TJÄNSTESKRIVELSE 1 (23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TJÄNSTESKRIVELSE 1 (23) 2003-03-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 3"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (23) Handläggare: Unni Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT MÅL OCH SYFTE FÖR FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT ENLIGT 4 KAP 1 SOL ÅTERKRAV AV UTGIVET FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT ENLIGT 4 KAP 1 SOL MÅL OCH SYFTE FÖR EKONOMISKT BISTÅND ENLIGT 4 KAP 2 SOL 4 2 FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT ENLIGT 4 KAP 1 SOL RÄTTEN TILL FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT Den enskildes ansvar att efter egen förmåga bidra till sin försörjning Arbetslösa Arbetslös ungdom Gymnasiestuderande ungdom Feriearbete Vuxna studerande Företagare Värnpliktiga Utländska medborgare FÖRSÖRJNINGSSTÖD Riksnormen Samboende Hushållsgemenskap Växelvis boende för barn Boendekostnader Lägre försörjningstöd i vissa fall Hushållsel Arbetsresor Hemförsäkring Avgifter till fackförening och a-kassa 14

2 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (23) Handläggare: Unni Johansson 2.3 BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT Läkarvård och medicin Sjukhusvård Glasögon Barnomsorgskostnader Hemutrustning Flyttkostnader Installation av telefon Tandvård Spädbarnsutrustning Umgängeskostnader Bistånd till personliga kostnader i samband med vistelse på institution Begravningskostnader Kosttillägg Uteätartillägg Övrigt ej preciserat bistånd 18 3 SKULDER OCH AVBETALNINGAR HYRESSKULDER ELSKULDER BARNOMSORGSSKULDER SKULDER PÅ UNDERHÅLLSSTÖD KVARSTÅENDE SKATT 20 4 INKOMSTER OCH EGNA TILLGÅNGAR INKOMSTER KAPITAL Vuxna personers kapitaltillgångar Barns kapital Bilinnehav som kapitaltillgång Egen fastighet/bostadsrätt ÖVERSKOTT FRÅN TIDIGARE PERIOD 23

3 TJÄNSTESKRIVELSE 3 (23) 1 ALLMÄNT 1.1 MÅL OCH SYFTE FÖR FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT ENLIGT 4 KAP 1 SOL Verksamheten skall garantera den enskilde en skälig materiell levnadsnivå om behovet ej kan tillgodoses på annat sätt. Detta sker genom information, rådgivning och i sista hand ekonomiskt bistånd. Verksamheten skall bedrivas på sådant sätt att individens eget ansvarstagande och egna resurser sätts i centrum. Verksamheten ska genom god samverkan med arbetsförmedlingen, kommunens arbetsmarknadsenhet eller andra medverka till att alla ges möjlighet till arbete/sysselsättning. Detta syftar till att stärka den enskilde och minska behovet av socialbidrag. När beslut om ekonomiskt bistånd rör barn ska särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Beslut enligt 4 kap 1 SoL kan överklagas genom förvaltningsbesvär. 1.2 ÅTERKRAV AV UTGIVET FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT ENLIGT 4 KAP 1 SOL Återbetalningsskyldighet: Det finns situationer då ekonomisk hjälp lämnats med villkor om återbetalning, vilket framgår av 9 kap 2 SoL, tex som förskott på förmån eller ersättning (ex. bevakas hos försäkringskassan). till den som är indragen i arbetskonflikt till den som på grund av förhållanden som han eller hon ej kunnat råda över hindrats från att förfoga över sina inkomster eller tillgångar. Beslutet skall vara skriftligt och innehålla uppgifter om de omständigheter som utgör grunden för återbetalningsskyldigheten. Återkrav: Nämnden kan återkräva ekonomisk hjälp som någon fått genom att lämna oriktiga uppgifter, genom att underlåta att lämna uppgifter eller på annat sätt förorsakat att ekonomiskt bistånd enligt 1 utgetts felaktigt. Det kan även vara fråga om att någon tagit emot ekonomiskt bistånd obehörigen eller med för högt belopp och skäligen borde insett detta (9 kap 1 SoL)

4 TJÄNSTESKRIVELSE 4 (23) 1.3 MÅL OCH SYFTE FÖR EKONOMISKT BISTÅND ENLIGT 4 KAP 2 SOL Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 1 om det finns skäl för det. Bestämmelserna ger kommunen befogenhet men ingen skyldighet att utge bistånd i andra fall än vad som omfattas av 1. Nämnden får således bevilja bistånd utöver skälig levnadsnivå. Skäl att bevilja bistånd utöver skälig levnadsnivå kan finnas vid sanering av skulder och begravningskostnader. Ekonomiskt bistånd som beviljats med stöd av denna paragraf kan återkrävas från den enskilde. Detta förutsätter dock att det av beslutet framgår att biståndet getts under villkor om återbetalning. Beslutet skall vara skriftligt och innehålla uppgifter om de omständigheter som utgör grunden för återbetalningsskyldigheten. Beslut enligt 4 kap 2 SoL kan endast laglighetsprövas enligt kommunallagen. 2 FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT ENLIGT 4 KAP 1 SOL 2.1 RÄTTEN TILL FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT Den enskildes ansvar att efter egen förmåga bidra till sin försörjning. Den enskilde har rätt till bistånd för sin försörjning om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Bestämmelsen innebär att den enskilde inte anses ha rätt till ekonomiskt bistånd om han inte efter förmåga försöker bidra till sin egen försörjning. Den som kan arbeta är därför skyldig att söka arbete. I skyldigheten att söka arbete innefattas i princip också deltagande i den verksamhet som anordnas för arbetslösa inom ramen för arbetsmarknadspolitiken, arbetsrehabiliterande åtgärder, deltagande i svenskundervisning, särskilda introduktionsprogram och liknande

