RIKTLINJER FÖR ENHETLIG BISTÅNDSBEDÖMNING avseende försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIKTLINJER FÖR ENHETLIG BISTÅNDSBEDÖMNING avseende försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd."

Transkript

1 RIKTLINJER FÖR ENHETLIG BISTÅNDSBEDÖMNING avseende försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd. A. INLEDNING Socialnämndens i Söderhamn riktlinjer för enhetlig biståndsbedömning avseende ekonomiskt bistånd grundar sig på Socialstyrelsens rekommendationer i Allmänna Råd utgivna maj 2003, Ekonomiskt bistånd SOSFS 2003:05. Riktlinjerna har sin grund även i den rättspraxis som utvecklats under de nu över 20 år som Socialtjänstlagen varit i kraft. Skälet till detta är främst att rättssäkerheten för den enskilde ska garanteras samt att den interna kontrollen ska säkras. Rätten till ekonomiskt bistånd regleras i Socialtjänstlagens 4 kapitel 1 1st: Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. 1. Försörjningsstödet regleras i 4 kap 3 SoL och består av: Riksnorm Skäliga kostnader 2. Livsföring i övrigt avser alla de olika behov den enskilde kan ha och för vilka han/hon kan ha rätt till ekonomiskt bistånd för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå.

2 1. Försörjningsstödet I försörjningsstödets riksnorm ingår kostnader för (sid 5 och 6) livsmedel kläder och skor lek och fritid förbrukningsvaror hälsa och hygien dagstidning, telefon och TV-avgift. Riksnormen beslutas årligen av regeringen genom ändring i Socialtjänstförordningen. Beloppen gäller över hela landet och kommunerna kan själva inte besluta om egna riksnormer för denna del av det ekonomiska biståndet. Riksnormen grundar sig på Konsumentverkets beräkningar och består av personliga kostnader samt gemensamma hushållskostnader. Vad ska riksnormen räcka till? Livsmedel: Beräkningen av livsmedelskostnaderna utgår från en fyraveckorsmatsedel som följer Livsmedelsverkets näringsrekommendationer. Utgångspunkten är att all mat lagas hemma. Vissa halvfabrikat ingår samt inköp av allt matbröd. Kostnader för t.ex saft, godis och chips ingår inte. Livsmedelskostnaden för ensamhushåll är något högre eftersom vissa kostnader kan bli högre än för flerpersonshushåll. Kläder och skor: Summan ska täcka det vardagliga behovet av kläder och skor under hela året. Kostnader för skoreparationer och kemtvätt ingår också. Fritid och lek: Utgiftsposten gäller kostnader för sådana aktiviteter som det är rimligt att alla får möjlighet till. Aktiviteterna gäller både inomhus och utomhus, viss motion och kultur. För äldre barn och vuxna ingår kostnader för att t.ex gå på bio, lyssna på musik, läsa böcker, dansa/gå på diskotek och besöka simhall. För yngre barn ingår leksaker, spel, pussel, böcker, biobesök m.m. Kostnader för cykel, skidutrustning för längdåkning och skridskor ingår. För yngre barn beräknas att cykel och skridskor köps begagnade. I posten ingår även barn- och ungdomsförsäkring. I beräkningarna finns inga kostnader för semester eller dyrare hobbies. Hälsa och hygien: Gäller kostnader för den personliga hygienen t.ex tvål, tandkräm, blöjor och mensskydd. Kostnaderna omfattar även hårklippning. Kostnad för preventivmedel ingår inte. Förbrukningsvaror: Här återfinns varor som behövs för städning och för vård av kläder och skor, t.ex disk-/tvättmedel, dammsugarpåsar, glödlampor och skokräm. Dagstidning, telefon, TV-licens m.m.: I denna post ingår helårsprenumeration för dagstidning, avgift för TV-licens och kvartals- och samtalsavgifter för telefon. Vissa kostnader för att skicka kort och brev ( brevpapper, kuvert, vykort och porto) ingår också.

3 Försörjningsstödets skäliga kostnader omfattar: (sid 7) boende hushållsel arbetsresor hemförsäkring medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa Socialstyrelsen har i sina nyutkomna allmänna råd Ekonomiskt bistånd (SOSFS 2003:5) gett rekommendationer hur tillämpningen bör ske när det gäller skäliga kostnader i försörjningsstödet (ovan) samt för livsföringen i övrigt. 2. Livsföring i övrigt Allmänna råd omfattar följande inom ramen för livsföring i övrigt: Hälso- och sjukvård sid 8 Tandvård sid 9 Glasögon sid 9 Hemutrustning sid 9-10 Spädbarnsutrustning sid 10 Umgängesresor sid 11 Avgifter för kommunal service, ansöknings- och förmedlingsavgifter sid 11 Flyttkostnader sid 11 Rekreation sid 11 Begravning sid 12 Skulder sid Tillägg: Socialstyrelsens riktlinjer har lokalt för Söderhamn kompletterats för följande: Advokatkostnader sid 13 Bilinnehav, egen fastighet mm sid 13 Egna företag sid 14 Skatteskulder, underhållsskulder, skuld bostadsbidrag sid 14 Hyresskulder, skuld hushållsel sid 14 Telefonabonnemang sid 15 Grundutrustning familjehem sid Grundutrustning vid flytt till eget boende sid 16 Grundutrustning kläder och skor placering familjehem och HVB sid Fickpengar för vuxna boende vid Sjövillan sid 19 Barnperspektivet och ekonomiskt bistånd har ett eget dokument.

