10.12 Allmänt om handläggningen av ärenden som rör barn i besöks- och bosättningsprocessen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "10.12 Allmänt om handläggningen av ärenden som rör barn i besöks- och bosättningsprocessen"

Transkript

1 Migrationsverket Utlänningshandboken Kap Barn Allmänt Skapat Uppdaterat Allmänt om handläggningen av ärenden som rör barn i besöks- och bosättningsprocessen OBSERVERA att avsnittet ännu inte har reviderats inför lagändringen den 30 april Innehållsförteckning Allmänt Ingivande av ansökan Utredning med barn som söker uppehållstillstånd på anknytning till förälder Utredning med barn som söker uppehållstillstånd på anknytning till annan än förälder Utredning genom sociala myndigheter Allmänt Ärenden som rör barn ska prioriteras utifrån såväl tidsmässiga som andra kvalitetsaspekter. Handläggningen av dessa ärenden kräver särskild kompetens och omsorg. I barnkonventionens första artikel definieras begreppet barn på detta sätt: I denna konvention avses med barn varje människa under 18 år, om inte barnet blir myndigt tidigare enligt den lag som gäller för barnet. Det vanligaste är att myndighetsåldern är just 18 år, även om det förekommer myndighetsåldrar upp till 21 år i en del länder. Att myndighetsåldern understiger 18 år är sällsynt. Normalt krävas att en person ska vara myndig för att kunna företa rättshandlingar som t.ex. att lämna in ansökningar till myndigheter och företräda sig själv i ärenden hos myndigheter. I frågan om vilken rättshandlingsförmåga en person har tillämpas lagstiftningen som gäller i det land där personen är bosatt. Ärenden om uppehållstillstånd m.m. hänför sig till ens personliga, till skillnad från ekonomiska, angelägenheter. För att kunna ansöka om uppehållstillstånd måste man alltså kunna företräda sig själv i personliga angelägenheter enligt den lag som gäller där man är bosatt. Vanligen är det den/de som har vårdnaden om barnet, normalt föräldrarna, som är barnets företrädare när det gäller personliga angelägenheter. Av 1 kap. 11 UtlL framgår att vid bedömning av frågor om tillstånd enligt denna lag skall det, om det inte är olämpligt, klarläggas vad barn som berörs av ett beslut i ärendet har att anföra och det skall tas hänsyn till det anförda som barnets ålder och mognad motiverar. Paragrafen innebär att barn i regel skall höras i samband med utredning vid ansökan om uppehållstillstånd. Den har utformats med utgångspunkt i bestämmelsen i artikel 12 i barnkonventionen. Den artikel innebär att barn som är i stånd att bilda egna åsikter skall ha rätt att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör

2 2 (5) barnet, varvid barnets egna åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. Det överlämnas enligt konventionen till staten att avgöra om barnet skall höras direkt eller genom företrädare eller ett lämpligt organ och det skall ske på ett sätt som är förenligt med den nationella lagstiftningens procedurregler. I paragrafen har tillagts att barnet inte skall höras om det är olämpligt. Så kan vara fallet exempelvis om det rör sig om ett litet barn eller om barnets psykiska hälsa talar emot att barnet hörs. Hur omfattande intervjun ska vara ska ställas i relation till barnets mognadsgrad och vad ansökan avser. Det ankommer på utredaren att i varje enskilt fall göra den bedömningen. Av olika orsaker kan avsteg från dessa rutiner behöva göras i ett ärende. Skälen för detta ska då anges i utredningen. Ingivande av ansökan Social utredning: - Vi utreder vem barnet är och varför det har kommit till enheten. Vi utreder också om det har någon vuxen i sällskap och i vilket förhållande den vuxne och barnet i så fall står till varandra. - Vi uppmärksammar om barnet saknar vårdnadshavare här. - Vi registrerar ett avvisningsärende. Om barnet saknar någon som företräder det registreras enbart en ofullständig ansökan om uppehållstillstånd. - Eventuella handlingar såsom pass, identitetskort och resehandlingar säkerställs. - Om barnet saknar vårdnadshavare anmäler vi enligt socialtjänstlagen 71 till socialtjänsten att vi har uppmärksammat ett utländskt barn utan medföljande vårdnadshavare som eventuellt kan fara illa och som därför behöver få sitt behov av rättsligt skydd och omvårdnad tillgodosett. - Vi avvaktar de social myndigheternas besked om vads vi ska göra med barnet. Tillståndsutredning: - Vi tar emot ansökan när barnet är företrätt av en god man eller vårdnadshavare. - Vi förordnar ett offentligt biträde i ärendet om det finns behov av det.

