RIKTLINJER FÖR ENHETLIG BISTÅNDSBEDÖMNING avseende försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIKTLINJER FÖR ENHETLIG BISTÅNDSBEDÖMNING avseende försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd."

Transkript

1 RIKTLINJER FÖR ENHETLIG BISTÅNDSBEDÖMNING avseende försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd. A. INLEDNING Socialnämndens i Söderhamn riktlinjer för enhetlig biståndsbedömning avseende ekonomiskt bistånd grundar sig på Socialstyrelsens rekommendationer i Allmänna Råd utgivna maj 2003, Ekonomiskt bistånd SOSFS 2003:05. Riktlinjerna har sin grund även i den rättspraxis som utvecklats under de nu över 20 år som Socialtjänstlagen varit i kraft. Skälet till detta är främst att rättssäkerheten för den enskilde ska garanteras samt att den interna kontrollen ska säkras. Rätten till ekonomiskt bistånd regleras i Socialtjänstlagens 4 kapitel 1 1st: Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. 1. Försörjningsstödet regleras i 4 kap 3 SoL och består av: Riksnorm Skäliga kostnader 2. Livsföring i övrigt avser alla de olika behov den enskilde kan ha och för vilka han/hon kan ha rätt till ekonomiskt bistånd för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå.

2 1. Försörjningsstödet I försörjningsstödets riksnorm ingår kostnader för (sid 5 och 6) livsmedel kläder och skor lek och fritid förbrukningsvaror hälsa och hygien dagstidning, telefon och TV-avgift. Riksnormen beslutas årligen av regeringen genom ändring i Socialtjänstförordningen. Beloppen gäller över hela landet och kommunerna kan själva inte besluta om egna riksnormer för denna del av det ekonomiska biståndet. Riksnormen grundar sig på Konsumentverkets beräkningar och består av personliga kostnader samt gemensamma hushållskostnader. Vad ska riksnormen räcka till? Livsmedel: Beräkningen av livsmedelskostnaderna utgår från en fyraveckorsmatsedel som följer Livsmedelsverkets näringsrekommendationer. Utgångspunkten är att all mat lagas hemma. Vissa halvfabrikat ingår samt inköp av allt matbröd. Kostnader för t.ex saft, godis och chips ingår inte. Livsmedelskostnaden för ensamhushåll är något högre eftersom vissa kostnader kan bli högre än för flerpersonshushåll. Kläder och skor: Summan ska täcka det vardagliga behovet av kläder och skor under hela året. Kostnader för skoreparationer och kemtvätt ingår också. Fritid och lek: Utgiftsposten gäller kostnader för sådana aktiviteter som det är rimligt att alla får möjlighet till. Aktiviteterna gäller både inomhus och utomhus, viss motion och kultur. För äldre barn och vuxna ingår kostnader för att t.ex gå på bio, lyssna på musik, läsa böcker, dansa/gå på diskotek och besöka simhall. För yngre barn ingår leksaker, spel, pussel, böcker, biobesök m.m. Kostnader för cykel, skidutrustning för längdåkning och skridskor ingår. För yngre barn beräknas att cykel och skridskor köps begagnade. I posten ingår även barn- och ungdomsförsäkring. I beräkningarna finns inga kostnader för semester eller dyrare hobbies. Hälsa och hygien: Gäller kostnader för den personliga hygienen t.ex tvål, tandkräm, blöjor och mensskydd. Kostnaderna omfattar även hårklippning. Kostnad för preventivmedel ingår inte. Förbrukningsvaror: Här återfinns varor som behövs för städning och för vård av kläder och skor, t.ex disk-/tvättmedel, dammsugarpåsar, glödlampor och skokräm. Dagstidning, telefon, TV-licens m.m.: I denna post ingår helårsprenumeration för dagstidning, avgift för TV-licens och kvartals- och samtalsavgifter för telefon. Vissa kostnader för att skicka kort och brev ( brevpapper, kuvert, vykort och porto) ingår också.

3 Försörjningsstödets skäliga kostnader omfattar: (sid 7) boende hushållsel arbetsresor hemförsäkring medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa Socialstyrelsen har i sina nyutkomna allmänna råd Ekonomiskt bistånd (SOSFS 2003:5) gett rekommendationer hur tillämpningen bör ske när det gäller skäliga kostnader i försörjningsstödet (ovan) samt för livsföringen i övrigt. 2. Livsföring i övrigt Allmänna råd omfattar följande inom ramen för livsföring i övrigt: Hälso- och sjukvård sid 8 Tandvård sid 9 Glasögon sid 9 Hemutrustning sid 9-10 Spädbarnsutrustning sid 10 Umgängesresor sid 11 Avgifter för kommunal service, ansöknings- och förmedlingsavgifter sid 11 Flyttkostnader sid 11 Rekreation sid 11 Begravning sid 12 Skulder sid Tillägg: Socialstyrelsens riktlinjer har lokalt för Söderhamn kompletterats för följande: Advokatkostnader sid 13 Bilinnehav, egen fastighet mm sid 13 Egna företag sid 14 Skatteskulder, underhållsskulder, skuld bostadsbidrag sid 14 Hyresskulder, skuld hushållsel sid 14 Telefonabonnemang sid 15 Grundutrustning familjehem sid Grundutrustning vid flytt till eget boende sid 16 Grundutrustning kläder och skor placering familjehem och HVB sid Fickpengar för vuxna boende vid Sjövillan sid 19 Barnperspektivet och ekonomiskt bistånd har ett eget dokument.

4 B. FÖRSÖRJNINGSSTÖDETS RIKSNORM Särskilda skäl att beräkna kostnader till en högre nivå I följande situationer ska kostnaderna enligt riksnormen beräknas till en högre nivå: Om den enskilde av medicinska skäl har behov av dyrare kost; se merkostnad för livsmedel vid sju specialkoster nedan! Om den enskilde betalar avgift för skolmåltider Om den enskilde har höga livsmedelskostnader på grund av att kosten är inräknad i en avgift Om den enskilde på grund av funktionshinder eller andra skäl har svårigheter att upprätthålla kontakten med andra människor eller delta i samhällslivet och därför har extra utgifter, för t.ex telefon och tidningar eller fritidsaktiviteter, som inte täcks av annat särskilt stöd Om det är en förutsättning för att barn ska kunna delta i fritidsaktiviteter (Se även under Barnperspektivet och ekonomiskt bistånd) Om det är en förutsättning för att en förälder ska kunna ha umgänge eller kontakt med sitt barn i rimlig omfattning och därför har extra utgifter för t.ex lek och fritid samt telefon (Se även under Barnperspektivet och ekonomiskt bistånd) Om den enskilde har ett tillfälligt och visst behov av att köpa kläder och skor (Se även under avsnittet Grundutrustning kläder och skor!) Om ett spädbarn saknar nödvändig klädutrustning (Belopp: Se avsnittet Livsföring i övrigt spädbarnsutrustning!) Om den enskilde har tillfälligt höga kostnader, t.ex för livsmedel, kläder och skor, som beror på att han eller hon varit utsatt för brott (Se även under Brottsoffer och ekonomiskt bistånd). Särskilda skäl att beräkna kostnader till en lägre nivå I följande situationer ska kostnaderna enligt risknormen beräknas till en lägre nivå: Om den enskilde hamnat i en akut nödsituation och endast behöver tillfälligt ekonomiskt bistånd för att få möjlighet att reda upp den Om den enskilde har för avsikt att endast vara en kortare tid i vistelsekommunen Om den enskilde inte har vissa kostnader för poster som ingår i riksnormen eller dessa är lägre än riksnormen, t.ex under vistelse i heldygnsvård. Merkostnad för livsmedel vid specialkoster Konsumentverket gör beräkningar av vilka merkostnader som kan uppkomma för vissa specialkoster i jämförelse med den kost som normalt rekommenderas från Livsmedelsverket. Kostnaderna bygger på en fyra veckors matsedel den s k Matkorgen. Specialkoster som medför en merkostnad i förhållande till den kost som normalt rekommenderas är: Fettreducerad kost Glutenfri kost Komjölksproteinfri kost Se riktlinjer i särskilt dokument Merkostnad för specialkost