5 TJÄNSTESKRIVELSE 5 (23) Arbetslösa De som är arbetslösa, skall i första hand få sin försörjning genom den ordinarie arbetslöshetsförsäkringen. Försörjningsstöd kan utgå till arbetslösa, som inte har rätt till någon form av arbetslöshetsförsäkring eller som komplement, när denna försäkring är låg och inte täcker försörjningsbehovet. De personer som avvisar erbjudet arbete eller annan sysselsättningsåtgärd, uppfyller ej kraven för rätten till försörjningsstöd. Detta gäller också personer, som av samma skäl blivit avstängda från den ordinarie arbetslöshetsförsäkringen. Dessa berörda personer kan dock inte helt avstängas från all hjälp. Med hänvisning till kommunens yttersta ansvar enligt 2 kap 2 SoL, som innebär att de som vistas i kommunen får det stöd och hjälp de behöver, så kan det bli fråga om att ändå ge den enskilde medel till det omedelbara livsuppehället och ibland också till boendet. En restriktiv prövning av försörjningsstödet skall tillämpas i dessa fall. Erbjudet arbete skall anses lämpligt om: skälig hänsyn tagits till den arbetssökandes yrkesvana, förutsättningar i övrigt för arbetet och andra personliga förhållanden anställningsförmånerna är förenliga med vad som utgår till andra anställa på samma arbetsplats med likvärdiga arbetsuppgifter och kvalifikationer arbetet ej hänför sig till arbetsplats, där arbetskonflikt pågår arbetsplatsen ligger på rimligt pendlingsavstånd, en och en halv timmes enkel resa. Vad som skall betraktas som lämpligt arbete framgår även av 5 lagen om arbetslöshetsförsäkring Arbetslös ungdom Socialnämnden får begära att den, som är under 25 år och uppbär försörjningsstöd, skall delta i anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet. Detta gäller också studerande som under skolterminerna har försörjning genom det ordinarie studiemedelssystemet, men som är i behov av försörjningsstöd under terminsuppehåll. Detta krav kan dock inte gälla från första dagen som försörjningsstöd utgår. Det måste ges skälig tid för

6 TJÄNSTESKRIVELSE 6 (23) utredning och bedömning av vilken form av verksamhet som bäst utvecklar den enskildes möjligheter att i framtiden komma ut i egen försörjning. Se även kap SoL Gymnasiestuderande ungdom Föräldrarna har underhållskyldighet mot barn enligt 7 kap Föräldrabalken. Underhållsskyldigheten upphör, då den unge fyller 18 år eller vid den tidpunkt gymnasiestudierna avslutas, dock senast vid 21 års ålder. Det finns ett undantag från denna regel och det är om den unge påbörjar sina gymnasiestudier efter att han/hon fyllt 19 år. I detta fall är föräldrarna inte försörjningsskyldiga. Observeras kan att ungdomar, som går på gymnasiet och har rätt till underhållsstöd, kan genom ansökan hos Försäkringskassan få förlängt underhållsstöd från 18 år till och m ed juni månad det år den unge fyller 20 år Feriearbete En ungdom, som går i grund/gymnasieskolan och feriearbetar skall inte behöva försörja den övriga familjen. Barn är aldrig försörjningsskyldiga för sina föräldrar. Det är viktigt att den som feriearbetar själv får disponera arbetsinkomsten för att vara motiverad att fortsätta feriearbeta. Den unges inkomst av feriearbete skall ej räknas med som inkomst vid normberäkningen Vuxna studerande Vuxna studerande skall i första hand klara sin försörjning genom ersättningar från CSN, Försäkringskassan eller arbetslöshetsförsäkringen. Försörjningsstöd kan utgå till vuxna studerande på grundskolenivå, om dessa ersättningsformer inte utgår eller som komplement vid låga ersättningar. Studielån behöver ej sökas för studier på grundskolenivå. Ekonomisk hjälp kan också beviljas för andra studerande än de som läser in grundskolan, då som komplement till aktivitetsstöd, svuxa med lånedel, a-kassa etc, om dessa ersättningar ej täcker behovet för den enskildes försörjning. För studerande på folkhögskola som även uppbär ekonomiskt hjälp till sin försörjning kan bistånd beviljas till anmälningsavgift och terminsavgift med avdrag för elevkår och idrottsklubb. Till litteratur kan maximalt 1000 kronor per termin beviljas mot uppvisande av kvitto.

7 TJÄNSTESKRIVELSE 7 (23) Studerande med studiemedel från CSN har som regel ej rätt till ekonomisk hjälp under skolterminerna. Endast i undantagsfall kan tillfällig eller akut hjälp beviljas efter en restriktiv individuell prövning. Studiemedlen är i normalfallet avsedda att täcka levnadsomkostnader och studiematerial under nio månader och då också fyra månadshyror under höstterminen och fem månadshyror under våren. Studiemedelsbeskedet från CSN visar hur lång period som studiemedlen skall täcka och bör alltså uppvisas vid ansökan om ekonomisk hjälp. I ett hushåll där en person studerar och uppbär studiemedel kan beräkning av eventuellt ekonomiskt bistånd ske på två olika sätt. Ett sätt att göra beräkningen att räkna in inkomsten av studiemedel och därefter bevilja kompletterande bistånd. Här bör man tänka på att ta hänsyn till att studerande kan ha kostnader för litteratur, resor till studieorten etc. Ett annat sätt är att bortse helt från inkomsten från den som studerar och även från de kostnader som den studerande måste stå för (t ex halva hyran, halva elkostnaden, halva sambonormen) och därefter beräkna nivån på biståndet för den övriga familjen. Studerande med studiemedel kan ha rätt till ekonomisk hjälp under terminsuppehåll under förutsättning att han/hon är aktivt arbetssökande. Bistånd kan i dessa fall också utgå i avvaktan på inkomst i form av lön eller a-kassa. Biståndet utgår tidigast från den dag ansökan görs och tidigast från det datum studiemedlen upphör. Bistånd skall återkrävas som förskott på förmån, om den studerande väntar a-kassa eller lön. Den enskilde får dock inte genom denna återbetalningsskyldighet hamna i en situation, där han/hon inte klarar sin försörjning. Det vanligaste blir därför att det är biståndet för augusti månad, som kan återkrävas. Den sökande får då i slutet av augusti eller början av september både lön/a-kassa och sina ordinarie studiemedel Företagare Ekonomisk hjälp kan inte utgå för att finansiera affärsverksamhet. Om den sökande har eget företag, så hänvisas han/hon till att ta ut avtalsenlig lön från företaget. Om detta inte är möjligt, så bör den enskilde ställa sig till arbetsmarknadens förfogande. Det är i vissa fall nödvändigt att göra en individuell bedömning och ta hänsyn till den enskildes möjligheter att få en anställning. Detta får sedan ställas i relation till de inkomster som företaget ger.

