Normer och riktlinjer för

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Normer och riktlinjer för"

Transkript

1 OSKARSHAMNS KOMMUN NORMER OCH RIKTLINJER 1 Normer och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Gäller från med justeringar Beslut av Socialnämnden

2 OSKARSHAMNS KOMMUN NORMER OCH RIKTLINJER 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING A ALLMÄNT 3 B RÄTTEN TILL BISTÅND 4 B 1 Försörjningsstöd 4 kap 3 1 p 4 Riksnorm 4 B 2 Försörjningsstöd 4 kap 3 2 p 6 Kostnad för boende 6 Kostnad för egen fastighet eller bostadsrätt 7 Elkostnader 8 Hemförsäkring 9 Resor 10 Bilkostnad 10 Avgift för medlemskap i fackförening; A-kassa 10 C Livsföring i övrigt 4 kap 1 11 Avgift för barnomsorg 11 Avgift för hemtjänst 11 Begravnings- och gravvårdskostnad 11 Fritidskostnad 12 Flyttningskostnader 12 Glasögon 12 Hemutrustning 13 Hemutrustning till flyktingar 13 Identitetshandlingar 13 Kläder 13 Kostförstärkning 14 Läkarvård och medicin 14 Rättshjälpsavgift 14 Skulder 14 Spädbarnsutrustning 15 Tandvård, akut/nödvändig 15 Telefon 15 Umgängeskostnader 15 Underhållsstöd 16 D Bistånd om det finns skäl för det 4 kap 2 16 Skulder 16 Borgensåtagande 16 E INKOMSTBERÄKNING 17 Inkomster som skall beaktas 17 Inkomster som inte skall beaktas 18 Förbehållsbelopp och skattejämkning 18 Sparmedel och andra tillgångar 18 Bostadsbidrag 18 Sammanboende, hemmavarande ungdomar 19 Feriearbetande ungdomar 19 2

3 OSKARSHAMNS KOMMUN NORMER OCH RIKTLINJER 3 F SÄRSKILDA GRUPPER 19 Arbetslösa 19 Brottsoffer 19 Studerande 20 Utländska medborgare 21 Utländska medborgare, asylsökande 21 Värnpliktiga 22 Vårdtagare vid institution- fickpengar 22 G SÄRSKILDA FRÅGOR 22 Utbetalning av ekonomiskt bistånd 22 Förnyat bistånd under pågående period 23 Återkrav av ekonomiskt bistånd 23 Återkrav i andra fall 24 Överklagande av beslut 24 H DELEGATIONSFÖRTECKNING 25 I NORMTABELLER 26 Riksnorm 26 Umgängeskostnader 26 Matnorm 27 Reducerad norm 27 Allmänt Ekonomiskt bistånd är ett komplement till den egna inkomsten och ekonomiska förmåner. Det är samhällets sista skyddsnät för personer med försörjningsproblem. Rätten till bistånd begränsas inte till några i lagen direkt angivna situationer. Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt (4 kap 1 socialtjänstlagen). Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 1 om det finns skäl för det ( 4 kap 2 SoL). Biståndet utgår efter individuell behovsprövning. Biståndet skall tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå och utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv (4 kap 1 SoL). När rätten till bistånd skall bedömas måste hänsyn tas till i vilken omfattning den enskilde själv kan tillgodose det aktuella behovet. Riktlinjerna avser att ge vägledning i bedömning om rätten till bistånd föreligger eller ej. Dessa följer Socialstyrelsen och publikationen Ekonomiskt Bistånd, artikelnummer Den enskildes situation kan motivera såväl högre som lägre bidragsbelopp än vad riktlinjerna anger. Vid utredning/prövande av ansökan om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd ska barnens situation uppmärksammas och belysas. Det kan ske på olika sätt. T ex kan utredningen innehålla en beskrivning av barnens situation. Hänsyn ska tas till barnens behov av eventuella insatser. 3

4 OSKARSHAMNS KOMMUN NORMER OCH RIKTLINJER 4 Biståndet består i princip av fyra delar: - Försörjningsstöd 4 kap 3 första stycket SoL Riksnorm som skall täcka kostnader för livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning, telefon och TVlicens. - Försörjningsstöd 4 kap 3 andra stycket SoL Skäliga kostnader för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring, samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa. - Bistånd för den enskildes livsföring i övrigt 4 kap 1 SoL Särskilda kostnader som avgörs efter individuell prövning, t.ex. tandvård, läkarvård, medicin, glasögon, möbler, husgeråd, kläder, hemtjänst, barnomsorgsavgift, hemutrustning, flyttkostnader, fritidskostnader, kostförstärkning, spädbarnsutrustning, skulder och begravningskostnader. - Bistånd jml 4 kap 2 utöver vad som följer av 4 kap 1 om det finns skäl för det, t.ex. skulder mot återkrav, begravningskostnader mot återkrav. B RÄTTEN TILL BISTÅND Ekonomiskt bistånd till försörjningsstöd och till livsföring i övrigt beslutas enligt Kap 4 1. Ett förtydligande av vad försörjningsstöd innehåller finns i Kap 4 3. B.1 FÖRSÖRJNINGSSTÖD 4 kap 3 1 p Riksnorm I riksnormen ingår personliga kostnader och gemensamma hushållskostnader. Personliga kostnader - åldersbaserat Ålder Livsmedel Kläder o skor Lek o fritid Hygien Kr/mån Ensamstående Makar/sambo Under 1 år år år år år år år