5 C. FÖRSÖRJNINGSSTÖDETS SKÄLIGA KOSTNADER Skäliga kostnader för poster utanför riksnormen Se Socialstyrelsens allmänna råd avseende: Boende - Skälig boendekostnad - Faktisk boendekostnad (hyreslägenhet, inneboende, bostadsrätt, egen fastighet, hushållsgemenskap med bostadsinnehavaren, delad bostad, andra boendeformer) - Boendekostnad vid kort- och långvarigt biståndsbehov (Se även Barnperspektivet och ekonomiskt bistånd) - Skäligt rådrum för bostadsbyte - Byte till dyrare bostad (Se även Brottsoffer och ekonomiskt bistånd) Hushållsel Arbetsresor Hemförsäkring Medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa För ledning av skälig boendekostnad finns särskild boendenorm fastställd av Socialnämnden vilken grundas på den hyresnivå som finns i Söderhamns kommun. D. LIVSFÖRING I ÖVRIGT Allmänt för handläggning: Med begreppet livsföring i övrigt avses alla de olika behov som den enskilde kan ha för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå och som inte ingår i försörjningsstödet. Enligt prop. 2000/01:80 är det inte möjligt att lämna en uttömmande uppräkning av vilka insatser eller behov som ska anses ingå. En individuell bedömning måste göras i varje enskilt fall. Den rättspraxis som har utvecklats under de över 20 år som socialtjänstlagen varit i kraft, liksom allmänna råd från Socialstyrelsen kan tjäna till ledning vid bedömningen. Kostnad som den enskilde har för det som faller under begreppet livsföring i övrigt ingår inte i norm för försörjningsstöd. För dessa ska göras en skälighetsbedömning, dvs detta ska prövas som ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt enligt 4:1 Socialtjänstlagen. Utredningen ska ge svar på: Finns ett faktiskt behov av insatsen? Är insatsen nödvändig för att den enskilde ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå? Kan den enskilde själv tillgodose detta behov eller kan det tillgodoses på något annat sätt?

6 De nya bestämmelserna om rätten till bistånd innebär ingen förändring när det gäller den enskildes ansvar att göra vad han/hon kan för att försörja sig själv. Vid en bedömning av vilken insats som kan komma ifråga i det enskilda fallet ska en sammanvägning göras av bl a insatsens lämplighet som sådan, kostnaderna för den önskade insatsen i jämförelse med andra insatser av likvärdig karaktär samt den enskildes önskemål. När det finns likvärdiga alternativ ges socialnämnden möjlighet att välja det billigaste alternativet. (prop. 2000/01:80). Observera rätten för den enskilde att överklaga ett biståndsbeslut som gått honom/henne emot! Se Handläggning och dokumentation! Hälso- och sjukvård När det gäller vård och behandling säger propositionen följande: Kostnader för psykoterapi, alternativ medicinsk behandling eller andra sjukvårdande insatser ska inte bekostas av socialtjänsten. Kommunens yttersta ansvar för de som visats i kommunen ska inte omfatta insatser som åligger annan huvudman. Den kostnad som den enskilde har i form av avgifter för läkarbesök, sjukgymnastik, psykiatrisk öppenvård, medicin och som är medicinskt nödvändig ska ligga till grund vid biståndsbedömning. Avgifter för sjukhusvård (patientavgift livsmedel + boende) ska prövas individuellt. Jämför B. Särskilda skäl att beräkna kostnader inom försörjningsstödet till en högre nivå: om den enskilde har höga livsmedelskostnader pga att kosten är inräknad i en avgift. Tandvård Observera att barn och ungdomar har gratis tandvård till och med det år de fyller 19 år. Från det år en person fyller 65 år ersätter Försäkringskassan en större del av kostnaden för undersökning, förebyggande tandvård, lagningar och övrig bastandvård än jämfört för personer mellan år. Det finns även ett högkostnadsskydd för protetisk tandvård för personer from 65 års ålder. Se Inkomstboken! Handläggningsrutin: För att utredning och bedömning av det ekonomiska biståndsbehovet ska kunna ske ska den enskilde inlämna särskilt kostnadsförslag, som ska fyllas i och undertecknas av tandläkare. Blankett för kostnadsförslag finns hos försörjningsenheten. Den av tandläkare angivna minst kostsamma tandvården ska ligga till grund för biståndsbedömningen. Se för övrigt biståndsbedömning under punkten hemutrustning! Insatsens omfattning är beroende av den enskildes möjligheter att själv tillgodose hela eller delar av tandvårdsbehovet kopplat till tidsaspekten. Om den enskildes behov av ekonomiskt bistånd bedöms vara kortvarigt och den enskilde själv kan tillgodose sitt behov av tandvård inom en rimlig tid, bör detta vägas in i bedömningen av hur omfattande biståndet till tandvård ska vara. Delegationsbeslut om bistånd till tandvård ska tidsbegränsas, dvs gäller inte längre tid än vad tandläkaren bedömer som skälig behandlingstid. Tandvårdskostnaden utbetalas till tandläkare efter inlämnande av räkning.

7 Glasögon Handläggningsrutin: För att utredning och bedömning av det ekonomiska biståndsbehovet ska kunna ske ska den enskilde inlämna särskilt kostnadsförslag, som ska fyllas i och undertecknas av optiker. Blankett för kostnadsförslag finns hos försörjningsenheten. Den av optiker angivna minst kostsamma alternativet (t.ex s.k paketpris) ska ligga till grund för biståndsbedömningen. För barn: se Barnperspektivet och ekonomiskt bistånd! Delegationsbeslut om bistånd till glasögon ska tidsbegränsas upp till 2 månader och kostnaden utbetalas via räkning till optiker. Hemutrustning Kostnad för hemutrustning ingår inte i norm för försörjningsstöd. Detta ska därför prövas som ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt enligt 4:1 Socialtjänstlagen. Vid biståndsbedömningen skall utredas om behovet av hemutrustning kan tillgodoses på annat sätt, t.ex om den enskilde inom en snar framtid med egna inkomster kan komplettera, nyanskaffa, reparera eller underhålla hemutrustningen. Har den enskilde t.ex egen inkomst som överstiger skälig levnadsnivå, ska utredas om detta tillgodoser behovet. Enligt allmänna råd är skälig levnadsnivå att ett hem skall kunna fungera. Den hemutrustning som avses ska kunna tillgodose behovet som t.ex matlagning, umgänge, sömn, förvaring, rekreation och information via radio och TV. Bistånd till hemutrustning vid bosättning kan ges om det finns särskilda skäl. Sådana skäl kan t.ex vara att bostaden är ett led i en rehabilitering, den enskilde saknar möjligheter att förbättra sin ekonomi, den enskilde kan endast på mycket lång sikt förbättra sin ekonomi eller den enskilde har varit utsatt för brott och omgående behöver flytta till annan bostad. Jfr även avsnittet Grundutrustning vid flytt till eget boende! Kostnad för hemutrustning, som accepteras vid biståndsbedömningen: Säng inkl. madrass Sänglinne (täcke, kudde, lakan, påslakan, örngott, handdukar) Matbord + 2 stolar Husgeråd (paketpris) TV Soffa Soffbord Lampor Gardiner Städutrustning Belopp under revidering! OBS: kostnaden som anges ovan är den maximala kostnad som accepteras vid biståndsbedömningen. Kan behovet tillgodoses till en lägre kostnad ska denna ingå i bedömningen.

