Normer och riktlinjer för

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Normer och riktlinjer för"

Transkript

1 OSKARSHAMNS KOMMUN NORMER OCH RIKTLINJER 1 Normer och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Gäller från med justeringar Beslut av Socialnämnden

2 OSKARSHAMNS KOMMUN NORMER OCH RIKTLINJER 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING A ALLMÄNT 3 B RÄTTEN TILL BISTÅND 4 B 1 Försörjningsstöd 4 kap 3 1 p 4 Riksnorm 4 B 2 Försörjningsstöd 4 kap 3 2 p 6 Kostnad för boende 6 Kostnad för egen fastighet eller bostadsrätt 7 Elkostnader 8 Hemförsäkring 9 Resor 10 Bilkostnad 10 Avgift för medlemskap i fackförening; A-kassa 10 C Livsföring i övrigt 4 kap 1 11 Avgift för barnomsorg 11 Avgift för hemtjänst 11 Begravnings- och gravvårdskostnad 11 Fritidskostnad 12 Flyttningskostnader 12 Glasögon 12 Hemutrustning 13 Hemutrustning till flyktingar 13 Identitetshandlingar 13 Kläder 13 Kostförstärkning 14 Läkarvård och medicin 14 Rättshjälpsavgift 14 Skulder 14 Spädbarnsutrustning 15 Tandvård, akut/nödvändig 15 Telefon 15 Umgängeskostnader 15 Underhållsstöd 16 D Bistånd om det finns skäl för det 4 kap 2 16 Skulder 16 Borgensåtagande 16 E INKOMSTBERÄKNING 17 Inkomster som skall beaktas 17 Inkomster som inte skall beaktas 18 Förbehållsbelopp och skattejämkning 18 Sparmedel och andra tillgångar 18 Bostadsbidrag 18 Sammanboende, hemmavarande ungdomar 19 Feriearbetande ungdomar 19 2

3 OSKARSHAMNS KOMMUN NORMER OCH RIKTLINJER 3 F SÄRSKILDA GRUPPER 19 Arbetslösa 19 Brottsoffer 19 Studerande 20 Utländska medborgare 21 Utländska medborgare, asylsökande 21 Värnpliktiga 22 Vårdtagare vid institution- fickpengar 22 G SÄRSKILDA FRÅGOR 22 Utbetalning av ekonomiskt bistånd 22 Förnyat bistånd under pågående period 23 Återkrav av ekonomiskt bistånd 23 Återkrav i andra fall 24 Överklagande av beslut 24 H DELEGATIONSFÖRTECKNING 25 I NORMTABELLER 26 Riksnorm 26 Umgängeskostnader 26 Matnorm 27 Reducerad norm 27 Allmänt Ekonomiskt bistånd är ett komplement till den egna inkomsten och ekonomiska förmåner. Det är samhällets sista skyddsnät för personer med försörjningsproblem. Rätten till bistånd begränsas inte till några i lagen direkt angivna situationer. Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt (4 kap 1 socialtjänstlagen). Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 1 om det finns skäl för det ( 4 kap 2 SoL). Biståndet utgår efter individuell behovsprövning. Biståndet skall tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå och utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv (4 kap 1 SoL). När rätten till bistånd skall bedömas måste hänsyn tas till i vilken omfattning den enskilde själv kan tillgodose det aktuella behovet. Riktlinjerna avser att ge vägledning i bedömning om rätten till bistånd föreligger eller ej. Dessa följer Socialstyrelsen och publikationen Ekonomiskt Bistånd, artikelnummer Den enskildes situation kan motivera såväl högre som lägre bidragsbelopp än vad riktlinjerna anger. Vid utredning/prövande av ansökan om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd ska barnens situation uppmärksammas och belysas. Det kan ske på olika sätt. T ex kan utredningen innehålla en beskrivning av barnens situation. Hänsyn ska tas till barnens behov av eventuella insatser. 3

4 OSKARSHAMNS KOMMUN NORMER OCH RIKTLINJER 4 Biståndet består i princip av fyra delar: - Försörjningsstöd 4 kap 3 första stycket SoL Riksnorm som skall täcka kostnader för livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning, telefon och TVlicens. - Försörjningsstöd 4 kap 3 andra stycket SoL Skäliga kostnader för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring, samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa. - Bistånd för den enskildes livsföring i övrigt 4 kap 1 SoL Särskilda kostnader som avgörs efter individuell prövning, t.ex. tandvård, läkarvård, medicin, glasögon, möbler, husgeråd, kläder, hemtjänst, barnomsorgsavgift, hemutrustning, flyttkostnader, fritidskostnader, kostförstärkning, spädbarnsutrustning, skulder och begravningskostnader. - Bistånd jml 4 kap 2 utöver vad som följer av 4 kap 1 om det finns skäl för det, t.ex. skulder mot återkrav, begravningskostnader mot återkrav. B RÄTTEN TILL BISTÅND Ekonomiskt bistånd till försörjningsstöd och till livsföring i övrigt beslutas enligt Kap 4 1. Ett förtydligande av vad försörjningsstöd innehåller finns i Kap 4 3. B.1 FÖRSÖRJNINGSSTÖD 4 kap 3 1 p Riksnorm I riksnormen ingår personliga kostnader och gemensamma hushållskostnader. Personliga kostnader - åldersbaserat Ålder Livsmedel Kläder o skor Lek o fritid Hygien Kr/mån Ensamstående Makar/sambo Under 1 år år år år år år år

5 OSKARSHAMNS KOMMUN NORMER OCH RIKTLINJER 5 Gemensamma hushållskostnader - baserat på antal i hushållet 1 pers Kr/mån 2 pers Kr/mån 3 pers Kr/mån 4 pers Kr/mån 5 pers Kr/mån 6 pers Kr/mån 7 pers Kr/mån Förbrukningsvaror Dagstidning, Telefon, TV- Licens SUMMA: Per person: Med förbrukningsvaror innefattas t.ex. tvätt-, disk- och rengöringsmedel, sybehör, glödlampor, hushållspapper etc. För hushåll med fler än 7 personer beräknas kostnaden för varje tillkommande hushållsmedlem som skillnaden mellan hushåll med 6 respektive 7 personer. 5

6 OSKARSHAMNS KOMMUN NORMER OCH RIKTLINJER 6 B.2 FÖRSÖRJNINGSSTÖD 4 kap 3 2 p 2 Kostnad för boende Bidragsberättigade har rätt till bistånd för skäliga bostadskostnader. Godtagbara bostadskostnader per månad (gäller fr o m ). Hyresnivåerna är hämtade från kommunens hyresvärdar. Familjemedlemmar Högsta godtagbara kostnad 1 vuxen kr/mån 2 vuxna kr/mån 1-2 vuxna + 1 barn kr/mån 1-2 vuxna + 2 barn kr/mån 1-2 vuxna + 3 barn o flera kr/mån För umgängesberättigade föräldrar med regelbundet umgänge tas hänsyn till behov av större lägenhet. Om kostnaden för bostaden är oskäligt hög, görs bedömning från fall till fall om hela kostnaden eller bara en del av den skall täckas av försörjningsstödet. Hjälpbehovet kan t ex vara kortvarigt. I ett sådant fall är det inte rimligt att den enskilde byter bostad. Även tillgången till billigare bostad måste beaktas. Det kan också finnas starka sociala och/eller humanitära skäl för att en barnfamilj skall få bo kvar i sin bostad. Om en familj vill byta till en större lägenhet under ett långvarigt försörjningsstödsberoende, kan detta endast ske om det finns synnerliga skäl. Jämförelse skall ske med försäkringskassans normer för skälig bostadsyta vid beräkning av bostadsbidrag. Hemmavarande barn med egna inkomster skall bidra till bostadskostnaden. Hyreskostnaden beräknas som den del av bruttokostnaden som motsvarar det antal rum som den sökande disponerar i förhållande till det totala antalet rum i bostaden. Varje rum räknas som två enheter och köket som en enhet. Tillval i lägenhet anses som godtagbar kostnad om hyresgästen inte kan få tillval ändrat av hyresvärd. Om hyresgästen själv beställt tillval kan bistånd ej utgå till detta. 6

