Socialtjänstens ansvar för ensamkommande barn frågor och svar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialtjänstens ansvar för ensamkommande barn frågor och svar"

Transkript

1 PM Dnr x.x-xxxxxxxxxx/xxxx 1(8) Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten Elisabet Svedberg Socialtjänstens ansvar för ensamkommande barn frågor och svar Följande information är ett komplement till den utförligare vägledning som Socialstyrelsen publicerade 2013 med titeln Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och ungdomar, som finns att ladda ner på denna webbsida 2.pdf. Informationen är i huvudsak strukturerad så att den följer handläggningsprocessen. Varje del inleds med en kort introduktion och därefter följer frågor och svar. Dessa kommer att fyllas på efterhand som frågor aktualiseras och där svaren kan ha allmän giltighet. Barn som kommer till Sverige utan sina vårdnadshavare omfattas av samma regelverk som gäller andra minderåriga som av olika skäl inte kan bo med sina föräldrar, det vill säga föräldrabalken, FB, socialtjänstlagen (2001:453), SoL och i vissa fall lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52), LVU. Hänvisningar görs därför till andra publikationer från Socialstyrelsen, såsom handböcker om handläggning, utredning och placering av barn och unga, där gällande regler och rekommendationer redovisas mer utförligt. Eftersom det rör sig om barn som söker asyl i Sverige blir även annan lagstiftning tillämplig såsom lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., LMA; lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn, Lgeb; lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. samt utlänningslagen (2005:716), UtlL. När det gäller olika myndigheters ansvar hänvisas till skriften Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar, som också återfinns för nedladdning på denna webbsida pdf Ankomst- respektive anvisningskommun Migrationsverket har det övergripande ansvaret för mottagande av ensamkommande barn. Det praktiska mottagandet ansvarar dock kommunen för, det vill säga boende, skolgång och barnets behov av särskilt stöd. Den kommun där barnet befinner sig när han eller hon ger sig till känna betraktas som ankomstkommun. För flertalet barn blir någon av de nio kommuner där Migrationsverket tar emot asylansökningar ankomstkommun. Denna kommun ansvarar för det tillfälliga mottagande av det ensamkommande barnet. I anslutning till att barnet ansöker om asyl avgör Migrationsverket vilken anvisningskommun som ska ha SOCIALSTYRELSEN Stockholm Telefon Fax

2 SOCIALSTYRELSEN Dnr x.x-xxxxxxxxxx/xxxx 2(8) det långsiktiga ansvaret för barnet. Om barnet har någon släkting eller annan nära anhörig i Sverige anvisar Migrationsverket oftast barnet till den kommunen. Migrationsverket fick från och med 2014 utvidgade möjligheter att anvisa asylsökande ensamkommande barn till samtliga kommuner oavsett om kommunen har en överenskommelse om mottagande eller inte. God man respektive särskilt förordnad vårdnadshavare Varje ensamkommande barn har rätt att få en god man som företräder henne eller honom i Sverige. Även barn som efter ankomsten till Sverige blir lämnade av sina vårdnadshavare, innan uppehållstillstånd har beviljats, betraktas som ensamkommande och har därför rätt till god man. Det är överförmyndaren i vistelsekommunen som, på ansökan av Migrationsverket eller socialnämnden, förordnar god man. Den gode mannens förordnande upphör utan särskilt beslut när barnet fyller 18 år. Vilka uppgifter har en god man? Den gode mannen ansvarar för barnets alla angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och rättsliga, men har inte ansvar för den dagliga omvårdnaden och tillsynen av barnet. Den gode mannen har inte heller någon försörjningsplikt gentemot barnet. När ska en särskilt förordnad vårdnadshavare utses? Om barnet beviljas uppehållstillstånd före 18 år ska socialnämnden i den kommun där barnet vistas anmäla behov av en särskilt förordnad vårdnadshavare enligt FB, om inte särskilda skäl talar emot det. När kan socialtjänsten avstå från att ansöka om särskilt förordnad vårdnadshavare? Särskilda skäl att inte väcka frågan om en särskilt förordnad vårdnadshavare kan vara att barnet inom kort fyller 18 år. En annan situation där socialtjänsten kan överväga att inte göra ansökan är då föräldrar har beviljats uppehållstillstånd för familjeåterförening och är på väg till Sverige. Efter samråd med överförmyndaren kan den gode mannens uppdrag kvarstå till dess att den unge fyller 18 år eller barnets vårdnadshavare har anlänt. Vilken kommun har ansvaret för att ansöka om särskilt förordnad vårdnadshavare i de fall barnet inte bor i anvisningskommunen? Ansvaret att väcka talan ligger på socialnämnden i den kommun där barnet vistas. Om barnet är placerat i en annan kommun än anvisningskommunen kan berörda kommuner komma överens om att anvisningskommunen i stället gör ansökan. Det kan många gånger vara lämpligare med hänsyn till denna kommuns kännedom och personliga kontakt med barnet.

3 SOCIALSTYRELSEN Dnr x.x-xxxxxxxxxx/xxxx 3(8) Barnet aktualiseras inom socialtjänsten Den myndighet som först uppmärksammar barnet, som regel polisen eller Migrationsverket, gör en anmälan till socialnämnden i den kommun där barnet befinner sig. Socialnämnden inleder utredning enligt 11 kap. 1 SoL samt tillgodoser barnets eller den unges omedelbara behov av boende i avvaktan på anvisning av kommun. Övriga insatser som kan bli aktuella påverkas av vistelsetidens längd och barnets specifika situation. Om anvisning sker till en annan kommun avslutar socialtjänsten i ankomstkommunen såväl utredning som insats. Socialtjänsten i anvisningskommunen inleder en ny utredning i samband med att man övertar ansvaret för fortsatta insatser till det ensamkommande barnet. Utredningen Grundfrågan vid utredning av ett ensamkommande barns behov är densamma som vid andra barnutredningar, det vill säga vilka insatser kan socialtjänsten behöva erbjuda för att barnet ska utvecklas väl. Metodiken behöver dock anpassas till den särskilda situationen, såsom nödvändigheten av att använda tolk och vid behov involvera den gode mannen. En väsentlig skillnad är också att utredningen i princip alltid inleds i anslutning till att en placering görs, tillfällig eller stadigvarande. Därmed blir reglerna som rör placerade barn tillämpliga parallellt, bland annat uppföljningsansvaret, vilket kan påverka omfattningen och genomförandet av utredningen. Allmän vägledning vid utredning av barn och unga finns i Socialstyrelsens publikationer Utreda barn och unga. Handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen och Barns behov i centrum Grundbok i BBIC Kan utredningen avslutas av anvisningskommunen i och med att barnet placeras? Om det finns tillräcklig information som stödjer att placeringen har förutsättningar att bli stadigvarande kan utredningen avslutas i och med placeringen. I denna situation är det dock av största vikt att socialtjänsten är noga med uppföljningen av placeringen. I den fortsatta kontakten med barnet och HVB-personal respektive familjehemsföräldrar samt skolan kan olika behov uppmärksammas. Det kan under placeringens gång bli aktuellt med kompletterande insatser från socialtjänsten, skolan eller hälso- och sjukvården. Hur omfattande behöver utredningen vara? En utredning ska inte göras mer omfattande än vad som är motiverat av omständigheterna i ärendet. När socialtjänsten i anvisningskommunen fattar beslut om att placera ett ensamkommande barn är ofta den tillgängliga informationen

4 SOCIALSTYRELSEN Dnr x.x-xxxxxxxxxx/xxxx 4(8) begränsad. Beslutsunderlaget behöver dock alltid innehålla en kort bakgrund, en beskrivning av nuläget och motiveringen till valet av insats. Om det senare blir aktuellt med en omplacering förutsätts att utredningen innehåller ytterligare information om barnets behov och önskemål samt hur det föreslagna familjehemmet respektive institutionen bedöms kunna tillgodose barnets behov. Se vidare utredning av familjehem och jourhem i det följande. Vad gäller då det ensamkommande barnet själv är förälder? Om det ensamkommande barnet själv är förälder gäller samma regler som för andra ensamkommande, till exempel när det gäller god man, utredningskrav och skolgång. Situationen ställer naturligtvis särskilda krav när det gäller boendets utformning. Barn till ensamkommande barn ska däremot inte betraktas som ensamkommande, eftersom de inte är skilda från båda sina föräldrar. Valet av hem Placeringen genomförs som regel enligt SoL, vilket förutsätter samtycke av den gode mannen och barnet, om han eller hon fyllt 15 år. Barnet placeras i ett HVB, eller i ett familjehem. I likhet med andra barn som behöver placeras ska socialtjänsten alltid överväga om barnet kan tas emot av någon anhörig eller närstående. Vad som är bäst för barnet ska dock alltid beaktas. Riksdagen väntas inom kort besluta om att införa ytterligare en placeringsform i lagen, nämligen stödboende, som innebär ett eget boende med individanpassat stöd. Det kan bli nödvändigt med en tillfällig placering i ett jourhem i avvaktan på en omplacering till familjehem eller HVB. Ett jourhem är, enligt 6 kap. 6 tredje stycket SoL, ett enskilt hem som vid upprepade tillfällen tar emot barn för tillfällig vård och fostran. Ett jourhem måste, i likhet med ett familjehem, vara utrett av en socialnämnd och placeringen får inte utan särskilda skäl pågå längre än två månader efter avslutad utredning. Kan man tillfälligt placera ett ensamkommande barn hos anhöriga som inte är utredda för uppdrag som jourhem eller familjehem? Det finns inga legala hinder att göra en tillfällig placering i ett hem som barnet känner sedan tidigare, även om hemmet inte är utrett för uppdrag som familjehem. En tillfällig placering i barnets nätverk anses inte behöva utredas på samma sätt som ett för barnet främmande hem. När det gäller ett ensamkommande barn kan det bli aktuellt med en placering hos släktingar eller andra närstående i avvaktan på att den aktuella familjen utreds som familjehem. Det rör sig i dessa fall varken om en jourhemsplacering eller en familjehemsplacering i lagens mening. Beslutet fattas med stöd av 4 kap. 1 SoL och föregås av en utredning enligt 11 kap. 1 SoL. Det måste framgå av beslutsunderlaget att den tillfälliga placeringen är i enlighet med barnets bästa. Vilka uppgifter om hemmet som, förutom registeruppgifter, behöver hämtas in, får bedömas i varje enskilt fall. Se även sid 77 i handboken Barn och unga i familjehem och HVB. 1.pdf

5 SOCIALSTYRELSEN Dnr x.x-xxxxxxxxxx/xxxx 5(8) Kan ett barn familjehemsplaceras hos släktingar som själva är asylsökande? Det finns inga formella hinder för asylsökande anhöriga att bli familjehem. Det tillfälliga asylboendet måste dock ha en fysisk utformning som gör att man kan tala om ett enskilt hem. Hemmet måste utredas med omsorg på motsvarande sätt som andra tilltänkta familjehem och i varje enskilt fall måste göras en bedömning av om förhållandena hos släktingarna är trygga och säkra samt om de tilltänkta familjehemsföräldrarna kan tillgodose barnets specifika behov. Kan ett ensamkommande barn privatplaceras hos släktingar? En privat placering bygger på en överenskommelse mellan vårdnadshavaren och det aktuella hemmet. En sådan överenskommelse förutsätter att socialnämnden lämnar medgivande enligt 6 kap. 6 SoL. Gäller det ett ensamkommande barn är det nödvändigt att socialtjänsten söker direktkontakt med föräldrarna, så långt möjligt försäkrar sig om att det är föräldrarna man talar med och får bekräftat att det finns en överenskommelse. Om det i samband med medgivandeutredningen framkommer uppgifter som visar att barnet kan vara i behov av stöd eller skydd från socialtjänsten ska en utredning enligt 11 kap. 1 SoL inledas. Barnets situation kan vara sådan att det i stället är motiverat med en familjehemsplacering. Hur ser ansvarsfördelningen ut när socialtjänsten anlitar en privat konsulentverksamhet för att få tillgång till ett jourhem eller familjehem? Vid anlitande av en konsulentverksamhet är det viktigt att klargöra de olika rollerna och hur samverkan kring barnet ska se ut. Socialtjänsten har ansvar för att hemmet är utrett av en socialtjänst och har befunnits lämpligt för uppdraget som familjehem eller jourhem. Det är också socialtjänsten som är familjehemmets/jourhemmets uppdragsgivare vad gäller barnets vård, även om ersättningen till hemmet utbetalas av konsulentverksamheten. Den särskilt utsedda socialsekreteraren ska ha fortlöpande kontakt med barnet. I den kontinuerliga uppföljningen från socialtjänstens sida ingår också att ha kontakt med familjehemsföräldrarna. Den enda skillnaden vid anlitande av en privat konsulentverksamhet jämfört med en direktplacering är att familjehemmet får extra stöd och handledning från den privata verksamheten. Se vidare handboken Barn och unga i familjehem och HVB, sid 81 ff. 1.pdf Genomförandet av vården Inför placering i familjehem eller HVB ska en vårdplan upprättas som senare kompletteras med en genomförandeplan. Det ska finnas en särskilt utsedd socialsekreterare som ansvarar för kontakten med barnet. Socialtjänsten har ett uppföljningsansvar som innefattar regelbundna samtal med barnet, det aktuella hemmet och föräldrarna/den gode mannen. Reglerna om övervägande respektive

6 SOCIALSTYRELSEN Dnr x.x-xxxxxxxxxx/xxxx 6(8) omprövning av vården gäller även vid placering av ensamkommande. Närmare information om regler och rekommendationer vid placering i jourhem, familjehem eller HVB finns i: Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2012:11) om socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem, jourhem eller HVB (bifogas i nedanstående handbok) Barn och unga i familjehem och HVB. Handbok om socialtjänstens ansvar och uppgifter Under placeringen krävs ett nära samarbete mellan barnets socialsekreterare, boendepersonalen/familjehemsföräldrarna och den gode mannen. Barnets socialsekreterare har det övergripande ansvaret för att barnet får god vård, medan familjehemsföräldrarna respektive personalen i HVB har det dagliga ansvaret för vården. Den gode mannen inträder i vårdnadshavarens ställe när det handlar om att bestämma i frågor som ligger utanför den dagliga omsorgen. Följande frågeställningar rör framförallt ansvarsfördelningen när ensamkommande är placerade i HVB, men gäller i princip även vid en familjehemsplacering. Ansvarsfördelningen underlättas om den har klargjorts i det uppdrag som socialtjänsten ger institutionen i samband med placeringen. Gemensamma möten kring genomförandeplanen är också tillfällen för arbetsfördelning tillsammans med barnet och den gode mannen. Vem fattar beslut i vardagen som rör ett ensamkommande barn i HVB - personalen eller den gode mannen? Den gode mannen beslutar i frågor av större dignitet som normalt ankommer på en vårdnadshavare. Beslut i frågor som rör den dagliga omsorgen har däremot genom placeringen överlåtits till personalen i boendet, inte minst av praktiska skäl. Det kan gälla mat, kläder, tid för sänggående, användande av mobil och dator med mera. Eftersom det rör sig om äldre barn måste stor hänsyn i dessa vardagsfrågor tas till barnets åsikter och önskemål. Vem undertecknar handlingar i situationer när det krävs en vårdnadshavares påskrift? Den gode mannen kan behöva skriva på handlingar i egenskap av juridisk ställföreträdare för barnet. En god man för ett ensamkommande barn har dock inte några ekonomiska skyldigheter mot "sitt" barn. Vems ansvar är det att följa med barnet till exempelvis Migrationsverket eller till läkaren? Som huvudprincip är det rimligt att personalen ansvarar för att följa med på diverse besök som en del i den dagliga omsorgen. Se vidare angående den gode mannens uppdrag i vägledningen Socialtjänstens arbete med ensamkommande

7 SOCIALSTYRELSEN Dnr x.x-xxxxxxxxxx/xxxx 7(8) barn och ungdomar sid Kan personalen vid ett HVB begränsa det ensamkommande barnets rörelsefrihet, användande av mobiltelefon och dylikt? Det är bara personalen vid SiS särskilda ungdomshem som i vissa situationer har möjlighet att använda skydds- och begränsningsåtgärder enligt LVU, såsom begränsning av rörelsefrihet, kommunikation med omvärlden, kroppsvisitation, avskiljning med mera. Ibland förekommer generella förbud att inneha mobiltelefoner, urinprovstagning med mera på andra HVB, vilket varken är lagligt eller etiskt försvarbart. Samtycke till olika regler får inte heller hämtas in generellt för hela vårdtiden, utan måste prövas individuellt från fall till fall i den särskilda situationen. Skydds- och begränsningsåtgärder ska inte förväxlas med ordningsregler. Vissa gemensamma umgängesregler måste finnas i ett kollektivt boende som ett HVB utgör. Så långt möjligt bör dessa umgängesregler tas fram i en dialog med de barn och unga som vistas i boendet. Vilken rätt till hälso- och sjukvård har det ensamkommande barnet? Ensamkommande barn har rätt till kostnadsfri hälso- och sjukvård och tandvård i samma omfattning och på samma villkor som andra barn som är bosatta i landstinget. Barnen ska enligt lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande med flera. erbjudas en hälsoundersökning, om det inte är uppenbart obehövligt. Vem har det formella ansvaret för eventuell medicinering till ensamkommande barn som är placerade i ett HVB? Det är den behandlande legitimerade yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården som bedömer om medicinering kan utföras som egenvård, det vill säga om de som ansvarar för den dagliga omsorgen om barnet kan se till att medicineringen utförs på ett säkert sätt. Om en hälso- och sjukvårdsåtgärd inte kan utföras utan risk för att patienten skadas kan den inte bedömas som egenvård. I stället måste vårdgivaren inom hälso- och sjukvården tillgodose patientens behov av insatserna på annat sätt. Se vidare angående egenvård i Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2009:6 Bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård pdf Se även i handboken Barn och unga i familjehem och HVB s. 103 f. 1.pdf

8 SOCIALSTYRELSEN Dnr x.x-xxxxxxxxxx/xxxx 8(8) Ensamkommande barns och ungas försörjning En utförligare information om ensamkommande barns försörjning under asylprocessen och efter beviljat uppehållstillstånd, kommer inom kort att läggas ut på denna hemsida. Kan en god man/en särskilt förordnad vårdnadshavare ansöka om ekonomiskt bistånd för barnets räkning? Barnets huvudsakliga försörjning under placeringen tillgodoses inom ramen för boendet i familjehem, jourhem eller HVB. Kommunerna får i efterhand ersättning från staten för dessa kostnader. Barn som är asylsökande kan vid behov även ansöka hos Migrationsverket om dagersättning och särskilt bidrag enligt LMA. Dagersättningen ska räcka till mat, kläder, skor, hygienartiklar, medicin, andra förbrukningsvaror och fritidsaktiviteter. Vid placering där mat ingår reduceras dagersättningen med matkostnader (maj 2015: 24 kr per dag). Den som omfattas av dessa bestämmelser i LMA har inte rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 SoL för förmåner av motsvarande karaktär. Vem ansöker hos Migrationsverket om dagersättning? För barn under 16 år är det alltid den gode mannen som ansöker om dagersättning och eventuellt särskilt bidrag. Barn som är 16 år eller äldre kan söka själva men kan också få hjälp av den gode mannen. Dagersättningen betalas ut på bankkort i ICA-banken. Bankkortet lämnas som regel ut till den gode mannen. Vilken myndighet ansvarar för boende och försörjning när den asylsökande fyller 18 år? Ett asylsökande ensamkommande barn som fyllt 18 år, och som inte har behov av fortsatt placering, erbjuds boende på en förläggning och har rätt till bostadsersättning, dagersättning och särskilt bidrag genom Migrationsverkets försorg. En asylsökande som ordnar bostad på egen hand har vidare i särskilda fall rätt till bidrag till bostadskostnad. Den som har rätt till ersättning enligt LMA har inte rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 SoL för förmåner av motsvarande karaktär. Om den unge bedöms ha behov och samtycker kan placeringen genom socialtjänsten fortgå även efter 18 år. Migrationsverket ersätter kostnader för vård av den som fyllt 18 år men inte 21 år, om vården har påbörjats före 18 ås ålder. För ungdomar som bor i HVB kan det bli aktuellt med successiv utslussning till ett stödboende eller en utslussningslägenhet.

Ensamkommande barn och ungdomars försörjning

Ensamkommande barn och ungdomars försörjning PM 2015-11-11 Dnr 3.2-27697/2015 1(5) Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten Anette Agenmark anette.agenmark@socialstyrelsen.se Ensamkommande barn och ungdomars försörjning Detta PM är en

Läs mer

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll Överförmyndarens ansvar God mans uppdrag och roll OLIKA MYNDIGHETERS ANSVAR Migrationsverket Länsstyrelserna Kommunerna Landstingen Inspektionen för vård och omsorg Socialstyrelsen Migrationsverket ansvarar

Läs mer

Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och unga en vägledning

Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och unga en vägledning Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och unga en vägledning Ensamkommande barn och ungdomar olika aktörers ansvar och uppdrag Kommunsamverkan kring ensamkommande barn och unga i Göteborgsregionen

Läs mer

för Ensamkommande barn

för Ensamkommande barn Information från Överförmyndare i Samverkan Hultsfred/Högsby/Oskarshamn/Mönsterås om God man för Ensamkommande barn Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet över kommunens gode män, förvaltare

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande och ungdomar September 2007 Varje år kommer flera hundra och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så

Läs mer

Vem gör vad i kommunen? Socialtjänsten

Vem gör vad i kommunen? Socialtjänsten Vem gör vad i kommunen? Socialtjänsten Olika myndigheters ansvar Kommunen Förhandla med kommunerna om mottagande Teckna överenskommelser Anvisa kommuner Pröva asylansökan och ersättning till kommuner Ansvar

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

Meddelandeblad. Mottagande av ensamkommande barn

Meddelandeblad. Mottagande av ensamkommande barn Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnd eller motsvarande, individoch familjeomsorg, överförmyndarnämnder, länsstyrelser, Migrationsverket Januari 2007 Mottagande av ensamkommande barn Meddelandebladet behandlar

Läs mer

Information till nya goda män för ensamkommande barn.

Information till nya goda män för ensamkommande barn. Överförmyndaren i Tingsryds kommun Box 88 362 22 TINGSRYD 0477-44 330 overformyndaren@tingsryd.se Välkommen till uppdraget som god man för ensamkommande barn För att hjälpa dig i ditt uppdrag som god man

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:776 Utkom från trycket den 7 december 2012 utfärdad den 29 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Vägledning god man för ensamkommande barn.

Vägledning god man för ensamkommande barn. Vägledning god man för ensamkommande barn. God man för ensamkommande barn Varje ensamkommande asylsökande barn har rätt att få en god man som kan företräda barnet i Sverige. Det är överförmyndaren i den

Läs mer

Riktlinjer avseende ensamkommande flyktingbarn

Riktlinjer avseende ensamkommande flyktingbarn Dnr SN11/78 Riktlinjer avseende ensamkommande flyktingbarn Dnr SN 11/78 Gäller fr o m den 1 januari 2012 Dnr SN11/78 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Verksamhetens inriktning...

Läs mer

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet.

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet. September 2012 RUTIN FÖR ATT ANSÖKA OM SÄRSKILD FÖRORDNAD VÅRDNADSHAVARE (SFV) FÖR ENSAMKOMMANDE BARN När ett barn som har kommit till Sverige utan vårdnadshavare får permanent uppehållstillstånd (PUT)

Läs mer

Överförmyndarens roll och god mans uppdrag

Överförmyndarens roll och god mans uppdrag Överförmyndarens roll och god mans uppdrag Annika Ewe Sjöberg, förvaltningsjurist Överförmyndarenheten Mölndals stad annika.ewe.sjoberg@molndal.se Pernilla Andemore, socionom Överförmyndarverksamheten

Läs mer

-----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------- Socialtjänstlag (2001:453) 6 kap. Vård i familjehem och i hem för vård eller boende Allmänna bestämmelser om vård utanför

Läs mer

Förstärkt familjehemsvård. Ansvar och roller när socialnämnden anlitar privata konsulentverksamheter

Förstärkt familjehemsvård. Ansvar och roller när socialnämnden anlitar privata konsulentverksamheter Förstärkt familjehemsvård Ansvar och roller när socialnämnden anlitar privata konsulentverksamheter Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

Vägledning och checklista God man för ensamkommande barn

Vägledning och checklista God man för ensamkommande barn 2013-10-01 Rev. Vägledning och checklista God man för ensamkommande barn Framtagen av arbetsgruppen överförmyndare och gode män i projektet Ensamkommande barn i Stockholms län. Beslutad av styrgruppen

Läs mer

Sida1. www.hassleholm.se. Välkommen. som god man för ensamkommande barn!

Sida1. www.hassleholm.se. Välkommen. som god man för ensamkommande barn! 1 Sida1 www.hassleholm.se Välkommen som god man för ensamkommande barn! 2 Välkommen Till ditt uppdrag som god man! Syftet med denna information är att ge dig, som nybliven god man en vägledning och ett

Läs mer

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn RIKTLINJE Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn Dokumentets syfte Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att ensamkommande barn som placerats i Nacka kommun får en rättssäker handläggning.

Läs mer

Gode mannens uppgifter:

Gode mannens uppgifter: 2011-05-20 Riktlinjer / Checklista God man för ensamkommande barn Framtagen av arbetsgruppen överförmyndare och gode män i projektet Ensamkommande barn i Stockholms län. Beslutad av styrgruppen i projektet.

Läs mer

God man för ensamkommande barn

God man för ensamkommande barn Överförmyndarnämnden 1 (5) 2009-03-19 God man för ensamkommande barn Genom särskild lagstiftning föreskrivs att en god man för ensamkommande barn och barn som har blivit ensamma i Sverige skall utses så

Läs mer

Ensamkommande barn och unga

Ensamkommande barn och unga 2011-05-11 SIDAN 1 Ensamkommande barn och unga Vad gör socialtjänsten? Ingrid Persson enhetschef, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, Stockholm telefon 08 508 01 360 ingrid.persson@stockholm.se Föräldrakontakt.

Läs mer

Information om uppdrag som god man för ensamkommande barn

Information om uppdrag som god man för ensamkommande barn ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN JANUARI 2015 Information om uppdrag som god man för ensamkommande barn Ett ensamkommande barn är en person under 18 år som kommer till Sverige utan sina föräldrar eller annan legal

Läs mer

Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och unga

Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och unga Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och unga Katarina Munier 2014-06-19 Barnen har rätt till En vårdnadshavare och förmyndare i förälders ställe Ett hem och trygga och tillitsfulla relationer

Läs mer

Checklista för gode män för ensamkommande barn

Checklista för gode män för ensamkommande barn Checklista för gode män för ensamkommande barn (Reservation för att checklistan inte är fullständig, 2014-07-22) Att göra omgående (innan beslut) Träffa barnet för ett första samtal (med tolk) Efter träffen:

Läs mer

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande SFS 1994:137 Källa: Rixlex Utfärdad: 1994-03-30 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:323 Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. [Fakta & Historik] Allmänna bestämmelser 1 I denna lag ges bestämmelser

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

21 förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. och 28 förordning (2010:1122) om statlig ersättning för vissa utlänningar

21 förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. och 28 förordning (2010:1122) om statlig ersättning för vissa utlänningar HFD 2016 ref. 31 En kommuns rätt till statlig ersättning för kostnader för mottagande av ensamkommande barn upphör när barnet tagits om hand av en förälder eller den rättsliga vårdnaden överförts till

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ärenden som avser familjehem och jourhem samt rekrytering och utredning av familjehem och jourhem i Strängnäs kommun

Riktlinjer för handläggning av ärenden som avser familjehem och jourhem samt rekrytering och utredning av familjehem och jourhem i Strängnäs kommun 7:1 7:2 7:3 Beslutad: Socialnämnden 2015-05-26, SN xx Gäller fr o m: 2015-06-01 Myndighet: Individ- och familjeomsorgen Diarienummer: SN/2015:216-700 Ersätter: Allmänna riktlinjer IFO dnr 3/2002-760 Ansvarig:

Läs mer

Ny lag om god man för ensamkommande barn, SFS 2005:429

Ny lag om god man för ensamkommande barn, SFS 2005:429 Cirkulärnr: 2005:58 Diarienr: 2005/1469 Handläggare: Eva von Schéele Sektion/Enhet: Juridiska enheten Datum: 2005-06-21 Mottagare: Överförmyndare/ Överförmyndarnämnder Individ- och familjeomsorg Rubrik:

Läs mer

SOSFS 2006:20 (S) Allmänna råd. Socialnämndens ansvar vid behov av ny vårdnadshavare. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2006:20 (S) Allmänna råd. Socialnämndens ansvar vid behov av ny vårdnadshavare. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2006:20 (S) Allmänna råd Socialnämndens ansvar vid behov av ny vårdnadshavare Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 2 november 2017

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 2 november 2017 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 2 november 2017 Ärende 1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Lena Bergström Socialkontoret lena.bergstrom@upplands-bro.se Datum Vår beteckning Er beteckning 2017-10-25

Läs mer

God man för ensamkommande barn

God man för ensamkommande barn Ensamkommande barn God man för ensamkommande barn Gode mannens roll God man företräder barnet i förmyndares och vårdnadshavares ställe Förmyndare OCH Vårdnadshavare Förvalta barnets egendom och företräda

Läs mer

God man för ensamkommande och ensamma barn

God man för ensamkommande och ensamma barn MED RÄTT God man AT T HJÄLPA God man för ensamkommande och ensamma barn Överförmyndarnämnden Mitt NORDANSTIGS KOMMUN God man för ensamkommande och ensamma barn Ensamkommande barn Ett ensamkommande barn

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar God mans roll under asylprocessen och Överförmyndarens roll

Ensamkommande barn och ungdomar God mans roll under asylprocessen och Överförmyndarens roll Ensamkommande barn och ungdomar God mans roll under asylprocessen och Överförmyndarens roll Pernilla Andemore, socionom Arbetsledare, överförmyndarverksamheten för Stenungsund, Orust, Lilla Edet och Tjörns

Läs mer

10.12 Allmänt om handläggningen av ärenden som rör barn i besöks- och bosättningsprocessen

10.12 Allmänt om handläggningen av ärenden som rör barn i besöks- och bosättningsprocessen Migrationsverket Utlänningshandboken Kap 10.12 Barn Allmänt Skapat 2003-12-18 Uppdaterat 2006-03-31 10.12 Allmänt om handläggningen av ärenden som rör barn i besöks- och bosättningsprocessen OBSERVERA

Läs mer

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Ljusdal

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Ljusdal TILLSYNSRAPPORT 1 (9) Sociala enheten Lars Tunegård Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Ljusdal Bakgrund Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2006 2007 genomföra tillsyn av familjehemshandläggningen

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Varje år kommer flera hundra barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så kallade

Läs mer

God man för ensamkommande barn. Linköpings kommun linkoping.se/godmanochforvaltare

God man för ensamkommande barn. Linköpings kommun linkoping.se/godmanochforvaltare God man för ensamkommande barn Linköpings kommun linkoping.se/godmanochforvaltare Ensamkommande barn Ett ensamkommande barn är en asylsökande person under 18 år som är utländsk medborgare eller statslös

Läs mer

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn TILLSYNSRAPPORT 1 (8) Sociala enheten Lars Tunegård Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn Bakgrund Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2006 2007 genomföra tillsyn av familjehemshandläggningen

Läs mer

Handbok för god man till ensamkommande barn

Handbok för god man till ensamkommande barn r Handbok för god man till ensamkommande barn Överförmyndarnämnden i 2011-07-15 ÖVERFÖRMYNDARKONTORET Sida 2(10) Innehållsförteckning 1 Välkommen till ett ideellt åtagande som god man till ensamkommande

Läs mer

Riktlinjer för särskild förordnad vårdnadshavare

Riktlinjer för särskild förordnad vårdnadshavare Riktlinjer för särskild förordnad Avseende ensamkommande flyktingbarn 2015-04-01 lena.bergstrom@upplands-bro.se 0721-788 059 www.upplands-bro.se Innehåll 1... 3 1.1 Inledning...3 1.2 Återflyttning av vårdnaden

Läs mer

Meddelandeblad. Januari 2005

Meddelandeblad. Januari 2005 Meddelandeblad Mottagare: Kommunstyrelser, socialtjänstens individ- och familjeomsorg, länsstyrelser, förvaltningsdomstolar, Utrikesdepartementet och Migrationsverket Januari 2005 Rättigheter inom socialtjänsten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 29 april 2016 KLAGANDE Migrationsverket 601 70 Norrköping MOTPART Göteborgs kommun Box 7010 402 31 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Godmanskap för ensamkommande barn

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Godmanskap för ensamkommande barn Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Godmanskap för ensamkommande barn 2 Innehållsförteckning Sid Allmänt... 2 Vem kan utses till god man......2 Uppdraget som god man... 3 När godmanskapet upphör... 4 Överförmyndarnämndens

Läs mer

Ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare som inte samtidigt är familjehemsförälder

Ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare som inte samtidigt är familjehemsförälder TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2012-04-03 Socialförvaltningen 1 (5) Åsa Linge Utredare Diarienummer 2012/SN 071 52 Socialnämnden Ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare som inte samtidigt är

Läs mer

Överförmyndarens information till dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare

Överförmyndarens information till dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare Överförmyndarens information till dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare Överförmyndarkansliet Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Särskilt förordnad vårdnadshavare och

Läs mer

INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN

INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN Varför god man? Ensamkommande barn saknar vid sin ankomst till Sverige föräldrar eller andra för dem kända vuxna företrädare som kan

Läs mer

Handbok för god man till ensamkommande barn

Handbok för god man till ensamkommande barn Handbok för god man till ensamkommande barn Information och vägledning angående uppdraget som God man för ensamkommande barn 1 Innehållsförteckning 1. Välkommen till uppdraget som god man till ensamkommande

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Samverkansrutin i Östra Östergötland Del 1 Den överenskomna processen Del 2 Flödesschema Del 3 Författningen

Läs mer

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn. 1 Inledning... 3

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn. 1 Inledning... 3 RIKTLINJE Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Särskilda förutsättningar... 3 2.1 Barns behov i centrum - BBIC... 3 2.2 Evidensbaserad praktik... 3 3 Jourhem...

Läs mer

Rutin kring socialtjänstens handläggning av ensamkommande barns och ungdomars ärenden

Rutin kring socialtjänstens handläggning av ensamkommande barns och ungdomars ärenden 2013-11-20 Rutin kring socialtjänstens handläggning av ensamkommande barns och ungdomars ärenden Följande rutin syftar till att öka likabehandlingen och rättssäkerheten kring ensamkommande barn och ungdomar

Läs mer

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) Socialtjänstlag (2001:453) 5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper Barn och unga 1 Socialnämnden ska - verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, - i nära samarbete

Läs mer

En introduktion till att vara. -God man för ensamkommande barn I RONNEBY KOMMUN

En introduktion till att vara. -God man för ensamkommande barn I RONNEBY KOMMUN 1 En introduktion till att vara -God man för ensamkommande barn I RONNEBY KOMMUN 2 Innehåll Överförmyndarnämnden... 3 Lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn... 3 Förordnandet... 3 I vårdnadshavarens

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2010 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

Nämnden anförde i remissvaren i huvudsak följande (de bilagor som omnämns har här utelämnats):

Nämnden anförde i remissvaren i huvudsak följande (de bilagor som omnämns har här utelämnats): BESLUT Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Datum 2015-03-18 Dnr Sid 1 (5) Kritik mot Socialnämnden i Säters kommun, som beslutat att omplacera 16-åriga ensamkommande barn utan att barnen hade hörts i ärendet

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument RIKTLINJER FÖR HANTERING AV ENSAMKOMMANDE ASYLSÖKANDE BARN SOM FYLLER 18 ÅR

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument RIKTLINJER FÖR HANTERING AV ENSAMKOMMANDE ASYLSÖKANDE BARN SOM FYLLER 18 ÅR Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument RIKTLINJER FÖR HANTERING AV ENSAMKOMMANDE ASYLSÖKANDE BARN SOM FYLLER 18 ÅR ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2017-11-30, 276 GÄLLER FRÅN OCH

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för administrativa rutiner när familjehem blir särskilt förordnade vårdnadshavare

Tillämpningsföreskrifter för administrativa rutiner när familjehem blir särskilt förordnade vårdnadshavare Tillämpningsföreskrifter för administrativa rutiner när familjehem blir särskilt förordnade vårdnadshavare Uppdaterade 2007-03-19 En lagändring i socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser

Läs mer

God man för ensamkommande ungdomar

God man för ensamkommande ungdomar God man för ensamkommande ungdomar Kommunens åtagande Mariestads kommun och Töreboda kommun har tecknat avtal med Migrationsverket om att tillhandahålla 12 platser för ensamkommande barn/ungdomar, som

Läs mer

God Man Marika Nilsson, jur.handläggare ÖF-nämnden KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

God Man Marika Nilsson, jur.handläggare ÖF-nämnden KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN www.ljungby.se God Man Marika Nilsson, jur.handläggare ÖF-nämnden 2015-11-17 www.ljungby.se Hur blir man god man? För att bli god man anmäler man sitt intresse till kommunens överförmyndare eller överförmyndarnämnd:

Läs mer

Snabba fakta om Asyl från Migrationsverket

Snabba fakta om Asyl från Migrationsverket Snabba fakta om Asyl från Migrationsverket Mottagandet av asylsökande Migrationsverket ska se till att de sökande som inte kan ordna sitt boende själva också har någonstans att bo. Under tiden som asylansökan

Läs mer

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren Rapport 2013 Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren rapport 2013-04-10 2(13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 4 2. Metod... 4 3. Sammanfattning...

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Frågor kring kommunens hantering av ensamkommande barn som genom beslut av annan myndighet än Göteborgs stad bedömts vara myndigt

Frågor kring kommunens hantering av ensamkommande barn som genom beslut av annan myndighet än Göteborgs stad bedömts vara myndigt 2016-10-19 Frågor kring kommunens hantering av ensamkommande barn som genom beslut av annan myndighet än Göteborgs stad bedömts vara myndigt Bakgrund Migrationsverket är beslutande myndighet i asylprocessen.

Läs mer

Att vara god man för ensamkommande barn

Att vara god man för ensamkommande barn Att vara god man för ensamkommande barn Varje ensamkommande asylsökande barn har rätt att få en god man som kan företräda det i Sverige. Det är överförmyndaren i den kommun barnet vistas i som är den myndighet

Läs mer

Socialtjänstens ansvar ensamkommande Malmköping 2014-06-02

Socialtjänstens ansvar ensamkommande Malmköping 2014-06-02 Socialtjänstens ansvar ensamkommande Malmköping 2014-06-02 Vilka lagar ska vi följa och varför? Förvaltningslagen grundläggande regler om hur ärenden inom olika myndigheter ska handläggas och hur kontakten

Läs mer

God man för ensamkommande barn

God man för ensamkommande barn God man för ensamkommande barn Att vara god man för ett ensamkommande barn innebär att du under en tid kommer vara en av de viktigaste personerna för barnet. Barnet kommer att träffa många personer med

Läs mer

God man fo r ensamkommande flyktingbarn KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man fo r ensamkommande flyktingbarn KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man fo r ensamkommande flyktingbarn KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man för

Läs mer

Riktlinje för bedömning av egenvård

Riktlinje för bedömning av egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-10-23 Riktlinje för bedömning av egenvård BAKGRUND Enligt SOSFS 2009:6 är det den behandlande yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården

Läs mer

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Uppdraget som god man för ensamkommande barn

Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn 2 Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn skiljer sig från ett vanligt godmanskap på så vis att den gode mannen

Läs mer

Särskild förordnad vårdnadshavare och förmyndare för ensamkommande barn

Särskild förordnad vårdnadshavare och förmyndare för ensamkommande barn Särskild förordnad vårdnadshavare och förmyndare för ensamkommande barn Ett informationshäfte till dig som är god man och vill bli särskild förordnad vårdnadshavare och förmyndare för ensamkommande barn

Läs mer

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-07-27 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Alla Fastställt av: Beredningsgrupp (TLK) Egenvård,

Läs mer

Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar

Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar 2013 2015 1 1. Inledning Socialstyrelsen har gett ut föreskriften Bedömning av om en hälso- och

Läs mer

Ensamkommande flyktingbarn

Ensamkommande flyktingbarn Ensamkommande flyktingbarn Ensamkommande flyktingbarn Malmö är sedan 2006 en av fyra mottagningskommuner för ensamkommande flyktingbarn i Sverige. De senaste åren har över 1400 ensamkommande flyktingbarn

Läs mer

SOSFS 2006:12 (S) Allmänna råd. Handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2006:12 (S) Allmänna råd. Handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2006:12 (S) Allmänna råd Handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter

Läs mer

Cirkulärnr: 16:2 Diarienr: 15/3035 Nyckelord:

Cirkulärnr: 16:2 Diarienr: 15/3035 Nyckelord: Cirkulärnr: 16:2 Diarienr: 15/3035 Nyckelord: Handläggare: Kostnadsansvar, stödinsatser, familjehemsplacerad, HVB-hem Ann Sofi Agnevik, Mats Söderberg Avdelning: Avdelningen för juridik och avdelningen

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2011 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 1 2 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Februari 2013 1 2 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Februari 2013 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande

Läs mer

Lagrum: 1 första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.; 8 förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

Lagrum: 1 första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.; 8 förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. HFD 2013 ref 83 Personkretsen i 1 första stycket lagen om mottagande av asylsökande m.fl. omfattar också den som håller sig undan så att ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas. Lagrum:

Läs mer

Ekonomiskt bistånd Aktuella juridiska frågor. Asylsökande och nyanlända

Ekonomiskt bistånd Aktuella juridiska frågor. Asylsökande och nyanlända Ekonomiskt bistånd Aktuella juridiska frågor Asylsökande och nyanlända Mia Hemmestad Arbetsmarknadssektionen Sveriges Kommuner och Landsting Den 30 januari 2017 Olika kategorier av medborgare Svenska medborgare

Läs mer

Checklista ensamkommande barn

Checklista ensamkommande barn Checklista ensamkommande barn Du bevakar barnets rätt mot myndigheter, förvaltar dess tillgångar och ser till att barnet får den dagliga vård och omsorg som det behöver under asylprocessen. Sammanfattningsvis

Läs mer

Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic

Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic De grundläggande bestämmelserna om myndigheternas skyldighet att registrera allmänna handlingar. Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Maj 2015 1 2 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Maj 2015 Årligen kommer ett stort antal minderåriga utan medföljande förälder

Läs mer

Information för ställföreträdare till ensamkommande barn

Information för ställföreträdare till ensamkommande barn Information för ställföreträdare till ensamkommande barn 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förtydligande av text/förkortningar i nedanstående text sid 3 God man för ensamkommande barn sid 4 Rollfördelning mellan

Läs mer

Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar Några anmärkningar kring de begrepp som används:

Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar Några anmärkningar kring de begrepp som används: STYRDOKUMENT DATUM 2015-11-09 Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar Några anmärkningar kring de begrepp som används: Barnavårdsutredning - den utredningsprocess som Socialtjänstlagen föreskriver ska

Läs mer

Information för Ställföreträdare till ensamkommande barn och ungdomar

Information för Ställföreträdare till ensamkommande barn och ungdomar Information för Ställföreträdare till ensamkommande barn och ungdomar En skrivelse från överförmyndarenheterna i Gävleborgs län 2011-02-08 Innehållsförteckning Förtydligande av förkortningar i texten...

Läs mer

BESLUT. Ärendet Ansökan om överflyttning av ärende från Malmö stad till Trelleborgs kommun

BESLUT. Ärendet Ansökan om överflyttning av ärende från Malmö stad till Trelleborgs kommun BESLUT inspektionen för vård och omsorg 2014-03-14 Dnr 8.7.4-44536/2013 1(4) Avdelning mitt Solveig Segerholm SoIveig.Segerholm@ivo.se Sökande Malmö stad Stadsområdesnämnd Söder 205 80 Malmö Motpart Trelleborgs

Läs mer

Egenvård vanliga frågor och svar: Fråga Svar Källa. Kan en patient med kognitiv svikt få en egenvårdsbeslut även avseende medicinering.

Egenvård vanliga frågor och svar: Fråga Svar Källa. Kan en patient med kognitiv svikt få en egenvårdsbeslut även avseende medicinering. Egenvård vanliga frågor och svar: Fråga Svar Källa Kan en patient med kognitiv svikt få en egenvårdsbeslut även avseende medicinering. Kan en patient har ett egenvårdsbeslut för en insats i en specificerad

Läs mer

Kommunernas ansvar för ensamkommande barn. Konsekvensutredning Dnr 27207/2015 1(5)

Kommunernas ansvar för ensamkommande barn. Konsekvensutredning Dnr 27207/2015 1(5) Konsekvensutredning 2015-11-04 Dnr 27207/2015 1(5) Avdelningen för regler och behörighet Anna Giertz anna.giertz@socialstyrelsen.se Konsekvensutredning Socialstyrelsens föreskrifter om undantag från vissa

Läs mer

Anvisningar god man för ensamkommande barn 2014-12-11

Anvisningar god man för ensamkommande barn 2014-12-11 Anvisningar god man för ensamkommande barn 2014-12-11 Dnr 2/10 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd

Läs mer

Utbildning 2015. God man för ensamkommande barn

Utbildning 2015. God man för ensamkommande barn Utbildning 2015 God man för ensamkommande barn Vilka barn är ensamkommande? Kommit till Sverige o Utan förälder / annan vuxen som kan anses ha trätt i föräldrars ställe Barn som blivit ensamma efter ankomst

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2016/290-IFN-723 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post:

Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2016/290-IFN-723 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2016-05-01 Dnr: 2016/290-IFN-723 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Försörjningsstöd

Läs mer

Vägledning och checklista. God man för ensamkommande barn

Vägledning och checklista. God man för ensamkommande barn Materialet är framtaget av Harry Lindberg, god man i Mjölby kommun, tillsammans med det regionala nätverket för gode män inom Regionförbundet Östsam, juni 2014. Färg & form: hillevi@kreatens.se 2 Innehåll

Läs mer

Utlåtande 2015:14 RVI (Dnr /2014)

Utlåtande 2015:14 RVI (Dnr /2014) Utlåtande 2015:14 RVI (Dnr 333-878/2014) Revidering av de länsgemensamma riktlinjerna för handläggning av ärenden vid socialtjänsten kring ensamkommande barn Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms

Läs mer

Version Datum Utfärdat av Godkänt Ulrika Ström, Eva Franzen Förvaltningsledningen. Ulrika Ström, Ingrid Olausson, David Lidin

Version Datum Utfärdat av Godkänt Ulrika Ström, Eva Franzen Förvaltningsledningen. Ulrika Ström, Ingrid Olausson, David Lidin Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2010-05-05 Ulrika Ström, Eva Franzen Förvaltningsledningen 4 2014-06-24 Ulrika Ström, Ingrid Olausson, David Lidin Förvaltningsledningen 5 2015-01-05 Ingrid Olausson,

Läs mer