8 Spädbarnsutrustning Kostnad som accepteras vid biståndsbedömningen: Säng med sängkläder och andra tillbehör Skötbädd med tillbehör Bärsele Barnvagn med tillbehör Utrustning för bad Belopp under revidering! OBS: Om behovet tillgodoses till en lägre kostnad ska denna ingå i bedömningen.. Avseende klädutrustning för spädbarn, se avsnittet Särskilda skäl att beräkna kostnader till en högre nivå : om ett spädbarn saknar nödvändig klädutrustning, kan posten kläder och skor inom försörjningsstödet beräknas till högre nivå särskilt för spädbarnet. Den kostnad som här kan accepteras uppgår till 500 kronor. Se även Barnperspektivet och ekonomiskt bistånd! Umgängesresor Huvudansvaret för resekostnaderna har den förälder som barnet inte bor hos (umgängesföräldern). Men boföräldern ska också betala vissa resekostnader. Hur mycket varje förälder ska betala beror på vars och ens ekonomi bl.a. Samråd kan ske med försäkringskassan. Föräldrar kan skriva särskilt avtal som reglerar umgängesresorna. Det är barnets behov som skall styra vid biståndsbedömningen! Se även Barnperspektivet och ekonomiskt bistånd. Avgifter för kommunal service, ansöknings- och förmedlingsavgifter I Söderhamns kommun finns en överenskommelse mellan socialnämnd och omvårdnadsnämnd angående äldre och ekonomiskt bistånd. En äldre person i vår kommun behöver inte söka ekonomiskt bistånd pga för hög avgift inom äldreomsorgen. Ifall en person kontaktar socialtjänsten om detta skall vederbörande hänvisas till omvårdnadsnämnden som gör ny beräkning. Ev tidigare debiterad för hög avgift kompenseras omgående. I Söderhamns kommun förekommer inte avgift för bostadsförmedling, varför detta inte blir aktuellt. Flyttkostnader Se Socialstyrelsens allmänna råd samt Barnperspektivet resp. Brottsoffer och ekonomiskt bistånd! OBS! att de allmänna råden inte innehåller flyttkostnad till annan ort för sökanderesa och/eller tillträde arbete. Här finns som alternativ det ekonomiska stöd som samhället genom arbetsförmedlingen kan bevilja, dvs flyttningsbidrag i form av pendlingsstöd, respenning och starthjälp. Se Inkomstboken!

9 Rekreation Jfr möjligheten att beräkna posten fritid och lek inom försörjningsstödet till ett högre belopp om det är en förutsättning för att ett barn ska kunna delta i fritidsaktiviteter. Se även Barnperspektivet och ekonomiskt bistånd! Rättspraxis: Dom i Länsrätten X-län mål nr , som gäller avslag till rekreation. Begravning Handläggningsrutin: Begravningskostnader täcks i första hand av tillgångarna i dödsboet. Det är därför nödvändigt att göra en noggrann ekonomisk utredning innan beslut om bistånd kan fattas. Följande framkommer av tidigare rättspraxis: Om underskott i dödsboet finns på grund av en skuld till någon av dödsbodelägarna, ska begravningskostnaden gå före denna skuld, eftersom alla skulder avskrivs i samband med dödsfall utom begravningskostnad och lån där det finns borgensman. Även i andra fall kan en ansökan om bistånd till begravningskostnad avslås, t.ex när en efterlevande make har enskild egendom som väl räcker till dessa kostnader eller när den avlidne givit bort tillgångar till dödsbodelägare eller låtit dem köpa egendom förmånligt strax före dödsfallet Tillgångarna i boet kan vara upptagna till mycket låga belopp. Exempelvis kan en fastighet som redovisas till taxeringsvärdet i bouppteckningen ha ett väsentligt högre realisationsvärde. I sådana fall kan dödsboet inte egentligen anses sakna medel till begravningen. Inte heller saknas medel om det efter den avlidne faller ut en försäkring som är avsedd att i första hand användas för begravningskostnaderna. I samband med att dödsboanmälan upprättas vid socialförvaltningen erhåller dödsboet i förekommande fall en broschyr: Till Dig som har en avliden anhörig, som saknar medel till begravningskostnader. I denna framkommer t.ex att ekonomiskt bistånd utgår till mellanskillnaden mellan skälig begravningskostnad och tillgångarna vid dödsdatum. De kostnader som tas med vid en biståndsbedömning är: kista/urna, begravningsbyråns kostnader, gravrätt, en dödsannons i en tidning, kistdekoration, begravningskaffe samt sten och inskription. De kostnader som inte tas med är: tackannons, de anhörigas handbuketter, middag, solist, framtida vård av grav samt begravning utanför Sverige. Kostnader för städning och utflyttning av den avlidnes bostad ingår inte vad som räknas som skälig levnadsnivå. Resor och sorgekläder för nära anhöriga ingår i skälig levnadsnivå, och bistånd kan bifallas om de saknar medel eller behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Socialnämnden har fastställt norm för begravningskostnad. Se denna!

10 Skulder Handläggningsrutin: Ekonomiskt bistånd till betalning av enskildas skulder ska användas mycket restriktivt! I första hand ska den enskilde, med hjälp av socialtjänsten om den enskilde önskar, i första hand använda sig av samhällets övriga möjligheter att lösa sina skulder. Skatteskulder, underhållsstödsskulder och böter är det t.ex möjligt att få avskrivna eller eftergivna. Möjligheten att lösa en skuld genom upprättande av avbetalningsplan ska undersökas, så även möjligheten att erhålla hjälp genom Skuldsaneringslagen. I tidigare allmänna råd står följande: Nämnden bör ta hänsyn till att det inte är speciellt ovanligt med skulder och att skulder som sådana i vanliga fall knappast kan betraktas som någon egentlig psykisk belastning för den enskilde. Socialnämnden bör ge akt på att det inte blir borgenären som i själva verket drar mest nytta av att gäldenären får sin skuld reglerad. Normalt bör den enskilde inte få bistånd till skulder till släktingar och vänner. Inte heller bör socialbidrag ges om skulden avser en kapitalvara som lämpligen kan återlämnas. Hyresskulder och skuld avs hushållsel ska behandlas på annat sätt än andra skulder, se avsnitten om dessa! Advokatkostnader Ekonomiskt bistånd till advokatkostnader bör som regel inte utgå. Rättshjälp beviljas enligt Rättshjälpslagen och rättshjälpsavgiften fastställs utifrån den enskildes inkomster. Endast i särskilda fall bör bistånd till rättshjälpsavgift beviljas. Se dokumentet Brottsoffer och ekonomiskt bistånd om socialnämndens ansvar att stödja och hjälpa kvinnor som är eller har varit utsatta för våld i hemmet samt andra brottsoffer. Bilinnehav, egen fastighet mm Vid bedömningen om en enskild har rätt till ekonomiskt bistånd, ska klargöras om den enskilde kan tillgodose sitt behov på annat sätt, t.ex genom egna tillgångar. Detta kan vara kontanter, bankkonton och andra tillgångar, som den enskilde förfogar över och som lätt kan realiseras, t.ex aktier och obligationer. Enligt Socialstyrelsens allmänna råd ska ålderspensionärer kunna ha sparade medel upp till ett halvt basbelopp och barn upp till 15 procent av basbeloppet utan att det påverkar rätten till ekonomiskt bistånd. Andra lätt realiserbara tillgångar, t.ex, bilar, båtar och andra motorfordon kan också påverka rätten till ekonomiskt bistånd. Om den enskilde äger en bil, båt eller annat motorfordon, som har ett betydande värde och som inbringar ett överskott vid en försäljning, ska denna inkomst reducera det ekonomiska biståndet. Innehav av bil ska inte vara ett hinder för ekonomiskt bistånd, om den enskilde måste ha bil: - i sitt arbete - för att kunna ta sig till och från sitt arbete pga otillräckliga allmänna kommunikationer - för att skjutsa barn till förskoleverksamhet - av medicinska eller sociala skäl, t.ex för att en förälder ska kunna umgås med sitt barn.