8 TJÄNSTESKRIVELSE 8 (23) Socialnämnden kan inte kräva att ett företag sätts i konkurs för att ekonomisk hjälp skall utgå. Det är möjligt att ge en egen företagare bistånd i en akut situation. Om behovet blir mer än tillfälligt, bör ärendet tas till sociala utskottet för prövning. Företagare skall i första hand få stöd och bidrag från arbetsförmedlingen i form av starta-eget-bidrag eller aktivitetsstöd Värnpliktiga Ekonomisk hjälp utgår inte till värnpliktiga. Deras behov tillgodoses genom andra bidrag. Om undantag skall göras i en akut situation, så bör samråd ske med personalkonsulent vid det aktuella militärförbandet Utländska medborgare Nordiska medborgare och icke nordiska medborgare med uppehållstillstånd och arbetstillstånd skall erhålla ekonomiskt bistånd utifrån samma bedömningsgrunder som gäller för svenska medborgare Utomnordiska medborgare som befinner sig i landet som turister kan endast i undantagsfall och i en nödsituation bli berättigade till ekonomiskt bistånd. Dessa personer skall i första hand vända sig till hemlandets konsulat eller ambassad. Utländska medborgare som är asylsökande får sin försörjning genom Migrationsverket och skall alltså inte uppbära ekonomiskt bistånd från kommunen. För personer som saknar uppehållstillstånd, är socialnämnden enligt utlänningsförordningen skyldig att underrätta polismyndigheten, när någon form av åtgärd vidtas. Beträffande EU-medborgares rätt till ekonomiskt bistånd finns speciella regler. I dessa fall är det lämpligt att kontakta andra sakkunniga myndigheter, t ex länsstyrelsen.

9 TJÄNSTESKRIVELSE 9 (23) 2.2 FÖRSÖRJNINGSSTÖD Riksnormen Livsmedel Kläder/skor Fritid/lek Hygien Barn- och ungdomsförsäkring Förbrukningsvaror Dagstidning, tele, TV-licens För förskolebarn räknas lägre norm, om de får fri lunch fem dagar per vecka inom den kommunala barnomsorgen. En liknande differentiering av normen görs inte för skolbarn Samboende Vid beräkning av ekonomiskt bistånd bör samboende som lever under äktenskapsliknande förhållanden normalt behandlas som gifta. En sambos behov av ekonomiskt bistånd bör bedömas med hänsyn till båda parters sammanlagda inkomster och tillgångar redan från sammanflyttningsdagen Hushållsgemenskap Med hushållsgemenskap avses den situationen att två eller flera personer stadigvarande bor i samma bostad på ett sådant sätt att flerpersonshushållets ekonomiska fördelar kan utnyttjas. Det krävs således inte en sådan ekonomisk hushållsgemenskap som förutsätter att parterna har någon form av ekonomiskt ansvar för varandra. Ovanstående personer har samma norm vad avser personliga kostnader, som om han/hon skulle bo ensam. De gemensamma hushållskostnaderna delas däremot på antalet personer, som delar bostad Växelvis boende för barn Barn med växelvis boende hos sina föräldrar, räknas med i normen vad avser personliga kostnader och gemensamma hushållskostnader med det antal dagar, som barnet bor hos den bidragsberättigade föräldern. Här skall observeras att underhållsstöd i form av utfyllnadsbidrag kan utgå till båda föräldrarna vid växelvis boende.

10 TJÄNSTESKRIVELSE 10 (23) Boendekostnader Boendekostnad i lägenhet Bistånd till hyreskostnad beviljas med den faktiska hyreskostnaden. Kostnader för garage, hyresgästförening och andra tillval räknas inte som godtagbara utgifter i normalfallet. Om tillvalen finns vid inflyttningen och inte går att förhandla bort, så skall kostnaderna godtas. Bistånd till betaltvättstuga beviljas med faktiskt kostnad, dock högst 100 kronor per månad för ensamhushåll och 250 kronor för flerpersonshushåll. Riksförsäkringsverket utger årligen normer för skäliga bostadskostnader. Normerna ger anvisning om vad som kan anses vara genomsnittlig hyreskostnad för landets kommuner. Är ett hushåll beroende av ekonomiskt bistånd en längre period, mer än sex månader, så bör krav ställas på byte av bostad för att komma ner till genomsnittshyran på orten. Utrymmesstandarden räknas så att en vuxen eller två vuxna samboende tillförsäkras ett rum medan två barn får dela ett sovrum, kök och vardagsrum oräknat. Ungdomar som gått ut gymnasiet räknas i detta avseende som vuxna. Beräkning av boendekostnad i egen fastighet och bostadsrätt Som vägledning vid beräkning av skälig boendekostnad, skall riksförsäkringsverkets normer för genomsnittlig kostnad användas som grund. Den ekonomiska utredningen kring boendet skall visa familjens faktiska boendekostnad i form av ränta, amortering, uppvärmningskostnad, konsumtionsavgifter för vatten, el m.m. Här skall uppmärksammas om skillnad finns mellan det intecknade beloppet och den faktiska skulden eller om det är möjligt att omplacera lånen för att sänka boendekostnaden. Försörjningsstöd kan utgå till löpande villakostnader, dock inte till amorteringar, i avvaktan på en försäljning. En boendekostnad upp till högsta godtagbara kostnad kan accepteras under sex månader. Därefter bör godtagbar boendekostnad sänkas till genomsnittshyran på orten, om familjen inte bytt till billigare boendeform,

11 TJÄNSTESKRIVELSE 11 (23) I ovanstående fall skall en bedömning också göras om den sökande har ett kapital bundet i sin fastighet eller bostadsrätt. Möjligheten att få skattejämkning för räntekostnader skall alltid beaktas och vara ett villkor vid ansökan om försörjningsstöd vid innehav av egen fastighet alternativt bostadsrätt. Inneboendehyra Bostadskostnaden för bidragsberättigade ungdomar, som fyllt 20 år och som bor i föräldrahemmet eller på annat sätt är inneboende, beräknas som den andel av bostadskostnaden som motsvarar det antal rum som den sökande disponerar. Varje rum räknas som två enheter och köket som en enhet. Exempel: Den sökande disponerar ett rum i sina föräldrars bostad om fyra rum och kök, dvs den sökande disponerar två av totalt nio enheter. Om hela bostadskostnaden är kr, så skall den sökandes andel vara (2/9 x ) = kr per månad. Bidragsberättigade ungdomar under 20 år beviljas inneboendehyra endast efter en individuell prövning. Det kan här vara fråga om föräldrar som förlorat bostadsbidrag då den unge avslutat gymnasiet och då denna inkomstminskning påverkar familjens ekonomi märkbart. Ovanstående sätt att beräkna boendekostnaden kan användas även då det gäller andra vuxna personer som bor inneboende. Delad bostad Bostadskostnaden skall i dessa fall delas på antalet personer, som bor i lägenheten. Boendekostnad i egen lägenhet för ungdomar under 25 år Grundregel är att ungdomar bor hemma tills de med varaktiga inkomster kan försörja sig på egen hand. Ungdomar som bott i egen lägenhet i mer än sex månader efter gymnasiestudierna och klarat sin hyra genom egna inkomster, kan beviljas hyreskostnad som godtagbar utgift. Ungdomar som vill flytta hemifrån på grund av relationsproblem, skall i första hand erbjudas samtalskontakt.