7 OSKARSHAMNS KOMMUN NORMER OCH RIKTLINJER 7 Kostnad för egen fastighet eller bostadsrätt När det gäller att bedöma skälig bostadskostnad för egen fastighet eller bostadsrätt hänvisas även till föregående avsnitt. Den individuella bedömningen är av stor vikt. Särskilt bör uppmärksammas förekomsten av starka sociala skäl för det aktuella boendet, hjälpbehovets längd, huruvida den normala ekonomin klarar boendekostnaden samt hur dyrt, godtagbart eller möjligt ett alternativt boende är. Viss hänsyn till möjligheterna att avyttra fastigheten eller bostadsrätten bör även tas vid sistnämnda bedömning. Uträkningen av boendekostnaden följer de regler som används vid framräknande av bostadsbidrag av försäkringskassan. Vid beräkningen av den faktiska bostadskostnaden skall alltid nettoräntan räknas, dvs. räntekostnaden minus skattejämkning. I bostadskostnaden ingår även uppvärmning, villaförsäkring, vatten och sophämtning. Vid långvarigt biståndsbehov, fyra månader och längre ska även fastighetsskatt medräknas. Amorteringar ligger utanför den skäliga bostadskostnaden. Om amortering ändå skall accepteras vid den slutliga beräkningen av försörjningsstödet måste prövas individuellt. Om hjälpbehovet inte är långvarigt, kan den enskilde komma överens med långivaren om tillfälligt ändrande amorteringsvillkor. Om det aktuella boendet vid en helhetsbedömning framgår som skäligt, t ex på grund av starka sociala skäl, och bidragsberoendet är långvarigt kan även amorteringar godtas för att inte omöjliggöra boendet. Beräkning av bostadskostnader för bostadsrätt följer samma principer som ovan nämnts. Hänsyn tas dels tills den avgift som går till bostadsrättsföreningen dels till eventuella räntekostnader som uppkommit vid köpet av bostadsrätten. Om amorteringen skall godtas avgörs, i likhet med ovan, från fall till fall. Vid beräkning av bostadskostnaden för bostadsrätt bör uppmärksammas att i den avgift som går till bostadsrättsföreningen kan i vissa fall ingå amorteringar och avsatta medel till reparationsfond. 7

8 OSKARSHAMNS KOMMUN NORMER OCH RIKTLINJER 8 Elkostnader Elkostnader ingår i försörjningsstödet. Försörjningsstöd utgår till skälig elförbrukning, baserad på konsumentverkets beräkning samt elbolagens priser nedan. Beräkningen avser boende i lägenhet, vad gäller boende i egen fastighet kan en högre kostnad godkännas. Schablonkostnader år 2006 Skälig kostnad för hushållsel se schema för hushållselschablon. Oskarshamns Energi Antal medlemmar i hushållet/månad 1 pers 2 pers 3 pers 4 pers 5 pers 6 pers 7 pers Enligt konsumentverkets riktlinjer/månad 150 kwh 220 kwh 270 kwh 310 kwh 330 kwh 350 kwh 360 kwh Hushållsel/månad för lägenhet 301 kr 394 kr 461 kr 514 kr 541 kr 567 kr 485 kr Hushållsel/kvartal för lägenhet 903 kr kr kr kr kr kr kr E-on Antal medlemmar i hushållet/månad 1 pers 2 pers 3 pers 4 pers 5 pers 6 pers 7 pers Enligt konsumentverkets riktlinjer/månad 150 kwh 220 kwh 270 kwh 310 kwh 330 kwh 350 kwh 360 kwh Hushållsel/månad för lägenhet 313 kr 422 kr 500 kr 563 kr 594 kr 625 kr 640 kr Hushållsel/kvartal för lägenhet 939 kr kr kr kr kr kr kr 8

9 OSKARSHAMNS KOMMUN NORMER OCH RIKTLINJER 9 Hemförsäkring Hemförsäkring ingår i försörjningsstödet med skälig kostnad. Skälig kostnad baseras på konsumentverkets beräkningar, se nedan Hemförsäkring år 2006 Schablonkostnader år 2006 Enligt konsumentverkets riktlinjer. Antal medlemmar i hushållet/månad 1 pers 2 pers 3 pers 4 pers 5 pers 6 pers 7 pers Hemförsäkring/månad för lägenhet 80 kr 80 kr 90 kr 90 kr 100 kr 100 kr 110 kr Hemförsäkring/6 månader för lägenhet 480 kr 480 kr 540 kr 540 kr 600 kr 600 kr 660 kr Hemförsäkring/12 månader för lägenhet 960 kr 960 kr kr kr kr kr kr 9

10 OSKARSHAMNS KOMMUN NORMER OCH RIKTLINJER 10 Resor Nödvändiga arbetsresor/lokalresor ingår i försörjningsstödet, då den inte överstiger kostnaden för ett månadskort för kollektiv trafik. Med arbetsresor avses även resor för att aktivt kunna söka arbete eller delta i andra aktiva åtgärder som kommunen eller arbetsförmedlingen anordnar. Vid resor för att söka arbete utgår bidrag för detta från arbetsförmedlingen i vissa fall. Kalmar läns trafik AB, hemsida tel Bilkostnad. Ekonomiskt bistånd till arbetsresor med bil och bilresor till och från daghem eller motsvarande beviljas enbart om billigare färdsätt saknas. Ekonomiskt bistånd till bilkostnader i andra sammanhang beviljas enbart om starka skäl föreligger. Innan bistånd till bilkostnader beviljas skall möjligheter att få skattejämkning för resor till och från arbetet undersökas. Vid bedömning av hjälpbehovet till bilkostnader för handikappade bör uppmärksammas att rätt till handikappersättning eller invalidersättning som täcker sådan kostnad kan föreligga. Hjälp som beviljas i avvaktan på sådan ersättning bör utgå som förskott på social förmån. Ekonomiskt bistånd till bilkostnader beviljas enligt kommunalskattelagens schablon med 18 kr/mil för I denna milkostnad ingår förutom bensinkostnad även kostnad för bilskatt, bilförsäkring, kontrollbesiktning, värdeminskning, underhåll och reparationer. Vid beräkning av nödvändig körsträcka inkluderas resor till och från daghem. Avgift för medlemskap i fackförening, arbetslöshetskassa Fackföreningsavgift ingår i försörjningsstödet. Observera att fackföreningsavgiften ofta är bortdragen från lönen eller a-kasseutbetalningen. Även en avgift för enskild anslutning till arbetslöshetskassan accepteras. 10

11 OSKARSHAMNS KOMMUN NORMER OCH RIKTLINJER 11 C LIVSFÖRING I ÖVRIGT 4 kap 1 Avgift för barnomsorg Avgift för kommunal barnomsorg ingår i livsföring i övrigt. I första hand skall dock en prövning av avgiftens storlek göras. Avgift för hemtjänst. Avgift för kommunal hemtjänst ingår i livsföring i övrigt. I första hand skall dock en prövning av avgiftens storlek göras. Begravnings- och gravvårdskostnad En förutsättning för att ekonomiskt bistånd till begravnings- och gravvårdskostnad skall utgå är dels att dödsboets tillgångar ej räcker och dels att det skulle vara oskäligt med hänsyn till sökandens (t ex efterlevande makes) personliga ekonomi att kräva att denne skall betala begravningen. I begravnings- och gravvårdskostnaderna ingår kista, blommor, transport till gravplats, kostnader för kaffe och enklare förtäring eller liknande arrangemang i samband med begravningen samt kostnader för gravsten. I bedömningen skall även beaktas sökandens (t ex efterlevande makes) långsiktiga ekonomiska möjligheter att klara av periodiska lånekostnader eller att avvara vissa medel till besparingar. Gravsten får i första hand ses som ett behov på längre sikt. Kostnader upp till ett halvt basbelopp kan vara skäligt för en begravning och gravsten. ( kr) Assistent I vissa fall ha begravningskostnad beviljas mot återbetalning då man väntar ersättning från försäkringsbolag eller dylikt. Biståndet beviljas då jml 4 kap 2. 11