4 B. FÖRSÖRJNINGSSTÖDETS RIKSNORM Särskilda skäl att beräkna kostnader till en högre nivå I följande situationer ska kostnaderna enligt riksnormen beräknas till en högre nivå: Om den enskilde av medicinska skäl har behov av dyrare kost; se merkostnad för livsmedel vid sju specialkoster nedan! Om den enskilde betalar avgift för skolmåltider Om den enskilde har höga livsmedelskostnader på grund av att kosten är inräknad i en avgift Om den enskilde på grund av funktionshinder eller andra skäl har svårigheter att upprätthålla kontakten med andra människor eller delta i samhällslivet och därför har extra utgifter, för t.ex telefon och tidningar eller fritidsaktiviteter, som inte täcks av annat särskilt stöd Om det är en förutsättning för att barn ska kunna delta i fritidsaktiviteter (Se även under Barnperspektivet och ekonomiskt bistånd) Om det är en förutsättning för att en förälder ska kunna ha umgänge eller kontakt med sitt barn i rimlig omfattning och därför har extra utgifter för t.ex lek och fritid samt telefon (Se även under Barnperspektivet och ekonomiskt bistånd) Om den enskilde har ett tillfälligt och visst behov av att köpa kläder och skor (Se även under avsnittet Grundutrustning kläder och skor!) Om ett spädbarn saknar nödvändig klädutrustning (Belopp: Se avsnittet Livsföring i övrigt spädbarnsutrustning!) Om den enskilde har tillfälligt höga kostnader, t.ex för livsmedel, kläder och skor, som beror på att han eller hon varit utsatt för brott (Se även under Brottsoffer och ekonomiskt bistånd). Särskilda skäl att beräkna kostnader till en lägre nivå I följande situationer ska kostnaderna enligt risknormen beräknas till en lägre nivå: Om den enskilde hamnat i en akut nödsituation och endast behöver tillfälligt ekonomiskt bistånd för att få möjlighet att reda upp den Om den enskilde har för avsikt att endast vara en kortare tid i vistelsekommunen Om den enskilde inte har vissa kostnader för poster som ingår i riksnormen eller dessa är lägre än riksnormen, t.ex under vistelse i heldygnsvård. Merkostnad för livsmedel vid specialkoster Konsumentverket gör beräkningar av vilka merkostnader som kan uppkomma för vissa specialkoster i jämförelse med den kost som normalt rekommenderas från Livsmedelsverket. Kostnaderna bygger på en fyra veckors matsedel den s k Matkorgen. Specialkoster som medför en merkostnad i förhållande till den kost som normalt rekommenderas är: Fettreducerad kost Glutenfri kost Komjölksproteinfri kost Se riktlinjer i särskilt dokument Merkostnad för specialkost

5 C. FÖRSÖRJNINGSSTÖDETS SKÄLIGA KOSTNADER Skäliga kostnader för poster utanför riksnormen Se Socialstyrelsens allmänna råd avseende: Boende - Skälig boendekostnad - Faktisk boendekostnad (hyreslägenhet, inneboende, bostadsrätt, egen fastighet, hushållsgemenskap med bostadsinnehavaren, delad bostad, andra boendeformer) - Boendekostnad vid kort- och långvarigt biståndsbehov (Se även Barnperspektivet och ekonomiskt bistånd) - Skäligt rådrum för bostadsbyte - Byte till dyrare bostad (Se även Brottsoffer och ekonomiskt bistånd) Hushållsel Arbetsresor Hemförsäkring Medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa För ledning av skälig boendekostnad finns särskild boendenorm fastställd av Socialnämnden vilken grundas på den hyresnivå som finns i Söderhamns kommun. D. LIVSFÖRING I ÖVRIGT Allmänt för handläggning: Med begreppet livsföring i övrigt avses alla de olika behov som den enskilde kan ha för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå och som inte ingår i försörjningsstödet. Enligt prop. 2000/01:80 är det inte möjligt att lämna en uttömmande uppräkning av vilka insatser eller behov som ska anses ingå. En individuell bedömning måste göras i varje enskilt fall. Den rättspraxis som har utvecklats under de över 20 år som socialtjänstlagen varit i kraft, liksom allmänna råd från Socialstyrelsen kan tjäna till ledning vid bedömningen. Kostnad som den enskilde har för det som faller under begreppet livsföring i övrigt ingår inte i norm för försörjningsstöd. För dessa ska göras en skälighetsbedömning, dvs detta ska prövas som ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt enligt 4:1 Socialtjänstlagen. Utredningen ska ge svar på: Finns ett faktiskt behov av insatsen? Är insatsen nödvändig för att den enskilde ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå? Kan den enskilde själv tillgodose detta behov eller kan det tillgodoses på något annat sätt?