11 Om innehavet av bil accepteras kan krävas att den enskilde byter till en billigare bil, om bilens värde är högre än ett basbelopp. Om den enskilde på grund av funktionshinder har en specialanpassad bil, bör denna, oavsett värde, inte räknas som en tillgång. En villa, sommarstuga eller bostadsrätt ska betraktas som realiserbar tillgång, om en försäljning bedöms kunna ge ett intäktsöverskott som motiverar åtgärden och det finns möjlighet till annat boende. Jfr dock Boendekostnad vid kort- och långvarigt biståndsbehov respektive Skäligt rådrum för bostadsbyte i Socialstyrelsens allmänna råd! Handläggningsrutin: För alla nybesök ska kontroll göras vid Bilregistret om bilinnehav och innehav av andra motorfordon. Därefter görs stickprovskontroller. Egna företag Principen är att ekonomiskt bistånd inte ska utgå till att finansiera affärsverksamhet eller till att reglera skulder som uppkommit i sådan verksamhet. För alla nybesök ska kontroll göras vid PRV om enskild firma eller annan affärsverksamhet finns registrerad. Därefter görs stickprovskontroller. Skatteskulder, skuld underhållsstöd resp. bostadsbidrag Ekonomiskt bistånd till dessa ska inte beviljas. Om skulden gått vidare till kronofogdemyndigheten görs redan där en bedömning hur stort belopp den enskilde kan betala, dvs ett förbehållsbelopp beräknas innan införsel resp. utmätning. Detta förbehållsbelopp är högre än nivån för skälig levnadsnivå. Vid skuld bostadsbidrag och skuld underhållsstöd hänvisas den enskilde att kontakta Försäkringskassan: det finns möjlighet till avbetalning av resp. skuld eller att ansöka om anstånd med betalning och/eller att skulden helt eller delvis avskrives (efterges). Hos Skattekontoret kan den enskilde ansöka om anstånd med inbetalning av överskjutande skatt, vilket kan beviljas t.ex pga nedsatt betalningsförmåga. Skatteskulder kan även avskrivas. Hyresskulder, skuld hushållsel Se även Socialstyrelsens allmänna råd! Det finns anledning att handlägga skulder för boendet samt hushållsel på annat sätt än övriga skulder pga de allvarliga sociala konsekvenser de kan medföra för den enskilde om de inte betalas. Orsakerna till att skulden uppstått kan påverka formen för biståndet och vilka krav som knyts till biståndet. Dessutom ska skillnad göras mellan sådana boende- och elskulder som uppstått under sådan tid då den enskilde inte har haft bistånd till kostnaden, men hade fått bistånd om han/hon hade ansökt om detta och sådana skulder där sökanden egentligen haft råd att betala själv då skulden skulle betalas men av olika skäl låtit bli detta. Finns det lediga lägenheter i kommunen, dvs om boendet kan ordnas på annat sätt, är det nödvändigtvis inte hyresskulden som ska betalas. Vederbörandes behov av bostad kan då tillgodoses på annat sätt, dvs genom att han/hon flyttar. Avhysningen medför då inte att den

12 enskilde blir utan bostad och ansökan om bistånd kan avslås, förutsatt att rätt till bistånd av andra skäl inte föreligger. Hänsyn måste tas i individuella fall t.ex ur ett barnperspektiv - om en barnfamilj genom att flytta skulle tvingas bryta upp från barnomsorg, skola och socialt nätverk, - eller i de fall som räknas upp i Socialstyrelsens allmänna råd under avsnittet Boendekostnad vid kort- och långvarigt biståndsbehov. Se Barnperspektivet och ekonomiskt bistånd samt handläggningsrutin för avhysning och avstängning av hushållsel! Telefonabonnemang I avsnittet Särskilda skäl att beräkna kostnader till högre nivå finns möjlighet att posten för telefon inom riksnorm ska beräknas högre i följande fall: - Om den enskilde pga funktionshinder eller andra skäl har svårigheter att upprätthålla kontakten med andra människor eller delta i samhällslivet och därför har extra utgifter för telefon, som inte täcks av annat särskilt stöd - Om det är en förutsättning för att en förälder ska kunna ha umgänge eller kontakt med sitt barn i rimlig omfattning och därför har extra utgifter för telefon. Skälen att bifalla bistånd till telefonabonnemang som ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt kan vara desamma, om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Skäl att bifalla bistånd till kostnad för flytt av telefonabonnemang finns: - Om den enskilde varit utsatt för brott och till följd av det måste flytta - Om det finns något av övriga skäl som uppräknas i Socialstyrelsens allmänna råd under Byte till dyrare bostad. - Se Barnperspektivet resp. Brottsoffer och ekonomiskt bistånd! När särskilt garantibelopp krävs från telefonföretaget för att öppna abonnemang gäller följande: vid ev bifall ska biståndet beviljas enligt 4 kap 2 SoL. Anledning till detta är att bistånd till garantibelopp är att betrakta som ekonomisk hjälp som har lämnats i annat fall än som avses i 4 kap 1 SoL. Socialnämnden har rätt att återkräva ekonomisk hjälp som lämnats enligt 4 kap 2 SoL och i normalfallet sker en återbetalning av garantibeloppet till kunden från telefonföretaget. Grundutrustning familjehem Barn- och ungdomsenheten har identifierat vad som ska ingå i grundutrustningen för ett barn/ungdom vid placering i familjehem: - säng inklusive madrass och sänglinne - byrå - skrivbord och stol - barnvagn - barnstol - cykel

13 Barnets/ungdomens behov av grundutrustning ser väldigt olika ut i respektive familjehem. Det är därför svårt att ange kostnad för ovanstående grundutrustning. Faktisk kostnad bör accepteras, efter samråd familjehem och placerande socialsekreterare, i det fall det inte rör sig om helt oacceptabel kostnad. Se gällande delegation Vård och behandling angående beslut om ekonomiskt bistånd i samband med vård (placering/omplacering/flyttning från) för barn och ungdom i familjehem eller HVB. Grundutrustningen ägs inte av familjehemmet utan följer med barnet/ungdomen vid ev omplacering eller flytt hem/till egen lägenhet om behovet av utrustningen fortfarande då föreligger. Om behovet inte längre finns måste bedömning ske från fall till fall vad som ska hända med utrustningen. Ansvarig socialsekreterare (för placeringen) samråder då med enheten och verksamhetschef. Grundutrustning vid flytt till eget boende Nedanstående lista har i gemensam arbetsgrupp på förvaltningen, identifierats som det mest nödvändiga i en grundutrustning, dvs vad som behövs för att skälig levnadsnivå ska uppfyllas i samband med att en ungdom flyttar till eget boende i följande fall: Efter en placering SoL/LVU i familjehem eller HVB När flytt till eget boende är en form av biståndsinsats för ungdomar under 18 år + ungdomar över 18 år med förälder som fortfarande är försörjningsskyldig. Del av grundutrustning Kostnad - Säng inkl madrass Belopp under revidering! - Sänglinne: täcke, kudde, lakan påslakan, örngott, handdukar - Matbord + 2 stolar - Husgeråd (paketpris) - Soffa - Soffbord - TV - Lampor - Gardiner - Städutrustning OBS: ovanstående kostnad är den maximala kostnaden som accepteras vid biståndsbedömningen. Utredning görs alltid om behovet kan tillgodoses på annat sätt. Kan detta ske till en lägre kostnad, ska denna ingå i bedömningen. För yngre personer har Socialstyrelsen på en utbildningsdag uttryckt att en hemutrustning till en lägre kostnad kan accepteras. Skälet till detta är att det i allmänhet är så för ungdomar att det egna hemmet kompletteras efter hand som möjlighet till detta ges.

