Regler för introduktionsersättning till flyktingar i Katrineholms kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regler för introduktionsersättning till flyktingar i Katrineholms kommun"

Transkript

1 Introduktionsenheten 1 Regler för introduktionsersättning till flyktingar i Katrineholms kommun Som försörjningsform för personer som tas emot inom ramen för den kommunala introduktionen kan en kommun välja att följa Lag om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar (1992:1068). Katrineholms kommun har valt den försörjningsformen för nyanlända flyktingar. Den grundläggande målsättningen för alla insatser inom ramen för kommunens integrationspolitik är att underlätta den enskildes väg in i det svenska samhället. Introduktionen är en inledning till integrationsprocessen och syftar till att ge möjligheter för den enskilde att försörja sig och bli delaktig i samhällslivet. Regler för introduktionsersättningen följer så nära som möjligt övriga villkor som gäller på den svenska arbetsmarknaden. En prestationsrelaterad introduktionsersättning är ett pedagogiskt viktigt inslag i förverkligandet av målsättningen. För alla personer, barn som vuxna, som tas emot i det kommunala flyktingmottagandet ska en introduktionsplan upprättas. En översiktlig introduktionsplan ska utarbetas i samråd med den enskilde. Introduktionsenheten svarar för att förtydligande och precisering, uppföljning och revidering av introduktionsplanen sker i samråd med berörd person. Rätt att ansöka om och uppbära introduktionsersättning Person som fyllt 18 år och som aktivt deltar i, med introduktionsenhetens avtalade introduktionsprogram, samt uppfyller kraven för introduktionsersättning enligt lag om introduktionsersättning 2 har rätt att erhålla introduktionsersättning. För person som fyllt 18 år, men där föräldrar har försörjningsskyldigheter ansöker dessa. Introduktionstidens längd kan variera utifrån den enskildes förhållanden och förutsättningar. Revidering med eventuell förlängning av introduktionsplan görs första gången efter ett år, därefter sker detta halvårsvis. Introduktionsersättning utbetalas som längst i 3,5 år. Om introducenten blir självförsörjande och Migrationsverket upphört med utbetalning av schablonsersättningen avskrivs introducenten från introduktionsenheten. Under den tid schablonersättning utbetalas lagras informationen om introducenten i berörda system.

2 Introduktionsenheten 2 Vid ankomst till Katrineholm efter kommunplacering i annan kommun längre än 18 månader äger personen inte rätt att erhålla introduktionsersättning. Vid utflyttning till annan ort upphör introduktionsersättningen en månad efter det datum då personen faktiskt lämnat Katrineholm. Personer över 20 år, som läser mer än 50 % gymnasieämnen har ej rätt till introduktionsersättning om annan försörjning kan erhållas. Introduktion ett heltidsjobb Introduktionen skall ske på heltid, 7-8 timmar per dag med studier, arbetslivspraktik, samhällsinformation, rehabiliteringsinsatser, friskvård eller andra kompletterande aktiviteter. Föräldralediga erbjuds delta en till två kvällar i veckan i sfi-undervisning. Undantag från krav på heldagssysselsättning kan göras för den som behöver en omfattande rehabilitering eller av ålder eller andra skäl ej förväntas bli yrkesverksam i framtiden. En individuell introduktion i det svenska samhället ska ändå upprättas. Introduktionsersättning Ersättningens storlek grundar sig på deltagande i introduktionprogrammet samt hushållstyp. Individuell behovsprövning, liknande den som sker inom Socialförvaltningen, sker ej. Ersättningsnivåerna relateras till gällande basbelopp. Introducenten ansvarar själv för alla personliga utgifter t.ex. hyra, läkarbesök, medicin, elkostnader, barnomsorg och försäkringar. Id-kort ersätts med den faktiska kostnaden mot uppvisande av kvitto, gäller ej sekundärinflyttade vilka varit i annan kommun längre tid än 6 månader. Lexikon ersätts mot uppvisat kvitto, högsta ersättningsnivån är 500 kr. Klädbidrag 1100 kr per person för direktinresta anhöriga, under perioden 1/10-31/3 utbetalas 1500 kr per person i klädbidrag. Vid utbetalning av eventuellt underhållsbidrag/stöd eller barnpension utgår barntillägget i introduktionsersättningen. För barn födda i Sverige med en förälder i annan försörjningsform än introduktionsersättning utbetalas ej introduktionsersättning.