6 De nya bestämmelserna om rätten till bistånd innebär ingen förändring när det gäller den enskildes ansvar att göra vad han/hon kan för att försörja sig själv. Vid en bedömning av vilken insats som kan komma ifråga i det enskilda fallet ska en sammanvägning göras av bl a insatsens lämplighet som sådan, kostnaderna för den önskade insatsen i jämförelse med andra insatser av likvärdig karaktär samt den enskildes önskemål. När det finns likvärdiga alternativ ges socialnämnden möjlighet att välja det billigaste alternativet. (prop. 2000/01:80). Observera rätten för den enskilde att överklaga ett biståndsbeslut som gått honom/henne emot! Se Handläggning och dokumentation! Hälso- och sjukvård När det gäller vård och behandling säger propositionen följande: Kostnader för psykoterapi, alternativ medicinsk behandling eller andra sjukvårdande insatser ska inte bekostas av socialtjänsten. Kommunens yttersta ansvar för de som visats i kommunen ska inte omfatta insatser som åligger annan huvudman. Den kostnad som den enskilde har i form av avgifter för läkarbesök, sjukgymnastik, psykiatrisk öppenvård, medicin och som är medicinskt nödvändig ska ligga till grund vid biståndsbedömning. Avgifter för sjukhusvård (patientavgift livsmedel + boende) ska prövas individuellt. Jämför B. Särskilda skäl att beräkna kostnader inom försörjningsstödet till en högre nivå: om den enskilde har höga livsmedelskostnader pga att kosten är inräknad i en avgift. Tandvård Observera att barn och ungdomar har gratis tandvård till och med det år de fyller 19 år. Från det år en person fyller 65 år ersätter Försäkringskassan en större del av kostnaden för undersökning, förebyggande tandvård, lagningar och övrig bastandvård än jämfört för personer mellan år. Det finns även ett högkostnadsskydd för protetisk tandvård för personer from 65 års ålder. Se Inkomstboken! Handläggningsrutin: För att utredning och bedömning av det ekonomiska biståndsbehovet ska kunna ske ska den enskilde inlämna särskilt kostnadsförslag, som ska fyllas i och undertecknas av tandläkare. Blankett för kostnadsförslag finns hos försörjningsenheten. Den av tandläkare angivna minst kostsamma tandvården ska ligga till grund för biståndsbedömningen. Se för övrigt biståndsbedömning under punkten hemutrustning! Insatsens omfattning är beroende av den enskildes möjligheter att själv tillgodose hela eller delar av tandvårdsbehovet kopplat till tidsaspekten. Om den enskildes behov av ekonomiskt bistånd bedöms vara kortvarigt och den enskilde själv kan tillgodose sitt behov av tandvård inom en rimlig tid, bör detta vägas in i bedömningen av hur omfattande biståndet till tandvård ska vara. Delegationsbeslut om bistånd till tandvård ska tidsbegränsas, dvs gäller inte längre tid än vad tandläkaren bedömer som skälig behandlingstid. Tandvårdskostnaden utbetalas till tandläkare efter inlämnande av räkning.

7 Glasögon Handläggningsrutin: För att utredning och bedömning av det ekonomiska biståndsbehovet ska kunna ske ska den enskilde inlämna särskilt kostnadsförslag, som ska fyllas i och undertecknas av optiker. Blankett för kostnadsförslag finns hos försörjningsenheten. Den av optiker angivna minst kostsamma alternativet (t.ex s.k paketpris) ska ligga till grund för biståndsbedömningen. För barn: se Barnperspektivet och ekonomiskt bistånd! Delegationsbeslut om bistånd till glasögon ska tidsbegränsas upp till 2 månader och kostnaden utbetalas via räkning till optiker. Hemutrustning Kostnad för hemutrustning ingår inte i norm för försörjningsstöd. Detta ska därför prövas som ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt enligt 4:1 Socialtjänstlagen. Vid biståndsbedömningen skall utredas om behovet av hemutrustning kan tillgodoses på annat sätt, t.ex om den enskilde inom en snar framtid med egna inkomster kan komplettera, nyanskaffa, reparera eller underhålla hemutrustningen. Har den enskilde t.ex egen inkomst som överstiger skälig levnadsnivå, ska utredas om detta tillgodoser behovet. Enligt allmänna råd är skälig levnadsnivå att ett hem skall kunna fungera. Den hemutrustning som avses ska kunna tillgodose behovet som t.ex matlagning, umgänge, sömn, förvaring, rekreation och information via radio och TV. Bistånd till hemutrustning vid bosättning kan ges om det finns särskilda skäl. Sådana skäl kan t.ex vara att bostaden är ett led i en rehabilitering, den enskilde saknar möjligheter att förbättra sin ekonomi, den enskilde kan endast på mycket lång sikt förbättra sin ekonomi eller den enskilde har varit utsatt för brott och omgående behöver flytta till annan bostad. Jfr även avsnittet Grundutrustning vid flytt till eget boende! Kostnad för hemutrustning, som accepteras vid biståndsbedömningen: Säng inkl. madrass Sänglinne (täcke, kudde, lakan, påslakan, örngott, handdukar) Matbord + 2 stolar Husgeråd (paketpris) TV Soffa Soffbord Lampor Gardiner Städutrustning Belopp under revidering! OBS: kostnaden som anges ovan är den maximala kostnad som accepteras vid biståndsbedömningen. Kan behovet tillgodoses till en lägre kostnad ska denna ingå i bedömningen.

8 Spädbarnsutrustning Kostnad som accepteras vid biståndsbedömningen: Säng med sängkläder och andra tillbehör Skötbädd med tillbehör Bärsele Barnvagn med tillbehör Utrustning för bad Belopp under revidering! OBS: Om behovet tillgodoses till en lägre kostnad ska denna ingå i bedömningen.. Avseende klädutrustning för spädbarn, se avsnittet Särskilda skäl att beräkna kostnader till en högre nivå : om ett spädbarn saknar nödvändig klädutrustning, kan posten kläder och skor inom försörjningsstödet beräknas till högre nivå särskilt för spädbarnet. Den kostnad som här kan accepteras uppgår till 500 kronor. Se även Barnperspektivet och ekonomiskt bistånd! Umgängesresor Huvudansvaret för resekostnaderna har den förälder som barnet inte bor hos (umgängesföräldern). Men boföräldern ska också betala vissa resekostnader. Hur mycket varje förälder ska betala beror på vars och ens ekonomi bl.a. Samråd kan ske med försäkringskassan. Föräldrar kan skriva särskilt avtal som reglerar umgängesresorna. Det är barnets behov som skall styra vid biståndsbedömningen! Se även Barnperspektivet och ekonomiskt bistånd. Avgifter för kommunal service, ansöknings- och förmedlingsavgifter I Söderhamns kommun finns en överenskommelse mellan socialnämnd och omvårdnadsnämnd angående äldre och ekonomiskt bistånd. En äldre person i vår kommun behöver inte söka ekonomiskt bistånd pga för hög avgift inom äldreomsorgen. Ifall en person kontaktar socialtjänsten om detta skall vederbörande hänvisas till omvårdnadsnämnden som gör ny beräkning. Ev tidigare debiterad för hög avgift kompenseras omgående. I Söderhamns kommun förekommer inte avgift för bostadsförmedling, varför detta inte blir aktuellt. Flyttkostnader Se Socialstyrelsens allmänna råd samt Barnperspektivet resp. Brottsoffer och ekonomiskt bistånd! OBS! att de allmänna råden inte innehåller flyttkostnad till annan ort för sökanderesa och/eller tillträde arbete. Här finns som alternativ det ekonomiska stöd som samhället genom arbetsförmedlingen kan bevilja, dvs flyttningsbidrag i form av pendlingsstöd, respenning och starthjälp. Se Inkomstboken!