14 Bistånd till hemutrustning ska bedömas enligt 4:1 SoL som ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt. Delegat är förutom försörjningsenheten även ansvarig socialsekreterare på annan enhet som kan fatta beslut om ekonomiskt bistånd i samband med vård (placering/omplacering/flyttning från) för barn och ungdom i familjehem eller HVB. Se avsnittet Hemutrustning samt Handläggningsrutin placering SoL/LVU familjehem resp. HVB! Grundutrustning kläder/skor familjehem och HVB Allmänt om kläder och skor: I riksnormen för försörjningsstödet ingår budgetposten kläder/skor uppdelat i månadsbelopp för olika åldersgrupper barn/ungdomar samt vuxna. Se riksnormen! Enligt Socialstyrelsens allmänna råd kan försörjningsstöd utgå med ett högre belopp om det finns särskilda skäl, dvs om den enskilde har ett tillfälligt och visst behov av att köpa kläder och skor. Se Barnperspektivet resp. Brottsoffer och ekonomiskt bistånd! Bistånd till kläder och skor kan därför bedömas enligt 4:1 SoL - som förhöjt försörjningsstöd i ovan nämnda situationer (OBS: delegat är endast försörjningsenheten) och/eller - som ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt (delegat är förutom försörjningsenheten även ansvarig socialsekreterare på annan enhet som kan fatta beslut om ekonomiskt bistånd i samband med vård (placering/omplacering/flyttning från) för barn och ungdom i familjehem eller HVB. Vid biståndsbedömningen ska utredas om behovet av kläder och skor kan tillgodoses på annat sätt, t.ex barnbidrag, studiebidrag, underhållsstöd, egna tillgångar, egna andra inkomster, t.ex från feriearbete, sommarvikariat. För barn och ungdomar där förälder fortfarande är försörjningsskyldig, ska alltid utredas om barnets/ungdomens behov av kläder och skor kan tillgodoses av föräldern. För barn och ungdomar, som finns i familjehem och HVB, ska barnbidrag och förlängt barnbidrag följa barnet/ungdomen under placeringstiden efter särskild framställning om ändrad utbetalning till Försäkringskassan. Denna framställan görs av socialnämnden. Se handläggningsrutin för detta! Barnbidraget ska bl a tillgodose barnets/ungdomens behov av kläder och skor. Kostnad för kläder och skor, som accepteras vid biståndsbedömning: Jacka Belopp under revidering! Vinterjacka T-tröja Collegetröja Byxor, 1 par Underkläder för pojke Underkläder för flicka Långkalsonger

15 Strumpor, 1 par Tjockare strumpor Träningsoverall Shorts Mössa Vantar Täckbyxor Linne (sommar) Badbyxor/badshorts Baddräkt/bikini Gymnastikskor Vanliga skor/kängor Vinterskor Sommarskor Ovanstående kostnad är även riktlinje vid bedömning av skälig kostnad för högre belopp inom försörjningsstödets riksnorm! Om behovet kan tillgodoses med en lägre kostnad, ska denna ingå i biståndsbedömningen. Se för övrigt Handläggningsrutin placering SoL/LVU familjehem resp. HVB! Fickpengar för vuxna boende vid Sjövillan Boende vid Sjövillan har oftast egen inkomst och behov av fickpengar finns därmed inte. Vid kontraktsvård regleras vårdkostnad inklusive ersättningen för fickpengar av Kriminalvården, som i sitt avtal uttryckt att beloppet ska uppgå till 300:- per vecka. För boende utan egen inkomst skall fickpengar på Sjövillan vara 300:- per vecka. Detta belopp ska täcka utgifter som cigaretter, snus, telefonkostnad och övriga personliga utgifter. Det högre beloppet för de vuxna (1.200:- per månad) motiveras av att kontakten med de egna barnen ska fungera t.ex. högre telefonkostnad, kostnad i samband med resor och födelsedagsgåvor till de egna barnen.

16

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) 2010-03-23 Dnr SN/2010/0032. Birgit Kallerhult. Till socialnämnden. SOCIALNÄMNDEN Socialförvaltningen.

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) 2010-03-23 Dnr SN/2010/0032. Birgit Kallerhult. Till socialnämnden. SOCIALNÄMNDEN Socialförvaltningen. TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) 2010-03-23 Dnr SN/2010/0032 SOCIALNÄMNDEN Socialförvaltningen Birgit Kallerhult Till socialnämnden Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd till hemutrustning, spädbarnsutrustning

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Du är välkommen Till Datum.Kl Om du får förhinder ring återbud, tfn 0144-350 03 eller skicka e-post till ifo@odeshog.se Postadress Besöksadress Ödeshögs kommun Storgatan

Läs mer

Försörjningsstöd Socialbidrag

Försörjningsstöd Socialbidrag Försörjningsstöd Socialbidrag Vem har rätt till försörjningsstöd? Alla som vistas i kommunen har rätt till försörjningsstöd, om de själva inte kan försörja sig eller tillgodose sina behov på annat sätt.

Läs mer

BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn.

BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn. 1 BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn. Bakgrund Barnperspektivet och socialtjänstlagen Två av barnkonventionens huvudprinciper,

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Utgiven av: Omsorgsavdelningen Vellinge kommun Uppdaterad 2015-07-03 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

Information om försörjningsstöd

Information om försörjningsstöd Information om försörjningsstöd Antagen av socialnämnden 2008-03-19 VAD ÄR FÖRSÖRJNINGSSTÖD? Den som inte kan försörja sig genom inkomst eller på annat sätt, har rätt till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen

Läs mer

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se Information från Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD www.askersund.se Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt

Läs mer

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd Försörjningsstöd Försörjningsstöd är ett ekonomiskt bistånd som betalas ut av kommunens socialtjänst. Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig själva eller bli försörjda på annat sätt har rätt

Läs mer

Om Försörjningsstöd. Utg 1501

Om Försörjningsstöd. Utg 1501 Om Försörjningsstöd Utg 1501 Vem kan få försörjningsstöd? I socialtjänstlagen 4 Kap. 1 st följande; Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till

Läs mer

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd k Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd 2015 YDRE KOMMUN Alla personer som bor i Ydre kommun och som inte kan försörja sig och sin familj eller på något annat sätt tillgodose sin försörjning har rätt att

Läs mer

FÖRSÖRJNINGS- STÖD. och bistånd till livsföringen i övrigt. Ett urval av frågor och svar

FÖRSÖRJNINGS- STÖD. och bistånd till livsföringen i övrigt. Ett urval av frågor och svar FÖRSÖRJNINGS- STÖD och bistånd till livsföringen i övrigt Ett urval av frågor och svar Alla som bor i Strömsunds kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Den som vistas eller bor i kommunen och

Läs mer

Barnperspektivet och ekonomiskt bistånd

Barnperspektivet och ekonomiskt bistånd Socialnämnden Barnperspektivet och ekonomiskt bistånd Socialnämnden Söderhamns Kommun Reviderade 2010-04-27 Innehåll Bakgrund 3 Barnperspektivet och socialtjänstlagen Syfte Inledning 4 Ledningsnivå Handläggarnivå

Läs mer

Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd med hänsyn till brottsoffer

Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd med hänsyn till brottsoffer TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (5) 2010-04-06 Dnr SN/2010/0035 SOCIALNÄMNDEN Socialförvaltningen Birgit Kallerhult Till socialnämnden Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd med hänsyn till brottsoffer Bakgrund

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun Ekonomiskt bistånd Information från Tranås kommun Vem har rätt till ekonomiskt bistånd? Rätten till försörjningsstöd bestäms av socialtjänstlagen. Om du eller din familj har svårigheter att klara ekonomin

Läs mer

Vid all handläggning inom arbetslivsförvaltningens enhet för försörjningsstöd gäller följande föreskrifter.

Vid all handläggning inom arbetslivsförvaltningens enhet för försörjningsstöd gäller följande föreskrifter. ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN Tillämpningsanvisningar avseende försörjningsstöd år 2009 Regeringen fattar varje år beslut om ändringar i den del av socialtjänstförordningen som behandlar riksnormen. I riksnormen

Läs mer

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Artikelnummer 2006-114-25 Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill ha utförligare information, ta kontakt med socialtjänsten i din kommun eller

Läs mer

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig eller bli försörjda på annat sätt har rätt att söka försörjningsstöd. Det betalas ut av kommunens socialförvaltning.