3 Introduktionsenheten 3 Utbetalning För att introduktionsersättning ska utbetalas krävs att den enskilde följer den fastställda introduktionsplanen. Obligatorisk närvaro gäller för studier, praktik, annan sysselsättning, rehabiliteringsprogram m.m. Introduktionsersättningen utbetalas i förskott månadsvis, vanligtvis tre dagar före månadsskiftet. Ersättningen utbetalas tidigast från den dag personen tagits emot i det kommunala flyktingmottagandet och ansökt om introduktionsersättning. Eventuell frånvarorapport, som ligger till grund för att introduktionsersättningen utbetalas, ska vara inlämnad senast den 10:e varje månad. Introducenten ansvarar själv för att så sker, om ingen frånvarorapport inkommit sker ingen utbetalning. Riktlinjer för reducering av introduktionsersättning Introduktionsersättningen är prestationsinriktad och ersättningen erhålls under förutsättning av deltagande i den individuella introduktionsplanen. Regler för reducering motsvarar, så lång detta är möjligt, dem som gäller i arbetslivet. Ogiltig frånvaro: Medför 100 % reducering per dag (1/30) Inte hörsammat kallelse till informationer, utbildningsstart eller andra aktiviteter som ingår i introduktionsplanen All frånvaro som inte meddelats eller om personen inte deltar aktivt i det överenskomna introduktionsprogrammet utan giltigt skäl. Giltig frånvaro: Medför 20 % reducering per dag Egen sjukdom. Första dagen är en karensdag och ger ingen ersättning. Läkarintyg krävs efter sju dagar. Senast efter fyra veckors sjukskrivning ska kontakt tas med handläggare på introduktionsenheten för rehabiliteringsutredning. Vård av sjukt barn. Läkarintyg efter sju dagar. Gäller upp till barnet är 12 år. 10 dagars pappaledighet vid barns födelse. Vård av anhörig. Läkarintyg krävs. Begravning/bouppteckning som rör make/maka eller sammanboende, barn, syskon, föräldrar, mor och farföräldrar. Inskolning av barn i skola/förskola, max 10 dagar per barn, medför inget avdrag då det anses ingå som en naturlig del i introduktionen. Övrigt behov av ledighet ska nyttjas under semesterperioden, dvs. under juli månad.

4 Introduktionsenheten 4 Ledighet Handläggare kan bevilja sammanlagt två dagars ledighet per termin vid ex läkare/tandläkarbesök, besök hos myndighet som ej går att utföra på annan tid. Rektor kan godkänna ytterligare 10 dagars ledighet. Dokumentation kan komma att krävas. Vid behov av längre ledighet beslutar rektor för introduktionsenheten. Rektor beslutar huruvida introduktionsersättning skall utbetalas under ledigheten eller ej. Om ledighet fördröjer introduktionen skall den normalt avslås. Studier efter SFI Heltidsstudier på Vuxenutbildning på grundskolenivå ger rätt till introduktionsersättning. Introducenten måste dock ansöka om bidragsdelen av studiemedel från CSN, vilket dras av från introduktionsersättningen. Vid studier på Vuxenutbildning på gymnasienivå 50 % eller mer skall introducenten ansöka om studiebidrag och studielån som finansiering. Introduktionsersättning utgår om studierna är på högskolenivå, då gäller enbart studiemedel. Introduktionsersättning i avvaktan på att aktivitet eller utbildning kommer till stånd För att få behålla introduktionsersättning under väntetid på annan aktivitet kan personen inte neka till att delta i tillfällig aktivitet som anvisas av introduktionsenheten. Personer som inte fullföljer introduktionsprogrammet pga. att man inte sökt eller inte accepterat erbjuden barnomsorg eller sagt upp barnomsorgsplats är inte berättigade till introduktionsersättning. Inkomster vid sidan av introduktionsersättningen Förvärvsinkomst eller inkomst av eget företagande till ett belopp understigande 2000 kr netto påverkar inte introduktionsersättningen. Allmänt barnbidrag och bostadsbidrag påverkar ej introduktionsersättningen. Omkostnadsdelen i handikappsersättning påverkar ej introduktionsersättningen. Vid utbetalning av eventuellt underhållsbidrag/stöd eller barnpension utgår barntillägget i introduktionsersättningen. Övriga bidrag/inkomster reducerar introduktionsersättningen med summan av bidragen/inkomsterna. För att behålla rätten till introduktionsersättning skall man söka övriga försörjningsformer där rätt till sådan kan finnas. Ansökan skall göras snarast då rätten till försörjningsformen kan föreligga och det att man från introduktionsenheten anmodats att göra en sådan ansökan. Vid utbetalning av retroaktiv ersättning görs motsvarande avdrag på introduktionsersättningen.