12 TJÄNSTESKRIVELSE 12 (23) Försörjningsstöd kan utgå till eget boende om synnerliga skäl föreligger såsom allvarlig risk för den unges psykiska och/eller fysiska utveckling eller vid trångboddhet. Beslutet skall föregås av en utredning avseende den unges situation. Andrahandslägenhet Den som ansöker om försörjningsstöd till boendekostnad i andrahandslägenhet, bör som regel uppvisa ett andrahandskontrakt. Möblerad bostad För möblerad lägenhet kan en extra kostnad på högst 10 % av grundhyran godtas vid ansökan om försörjningsstöd. Boende på Kvinnohus Om placering sker på socialförvaltningens initiativ görs en gemensam överenskommelse med kvinnohuset och avgiften är då 300 kr per dygn (inkl barn) Om kvinnan på eget initiativ sökt sig till kvinnohus betalar hon 100 kr per dygn. Om kvinnan ej kan betala avgiften för sin vistelse får hon göra en ansökan till socialförvaltningen om ekonomiskt bistånd. Hyreskostnad under vistelse på kriminalvårdsanstalt Hyreskostnader för personer som avtjänar fängelsestraff beviljas i max sex månader. Om det finns skäl att bevilja hyreskostnad för längre period, skall ärendet prövas av sociala utskottet Lägre försörjningstöd i vissa fall I enskilda fall kan försörjningsstödet beräknas till en lägre nivå. Den enskilde kan t ex ha haft möjlighet att försörja sig, men förbrukat eller förlorat sina pengar och därför hamnat i ett akut nödläge. Här kan norm för livsmedel alternativt norm för livsmedel och hygien användas. I en del fall kan det också vara fråga om personer som helt uppenbart inte har alla de utgifter som ingår i riksnormen Hushållsel Hushållsel beviljas som godtagbar kostnad. Om kostnaden verkar orimligt hög, bör en jämförelse ske med konsumentverkets rekommendationer för olika hushållstypers elförbrukning.

13 TJÄNSTESKRIVELSE 13 (23) Arbetsresor Kostnader för arbetsresor godtas om avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen/skolan uppgår till minst fyra km enkel väg. Här får även räknas in eventuell resväg som familjen har för att lämna och hämta barn inom barnomsorgen. Allmänna kommunikationsmedel skall användas om detta är möjligt. Bistånd lämnas i allmänhet inte till bilkostnader. Undantag kan göras förutsatt att bilen är nödvändig på grund av: Sjukdom eller handikapp Behov av bil för resor till och från arbetet/utbildning då allmänna kommunikationsmedel saknas. Bistånd kan beviljas med högst 0,041% av basbeloppet per mil. Denna milkostnad motsvara Riksskatteverkets normer och inkluderar kostnader för bilskatt, trafikförsäkring, besiktning, reparationer mm. Här skall beaktas den sökandes eventuella möjligheter att söka skattejämkning för arbetsresor. Vid behov av bil på grund av sjukdom eller handikapp bör uppmärksammas att rätt till handikappersättning från försäkringskassan kan föreligga. Bidrag för inköp av bil till handikappadepersoner handläggs av försäkringskassan. Beträffande bilinnehav som egen tillgång se avsnitt Om den sökande inte har egen bil beviljas bistånd motsvarande kostnader för bensin Hemförsäkring Kostnad för hemförsäkring skall ingå i försörjningsstödet. På grund av ändrade regler om rättshjälp, är det viktigt att rättsskydd ingår i hemförsäkringen. Om tveksamhet uppstår kring lämplig kostnad för hemförsäkring, kan en jämförelse ske med konsumentverkets rekommendationer.

14 TJÄNSTESKRIVELSE 14 (23) Avgifter till fackförening och a-kassa Bistånd till avgifter avseende fackförening och a-kassa skall utgå med det belopp som gäller för den organisation den enskilde tillhör. Den enskilde bör undersöka möjligheten att få helt eller delvis reducerad avgift. 2.3 BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT Läkarvård och medicin Kostnader för läkarvård och receptbelagd medicin skall ingå i försörjningsstödet. Kvitto och högkostnadskort skall uppvisas Sjukhusvård Slutenvårdsavgift vid inläggning på sjukhus räknas som en godtagbar kostnad efter avdrag för posten för livsmedel i socialbidragsnormen. Observera att nedsättning av avgiften kan ske efter ansökan av den enskilde hos landstinget Glasögon Bistånd till glasögon kan beviljas efter ordination av leg. optiker eller läkare eller om nya glasögon behövs på grund av olycksfall. Ekonomiskt bistånd kan beviljas med högst 1,4 % av basbeloppet för bågar, faktisk kostnad för synundersökning och standardglas. Ansökan om bistånd till kontaktlinser beviljas endast om behovet är styrkt genom läkarintyg. Den sökande skall lämna in kostnadsförslag från optiker innan beslut fattas Barnomsorgskostnader Kostnad för barnomsorg enligt kommunens taxa accepteras som godtagbar utgift. Den sökande skall ha lämnat in aktuella inkomstuppgifter till Barn och Utbildningsnämnden så att avgiften ligger på rätt nivå.

15 TJÄNSTESKRIVELSE 15 (23) Hemutrustning Till hemutrustning beviljas maximalt 11 % av basbeloppet för ensamstående. Beloppet kan ökas med maximalt 3, 5 % av basbeloppet per person om fler personer finns i hushållet. När ekonomiskt bistånd till hemutrustning prövas skall hänsyn tas till om hushållet redan har viss utrustning och om sökanden inom rimlig tid förväntas kunna tillgodose sina behov genom egna inkomster. Här skall priser som gäller vid inköpsställen för begagnade möbler och husgeråd gälla med undantag för inköp av säng och sängutrustning. Bistånd till inköp av TV beviljas endast om särskilda skäl finns. För nya flyktingar i kommunen gäller att lån till hemutrustning söks från Centrala Studiemedelsnämnden Flyttkostnader Vid flyttning av arbetsmarknadsskäl skall möjligheten att få bidrag till flyttkostnaden genom arbetsförmedlingen undersökas. Om sådana bidrag inte utgår eller om flytten är nödvändig av andra skäl, kan bidrag till flyttkostnader beviljas med maximalt 15 % av basbeloppet. Vid högre flyttkostnad skall prövning ske i sociala utskottet. I normalfallet skall flytten ombesörjas av den sökande själv. Bistånd kan då beviljas till hyra av bil och släpvagn. Den som på grund av funktionshinder eller av andra särskilda skäl inte kan ombesörja sin flytt på egen hand kan beviljas bistånd till att anlita en flyttfirma. Kostnadsförslag skall då lämnas in från flyttfirman innan beslut fattas Installation av telefon Telefonkostnader ingår i normbeloppet. Bistånd därutöver kan endast utgå i sådana fall då särskilda medicinska eller sociala skäl föreligger. Dessa ärenden skall prövas av sociala utskottet Tandvård Akut tandvård Kostnad för akut tandvård, d v s akuta inflammationer och smärttillstånd som fordrar omedelbar behandling, accepteras som en godtagbar utgift.