Läs mer

Riksnormen för ekonomiskt bistånd 2006 2016

Riksnormen för ekonomiskt bistånd 2006 2016 Riksnormen för ekonomiskt bistånd 2006 2016 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd.

Läs mer

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun.

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun. Frågor och svar om ekonomiskt bistånd lättläst Artikelnummer 2006-114-4 Här kan du läsa frågor och svar om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är pengar du söker från socialtjänsten så att du klarar

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd. - i Hofors kommun

Information om ekonomiskt bistånd. - i Hofors kommun Information om ekonomiskt bistånd - i Hofors kommun Hofors kommun 2009 Rätten till bistånd I 4 kap. 1 Socialtjänstlagen (SoL) regleras den enskildes rätt till bistånd. Ekonomiskt bistånd är inkomst- och

Läs mer

De som gör så gôtt de kan, å ändå inte har en skälig levnadsnivå har rätt till bistånd om det inte går att ordna på nå t annat sätt.

De som gör så gôtt de kan, å ändå inte har en skälig levnadsnivå har rätt till bistånd om det inte går att ordna på nå t annat sätt. Ärende ur verkligheten berättade att hon helt plötsligt fick veta att hon inte längre skulle få ersättning från Fk, att hon fått låna pengar av sin pappa för att klara sig och att hon nu sökte ekonomiskt

Läs mer

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten Information om försörjningsstöd socialtjänsten Arbetsgången vid ansökan om försörjningstöd Korrekt ifylld ansökan lämnas in Utredning & Arbetsplan Beräkning: Normbelopp minus inkomster = Försörjningsstöd

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 30 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsnämnden Örebro kommun Box 34220 701 35 Örebro ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning Budget- och skuldrådgivning Jonas Persson 046 35 64 64 jonas.persson@lund.se Marie Magnusson 046 35 67 68 marie.magnusson@lund.se Dokumentation och sekretess Inte myndighetsutövning Kostnadsfritt Sekretess

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun Ekonomiskt bistånd i Lessebo kommun Rätten till bistånd Rätten till bistånd (stöd) regleras i 4 kap, 1, Socialtjänstlagen (SoL). Rättigheten förutsätter dock att man inte själv kan tillgodose sina behov

Läs mer

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm Rätt till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd Beslutet innebär alltid en bedömning. Försörjningsstödet omfattar det mest grundläggande behoven som mat, boende kostnader, kläder, sjukvårds- och läkemedelskostnader,

Läs mer

Meddelandeblad. Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen år 2015

Meddelandeblad. Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen år 2015 Meddelandeblad Mottagare: Handläggare med ansvar för avgifter inom äldre- och handikappomsorg, pensionärsoch handikapporganisationer samt förvaltningsdomstolar Nr 8/2014 December 2014 Uppgifter för beräkning

Läs mer

Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv

Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv Försörjningsstöd Om du inte själv kan försörja dig och din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstöd Försörjningsstöd (ofta kallat socialbidrag)

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomars försörjning

Ensamkommande barn och ungdomars försörjning PM 2015-11-11 Dnr 3.2-27697/2015 1(5) Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten Anette Agenmark anette.agenmark@socialstyrelsen.se Ensamkommande barn och ungdomars försörjning Detta PM är en

Läs mer

FÖRSÖRJNINGSSTÖD. Information till dig som söker försörjningsstöd

FÖRSÖRJNINGSSTÖD. Information till dig som söker försörjningsstöd FÖRSÖRJNINGSSTÖD Information till dig som söker försörjningsstöd Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan ha rätt till bistånd

Läs mer

Normer för ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

Normer för ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Normer för ekonomiskt bistånd (socialbidrag) 1985 2005 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd

Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd Syftet med utökningen av statistiken är att fortlöpande och systematiskt kunna följa hur problem och behov

Läs mer

Riktlinjer för Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) familjehem m.m.

Riktlinjer för Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) familjehem m.m. Riktlinjer för Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) familjehem m.m. 1(8) Innehåll 1 Definitioner... 3 1.1 Hem för vård eller boende (HVB)... 3 1.2 Familjehem... 3 1.3

Läs mer

Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD)

Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD) Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD) Den enskildes rätt till bistånd regleras i 4 kap. 1 SoL. I paragrafen anges att den som inte själv

Läs mer

SOSFS 2003:5 (S) Ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2003:5 (S) Ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) frfattningssam ling Allmänna råd Ekonomiskt bistånd Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Artikelnummer 2006-114-25 Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill ha utförligare information, ta kontakt med socialtjänsten i din kommun eller

Läs mer

Förslag till tillämpningsregler för egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m. (Dnr Son 2010/475)

Förslag till tillämpningsregler för egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m. (Dnr Son 2010/475) Förslag till tillämpningsregler för egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m. (Dnr Son 2010/475) Fastställd av socialnämnden 2011-xx-xx, xx, justerat. 2011-07-01 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

SOSFS 2009:23 (S) Kungörelse. Ändring i allmänna råden (SOSFS 2003:5) om ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:23 (S) Kungörelse. Ändring i allmänna råden (SOSFS 2003:5) om ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Kungörelse Ändring i allmänna råden (SOSFS 2003:5) om ekonomiskt bistånd Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter

Läs mer

Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt 2015

Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt 2015 Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt 2015 RIKSNORM PERSONLIGA KOSTNADER MÅNADSBELOPP Tillägg för lunch när alla mål äts hemma (förskolebarn) Månad Vecka Dag Månad Vecka Dag

Läs mer

FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH LIVSFÖRING I ÖVRIGT RIKTLINJER FÖR EKONOMIENHETEN

FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH LIVSFÖRING I ÖVRIGT RIKTLINJER FÖR EKONOMIENHETEN FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH LIVSFÖRING I ÖVRIGT RIKTLINJER FÖR EKONOMIENHETEN Av Socialtjänstlagen kap 4, 1 framgår: Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har

Läs mer

Lättläst. Försörjningsstöd. Socialbidrag

Lättläst. Försörjningsstöd. Socialbidrag Lättläst Försörjningsstöd Socialbidrag Vad är försörjningsstöd? Försörjningsstöd är pengar som kommunen kan ge till människor som inte själva kan betala sina räkningar eller köpa mat och kläder och annat

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (10) meddelad i Stockholm den 11 maj 2017 KLAGANDE AA Ombud: BB Synskadades Riksförbund Sandsborgsvägen 52 122 88 Enskede MOTPART Socialnämnden i Södertälje kommun 151

Läs mer

REVIDERADE RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD I TRELLEBORGS KOMMUN

REVIDERADE RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD I TRELLEBORGS KOMMUN REVIDERADE RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD I TRELLEBORGS KOMMUN Komplement till Socialstyrelsens riktlinjer och JP socialnet Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Arbetsmarknadsnämnden Postadress:

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd BILD Ekonomiskt bistånd Socialnämnden Besöksadress: Lantmannagatan 3 Öppettider reception: måndag-torsdag 10-16, fredag 10-15. Lunchstängt 12-13 Telefon 0430-150 00 Telefontid:

Läs mer

SOSFS 2013:1 (S) Allmänna råd. Ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2013:1 (S) Allmänna råd. Ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Allmänna råd Ekonomiskt bistånd Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter är bindande

Läs mer

Vad kostar det? Avgifter för äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning och hemsjukvård 2017 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vad kostar det? Avgifter för äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning och hemsjukvård 2017 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad kostar det? Avgifter för äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning och hemsjukvård 2017 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET I den här broschyren kan du läsa om vad olika vård- och omsorgsinsatser

Läs mer

Välfärdssystemets yttersta skyddsnät. Ska ge hjälp när de generella systemen är otillräckliga eller när ersättning inte kan beviljas.