5 OSKARSHAMNS KOMMUN NORMER OCH RIKTLINJER 5 Gemensamma hushållskostnader - baserat på antal i hushållet 1 pers Kr/mån 2 pers Kr/mån 3 pers Kr/mån 4 pers Kr/mån 5 pers Kr/mån 6 pers Kr/mån 7 pers Kr/mån Förbrukningsvaror Dagstidning, Telefon, TV- Licens SUMMA: Per person: Med förbrukningsvaror innefattas t.ex. tvätt-, disk- och rengöringsmedel, sybehör, glödlampor, hushållspapper etc. För hushåll med fler än 7 personer beräknas kostnaden för varje tillkommande hushållsmedlem som skillnaden mellan hushåll med 6 respektive 7 personer. 5

6 OSKARSHAMNS KOMMUN NORMER OCH RIKTLINJER 6 B.2 FÖRSÖRJNINGSSTÖD 4 kap 3 2 p 2 Kostnad för boende Bidragsberättigade har rätt till bistånd för skäliga bostadskostnader. Godtagbara bostadskostnader per månad (gäller fr o m ). Hyresnivåerna är hämtade från kommunens hyresvärdar. Familjemedlemmar Högsta godtagbara kostnad 1 vuxen kr/mån 2 vuxna kr/mån 1-2 vuxna + 1 barn kr/mån 1-2 vuxna + 2 barn kr/mån 1-2 vuxna + 3 barn o flera kr/mån För umgängesberättigade föräldrar med regelbundet umgänge tas hänsyn till behov av större lägenhet. Om kostnaden för bostaden är oskäligt hög, görs bedömning från fall till fall om hela kostnaden eller bara en del av den skall täckas av försörjningsstödet. Hjälpbehovet kan t ex vara kortvarigt. I ett sådant fall är det inte rimligt att den enskilde byter bostad. Även tillgången till billigare bostad måste beaktas. Det kan också finnas starka sociala och/eller humanitära skäl för att en barnfamilj skall få bo kvar i sin bostad. Om en familj vill byta till en större lägenhet under ett långvarigt försörjningsstödsberoende, kan detta endast ske om det finns synnerliga skäl. Jämförelse skall ske med försäkringskassans normer för skälig bostadsyta vid beräkning av bostadsbidrag. Hemmavarande barn med egna inkomster skall bidra till bostadskostnaden. Hyreskostnaden beräknas som den del av bruttokostnaden som motsvarar det antal rum som den sökande disponerar i förhållande till det totala antalet rum i bostaden. Varje rum räknas som två enheter och köket som en enhet. Tillval i lägenhet anses som godtagbar kostnad om hyresgästen inte kan få tillval ändrat av hyresvärd. Om hyresgästen själv beställt tillval kan bistånd ej utgå till detta. 6

7 OSKARSHAMNS KOMMUN NORMER OCH RIKTLINJER 7 Kostnad för egen fastighet eller bostadsrätt När det gäller att bedöma skälig bostadskostnad för egen fastighet eller bostadsrätt hänvisas även till föregående avsnitt. Den individuella bedömningen är av stor vikt. Särskilt bör uppmärksammas förekomsten av starka sociala skäl för det aktuella boendet, hjälpbehovets längd, huruvida den normala ekonomin klarar boendekostnaden samt hur dyrt, godtagbart eller möjligt ett alternativt boende är. Viss hänsyn till möjligheterna att avyttra fastigheten eller bostadsrätten bör även tas vid sistnämnda bedömning. Uträkningen av boendekostnaden följer de regler som används vid framräknande av bostadsbidrag av försäkringskassan. Vid beräkningen av den faktiska bostadskostnaden skall alltid nettoräntan räknas, dvs. räntekostnaden minus skattejämkning. I bostadskostnaden ingår även uppvärmning, villaförsäkring, vatten och sophämtning. Vid långvarigt biståndsbehov, fyra månader och längre ska även fastighetsskatt medräknas. Amorteringar ligger utanför den skäliga bostadskostnaden. Om amortering ändå skall accepteras vid den slutliga beräkningen av försörjningsstödet måste prövas individuellt. Om hjälpbehovet inte är långvarigt, kan den enskilde komma överens med långivaren om tillfälligt ändrande amorteringsvillkor. Om det aktuella boendet vid en helhetsbedömning framgår som skäligt, t ex på grund av starka sociala skäl, och bidragsberoendet är långvarigt kan även amorteringar godtas för att inte omöjliggöra boendet. Beräkning av bostadskostnader för bostadsrätt följer samma principer som ovan nämnts. Hänsyn tas dels tills den avgift som går till bostadsrättsföreningen dels till eventuella räntekostnader som uppkommit vid köpet av bostadsrätten. Om amorteringen skall godtas avgörs, i likhet med ovan, från fall till fall. Vid beräkning av bostadskostnaden för bostadsrätt bör uppmärksammas att i den avgift som går till bostadsrättsföreningen kan i vissa fall ingå amorteringar och avsatta medel till reparationsfond. 7

8 OSKARSHAMNS KOMMUN NORMER OCH RIKTLINJER 8 Elkostnader Elkostnader ingår i försörjningsstödet. Försörjningsstöd utgår till skälig elförbrukning, baserad på konsumentverkets beräkning samt elbolagens priser nedan. Beräkningen avser boende i lägenhet, vad gäller boende i egen fastighet kan en högre kostnad godkännas. Schablonkostnader år 2006 Skälig kostnad för hushållsel se schema för hushållselschablon. Oskarshamns Energi Antal medlemmar i hushållet/månad 1 pers 2 pers 3 pers 4 pers 5 pers 6 pers 7 pers Enligt konsumentverkets riktlinjer/månad 150 kwh 220 kwh 270 kwh 310 kwh 330 kwh 350 kwh 360 kwh Hushållsel/månad för lägenhet 301 kr 394 kr 461 kr 514 kr 541 kr 567 kr 485 kr Hushållsel/kvartal för lägenhet 903 kr kr kr kr kr kr kr E-on Antal medlemmar i hushållet/månad 1 pers 2 pers 3 pers 4 pers 5 pers 6 pers 7 pers Enligt konsumentverkets riktlinjer/månad 150 kwh 220 kwh 270 kwh 310 kwh 330 kwh 350 kwh 360 kwh Hushållsel/månad för lägenhet 313 kr 422 kr 500 kr 563 kr 594 kr 625 kr 640 kr Hushållsel/kvartal för lägenhet 939 kr kr kr kr kr kr kr 8