9 Rekreation Jfr möjligheten att beräkna posten fritid och lek inom försörjningsstödet till ett högre belopp om det är en förutsättning för att ett barn ska kunna delta i fritidsaktiviteter. Se även Barnperspektivet och ekonomiskt bistånd! Rättspraxis: Dom i Länsrätten X-län mål nr , som gäller avslag till rekreation. Begravning Handläggningsrutin: Begravningskostnader täcks i första hand av tillgångarna i dödsboet. Det är därför nödvändigt att göra en noggrann ekonomisk utredning innan beslut om bistånd kan fattas. Följande framkommer av tidigare rättspraxis: Om underskott i dödsboet finns på grund av en skuld till någon av dödsbodelägarna, ska begravningskostnaden gå före denna skuld, eftersom alla skulder avskrivs i samband med dödsfall utom begravningskostnad och lån där det finns borgensman. Även i andra fall kan en ansökan om bistånd till begravningskostnad avslås, t.ex när en efterlevande make har enskild egendom som väl räcker till dessa kostnader eller när den avlidne givit bort tillgångar till dödsbodelägare eller låtit dem köpa egendom förmånligt strax före dödsfallet Tillgångarna i boet kan vara upptagna till mycket låga belopp. Exempelvis kan en fastighet som redovisas till taxeringsvärdet i bouppteckningen ha ett väsentligt högre realisationsvärde. I sådana fall kan dödsboet inte egentligen anses sakna medel till begravningen. Inte heller saknas medel om det efter den avlidne faller ut en försäkring som är avsedd att i första hand användas för begravningskostnaderna. I samband med att dödsboanmälan upprättas vid socialförvaltningen erhåller dödsboet i förekommande fall en broschyr: Till Dig som har en avliden anhörig, som saknar medel till begravningskostnader. I denna framkommer t.ex att ekonomiskt bistånd utgår till mellanskillnaden mellan skälig begravningskostnad och tillgångarna vid dödsdatum. De kostnader som tas med vid en biståndsbedömning är: kista/urna, begravningsbyråns kostnader, gravrätt, en dödsannons i en tidning, kistdekoration, begravningskaffe samt sten och inskription. De kostnader som inte tas med är: tackannons, de anhörigas handbuketter, middag, solist, framtida vård av grav samt begravning utanför Sverige. Kostnader för städning och utflyttning av den avlidnes bostad ingår inte vad som räknas som skälig levnadsnivå. Resor och sorgekläder för nära anhöriga ingår i skälig levnadsnivå, och bistånd kan bifallas om de saknar medel eller behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Socialnämnden har fastställt norm för begravningskostnad. Se denna!

10 Skulder Handläggningsrutin: Ekonomiskt bistånd till betalning av enskildas skulder ska användas mycket restriktivt! I första hand ska den enskilde, med hjälp av socialtjänsten om den enskilde önskar, i första hand använda sig av samhällets övriga möjligheter att lösa sina skulder. Skatteskulder, underhållsstödsskulder och böter är det t.ex möjligt att få avskrivna eller eftergivna. Möjligheten att lösa en skuld genom upprättande av avbetalningsplan ska undersökas, så även möjligheten att erhålla hjälp genom Skuldsaneringslagen. I tidigare allmänna råd står följande: Nämnden bör ta hänsyn till att det inte är speciellt ovanligt med skulder och att skulder som sådana i vanliga fall knappast kan betraktas som någon egentlig psykisk belastning för den enskilde. Socialnämnden bör ge akt på att det inte blir borgenären som i själva verket drar mest nytta av att gäldenären får sin skuld reglerad. Normalt bör den enskilde inte få bistånd till skulder till släktingar och vänner. Inte heller bör socialbidrag ges om skulden avser en kapitalvara som lämpligen kan återlämnas. Hyresskulder och skuld avs hushållsel ska behandlas på annat sätt än andra skulder, se avsnitten om dessa! Advokatkostnader Ekonomiskt bistånd till advokatkostnader bör som regel inte utgå. Rättshjälp beviljas enligt Rättshjälpslagen och rättshjälpsavgiften fastställs utifrån den enskildes inkomster. Endast i särskilda fall bör bistånd till rättshjälpsavgift beviljas. Se dokumentet Brottsoffer och ekonomiskt bistånd om socialnämndens ansvar att stödja och hjälpa kvinnor som är eller har varit utsatta för våld i hemmet samt andra brottsoffer. Bilinnehav, egen fastighet mm Vid bedömningen om en enskild har rätt till ekonomiskt bistånd, ska klargöras om den enskilde kan tillgodose sitt behov på annat sätt, t.ex genom egna tillgångar. Detta kan vara kontanter, bankkonton och andra tillgångar, som den enskilde förfogar över och som lätt kan realiseras, t.ex aktier och obligationer. Enligt Socialstyrelsens allmänna råd ska ålderspensionärer kunna ha sparade medel upp till ett halvt basbelopp och barn upp till 15 procent av basbeloppet utan att det påverkar rätten till ekonomiskt bistånd. Andra lätt realiserbara tillgångar, t.ex, bilar, båtar och andra motorfordon kan också påverka rätten till ekonomiskt bistånd. Om den enskilde äger en bil, båt eller annat motorfordon, som har ett betydande värde och som inbringar ett överskott vid en försäljning, ska denna inkomst reducera det ekonomiska biståndet. Innehav av bil ska inte vara ett hinder för ekonomiskt bistånd, om den enskilde måste ha bil: - i sitt arbete - för att kunna ta sig till och från sitt arbete pga otillräckliga allmänna kommunikationer - för att skjutsa barn till förskoleverksamhet - av medicinska eller sociala skäl, t.ex för att en förälder ska kunna umgås med sitt barn.