5 Introduktionsenheten 5 För personer som inte meddelar förändringar, se nedan angående regler om återbetalning och straffansvar. Återbetalningsskyldigheter/straffansvar Den som uppbär introduktionsersättning skall till introduktionsenheten anmäla alla förändringar som kan påverka introduktionsplanens fullföljande och rätten till och storleken av introduktionsersättning. Felaktig utbetald ersättning skall återbetalas snarast. Om så ej sker görs avdrag på nästkommande utbetalning av introduktionsersättning. Underlåtenhet att lämna uppgifter som påverkar introduktionsersättningen eller lämnande av felaktiga uppgifter kan leda till en polisanmälan. ( ) Reviderad och igen Reviderad

KALIX KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING. Mål och riktlinjer för introduktionsersättning i Kalix kommun

KALIX KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING. Mål och riktlinjer för introduktionsersättning i Kalix kommun Mål och riktlinjer för introduktionsersättning i Kalix kommun 1 Riktlinjer för introduktionsersättning fr o m 1 januari 2011 Enligt lag (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Fastställd av socialnämnden Reviderad 2010-08-25 Reviderad 2013-12-04 Inledning Detta dokument innehåller riktlinjer för ekonomiskt bistånd enligt 4 kap.1

Läs mer

Försörjningsstöd 2011

Försörjningsstöd 2011 Försörjningsstöd 2011 NORMER OCH RIKTLINJER Handläggning av ekonomiskt bistånd Torsås kommun Sidan 1 av 30 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2011-06-28 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 2. SOCIALTJÄNSTLAGEN...4 2.2. 2

Läs mer

Lärande- och arbetsnämndens riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen

Lärande- och arbetsnämndens riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen Lärande och arbetsförvaltningen Lärande- och arbetsnämndens riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen 2014 Antagna av LAN 2014- Lärande- och arbetsförvaltningen 2 (34)

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (23) 2003-03-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 3

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (23) 2003-03-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 3 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (23) Handläggare: Unni Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 3 1.1 MÅL OCH SYFTE FÖR FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT ENLIGT 4 KAP 1 SOL 3 1.2 ÅTERKRAV

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd.

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Socialnämnden i Ronneby 2012 1 Innehållsförteckning sida Lagtext 3 5 1. Allmänna riktlinjer 6

Läs mer

Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun

Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun Antagna av barn- och ungdomsnämnden 2014-12-10 Innehåll 1. Barnomsorgsformer...4 Förskola och pedagogisk omsorg...4 Fritidshem...4 Öppen förskola...5 Allmän förskola...5

Läs mer

Etableringsersättning

Etableringsersättning Svenska Etableringsersättning Etableringsersättning FÖR DIG SOM ÄR NY I SVERIGE Den här information vänder sig till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-01-07 Diarienummer AMN-2015-0067 Arbetsmarknadsnämnden Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt Förslag till

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Socialförvaltningen Författare: Caroline Schnell Yvonne Wahlbeck Granskad av: Kenneth Lindholm Fastställd av: Socialnämnden Utgivningsdag 2012-11-01 Utgåva nr 1 Giltig tom 2014-11-01 Riktlinjer för ekonomiskt

Läs mer

Vägledning 2010:3 Version 4. Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning

Vägledning 2010:3 Version 4. Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd

Riktlinjer för försörjningsstöd Åstorps kommuns Riktlinjer för försörjningsstöd Beslutat av Socialnämnden 2014-03-17, 42 Dnr 2014/62 1 Innehållsförteckning Inledning 5 Barnperspektiv 5 Våld i nära relationer 5 Förutsättningar för rätten

Läs mer

Riktlinjer för kö och placering inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Riktlinjer för kö och placering inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Riktlinjer för kö och placering inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Riktlinjerna tillämpas för de verksamheter som regleras i skollagens kapitel 8 (förskolan), kapitel 14 (fritidshemmet)

Läs mer

RIKTLINJER ARBETE OCH FÖRSÖRJNING

RIKTLINJER ARBETE OCH FÖRSÖRJNING Sidan 1 (av 25) RIKTLINJER FÖR ARBETE OCH FÖRSÖRJNING Antagna av Utskottet för arbete och försörjning, 2014-04-07, 11 Sidan 2 (av 25) 1 INLEDNING 4 1.1 Målsättning 4 1.2 Allmänt 4 1.3 Barnperspektivet

