Rutin kring ekonomi för ensamkommande barn och ungdomar placerade av socialtjänsten i Göteborgs Stad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rutin kring ekonomi för ensamkommande barn och ungdomar placerade av socialtjänsten i Göteborgs Stad"

Transkript

1 Rutin kring ekonomi för ensamkommande barn och ungdomar placerade av socialtjänsten i Göteborgs Stad Följande rutin syftar till att öka likabehandlingen och rättssäkerheten kring ensamkommande barn och ungdomar som är placerade av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Rutinen grundar sig på följande: Ersättningar för barn och ungdomar i familjehemsvård Praxis inom socialtjänsten för handläggning av ekonomi kring barn och ungdomar placerade på HVB Praxis inom socialtjänsten för handläggning av ekonomi kring ungdomar i träningsboende och referensboende Riksnormen försörjningsstöd Göteborgs riktlinjer angående ekonomiskt bistånd (Kommunstyrelsens beslut , 458) Den 3 juni 2013 publicerade Socialstyrelsen en vägledning kring socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och ungdomar där fördjupande kunskap finns att inhämta kring olika delmoment i handläggningen. Den finns att tillgå på Socialstyrelsens webbplats Under projektet som pågått för att ta fram förslag på kommungemensamma rutiner inom socialtjänsten i Göteborgs Stad har en informativ vägledning kring mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg tagits fram. I den finns skriftlig information om olika myndigheters och aktörers ansvar och roller. Den är tänkt att fungera som komplement till följande rutiner. Den finns att tillgå på Göteborgs Stads Intranät. 1

2 Innehåll 1. Allmänt om ensamkommande barn och ungdomar Utgångspunkter för handläggning av ensamkommande barns och ungdomars ärenden... 3 Hållbarhetsperspektiv Barn och ungdomar som är placerade på hem för vård eller boende (HVB) eller i träningslägenhet Placering i hem för vård eller boende HVB HVB träningsboende där ungdomen betalar mat själv och bor i delad lägenhet Träningsboende/referensboende eller liknande där alla kostnader betalas av ungdomen själv (över 18 år) Utbetalning Hur mycket kan barnet/ungdomen spara eller tjäna? Barn och ungdomar placerade i familjehem Omkostnad Arvode Rekommendationer kring vilka kostnader som bör beviljas för barnet/ungdomen utöver månadsbidrag eller grundkostnad om behov finns Rekommendationer kring vilka kostnader som bör beviljas - om barnet/ungdomen har behov Vägledande domar från Högsta Förvaltningsdomstolen Barnets/ungdomens inkomster som ska räknas av från omkostnadsersättning, bistånd eller försörjningsstöd Asylsökande barn och ungdomar Barn och ungdomar med uppehållstillstånd Barn och ungdomar som har fått avslag på sin asylansökan eller inte har uppehållstillstånd

3 1. Allmänt om ensamkommande barn och ungdomar Definition av begreppet ensamkommande barn Enligt FN:s Barnkonvention definieras alla personer under 18 år som barn. I den här rutinen kommer därför först och främst begreppet barn användas vid generella beskrivningar av gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Med ensamkommande barn menas att barnet har kommit till Sverige utan föräldrar eller någon annan medföljande legal vårdnadshavare. Även barn som övergivits av sina föräldrar efter att familjen kommit till Sverige räknas som ensamkommande barn. Om ett barn mellan 0 och 18 år har kommit ensam till Göteborg räknas hon eller han som ensamkommande upp till 21 år, förutsatt att det finns en pågående placering av socialtjänsten. 2. Utgångspunkter för handläggning av ensamkommande barns och ungdomars ärenden Hållbarhetsperspektiv Barnperspektiv Sverige har skrivit under FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och iden om alla människors lika värde och rättigheter utgör en grundbult i den service som Göteborgs stad tillhandahåller. Barnkonventionen i sin tur utgör en del av de mänskliga rättigheterna och reglerar barns rättigheter där 4 artiklar utgör grundprinciperna i konventionen: Alla barns lika värde (artikel 2) att barns bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör dem (artikel 3) varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling (artikel 6) samt alla barns rätt att komma till tals (artikel 12). Barn och ungdomar och i synnerhet ensamkommande flyktingbarn kan ha svårt att föra sin egen talan på samma sätt som vuxna. Dessa barn saknar oftast grundläggande kunskaper i svenska och är i behov av extra stöd av att vuxna omkring dem bevakar deras rättigheter. Att anta rutinerna som är föreslagna är ett sätt att tillämpa dessa rättigheter fullt ut. Jämställdhetsperspektivet Grundtanken i barnkonventionen är att alla barn har lika värde och samma rätt till alla rättigheter i barnkonventionen. Detta inkluderar jämställdhet mellan flickor och pojkar och ställer krav på att barn har rätt att växa upp under likvärdiga villkor där till exempel postnummer, kön, religion, bakgrund med mera inte påverkar deras rätt till likvärdig hälsooch sjukvård, skola, fritidsaktiviteter, socialt stöd etc. Därför ska jämställdhetsperspektivet ligga till grund vid varje bedömning av bistånd och en målmedveten strävan att motverka all särbehandling mellan könen måste finnas inom varje socialtjänstverksamhet. 3

4 Viktigt är dock att poängtera att i mötet med ensamkommande flykting barn iaktta dessa barns lika värde, inte bara utifrån kön utan också utifrån de andra diskrimineringsgrunderna, könsidentitet, religion, etnicitet, sexuell läggning och funktionshinder. Icke diskrimineringsprincipen utesluter inte positiv särbehandling. Alla barns rätt till likvärdiga villkor innebär att offentliga aktörer kan behöva fokusera på vissa grupper som är särskilt utsatta för att även dessa ska ha en grundläggande möjlighet att uppnå sina rättigheter på samma sätt som andra barn. Utifrån följande avses att barn ska beviljas bistånd på samma grunder oavsett om barnet har uppehållstillstånd eller inte. Barnets/ungdomens behov ska styra vilket bistånd och stöd som beviljas av socialtjänsten och utgångspunkt är alla barns lika värde. Därför ska heller ingen skillnad göras utifrån om barnet har uppehållstillstånd eller inte. En viktig utgångspunkt i arbetet med ensamkommande barn och ungdomar är att se både till barnets akuta behov och även till barnets långsiktiga behov. Socialtjänsten har ett ansvar för barnet som, i de flesta fall, sträcker sig över flera år. Barnet befinner sig i Sverige utan sina vårdnadshavare och behöver en trygg tillvaro med vuxna som ser till barnets behov och följer upp dem över tid. Därför rekommenderas särskilda barnsekreterare. Uppföljning över tid är viktigt inte minst vad gäller rätten till hälsa(artikel 24) och rätten till utbildning (artikel 28 och 29). Båda två områden som ensamkommande barn och ungdomar behöver mycket stöd med. Samma behov av uppföljning finns oavsett om barnet är placerat i familjehem eller på HVBhem eller i träningsboende. Ur ett barnperspektiv är det bra att undvika att byta handläggare efter utredning, en tid som är viktig för att skapa en relation med barnet/ungdomen. Det ger även möjligheter till bättre samverkan med andra myndigheter och aktörer kring ensamkommande barn och resurssparande för stadsdelen genom att bygga upp kompetens kring alla de olika delmomenten som finns kring ensamkommande barn. Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborgs Stad ska erbjudas stöd på lika villkor som andra barn och ungdomar som socialtjänsten har ett långsiktigt placeringsansvar för, till exempel familjehemsplacerade barn. De bör få sina behov tillgodosedda genom placeringen och kompletterande bistånd som behövs för att kunna erbjuda god vård. Socialtjänstens ansvar för ensamkommande barn och ungdomar innebär att erbjuda god vård vilket är en högre nivå av omsorg än skälig levnadsnivå. Därför ska ensamkommande barn och ungdomar i första hand beviljas bistånd i samband med vård och inte genom försörjningsstöd. Det vill säga att samma enhet med ansvar för placeringen skall göra bedömning kring barnets behov utifrån begreppet god vård. Barnet får då en handläggare att förhålla sig till och inte två olika handläggare som har olika riktlinjer att följa i sitt arbete. Detta gäller i synnerhet barn under 18 år och barn som är placerade på HVB. 4