12 OSKARSHAMNS KOMMUN NORMER OCH RIKTLINJER 12 Fritidskostnad I försörjningsstödet ingår fritidskostnader såsom visst socialt umgänge, besök på teater och bio, inköp av vissa redskap som behövs för barns och ungdomars utveckling. Om synnerliga skäl föreligger och det anses ingå i livsföring i övrigt kan ekonomiskt bistånd utgå till andra fritidskostnader och även rekreationsresor. upp till 15 % av basbeloppet Enhetschef mer än 15 % av basbeloppet Flyttkostnader Flyttkostnad ingår i livsföring i övrigt. Vid flyttning av arbetsmarknadsskäl skall möjligheten att få bidrag från arbetsförmedlingen undersökas. Om sådant bidrag ej utgår eller om flyttningen är nödvändig av andra skäl, även inom kommunen, kan bistånd för flyttningskostnader beviljas. För att medverkan till att en flyttning ska ske, måste flyttningen vara planerad av den enskilde och hans familj. Innan bistånd till flyttning sker till annan kommun skall kontakt och samråd ske med inflyttningskommunen, om det inte är uppenbart obehövligt. Den enskilde skall dock samtycka till att en sådan kontakt sker. upp till 15 % av basbelopp Enhetschef mer än 15 % av basbeloppet Glasögon Glasögon ingår i livsföring i övrigt. Glasögonbågar beviljas med högst 1,5 % av basbeloppet (2006: 596 kr) och för glas oberoende av kostnad enligt ordination. Bidrag till inköp av kontaktlinser första gången beviljas endast efter läkarutlåtande där det framgår att det är medicinskt motiverat framför glasögon. Kostnad för synundersökning beviljas. 12

13 OSKARSHAMNS KOMMUN NORMER OCH RIKTLINJER 13 Hemutrustning Hemutrustning ingår i livsföring i övrigt. Omedelbara och större behov av möbler mm prövas särskilt. Hembesök skall ske i samband med utredning om behov av hemutrustning. Möjligheterna att erhålla lån till bosättning bör undersökas. Bedömningen av den enskildes framtida ekonomi är viktig. I de fall hjälpbehovet kan beräknas vara kortvarigt skall hjälp beviljas med de delar av hemutrustning som är oundgängligen nödvändiga för livsuppehället. Unga människor som flyttar från föräldrahemmet är i normala fall inte berättigade till ekonomiskt bistånd för hemutrustning. För ensamstående studerande vid postgymnasial utbildning får det ofta anses skäligt med boende i basmöblerat studentrum eller inackorderingsrum. Utgångspunkten vid beräkning av ekonomiskt bistånd till hemutrustning är vilken utrustning som den enskilde faktiskt behöver. När detta är klarlagt bör en kostnadskalkyl göras på begagnade möbler, för bedömningen hur mycket ekonomiskt bistånd som skall beviljas till hemutrustning. I de fall den enskilde inom det närmaste året kan antagas bli självförsörjande bör ekonomiskt bistånd till hemutrustning endast beviljas till det mest nödvändiga. upp till 20 % av basbeloppet + 5 % för varje ytterligare familjemedlem, Enhetschef mer än 20 % av basbeloppet + 5 % för varje ytterligare familjemedlem Hemutrustning till flyktingar Ekonomiskt bistånd avseende hemutrustning till flyktingar utgår ej. Flyktingar och andra utlänningar som fyllt 18 år och som omfattas av det kommunala flyktingmottagandet erbjuds lån till hemutrustning. Undantag finns för bl a anknytningsfamiljer då kärnfamiljer haft uppehållstillstånd mer än två år samt ungdomar som kommit utan vårdnadshavare. Centrala Studiestödsnämnden (CSN) administrerar lånet. Kommunens roll i detta sammanhang begränsas normalt till att bistå flyktingar med information kring lånet, samt att till CSN lämna uppgifter om när inflyttning skett till omöblerad lägenhet. Identitetshandlingar Ekonomiskt bistånd utgår till identitetshandling. Kläder Kostnader för kläder inklusive flerårskläder och kemtvätt ingår i försörjningsstödet. Ekonomiskt bistånd till kläder utgår endast i särskilda fall och vid omedelbara och större behov och ingår då i livsföring i övrigt. Enhetschef 13

14 OSKARSHAMNS KOMMUN NORMER OCH RIKTLINJER 14 Kostförstärkning Kostförstärkning ingår i livsföring i övrigt och utgår med 1,5 % av basbeloppet (596 kr/mån) efter läkarintyg Läkarvård och medicin Kostnad för läkarvård och medicin ingår i begreppet livsföring i övrigt Ersättning erhålls upp till frikortsnivå, 900 kr per år för besök i den öppna sjukvården och 1800 kr för medicin. Medicinen måste omfattas av läkemedelsrabatten. Ersättning utbetalas ej under resterande tid efter det frikort kan erhållas. Barn upp till 16 år har fri hälso- och sjukvård. Samtliga barn inom en familj räknas gemensamt vid ansökan om frikort för medicin. Rättshjälpsavgift Ekonomiskt bistånd kan utgå till rättshjälpsavgift vissa fall, t ex om den enskildes avgift baseras på ek bistånd enligt socialtjänstlagen och det är nödvändigt för att den enskilde ska kunna ta tillvara på sina rättigheter och uppnå skälig levnadsnivå. Det kan handla om tvister avseende vårdnad och separation. Enhetschef Skulder Ekonomiskt bistånd till skulder utgår i allmänhet inte. I vissa fall kan bistånd beviljas efter särskild prövning. Det kan t ex röra sig om skuld av hyra eller el som måste betalas för att den enskilde inte skall hamna i en oacceptabel situation. Vid bedömningen skall omständigheterna då skulden uppstod beaktas. Skulden kan t.ex. röra utgifter som skulle ha beaktats om den enskilde i ett tidigare skede hade kontaktat socialtjänsten. Sökanden med andra skulder hänvisas till möjligheterna enligt skuldsaneringslagen. Ekonomiskt bistånd till skulder utges ej i de fall skulden kan regleras på annat sätt. Skulder rörande skatter, underhållsstöd, böter, studiemedel etc. kan enligt skilda regler avskrivas, efterges eller på annat sätt regleras. avseende 2 månaders hyresskuld, dock högst 35 % av basbeloppet Enhetschef avseende 4 månaders hyresskuld, dock högst 70 % av basbeloppet avseende elskulder, dock högst 10 % av basbeloppet Enhetschef avseende elskulder upp till 20 % av basbeloppet Ekonomiskt bistånd kan i vissa fall beviljas mot återbetalning. Biståndet beviljas då jml. 4 kap 2. 14