9 OSKARSHAMNS KOMMUN NORMER OCH RIKTLINJER 9 Hemförsäkring Hemförsäkring ingår i försörjningsstödet med skälig kostnad. Skälig kostnad baseras på konsumentverkets beräkningar, se nedan Hemförsäkring år 2006 Schablonkostnader år 2006 Enligt konsumentverkets riktlinjer. Antal medlemmar i hushållet/månad 1 pers 2 pers 3 pers 4 pers 5 pers 6 pers 7 pers Hemförsäkring/månad för lägenhet 80 kr 80 kr 90 kr 90 kr 100 kr 100 kr 110 kr Hemförsäkring/6 månader för lägenhet 480 kr 480 kr 540 kr 540 kr 600 kr 600 kr 660 kr Hemförsäkring/12 månader för lägenhet 960 kr 960 kr kr kr kr kr kr 9

10 OSKARSHAMNS KOMMUN NORMER OCH RIKTLINJER 10 Resor Nödvändiga arbetsresor/lokalresor ingår i försörjningsstödet, då den inte överstiger kostnaden för ett månadskort för kollektiv trafik. Med arbetsresor avses även resor för att aktivt kunna söka arbete eller delta i andra aktiva åtgärder som kommunen eller arbetsförmedlingen anordnar. Vid resor för att söka arbete utgår bidrag för detta från arbetsförmedlingen i vissa fall. Kalmar läns trafik AB, hemsida tel Bilkostnad. Ekonomiskt bistånd till arbetsresor med bil och bilresor till och från daghem eller motsvarande beviljas enbart om billigare färdsätt saknas. Ekonomiskt bistånd till bilkostnader i andra sammanhang beviljas enbart om starka skäl föreligger. Innan bistånd till bilkostnader beviljas skall möjligheter att få skattejämkning för resor till och från arbetet undersökas. Vid bedömning av hjälpbehovet till bilkostnader för handikappade bör uppmärksammas att rätt till handikappersättning eller invalidersättning som täcker sådan kostnad kan föreligga. Hjälp som beviljas i avvaktan på sådan ersättning bör utgå som förskott på social förmån. Ekonomiskt bistånd till bilkostnader beviljas enligt kommunalskattelagens schablon med 18 kr/mil för I denna milkostnad ingår förutom bensinkostnad även kostnad för bilskatt, bilförsäkring, kontrollbesiktning, värdeminskning, underhåll och reparationer. Vid beräkning av nödvändig körsträcka inkluderas resor till och från daghem. Avgift för medlemskap i fackförening, arbetslöshetskassa Fackföreningsavgift ingår i försörjningsstödet. Observera att fackföreningsavgiften ofta är bortdragen från lönen eller a-kasseutbetalningen. Även en avgift för enskild anslutning till arbetslöshetskassan accepteras. 10

11 OSKARSHAMNS KOMMUN NORMER OCH RIKTLINJER 11 C LIVSFÖRING I ÖVRIGT 4 kap 1 Avgift för barnomsorg Avgift för kommunal barnomsorg ingår i livsföring i övrigt. I första hand skall dock en prövning av avgiftens storlek göras. Avgift för hemtjänst. Avgift för kommunal hemtjänst ingår i livsföring i övrigt. I första hand skall dock en prövning av avgiftens storlek göras. Begravnings- och gravvårdskostnad En förutsättning för att ekonomiskt bistånd till begravnings- och gravvårdskostnad skall utgå är dels att dödsboets tillgångar ej räcker och dels att det skulle vara oskäligt med hänsyn till sökandens (t ex efterlevande makes) personliga ekonomi att kräva att denne skall betala begravningen. I begravnings- och gravvårdskostnaderna ingår kista, blommor, transport till gravplats, kostnader för kaffe och enklare förtäring eller liknande arrangemang i samband med begravningen samt kostnader för gravsten. I bedömningen skall även beaktas sökandens (t ex efterlevande makes) långsiktiga ekonomiska möjligheter att klara av periodiska lånekostnader eller att avvara vissa medel till besparingar. Gravsten får i första hand ses som ett behov på längre sikt. Kostnader upp till ett halvt basbelopp kan vara skäligt för en begravning och gravsten. ( kr) Assistent I vissa fall ha begravningskostnad beviljas mot återbetalning då man väntar ersättning från försäkringsbolag eller dylikt. Biståndet beviljas då jml 4 kap 2. 11

12 OSKARSHAMNS KOMMUN NORMER OCH RIKTLINJER 12 Fritidskostnad I försörjningsstödet ingår fritidskostnader såsom visst socialt umgänge, besök på teater och bio, inköp av vissa redskap som behövs för barns och ungdomars utveckling. Om synnerliga skäl föreligger och det anses ingå i livsföring i övrigt kan ekonomiskt bistånd utgå till andra fritidskostnader och även rekreationsresor. upp till 15 % av basbeloppet Enhetschef mer än 15 % av basbeloppet Flyttkostnader Flyttkostnad ingår i livsföring i övrigt. Vid flyttning av arbetsmarknadsskäl skall möjligheten att få bidrag från arbetsförmedlingen undersökas. Om sådant bidrag ej utgår eller om flyttningen är nödvändig av andra skäl, även inom kommunen, kan bistånd för flyttningskostnader beviljas. För att medverkan till att en flyttning ska ske, måste flyttningen vara planerad av den enskilde och hans familj. Innan bistånd till flyttning sker till annan kommun skall kontakt och samråd ske med inflyttningskommunen, om det inte är uppenbart obehövligt. Den enskilde skall dock samtycka till att en sådan kontakt sker. upp till 15 % av basbelopp Enhetschef mer än 15 % av basbeloppet Glasögon Glasögon ingår i livsföring i övrigt. Glasögonbågar beviljas med högst 1,5 % av basbeloppet (2006: 596 kr) och för glas oberoende av kostnad enligt ordination. Bidrag till inköp av kontaktlinser första gången beviljas endast efter läkarutlåtande där det framgår att det är medicinskt motiverat framför glasögon. Kostnad för synundersökning beviljas. 12