Välfärdssystemets yttersta skyddsnät. Ska ge hjälp när de generella systemen är otillräckliga eller när ersättning inte kan beviljas. Välfärdssystemets yttersta skyddsnät. Ska ge hjälp när de generella systemen är otillräckliga eller när ersättning inte kan beviljas. Biståndets uppgift är att träda in tillfälligtvis eller vid korta perioder

Läs mer

Förslag till riktlinjer för egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m.

Förslag till riktlinjer för egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m. 2013-01-08 1 (9) Förslag till riktlinjer för egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m. Innehåll Definitioner 2 Hem för vård eller boende (HVB) 2 Familjehem 2 Stöd-/omvårdnadsboende,

Läs mer

Att registrera försörjningshinder, arbetsmarknadsinsatser och avslutsorsaker

Att registrera försörjningshinder, arbetsmarknadsinsatser och avslutsorsaker Att registrera försörjningshinder, arbetsmarknadsinsatser och avslutsorsaker Ny nationell statistik om ekonomiskt bistånd från 2017 Anette Agenmark Utgångspunkter för föredraget Vanliga frågor och missuppfattningar

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd BILD Ekonomiskt bistånd Socialnämnden Laholms kommun Besöksadress: Lantmannagatan 3 Öppettider reception: måndag-onsdag 10-16, torsdag 10-17 och fredag 10-15. Lunchstängt

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd år 2016. Antagna av kommunstyrelsen 2015-12-14, 409

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd år 2016. Antagna av kommunstyrelsen 2015-12-14, 409 Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd år 2016 Antagna av kommunstyrelsen 2015-12-14, 409 REGISTER RIKTLINJER FÖR FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND 3 FÖRSÖRJNINGSSTÖD 15 Allmänna

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

Bra att veta om ekonomiskt bistånd

Bra att veta om ekonomiskt bistånd Bra att veta om ekonomiskt bistånd Vad är ekonomiskt bistånd? Ekonomiskt bistånd är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät för den som har tillfälliga ekonomiska problem. Du har i första hand eget

Läs mer

Ekonomiskt bistånd Riktlinjer

Ekonomiskt bistånd Riktlinjer Ekonomiskt bistånd Riktlinjer Antagna av Kommunfullmäktige 163, 2014-08-27 E K O N O M I S K T B I S T Å N D Riktlinjer Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2004:1 Riktlinjer för egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m. Kommunfullmäktiges beslut den 19 januari

Läs mer

Att söka försörjningsstöd

Att söka försörjningsstöd Att söka försörjningsstöd Hos kommunen kan du ansöka om försörjningsstöd om du inte klarar din egen försörjning. Du får samtidigt stöd och vägledning så att du så fort som möjligt kan klara din ekonomi

Läs mer

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Allmänt Riktlinjer för avgifter i vård och omsorg Melleruds kommun fr.o.m. Avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende regleras i 8 kap socialtjänstlagen

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för beräkning av avgift för hjälp i hemmet och hemsjukvård

Tillämpningsföreskrifter för beräkning av avgift för hjälp i hemmet och hemsjukvård Tjänsteskrivelse 1 (5) 2013-11-14 SN 2013.0209 Handläggare: Lisa Kihl Socialnämnden Tillämpningsföreskrifter för beräkning av avgift för hjälp i hemmet och hemsjukvård Sammanfattning Socialnämnden ska

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för

Läs mer

Information om försörjningsstöd 2015

Information om försörjningsstöd 2015 Västerviks kommun Enheten för arbete och kompetens Nygatan 12 593 80 Västervik Tfn 0490-25 54 00 vasterviks.kommun@vastervik.se Information om försörjningsstöd 2015 Rätt till försörjningsstöd Alla som

Läs mer

AVGIFTER FÖR STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE 2011

AVGIFTER FÖR STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE 2011 AVGIFTER FÖR STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE 2011 Gäller insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Innehåll Kommunens ansvarsområde...5

Läs mer

Barns tillgång till IT

Barns tillgång till IT SOCIALFÖRVALTNINGEN AVD. FÖR STADSÖVERGR IPANDE SOCIALA FRÅGO R TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 3.2-0144/2012 SID 1 (6) 2012-03-27 Handläggare: Malin Eriksson Telefon: 08-508 25 402 Till Socialnämnden Förvaltningens

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen. Gäller från och med 1 januari 2017

Avgifter inom socialförvaltningen. Gäller från och med 1 januari 2017 Avgifter inom socialförvaltningen Gäller från och med 1 januari 2017 Maxtaxa i socialförvaltningen Den högsta sammanlagda avgift som Haninge kommun kan ta ut för vård, service och larm är 2 013 kronor

Läs mer

Riktlinje för taxor och avgifter inom äldreomsorgen

Riktlinje för taxor och avgifter inom äldreomsorgen DATUM UTSKRIFT 2015-01-13 SIDA 1/7 KAPITEL MYNDIGHETSUTÖVNING AVSNITT TAXOR OCH AVGIFTER GILTIGT INOM SOCIALTJÄNSTEN, VALLENTUNA KOMMUN GODKÄNT DATUM DOKUMENTANSVARIG MONIKA FERNLUND GODKÄNT AV SOCIALNÄMNDEN

Läs mer

Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) familjehem m.m.

Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) familjehem m.m. Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) familjehem m.m. Riktlinjer Antagna av KF 2004-01-19 Uppdaterade 2012-12-17 stockholm.se Handläggning av egenavgifter för vuxna

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Tillhör kfs 50:2 Rev 2002-12-11 1(9)

EKERÖ KOMMUN Tillhör kfs 50:2 Rev 2002-12-11 1(9) Rev 2002-12-11 1(9) Kommentarer till HEMTJÄNSTTAXA Taxan är insats- och inkomstrelaterad samt innehåller "golv" och "tak" i form av lägsta och högsta avgifter. Taxan innehåller bl a bestämmelser för inkomstberäkning

Läs mer

Riktlinjer ekonomiskt bistånd enligt SoL kapitel 4

Riktlinjer ekonomiskt bistånd enligt SoL kapitel 4 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2014-08-25 Riktlinjer ekonomiskt bistånd enligt SoL kapitel 4 Detta dokument ersätter riktlinjer antagna av kommunstyrelsen 2013-11-04, 147. Grunder för bedömning av rätt till

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN.

Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Inledning Kommunfullmäktige har i juni 2012 beslutat om ny taxa och tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Socialbidrag till omfattande tandvård. En undersökning i Motala kommun och Södra distriktet i Norrköpings kommun

Socialbidrag till omfattande tandvård. En undersökning i Motala kommun och Södra distriktet i Norrköpings kommun 1999 Socialbidrag till omfattande tandvård En undersökning i Motala kommun och Södra distriktet i Norrköpings kommun 2 1999-05-21 502-5420-1999 FÖRORD I denna rapport presenteras en undersökning av avslagsbeslut

Läs mer

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg 1(6) Vård, och IFO Antagen av Kommunstyrelsen 2014.356 730 171/14 Riktlinjer Avgifter inom vård och 2 Innehåll Riktlinjer Avgifter inom vård och... 1 Inledning... 3 Grunderna vid beslut om avgift... 3

Läs mer

2016-03-04 Lisa Eng RIKTLINJER HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT

2016-03-04 Lisa Eng RIKTLINJER HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT 2016-03-04 Lisa Eng RIKTLINJER HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT 1 Innehåll 1. Riktlinjernas syfte och tillämpning...5 1.1 Barnperspektiv vid handläggning

Läs mer

Riktlinje för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinje för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr Omsorgsnämnden 2008-12-18 Kommunfullmäktige 2009-02-23 UllaBritt Söderström 2008-12-08 AO 2008/00155 008 1 (7) Riktlinje

Läs mer

Gullspångs kommun. Äldreomsorgsavgifter

Gullspångs kommun. Äldreomsorgsavgifter Gullspångs kommun Äldreomsorgsavgifter 2012 Kommunfullmäktige har 2011-12-12 152 fattat beslut om följande avgifter inom äldreomsorgen Hemvård Förbehållsbelopp Förbehållsbeloppet består av hyra, minimibelopp