5 3. Barn och ungdomar som är placerade på hem för vård eller boende (HVB) eller i träningslägenhet Det finns många olika typer av HVB, dels kommunala och dels privatägda. De kommunala boendena för ensamkommande ungdomar i Göteborg är kostnadsfria för stadsdelarna som inte betalar någon dygnsavgift. De privata boendena har en dygnsavgift och skickar en faktura varje månad till socialtjänsten. Alla boenden har olika tillvägagångssätt vad gäller barns och ungdomars ekonomi och det skiljer sig åt vad som ingår i dygnsavgiften eller vad som betalas ut av boendet till ungdomen. Det är vanligt att ge någon slags fickpeng, exempelvis varje vecka eller en gång i månaden, detta är ibland sammankopplat med att ungdomen utför en syssla på boendet eller uppfyller vissa krav eller uppsatta mål. Fickpengen ingår ofta i dygnskostnaden men ibland gör den inte det. En del boenden betalar även kläder, fritidssysselsättning, hårklippning med mera. Det finns också boenden som inte betalar något till eller för ungdomen utöver vissa gemensamma aktiviteter och det är främst de barnen och ungdomarna som socialtjänsten bör garantera en tillvaro som inte är sämre än för till exempel barn i familjer med försörjningsstöd. Barnet/ungdomen ska garanteras samma nivå av god vård som andra barn och ungdomar som är placerade av socialtjänsten under lång tid, såsom familjehemsplacerade barn och ungdomar. För att barnen och ungdomarna ska behandlas lika oberoende av vilken stadsdel som är ansvarig och vilket boende barnet/den unge är placerad på föreslås därför följande vara riktmärken för vad socialtjänsten kan bevilja i bistånd för att komplettera vården som inte ingår i dygnsavgiften. På de flesta hem för vård eller boende finns telefon och dator med internet att tillgå men ungdomen behöver ha en mobiltelefon också och därför är kostnad för samtal tillagd nedan. Många barn och ungdomar köper särskilda telefonkort för att kunna ha kontakt med sin familj i ett annat land. Förslaget utgår från 2013 års riksnorm uppdelad på delposter gällande barn och ungdomar som bor hemma. När ett ensamkommande barn eller ungdom är placerad enligt SoL eller LVU kan socialtjänsten sägas ha föräldrarnas försörjningsansvar så länge den unge studerar på gymnasiet eller upp till 21 år. De flesta barn och ungdomar som är placerade på HVB är i åldrarna år. 3.1 Placering i hem för vård eller boende HVB Riksnormen avser täcka löpande kostnader för grundläggande behov. Får barnet/ungdomen barnbidrag eller studiebidrag eller pengar genom boendet räknas det av från månadsbidraget. Har barnet eller ungdomen behov utöver detta ska bedömning göras kring det av socialtjänsten. Se mer punkt 4. Rekommendationer kring vilka kostnader som bör beviljas för barnet/ungdomen om behov finns. 5

6 Personliga kostnader per månad enligt risknorm 2013 uppdelad på delposter (justeras varje år) Behovsområde år år år Kläder och skor Fritid och lek Hygien Barn och ungdomsförsäkring Telefon (uppgift från Konsumentverket) Summa Exempel 1: 19-åring placerad på HVB där boendet inte betalar något till ungdomen kronor kronor studiebidrag = 610 kronor per månad under terminerna kronor under sommarlov. Exempel 2: 15-åring placerad på HVB där det ingår fickpengar 400 kronor per månad. Försäkringskassan betalar inte något barnbidrag eftersom barnet inte har någon särskild förordnad vårdnadshavare ännu kronor 400 kronor fickpengar från boendet = kronor per månad fram tills barnbidrag eller studiebidrag utbetalas och därefter räkna av det varpå den månatliga summan blir 180 kronor per månad. Exempel 3: 18-åring placerad på HVB där det ingår fickpengar med kronor per månad samt bidrag till fritidssysselsättning två gånger per år, klädbidrag med 600 kronor per månad, hårklippning vid behov m.m kronor kronor studiebidrag kronor fickpengar 600 kronor i klädbidrag = 0 kronor per månad under terminerna kronor kronor fickpengar 600 kronor klädbidrag = 0 kronor under sommarlov. 3.2 HVB träningsboende där ungdomen betalar mat själv och bor i delad lägenhet. Om ungdomen är under 18 år beviljas i första hand bistånd av enhet med placeringsansvar för de kostnader som inte betalas av boendet. Om ungdomen är över 18 år kan bistånd beviljas antingen av enhet med placeringsansvar eller av enhet för ekonomiskt bistånd. Riksnormen avser täcka löpande kostnader för grundläggande behov. Får barnet/ungdomen barnbidrag eller studiebidrag eller pengar genom boendet räknas det av från månadsbidraget. Har barnet eller ungdomen behov utöver detta ska bedömning göras kring det av socialtjänsten. Se mer punkt 4. Rekommendationer kring vilka kostnader som bör beviljas för barnet/ungdomen om behov finns. 6

7 Personliga kostnader per månad enligt risknorm 2013 uppdelad på delposter Behovsområde år år Kläder och skor Fritid och lek Hygien Barn och ungdomsförsäkring Mat och livsmedel Summa Gemensamma kostnader Gemensamma kostnader avser att täcka del av de gemensamma hushållskostnaderna, såsom telefon/tv-avgift, dagstidningar och förbrukningsvaror. 1 person = 930 kronor (Enbart ungdomar över 18 år som bor själva i egen träningslägenhet och står för alla kostnader) 2 personer = kronor (Delad träningslägenhet. Dra av de avgifter som ingår i boendet, så som till exempel TV-avgift 173 kronor/månad). 3 personer = kronor = 437 kr/person (Delad träningslägenhet. Dra av de avgifter som ingår i boendet, så som till exempel TV-avgift 173 kronor /månad.) Enbart telefon 180 kronor/månad (uppgift från konsumentverket) 3.3 Träningsboende/referensboende eller liknande där alla kostnader betalas av ungdomen själv (över 18 år) Ungdomen ansöker om ekonomiskt bistånd enligt kap 4 1 SoL (Försörjningsstöd) om inte kostnader betalas av boendet. Ungdomen föreslås då beviljas personliga kostnader + gemensamma kostnader enligt ovan + bistånd enligt Göteborgs Stads riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Har ungdomen behov utöver detta ska bedömning göras kring det av socialtjänsten. Se mer punkt 4. Rekommendationer kring vilka kostnader som bör beviljas för barnet/ungdomen om behov finns. 3.4 Utbetalning När barnet är asylsökande utbetalas ersättningen till god man. I vissa fall kan utbetalning göras på ett ICA-kort. (Inte på Migrationsverkets där kan enbart Migrationsverket göra insättningar. Socialtjänsten har egna ICA-kort avsedda för kortvariga lösningar.) 7