3 3 (5) I första hand skall alltså barnets grundläggande behov tillgodoses. Först därefter är det aktuellt att handlägga eventuella ansökningar om bland annat uppehållstillstånd och pass. Utredning med barn som söker uppehållstillstånd på anknytning till förälder I ärenden som rör barn som vill förenas med en förälder som är bosatt i Sverige (ansökan skall normalt inges vid svensk utlandsmyndighet) är det först om främst det åberopade släktskapet som ska kartläggas samt om barnet varit hemmavarande barn till den härvarande föräldern. Det kan också vara av vikt att veta om barnet är gift. Exempel på frågor: - Var och med vem har du växt upp? - Vem bor du tillsammans med nu och var finns den resterande familjen? - Vem är vårdnadshavare? - Hur ser din/familjens situation ut i hemlandet (huset, omgivningen)? - Vilken/vilka skola/or har du gått i? - Kamrater och fritidsaktiviteter? - Har du flickvän/pojkvän (beroende av ålder)? - Är du gift, har du barn (beroende av ålder)? - Hälsotillstånd. - När lämnade den härvarande föräldern hemlandet och varför? - Vad känner man till om den härvarande förälderns situation i Sverige? - Har man upprätthållit kontakt med den härvarande föräldern och i sådana fall hur? - Har den härvarande föräldern besökt barnet eller har barnet besökt föräldern? - Har den härvarande föräldern bidragit till barnets försörjning? - Vad har barnet för förhoppningar om framtiden? Barnet skall också ges möjlighet att säga vad han eller hon känner och tycker inför att flytta till ett annat land och till den andra föräldern. Utredning med barn som söker uppehållstillstånd på anknytning till annan än förälder Om avsikten är att flytta till annan än förälder får frågorna anpassas därefter. Det är framförallt viktigt att klarlägga vem som är barnets vårdnadshavare eller ställföreträdare i hemlandet och varför barnet inte längre kan/vill vara bosatt hos denne. Exempel på frågor:

4 4 (5) - Hur många är familjemedlemmarna? - Var finns övriga medlemmar? - Var kommer du från (hemstad/hemby)? - Berätta om hur ert hus såg ut (hus/lägenhet, storlek, trädgård etc.). - Vilka ingick i hushållet (närmaste familjen, andra släktingar etc.)? - Vad gjorde du (barnomsorg, skola etc.)? - Har du några anhöriga/familjemedlemmar kvar i hemlandet? Om ja, vilka? - Vem är vårdnadshavare? - När kom du till Sverige? Hur reste du hit? - Var bor du? - Var det planerat var du skulle bo innan ankomsten till Sverige? - Har du några anhöriga i Sverige? - Hälsotillstånd. - Vad tänker du inför framtiden? Utredningen kan kompletteras med uppgifter från barnets eventuella släktingar i Sverige och/eller de personer som medföljt barnet på resan till Sverige. Utredning genom sociala myndigheter Anmälan till socialtjänsten när barn far illa se avsnitt 33.8, Barn i mottagningssystemet. Samma rutiner gäller även i tillståndsärenden. Vår skyldighet att se till barnets bästa gäller alla ärendetyper. Det kan då ofta vara nödvändigt att inhämta socialnämndens synpunkter innan vi beviljar ett barn UT i Sverige på grund av anknytning till förälder, annan vårdnadshavare, annan anhörig eller då ett barn är medföljande vid en s.k. snabb anknytning. Enligt 6 och 7 förvaltningslagen har sociala myndigheter att bistå oss med ett yttrande då det behövs för vår ärendehandläggning. I vissa fall krävs att det finns ett medgivande från socialnämnden för att ett barn ska få tas emot i hemmet. Av 6 kap. 6 socialtjänstlagen (SoL) framgår att ett barn inte får tas emot för stadigvarande vård och fostran i ett enskilt hem som inte tillhör föräldrarna eller någon annan som har vårdnaden om honom eller henne utan socialnämndens medgivande. Det är emellertid socialtjänsten i vårdnadshavarens hemkommun som har att utreda det tilltänkta hemmets lämplighet och lämna medgivande. Det innebär att om barnet inte vistas i det tilltänkta hemmet kan inte socialtjänsten utreda och besluta i frågan om medgivande. För barn som vistas i Sverige under tiden deras ansökan prövas kan socialtjänsten utreda hemmets lämplighet genom att Migrationsverket anmäler till socialtjänsten enligt 14 kap. 1 SoL att barnet vistas i det aktuella hemmet och kan vara i behov av socialnämndens skydd och omsorg. Socialtjänsten kan då göra en utredning enligt 11 kap. 1 Sol och besluta om bistånd enligt 4 kap. 1 SoL och placering för vård enligt 6 kap 6 SoL. Detta är följden av en