11 Om innehavet av bil accepteras kan krävas att den enskilde byter till en billigare bil, om bilens värde är högre än ett basbelopp. Om den enskilde på grund av funktionshinder har en specialanpassad bil, bör denna, oavsett värde, inte räknas som en tillgång. En villa, sommarstuga eller bostadsrätt ska betraktas som realiserbar tillgång, om en försäljning bedöms kunna ge ett intäktsöverskott som motiverar åtgärden och det finns möjlighet till annat boende. Jfr dock Boendekostnad vid kort- och långvarigt biståndsbehov respektive Skäligt rådrum för bostadsbyte i Socialstyrelsens allmänna råd! Handläggningsrutin: För alla nybesök ska kontroll göras vid Bilregistret om bilinnehav och innehav av andra motorfordon. Därefter görs stickprovskontroller. Egna företag Principen är att ekonomiskt bistånd inte ska utgå till att finansiera affärsverksamhet eller till att reglera skulder som uppkommit i sådan verksamhet. För alla nybesök ska kontroll göras vid PRV om enskild firma eller annan affärsverksamhet finns registrerad. Därefter görs stickprovskontroller. Skatteskulder, skuld underhållsstöd resp. bostadsbidrag Ekonomiskt bistånd till dessa ska inte beviljas. Om skulden gått vidare till kronofogdemyndigheten görs redan där en bedömning hur stort belopp den enskilde kan betala, dvs ett förbehållsbelopp beräknas innan införsel resp. utmätning. Detta förbehållsbelopp är högre än nivån för skälig levnadsnivå. Vid skuld bostadsbidrag och skuld underhållsstöd hänvisas den enskilde att kontakta Försäkringskassan: det finns möjlighet till avbetalning av resp. skuld eller att ansöka om anstånd med betalning och/eller att skulden helt eller delvis avskrives (efterges). Hos Skattekontoret kan den enskilde ansöka om anstånd med inbetalning av överskjutande skatt, vilket kan beviljas t.ex pga nedsatt betalningsförmåga. Skatteskulder kan även avskrivas. Hyresskulder, skuld hushållsel Se även Socialstyrelsens allmänna råd! Det finns anledning att handlägga skulder för boendet samt hushållsel på annat sätt än övriga skulder pga de allvarliga sociala konsekvenser de kan medföra för den enskilde om de inte betalas. Orsakerna till att skulden uppstått kan påverka formen för biståndet och vilka krav som knyts till biståndet. Dessutom ska skillnad göras mellan sådana boende- och elskulder som uppstått under sådan tid då den enskilde inte har haft bistånd till kostnaden, men hade fått bistånd om han/hon hade ansökt om detta och sådana skulder där sökanden egentligen haft råd att betala själv då skulden skulle betalas men av olika skäl låtit bli detta. Finns det lediga lägenheter i kommunen, dvs om boendet kan ordnas på annat sätt, är det nödvändigtvis inte hyresskulden som ska betalas. Vederbörandes behov av bostad kan då tillgodoses på annat sätt, dvs genom att han/hon flyttar. Avhysningen medför då inte att den

12 enskilde blir utan bostad och ansökan om bistånd kan avslås, förutsatt att rätt till bistånd av andra skäl inte föreligger. Hänsyn måste tas i individuella fall t.ex ur ett barnperspektiv - om en barnfamilj genom att flytta skulle tvingas bryta upp från barnomsorg, skola och socialt nätverk, - eller i de fall som räknas upp i Socialstyrelsens allmänna råd under avsnittet Boendekostnad vid kort- och långvarigt biståndsbehov. Se Barnperspektivet och ekonomiskt bistånd samt handläggningsrutin för avhysning och avstängning av hushållsel! Telefonabonnemang I avsnittet Särskilda skäl att beräkna kostnader till högre nivå finns möjlighet att posten för telefon inom riksnorm ska beräknas högre i följande fall: - Om den enskilde pga funktionshinder eller andra skäl har svårigheter att upprätthålla kontakten med andra människor eller delta i samhällslivet och därför har extra utgifter för telefon, som inte täcks av annat särskilt stöd - Om det är en förutsättning för att en förälder ska kunna ha umgänge eller kontakt med sitt barn i rimlig omfattning och därför har extra utgifter för telefon. Skälen att bifalla bistånd till telefonabonnemang som ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt kan vara desamma, om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Skäl att bifalla bistånd till kostnad för flytt av telefonabonnemang finns: - Om den enskilde varit utsatt för brott och till följd av det måste flytta - Om det finns något av övriga skäl som uppräknas i Socialstyrelsens allmänna råd under Byte till dyrare bostad. - Se Barnperspektivet resp. Brottsoffer och ekonomiskt bistånd! När särskilt garantibelopp krävs från telefonföretaget för att öppna abonnemang gäller följande: vid ev bifall ska biståndet beviljas enligt 4 kap 2 SoL. Anledning till detta är att bistånd till garantibelopp är att betrakta som ekonomisk hjälp som har lämnats i annat fall än som avses i 4 kap 1 SoL. Socialnämnden har rätt att återkräva ekonomisk hjälp som lämnats enligt 4 kap 2 SoL och i normalfallet sker en återbetalning av garantibeloppet till kunden från telefonföretaget. Grundutrustning familjehem Barn- och ungdomsenheten har identifierat vad som ska ingå i grundutrustningen för ett barn/ungdom vid placering i familjehem: - säng inklusive madrass och sänglinne - byrå - skrivbord och stol - barnvagn - barnstol - cykel