8 När barnet har fått uppehållstillstånd ska god man öppna bankkonton till barnet, ett uttagskonto och ett sparkonto. Ersättningen utbetalas till god mans eller särskild förordnad vårdnadshavares konto som ansvarar för att föra över pengarna till barnets/ungdomens egna konton. Ungdomar över 18 år tar själva emot biståndet på sitt konto och ansvarar för sin ekonomi (ej vid familjehemsplacering då omkostnader utbetalas till familjehemmet). Av utbetalningen skall tydligt framgå vilken period biståndet avser täcka samt skäl för eventuella reduceringar av beloppets storlek. 3.5 Hur mycket kan barnet/ungdomen spara eller tjäna? Ensamkommande barn och ungdomar som är placerade av socialtjänsten bör jämföras med hemmavarande ungdomar när en familj får försörjningsstöd. Då gäller följande: Ett helt prisbasbelopp per år (from 1 juli 2013) kan intjänas under året utan att det påverkar försörjningsstödet. Fyra veckors feriearbete under sommaren påverkar inte försörjningsstödet från socialtjänsten. Familjehemsplacerade barn och ungdomar kan spara och tjäna hur mycket de vill utan att det påverkar omkostnadsersättningen, motsvarande bör gälla för andra minderåriga som är placerade av socialtjänsten. Det främjar till exempel möjligheter till att spara pengar till ett körkort, vilket i sin tur kan öka möjligheterna till arbete i framtiden. 4. Barn och ungdomar placerade i familjehem I Göteborg är de flesta ensamkommande barn och ungdomar placerade i familjehem hos släktingar eller andra närstående men det förekommer också externt rekryterade familjehem och konsulentstödda familjehem. Den 17 maj 2013 beslutade enhetscheferna från de fem familjehemsenheterna i Familjehem Göteborg att följande gäller för alla ensamkommande barn och ungdomar som placeras i familjehem av socialtjänsten i Göteborgs Stad. När barnet är placerat i familjehem, inklusive nätverksplacering hos en släkting eller annan närstående, betalas omkostnad och arvode ut enligt Sveriges kommuner och landstings (SKL) Cirkulär 12:62. Summorna uppdateras årligen. 8

9 4.1 Omkostnad Omkostnaden består av en grundkostnad och utöver det tillkommer extra omkostnader utifrån barnets behov. Se nedan under punkt 4. Rekommendationer kring vilka kostnader som bör beviljas för barnet/ungdomen om behov finns. Omkostnad bör betalas ut när beslut om jourplacering fattas. Beslutet bör fattas utan dröjsmål, helst samma dag anmälan har inkommit från Migrationsverket om ensamkommande barn. Om det inte är möjligt att genomföra besöket samma dag ska det göras snarast möjligt. Se mer i särskild rutin kring handläggning av ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg samt Socialstyrelsens publikation Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och ungdomar en vägledning. Ålder Grundkostnad Tilläggskostnad högsta skattefria inklusive grundkostnad Kronor % av Kronor % av prisbasbeloppet Prisbasbeloppet kr 105 % kr 150 % kr 120 % kr 170 % Ur SKL:s Cirkulär 12:62 Grundkostnaden ska täcka de löpande kostnader som familjehemmet har för barnet vad gäller till exempel mat, kläder, hygien och fritid. Familjehemmet ger barnet fickpengar och ansvarar för att omkostnadsersättningen kommer barnet till godo. Basutrustning i familjehemmet När beslut om jourplacering fattats ska också en bedömning göras kring vilken basutrustning barnet behöver. Barnet behöver exempelvis en säng, sängkläder, någonstans att lägga kläder och någonstans att göra läxor med mera. Beroende på barnets ålder kan ytterligare saker tillkomma för basutrustning, exempelvis barnvagn. Om barnet har någon form av funktionshinder kan även det innebära att extra utrustning behövs. Basutrustningen tillhör barnet och följer med barnet vid eventuell omplacering. Statlig ersättning utgår för basutrustning av hemmet och återsöks av socialtjänsten. Migrationsverket betalar inte ut kostnader för detta till barnet direkt och därför ska god man inte hänvisas att ansöka om dessa kostnader från Migrationsverket under asyltiden. 4.2 Arvode Utöver omkostnad får familjehemmet ett arvode som också utgår från SKL:s cirkulär 12:62. Arvodet ska utbetalas från datum för jourplacering. Förutsättningen är att beslut om jourplacering fattas utan dröjsmål när barnet har kommit till familjen. 9

10 5. Rekommendationer kring vilka kostnader som bör beviljas för barnet/ungdomen utöver månadsbidrag eller grundkostnad om behov finns. I en strävan efter likabehandling kring ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg har följade rekommendationer tagits fram att förhålla sig till. Rekommendationerna gäller barn och ungdomar som är placerade i familjehem, HVB eller i träningslägenhet av något slag. Rekommendationerna är utformade utifrån ett barnperspektiv och med syfte att erbjuda samma vård till ensamkommande barn och ungdomar som till andra barn och ungdomar som är placerade av socialtjänsten. Socialtjänsten ska alltid göra individuella bedömningar kring barns behov. Nedanstående är exempel på saker som ensamkommande barn och ungdomar vanligtvis har behov av men inte alla. Kostnader ska inte betalas ut per automatik till alla ensamkommande barn och ungdomar men inte heller ges avslag för per automatik; barnet bör beviljas bistånd om behovet finns. Har barnet behov utöver nedanstående ska bedömning göras även kring det. Rekommendationerna gäller oberoende av om barnet eller ungdomen har uppehållstillstånd eller inte. En del boenden står för en del av nedanstående områden och bedömningar ska göras av socialtjänsten tillsammans med barnet/ungdomen, god man/särskild förordnad vårdnadshavare samt boendet. 5.1 Rekommendationer kring vilka kostnader som bör beviljas - om barnet/ungdomen har behov Bostadskostnader med mera När ungdomen bor själv och har ansvar för sin egen ekonomi bedöms detta enligt Göteborgs Stads riktlinjer för ekonomiskt bistånd. För att bo i egen träningslägenhet ska ungdomen ha fyllt 18 år. Undantag kan finnas om ungdomen själv blir förälder och bor i eget boende. Busskort och fritidsladdning Skolungdomar får busskort från skolan men det gäller inte under kvällar och helger. För att barnet/ungdomen ska ha möjlighet att delta i olika aktiviteter och öka sitt sociala nätverk och integrationen i samhället är det viktigt att kunna ta sig runt i Göteborg (eller där barnet är placerat) även på kvällar och helger samt under sommarlov. 10