16 TJÄNSTESKRIVELSE 16 (23) Övrig tandvård Utöver akut tandvård kan bistånd beviljas till nödvändig tandvård. I nödvändig tandvård ingår: att avhjälpa och lindra värk förebyggande tandvård som avlägsnande av tandsten och hygienistbehandling uppehållande tandvård som årliga kontroller och tandvård för att avhjälpa infektioner undanröja betydande sociala svårigheter, t ex om förlust av tänder lett till utseendemässigt handikapp, ersättning av tandförluster i framtandsområdet uppnå godtagbar tuggförmåga. Exempel på behandlingar som normalt inte är att betrakta som nödvändig tandvård: estetisk tandvård utbyte av fyllningar/kronor attachment förankrade delproteser blekning av tänder implantatbehandling porslins- och guldinläggsterapi kron- och broterapi bakom hörntänder konuskonstruktioner. Vid begäran om bistånd till nödvändig tandvård skall ett specificerat kostnadsförslag begäras in. Kostnadsförslaget bör innehålla: planerad behandling behandlingsperiod kostnad, total resp. patientavgift om protetisk ersättning planeras (kronor, broar, proteser) skall uppgift lämnas om vilka tänder det gäller. I vissa fall kan det även vara nödvändigt att begära in konsekvensutredning av uppskjuten eller utebliven behandling och uppgift om andra alternativ finns. Hänsyn skall tas till den sökandes betalningsförmåga under en längre tidsperiod, minst sex månader. Vid tillfälligt behov av ekonomiskt bistånd, skall endast akut tandvård godtas.

17 TJÄNSTESKRIVELSE 17 (23) Spädbarnsutrustning Bidrag till spädbarnsutrustning kan utgå vid första barnets födelse med maximalt 9,5 % av basbeloppet. Detta belopp avser att täcka inköp av barnvagn, säng med sängutrustning, baskläder och utrustning för bad och matning. Vid barn nummer två, tre o s v avgör det faktiska behovet i det enskilda fallet hur stort belopp som skall beviljas. Här bör det inte bli aktuellt med mer än halva summan för spädbarnsutrustning, om inte speciella skäl föreligger. Spädbarnustrustningen utbetalas med halva beloppet före barnets födelse och halva beloppet efter barnets födelse. Flyktingfamiljer, som inte bott i Sverige mer än två år, kan söka extra hemutrustningslån för att täcka extra utgifter i samband med barns födelse Umgängeskostnader I normalfallet godtas kostnad för umgänge sex dagar/månad och barn. Överstiger antalet umgängesdagar detta, får föräldrarna i normalfallet själva reglera detta ekonomiskt. Kostnaden för umgänge beräknas utifrån följande poster i normen, livsmedel, lek och fritid samt hälsa och hygien. Bistånd till resor kan beviljas i samband med umgänge. Billigaste färdsätt skall användas och kvitto, t ex färdbiljett, skall uppvisas. Fler resor än i dom eller avtal fastställda umgängestillfällen skall inte beviljas. Observera att enligt 1998 års vårdnadsreform är den förälder som barnet bor hos skyldig att bidra till de resekostnader som kan uppkomma i samband med att barnet umgås med den andra föräldern Bistånd till personliga kostnader i samband med vistelse på institution En vuxen person, som vårdas på sjukhus eller institution och som saknar egna inkomster eller medel, kan beviljas fickpengar med maximalt 3,5 % av basbeloppet per månad. Har den aktuella institutionen/kollektivet egna regler för fickpengar följs dessa och ingår som en del av avtalet för vistelsen.

18 TJÄNSTESKRIVELSE 18 (23) Begravningskostnader Om ett dödsbo saknar tillgångar eller om tillgångarna ej räcker till för att täcka begravningskostnaden kan bistånd utgå till kostnaden. Innan beslut fattas skall alltid bouppteckning eller dödsboanmälan visas upp. Vid bedömning om bistånd till ett barns begravning skall utgå, så skall föräldrarnas betalningsförmåga utredas. Bidrag för begravning beviljas med högst 50 % av basbeloppet sammanlagt Kosttillägg Kosttillägg kan i vissa fall utgå till bidragsberättigade personer som på grund av sjukdom har fördyrade matkostnader. Behovet skall styrkas genom läkarintyg. Kosttillägg utgår med högst 1% av basbeloppet vid behov av glutenfri kost med högst 2 % av basbeloppet vid behov av fettreducerad och proteinreducerad kost. Kosttillägg beviljas inte om den sökande har handikappersättning för dessa extrautgifter Uteätartillägg Uteätartillägg kan utgå med högst 1 % av basbeloppet till sökande som av någon anledning inte kan tillaga sin mat i hemmet Övrigt ej preciserat bistånd Övrigt ej preciserat bistånd kan beviljas efter en individuell prövning med maximalt 5 % av basbeloppet. Biståndet kan exempelvis avse extra kostnader i samband med rehabilitering, resa i samband med anhörigs begravning mm.

19 TJÄNSTESKRIVELSE 19 (23) 3 SKULDER OCH AVBETALNINGAR Betalning av skulder utgår normalt inte. Undantag kan dock finnas. För att bistånd till skulder skall beviljas gäller att betalningen av skulden har avgörande betydelse för den sökandes fortsatta livsföring och att denna på ett avsevärt sätt skulle försvåras om skulden inte blir betald. Avdrag som görs på inkomsten av kronofogdemyndigheten räknas inte som godtagbar utgift vid beräkning av ekonomiskt bistånd. I de fall sådana avdrag görs på inkomsten, så skall den sökande hänvisas till att få ett förbehållsbelopp fastställt. 3.1 HYRESSKULDER Hyresskulder kan beviljas om annan lämplig bostad inte kan anskaffas. Högst två månadshyror kan beviljas och då under förutsättning att den sökande haft normunderskott under den aktuella perioden som skulden uppstått. I akuta situationen, då den sökande står inför en avhysning och inte kan ordna sitt boende på annat sätt, kan det bli aktuellt med ett förmedlingskonto under tiden en avbetalning av skulden sker efter samråd med hyresvärd. I vissa fall kan den enskilde också erbjudas att betala in samtliga sina inkomster på skulden och uppbära bistånd till sitt uppehälle. Om uppgörelsen gäller för en kortare period, bör det endast bli fråga om de poster som ingår i normen för livsmedel och hygien. Om skulderna är mer omfattande skall prövning ske av socialutskottet. 3.2 ELSKULDER Bistånd till skulder på konsumtionsavgifter som el, vatten och sophämtning kan beviljas för högst två debiteringsperioder. Detta under förutsättning att den sökande haft normunderskott under den period som skulden uppstått. I akuta situationer då den sökande står inför en avstängning av el, kan det bli fråga om individuella lösningar och uppgörelser av samma typ som nämnts ovan beträffande hyresskulder. Om skulderna är mer omfattande skall prövning ske av socialutskottet.