5 5 (5) ändring i socialtjänstlagen som trädde i kraft den 1 juli Förändringen syftar till att förtydliga vårdnadshavarens ansvar för barnets vård och fostran, jmf. prop. 2002/03:53 Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m. m. sid. 90 f. Den som ska ta barnet till Sverige kan således inte begära medgivande på förhand såvida det inte avser adoption, jmf. 6 kap. 12 SoL. Oavsett reglerna i SoL gäller enligt 6 och 7 förvaltningslagen att vi kan inhämta de yttranden från andra myndigheter som behövs för vår ärendehandläggning. I nu aktuella ärenden och då barnet inte redan bor hos släktingen bör vi regelmässigt inhämta socialnämndens yttrande om hemmets lämplighet innan vi fattar beslut om uppehållstillstånd. Om barnet redan finns i det aktuella hemmet ska de inge beslut om medgivande innan beslut fattas.

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

God man för ensamkommande ungdomar

God man för ensamkommande ungdomar God man för ensamkommande ungdomar Kommunens åtagande Mariestads kommun och Töreboda kommun har tecknat avtal med Migrationsverket om att tillhandahålla 12 platser för ensamkommande barn/ungdomar, som

Läs mer

Eva von Schéele. Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Kommunalrättssektionen

Eva von Schéele. Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Kommunalrättssektionen Cirkulärnr: 2001:32 Diarienr: 2001/0564 Handläggare: Sektion/Enhet: Margareta Erman Eva von Schéele Datum: 2001-03-14 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Kommunalrättssektionen

Läs mer

Avdelningen för juridik. Mottagare: Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Handikappomsorg Överförmyndaren/överförmyndarnämnden Rubrik:

Avdelningen för juridik. Mottagare: Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Handikappomsorg Överförmyndaren/överförmyndarnämnden Rubrik: UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 11:35 Diarienr: 11/4266 Handläggare: Avdelning: Eva von Schéele Datum: 2011-09-23 Avdelningen för juridik Mottagare: Individ- och familjeomsorg

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Överflyttning av vårdnaden till familjehem

Överflyttning av vårdnaden till familjehem UMEÅ UNIVERSITET Juridiska Institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete 30 h.p. Handledare: Anna Wärme Överflyttning av vårdnaden till familjehem Examensarbete HT 2007 Petra Andersin Innehållsförteckning

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 1 2 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande

Läs mer

Barnombudsmannen rapporterar br2005:06. Barnets bästa. Barnombudsmannens synpunkter på frågor om vårdnad, boende och umgänge

Barnombudsmannen rapporterar br2005:06. Barnets bästa. Barnombudsmannens synpunkter på frågor om vårdnad, boende och umgänge Barnombudsmannen rapporterar br2005:06 Barnets bästa Barnombudsmannens synpunkter på frågor om vårdnad, boende och umgänge Varje år upplever drygt 50 000 barn och unga att deras föräldrar separerar. De