13 OSKARSHAMNS KOMMUN NORMER OCH RIKTLINJER 13 Hemutrustning Hemutrustning ingår i livsföring i övrigt. Omedelbara och större behov av möbler mm prövas särskilt. Hembesök skall ske i samband med utredning om behov av hemutrustning. Möjligheterna att erhålla lån till bosättning bör undersökas. Bedömningen av den enskildes framtida ekonomi är viktig. I de fall hjälpbehovet kan beräknas vara kortvarigt skall hjälp beviljas med de delar av hemutrustning som är oundgängligen nödvändiga för livsuppehället. Unga människor som flyttar från föräldrahemmet är i normala fall inte berättigade till ekonomiskt bistånd för hemutrustning. För ensamstående studerande vid postgymnasial utbildning får det ofta anses skäligt med boende i basmöblerat studentrum eller inackorderingsrum. Utgångspunkten vid beräkning av ekonomiskt bistånd till hemutrustning är vilken utrustning som den enskilde faktiskt behöver. När detta är klarlagt bör en kostnadskalkyl göras på begagnade möbler, för bedömningen hur mycket ekonomiskt bistånd som skall beviljas till hemutrustning. I de fall den enskilde inom det närmaste året kan antagas bli självförsörjande bör ekonomiskt bistånd till hemutrustning endast beviljas till det mest nödvändiga. upp till 20 % av basbeloppet + 5 % för varje ytterligare familjemedlem, Enhetschef mer än 20 % av basbeloppet + 5 % för varje ytterligare familjemedlem Hemutrustning till flyktingar Ekonomiskt bistånd avseende hemutrustning till flyktingar utgår ej. Flyktingar och andra utlänningar som fyllt 18 år och som omfattas av det kommunala flyktingmottagandet erbjuds lån till hemutrustning. Undantag finns för bl a anknytningsfamiljer då kärnfamiljer haft uppehållstillstånd mer än två år samt ungdomar som kommit utan vårdnadshavare. Centrala Studiestödsnämnden (CSN) administrerar lånet. Kommunens roll i detta sammanhang begränsas normalt till att bistå flyktingar med information kring lånet, samt att till CSN lämna uppgifter om när inflyttning skett till omöblerad lägenhet. Identitetshandlingar Ekonomiskt bistånd utgår till identitetshandling. Kläder Kostnader för kläder inklusive flerårskläder och kemtvätt ingår i försörjningsstödet. Ekonomiskt bistånd till kläder utgår endast i särskilda fall och vid omedelbara och större behov och ingår då i livsföring i övrigt. Enhetschef 13

14 OSKARSHAMNS KOMMUN NORMER OCH RIKTLINJER 14 Kostförstärkning Kostförstärkning ingår i livsföring i övrigt och utgår med 1,5 % av basbeloppet (596 kr/mån) efter läkarintyg Läkarvård och medicin Kostnad för läkarvård och medicin ingår i begreppet livsföring i övrigt Ersättning erhålls upp till frikortsnivå, 900 kr per år för besök i den öppna sjukvården och 1800 kr för medicin. Medicinen måste omfattas av läkemedelsrabatten. Ersättning utbetalas ej under resterande tid efter det frikort kan erhållas. Barn upp till 16 år har fri hälso- och sjukvård. Samtliga barn inom en familj räknas gemensamt vid ansökan om frikort för medicin. Rättshjälpsavgift Ekonomiskt bistånd kan utgå till rättshjälpsavgift vissa fall, t ex om den enskildes avgift baseras på ek bistånd enligt socialtjänstlagen och det är nödvändigt för att den enskilde ska kunna ta tillvara på sina rättigheter och uppnå skälig levnadsnivå. Det kan handla om tvister avseende vårdnad och separation. Enhetschef Skulder Ekonomiskt bistånd till skulder utgår i allmänhet inte. I vissa fall kan bistånd beviljas efter särskild prövning. Det kan t ex röra sig om skuld av hyra eller el som måste betalas för att den enskilde inte skall hamna i en oacceptabel situation. Vid bedömningen skall omständigheterna då skulden uppstod beaktas. Skulden kan t.ex. röra utgifter som skulle ha beaktats om den enskilde i ett tidigare skede hade kontaktat socialtjänsten. Sökanden med andra skulder hänvisas till möjligheterna enligt skuldsaneringslagen. Ekonomiskt bistånd till skulder utges ej i de fall skulden kan regleras på annat sätt. Skulder rörande skatter, underhållsstöd, böter, studiemedel etc. kan enligt skilda regler avskrivas, efterges eller på annat sätt regleras. avseende 2 månaders hyresskuld, dock högst 35 % av basbeloppet Enhetschef avseende 4 månaders hyresskuld, dock högst 70 % av basbeloppet avseende elskulder, dock högst 10 % av basbeloppet Enhetschef avseende elskulder upp till 20 % av basbeloppet Ekonomiskt bistånd kan i vissa fall beviljas mot återbetalning. Biståndet beviljas då jml. 4 kap 2. 14