13 Barnets/ungdomens behov av grundutrustning ser väldigt olika ut i respektive familjehem. Det är därför svårt att ange kostnad för ovanstående grundutrustning. Faktisk kostnad bör accepteras, efter samråd familjehem och placerande socialsekreterare, i det fall det inte rör sig om helt oacceptabel kostnad. Se gällande delegation Vård och behandling angående beslut om ekonomiskt bistånd i samband med vård (placering/omplacering/flyttning från) för barn och ungdom i familjehem eller HVB. Grundutrustningen ägs inte av familjehemmet utan följer med barnet/ungdomen vid ev omplacering eller flytt hem/till egen lägenhet om behovet av utrustningen fortfarande då föreligger. Om behovet inte längre finns måste bedömning ske från fall till fall vad som ska hända med utrustningen. Ansvarig socialsekreterare (för placeringen) samråder då med enheten och verksamhetschef. Grundutrustning vid flytt till eget boende Nedanstående lista har i gemensam arbetsgrupp på förvaltningen, identifierats som det mest nödvändiga i en grundutrustning, dvs vad som behövs för att skälig levnadsnivå ska uppfyllas i samband med att en ungdom flyttar till eget boende i följande fall: Efter en placering SoL/LVU i familjehem eller HVB När flytt till eget boende är en form av biståndsinsats för ungdomar under 18 år + ungdomar över 18 år med förälder som fortfarande är försörjningsskyldig. Del av grundutrustning Kostnad - Säng inkl madrass Belopp under revidering! - Sänglinne: täcke, kudde, lakan påslakan, örngott, handdukar - Matbord + 2 stolar - Husgeråd (paketpris) - Soffa - Soffbord - TV - Lampor - Gardiner - Städutrustning OBS: ovanstående kostnad är den maximala kostnaden som accepteras vid biståndsbedömningen. Utredning görs alltid om behovet kan tillgodoses på annat sätt. Kan detta ske till en lägre kostnad, ska denna ingå i bedömningen. För yngre personer har Socialstyrelsen på en utbildningsdag uttryckt att en hemutrustning till en lägre kostnad kan accepteras. Skälet till detta är att det i allmänhet är så för ungdomar att det egna hemmet kompletteras efter hand som möjlighet till detta ges.

14 Bistånd till hemutrustning ska bedömas enligt 4:1 SoL som ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt. Delegat är förutom försörjningsenheten även ansvarig socialsekreterare på annan enhet som kan fatta beslut om ekonomiskt bistånd i samband med vård (placering/omplacering/flyttning från) för barn och ungdom i familjehem eller HVB. Se avsnittet Hemutrustning samt Handläggningsrutin placering SoL/LVU familjehem resp. HVB! Grundutrustning kläder/skor familjehem och HVB Allmänt om kläder och skor: I riksnormen för försörjningsstödet ingår budgetposten kläder/skor uppdelat i månadsbelopp för olika åldersgrupper barn/ungdomar samt vuxna. Se riksnormen! Enligt Socialstyrelsens allmänna råd kan försörjningsstöd utgå med ett högre belopp om det finns särskilda skäl, dvs om den enskilde har ett tillfälligt och visst behov av att köpa kläder och skor. Se Barnperspektivet resp. Brottsoffer och ekonomiskt bistånd! Bistånd till kläder och skor kan därför bedömas enligt 4:1 SoL - som förhöjt försörjningsstöd i ovan nämnda situationer (OBS: delegat är endast försörjningsenheten) och/eller - som ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt (delegat är förutom försörjningsenheten även ansvarig socialsekreterare på annan enhet som kan fatta beslut om ekonomiskt bistånd i samband med vård (placering/omplacering/flyttning från) för barn och ungdom i familjehem eller HVB. Vid biståndsbedömningen ska utredas om behovet av kläder och skor kan tillgodoses på annat sätt, t.ex barnbidrag, studiebidrag, underhållsstöd, egna tillgångar, egna andra inkomster, t.ex från feriearbete, sommarvikariat. För barn och ungdomar där förälder fortfarande är försörjningsskyldig, ska alltid utredas om barnets/ungdomens behov av kläder och skor kan tillgodoses av föräldern. För barn och ungdomar, som finns i familjehem och HVB, ska barnbidrag och förlängt barnbidrag följa barnet/ungdomen under placeringstiden efter särskild framställning om ändrad utbetalning till Försäkringskassan. Denna framställan görs av socialnämnden. Se handläggningsrutin för detta! Barnbidraget ska bl a tillgodose barnets/ungdomens behov av kläder och skor. Kostnad för kläder och skor, som accepteras vid biståndsbedömning: Jacka Belopp under revidering! Vinterjacka T-tröja Collegetröja Byxor, 1 par Underkläder för pojke Underkläder för flicka Långkalsonger

15 Strumpor, 1 par Tjockare strumpor Träningsoverall Shorts Mössa Vantar Täckbyxor Linne (sommar) Badbyxor/badshorts Baddräkt/bikini Gymnastikskor Vanliga skor/kängor Vinterskor Sommarskor Ovanstående kostnad är även riktlinje vid bedömning av skälig kostnad för högre belopp inom försörjningsstödets riksnorm! Om behovet kan tillgodoses med en lägre kostnad, ska denna ingå i biståndsbedömningen. Se för övrigt Handläggningsrutin placering SoL/LVU familjehem resp. HVB! Fickpengar för vuxna boende vid Sjövillan Boende vid Sjövillan har oftast egen inkomst och behov av fickpengar finns därmed inte. Vid kontraktsvård regleras vårdkostnad inklusive ersättningen för fickpengar av Kriminalvården, som i sitt avtal uttryckt att beloppet ska uppgå till 300:- per vecka. För boende utan egen inkomst skall fickpengar på Sjövillan vara 300:- per vecka. Detta belopp ska täcka utgifter som cigaretter, snus, telefonkostnad och övriga personliga utgifter. Det högre beloppet för de vuxna (1.200:- per månad) motiveras av att kontakten med de egna barnen ska fungera t.ex. högre telefonkostnad, kostnad i samband med resor och födelsedagsgåvor till de egna barnen.