11 Cykel Många barn och ungdomar i Göteborg har en cykel. Att cykla är bra för hälsa och motion och är ett bra sätt för barnet och ungdomen att ta sig runt i Göteborg. Dator Om ungdomen inte har tillgång till dator för att kunna utföra skolarbete och hålla kontakt med familj och vänner bör behovet tillgodoses. Det är inte alltid tillräckligt att det finns en gemensam dator att tillgå. Fritidssysselsättning Att kunna delta i en fritidssysselsättning är viktigt för alla barn och ungdomar. Det främjar en god fysisk och psykisk hälsa. Det ökar även barnets/ungdomens möjligheter till integration genom att skapa nya nätverk. Rekommendationen är att extra kostnader beviljas för detta utöver norm för att barnet/ungdomen ska kunna delta i flera aktiviteter, både sportaktivitet och annan verksamhet. (Riktmärke kronor per år). Främlingspass Om barnet/ungdomen inte har ett hemlandspass eller har möjlighet att ansöka om ett hemlandspass och behöver resa utanför Sverige måste han eller hon ha ett främlingspass. Exempelvis skolresa, umgängesresa till föräldrar/släktingar, semesterresa. Ett främlingspass kostar 750 kronor. Migrationsverket utfärdar främlingspass. Glasögon Om barnet har behov av glasögon beviljas kostnad för detta. Göteborgs Stad har upphandlade avtal med vissa optiker. Barnet/ungdomen rekommenderas att anlita någon av dessa och inkomma med kostnadsförslag. Hemförsäkring Försäkring ingår oftast vid placering i familjehem och på HVB men i självständigt boende bör ungdomen ha en egen hemförsäkring. Alla barn och ungdomar i Göteborgs Stad har en olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt. Hemutrustning När en ungdom flyttar till ett omöblerat träningsboende eller referensboende bör han eller hon beviljas bistånd till hemutrustning. För att få hemutrustningslån från CSN måste ungdomen bland annat omfattas av flyktingmottagandet och ha fyllt 18 år när han eller hon första gången togs emot i en kommun. Ensamkommande barn är enligt Migrationsverket under 18 år vid mottagandet och kan med dessa förutsättningar aldrig ansöka om hemutrustningslån. Ensamkommande ungdomar har sällan något nätverk som kan hjälpa till med saker och bidra med till exempel möbler eller husgeråd vid en flytt på samma sätt som många andra 11

12 ungdomar har som flyttar hemifrån. De måste ofta köpa allt själva, begagnat och nytt. De har inte heller valet att bo kvar hemma hos sina föräldrar. I Göteborgs kommunala boenden för ensamkommande ungdomar får ungdomarna kronor när de flyttar till en träningslägenhet. Det kan vara ett riktmärke även för bistånd till hemutrustning för ungdomar som flyttar till andra boenden där de själva måste köpa möbler kronor avser att täcka inköp av säng, madrass, sänglinne, matbord och stolar, köksutrustning, städutrustning, skrivbord, soffa, soffbord, bokhylla, gardiner och lampa och dammsugare. I riktlinjerna för ekonomiskt bistånd i Göteborgs stad står att fullständig hemutrustning kan beviljas med upp till 20 procent av prisbasbeloppet för en ensamstående vuxen. ID-kort När barnet/ungdomen får uppehållstillstånd ska god man ansöka om ett ID-kort hos Skatteverket. Att ha ett ID-kort är en grundförutsättning i det svenska samhället. Det kostar 400 kronor som ska betalas i förväg till Skatteverket. Medicin Kostnader för receptbelagd medicin ska beviljas om den inte betalas av boendet. Kläder grundutrustning Många barn som kommer till Sverige ensamma kommer i de kläder de har på sig och max ett ombyte. De behöver grundutrustas på samma sätt som andra barn som placeras där det inte är möjligt för barnet att gå hem och hämta kläder eller inte har kläder som behövs för en bra tillvaro. Riktmärke ca kronor som avser grundutrustning kläder och skor, inklusive idrottskläder. Har barnet tidigare fått pengar av till exempel Migrationsverket eller ett boende kan det räknas av från föreslagen summa. Mobiltelefon Även om det finns telefon i familjehemmet eller på boendet behöver barnet/ungdomen ha en mobiltelefon. Semesterresa med familjehem Barnet ska räknas som en i familjen. Överenskommelse kring kostnader för semesterresa görs med familjehemmet. God man eller särskild förordnad vårdnadshavare ska samtycka till att barnet reser. Simundervisning En del ensamkommande barn och ungdomar är inte simkunniga. Det är viktigt att möjligheten till detta finns om barnet/ungdomen vill. En del flickor behöver burkini eller heltäckande badkläder för att kunna delta. 12

13 Umgängesresa Socialtjänsten ska som vid andra placeringar verka för att barnet ska ha god kontakt med föräldrar och syskon eller andra viktiga anhöriga. Att resa till det land där familjen befinner sig är ofta den enda möjligheten till umgänge. Om behov och möjligheter finns och säkerhetsaspekten är utredd kan umgängesresa beviljas. Kontakt med de anhöriga som barnet/ungdomen vill träffa ska alltid göras inför bedömning. Utifrån ålder kan det vara nödvändigt att en person följer med på resan, t ex någon i familjehemmet. God man eller särskild förordnad vårdnadshavare ska samtycka till att barnet reser. 5.2 Vägledande domar från Högsta Förvaltningsdomstolen Den 23 april 2013 fastställde Högsta förvaltningsdomstolen fyra vägledande domar gällande statlig ersättning för mottagande av ensamkommande barn och ungdomar. Ensamkommande barn och ungdomar har av socialtjänsten i Göteborgs Stad beviljats bistånd för att tillgodose vårdbehov på samma grunder som för andra placerade barn och ungdomar. Högsta förvaltningsdomstolen har i nedanstående domar fastställt att Migrationsverket ska bevilja statlig ersättning till Göteborgs kommun för följande domar. Målnummer: Dator till familjehemsplacerad 18 årig flicka Semesterresa, telefonkort och träningskort till familjehemsplacerad pojke Mobiltelefon till familjehemsplacerad flicka Kläder vid omplacering till HVB 6. Barnets/ungdomens inkomster som ska räknas av från omkostnadsersättning, bistånd eller försörjningsstöd 6.1 Asylsökande barn och ungdomar Dagersättning från Migrationsverket 24 kronor/dag (= kronor/månad) ska räknas som inkomst och dras av från omkostnad till familjehem eller bistånd till barn/ungdom. Särskilda bidrag från Migrationsverket för exempelvis kläder eller glasögon tas med i beräkning av bistånd och omkostnadsersättning. Fickpengar, klädbidrag med mera som betalas av HVB eller träningsboende. 13

14 När ett barn söker asyl i Sverige ska god man ansöka om dagersättning från Migrationsverket enligt Lagen om mottagande av asylsökande (LMA). Om personen har fyllt 16 år kan han eller hon ansöka själv. Dagersättningen är: 24 kronor/ dag om barnet är placerat i hem för vård eller boende (HVB) 61 kronor/dag om barnet bor i familj. När socialtjänsten har meddelat Migrationsverket att barnet är placerat i familjehem/jourfamiljehem (inklusive släkting/nätverkshem) och betalar omkostnad till familjehemmet reduceras dagersättningen till 24 kronor/dag. Eftersom socialtjänsten ska fatta beslut om placering samma dag som anmälan inkommer så behöver Migrationsverket meddelas omgående. Dagersättningen betalas ut tills barnet får uppehållstillstånd och under en månad till. God man kan också ansöka om särskilda bidrag för barnet från Migrationsverket. Det finns inga fastställda schablonbelopp för särskilda bidrag. De rättsliga förutsättningarna är att särskilt bidrag får lämnas för kostnader som är nödvändiga för en dräglig livsföring, om den biståndsberättigade har ett behov av extra medel utöver den dagersättning han/hon fått (eller de egna medel som han/hon har). Det är vanligt att Migrationsverket beviljar runt kronor som ska täcka inköp av kläder och skor samt saker som behövs till skolan. Mer information kring ersättningarna från Migrationsverket hittar du på Migrationsverkets webbplats 6.2 Barn och ungdomar med uppehållstillstånd Barnbidrag kronor per månad (0-16 år) Studiebidrag kronor per månad (16-19 år, högre för de som har fyllt 20 år). Det extra tillägget ska inte räknas som inkomst. Fickpengar, klädbidrag med mera från HVB eller träningsboende. Lön som överstiger ett prisbasbelopp per år. Barn som är 0 till16 år ska få barnbidrag från Försäkringskassan. Barnbidraget är kronor/månad. När barnet placeras i familjehem ska socialtjänsten meddela Försäkringskassan för att barnbidraget ska utbetalas till familjehemmet. Om barnet bor på ett hem för vård eller boende (HVB) och har god man betalar Försäkringskassan i regel inte ut barnbidrag då Försäkringskassan kräver att barnet har en särskild förordnad vårdnadshavare för att göra det. När barnet får en särskild förordnad vårdnadshavare utbetalas barnbidraget retroaktivt och det kan ibland handla om en större 14