20 TJÄNSTESKRIVELSE 20 (23) 3.3 BARNOMSORGSSKULDER Bistånd till skulder på barnomsorgsavgifter kan beviljas för högst två månadsavgifter. Detta under förutsättning att den sökande haft normunderskott under den period som skulden uppstått. Om den sökande står inför en avstängning från barnomsorgsplatsen och är i behov av denna för att klara sin försörjning genom arbete eller utbildning, kan det bli aktuellt med akuta individuella uppgörelser av samma typ som nämnts tidigare för hyresskulder och elskulder. Om skulderna är mer omfattande skall prövning ske av sociala utskottet. 3.4 SKULDER PÅ UNDERHÅLLSSTÖD Den underhållsskyldige skall hänvisas till försäkringskassan för att begära anstånd eller eftergift när han/hon inte klarar återbetalningen. 3.5 KVARSTÅENDE SKATT Bistånd utgår inte till betalning av kvarstående skatt. Detta oavsett om den sökande varit beroende av ekonomiskt bistånd under den period som för lågt preliminärskatteavdrag gjorts.

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd k Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd 2015 YDRE KOMMUN Alla personer som bor i Ydre kommun och som inte kan försörja sig och sin familj eller på något annat sätt tillgodose sin försörjning har rätt att

Läs mer

Om Försörjningsstöd. Utg 1501

Om Försörjningsstöd. Utg 1501 Om Försörjningsstöd Utg 1501 Vem kan få försörjningsstöd? I socialtjänstlagen 4 Kap. 1 st följande; Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till

Läs mer

Information om försörjningsstöd

Information om försörjningsstöd Information om försörjningsstöd Antagen av socialnämnden 2008-03-19 VAD ÄR FÖRSÖRJNINGSSTÖD? Den som inte kan försörja sig genom inkomst eller på annat sätt, har rätt till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Utgiven av: Omsorgsavdelningen Vellinge kommun Uppdaterad 2015-07-03 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Du är välkommen Till Datum.Kl Om du får förhinder ring återbud, tfn 0144-350 03 eller skicka e-post till ifo@odeshog.se Postadress Besöksadress Ödeshögs kommun Storgatan

Läs mer

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se Information från Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD www.askersund.se Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt

Läs mer

Försörjningsstöd Socialbidrag

Försörjningsstöd Socialbidrag Försörjningsstöd Socialbidrag Vem har rätt till försörjningsstöd? Alla som vistas i kommunen har rätt till försörjningsstöd, om de själva inte kan försörja sig eller tillgodose sina behov på annat sätt.

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd. - i Hofors kommun

Information om ekonomiskt bistånd. - i Hofors kommun Information om ekonomiskt bistånd - i Hofors kommun Hofors kommun 2009 Rätten till bistånd I 4 kap. 1 Socialtjänstlagen (SoL) regleras den enskildes rätt till bistånd. Ekonomiskt bistånd är inkomst- och

Läs mer

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten Information om försörjningsstöd socialtjänsten Arbetsgången vid ansökan om försörjningstöd Korrekt ifylld ansökan lämnas in Utredning & Arbetsplan Beräkning: Normbelopp minus inkomster = Försörjningsstöd

Läs mer

Vid all handläggning inom arbetslivsförvaltningens enhet för försörjningsstöd gäller följande föreskrifter.

Vid all handläggning inom arbetslivsförvaltningens enhet för försörjningsstöd gäller följande föreskrifter. ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN Tillämpningsanvisningar avseende försörjningsstöd år 2009 Regeringen fattar varje år beslut om ändringar i den del av socialtjänstförordningen som behandlar riksnormen. I riksnormen

Läs mer

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm Rätt till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd Beslutet innebär alltid en bedömning. Försörjningsstödet omfattar det mest grundläggande behoven som mat, boende kostnader, kläder, sjukvårds- och läkemedelskostnader,

Läs mer

Information om försörjningsstöd 2015

Information om försörjningsstöd 2015 Västerviks kommun Enheten för arbete och kompetens Nygatan 12 593 80 Västervik Tfn 0490-25 54 00 vasterviks.kommun@vastervik.se Information om försörjningsstöd 2015 Rätt till försörjningsstöd Alla som

Läs mer

Att söka försörjningsstöd

Att söka försörjningsstöd Att söka försörjningsstöd Hos kommunen kan du ansöka om försörjningsstöd om du inte klarar din egen försörjning. Du får samtidigt stöd och vägledning så att du så fort som möjligt kan klara din ekonomi

Läs mer

FÖRSÖRJNINGS- STÖD. och bistånd till livsföringen i övrigt. Ett urval av frågor och svar

FÖRSÖRJNINGS- STÖD. och bistånd till livsföringen i övrigt. Ett urval av frågor och svar FÖRSÖRJNINGS- STÖD och bistånd till livsföringen i övrigt Ett urval av frågor och svar Alla som bor i Strömsunds kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Den som vistas eller bor i kommunen och

Läs mer

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd Försörjningsstöd Försörjningsstöd är ett ekonomiskt bistånd som betalas ut av kommunens socialtjänst. Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig själva eller bli försörjda på annat sätt har rätt

Läs mer

FÖRSÖRJNINGSSTÖD. Information till dig som söker försörjningsstöd

FÖRSÖRJNINGSSTÖD. Information till dig som söker försörjningsstöd FÖRSÖRJNINGSSTÖD Information till dig som söker försörjningsstöd Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan ha rätt till bistånd

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun Ekonomiskt bistånd Information från Tranås kommun Vem har rätt till ekonomiskt bistånd? Rätten till försörjningsstöd bestäms av socialtjänstlagen. Om du eller din familj har svårigheter att klara ekonomin

Läs mer

Bra att veta om ekonomiskt bistånd

Bra att veta om ekonomiskt bistånd Bra att veta om ekonomiskt bistånd Vad är ekonomiskt bistånd? Ekonomiskt bistånd är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät för den som har tillfälliga ekonomiska problem. Du har i första hand eget

Läs mer

% KFM A 2013:1 Verkställighet och indrivning

% KFM A 2013:1 Verkställighet och indrivning Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2014 1 ; beslutade den 2 december 2013 i anslutning

Läs mer

Kronofogdemyndighetens allmänna råd

Kronofogdemyndighetens allmänna råd Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2015 1 ; beslutade den 1 december 2014 i anslutning

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd BILD Ekonomiskt bistånd Socialnämnden Laholms kommun Besöksadress: Lantmannagatan 3 Öppettider reception: måndag-onsdag 10-16, torsdag 10-17 och fredag 10-15. Lunchstängt

Läs mer

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig eller bli försörjda på annat sätt har rätt att söka försörjningsstöd. Det betalas ut av kommunens socialförvaltning.