15 OSKARSHAMNS KOMMUN NORMER OCH RIKTLINJER 15 Spädbarnsutrustning I samband med barns födelse bör beaktas att behovet av nödvändig spädbarnsutrustning tillgodoses och ingår i livsföring i övrigt. Ekonomiskt bistånd kan beviljas till första barnet med högst 15 % av basbeloppet (2006: kr): I beloppet ingår kostnad för barnets basutrustning, barnvagn med tillbehör, barnsäng med tillbehör, möbler för barnets skötsel samt utrustning för bad och matning. Vid prövning bör undersökas vilken utrustning som redan finns. Tandvård Akut tandvård ingår i livsföring i övrigt liksom omfattande och nödvändig tandvård. För nödvändig tandvård kan ekonomiskt bistånd utges till den kostnad som patienten skall erlägga enligt tandvårdsförsäkringen. Skriftligt kostnadsförslag skall alltid föreligga. Ekonomiskt bistånd utgår till undersökningskostnad. Bedömningen av den enskildes framtida ekonomi är viktig. I de fall biståndsbehovet kan beräknas vara kortvarigt skall tandvårdskostnaden räknas som en godtagbar utgift vid varje enskild biståndsberäkning. upp till 10 % av basbeloppet Enhetschef mer än 10 % av basbeloppet Telefon Vanliga telekostnaden ingår i försörjningsstödet. Inköp av telefon och installation av telefon ingår i livsföring i övrigt. Detta kan beviljas vid särskilda fall t ex sjukdom när läkarintyg finns. Vid installation av fast abonnemang krävs i vissa fall en depositionsavgift under 1-2 år, som återbetalas om löpande telefonräkningar har skötts. Enhetschef Umgängeskostnader Umgängeskostnader ingår i livsföring i övrigt. Normalt umgänge är 2 veckohelger per månad samt 3 veckor under sommaren och vissa storhelger. I beloppet för umgängeskostnaderna ingår livsmedel, lek och fritid, hälsa och hygien, och utgår från riksnormen. Ersättning beviljas för resor, billigaste färdsättet, eller 18 kr/mil vid bilkostnad. Om skriftligt umgängesavtal finns skall beräkningarna utgå efter detta. Vad gäller boendekostnad godkännes en boendekostnad motsvarande vuxen och ett hemmavarande barn vid umgänge med ett barn, med två barn motsvarande ett barn osv. Kostnad för umgänge beviljas per dag enligt följande: Under 1 år 1-2 år 3 år 4-6 år 7-10 år år år 40 kr/dag 43 kr/dag 33 kr/dag 42 kr/dag 48 kr/dag 57 kr/dag 65 kr/dag 15

16 OSKARSHAMNS KOMMUN NORMER OCH RIKTLINJER 16 Underhållsstöd Den understödsskyldige skall i första hand begära anstånd hos försäkringskassan med återbetalningsbeloppet. Ekonomiskt bistånd utgår ej till underhållsstöd D BISTÅND OM DET FINNS SKÄL FÖR DET 4 kap 2 Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 1 om det finns skäl för det. I denna paragraf ligger beslut i form av borgensåtagande, bistånd utöver norm och med återbetalningsskyldighet. Skulder Ekonomiskt bistånd till skulder kan i vissa fall beviljas mot återbetalning. Detta gäller tex. när den sökande har haft inkomster överstigande gällande biståndsnivåer och därmed en skälig levnadsnivå. Beslutet skall vara skriftligt och skall delges den som beviljats biståndet liksom formerna för återbetalningen. Återbetalningen får inte vara högre än att den enskilde klarar sin försörjning eller sin dagliga livsföring. Övrigt om skulder se under D. Enhetschef Borgensåtagande I vissa situationen kan en enskild inte få ett eget hyreskontrakt med allmännyttan eller de privata bostadsföretagen. Detta kan beror på avsaknad av fast inkomst, skulder hos kronofogdemyndigheten mm. För att få en bostad krävs ett borgensåtagande i form av ett socialt kontrakt (andrahandskontrakt) eller garantiavtal (hängavtal). Enhetschef 16

17 OSKARSHAMNS KOMMUN NORMER OCH RIKTLINJER 17 E INKOMSTBERÄKNING Inkomster som skall beaktas Vid beräkning av ekonomiskt bistånd görs avdrag för alla nettoinkomster dvs. inkomst efter avdrag för preliminär skatt. Exempel på inkomster kan vara: arbetsinkomst, (ev. minskat med fackföreningsavgift) arbetslöshetsersättning (ev. minskat med fackföreningsavgift), alfa-ersättning barnbidrag/studiebidrag inkl flerbarnstillägg. bostadsbidrag bostadstillägg familjebidrag pension (inkl barnpension och barntillägg) allmän tilläggspension ATP familjehemsersättning (arvodesdelen) föräldrapenning, tillfällig vård av barn hyresinkomst inkomst av kapital livränta sjukpenning sjukersättning, tidsbegränsad eller tills vidare skadestånd skatteåterbäring studiemedel och övriga inkomster från CSN tilläggspension eller pension från tidigare arbetsgivare underhållsstöd aktivitetsersättning vårdbidrag (den beskattningsbara delen) 17