15 summa pengar. Den retroaktiva delen ska då antingen återbetalas av särskildförordnad vårdnadshavare till socialtjänsten som redan utbetalat motsvarande; eller så ska framtida utbetalningar dras av från det retroaktiva beloppet. Detta förutsatt att socialtjänsten har ersatt barnet (god man som har förmedlat pengar till barnet) med motsvarande belopp per månad från och med en månad från datum för uppehållstillstånd. Om det retroaktiva barnbidraget utbetalas till familjehemmet ska det antingen återbetalas till socialtjänsten eller räknas av från kommande utbetalningar av omkostnader. Barnet kan även ha rätt till barnpension. Barn som har fyllt 16 år och studerar vid en gymnasieskola (studier kan även vara på grundskolenivå) ska söka studiebidrag från Centrala studiestödsnämnden CSN. God man eller särskild förordnad vårdnadshavare ansöker om detta fram tills att barnet fyller 18 år och därefter gör ungdomen det själv. Studiebidraget är kronor/månad under skolterminerna. Barnet har även rätt att söka Extra tillägg från CSN vilket för närvarande är 855 kronor/månad under skolterminerna för ensamkommande barn och ungdomar. Summan blir kronor per månad. Observera att studiestödet inte är ett generellt bidrag såsom barnbidraget. Om en elev har hög frånvaro och/eller upprepad ströfrånvaro kan detta bidrag dras in. Ungdomar över 20 år har högre studiebidrag. Det extra tillägget från CSN ska inte räknas som inkomst. Det slår två vägledande domar fast. (RÅ 1990 ref 7, RÅ 1996 ref. 12) Under sommarlov Eftersom CSN inte utbetalas under sommarlov bör ungdomen beviljas motsvarande av socialtjänsten vid placering i HVB eller träningsboende där boendet inte betalar ut fickpengar till ungdomen. Vid familjehemsplacering ökar omkostnadsersättningen med motsvarande. Fyra veckors feriearbete ska inte räknas som inkomst. 6.3 Barn och ungdomar som har fått avslag på sin asylansökan eller inte har uppehållstillstånd. Om barnet får beslut om avslag på sin ansökan är barnet fortfarande inskrivet hos Migrationsverket och har rätt till ersättningar enligt Lagen om mottagande av asylsökande LMA samt från socialtjänsten enligt ovan. Om barnet inte samverkar för återvändande och inte kommer till de träffar som Migrationsverket kallar till kommer barnet att betraktas ha avvikit och skrivs ut från Migrationsverket då ärendet lämnas till gränspolisen. Då upphör även ersättningar enligt LMA. Socialtjänsten har ett fortsatt ansvar för placering och insatser enligt socialtjänstlagen så länge barnet och ungdomen befinner sig i Sverige. 15

Checklista för gode män för ensamkommande barn

Checklista för gode män för ensamkommande barn Checklista för gode män för ensamkommande barn (Reservation för att checklistan inte är fullständig, 2014-07-22) Att göra omgående (innan beslut) Träffa barnet för ett första samtal (med tolk) Efter träffen:

Läs mer

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll Överförmyndarens ansvar God mans uppdrag och roll OLIKA MYNDIGHETERS ANSVAR Migrationsverket Länsstyrelserna Kommunerna Landstingen Inspektionen för vård och omsorg Socialstyrelsen Migrationsverket ansvarar

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) 2010-03-23 Dnr SN/2010/0032. Birgit Kallerhult. Till socialnämnden. SOCIALNÄMNDEN Socialförvaltningen.

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) 2010-03-23 Dnr SN/2010/0032. Birgit Kallerhult. Till socialnämnden. SOCIALNÄMNDEN Socialförvaltningen. TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) 2010-03-23 Dnr SN/2010/0032 SOCIALNÄMNDEN Socialförvaltningen Birgit Kallerhult Till socialnämnden Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd till hemutrustning, spädbarnsutrustning

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Utgiven av: Omsorgsavdelningen Vellinge kommun Uppdaterad 2015-07-03 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Du är välkommen Till Datum.Kl Om du får förhinder ring återbud, tfn 0144-350 03 eller skicka e-post till ifo@odeshog.se Postadress Besöksadress Ödeshögs kommun Storgatan

Läs mer

Riktlinjer avseende ensamkommande flyktingbarn

Riktlinjer avseende ensamkommande flyktingbarn Dnr SN11/78 Riktlinjer avseende ensamkommande flyktingbarn Dnr SN 11/78 Gäller fr o m den 1 januari 2012 Dnr SN11/78 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Verksamhetens inriktning...

Läs mer

Gode mannens uppgifter:

Gode mannens uppgifter: 2011-05-20 Riktlinjer / Checklista God man för ensamkommande barn Framtagen av arbetsgruppen överförmyndare och gode män i projektet Ensamkommande barn i Stockholms län. Beslutad av styrgruppen i projektet.

Läs mer

Vägledning och checklista God man för ensamkommande barn

Vägledning och checklista God man för ensamkommande barn 2013-10-01 Rev. Vägledning och checklista God man för ensamkommande barn Framtagen av arbetsgruppen överförmyndare och gode män i projektet Ensamkommande barn i Stockholms län. Beslutad av styrgruppen

Läs mer

HFD 2013 ref. 17 Ersättning för flyktingmottagande

HFD 2013 ref. 17 Ersättning för flyktingmottagande HFD 2013 ref. 17 Ersättning för flyktingmottagande En kommun har ansetts berättigad till statlig ersättning för kostnaden för en mobiltelefon till ett familjehemsplacerat ensamkommande flyktingbarn. Lagrum:

Läs mer

Riktlinjer för familjehemsersättningar

Riktlinjer för familjehemsersättningar Individ- och familjenämnd 2011-06-21 Sid 1 Riktlinjer för familjehemsersättningar Individ- och familjenämnd 2011-06-21 Sid 2 1. Inledning Individ- och familjenämnden har under årens lopp till största delen

Läs mer

Riktlinjer för ersättning och villkor vid familjehemsvård av barn och unga

Riktlinjer för ersättning och villkor vid familjehemsvård av barn och unga 2009-11-25 Socialförvaltningen Inga-Stina JohanssonIndivid- och familjeomsorg Socialnämnden Riktlinjer för ersättning och villkor vid familjehemsvård av barn och unga Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun Ekonomiskt bistånd Information från Tranås kommun Vem har rätt till ekonomiskt bistånd? Rätten till försörjningsstöd bestäms av socialtjänstlagen. Om du eller din familj har svårigheter att klara ekonomin

Läs mer

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd Försörjningsstöd Försörjningsstöd är ett ekonomiskt bistånd som betalas ut av kommunens socialtjänst. Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig själva eller bli försörjda på annat sätt har rätt

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer

Information till nya goda män för ensamkommande barn.

Information till nya goda män för ensamkommande barn. Överförmyndaren i Tingsryds kommun Box 88 362 22 TINGSRYD 0477-44 330 overformyndaren@tingsryd.se Välkommen till uppdraget som god man för ensamkommande barn För att hjälpa dig i ditt uppdrag som god man

Läs mer

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn RIKTLINJE Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn Dokumentets syfte Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att ensamkommande barn som placerats i Nacka kommun får en rättssäker handläggning.