16

ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2014-XX-XX. EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer för handläggning

ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2014-XX-XX. EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer för handläggning ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2014-XX-XX EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer för handläggning 2 SOCIALTJÄNSTENS MÅL... 5 BISTÅND... 5 PRINCIPER FÖR BEDÖMNING OCH BERÄKNING... 7 EKONOMISKT BISTÅND 4 KAP 1... 8 RIKSNORM

Läs mer

Ekonomiskt bistånd Riktlinjer

Ekonomiskt bistånd Riktlinjer Ekonomiskt bistånd Riktlinjer Antagna av Kommunfullmäktige 163, 2014-08-27 E K O N O M I S K T B I S T Å N D Riktlinjer Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2015-02-22 Revidering: Textdelen som rör bilagan om boendestöd har tagits bort enlig socialnämndens beslut, istället ska Försäkringskassans föreskrifter om högsta godtagbara

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) 2010-03-23 Dnr SN/2010/0032. Birgit Kallerhult. Till socialnämnden. SOCIALNÄMNDEN Socialförvaltningen.

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) 2010-03-23 Dnr SN/2010/0032. Birgit Kallerhult. Till socialnämnden. SOCIALNÄMNDEN Socialförvaltningen. TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) 2010-03-23 Dnr SN/2010/0032 SOCIALNÄMNDEN Socialförvaltningen Birgit Kallerhult Till socialnämnden Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd till hemutrustning, spädbarnsutrustning

Läs mer

Handläggning av ekonomiskt bistånd. Riktlinjer. Ersätter från och med 2013-01-01 riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2012

Handläggning av ekonomiskt bistånd. Riktlinjer. Ersätter från och med 2013-01-01 riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2012 Vetlanda kommun Socialförvaltningen Handläggning av ekonomiskt bistånd Riktlinjer Ersätter från och med 2013-01-01 riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2012 Beslutade av socialnämnden 2012-12-12 1. INLEDNING

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd RIKTLINJE Dokumentets syfte Besluten ska vara rättssäkra Dokumentet gäller för Handläggning av ekonomiskt bistånd Diarienummer Fastställd/senast uppdaterad Beslutsinstans Ansvarigt politiskt organ Ansvarig

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Dokumentets syfte Stöd och vägledning vid handläggning av ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstelagen

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Dokumentets syfte Stöd och vägledning vid handläggning av ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstelagen RIKTLINJE Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Dokumentets syfte Stöd och vägledning vid handläggning av ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstelagen Dokumentet gäller för Arbets- och företagsenheten Diarienummer

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Köpings kommun Antagen av: Social- och arbetsmarknadsnämnden 19 december 2012, 134 Reviderad 19 juni 2013, 54 samt 25 september 2013 71 RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND

Läs mer

RIKTLINJER. För handläggning av ekonomiskt bistånd i Vingåkers kommun. Reviderad upplaga 2015. Socialförvaltningen Individ- och familjeomsorgen

RIKTLINJER. För handläggning av ekonomiskt bistånd i Vingåkers kommun. Reviderad upplaga 2015. Socialförvaltningen Individ- och familjeomsorgen VK300S v1.0 040416, Riktlinjer 150203 redigerat RIKTLINJER För handläggning av ekonomiskt bistånd i Vingåkers kommun Reviderad upplaga 2015 Socialförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Vingåkers kommun,

Läs mer

SOSFS 2003:5 (S) Ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2003:5 (S) Ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) frfattningssam ling Allmänna råd Ekonomiskt bistånd Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Riktlinjer ekonomiskt bistånd. Innehållsförteckning 1(100)

Riktlinjer ekonomiskt bistånd. Innehållsförteckning 1(100) Riktlinjer ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 1 RIKTLINJERNAS SYFTE OCH TILLÄMPNING... 6 1.1 UTGÅNGSPUNKTER FÖR ARBETET... 6 1.2 BARNPERSPEKTIV... 7 1.3 KVINNOFRIDSPERSPEKTIV

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd och livsföring i övrigt gällande i Gislaveds kommun Förslag till arbetsutskott 2010-01-13

Riktlinjer för försörjningsstöd och livsföring i övrigt gällande i Gislaveds kommun Förslag till arbetsutskott 2010-01-13 Riktlinjer för försörjningsstöd och livsföring i övrigt gällande i Gislaveds kommun Förslag till arbetsutskott 2010-01-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT 5 2. FÖRSÖRJNINGSSTÖDET 2.1 Riksnorm 6 2.1.1 Särskilda

Läs mer

Ekonomiskt bistånd - Riktlinjer för ärendehandläggning

Ekonomiskt bistånd - Riktlinjer för ärendehandläggning Ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ärendehandläggning Dokumenttyp Dokumentnamn Gäller från datum Riktlinjer Ekonomiskt bistånd - Riktlinjer för ärendehandläggning 2012-09-20 148 Dnr SN 40 / 2011 Beslutat

Läs mer

SOSFS 2009:23 (S) Kungörelse. Ändring i allmänna råden (SOSFS 2003:5) om ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:23 (S) Kungörelse. Ändring i allmänna råden (SOSFS 2003:5) om ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Kungörelse Ändring i allmänna råden (SOSFS 2003:5) om ekonomiskt bistånd Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd i Nacka kommun. Gäller från och med den 1 januari 2012

Riktlinjer för försörjningsstöd i Nacka kommun. Gäller från och med den 1 januari 2012 1 Riktlinjer för försörjningsstöd i Nacka kommun Gäller från och med den 1 januari 2012 2 Innehåll 1. RIKTLINJERNAS SYFTE OCH TILLÄMPNING... 4 1.1 Arbetsperspektivet... 4 1.2 Låginkomstperspektivet...