15 OSKARSHAMNS KOMMUN NORMER OCH RIKTLINJER 15 Spädbarnsutrustning I samband med barns födelse bör beaktas att behovet av nödvändig spädbarnsutrustning tillgodoses och ingår i livsföring i övrigt. Ekonomiskt bistånd kan beviljas till första barnet med högst 15 % av basbeloppet (2006: kr): I beloppet ingår kostnad för barnets basutrustning, barnvagn med tillbehör, barnsäng med tillbehör, möbler för barnets skötsel samt utrustning för bad och matning. Vid prövning bör undersökas vilken utrustning som redan finns. Tandvård Akut tandvård ingår i livsföring i övrigt liksom omfattande och nödvändig tandvård. För nödvändig tandvård kan ekonomiskt bistånd utges till den kostnad som patienten skall erlägga enligt tandvårdsförsäkringen. Skriftligt kostnadsförslag skall alltid föreligga. Ekonomiskt bistånd utgår till undersökningskostnad. Bedömningen av den enskildes framtida ekonomi är viktig. I de fall biståndsbehovet kan beräknas vara kortvarigt skall tandvårdskostnaden räknas som en godtagbar utgift vid varje enskild biståndsberäkning. upp till 10 % av basbeloppet Enhetschef mer än 10 % av basbeloppet Telefon Vanliga telekostnaden ingår i försörjningsstödet. Inköp av telefon och installation av telefon ingår i livsföring i övrigt. Detta kan beviljas vid särskilda fall t ex sjukdom när läkarintyg finns. Vid installation av fast abonnemang krävs i vissa fall en depositionsavgift under 1-2 år, som återbetalas om löpande telefonräkningar har skötts. Enhetschef Umgängeskostnader Umgängeskostnader ingår i livsföring i övrigt. Normalt umgänge är 2 veckohelger per månad samt 3 veckor under sommaren och vissa storhelger. I beloppet för umgängeskostnaderna ingår livsmedel, lek och fritid, hälsa och hygien, och utgår från riksnormen. Ersättning beviljas för resor, billigaste färdsättet, eller 18 kr/mil vid bilkostnad. Om skriftligt umgängesavtal finns skall beräkningarna utgå efter detta. Vad gäller boendekostnad godkännes en boendekostnad motsvarande vuxen och ett hemmavarande barn vid umgänge med ett barn, med två barn motsvarande ett barn osv. Kostnad för umgänge beviljas per dag enligt följande: Under 1 år 1-2 år 3 år 4-6 år 7-10 år år år 40 kr/dag 43 kr/dag 33 kr/dag 42 kr/dag 48 kr/dag 57 kr/dag 65 kr/dag 15

16 OSKARSHAMNS KOMMUN NORMER OCH RIKTLINJER 16 Underhållsstöd Den understödsskyldige skall i första hand begära anstånd hos försäkringskassan med återbetalningsbeloppet. Ekonomiskt bistånd utgår ej till underhållsstöd D BISTÅND OM DET FINNS SKÄL FÖR DET 4 kap 2 Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 1 om det finns skäl för det. I denna paragraf ligger beslut i form av borgensåtagande, bistånd utöver norm och med återbetalningsskyldighet. Skulder Ekonomiskt bistånd till skulder kan i vissa fall beviljas mot återbetalning. Detta gäller tex. när den sökande har haft inkomster överstigande gällande biståndsnivåer och därmed en skälig levnadsnivå. Beslutet skall vara skriftligt och skall delges den som beviljats biståndet liksom formerna för återbetalningen. Återbetalningen får inte vara högre än att den enskilde klarar sin försörjning eller sin dagliga livsföring. Övrigt om skulder se under D. Enhetschef Borgensåtagande I vissa situationen kan en enskild inte få ett eget hyreskontrakt med allmännyttan eller de privata bostadsföretagen. Detta kan beror på avsaknad av fast inkomst, skulder hos kronofogdemyndigheten mm. För att få en bostad krävs ett borgensåtagande i form av ett socialt kontrakt (andrahandskontrakt) eller garantiavtal (hängavtal). Enhetschef 16

17 OSKARSHAMNS KOMMUN NORMER OCH RIKTLINJER 17 E INKOMSTBERÄKNING Inkomster som skall beaktas Vid beräkning av ekonomiskt bistånd görs avdrag för alla nettoinkomster dvs. inkomst efter avdrag för preliminär skatt. Exempel på inkomster kan vara: arbetsinkomst, (ev. minskat med fackföreningsavgift) arbetslöshetsersättning (ev. minskat med fackföreningsavgift), alfa-ersättning barnbidrag/studiebidrag inkl flerbarnstillägg. bostadsbidrag bostadstillägg familjebidrag pension (inkl barnpension och barntillägg) allmän tilläggspension ATP familjehemsersättning (arvodesdelen) föräldrapenning, tillfällig vård av barn hyresinkomst inkomst av kapital livränta sjukpenning sjukersättning, tidsbegränsad eller tills vidare skadestånd skatteåterbäring studiemedel och övriga inkomster från CSN tilläggspension eller pension från tidigare arbetsgivare underhållsstöd aktivitetsersättning vårdbidrag (den beskattningsbara delen) 17

18 OSKARSHAMNS KOMMUN NORMER OCH RIKTLINJER 18 Inkomster som inte skall beaktas De inkomster som inte skall beaktas är skattefri handikappersättning, extra tillägg från CSN samt tillfälliga mindre bidrag från fonder och stiftelser. Skadestånd som den enskilde får för att kompensera ekonomiska försluter och som inte utgör ersättning för inkomstförlust ska inte beaktas, t. ex. skadestånd som den sökande behöver för att betala kostnader för rehabilitering av fysiskt eller psykisk skada. Undantag kan göras efter individuell prövning vid ideellt skadestånd om någon har behov av långvariga och kostsamma behandlingar. Förbehållsbelopp och skattejämkning. Den enskildes möjlighet att få skattejämkning skall beaktas. De vanliga skälen för skattejämkning är resekostnader till och från arbetet, räntekostnader för egnahemsägare, samt inkomst endast del av året. Vidare bör observeras möjligheten att erhålla skattebefrielse för t ex feriearbetande ungdom Förtida återbetalning av överskjutande skatt kan även ske. Ansökan om skattejämkning, befrielse av skatt mm sker på fastställd blankett till lokala skattemyndigheten. Särskilt bör observeras och beaktas bestämmelserna för erhållande av förbehållsbelopp vid utmätning av lön, sjukpenning, a-kassa, pension osv. Sparmedel och andra tillgångar. Vid bedömning av behov av ekonomiskt bistånd tas i skälig utsträckning hänsyn till sparmedel och övriga tillgångar. Det bör uppmärksammas att försörjningsstödet förutsätter ett visst sparande för några långsiktiga utgiftsposter som ingår i försörjningsstödet Pensionärer har rätt att ha ett sparkapital motsvarande ett halvt basbelopp till sin egen begravning och gravsten. Kontanter, banktillgodohavanden och andra lätt realiserbara tillgångar, t ex bil, aktier, obligationer, bör i skälig utsträckning förbrukas innan ekonomiskt bistånd beviljas. Om tillgångarna inte är omedelbart tillgängliga bör skälig rådrum givas. Bostadsbidrag. Bostadsbidrag räknas som inkomst. Det utgår till ungdomar i åldern år samt till barnfamiljer fram till och med att barnen fullgjort sin gymnasieutbildning. Bostadsbidraget räknas på faktiska/beräknade inkomster framåt 12 månader. Handläggs av försäkringskassan. 18

19 OSKARSHAMNS KOMMUN NORMER OCH RIKTLINJER 19 Sammanboende, hemmavarande ungdomar Vuxna personer som har gemensam bostad får i första hand anses ha inkomster och utgifter gemensamt. Ogifta sammanboende bör likställas med gifta sammanboende även i det fall det föreligger formellt hinder för giftermål. Om det av omständigheterna klart framgår att 2 personer, som bor i en gemensam bostad, har skild ekonomiskt hushållsgemenskap bör ekonomiskt bistånd utgå som två enskilda. T ex flyktingar som ej har erhållit egen bostad, utan har sammanförts i en större bostad med okända människor. Hemmavarande barn som fyllt 18 år och som studerar på gymnasiet ingår i hushållsgemenskapen och medräknas i familjens normberäkning. Personer från 18 år som bor i föräldrahemmet och som ej studerar, betraktas vid ansökan om försörjningsstöd som ensamstående. Riksnorm för ensamstående samt kvoten av gemensamma hushållskostnader och antalet medlemmar i hushållet utgår. Inget bistånd utgår till hyreskostnad i allmänhet men den del av bostadsbidraget som minskas för förälder kan beviljas.. Feriearbetande ungdomar Vid beräkning av föräldrars försörjningsstöd ska underårigs familjemedlems inkomst av arbete/feriearbete inte medräknas. Ungdomar med eget boende beräknas som vuxen vad gäller inkomst av arbete/feriearbete. F SÄRSKILDA GRUPPER Arbetslösa Arbetslösa skall i första hand söka sin försörjning genom ersättning från arbetslöshetsförsäkringen (A-kassa) och ALFA-ersättning. Rätten till bistånd enligt 4 kap 1, 3 socialtjänstlagen föreligger ej om den hjälpsökande vägrar ta anvisat lämpligt arbete eller sagt upp sig utan giltiga skäl. Bedömningen av vad som är lämpligt arbete torde ofta - men inte alltid - överensstämma med arbetsmarknadsmyndighetens bedömning. Personer som utan godtagbara skäl vägrar stå till arbetsmarknadens förfogande beviljas ekonomiskt bistånd endast i den utsträckning som är nödvändigt för att förebygga direkt nödsituation. Kontinuerlig och god kontakt skall hållas med arbetsförmedlingen. Bland annat med trepartssamtal, den enskilde - arbetsförmedlingen - socialtjänsten Brottsoffer Stor hänsyn ska visas brottsoffer. Brottsoffer kan ha akut behov av ekonomiskt bistånd. Vid misshandel i hemmet kan den misshandlade partnern kanske inte förfoga över gemensamma tillgångar och socialtjänsten ska då kunna ge tillfälligt ekonomiskt bistånd utan hänsyn till gemensamma tillgångar. 19

