningen RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND SOCIALFÖRVALTNINGEN KAPITEL 4 Hedemora kommun 2007 Socialförvaltningen 1 1. BAKGRUND Riksdagen har beslutat om en ny socialtjänstlag (SoL), som trädde i kraft januari

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun Dnr 2015/110.754 Id 21882 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun Enheten för arbete och försörjning Antagna av socialnämnden 2015-03-19 33 2(34) Innehåll 1 ALLMÄNT... 6 2 FÖRSÖRJNINGSSTÖD...

Läs mer

Ekonomiskt bistånd - Riktlinjer för ärendehandläggning

Ekonomiskt bistånd - Riktlinjer för ärendehandläggning Ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ärendehandläggning Dokumenttyp Dokumentnamn Gäller från datum Riktlinjer Ekonomiskt bistånd - Riktlinjer för ärendehandläggning 2012-09-20 148 Dnr SN 40 / 2011 Beslutat

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Ekonomiskt bistånd 1 1 INLEDNING... 3 2 RIKTLINJERNAS OMFATTNING... 3 3 RÄTTEN TILL BISTÅND... 3 3.1 Allmänna

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd och livsföring i övrigt gällande i Gislaveds kommun Förslag till arbetsutskott 2010-01-13

Riktlinjer för försörjningsstöd och livsföring i övrigt gällande i Gislaveds kommun Förslag till arbetsutskott 2010-01-13 Riktlinjer för försörjningsstöd och livsföring i övrigt gällande i Gislaveds kommun Förslag till arbetsutskott 2010-01-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT 5 2. FÖRSÖRJNINGSSTÖDET 2.1 Riksnorm 6 2.1.1 Särskilda

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 100 Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd (Dnr STK-2013-458) Till kommunfullmäktige i Malmö Kommunstyrelsen 6/11 2013

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. Handbok för socialtjänsten

Ekonomiskt bistånd. Handbok för socialtjänsten Ekonomiskt bistånd Handbok för socialtjänsten Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd.

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Socialnämnden i Ronneby 2012 1 Innehållsförteckning sida Lagtext 3 5 1. Allmänna riktlinjer 6

Läs mer

RIKTLINJER. försörjningsstöd. för. Gäller från 2015-01-01. Beslutad av socialnämnden 2014-11-27

RIKTLINJER. försörjningsstöd. för. Gäller från 2015-01-01. Beslutad av socialnämnden 2014-11-27 RIKTLINJER för försörjningsstöd Gäller från 2015-01-01 Beslutad av socialnämnden 2014-11-27 INNEHÅLL sida INNNEHÅLLSFÖRTECKNING 2-4 1 INLEDNING 5 1.1 UTGÅNGSPUNKTER FÖR ARBETET 5 1.2 BARNPERSPEKTIV 5 1.3

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Fastställd av socialnämnden Reviderad 2010-08-25 Reviderad 2013-12-04 Inledning Detta dokument innehåller riktlinjer för ekonomiskt bistånd enligt 4 kap.1

Läs mer

Rutin Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Rutin Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (61) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen Rutin Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning 1 Inledning 6 Utgångspunkter

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2015-02-22 Revidering: Textdelen som rör bilagan om boendestöd har tagits bort enlig socialnämndens beslut, istället ska Försäkringskassans föreskrifter om högsta godtagbara

Läs mer

Riktlinjer ekonomiskt bistånd. Innehållsförteckning 1(100)

Riktlinjer ekonomiskt bistånd. Innehållsförteckning 1(100) Riktlinjer ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 1 RIKTLINJERNAS SYFTE OCH TILLÄMPNING... 6 1.1 UTGÅNGSPUNKTER FÖR ARBETET... 6 1.2 BARNPERSPEKTIV... 7 1.3 KVINNOFRIDSPERSPEKTIV

Läs mer

Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (82) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (82) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (82) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Eskilstuna kommun 2 (82 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2013-11-25

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2013-11-25 Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (68) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen 2013-11-25 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2013-11-25 Eskilstuna kommun 2 (68) Eskilstuna kommun 3 (68) Riktlinjer för

Läs mer