Läs mer

9. KOMMUNERNAS ANSVAR

9. KOMMUNERNAS ANSVAR 9. KOMMUNERNAS ANSVAR 9.1 Målsättningen för Socialtjänstens insatser för kvinnofrid är att: Förebygga våld mot kvinnor och unga flickor. Verka för jämställdhet mellan män och kvinnor. Förebygga att unga

Läs mer

Projekt E84-275 Mottagande av ensamkommande asylsökande barn med barnet i fokus 2013-01-29

Projekt E84-275 Mottagande av ensamkommande asylsökande barn med barnet i fokus 2013-01-29 Metodhandbok Projekt E84-275 Mottagande av ensamkommande asylsökande barn med barnet i fokus 2013-01-29 Innehållsförteckning Sida Vanliga ord och begrepp 2 Lagrum 6 Förordningar 6 Föreskrifter 6 Inledning

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN

BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN Riktlinjer för handläggning och dokumentation inom individ- och familjeomsorgen Beslutade i kommunfullmäktige i Stockholm 2009-11-30 Reviderade 2010-10-27 SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:217

Regeringens proposition 2013/14:217 Regeringens proposition 2013/14:217 Enklare regler om uppehållstillstånd för vissa vårdnadshavare som sammanbor med barn i Sverige Prop. 2013/14:217 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Läs mer

ENSAMKOMMANDE BARN OCH UNGDOMAR

ENSAMKOMMANDE BARN OCH UNGDOMAR ENSAMKOMMANDE BARN OCH UNGDOMAR Riktlinjer för handläggning av ärenden gällande ensamkommande barn och ungdomar. Beslut i socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden: 2010-05-17 Antagna av kommunfullmäktige

Läs mer

Meddelandeblad. Nya vårdnadsregler. Några nyheter. Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006

Meddelandeblad. Nya vårdnadsregler. Några nyheter. Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006 Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006 Nya vårdnadsregler Från och med den 1 juli 2006 gäller nya regler rörande vårdnad, boende och umgänge. Meddelandebladet behandlar

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) Socialtjänstlag (2001:453) 5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper Barn och unga 1 Socialnämnden ska - verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, - i nära samarbete

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN

BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN 1(62) BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN Riktlinjer för handläggning och dokumentation inom individ- och familjeomsorgen Antagna av socialnämnden 2009-08-26, 78, Dnr 2009/132 1 2(62) INNEHÅLLSFÖRTECKNING I. BARNETS

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2012-09-03 Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Dessa nationella bedömningskriterier utvecklades och användes första gången i den nationella

Läs mer

FAMILJEHEMSVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM

FAMILJEHEMSVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM FAMILJEHEMSVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM Riktlinjer för handläggning och dokumentation Beslutade av kommunfullmäktige 2014-01-27 Innehållsförteckning FAMILJEVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM... 1 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING

Läs mer

Handbok för god man till ensamkommande barn

Handbok för god man till ensamkommande barn r Handbok för god man till ensamkommande barn Överförmyndarnämnden i 2011-07-15 ÖVERFÖRMYNDARKONTORET Sida 2(10) Innehållsförteckning 1 Välkommen till ett ideellt åtagande som god man till ensamkommande

Läs mer

Meddelandeblad. Handläggning av ärenden om hemtjänstinsatser av servicekaraktär. Bakgrund. Förenklad handläggning eller förenklad utredning

Meddelandeblad. Handläggning av ärenden om hemtjänstinsatser av servicekaraktär. Bakgrund. Förenklad handläggning eller förenklad utredning Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer: förtroendevalda, förvaltningschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), avdelnings-

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - LSS Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig Områdeschef, Inger Höglund Reviderad 3(20) Innehållsförteckning

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Sociala nämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2014:11 Infördes i författningssamlingen den 3 april 2014 Riktlinjer för individ- och familjeomsorgen i Heby kommun Sociala nämnden

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och

Läs mer

Om barnet behöver ny vårdnadshavare

Om barnet behöver ny vårdnadshavare Om barnet behöver ny vårdnadshavare Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Handböcker för handläggning. Det innebär att innehållet kompletterar Socialstyrelsens

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer