FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH LIVSFÖRING I ÖVRIGT RIKTLINJER FÖR EKONOMIENHETEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH LIVSFÖRING I ÖVRIGT RIKTLINJER FÖR EKONOMIENHETEN"

Transkript

1 FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH LIVSFÖRING I ÖVRIGT RIKTLINJER FÖR EKONOMIENHETEN Av Socialtjänstlagen kap 4, 1 framgår: Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. Vad försörjningsstödet omfattar är preciserat i lagen och en riksnorm som innefattar skäliga kostnader för livsmedel, kläder, skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning, telefon och TV-avgift fastställes av regeringen för varje år. Förutom de preciserade poster som ingår i försörjningsstödet har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få den tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd för skäliga kostnader för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa. Med livsföring i övrigt menas alla de olika behov som den enskilde kan ha för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå och som inte omfattas av försörjningsstödet (Nya Sociallagarna, sid 67), t ex bistånd till läkarvård, tandvård, glasögon, möbler, husgeråd, vinterkläder, vård- och behandlingsinsatser för missbrukare, hemtjänst, särskilt boende för äldre eller funktionshindrade m m. Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt ; Detta innebär att sökande som inte efter förmåga försöker bidra till sin försörjning t ex söker arbete om han/hon är arbetslös inte kan anses ha rätt till bistånd. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå.. Samhällets hjälp ska inte bara avse vad som direkt behövs för en enskildes grundbehov utan hjälpen ska också ha en viss kvalitet. Biståndet ska också utformas så att den enskildes förutsättningar att i framtiden klara sin försörjning och sin livsföring förbättras. Försörjningsstöd och stöd för livsföring i övrigt ska vid behov lämnas för skäliga kostnader i enlighet med nedan angivna riktlinjer. Beslut kan överklagas genom förvaltningsbesvär. Ärende av principiell natur eller vid behov av bistånd där detta kan betraktas som oskäligt ska hänskjutas till arbetsutskottet. 1 Deltagande i praktik eller annan kompetenshöjande aktivitet Vid bedömning av rätten till försörjningsstöd för personer i åldersgruppen år skall grunden vara att biståndet beviljas jml. 4 kap 4 SoL, dvs med krav på att den enskilde ska delta i anvisad praktik eller annan kompetenshöjande åtgärd. Vid bedömning av rätten till försörjningsstöd för personer över 24 år skall behovet av kompetenshöjande åtgärder alltid bedömas innan bistånd beviljas. I normalfallet föreligger som regel behov av någon form av kompetenshöjande åtgärd. Om bedömningen utmynnar i att behov av kompetenshöjande åtgärder finns skall biståndet beviljas jml. 4 kap 4 SoL, dvs med krav på att den enskilde ska delta i anvisad praktik eller annan kompetenshöjande åtgärd (t ex Sesam eller UC). Om den enskilde utan godtagbart skäl avböjer att delta i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet som anvisats enligt 4 kap 4 SoL skall fortsatt försörjningsstöd nedsättas eller vägras. 1

2 Detsamma gäller om den enskilde utan godtagbart skäl uteblir från praktiken eller den kompetenshöjande verksamheten. 2 Boendekostnad Vid bedömning av boendekostnad ska hänsyn tas till familjens storlek (antal vuxna och barn), behov av bostadsyta och skälig hyreskostnad. Äldre barn ska ha möjlighet till eget rum medan små barn ska kunna dela rum. Viss vägledning kan hämtas ur Försäkringskassans regler om största bidragsgrundande bostadsyta för barnfamiljers möjlighet att få bostadsbidrag och högsta godtagbara bostadsyta och uppskattad ungefärlig hyreskostnad i Avesta (ca 700:-/kvm och år, Gamla Byn AB): För en äldre ensamstående person som lever på socialbidrag kan det vara rimligt att acceptera en högre bostadsstandard och en högre hyra än för en ung person som nyligen flyttat hemifrån. Om den enskilde bor i en större/dyrare bostad än vad personen kan anses vara i behov av, ska den enskilde ges skälig tid till rådrum ca 4 månader - för byte av bostad ges. 3 Boendekostnader för ungdom år A. För ungdom som fyllt 18 år och inte studerar (föräldraansvaret gäller inte) och bor kvar i föräldrahemmet och föräldrarna inte erhållit bostadsbidrag för ungdomen: - Boendekostnad utbetalas inte med motivering att föräldrarna har samma boendekostnad oavsett om den unge bor kvar i hemmet eller inte. B. Om föräldrarna haft bostadsbidrag och detta upphört eller minskat därför att ungdomen fyllt 18 år: - Den summa som bostadsbidraget minskats med utbetalas som boendekostnad för ungdomen. 4 Diettillägg Diettillägg beviljas efter föreskrift (läkarintyg) av läkare. Vid bedömning av tilläggets storlek används Konsumentverkets årliga beräkningar (fördyrade kostnader vid behov av specialkost): Specialkost: Man Kvinna Barn 4-6 år Anmärkning Glutenfri kost Merkostnad per månad Diabetes Merkostnad per månad Laktosfri kost Merkostnad per månad Komjölksfri kost 188* 167* 16* Merkostnad per månad Komjölksfri o äggfri kost 257* 232* 42* Merkostnad per månad Äggfri kost Merkostnad per månad Fettreducerad kost Merkostnad per månad 2

3 *) + faktisk kostnad för komjölkersättning (beräknas till ca 4 l/mån för man, ca 3 l/mån för kvinna och ca 12 l/mån för barn 4-6 år) 5 Hushållsel Vid beräkning av skälig kostnad för hushållsel ska ungefärlig förbrukning avseende antal kwh per person i hushållet användas. Som vägledning kan nedanstående beräkning användas. Familjetyp Lägenhetsyta kwh förbrukning 1 vuxen vuxna vuxen 1 barn vuxen 1 barn vuxna 1 barn vuxna 2 barn vuxna 2 barn vuxna 3 barn Hemförsäkring Kostnad för hemförsäkring ersätts med högst ca 750:-/år. Endast försäkring för bostad och lösöre godtas. 7 Läkarvård och läkemedel Faktiska styrkta kostnader för läkarvård och läkemedel enligt recept ersätts. Högkostnadskort ska användas. När det gäller läkemedel ska möjligheten till uppdelning av kostnaden utnyttjas. Endast läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet ska godkännas. Barn och ungdomar t o m 19 år har kostnadsfri läkarvård. 8 Innehav av bil Innehav av bil ska accepteras utan begränsningar vid kortare behov av försörjningsstöd (maximalt tre månader). 3

4 Vid längre behov av försörjningsstöd ska behovet av bil bedömas individuellt. Bilens värde får dock högst uppgå till ett värde motsvarande 60% av basbeloppet. Vid överstigande värde ställs krav på omedelbar försäljning. Beslutanderätt delegeras till: - Enhetschef 9 Arbetsresor Kostnader för resor med egen bil till och från arbetet bör i vissa fall godtas. Huvudregeln är dock att allmänna kommunikationsmedel ska användas. Utöver resor till och från arbetet ska resor till och från deltagande i arbetsmarknadsprogram, studier samt besök på arbetsförmedling för att söka arbete godtas. I övrigt görs en individuell bedömning. För 2008 kan 15:- per mil godkännas som merkostnad. Merkostnad för skatt och försäkring (ej helförsäkring) kan också prövas. Arbetstagare med särskilt kostsamma arbetsresor hänvisas till skattemyndigheten för jämkning av sina kostnader. 10 Umgängeskostnader Barn ska ha rätt till umgänge med den förälder som det inte bor tillsammans med. Barnets båda föräldrar har ett gemensamt ansvar att tillgodose detta. Särskilt förordnad vårdnadshavare har ett motsvarande ansvar. (FB 6 kap. 15 ). Om den förälder där barnet icke stadigvarande bor inte kan ta kostnadsmässigt ansvar för umgängestiden kan bistånd ges till umgängeskostnader. Detta utgörs då av reducerat försörjningsstöd omfattande följande poster i riksnormen: Livsmedel Hälsa och hygien Lek och fritid Resekostnader i skälig omfattning (ca 2 ggr/månad + eventuella lov) för hämtning/avlämning av barn på annan ort ska accepteras som godtagbar kostnad. Vid resa med egen bil godtas en kostnad om 15:-/mil. 11 Glasögon Bistånd kan ges för att täcka kostnader för erforderliga glas samt bågar. Kostnadsförslag bör alltid infordras före beslut. Glasögonbågar kan beviljas med max 1,5 % av basbeloppet. Skriftligt kostnadsförslag skall inhämtas från leg. optiker. Betalning av glasögon ska alltid ske mot faktura ställd till Omsorgsförvaltningen (såvida detta av integritetsskäl inte bedöms som direkt olämpligt). 4

5 12 A-kassa fackföreningsavgift Avgifter för fackförening och arbetslöshetskassa ska i sin helhet accepteras som en kostnad. 13 Barnomsorgskostnader Barnomsorgskostnader för plats på förskola, fritidshem eller hos kommunal dagbarnvårdare accepteras som godtagbar kostnad. 14 Spädbarnsutrustning Vid första barnets födelse kan extra bistånd med högst 20 % av basbeloppet utbetalas om familjen inte på annat sätt får tillgång till nödvändig utrustning. I beloppet ingår kostnad för barnvagn och barnsäng med tillbehör, skötbord och förvaring av t ex kläder samt utrustning för bad och matning. 15 Tandvård Bistånd beviljas till kostnader för akut tandvård. Som akut tandvård bör anses sådan tandvård som behövs i följande situationer: - För att avhjälpa svåra smärttillstånd eller annat akut tillstånd som medför betydande obehag. Akut tandvård är av engångskaraktär. Är fortsatt behandling nödvändig efter den akuta insatsen ska kostnadsförslag inhämtas innan beslut fattas om den fortsatta behandlingen. Grundförutsättningen för bistånd till icke akut tandvård är att den bedöms som nödvändig och att biståndsbehov till hela eller del av tandvårdskostnaden inte bedöms kunna tillgodoses med egna inkomster under de närmaste sex månaderna. Bedömningen ska alltid göras utifrån inlämnade kostnadsförslag där det ska framgå om det finns alternativa lösningar till olika kostnader. Grundregeln är att det billigaste alternativet ska väljas. Kan avbetalningsplan upprättas med tandläkaren utgår inte bistånd till icke akut tandvård. Betalning av tandvård ska alltid ske mot faktura ställd till Omsorgsförvaltningen (såvida detta av integritetsskäl inte bedöms som direkt olämpligt). 5

6 - Kostnad upp till 3.000:- (akut tandvård) Ekonomihandläggare - Kostnad upp till :- Enhetschef efter samråd med resultatenhetschef 16 Alternativmedicinsk behandling och psykoterapi Ansökan om bistånd till alternativmedicinsk behandling beviljas endast i undantagsfall. I första hand ska hänvisas till behandling i landstingets regi. Betalning av alternativmedicinsk behandling och psykoterapi ska alltid ske mot faktura ställd till Omsorgsförvaltningen (såvida detta av integritetsskäl inte bedöms som direkt olämpligt). - Kostnad upp till 1,0 prisbasbelopp Enhetschef efter samråd med resultatenhetschef 17 Extra kostnader i samband med vistelse på hem för vård eller boende Ansökan om bistånd till extra kostnader i samband med vistelse på hem för vård eller boende ska prövas restriktivt. Som extra kostnader räknas sådant som inte ingår i vårdavgiften, men som bedöms som nödvändigt för att behandlingen ska kunna genomföras. Nedanstående begränsningsbelopp avser maxbelopp för hela placeringstiden. - Kostnad upp till :- Socialsekreterare - Kostnad upp till :- Enhetschef 18 Begravningskostnader Bistånd till rimliga begravningskostnader kan utbetalas om dödsboet saknar medel till dessa kostnader. Förutom kostnader för kista, blommor och eventuell urna ingår följande: Gravsten, kaffe och enklare förtäring, transport till gravplats, resor och sorgkläder till närmast anhörig. Maximalt 45 % av basbeloppet kan utbetalas som bistånd. Betalning av kostnader för begravning ska alltid ske mot faktura ställd till Omsorgsförvaltningen (såvida detta av integritetsskäl inte bedöms som direkt olämpligt). 19 Bosättning Bistånd till bosättning samt för komplettering av nödvändig hushållsutrustning: Bistånd till t ex möbler, sängkläder och porslin kan beviljas om inte behovet kan tillgodoses på annat sätt. Före prövning av kostnaderna bör hembesök göras och kostnadsförslag infordras. Kostnad för bosättning beviljas utifrån hushållets storlek med maximalt 40% av prisbasbeloppet. Betalning av kostnader för bosättning ska alltid ske mot faktura ställd till Omsorgsförvaltningen (såvida detta av integritetsskäl inte bedöms som direkt olämpligt). 6

7 - Enhetschef 20 Elskulder Ekonomiskt bistånd till elskuld utges mot återbetalning där så är möjligt (se SoL 4 kap 1 samt SoL 9 kap 2 ). Sökande ska aktivt delta i hushållsekonomisk rådgivning för att undvika att skulder på nytt ska uppkomma. - Enhetschef vid första ansökningstillfället vid skuld upp till 0,5 prisbasbelopp - Därutöver: Arbetsutskott 21 Hyresskulder Ekonomiskt bistånd till hyresskuld utges mot återbetalning där så är möjligt (se SoL 4 kap 1 samt SoL 9 kap 2 ). Sökande ska aktivt delta i hushållsekonomisk rådgivning för att undvika att skulder på nytt ska uppkomma. - Enhetschef vid första ansökningstillfället vid skuld upp till 0,5 prisbasbelopp - Därutöver: Arbetsutskott 22 Utrustning och aktiviteter för barn (där försörjningsstödet inte räcker) Bistånd kan beviljas för att täcka extra kostnadskrävande aktiviteter, t ex skolresa. efter samråd med mottagningssekreterare 23 Privata skulder Bistånd till privata skulder beviljas inte. 24 Banklån/kontokortsskuld Bistånd till banklån resp kontokortsskuld beviljas inte. Sökande remitteras till budgetrådgivning. 25 Försökslägenhet 7

8 Se särskilda riktlinjer för försökslägenheter. 26 Barns inkomster under feriearbete Vid beräkning av behov av försörjningsstöd ska barns inkomst från feriearbete som understiger gräns där skatteskyldighet föreligger ej medräknas. Eventuell inkomst utöver vad barnet själv får disponera bör räknas av mot barnets del i familjens kostnader inkl hyra. 27 Data-/datorkostnader Bistånd till inköp av dator eller datorkostnader beviljas inte. Dator ska inte betraktas som en realiserbar kapitalvara vid ansökan om ekonomiskt bistånd om datorns värde är skäligt. 28 Rekreationsresor Vid ansökan om bistånd till rekreationsresor ska hänvisas till att kostnader täcks av fritidsdelen i riksnormen. I vissa fall kan mindre kostsamma resor utifrån barnperspektiv beviljas, t ex resor till djurpark. 29 Avyttrande av pensionsfonder vid beräkning av rätt till försörjningsstöd Pensionsförsäkringar som inte kan återköpas ska inte påverka rätten till bistånd. Dock beviljas inte medel för sparande till pensionsfond. 30 Hjälpmedel för funktionshindrade Vid ansökan om bistånd till hjälpmedel där kostnader belastar den sökande görs bedömning av behov i varje enskilt fall. Läkarintyg ska lämnas och kontroll ska göras om annan ersättning utgår för täckande av hjälpmedelskostnader. efter samråd med mottagningssekreterare 31 Äldreomsorgsavgifter I de fall pensionär med insatser från Vård och Omsorg inte har tillräckliga medel för att betala avgift så beslutas om nedsättning till noll enligt nuvarande riktlinjer för Vård och Omsorg. Detta beslut omfattar dock inte hyra, avgift för kost och kostnadsersättning. Vid behov av försörjningsstöd för att täcka kostnader som avser dessa avgifter tas kontakt med Vård och Omsorg före beslut. 8

9 32 Flyttkostnader Vid flytt till nytt arbete ersätter i regel Arbetsförmedlingen kostnaden. Det kan dock finnas andra skäl att vilja flytta, brist på sociala kontakter, isolering m m. Om individen har körkort bör om det finns skäl att bevilja flyttkostnad i första hand hänvisning ske till hyra av släp, skåpbil etc. Beslutandrätten delegeras till: - ekonomihandläggare efter samråd med mottagningssekreterare 33 Tillfälligt boende för bostadslös Tillfälligt boende till bostadslös i akut situation där behovet ej kan tillgodoses på annat sätt. 34 Mobiltelefon Vid ansökan om bistånd till inköp av mobiltelefon (abonnemang ingår ej kostnad för kontantkort täcks av norm) beviljas detta under förutsättning av dels att vanligt telefonabonnemang inte beviljas (t ex p g a skuld till telefonbolag), dels att behov finns att snabbt nå läkarvård för t ex sjuka barn. 35 Utlandsresa Kostnad för utlandsresa beviljas ej. Rätt till ekonomiskt bistånd utgår ej under vistelse i annat land. 36 Händelser som inträffar under social beredskap I samband med social beredskap kan situationer uppstå då tjänsteman i beredskap måste lösa olika situationer som kräver en befogenhet att fatta beslut som ligger utanför den egna delegationen. De beslut som fattas i samband med social beredskap ska bara gälla akuta situationer som inte kan vänta tills ordinarie verksamhet är i gång. Följande insatser kan beviljas av tjänsteman i beredskap: - Kostnad för resa till hemkommunen (biljettrekvisition används) - Matpengar fram till dess att ordinarie verksamhet är igång (rekvisition används) - Tillfälligt boende fram till dess att ordinarie verksamhet är igång (rekvisition används) - Tjänsteman i beredskap 9

10 10

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND SOCIALFÖRVALTNINGEN KAPITEL 4. Hedemora kommun 2007. Socialförvaltningen

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND SOCIALFÖRVALTNINGEN KAPITEL 4. Hedemora kommun 2007. Socialförvaltningen RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND SOCIALFÖRVALTNINGEN KAPITEL 4 Hedemora kommun 2007 Socialförvaltningen 1 1. BAKGRUND Riksdagen har beslutat om en ny socialtjänstlag (SoL), som trädde i kraft januari

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd.

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Socialnämnden i Ronneby 2012 1 Innehållsförteckning sida Lagtext 3 5 1. Allmänna riktlinjer 6

Läs mer

Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar

Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar Antagen av humanistiska nämnden 2014 Antagen av: Humanistiska nämnden 2014-09-16, 108 Dokumentägare: Avdelningschef Social utredning Ersätter dokument:

Läs mer

EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer Töreboda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173

EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer Töreboda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173 EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer Töreboda kommun Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173 Ansvarig för uppdatering Enhetschef för Individ- och familjeomsorg EKONOMISKT BISTÅND Innehållsförteckning ALLMÄNT

Läs mer

Svedala Kommuns 1:43 Författningssamling 1(15)

Svedala Kommuns 1:43 Författningssamling 1(15) Författningssamling 1(15) Kommunala riktlinjer för ekonomiskt bistånd antagen av kommunfullmäktige 2015-03-11, 40 1. Inledning/syfte med riktlinjerna Detta dokument innehåller anvisningar för arbetet med

Läs mer

Normer och riktlinjer för

Normer och riktlinjer för OSKARSHAMNS KOMMUN NORMER OCH RIKTLINJER 1 Normer och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Gäller från 2006-01-01 med justeringar Beslut av Socialnämnden 2004-04-14 1 OSKARSHAMNS KOMMUN NORMER OCH RIKTLINJER

Läs mer

Rekommenderade riktlinjer

Rekommenderade riktlinjer Socialtjänsten Rekommenderade riktlinjer för biståndsbedömningar individ- och familjeomsorgen (antagna av SON 1 februari 2010, 6) sociala kontrakt (antagna av SON 27 augusti 2012, 118) Dnr SON 2009092

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr F.17

Kungsörs kommuns författningssamling Nr F.17 Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd Antagna av socialnämnden 2010-08-17, 43 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE INRIKTNINGSMÅL 3 1.1 Inriktningsmål för försörjningsstäd 3 1.2

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd och livsföring i övrigt gällande i Gislaveds kommun Förslag till arbetsutskott 2010-01-13

Riktlinjer för försörjningsstöd och livsföring i övrigt gällande i Gislaveds kommun Förslag till arbetsutskott 2010-01-13 Riktlinjer för försörjningsstöd och livsföring i övrigt gällande i Gislaveds kommun Förslag till arbetsutskott 2010-01-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT 5 2. FÖRSÖRJNINGSSTÖDET 2.1 Riksnorm 6 2.1.1 Särskilda

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ÖVRIGT EKONOMISKT BISTÅND

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ÖVRIGT EKONOMISKT BISTÅND RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ÖVRIGT EKONOMISKT BISTÅND INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2009-12-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. LAGTEXT Socialtjänstlag (2001:453)... 5 2 kap. Kommunens ansvar

Läs mer

ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2014-XX-XX. EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer för handläggning

ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2014-XX-XX. EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer för handläggning ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2014-XX-XX EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer för handläggning 2 SOCIALTJÄNSTENS MÅL... 5 BISTÅND... 5 PRINCIPER FÖR BEDÖMNING OCH BERÄKNING... 7 EKONOMISKT BISTÅND 4 KAP 1... 8 RIKSNORM

Läs mer

Försörjningsstöd 2011

Försörjningsstöd 2011 Försörjningsstöd 2011 NORMER OCH RIKTLINJER Handläggning av ekonomiskt bistånd Torsås kommun Sidan 1 av 30 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2011-06-28 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 2. SOCIALTJÄNSTLAGEN...4 2.2. 2

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och bistånd i annan form

Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och bistånd i annan form Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och bistånd i annan form Antagen i socialnämnden 111 Socialnämndens vision Kvalité i varje möte och socialförvaltningens värdegrund I varje möte har vi ett

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (23) 2003-03-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 3

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (23) 2003-03-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 3 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (23) Handläggare: Unni Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 3 1.1 MÅL OCH SYFTE FÖR FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT ENLIGT 4 KAP 1 SOL 3 1.2 ÅTERKRAV

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND. Innehållsförteckning

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND. Innehållsförteckning RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND Innehållsförteckning 1 Allmänt om försörjningsstöd och annat bistånd SoL 4 kap 1.1 Barnperspektiv 1.2 Individuell prövning 1.3 Biståndsparagrafen (4 kap 1 sol) 1.4 Skälig

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2015-02-22 Revidering: Textdelen som rör bilagan om boendestöd har tagits bort enlig socialnämndens beslut, istället ska Försäkringskassans föreskrifter om högsta godtagbara

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Köpings kommun Antagen av: Social- och arbetsmarknadsnämnden 19 december 2012, 134 Reviderad 19 juni 2013, 54 samt 25 september 2013 71 RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND

Läs mer

Handläggning av ekonomiskt bistånd. Riktlinjer. Ersätter från och med 2013-01-01 riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2012