18 OSKARSHAMNS KOMMUN NORMER OCH RIKTLINJER 18 Inkomster som inte skall beaktas De inkomster som inte skall beaktas är skattefri handikappersättning, extra tillägg från CSN samt tillfälliga mindre bidrag från fonder och stiftelser. Skadestånd som den enskilde får för att kompensera ekonomiska försluter och som inte utgör ersättning för inkomstförlust ska inte beaktas, t. ex. skadestånd som den sökande behöver för att betala kostnader för rehabilitering av fysiskt eller psykisk skada. Undantag kan göras efter individuell prövning vid ideellt skadestånd om någon har behov av långvariga och kostsamma behandlingar. Förbehållsbelopp och skattejämkning. Den enskildes möjlighet att få skattejämkning skall beaktas. De vanliga skälen för skattejämkning är resekostnader till och från arbetet, räntekostnader för egnahemsägare, samt inkomst endast del av året. Vidare bör observeras möjligheten att erhålla skattebefrielse för t ex feriearbetande ungdom Förtida återbetalning av överskjutande skatt kan även ske. Ansökan om skattejämkning, befrielse av skatt mm sker på fastställd blankett till lokala skattemyndigheten. Särskilt bör observeras och beaktas bestämmelserna för erhållande av förbehållsbelopp vid utmätning av lön, sjukpenning, a-kassa, pension osv. Sparmedel och andra tillgångar. Vid bedömning av behov av ekonomiskt bistånd tas i skälig utsträckning hänsyn till sparmedel och övriga tillgångar. Det bör uppmärksammas att försörjningsstödet förutsätter ett visst sparande för några långsiktiga utgiftsposter som ingår i försörjningsstödet Pensionärer har rätt att ha ett sparkapital motsvarande ett halvt basbelopp till sin egen begravning och gravsten. Kontanter, banktillgodohavanden och andra lätt realiserbara tillgångar, t ex bil, aktier, obligationer, bör i skälig utsträckning förbrukas innan ekonomiskt bistånd beviljas. Om tillgångarna inte är omedelbart tillgängliga bör skälig rådrum givas. Bostadsbidrag. Bostadsbidrag räknas som inkomst. Det utgår till ungdomar i åldern år samt till barnfamiljer fram till och med att barnen fullgjort sin gymnasieutbildning. Bostadsbidraget räknas på faktiska/beräknade inkomster framåt 12 månader. Handläggs av försäkringskassan. 18

19 OSKARSHAMNS KOMMUN NORMER OCH RIKTLINJER 19 Sammanboende, hemmavarande ungdomar Vuxna personer som har gemensam bostad får i första hand anses ha inkomster och utgifter gemensamt. Ogifta sammanboende bör likställas med gifta sammanboende även i det fall det föreligger formellt hinder för giftermål. Om det av omständigheterna klart framgår att 2 personer, som bor i en gemensam bostad, har skild ekonomiskt hushållsgemenskap bör ekonomiskt bistånd utgå som två enskilda. T ex flyktingar som ej har erhållit egen bostad, utan har sammanförts i en större bostad med okända människor. Hemmavarande barn som fyllt 18 år och som studerar på gymnasiet ingår i hushållsgemenskapen och medräknas i familjens normberäkning. Personer från 18 år som bor i föräldrahemmet och som ej studerar, betraktas vid ansökan om försörjningsstöd som ensamstående. Riksnorm för ensamstående samt kvoten av gemensamma hushållskostnader och antalet medlemmar i hushållet utgår. Inget bistånd utgår till hyreskostnad i allmänhet men den del av bostadsbidraget som minskas för förälder kan beviljas.. Feriearbetande ungdomar Vid beräkning av föräldrars försörjningsstöd ska underårigs familjemedlems inkomst av arbete/feriearbete inte medräknas. Ungdomar med eget boende beräknas som vuxen vad gäller inkomst av arbete/feriearbete. F SÄRSKILDA GRUPPER Arbetslösa Arbetslösa skall i första hand söka sin försörjning genom ersättning från arbetslöshetsförsäkringen (A-kassa) och ALFA-ersättning. Rätten till bistånd enligt 4 kap 1, 3 socialtjänstlagen föreligger ej om den hjälpsökande vägrar ta anvisat lämpligt arbete eller sagt upp sig utan giltiga skäl. Bedömningen av vad som är lämpligt arbete torde ofta - men inte alltid - överensstämma med arbetsmarknadsmyndighetens bedömning. Personer som utan godtagbara skäl vägrar stå till arbetsmarknadens förfogande beviljas ekonomiskt bistånd endast i den utsträckning som är nödvändigt för att förebygga direkt nödsituation. Kontinuerlig och god kontakt skall hållas med arbetsförmedlingen. Bland annat med trepartssamtal, den enskilde - arbetsförmedlingen - socialtjänsten Brottsoffer Stor hänsyn ska visas brottsoffer. Brottsoffer kan ha akut behov av ekonomiskt bistånd. Vid misshandel i hemmet kan den misshandlade partnern kanske inte förfoga över gemensamma tillgångar och socialtjänsten ska då kunna ge tillfälligt ekonomiskt bistånd utan hänsyn till gemensamma tillgångar. 19