Läs mer

Information om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd

Information om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd Information om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd www.norrtalje.se SOCIALKONTORET 2 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan ha rätt till bistånd av

Läs mer

Information om försörjningsstöd

Information om försörjningsstöd Information om försörjningsstöd Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för

Läs mer

Beslut med anledning av motion om att dator och internetkoppling bör ingå i normen för försörjningsstöd i barnfamiljer med långvarigt ekonomiskt stöd

Beslut med anledning av motion om att dator och internetkoppling bör ingå i normen för försörjningsstöd i barnfamiljer med långvarigt ekonomiskt stöd PROTOKOLL 2013-06-12 1(1) Ks Dnr 2012/621 009 Beslut med anledning av motion om att dator och internetkoppling bör ingå i normen för försörjningsstöd i barnfamiljer med långvarigt ekonomiskt stöd Sammanfattning

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN 2010 Inledning Omsorgsavgift är ett samlingsbegrepp för avgift som betalas för hjälp i hemmet omvårdnad trygghetslarm matdistribution

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) K. 11 RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND I LOMMA KOMMUN Socialtjänstens mål Rätten till ekonomiskt bistånd regleras i socialtjänstlagen (2001:453). I portalparagrafen 1 kap 1 kan

Läs mer

Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i ordinärt boende eller servicehus

Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i ordinärt boende eller servicehus Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i ordinärt boende eller servicehus 2 Denna broschyr är uppdaterad 29 december 2014. Du kan

Läs mer

Rekommenderade riktlinjer

Rekommenderade riktlinjer Socialtjänsten Rekommenderade riktlinjer för biståndsbedömningar individ- och familjeomsorgen (antagna av SON 1 februari 2010, 6) sociala kontrakt (antagna av SON 27 augusti 2012, 118) Dnr SON 2009092

Läs mer

Kronofogdemyndighetens allmänna råd

Kronofogdemyndighetens allmänna råd Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2015 1 ; beslutade den 1 december 2014 i anslutning

Läs mer

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL)

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL) Avgifter inom Vård & Omsorg Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun (SoL och HSL) 2007 Riksdagen beslutade i november 2001 om nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

Information till föräldrar som själva vill komma överens om underhållsbidrag till barn

Information till föräldrar som själva vill komma överens om underhållsbidrag till barn Information till föräldrar som själva vill komma överens om underhållsbidrag till barn Uppdaterad 2006-11-14 Här finns en övergripande information om vad som gäller vid beräkning av underhållsbidrag till

Läs mer

Studenters rätt till socialbidrag

Studenters rätt till socialbidrag Linköpings universitet Ekonomiska institutionen Statsvetenskap 1 2005-04-26 Studenters rätt till socialbidrag Paulina Bumbul Jonas Gummesson Rebecka Johansson Henrik Skagervik Innehållsförteckning SYFTE...

Läs mer

Avgifter. inom hemtjänst och särskilt boende 2016

Avgifter. inom hemtjänst och särskilt boende 2016 Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende 2016 1 Inledning Den här broschyren vänder sig till dig som bor hemma eller på ett särskilt boende i Falkenbergs kommun och behöver hjälp och stöd för att klara

Läs mer

Rutin kring ekonomi för ensamkommande barn och ungdomar placerade av socialtjänsten i Göteborgs Stad

Rutin kring ekonomi för ensamkommande barn och ungdomar placerade av socialtjänsten i Göteborgs Stad 2013-11-20 Rutin kring ekonomi för ensamkommande barn och ungdomar placerade av socialtjänsten i Göteborgs Stad Följande rutin syftar till att öka likabehandlingen och rättssäkerheten kring ensamkommande

Läs mer

Avgifter. Vård och Omsorg

Avgifter. Vård och Omsorg Stenungsunds kommun Avgifter för Vård och Omsorg År 2015 Innehållsförteckning OLIKA TYPER AV AVGIFTER... 3 AVGIFTSUNDERLAG... 4 FÖRBEHÅLLSBELOPP... 5 HÖGSTA AVGIFT FÖR OMSORG, MAXTAXA... 6 VAD INGÅR I

Läs mer

EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer och vägledning för handläggning och dokumentation. Antagna av Socialnämnden 2016-02-09, 7

EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer och vägledning för handläggning och dokumentation. Antagna av Socialnämnden 2016-02-09, 7 EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer och vägledning för handläggning och dokumentation Antagna av Socialnämnden 2016-02-09, 7 Götene Kommun Socialtjänsten IFO 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.INLEDNING... 5 1.1 Syfte...

Läs mer

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Information kring avgifter och beräkningar enligt maxtaxan Gäller fr o m 2015-03-01-2016-02-29 Maxtaxa gällande avgifter för vård och omsorg och avgifter för

Läs mer

Svedala Kommuns 3:08 Författningssamling 1(11)

Svedala Kommuns 3:08 Författningssamling 1(11) Författningssamling 1(11) Riktlinjer för socialbidrag i Svedala kommun antagen av kommunfullmäktige 2000-09-13, 95, 2001-04-10, 33 1 ALLMÄNT Gäller från 2000-10-01 1.1 Mål och inriktning/lagstiftning Socialtjänstlagens

Läs mer

Svedala Kommuns 1:43 Författningssamling 1(15)

Svedala Kommuns 1:43 Författningssamling 1(15) Författningssamling 1(15) Kommunala riktlinjer för ekonomiskt bistånd antagen av kommunfullmäktige 2015-03-11, 40 1. Inledning/syfte med riktlinjerna Detta dokument innehåller anvisningar för arbetet med

Läs mer

Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar

Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar Antagen av humanistiska nämnden 2014 Antagen av: Humanistiska nämnden 2014-09-16, 108 Dokumentägare: Avdelningschef Social utredning Ersätter dokument:

Läs mer

Vad kan ingå i kostnader för barn?

Vad kan ingå i kostnader för barn? Vad kan ingå i kostnader för barn? Detta kapitel baseras på en sammanställning av Konsumentverkets beräkningar av kostnader för barn i olika åldrar samt på Konsumentverkets beräkningar av referensvärden

Läs mer

Minimibeloppet för 2014 är för ensamstående 5012 kr och för makar/sammanboende 4235 kr/person Detta skall täcka normalkostnader för följande poster:

Minimibeloppet för 2014 är för ensamstående 5012 kr och för makar/sammanboende 4235 kr/person Detta skall täcka normalkostnader för följande poster: Borgholms kommuns taxor 2014 SOCIALNÄMNDEN Avgifter för vård och omsorg Inkomstbegrepp Avgiftsunderlaget beräknas utifrån de aktuella förvärvs- och kapitalinkomster som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftningen.

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDRADEOMSORGEN. Förenklad version

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDRADEOMSORGEN. Förenklad version TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDRADEOMSORGEN Förenklad version 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid SOCIALTJÄNSTLAGEN 3 DEN ENSKILDES AVGIFT 3 FÖRBEHÅLLSBELOPPET 3 MINIMIBELOPPET 3 HYRA OCH BOENDEAVGIFT

Läs mer

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 Tillämpningsanvisningar 20131203 11 Fastställd av omsorgsnämnden 20131218 Gäller 1 april 2014 t.o.m 31 mars 2015 Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 2 2 Tillämpningsanvisningar för

Läs mer

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Stöd och omvårdnad Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Innehållsförteckning Information om avgifter 3 Olika tjänster och vad de kostar 4 Så räknas avgiften

Läs mer

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2012-03-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2012-03-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2012-03-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN Avgifterna gäller fr.o.m. 1 januari 2012 Inledning I denna broschyr får Du information om kommunens avgifter

Läs mer

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Stöd och omvårdnad Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 januari 2015 2 Information om avgifter Från och med 1 januari 2015 till och med 31 december 2015 Du som har svårt

Läs mer