Handläggning av ekonomiskt bistånd. Riktlinjer. Ersätter från och med 2013-01-01 riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2012 Vetlanda kommun Socialförvaltningen Handläggning av ekonomiskt bistånd Riktlinjer Ersätter från och med 2013-01-01 riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2012 Beslutade av socialnämnden 2012-12-12 1. INLEDNING

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Socialförvaltningen Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer antagna av Socialnämnden 22 november 2011 Reviderade 20121218 220 Innehållsförteckning 1. Grundläggande juridiska principer gällande rätten

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - Försörjningsstöd. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - Försörjningsstöd. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - Försörjningsstöd Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig 1:e socialsekreterare, IFO Anita Eklund Reviderad

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun Dnr 2015/110.754 Id 21882 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun Enheten för arbete och försörjning Antagna av socialnämnden 2015-03-19 33 2(34) Innehåll 1 ALLMÄNT... 6 2 FÖRSÖRJNINGSSTÖD...

Läs mer

Riktlinjer ekonomiskt bistånd enligt SoL kapitel 4

Riktlinjer ekonomiskt bistånd enligt SoL kapitel 4 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2014-08-25 Riktlinjer ekonomiskt bistånd enligt SoL kapitel 4 Detta dokument ersätter riktlinjer antagna av kommunstyrelsen 2013-11-04, 147. Grunder för bedömning av rätt till

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd

Riktlinjer för försörjningsstöd Åstorps kommuns Riktlinjer för försörjningsstöd Beslutat av Socialnämnden 2014-03-17, 42 Dnr 2014/62 1 Innehållsförteckning Inledning 5 Barnperspektiv 5 Våld i nära relationer 5 Förutsättningar för rätten

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd år 2015. Fastställda av kommunstyrelsen 2015-02-09, 41

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd år 2015. Fastställda av kommunstyrelsen 2015-02-09, 41 Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd år 2015 Fastställda av kommunstyrelsen 2015-02-09, 41 REGISTER RIKTLINJER FÖR FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND 3 FÖRSÖRJNINGSSTÖD 15 Allmänna

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN KILS KOMMUN

SOCIALFÖRVALTNINGEN KILS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutade av SN 184 2014-11-19 SOCIALFÖRVALTNINGEN KILS KOMMUN Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2014 2014-11-05 Socialförvaltningen i Kil Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd i Nacka kommun. Gäller från och med den 1 juni 2009

Riktlinjer för försörjningsstöd i Nacka kommun. Gäller från och med den 1 juni 2009 1 Riktlinjer för försörjningsstöd i Nacka kommun Gäller från och med den 1 juni 2009 2 Innehåll 1. RIKTLINJERNAS SYFTE OCH TILLÄMPNING... 4 1.1 Arbetsperspektivet... 4 1.2 Låginkomstperspektivet... 4 1.3

Läs mer

Ekonomiskt bistånd Riktlinjer

Ekonomiskt bistånd Riktlinjer Ekonomiskt bistånd Riktlinjer Antagna av Kommunfullmäktige 163, 2014-08-27 E K O N O M I S K T B I S T Å N D Riktlinjer Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

telefon och TV-licens

telefon och TV-licens Sidan 1 (av 20) Sidan 2 (av 20) Sidan 3 (av 20) Sidan 4 (av 20) Utgångspunkten i arbetet med försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd skall vara individens eget ansvar för att förändra sin situation. Försörjningsstödet

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd 1 (35) Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Senast reviderad 2010-04-27 Campusgatan 26, plan 4 Tfn 08-523 010 00 www.sodertalje.se Bankgiro 5052-6854 151 89 Södertälje sodertalje.kommun@sodertalje.se

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd i Nacka kommun. Gäller från och med den 1 januari 2012

Riktlinjer för försörjningsstöd i Nacka kommun. Gäller från och med den 1 januari 2012 1 Riktlinjer för försörjningsstöd i Nacka kommun Gäller från och med den 1 januari 2012 2 Innehåll 1. RIKTLINJERNAS SYFTE OCH TILLÄMPNING... 4 1.1 Arbetsperspektivet... 4 1.2 Låginkomstperspektivet...

Läs mer