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och bistånd i annan form

Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och bistånd i annan form Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och bistånd i annan form Antagen i socialnämnden 111 Socialnämndens vision Kvalité i varje möte och socialförvaltningens värdegrund I varje möte har vi ett

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN KILS KOMMUN

SOCIALFÖRVALTNINGEN KILS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutade av SN 184 2014-11-19 SOCIALFÖRVALTNINGEN KILS KOMMUN Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2014 2014-11-05 Socialförvaltningen i Kil Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Riktlinjer och taxa för barnomsorgen

Riktlinjer och taxa för barnomsorgen Riktlinjer och taxa för barnomsorgen Verksamheten bedrivs i kommunal eller extern regi, och riktar sig till alla barn i åldern 1-12 år som är bosatta i kommunen. Även barn bosatta utanför kommunen kan

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Ekonomiskt bistånd 1 1 INLEDNING... 3 2 RIKTLINJERNAS OMFATTNING... 3 3 RÄTTEN TILL BISTÅND... 3 3.1 Allmänna

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND. Fastställda av Socialnämnden 2002-01-30 6. G:\KS\FÖRFATTNINGSSAMLING\BIDRAGSREGLER\Ekonomiskt bistånd.

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND. Fastställda av Socialnämnden 2002-01-30 6. G:\KS\FÖRFATTNINGSSAMLING\BIDRAGSREGLER\Ekonomiskt bistånd. RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND Fastställda av Socialnämnden 2002-01-30 6 VARA KOMMUN 1 Socialnämndens målsättningar Att de som får ekonomiskt bistånd så snart som möjligt blir självförsörjande och oberoende

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND 1 Februari 2006 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND 1. ALLMÄNT OM EKONOMISKT BISTÅND sid 1.1 Socialtjänstlagen 4 1.2 Individuell behovsprövning..6 1.3 Samordning med annat bistånd..6 1.4

Läs mer

Vägledande bestämmelser/riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Vägledande bestämmelser/riktlinjer för ekonomiskt bistånd 1(70) Vård, omsorg och IFO Antagen av KS Vägledande bestämmelser/riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2 Innehåll Inledning... 9 Socialtjänstslagen mål och intentioner... 9 Rätten till bistånd... 9 Bistånd

Läs mer

KALLELSE/FÖRSLAG TILL PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

KALLELSE/FÖRSLAG TILL PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN KALLELSE/FÖRSLAG TILL PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN 2015-06-03 VÄLKOMMEN Socialnämnden i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: onsdagen den 3 juni 2015, kl. 14.00 Plats: Gruvsalen, Stadshuset,

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning

Läs mer

Normer och riktlinjer för

Normer och riktlinjer för OSKARSHAMNS KOMMUN NORMER OCH RIKTLINJER 1 Normer och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Gäller från 2006-01-01 med justeringar Beslut av Socialnämnden 2004-04-14 1 OSKARSHAMNS KOMMUN NORMER OCH RIKTLINJER

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2015-02-22 Revidering: Textdelen som rör bilagan om boendestöd har tagits bort enlig socialnämndens beslut, istället ska Försäkringskassans föreskrifter om högsta godtagbara

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd 1 (35) Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Senast reviderad 2010-04-27 Campusgatan 26, plan 4 Tfn 08-523 010 00 www.sodertalje.se Bankgiro 5052-6854 151 89 Södertälje sodertalje.kommun@sodertalje.se

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun Dnr 2015/110.754 Id 21882 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun Enheten för arbete och försörjning Antagna av socialnämnden 2015-03-19 33 2(34) Innehåll 1 ALLMÄNT... 6 2 FÖRSÖRJNINGSSTÖD...

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd år 2015. Fastställda av kommunstyrelsen 2015-02-09, 41

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd år 2015. Fastställda av kommunstyrelsen 2015-02-09, 41 Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd år 2015 Fastställda av kommunstyrelsen 2015-02-09, 41 REGISTER RIKTLINJER FÖR FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND 3 FÖRSÖRJNINGSSTÖD 15 Allmänna

Läs mer

Dnr SN13/48 RIKTLINJER. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Dnr SN13/48 RIKTLINJER. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Dnr SN13/48 RIKTLINJER för ekonomiskt bistånd Dnr SN13/48 2/42 Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 2 Syfte... 5 3 Lagstiftning mm... 6 3.1 Vistelsebegreppet... 6 3.2 Barnperspektiv... 6 3.3 Hot och våld

Läs mer