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd år 2015. Fastställda av kommunstyrelsen 2015-02-09, 41

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd år 2015. Fastställda av kommunstyrelsen 2015-02-09, 41 Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd år 2015 Fastställda av kommunstyrelsen 2015-02-09, 41 REGISTER RIKTLINJER FÖR FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND 3 FÖRSÖRJNINGSSTÖD 15 Allmänna

Läs mer

RIKTLINJER. försörjningsstöd. för. Gäller från 2015-01-01. Beslutad av socialnämnden 2014-11-27

RIKTLINJER. försörjningsstöd. för. Gäller från 2015-01-01. Beslutad av socialnämnden 2014-11-27 RIKTLINJER för försörjningsstöd Gäller från 2015-01-01 Beslutad av socialnämnden 2014-11-27 INNEHÅLL sida INNNEHÅLLSFÖRTECKNING 2-4 1 INLEDNING 5 1.1 UTGÅNGSPUNKTER FÖR ARBETET 5 1.2 BARNPERSPEKTIV 5 1.3

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND Staben RIKTLINJER ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE S O C I A L T J Ä N S T F Ö R V A L T N I N G E N 2007-10-01 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND 1. INLEDNING... 5 Riktlinjernas syfte och tillämpning...

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Socialförvaltningen Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer antagna av Socialnämnden 22 november 2011 Reviderade 20121218 220 Innehållsförteckning 1. Grundläggande juridiska principer gällande rätten

Läs mer

SOSFS 2013:1 (S) Allmänna råd. Ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2013:1 (S) Allmänna råd. Ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Allmänna råd Ekonomiskt bistånd Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter är bindande

Läs mer

Vägledande bestämmelser/riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Vägledande bestämmelser/riktlinjer för ekonomiskt bistånd 1(70) Vård, omsorg och IFO Antagen av KS Vägledande bestämmelser/riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2 Innehåll Inledning... 9 Socialtjänstslagen mål och intentioner... 9 Rätten till bistånd... 9 Bistånd

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd i Nacka kommun. Gäller från och med den 1 juni 2009

Riktlinjer för försörjningsstöd i Nacka kommun. Gäller från och med den 1 juni 2009 1 Riktlinjer för försörjningsstöd i Nacka kommun Gäller från och med den 1 juni 2009 2 Innehåll 1. RIKTLINJERNAS SYFTE OCH TILLÄMPNING... 4 1.1 Arbetsperspektivet... 4 1.2 Låginkomstperspektivet... 4 1.3

Läs mer

Plats/tid Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup, Onsdagen den 11 december 2013, klockan 18.00

Plats/tid Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup, Onsdagen den 11 december 2013, klockan 18.00 KALLELSE 2013-11 -28 1 (2) SOCIALNÄMNDEN Plats/tid Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup, Onsdagen den 11 december 2013, klockan 18.00 Ärenden l Fastställande av tid och plats för justering av protokollet

Läs mer

Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar

Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar Antagen av humanistiska nämnden 2014 Antagen av: Humanistiska nämnden 2014-09-16, 108 Dokumentägare: Avdelningschef Social utredning Ersätter dokument:

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Enköpings kommun

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Enköpings kommun 1 (62) Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Enköpings kommun Fastställda av Socialnämnden den 2010-02-22, 17 Postadress Enköpings kommun 745 80 ENKÖPING Besöksadress Kungsgatan 69 C Telefon, växel Telefax

Läs mer

Svedala Kommuns 1:43 Författningssamling 1(15)

Svedala Kommuns 1:43 Författningssamling 1(15) Författningssamling 1(15) Kommunala riktlinjer för ekonomiskt bistånd antagen av kommunfullmäktige 2015-03-11, 40 1. Inledning/syfte med riktlinjerna Detta dokument innehåller anvisningar för arbetet med

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ÖVRIGT EKONOMISKT BISTÅND

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ÖVRIGT EKONOMISKT BISTÅND RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ÖVRIGT EKONOMISKT BISTÅND INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2009-12-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. LAGTEXT Socialtjänstlag (2001:453)... 5 2 kap. Kommunens ansvar

Läs mer

Försörjningsstöd 2011

Försörjningsstöd 2011 Försörjningsstöd 2011 NORMER OCH RIKTLINJER Handläggning av ekonomiskt bistånd Torsås kommun Sidan 1 av 30 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2011-06-28 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 2. SOCIALTJÄNSTLAGEN...4 2.2. 2

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Kallelse

SOCIALNÄMNDEN Kallelse HAPARANDA STAD SOCIALNÄMNDEN Kallelse Tid: Tisdag 2014-09-30 kl. 13:00 Plats: Hamnskär Föredragningslista Nr Ärende Diarienr Föredragande 1 Val av justerare Marlene Haara 2 Prognos augusti och delår SN

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND 1 Februari 2006 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND 1. ALLMÄNT OM EKONOMISKT BISTÅND sid 1.1 Socialtjänstlagen 4 1.2 Individuell behovsprövning..6 1.3 Samordning med annat bistånd..6 1.4

Läs mer