20 OSKARSHAMNS KOMMUN NORMER OCH RIKTLINJER 20 Socialnämnden bör verka för att den som utsatts för brott och dennes anhöriga får stöd och hjälp. Socialnämnden bör härvid särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp i hemmet kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation ( 5 kap 11 SoL). Studerande Ungdomar: Föräldrars försörjningsskyldighet upphör när barnet fyllt 18 år. Går barnet i skolan vid denna tidpunkt eller återupptar skolgången innan det fyllt 19 år är dock föräldrarna, intill dess barnet fyllt 21 år, försörjningsskyldiga så länge skolgången pågår. Föräldrarnas försörjningsskyldighet gäller också studerande ungdomar som flyttat hemifrån. Till skolgång räknas studier i grundskola eller gymnasieskola, individuellt program eller annan jämförlig grundutbildning. Studerande vid gymnasieskola, även över 18 år, som bor hos föräldrarna räknas in i familjen vid behovsprövning av ekonomiskt bistånd. Studerande över 20 år skall söka bidragsdelen inom studiemedel under gymnasieutbildningen. Efter avslutad gymnasieutbildning ansöker ungdomen själv om ekonomiskt bistånd. Vuxna: Vuxna studerande skall i första hand försörja sig genom samhällets studiestödssystem eller motsvarande. Studiemedel och studielån bör anses täcka levnadskostnaderna och studiematerialet under 9 månader. Som grundregel gäller att för studier på eftergymnasial nivå skall ekonomiskt bistånd inte utgå under studieterminerna. Från grundregeln kan undantag göras då särskilda skäl föreligger. Om den studerande aktivt söker arbete under sommarferierna men ändå inte får något eller får vänta på att lönen skall utbetalas, kan rätt till ekonomiskt bistånd föreligga. Om lön eller annan ersättning kommer att utbetalas kan det ekonomiska biståndet ges som förskott på denna ersättning. S k hemvändande ungdomar: Ungdomar som bor i föräldrahemmet under studieuppehåll från högskolestudier, som ansöker om ekonomiskt bistånd under sommarferierna, för att till hösten återgå till högskoleutbildning, erhåller bistånd till personliga kostnaderna samt del av hushållskostnaden enligt försörjningsstödet då biståndsbehovet bedöms som kortvarigt. Inget bistånd till hyreskostnad utgår. Socialnämnden har rätt att kräva att studerande under studieuppehåll ska delta i anvisad praktik. Vuxna grundutbildning: En person som går en grundutbildning motsvarande grundskolekompetensen skall ej behöva sätta sig i skuld. Detta gäller invandrare och flyktingar på Grund-Vux samt även svenska medborgare med bristande grundutbildning. Dessa behöver endast söka bidragsdelen inom studiemedelssystemet och har rätt att erhålla kompletterande ekonomiskt bistånd. SFI: Studerande på SFI, Svenska för invandrare, har inte rätt till ersättning inom studiemedelssystemet. Arbetsmarknadsutbildning: Vuxna studerande som genomgår arbetsmarknadsutbildning uppbär aktivitetsstöd som utbetalas av försäkringskassa. Rekryteringsbidrag utgår vid studier upp till och med gymnasienivå för vuxna. Bidraget utbetalas via CSN. Kompletterande försörjningsstöd kan utgå om ersättningen inte uppgår till skälig levnadsnivå. 20

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Utgiven av: Omsorgsavdelningen Vellinge kommun Uppdaterad 2015-07-03 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Du är välkommen Till Datum.Kl Om du får förhinder ring återbud, tfn 0144-350 03 eller skicka e-post till ifo@odeshog.se Postadress Besöksadress Ödeshögs kommun Storgatan

Läs mer

Om Försörjningsstöd. Utg 1501

Om Försörjningsstöd. Utg 1501 Om Försörjningsstöd Utg 1501 Vem kan få försörjningsstöd? I socialtjänstlagen 4 Kap. 1 st följande; Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till

Läs mer

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se Information från Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD www.askersund.se Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt

Läs mer

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm Rätt till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd Beslutet innebär alltid en bedömning. Försörjningsstödet omfattar det mest grundläggande behoven som mat, boende kostnader, kläder, sjukvårds- och läkemedelskostnader,

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun Ekonomiskt bistånd Information från Tranås kommun Vem har rätt till ekonomiskt bistånd? Rätten till försörjningsstöd bestäms av socialtjänstlagen. Om du eller din familj har svårigheter att klara ekonomin

Läs mer

Försörjningsstöd Socialbidrag

Försörjningsstöd Socialbidrag Försörjningsstöd Socialbidrag Vem har rätt till försörjningsstöd? Alla som vistas i kommunen har rätt till försörjningsstöd, om de själva inte kan försörja sig eller tillgodose sina behov på annat sätt.

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd. - i Hofors kommun

Information om ekonomiskt bistånd. - i Hofors kommun Information om ekonomiskt bistånd - i Hofors kommun Hofors kommun 2009 Rätten till bistånd I 4 kap. 1 Socialtjänstlagen (SoL) regleras den enskildes rätt till bistånd. Ekonomiskt bistånd är inkomst- och

Läs mer

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd k Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd 2015 YDRE KOMMUN Alla personer som bor i Ydre kommun och som inte kan försörja sig och sin familj eller på något annat sätt tillgodose sin försörjning har rätt att

Läs mer

Information om försörjningsstöd

Information om försörjningsstöd Information om försörjningsstöd Antagen av socialnämnden 2008-03-19 VAD ÄR FÖRSÖRJNINGSSTÖD? Den som inte kan försörja sig genom inkomst eller på annat sätt, har rätt till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd BILD Ekonomiskt bistånd Socialnämnden Laholms kommun Besöksadress: Lantmannagatan 3 Öppettider reception: måndag-onsdag 10-16, torsdag 10-17 och fredag 10-15. Lunchstängt

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning

Läs mer

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten Information om försörjningsstöd socialtjänsten Arbetsgången vid ansökan om försörjningstöd Korrekt ifylld ansökan lämnas in Utredning & Arbetsplan Beräkning: Normbelopp minus inkomster = Försörjningsstöd

Läs mer

Information om försörjningsstöd 2015

Information om försörjningsstöd 2015 Västerviks kommun Enheten för arbete och kompetens Nygatan 12 593 80 Västervik Tfn 0490-25 54 00 vasterviks.kommun@vastervik.se Information om försörjningsstöd 2015 Rätt till försörjningsstöd Alla som

Läs mer

Att söka försörjningsstöd

Att söka försörjningsstöd Att söka försörjningsstöd Hos kommunen kan du ansöka om försörjningsstöd om du inte klarar din egen försörjning. Du får samtidigt stöd och vägledning så att du så fort som möjligt kan klara din ekonomi