Läs mer

Försörjningsstöd Socialbidrag

Försörjningsstöd Socialbidrag Försörjningsstöd Socialbidrag Vem har rätt till försörjningsstöd? Alla som vistas i kommunen har rätt till försörjningsstöd, om de själva inte kan försörja sig eller tillgodose sina behov på annat sätt.

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd BILD Ekonomiskt bistånd Socialnämnden Laholms kommun Besöksadress: Lantmannagatan 3 Öppettider reception: måndag-onsdag 10-16, torsdag 10-17 och fredag 10-15. Lunchstängt

Läs mer

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet.

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet. September 2012 RUTIN FÖR ATT ANSÖKA OM SÄRSKILD FÖRORDNAD VÅRDNADSHAVARE (SFV) FÖR ENSAMKOMMANDE BARN När ett barn som har kommit till Sverige utan vårdnadshavare får permanent uppehållstillstånd (PUT)

Läs mer

Avdelningen för Vård och omsorg sektionen för vård och socialtjänst. Socialnämnd Individ-och familjeomsorg Funktionsnedsättning LSS

Avdelningen för Vård och omsorg sektionen för vård och socialtjänst. Socialnämnd Individ-och familjeomsorg Funktionsnedsättning LSS Cirkulärnr: 14:49 Diarienr: 14/6574 Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2014-12-02 Mottagare: sektionen för vård och socialtjänst Socialnämnd Individ-och familjeomsorg Funktionsnedsättning LSS Rubrik: Ersättning

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd. - i Hofors kommun

Information om ekonomiskt bistånd. - i Hofors kommun Information om ekonomiskt bistånd - i Hofors kommun Hofors kommun 2009 Rätten till bistånd I 4 kap. 1 Socialtjänstlagen (SoL) regleras den enskildes rätt till bistånd. Ekonomiskt bistånd är inkomst- och

Läs mer

Om Försörjningsstöd. Utg 1501

Om Försörjningsstöd. Utg 1501 Om Försörjningsstöd Utg 1501 Vem kan få försörjningsstöd? I socialtjänstlagen 4 Kap. 1 st följande; Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till

Läs mer

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten Information om försörjningsstöd socialtjänsten Arbetsgången vid ansökan om försörjningstöd Korrekt ifylld ansökan lämnas in Utredning & Arbetsplan Beräkning: Normbelopp minus inkomster = Försörjningsstöd

Läs mer

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig eller bli försörjda på annat sätt har rätt att söka försörjningsstöd. Det betalas ut av kommunens socialförvaltning.

Läs mer

Information för Ställföreträdare till ensamkommande barn och ungdomar

Information för Ställföreträdare till ensamkommande barn och ungdomar Information för Ställföreträdare till ensamkommande barn och ungdomar En skrivelse från överförmyndarenheterna i Gävleborgs län 2011-02-08 Innehållsförteckning Förtydligande av förkortningar i texten...

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande och ungdomar September 2007 Varje år kommer flera hundra och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så

Läs mer

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Statliga ersättningar efter PUT Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Ekonomiskt anslag för 2014 Ny schablonersättning 2 455 819 000 Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd 157 620 000 Prestationsbaserad

Läs mer

GOD MANS REDOGÖRELSE och begäran om arvode Ensamkommande barn (efter barnet erhållit PUT)

GOD MANS REDOGÖRELSE och begäran om arvode Ensamkommande barn (efter barnet erhållit PUT) GOD MANS REDOGÖRELSE och begäran om arvode (efter barnet erhållit PUT) OBS! Redovisning ska göras kvartalsvis Redovisningen skickas till: Bromölla kommun Överförmyndarnämnden Box 18, 295 21 Bromölla Redovisning

Läs mer

Sida1. www.hassleholm.se. Välkommen. som god man för ensamkommande barn!

Sida1. www.hassleholm.se. Välkommen. som god man för ensamkommande barn! 1 Sida1 www.hassleholm.se Välkommen som god man för ensamkommande barn! 2 Välkommen Till ditt uppdrag som god man! Syftet med denna information är att ge dig, som nybliven god man en vägledning och ett

Läs mer

Meddelandeblad. Januari 2005

Meddelandeblad. Januari 2005 Meddelandeblad Mottagare: Kommunstyrelser, socialtjänstens individ- och familjeomsorg, länsstyrelser, förvaltningsdomstolar, Utrikesdepartementet och Migrationsverket Januari 2005 Rättigheter inom socialtjänsten

Läs mer

Information om uppdrag som god man för ensamkommande barn

Information om uppdrag som god man för ensamkommande barn ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN JANUARI 2015 Information om uppdrag som god man för ensamkommande barn Ett ensamkommande barn är en person under 18 år som kommer till Sverige utan sina föräldrar eller annan legal

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

Information om försörjningsstöd

Information om försörjningsstöd Information om försörjningsstöd Antagen av socialnämnden 2008-03-19 VAD ÄR FÖRSÖRJNINGSSTÖD? Den som inte kan försörja sig genom inkomst eller på annat sätt, har rätt till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen

Läs mer

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se Information från Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD www.askersund.se Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt

Läs mer

Ang: Ersättning för omkostnad avseende dygnsplacerade barn med barnpension

Ang: Ersättning för omkostnad avseende dygnsplacerade barn med barnpension Särskilt yttrande Vård-och omsorgsberedningen 2014-11-06 Ang: Ersättning för omkostnad avseende dygnsplacerade barn med barnpension STK-2014-1019 "Då barn är placerade i dygnsvård har föräldern en ersättningsskyldighet

Läs mer

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun!

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Information till uppdragstagare i Funktionshinderomsorgen 2011-05-25 Innehållsförteckning Organisationsbeskrivning... 1 Målgrupp...1 Rättigheter för personer

Läs mer

Normer för ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

Normer för ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Normer för ekonomiskt bistånd (socialbidrag) 1985 2005 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

KALIX KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING. Mål och riktlinjer för introduktionsersättning i Kalix kommun

KALIX KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING. Mål och riktlinjer för introduktionsersättning i Kalix kommun Mål och riktlinjer för introduktionsersättning i Kalix kommun 1 Riktlinjer för introduktionsersättning fr o m 1 januari 2011 Enligt lag (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra

Läs mer

Vad kan ingå i kostnader för barn?

Vad kan ingå i kostnader för barn? Vad kan ingå i kostnader för barn? Detta kapitel baseras på en sammanställning av Konsumentverkets beräkningar av kostnader för barn i olika åldrar samt på Konsumentverkets beräkningar av referensvärden

Läs mer

Ersättningar och villkor för kontaktpersoner och kontaktfamiljer enligt SoL och LSS.

Ersättningar och villkor för kontaktpersoner och kontaktfamiljer enligt SoL och LSS. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-06-12 201/218 179 Ersättningar och villkor för kontaktpersoner och kontaktfamiljer enligt SoL och LSS. Styrelsen beslutade 2008-02-28, 160 angående

Läs mer

Information om försörjningsstöd 2015

Information om försörjningsstöd 2015 Västerviks kommun Enheten för arbete och kompetens Nygatan 12 593 80 Västervik Tfn 0490-25 54 00 vasterviks.kommun@vastervik.se Information om försörjningsstöd 2015 Rätt till försörjningsstöd Alla som

Läs mer

En introduktion till att vara. -God man för ensamkommande barn I RONNEBY KOMMUN

En introduktion till att vara. -God man för ensamkommande barn I RONNEBY KOMMUN 1 En introduktion till att vara -God man för ensamkommande barn I RONNEBY KOMMUN 2 Innehåll Överförmyndarnämnden... 3 Lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn... 3 Förordnandet... 3 I vårdnadshavarens

Läs mer

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning Budget- och skuldrådgivning Jonas Persson 046 35 64 64 jonas.persson@lund.se Marie Magnusson 046 35 67 68 marie.magnusson@lund.se Dokumentation och sekretess Inte myndighetsutövning Kostnadsfritt Sekretess

Läs mer

Ensamkommande barn och unga

Ensamkommande barn och unga 2011-05-11 SIDAN 1 Ensamkommande barn och unga Vad gör socialtjänsten? Ingrid Persson enhetschef, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, Stockholm telefon 08 508 01 360 ingrid.persson@stockholm.se Föräldrakontakt.

Läs mer

Information till familjehem. Norrköpings Kommun 2012

Information till familjehem. Norrköpings Kommun 2012 Norrköpings Kommun 2012 Information till familjehem Vi hoppas att all fakta stämmer men kan inte garantera detta eftersom det hela tiden händer nya saker som påverkar familjehemsvården. Tveka inte att

Läs mer

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd k Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd 2015 YDRE KOMMUN Alla personer som bor i Ydre kommun och som inte kan försörja sig och sin familj eller på något annat sätt tillgodose sin försörjning har rätt att

Läs mer

BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn.

BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn. 1 BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn. Bakgrund Barnperspektivet och socialtjänstlagen Två av barnkonventionens huvudprinciper,

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun Ekonomiskt bistånd i Lessebo kommun Rätten till bistånd Rätten till bistånd (stöd) regleras i 4 kap, 1, Socialtjänstlagen (SoL). Rättigheten förutsätter dock att man inte själv kan tillgodose sina behov

Läs mer

Vid all handläggning inom arbetslivsförvaltningens enhet för försörjningsstöd gäller följande föreskrifter.

Vid all handläggning inom arbetslivsförvaltningens enhet för försörjningsstöd gäller följande föreskrifter. ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN Tillämpningsanvisningar avseende försörjningsstöd år 2009 Regeringen fattar varje år beslut om ändringar i den del av socialtjänstförordningen som behandlar riksnormen. I riksnormen

Läs mer

Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och unga

Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och unga Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och unga Katarina Munier 2014-06-19 Barnen har rätt till En vårdnadshavare och förmyndare i förälders ställe Ett hem och trygga och tillitsfulla relationer

Läs mer

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm Rätt till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd Beslutet innebär alltid en bedömning. Försörjningsstödet omfattar det mest grundläggande behoven som mat, boende kostnader, kläder, sjukvårds- och läkemedelskostnader,

Läs mer

God man för ensamkommande ungdomar

God man för ensamkommande ungdomar God man för ensamkommande ungdomar Kommunens åtagande Mariestads kommun och Töreboda kommun har tecknat avtal med Migrationsverket om att tillhandahålla 12 platser för ensamkommande barn/ungdomar, som

Läs mer

God man för ensamkommande barn

God man för ensamkommande barn God man för ensamkommande barn Vägledning och checklista Varje ensamkommande asylsökande barn har rätt att få en god man som kan företräda barnet i Sverige. Det är överförmyndaren i den kommun som barnet

Läs mer

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande SFS 1994:137 Källa: Rixlex Utfärdad: 1994-03-30 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:323 Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. [Fakta & Historik] Allmänna bestämmelser 1 I denna lag ges bestämmelser

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst Avgifter för vård och omsorg 2015 Hemtjänst Avgifter för hemtjänst 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Hemtjänst kan de som behöver

Läs mer

10.12 Allmänt om handläggningen av ärenden som rör barn i besöks- och bosättningsprocessen

10.12 Allmänt om handläggningen av ärenden som rör barn i besöks- och bosättningsprocessen Migrationsverket Utlänningshandboken Kap 10.12 Barn Allmänt Skapat 2003-12-18 Uppdaterat 2006-03-31 10.12 Allmänt om handläggningen av ärenden som rör barn i besöks- och bosättningsprocessen OBSERVERA

Läs mer

Meddelandeblad. Mottagande av ensamkommande barn

Meddelandeblad. Mottagande av ensamkommande barn Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnd eller motsvarande, individoch familjeomsorg, överförmyndarnämnder, länsstyrelser, Migrationsverket Januari 2007 Mottagande av ensamkommande barn Meddelandebladet behandlar

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Särskilt boende

Avgifter för vård och omsorg 2015. Särskilt boende Avgifter för vård och omsorg 2015 Särskilt boende Avgifter för särskilt boende 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Dessa avgifter

Läs mer

Avgifter. Vård och Omsorg

Avgifter. Vård och Omsorg Stenungsunds kommun Avgifter för Vård och Omsorg År 2015 Innehållsförteckning OLIKA TYPER AV AVGIFTER... 3 AVGIFTSUNDERLAG... 4 FÖRBEHÅLLSBELOPP... 5 HÖGSTA AVGIFT FÖR OMSORG, MAXTAXA... 6 VAD INGÅR I

Läs mer

Regler för introduktionsersättning till flyktingar i Katrineholms kommun

Regler för introduktionsersättning till flyktingar i Katrineholms kommun Introduktionsenheten 1 Regler för introduktionsersättning till flyktingar i Katrineholms kommun Som försörjningsform för personer som tas emot inom ramen för den kommunala introduktionen kan en kommun

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FAMILJEHEM

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FAMILJEHEM SOCIALFÖRVALTNINGEN Charlotte Bergström, 0554-194 50 charlotte.bergstrom@kil.se 2015-05-13 Beslutade av SN 84 2015-05-20 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FAMILJEHEM INDIVID-OCH FAMILJEOMSORGEN I KILS KOMMUN

Läs mer

Uppdraget som god man för ensamkommande barn

Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn 2 Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn skiljer sig från ett vanligt godmanskap på så vis att den gode mannen

Läs mer

Lagrum: 1 första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.; 8 förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

Lagrum: 1 första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.; 8 förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. HFD 2013 ref 83 Personkretsen i 1 första stycket lagen om mottagande av asylsökande m.fl. omfattar också den som håller sig undan så att ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas. Lagrum:

Läs mer

Ensamkommande barn. ett gemensamt ansvar i Umeå. www.umea.se/ensamkommandebarn

Ensamkommande barn. ett gemensamt ansvar i Umeå. www.umea.se/ensamkommandebarn Ensamkommande barn ett gemensamt ansvar i Umeå www.umea.se/ensamkommandebarn 1 Barn och ungdomar i en utsatt situation Varje år kommer flera hundra barn under 18 år ensamma, utan föräldrar till Sverige

Läs mer

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008 Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008 Allmänt om avgifter Kommunens möjlighet att ta ut avgifter inom äldre- och handikappomsorg regleras i social-tjänstlagens 8:e kapitel. Kommunfullmäktige

Läs mer

ARVODE TILL GOD MAN/FÖRVALTARE

ARVODE TILL GOD MAN/FÖRVALTARE 1 Ängelholms Överförmyndarnämnd Informerar ARVODE TILL GOD MAN/FÖRVALTARE Rätten till arvode Den som har förordnats till förmyndare, god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) F 1.1 AVGIFTS- OCH TAXESYSTEM FÖR INSATSER INOM VERKSAMHETEN HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG FR.O.M. 2012-03-01 1. Inledning Kommunen får, enligt 8 kap Socialtjänstlagen (SoL), ta ut avgifter

Läs mer

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Information kring avgifter och beräkningar enligt maxtaxan Gäller fr o m 2015-03-01-2016-02-29 Maxtaxa gällande avgifter för vård och omsorg och avgifter för

Läs mer

Barnet har fått uppehållstillstånd, datum.. Redovisning granskad: Utan anmärkning Med anmärkning

Barnet har fått uppehållstillstånd, datum.. Redovisning granskad: Utan anmärkning Med anmärkning Oktober 2015 Redovisning av uppdrag som god man för ensamkommande barn och ansökan om arvode Lämnas in till överförmyndarnämnden senast två veckor efter redovisningsperiod slut. Redovisningsperiod År:

Läs mer

Om barnet fått PUT (permanent uppehållstillstånd) ange datum:

Om barnet fått PUT (permanent uppehållstillstånd) ange datum: REDOGÖRELSE för uppdrag som god man för ensamkommande barn och begäran om arvode OBS! Redovisning ska göras kvartalsvis Redovisningsperiod Fr.o.m.. t.o.m... 1. Personuppgifter Omyndig Namn Personnummer

Läs mer

Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt 2015

Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt 2015 Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt 2015 RIKSNORM PERSONLIGA KOSTNADER MÅNADSBELOPP Tillägg för lunch när alla mål äts hemma (förskolebarn) Månad Vecka Dag Månad Vecka Dag

Läs mer

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun.

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun. Frågor och svar om ekonomiskt bistånd lättläst Artikelnummer 2006-114-4 Här kan du läsa frågor och svar om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är pengar du söker från socialtjänsten så att du klarar

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Överenskommelse

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 30 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsnämnden Örebro kommun Box 34220 701 35 Örebro ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Redogörelse Ensamkommande barn

Redogörelse Ensamkommande barn Exempel på vad som ingår i uppdraget och berättigar till arvode. Redogörelse Ensamkommande barn Avser kvartal 1 1 jan 31 mars 2 1 april 30 juni 3 1 juli 30 september 4 1 okt 31 dec (en redogörelse för

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

Samarbetssamtal. Ett stöd för föräldrar vid separation

Samarbetssamtal. Ett stöd för föräldrar vid separation Alla kommuner ska kunna erbjuda samarbetssamtal till föräldrar som ska eller har separerat, eller som inte har levt tillsammans. I den här foldern beskrivs kortfattat vad samarbetssamtal är. Samarbetssamtal

Läs mer

Välkommen som god man till ensamkommande barn

Välkommen som god man till ensamkommande barn Välkommen som god man till ensamkommande barn Överförmyndare i samverkan hälsar dig välkommen till ditt uppdrag som ställföreträdare. I de ensamkommande barnens situation ligger att de vid sin ankomst

Läs mer

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn Bakgrund Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götalands län fastställde under våren 2005 Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i

Läs mer

Vägledning och checklista. God man för ensamkommande barn

Vägledning och checklista. God man för ensamkommande barn Materialet är framtaget av Harry Lindberg, god man i Mjölby kommun, tillsammans med det regionala nätverket för gode män inom Regionförbundet Östsam, juni 2014. Färg & form: hillevi@kreatens.se 2 Innehåll

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

Socialbidrag till omfattande tandvård. En undersökning i Motala kommun och Södra distriktet i Norrköpings kommun

Socialbidrag till omfattande tandvård. En undersökning i Motala kommun och Södra distriktet i Norrköpings kommun 1999 Socialbidrag till omfattande tandvård En undersökning i Motala kommun och Södra distriktet i Norrköpings kommun 2 1999-05-21 502-5420-1999 FÖRORD I denna rapport presenteras en undersökning av avslagsbeslut

Läs mer

Riktlinjer för särskild förordnad vårdnadshavare

Riktlinjer för särskild förordnad vårdnadshavare Riktlinjer för särskild förordnad Avseende ensamkommande flyktingbarn 2015-04-01 lena.bergstrom@upplands-bro.se 0721-788 059 www.upplands-bro.se Innehåll 1... 3 1.1 Inledning...3 1.2 Återflyttning av vårdnaden

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2015-09-09 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2015/58-001 Arbets- och företagsnämnden Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden beslutar att anta riktlinjer för ekonomiskt

Läs mer

FÖRSÖRJNINGS- STÖD. och bistånd till livsföringen i övrigt. Ett urval av frågor och svar

FÖRSÖRJNINGS- STÖD. och bistånd till livsföringen i övrigt. Ett urval av frågor och svar FÖRSÖRJNINGS- STÖD och bistånd till livsföringen i övrigt Ett urval av frågor och svar Alla som bor i Strömsunds kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Den som vistas eller bor i kommunen och

Läs mer

omvårdnad GÄVLE Maxtaxa 2015 Vård- och omsorgsboende

omvårdnad GÄVLE Maxtaxa 2015 Vård- och omsorgsboende omvårdnad GÄVLE Maxtaxa 2015 Vård- och omsorgsboende Maxtaxa 2015 Vård- och omsorgsboende Gävle kommun har en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa

Läs mer

för Ensamkommande barn

för Ensamkommande barn Information från Överförmyndare i Samverkan Hultsfred/Högsby/Oskarshamn/Mönsterås om God man för Ensamkommande barn Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet över kommunens gode män, förvaltare

Läs mer

Välfärdssystemets yttersta skyddsnät. Ska ge hjälp när de generella systemen är otillräckliga eller när ersättning inte kan beviljas.

Välfärdssystemets yttersta skyddsnät. Ska ge hjälp när de generella systemen är otillräckliga eller när ersättning inte kan beviljas. Välfärdssystemets yttersta skyddsnät. Ska ge hjälp när de generella systemen är otillräckliga eller när ersättning inte kan beviljas. Biståndets uppgift är att träda in tillfälligtvis eller vid korta perioder

Läs mer

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad.

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad. Sida 1(5) Avgifter för hemtjänst i eget boende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom hemtjänsten. I denna skrift kan du läsa

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN 2010 Inledning Omsorgsavgift är ett samlingsbegrepp för avgift som betalas för hjälp i hemmet omvårdnad trygghetslarm matdistribution

Läs mer

Bestämmelser för genomförande av beviljade LSS insatser

Bestämmelser för genomförande av beviljade LSS insatser Bestämmelser för genomförande av beviljade LSS insatser Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2007-08-16 Vård- och omsorgsförvaltningen insatser 2007-08-16 2(10) BAKGRUND 3 LSS LAGSTIFTNINGENS INTENTIONER

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun

Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun Gäller från och med 2012-02-01 Denna broschyr vänder sig till dig som har behov av kommunal vård och omsorg. Här informerar vi om avgifterna för service

Läs mer

Meddelandeblad. Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen år 2015

Meddelandeblad. Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen år 2015 Meddelandeblad Mottagare: Handläggare med ansvar för avgifter inom äldre- och handikappomsorg, pensionärsoch handikapporganisationer samt förvaltningsdomstolar Nr 8/2014 December 2014 Uppgifter för beräkning

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och personer med funktionsnedsättning tar kommunen ut avgifter. Kommunfullmäktige

Läs mer

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun Policy Policy för barnkonventionen i Tierps kommun Antagen av kommunfullmäktige 15/2011 att gälla från 1 mars 2011 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-21 80 00 i www.tierp.se Policy för barnkonventionen

Läs mer

Maxtaxa 2010. Särskilt boende

Maxtaxa 2010. Särskilt boende Maxtaxa 2010 Särskilt boende Maxtaxa 2010 Särskilt boende Gävle kommun har satt en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa och beloppet är 1 696 kronor/månad

Läs mer

Handbok för god man till ensamkommande barn

Handbok för god man till ensamkommande barn r Handbok för god man till ensamkommande barn Överförmyndarnämnden i 2011-07-15 ÖVERFÖRMYNDARKONTORET Sida 2(10) Innehållsförteckning 1 Välkommen till ett ideellt åtagande som god man till ensamkommande

Läs mer