20 OSKARSHAMNS KOMMUN NORMER OCH RIKTLINJER 20 Socialnämnden bör verka för att den som utsatts för brott och dennes anhöriga får stöd och hjälp. Socialnämnden bör härvid särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp i hemmet kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation ( 5 kap 11 SoL). Studerande Ungdomar: Föräldrars försörjningsskyldighet upphör när barnet fyllt 18 år. Går barnet i skolan vid denna tidpunkt eller återupptar skolgången innan det fyllt 19 år är dock föräldrarna, intill dess barnet fyllt 21 år, försörjningsskyldiga så länge skolgången pågår. Föräldrarnas försörjningsskyldighet gäller också studerande ungdomar som flyttat hemifrån. Till skolgång räknas studier i grundskola eller gymnasieskola, individuellt program eller annan jämförlig grundutbildning. Studerande vid gymnasieskola, även över 18 år, som bor hos föräldrarna räknas in i familjen vid behovsprövning av ekonomiskt bistånd. Studerande över 20 år skall söka bidragsdelen inom studiemedel under gymnasieutbildningen. Efter avslutad gymnasieutbildning ansöker ungdomen själv om ekonomiskt bistånd. Vuxna: Vuxna studerande skall i första hand försörja sig genom samhällets studiestödssystem eller motsvarande. Studiemedel och studielån bör anses täcka levnadskostnaderna och studiematerialet under 9 månader. Som grundregel gäller att för studier på eftergymnasial nivå skall ekonomiskt bistånd inte utgå under studieterminerna. Från grundregeln kan undantag göras då särskilda skäl föreligger. Om den studerande aktivt söker arbete under sommarferierna men ändå inte får något eller får vänta på att lönen skall utbetalas, kan rätt till ekonomiskt bistånd föreligga. Om lön eller annan ersättning kommer att utbetalas kan det ekonomiska biståndet ges som förskott på denna ersättning. S k hemvändande ungdomar: Ungdomar som bor i föräldrahemmet under studieuppehåll från högskolestudier, som ansöker om ekonomiskt bistånd under sommarferierna, för att till hösten återgå till högskoleutbildning, erhåller bistånd till personliga kostnaderna samt del av hushållskostnaden enligt försörjningsstödet då biståndsbehovet bedöms som kortvarigt. Inget bistånd till hyreskostnad utgår. Socialnämnden har rätt att kräva att studerande under studieuppehåll ska delta i anvisad praktik. Vuxna grundutbildning: En person som går en grundutbildning motsvarande grundskolekompetensen skall ej behöva sätta sig i skuld. Detta gäller invandrare och flyktingar på Grund-Vux samt även svenska medborgare med bristande grundutbildning. Dessa behöver endast söka bidragsdelen inom studiemedelssystemet och har rätt att erhålla kompletterande ekonomiskt bistånd. SFI: Studerande på SFI, Svenska för invandrare, har inte rätt till ersättning inom studiemedelssystemet. Arbetsmarknadsutbildning: Vuxna studerande som genomgår arbetsmarknadsutbildning uppbär aktivitetsstöd som utbetalas av försäkringskassa. Rekryteringsbidrag utgår vid studier upp till och med gymnasienivå för vuxna. Bidraget utbetalas via CSN. Kompletterande försörjningsstöd kan utgå om ersättningen inte uppgår till skälig levnadsnivå. 20

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun Dnr 2015/110.754 Id 21882 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun Enheten för arbete och försörjning Antagna av socialnämnden 2015-03-19 33 2(34) Innehåll 1 ALLMÄNT... 6 2 FÖRSÖRJNINGSSTÖD...

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd

Riktlinjer för försörjningsstöd Åstorps kommuns Riktlinjer för försörjningsstöd Beslutat av Socialnämnden 2014-03-17, 42 Dnr 2014/62 1 Innehållsförteckning Inledning 5 Barnperspektiv 5 Våld i nära relationer 5 Förutsättningar för rätten

Läs mer

ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2014-XX-XX. EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer för handläggning

ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2014-XX-XX. EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer för handläggning ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2014-XX-XX EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer för handläggning 2 SOCIALTJÄNSTENS MÅL... 5 BISTÅND... 5 PRINCIPER FÖR BEDÖMNING OCH BERÄKNING... 7 EKONOMISKT BISTÅND 4 KAP 1... 8 RIKSNORM

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd och livsföring i övrigt gällande i Gislaveds kommun Förslag till arbetsutskott 2010-01-13

Riktlinjer för försörjningsstöd och livsföring i övrigt gällande i Gislaveds kommun Förslag till arbetsutskott 2010-01-13 Riktlinjer för försörjningsstöd och livsföring i övrigt gällande i Gislaveds kommun Förslag till arbetsutskott 2010-01-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT 5 2. FÖRSÖRJNINGSSTÖDET 2.1 Riksnorm 6 2.1.1 Särskilda

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND. Innehållsförteckning

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND. Innehållsförteckning RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND Innehållsförteckning 1 Allmänt om försörjningsstöd och annat bistånd SoL 4 kap 1.1 Barnperspektiv 1.2 Individuell prövning 1.3 Biståndsparagrafen (4 kap 1 sol) 1.4 Skälig

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd.

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Socialnämnden i Ronneby 2012 1 Innehållsförteckning sida Lagtext 3 5 1. Allmänna riktlinjer 6

Läs mer

EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer Töreboda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173

EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer Töreboda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173 EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer Töreboda kommun Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173 Ansvarig för uppdatering Enhetschef för Individ- och familjeomsorg EKONOMISKT BISTÅND Innehållsförteckning ALLMÄNT

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ÖVRIGT EKONOMISKT BISTÅND

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ÖVRIGT EKONOMISKT BISTÅND RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ÖVRIGT EKONOMISKT BISTÅND INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2009-12-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. LAGTEXT Socialtjänstlag (2001:453)... 5 2 kap. Kommunens ansvar

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Köpings kommun Antagen av: Social- och arbetsmarknadsnämnden 19 december 2012, 134 Reviderad 19 juni 2013, 54 samt 25 september 2013 71 RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Fastställd av socialnämnden Reviderad 2010-08-25 Reviderad 2013-12-04 Inledning Detta dokument innehåller riktlinjer för ekonomiskt bistånd enligt 4 kap.1

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND 1 Februari 2006 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND 1. ALLMÄNT OM EKONOMISKT BISTÅND sid 1.1 Socialtjänstlagen 4 1.2 Individuell behovsprövning..6 1.3 Samordning med annat bistånd..6 1.4

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Ekonomiskt bistånd 1 1 INLEDNING... 3 2 RIKTLINJERNAS OMFATTNING... 3 3 RÄTTEN TILL BISTÅND... 3 3.1 Allmänna

Läs mer

Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar

Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar Antagen av humanistiska nämnden 2014 Antagen av: Humanistiska nämnden 2014-09-16, 108 Dokumentägare: Avdelningschef Social utredning Ersätter dokument:

Läs mer

Svedala Kommuns 1:43 Författningssamling 1(15)