Läs mer

Bra att veta om ekonomiskt bistånd

Bra att veta om ekonomiskt bistånd Bra att veta om ekonomiskt bistånd Vad är ekonomiskt bistånd? Ekonomiskt bistånd är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät för den som har tillfälliga ekonomiska problem. Du har i första hand eget

Läs mer

FÖRSÖRJNINGSSTÖD. Information till dig som söker försörjningsstöd

FÖRSÖRJNINGSSTÖD. Information till dig som söker försörjningsstöd FÖRSÖRJNINGSSTÖD Information till dig som söker försörjningsstöd Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan ha rätt till bistånd

Läs mer

FÖRSÖRJNINGS- STÖD. och bistånd till livsföringen i övrigt. Ett urval av frågor och svar

FÖRSÖRJNINGS- STÖD. och bistånd till livsföringen i övrigt. Ett urval av frågor och svar FÖRSÖRJNINGS- STÖD och bistånd till livsföringen i övrigt Ett urval av frågor och svar Alla som bor i Strömsunds kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Den som vistas eller bor i kommunen och

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) K. 11 RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND I LOMMA KOMMUN Socialtjänstens mål Rätten till ekonomiskt bistånd regleras i socialtjänstlagen (2001:453). I portalparagrafen 1 kap 1 kan

Läs mer

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd Försörjningsstöd Försörjningsstöd är ett ekonomiskt bistånd som betalas ut av kommunens socialtjänst. Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig själva eller bli försörjda på annat sätt har rätt

Läs mer

Vid all handläggning inom arbetslivsförvaltningens enhet för försörjningsstöd gäller följande föreskrifter.

Vid all handläggning inom arbetslivsförvaltningens enhet för försörjningsstöd gäller följande föreskrifter. ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN Tillämpningsanvisningar avseende försörjningsstöd år 2009 Regeringen fattar varje år beslut om ändringar i den del av socialtjänstförordningen som behandlar riksnormen. I riksnormen

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomars försörjning

Ensamkommande barn och ungdomars försörjning PM 2015-11-11 Dnr 3.2-27697/2015 1(5) Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten Anette Agenmark anette.agenmark@socialstyrelsen.se Ensamkommande barn och ungdomars försörjning Detta PM är en

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd BILD Ekonomiskt bistånd Socialnämnden Besöksadress: Lantmannagatan 3 Öppettider reception: måndag-torsdag 10-16, fredag 10-15. Lunchstängt 12-13 Telefon 0430-150 00 Telefontid:

Läs mer

Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv

Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv Försörjningsstöd Om du inte själv kan försörja dig och din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstöd Försörjningsstöd (ofta kallat socialbidrag)

Läs mer

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig eller bli försörjda på annat sätt har rätt att söka försörjningsstöd. Det betalas ut av kommunens socialförvaltning.

Läs mer

De som gör så gôtt de kan, å ändå inte har en skälig levnadsnivå har rätt till bistånd om det inte går att ordna på nå t annat sätt.

De som gör så gôtt de kan, å ändå inte har en skälig levnadsnivå har rätt till bistånd om det inte går att ordna på nå t annat sätt. Ärende ur verkligheten berättade att hon helt plötsligt fick veta att hon inte längre skulle få ersättning från Fk, att hon fått låna pengar av sin pappa för att klara sig och att hon nu sökte ekonomiskt

Läs mer

FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH LIVSFÖRING I ÖVRIGT RIKTLINJER FÖR EKONOMIENHETEN

FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH LIVSFÖRING I ÖVRIGT RIKTLINJER FÖR EKONOMIENHETEN FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH LIVSFÖRING I ÖVRIGT RIKTLINJER FÖR EKONOMIENHETEN Av Socialtjänstlagen kap 4, 1 framgår: Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har

Läs mer

EKONOMISKT BISTÅND FRÅGOR OCH SVAR

EKONOMISKT BISTÅND FRÅGOR OCH SVAR BERGS KOMMUN 1 (3) EKONOMISKT BISTÅND FRÅGOR OCH SVAR Alla invånare i Bergs kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Det innebär att de som vistas i Bergs kommun och som inte kan försörja sig och

Läs mer

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Artikelnummer 2006-114-25 Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill ha utförligare information, ta kontakt med socialtjänsten i din kommun eller

Läs mer

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Studenthäfte För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Information till Studerande som söker försörjningsstöd under sommaren Du som inte har din sysselsättning och

Läs mer

Välfärdssystemets yttersta skyddsnät. Ska ge hjälp när de generella systemen är otillräckliga eller när ersättning inte kan beviljas.

Välfärdssystemets yttersta skyddsnät. Ska ge hjälp när de generella systemen är otillräckliga eller när ersättning inte kan beviljas. Välfärdssystemets yttersta skyddsnät. Ska ge hjälp när de generella systemen är otillräckliga eller när ersättning inte kan beviljas. Biståndets uppgift är att träda in tillfälligtvis eller vid korta perioder

Läs mer

Riksnormen för ekonomiskt bistånd 2006 2016

Riksnormen för ekonomiskt bistånd 2006 2016 Riksnormen för ekonomiskt bistånd 2006 2016 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd.

Läs mer

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande SFS 1994:137 Källa: Rixlex Utfärdad: 1994-03-30 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:323 Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. [Fakta & Historik] Allmänna bestämmelser 1 I denna lag ges bestämmelser

Läs mer

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Allmänt Riktlinjer för avgifter i vård och omsorg Melleruds kommun fr.o.m. Avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende regleras i 8 kap socialtjänstlagen

Läs mer

% KFM A 2013:1 Verkställighet och indrivning

% KFM A 2013:1 Verkställighet och indrivning Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2014 1 ; beslutade den 2 december 2013 i anslutning

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för

Läs mer

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun.

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun. Frågor och svar om ekonomiskt bistånd lättläst Artikelnummer 2006-114-4 Här kan du läsa frågor och svar om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är pengar du söker från socialtjänsten så att du klarar

Läs mer

Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD)

Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD) Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD) Den enskildes rätt till bistånd regleras i 4 kap. 1 SoL. I paragrafen anges att den som inte själv

Läs mer

Avgifter avseende Hjälp i hemmet, Trygghetslarm, Korttidsvistelse samt Dagverksamhet.

Avgifter avseende Hjälp i hemmet, Trygghetslarm, Korttidsvistelse samt Dagverksamhet. Omsorgsförvaltningen TAXA 2008 AVGIFTER I ORDINÄRT BOENDE 1(6) Avgifter avseende Hjälp i hemmet, Trygghetslarm, Korttidsvistelse samt Dagverksamhet. Taxan gäller från och med 1 juli 2002 och senast reviderad

Läs mer

Information och ansökan om ekonomiskt bistånd

Information och ansökan om ekonomiskt bistånd Information och ansökan om ekonomiskt bistånd Du har tid för nybesök...dagen den... /... kl... hos... Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 Läs igenom denna information och fyll i ansökan innan du kommer på

Läs mer

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning Budget- och skuldrådgivning Jonas Persson 046 35 64 64 jonas.persson@lund.se Marie Magnusson 046 35 67 68 marie.magnusson@lund.se Dokumentation och sekretess Inte myndighetsutövning Kostnadsfritt Sekretess

Läs mer

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL)

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL) Avgifter inom Vård & Omsorg Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun (SoL och HSL) 2007 Riksdagen beslutade i november 2001 om nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) F 1.1 AVGIFTS- OCH TAXESYSTEM FÖR INSATSER INOM VERKSAMHETEN HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG FR.O.M. 2012-03-01 1. Inledning Kommunen får, enligt 8 kap Socialtjänstlagen (SoL), ta ut avgifter

Läs mer

Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd

Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd Syftet med utökningen av statistiken är att fortlöpande och systematiskt kunna följa hur problem och behov

Läs mer

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg 1(6) Vård, och IFO Antagen av Kommunstyrelsen 2014.356 730 171/14 Riktlinjer Avgifter inom vård och 2 Innehåll Riktlinjer Avgifter inom vård och... 1 Inledning... 3 Grunderna vid beslut om avgift... 3