Svedala Kommuns 1:43 Författningssamling 1(15) Författningssamling 1(15) Kommunala riktlinjer för ekonomiskt bistånd antagen av kommunfullmäktige 2015-03-11, 40 1. Inledning/syfte med riktlinjerna Detta dokument innehåller anvisningar för arbetet med

Läs mer

Handläggning av ekonomiskt bistånd. Riktlinjer. Ersätter från och med 2013-01-01 riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2012

Handläggning av ekonomiskt bistånd. Riktlinjer. Ersätter från och med 2013-01-01 riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2012 Vetlanda kommun Socialförvaltningen Handläggning av ekonomiskt bistånd Riktlinjer Ersätter från och med 2013-01-01 riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2012 Beslutade av socialnämnden 2012-12-12 1. INLEDNING

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2015-02-22 Revidering: Textdelen som rör bilagan om boendestöd har tagits bort enlig socialnämndens beslut, istället ska Försäkringskassans föreskrifter om högsta godtagbara

Läs mer

RIKTLINJER. För handläggning av ekonomiskt bistånd i Vingåkers kommun. Reviderad upplaga 2015. Socialförvaltningen Individ- och familjeomsorgen

RIKTLINJER. För handläggning av ekonomiskt bistånd i Vingåkers kommun. Reviderad upplaga 2015. Socialförvaltningen Individ- och familjeomsorgen VK300S v1.0 040416, Riktlinjer 150203 redigerat RIKTLINJER För handläggning av ekonomiskt bistånd i Vingåkers kommun Reviderad upplaga 2015 Socialförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Vingåkers kommun,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND. Fastställda av Socialnämnden 2002-01-30 6. G:\KS\FÖRFATTNINGSSAMLING\BIDRAGSREGLER\Ekonomiskt bistånd.

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND. Fastställda av Socialnämnden 2002-01-30 6. G:\KS\FÖRFATTNINGSSAMLING\BIDRAGSREGLER\Ekonomiskt bistånd. RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND Fastställda av Socialnämnden 2002-01-30 6 VARA KOMMUN 1 Socialnämndens målsättningar Att de som får ekonomiskt bistånd så snart som möjligt blir självförsörjande och oberoende

Läs mer

Vägledande bestämmelser/riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Vägledande bestämmelser/riktlinjer för ekonomiskt bistånd 1(70) Vård, omsorg och IFO Antagen av KS Vägledande bestämmelser/riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2 Innehåll Inledning... 9 Socialtjänstslagen mål och intentioner... 9 Rätten till bistånd... 9 Bistånd

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN KILS KOMMUN

SOCIALFÖRVALTNINGEN KILS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutade av SN 184 2014-11-19 SOCIALFÖRVALTNINGEN KILS KOMMUN Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2014 2014-11-05 Socialförvaltningen i Kil Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning

Läs mer

Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (82) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (82) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (82) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Eskilstuna kommun 2 (82 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

Rutin Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Rutin Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (61) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen Rutin Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning 1 Inledning 6 Utgångspunkter

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Enköpings kommun

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Enköpings kommun 1 (62) Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Enköpings kommun Fastställda av Socialnämnden den 2010-02-22, 17 Postadress Enköpings kommun 745 80 ENKÖPING Besöksadress Kungsgatan 69 C Telefon, växel Telefax

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Socialförvaltningen Författare: Caroline Schnell Yvonne Wahlbeck Granskad av: Kenneth Lindholm Fastställd av: Socialnämnden Utgivningsdag 2012-11-01 Utgåva nr 1 Giltig tom 2014-11-01 Riktlinjer för ekonomiskt

Läs mer

Ekonomiskt bistånd - Riktlinjer för ärendehandläggning

Ekonomiskt bistånd - Riktlinjer för ärendehandläggning Ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ärendehandläggning Dokumenttyp Dokumentnamn Gäller från datum Riktlinjer Ekonomiskt bistånd - Riktlinjer för ärendehandläggning 2012-09-20 148 Dnr SN 40 / 2011 Beslutat

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Socialförvaltningen Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer antagna av Socialnämnden 22 november 2011 Reviderade 20121218 220 Innehållsförteckning 1. Grundläggande juridiska principer gällande rätten

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2013-11-25

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2013-11-25 Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (68) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen 2013-11-25 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2013-11-25 Eskilstuna kommun 2 (68) Eskilstuna kommun 3 (68) Riktlinjer för

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND SOCIALFÖRVALTNINGEN KAPITEL 4. Hedemora kommun 2007. Socialförvaltningen

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND SOCIALFÖRVALTNINGEN KAPITEL 4. Hedemora kommun 2007. Socialförvaltningen RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND SOCIALFÖRVALTNINGEN KAPITEL 4 Hedemora kommun 2007 Socialförvaltningen 1 1. BAKGRUND Riksdagen har beslutat om en ny socialtjänstlag (SoL), som trädde i kraft januari

Läs mer

Riktlinjer Ekonomiskt bistånd

Riktlinjer Ekonomiskt bistånd 1 (43) Riktlinjer Ekonomiskt bistånd Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2013-11-26, 87 OXL200 v 1.0 2006-11-13 2 (43) Inledning 5 Lagstiftning mm 5 Syfte 5 Barnperspektiv 6 Hot och våld i nära relation

Läs mer

Riktlinjer ekonomiskt bistånd. Innehållsförteckning 1(100)

Riktlinjer ekonomiskt bistånd. Innehållsförteckning 1(100) Riktlinjer ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 1 RIKTLINJERNAS SYFTE OCH TILLÄMPNING... 6 1.1 UTGÅNGSPUNKTER FÖR ARBETET... 6 1.2 BARNPERSPEKTIV... 7 1.3 KVINNOFRIDSPERSPEKTIV

Läs mer