Läs mer

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 2 Innehållsförteckning Avgifter inom äldreomsorgen i Skara kommun... 4 Avgiftsunderlag... 4 Förbehållsbelopp... 5 Särskild prövning av förbehållsbelopp... 6

Läs mer

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Stöd och omvårdnad Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Innehållsförteckning Information om avgifter 3 Olika tjänster och vad de kostar 4 Så räknas avgiften

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN 2010 Inledning Omsorgsavgift är ett samlingsbegrepp för avgift som betalas för hjälp i hemmet omvårdnad trygghetslarm matdistribution

Läs mer

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Stöd och omvårdnad Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2018 Innehållsförteckning Information om avgifter 3 Olika tjänster och vad de kostar 4 Maxtaxa 7 Avgifter

Läs mer

Kronofogdemyndighetens allmänna råd

Kronofogdemyndighetens allmänna råd Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 % Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2011 1 Kronofogdemyndigheten lämnar med stöd

Läs mer

Information till föräldrar som själva vill komma överens om underhållsbidrag till barn

Information till föräldrar som själva vill komma överens om underhållsbidrag till barn Information till föräldrar som själva vill komma överens om underhållsbidrag till barn Uppdaterad 2006-11-14 Här finns en övergripande information om vad som gäller vid beräkning av underhållsbidrag till

Läs mer

Information om försörjningsstöd

Information om försörjningsstöd Information om försörjningsstöd Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för

Läs mer

Kronofogdemyndighetens allmänna råd

Kronofogdemyndighetens allmänna råd Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2015 1 ; beslutade den 1 december 2014 i anslutning

Läs mer

KBF - kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning RIKTLINJER. Dnr xxx KF, xxx 201X. stockholm.se

KBF - kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning RIKTLINJER. Dnr xxx KF, xxx 201X. stockholm.se KBF - kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning RIKTLINJER Dnr xxx KF, xxx 201X stockholm.se 3 Kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning (KBF) Gäller från och med

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Tillhör kfs 50:2 Rev 2002-12-11 1(9)

EKERÖ KOMMUN Tillhör kfs 50:2 Rev 2002-12-11 1(9) Rev 2002-12-11 1(9) Kommentarer till HEMTJÄNSTTAXA Taxan är insats- och inkomstrelaterad samt innehåller "golv" och "tak" i form av lägsta och högsta avgifter. Taxan innehåller bl a bestämmelser för inkomstberäkning

Läs mer

Avgifter och tillämpningsanvisningar

Avgifter och tillämpningsanvisningar Avgifter och tillämpningsanvisningar för hemtjänst, hyror och måltidskostnader Gäller fr o m 2010-01-01 HEMTJÄNSTAVGIFT Vem skall betala hemtjänstavgift? Avgift erläggs för bistånd enligt 4 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDRADEOMSORGEN. Förenklad version

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDRADEOMSORGEN. Förenklad version TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDRADEOMSORGEN Förenklad version 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid SOCIALTJÄNSTLAGEN 3 DEN ENSKILDES AVGIFT 3 FÖRBEHÅLLSBELOPPET 3 MINIMIBELOPPET 3 HYRA OCH BOENDEAVGIFT

Läs mer

Information om försörjningsstöd 2016

Information om försörjningsstöd 2016 Västerviks kommun Enheten för arbete och kompetens Nygatan 12 593 80 Västervik Tfn 0490-25 54 00 vasterviks.kommun@vastervik.se Information om försörjningsstöd 2016 Rätt till försörjningsstöd Alla som

Läs mer

Avgifter Vård och stöd. Gäller från

Avgifter Vård och stöd. Gäller från Avgifter Vård och stöd Gäller från 2017-01-01 Allmänt om avgifter inom vård och omsorg Bestämmelserna kring avgiftssystemet finns i Socialtjänstlagen kap 8 kap 2-9 och gäller avgift för vård, omsorg,

Läs mer

Att registrera försörjningshinder, arbetsmarknadsinsatser och avslutsorsaker

Att registrera försörjningshinder, arbetsmarknadsinsatser och avslutsorsaker Att registrera försörjningshinder, arbetsmarknadsinsatser och avslutsorsaker Ny nationell statistik om ekonomiskt bistånd från 2017 Anette Agenmark Utgångspunkter för föredraget Vanliga frågor och missuppfattningar

Läs mer

Maxtaxa 2010. Särskilt boende

Maxtaxa 2010. Särskilt boende Maxtaxa 2010 Särskilt boende Maxtaxa 2010 Särskilt boende Gävle kommun har satt en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa och beloppet är 1 696 kronor/månad

Läs mer

PAJALA KOMMUN Socialtjänsten

PAJALA KOMMUN Socialtjänsten PAJALA KOMMUN Socialtjänsten Myndighet Ansökan om Försörjningsstöd/ Ekonomiskt bistånd Vad söker du hjälp till? Försörjningsstöd Annat ekonomiskt bistånd: Ansökan avser: Månad: Period : (ex. del av månad,

Läs mer

Avgifter. inom hemtjänst och särskilt boende 2016

Avgifter. inom hemtjänst och särskilt boende 2016 Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende 2016 1 Inledning Den här broschyren vänder sig till dig som bor hemma eller på ett särskilt boende i Falkenbergs kommun och behöver hjälp och stöd för att klara

Läs mer

Försörjningsstöd 2011

Försörjningsstöd 2011 Försörjningsstöd 2011 NORMER OCH RIKTLINJER Handläggning av ekonomiskt bistånd Torsås kommun Sidan 1 av 30 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2011-06-28 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 2. SOCIALTJÄNSTLAGEN...4 2.2. 2

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen. Gäller från och med 1 januari 2017

Avgifter inom socialförvaltningen. Gäller från och med 1 januari 2017 Avgifter inom socialförvaltningen Gäller från och med 1 januari 2017 Maxtaxa i socialförvaltningen Den högsta sammanlagda avgift som Haninge kommun kan ta ut för vård, service och larm är 2 013 kronor

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun Ekonomiskt bistånd i Lessebo kommun Rätten till bistånd Rätten till bistånd (stöd) regleras i 4 kap, 1, Socialtjänstlagen (SoL). Rättigheten förutsätter dock att man inte själv kan tillgodose sina behov

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd.

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Socialnämnden i Ronneby 2012 1 Innehållsförteckning sida Lagtext 3 5 1. Allmänna riktlinjer 6

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgiften för hemtjänst är inkomstrelaterad och beror på vilka insatser du är beviljad och hur mycket du kan betala.

Läs mer

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Information kring avgifter och beräkningar enligt maxtaxan Gäller fr o m 2015-03-01-2016-02-29 Maxtaxa gällande avgifter för vård och omsorg och avgifter för

Läs mer

Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård.

Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård. Hemvård Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård. Avgiften för hemvård betalas månadsvis, 12 månader om året. Räkningen skall betalas senast den siste i månaden. Även om du anlitar en annan

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg

Avgifter för äldreomsorg Avgifter för äldreomsorg 2015 Göteborg Stad tar ut avgifter för service, stöd och omvårdnad inom äldreomsorgen. Din kostnad beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får.

Läs mer

Information om 2012 års avgifter för insatser till personer med funktionsnedsättning under 65 år

Information om 2012 års avgifter för insatser till personer med funktionsnedsättning under 65 år Information om 2012 års avgifter för insatser till personer med funktionsnedsättning under 65 år För insatser till personer med funktionsnedsättning såsom hemtjänst, dagverksamhet, trygghetslarm och bostad

Läs mer

Försörjningsstöd. Ekonomiskt stöd från kommunens socialtjänst

Försörjningsstöd. Ekonomiskt stöd från kommunens socialtjänst Försörjningsstöd Ekonomiskt stöd från kommunens socialtjänst Försörjningsstöd Om du inte har någon inkomst eller några tillgångar till din försörjning kan du ansöka om försörjningsstöd som är ett behovsprövat

Läs mer

OMVÅRDnad. Maxtaxa 2012. Hemtjänst

OMVÅRDnad. Maxtaxa 2012. Hemtjänst OMVÅRDnad Maxtaxa 2012 Hemtjänst Maxtaxa 2012 Hemtjänst Gävle kommun har satt en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa och beloppet är 1 760 kronor/månad

Läs mer

Avgifter för Hemtjänst 2011

Avgifter för Hemtjänst 2011 Avgifter för Hemtjänst 2011 Vad baseras avgiften på? Hemtjänstinsatserna i Härnösand: hemtjänst insatser i form av: - matdistribution - trygghetslarm Dessa insatser har en avgift enligt en särskild taxa,

Läs mer

Regler för introduktionsersättning till flyktingar i Katrineholms kommun

Regler för introduktionsersättning till flyktingar i Katrineholms kommun Introduktionsenheten 1 Regler för introduktionsersättning till flyktingar i Katrineholms kommun Som försörjningsform för personer som tas emot inom ramen för den kommunala introduktionen kan en kommun

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun Dnr 2015/110.754 Id 21882 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun Enheten för arbete och försörjning Antagna av socialnämnden 2015-03-19 33 2(34) Innehåll 1 ALLMÄNT... 6 2 FÖRSÖRJNINGSSTÖD...

Läs mer

Avgifter för hemtjänst 2017

Avgifter för hemtjänst 2017 Avgifter för hemtjänst 2017 Vad baseras avgiften på? När vi räknar ut din avgift använder vi begreppen förbehållsbelopp, minimibelopp och avgiftsutrymme. Det kan verka krångligt och vi ska i den här broschyren

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun Dnr 2015/110.754 Id 21882 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun Enheten för arbete och försörjning Antagna av socialnämnden 2015-03-19 33 2(34) Innehåll 1 ALLMÄNT... 6 2 FÖRSÖRJNINGSSTÖD...

Läs mer

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Stöd och omvårdnad Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 januari 2015 2 Information om avgifter Från och med 1 januari 2015 till och med 31 december 2015 Du som har svårt

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Taxa för hemvårdsavgift Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Taxa Socialnämnden Socialtjänsten Antagen 2012-11-12, Kf 87/12 Ansvar Socialchefen Hemvård Hemtjänst och

Läs mer

Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd med hänsyn till brottsoffer

Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd med hänsyn till brottsoffer TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (5) 2010-04-06 Dnr SN/2010/0035 SOCIALNÄMNDEN Socialförvaltningen Birgit Kallerhult Till socialnämnden Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd med hänsyn till brottsoffer Bakgrund

Läs mer

Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende. Socialförvaltningen

Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende. Socialförvaltningen Avgifter 2017 inom hemtjänst och särskilt boende Socialförvaltningen 1 2 Inledning Den här broschyren vänder sig till dig som bor hemma eller på ett särskilt boende i Falkenbergs kommun och behöver hjälp

Läs mer

Minimibeloppet för 2014 är för ensamstående 5012 kr och för makar/sammanboende 4235 kr/person Detta skall täcka normalkostnader för följande poster:

Minimibeloppet för 2014 är för ensamstående 5012 kr och för makar/sammanboende 4235 kr/person Detta skall täcka normalkostnader för följande poster: Borgholms kommuns taxor 2014 SOCIALNÄMNDEN Avgifter för vård och omsorg Inkomstbegrepp Avgiftsunderlaget beräknas utifrån de aktuella förvärvs- och kapitalinkomster som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftningen.

Läs mer

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2015. Hjälp i hemmet

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2015. Hjälp i hemmet OMVÅRDnad GÄVLE Maxtaxa 2015 Hjälp i hemmet Maxtaxa 2015 Hjälp i hemmet Gävle kommun har en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa och beloppet är 1

Läs mer

Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i ordinärt boende eller servicehus

Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i ordinärt boende eller servicehus Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i ordinärt boende eller servicehus 2 Denna broschyr är uppdaterad 29 december 2014. Du kan

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN.

Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Inledning Kommunfullmäktige har i juni 2012 beslutat om ny taxa och tillämpningsföreskrifter

Läs mer

omvårdnad GÄVLE Maxtaxa 2015 Vård- och omsorgsboende

omvårdnad GÄVLE Maxtaxa 2015 Vård- och omsorgsboende omvårdnad GÄVLE Maxtaxa 2015 Vård- och omsorgsboende Maxtaxa 2015 Vård- och omsorgsboende Gävle kommun har en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för beräkning av avgift för hjälp i hemmet och hemsjukvård

Tillämpningsföreskrifter för beräkning av avgift för hjälp i hemmet och hemsjukvård Tjänsteskrivelse 1 (5) 2013-11-14 SN 2013.0209 Handläggare: Lisa Kihl Socialnämnden Tillämpningsföreskrifter för beräkning av avgift för hjälp i hemmet och hemsjukvård Sammanfattning Socialnämnden ska

Läs mer

Riktlinjer för Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) familjehem m.m.

Riktlinjer för Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) familjehem m.m. Riktlinjer för Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) familjehem m.m. 1(8) Innehåll 1 Definitioner... 3 1.1 Hem för vård eller boende (HVB)... 3 1.2 Familjehem... 3 1.3

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Gäller fr o m 2010-04-01 Information om ekonomiskt bistånd Du har tid för nybesök...dagen den... /... kl... hos... Vid förhinder ring återbud, telefon 031 792 10 00. Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 Läs

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd år 2016. Antagna av kommunstyrelsen 2015-12-14, 409

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd år 2016. Antagna av kommunstyrelsen 2015-12-14, 409 Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd år 2016 Antagna av kommunstyrelsen 2015-12-14, 409 REGISTER RIKTLINJER FÖR FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND 3 FÖRSÖRJNINGSSTÖD 15 Allmänna

Läs mer

Förslag till tillämpningsregler för egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m. (Dnr Son 2010/475)

Förslag till tillämpningsregler för egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m. (Dnr Son 2010/475) Förslag till tillämpningsregler för egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m. (Dnr Son 2010/475) Fastställd av socialnämnden 2011-xx-xx, xx, justerat. 2011-07-01 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (23) 2003-03-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 3

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (23) 2003-03-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 3 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (23) Handläggare: Unni Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 3 1.1 MÅL OCH SYFTE FÖR FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT ENLIGT 4 KAP 1 SOL 3 1.2 ÅTERKRAV

Läs mer

Förslag till riktlinjer för egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m.

Förslag till riktlinjer för egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m. 2013-01-08 1 (9) Förslag till riktlinjer för egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m. Innehåll Definitioner 2 Hem för vård eller boende (HVB) 2 Familjehem 2 Stöd-/omvårdnadsboende,

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd

Riktlinjer för försörjningsstöd Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument Riktlinjer för försörjningsstöd ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2015-04-01, 93 ANSVAR UPPFÖLJNING: Maria Nordgren GÄLLER TILL OCH MED: 2017-03-01

Läs mer

Riktlinje för taxor och avgifter inom äldreomsorgen

Riktlinje för taxor och avgifter inom äldreomsorgen DATUM UTSKRIFT 2015-01-13 SIDA 1/7 KAPITEL MYNDIGHETSUTÖVNING AVSNITT TAXOR OCH AVGIFTER GILTIGT INOM SOCIALTJÄNSTEN, VALLENTUNA KOMMUN GODKÄNT DATUM DOKUMENTANSVARIG MONIKA FERNLUND GODKÄNT AV SOCIALNÄMNDEN

Läs mer

ANSÖKAN OM BISTÅND Försörjningsstöd/ek.bistånd

ANSÖKAN OM BISTÅND Försörjningsstöd/ek.bistånd Socialkontoret Vindelns kommun 922 81 Vindeln ANSÖKAN OM BISTÅND Försörjningsstöd/ek.bistånd Be/ankomst: Kl: När Du/Ni fyller i anan är det viktigt att alla uppgifter som passar på Din/Er situation fylls

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst Avgifter för vård och omsorg 2015 Hemtjänst Avgifter för hemtjänst 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Hemtjänst kan de som behöver

Läs mer