Läs mer

Kronofogdemyndighetens allmänna råd

Kronofogdemyndighetens allmänna råd Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 % Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2011 1 Kronofogdemyndigheten lämnar med stöd

Läs mer

Information till föräldrar som själva vill komma överens om underhållsbidrag till barn

Information till föräldrar som själva vill komma överens om underhållsbidrag till barn Information till föräldrar som själva vill komma överens om underhållsbidrag till barn Uppdaterad 2006-11-14 Här finns en övergripande information om vad som gäller vid beräkning av underhållsbidrag till

Läs mer

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Studenthäfte För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Information till Studerande som söker försörjningsstöd under sommaren Du som inte har din sysselsättning och

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomars försörjning

Ensamkommande barn och ungdomars försörjning PM 2015-11-11 Dnr 3.2-27697/2015 1(5) Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten Anette Agenmark anette.agenmark@socialstyrelsen.se Ensamkommande barn och ungdomars försörjning Detta PM är en

Läs mer

Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD)

Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD) Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD) Den enskildes rätt till bistånd regleras i 4 kap. 1 SoL. I paragrafen anges att den som inte själv

Läs mer

Rekommenderade riktlinjer

Rekommenderade riktlinjer Socialtjänsten Rekommenderade riktlinjer för biståndsbedömningar individ- och familjeomsorgen (antagna av SON 1 februari 2010, 6) sociala kontrakt (antagna av SON 27 augusti 2012, 118) Dnr SON 2009092

Läs mer

EKONOMISKT BISTÅND FRÅGOR OCH SVAR

EKONOMISKT BISTÅND FRÅGOR OCH SVAR BERGS KOMMUN 1 (3) EKONOMISKT BISTÅND FRÅGOR OCH SVAR Alla invånare i Bergs kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Det innebär att de som vistas i Bergs kommun och som inte kan försörja sig och

Läs mer

Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv

Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv Försörjningsstöd Om du inte själv kan försörja dig och din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstöd Försörjningsstöd (ofta kallat socialbidrag)

Läs mer

Information om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd

Information om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd Information om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd www.norrtalje.se SOCIALKONTORET 2 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan ha rätt till bistånd av

Läs mer

De som gör så gôtt de kan, å ändå inte har en skälig levnadsnivå har rätt till bistånd om det inte går att ordna på nå t annat sätt.

De som gör så gôtt de kan, å ändå inte har en skälig levnadsnivå har rätt till bistånd om det inte går att ordna på nå t annat sätt. Ärende ur verkligheten berättade att hon helt plötsligt fick veta att hon inte längre skulle få ersättning från Fk, att hon fått låna pengar av sin pappa för att klara sig och att hon nu sökte ekonomiskt

Läs mer

Kils kommun. Socialförvaltningen. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. <Socialförvaltningen>

Kils kommun. Socialförvaltningen. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. <Socialförvaltningen> Kils kommun Socialförvaltningen Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2013 2013-12-19 Socialförvaltningen i Kil Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning 1. Allmänt 1.1 Översyn

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd BILD Ekonomiskt bistånd Socialnämnden Besöksadress: Lantmannagatan 3 Öppettider reception: måndag-torsdag 10-16, fredag 10-15. Lunchstängt 12-13 Telefon 0430-150 00 Telefontid:

Läs mer

KBF - kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning RIKTLINJER. Dnr xxx KF, xxx 201X. stockholm.se

KBF - kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning RIKTLINJER. Dnr xxx KF, xxx 201X. stockholm.se KBF - kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning RIKTLINJER Dnr xxx KF, xxx 201X stockholm.se 3 Kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning (KBF) Gäller från och med

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen. Gäller från och med 1 januari 2017

Avgifter inom socialförvaltningen. Gäller från och med 1 januari 2017 Avgifter inom socialförvaltningen Gäller från och med 1 januari 2017 Maxtaxa i socialförvaltningen Den högsta sammanlagda avgift som Haninge kommun kan ta ut för vård, service och larm är 2 013 kronor

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Tillhör kfs 50:2 Rev 2002-12-11 1(9)

EKERÖ KOMMUN Tillhör kfs 50:2 Rev 2002-12-11 1(9) Rev 2002-12-11 1(9) Kommentarer till HEMTJÄNSTTAXA Taxan är insats- och inkomstrelaterad samt innehåller "golv" och "tak" i form av lägsta och högsta avgifter. Taxan innehåller bl a bestämmelser för inkomstberäkning

Läs mer

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning Budget- och skuldrådgivning Jonas Persson 046 35 64 64 jonas.persson@lund.se Marie Magnusson 046 35 67 68 marie.magnusson@lund.se Dokumentation och sekretess Inte myndighetsutövning Kostnadsfritt Sekretess

Läs mer

Regler för introduktionsersättning till flyktingar i Katrineholms kommun

Regler för introduktionsersättning till flyktingar i Katrineholms kommun Introduktionsenheten 1 Regler för introduktionsersättning till flyktingar i Katrineholms kommun Som försörjningsform för personer som tas emot inom ramen för den kommunala introduktionen kan en kommun

Läs mer

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Artikelnummer 2006-114-25 Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill ha utförligare information, ta kontakt med socialtjänsten i din kommun eller

Läs mer

Information om 2012 års avgifter för insatser till personer med funktionsnedsättning under 65 år

Information om 2012 års avgifter för insatser till personer med funktionsnedsättning under 65 år Information om 2012 års avgifter för insatser till personer med funktionsnedsättning under 65 år För insatser till personer med funktionsnedsättning såsom hemtjänst, dagverksamhet, trygghetslarm och bostad

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) F 1.1 AVGIFTS- OCH TAXESYSTEM FÖR INSATSER INOM VERKSAMHETEN HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG FR.O.M. 2012-03-01 1. Inledning Kommunen får, enligt 8 kap Socialtjänstlagen (SoL), ta ut avgifter

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för beräkning av avgift för hjälp i hemmet och hemsjukvård

Tillämpningsföreskrifter för beräkning av avgift för hjälp i hemmet och hemsjukvård Tjänsteskrivelse 1 (5) 2013-11-14 SN 2013.0209 Handläggare: Lisa Kihl Socialnämnden Tillämpningsföreskrifter för beräkning av avgift för hjälp i hemmet och hemsjukvård Sammanfattning Socialnämnden ska

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN.

Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Inledning Kommunfullmäktige har i juni 2012 beslutat om ny taxa och tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt 2015

Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt 2015 Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt 2015 RIKSNORM PERSONLIGA KOSTNADER MÅNADSBELOPP Tillägg för lunch när alla mål äts hemma (förskolebarn) Månad Vecka Dag Månad Vecka Dag

Läs mer

Avgifter avseende Hjälp i hemmet, Trygghetslarm, Korttidsvistelse samt Dagverksamhet.

Avgifter avseende Hjälp i hemmet, Trygghetslarm, Korttidsvistelse samt Dagverksamhet. Omsorgsförvaltningen TAXA 2008 AVGIFTER I ORDINÄRT BOENDE 1(6) Avgifter avseende Hjälp i hemmet, Trygghetslarm, Korttidsvistelse samt Dagverksamhet. Taxan gäller från och med 1 juli 2002 och senast reviderad

Läs mer

Normer och riktlinjer för

Normer och riktlinjer för OSKARSHAMNS KOMMUN NORMER OCH RIKTLINJER 1 Normer och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Gäller från 2006-01-01 med justeringar Beslut av Socialnämnden 2004-04-14 1 OSKARSHAMNS KOMMUN NORMER OCH RIKTLINJER

Läs mer

Riktlinjer för kommunal hyresgaranti i Håbo kommun

Riktlinjer för kommunal hyresgaranti i Håbo kommun Riktlinjer för kommunal hyresgaranti i Håbo kommun Dokumentansvarig: Socialchef Antaget: KF 2017-04-03 42 RIKTLINJE 2(7) Innehållsförteckning Riktlinjer för kommunal hyresgaranti i Håbo kommun 1 1. Bakgrund

Läs mer

Tips och trix för din vardagsekonomi

Tips och trix för din vardagsekonomi Tips och trix för din vardagsekonomi Budget- och hyresrådgivningen i Malmö Inkomster Se till att du har rätt inkomster och bidrag. Saknar du inkomst eller har väldigt låg inkomst? Då kanske du har rätt

Läs mer

Maxtaxa infördes i Ockelbo kommun 1 januari Taxan gäller för barn som har omsorg i förskola, familjedaghem och fritidshem.

Maxtaxa infördes i Ockelbo kommun 1 januari Taxan gäller för barn som har omsorg i förskola, familjedaghem och fritidshem. Maxtaxa infördes i Ockelbo kommun 1 januari 2002. Taxan gäller för barn som har omsorg i förskola, familjedaghem och fritidshem. Barnomsorgen i Ockelbo kommun vill ses som ett komplement till hemmet. Det

Läs mer

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg 1(6) Vård, och IFO Antagen av Kommunstyrelsen 2014.356 730 171/14 Riktlinjer Avgifter inom vård och 2 Innehåll Riktlinjer Avgifter inom vård och... 1 Inledning... 3 Grunderna vid beslut om avgift... 3

Läs mer

Information om försörjningsstöd

Information om försörjningsstöd Information om försörjningsstöd Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd.

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Socialnämnden i Ronneby 2012 1 Innehållsförteckning sida Lagtext 3 5 1. Allmänna riktlinjer 6

Läs mer

Ekonomiskt bistånd till tandvård

Ekonomiskt bistånd till tandvård Ekonomiskt bistånd till tandvård Kommunal förtroendetandläkare informerar Tandläkare Lars-Göran Nexing Verksamhetsutveckling Folktandvården Region Örebro län Avtal som bedömningstandläkare/tandläkarkonsult

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd år 2016. Antagna av kommunstyrelsen 2015-12-14, 409

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd år 2016. Antagna av kommunstyrelsen 2015-12-14, 409 Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd år 2016 Antagna av kommunstyrelsen 2015-12-14, 409 REGISTER RIKTLINJER FÖR FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND 3 FÖRSÖRJNINGSSTÖD 15 Allmänna

Läs mer

FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH LIVSFÖRING I ÖVRIGT RIKTLINJER FÖR EKONOMIENHETEN

FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH LIVSFÖRING I ÖVRIGT RIKTLINJER FÖR EKONOMIENHETEN FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH LIVSFÖRING I ÖVRIGT RIKTLINJER FÖR EKONOMIENHETEN Av Socialtjänstlagen kap 4, 1 framgår: Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har

Läs mer

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun.

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun. Frågor och svar om ekonomiskt bistånd lättläst Artikelnummer 2006-114-4 Här kan du läsa frågor och svar om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är pengar du söker från socialtjänsten så att du klarar

Läs mer

Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård.

Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård. Hemvård Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård. Avgiften för hemvård betalas månadsvis, 12 månader om året. Räkningen skall betalas senast den siste i månaden. Även om du anlitar en annan

Läs mer

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Allmänt Riktlinjer för avgifter i vård och omsorg Melleruds kommun fr.o.m. Avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende regleras i 8 kap socialtjänstlagen

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Taxa för hemvårdsavgift Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Taxa Socialnämnden Socialtjänsten Antagen 2012-11-12, Kf 87/12 Ansvar Socialchefen Hemvård Hemtjänst och

Läs mer

Välfärdssystemets yttersta skyddsnät. Ska ge hjälp när de generella systemen är otillräckliga eller när ersättning inte kan beviljas.

Välfärdssystemets yttersta skyddsnät. Ska ge hjälp när de generella systemen är otillräckliga eller när ersättning inte kan beviljas. Välfärdssystemets yttersta skyddsnät. Ska ge hjälp när de generella systemen är otillräckliga eller när ersättning inte kan beviljas. Biståndets uppgift är att träda in tillfälligtvis eller vid korta perioder

Läs mer

Avgifter för Hemtjänst 2011

Avgifter för Hemtjänst 2011 Avgifter för Hemtjänst 2011 Vad baseras avgiften på? Hemtjänstinsatserna i Härnösand: hemtjänst insatser i form av: - matdistribution - trygghetslarm Dessa insatser har en avgift enligt en särskild taxa,

Läs mer

Information om försörjningsstöd 2016

Information om försörjningsstöd 2016 Västerviks kommun Enheten för arbete och kompetens Nygatan 12 593 80 Västervik Tfn 0490-25 54 00 vasterviks.kommun@vastervik.se Information om försörjningsstöd 2016 Rätt till försörjningsstöd Alla som

Läs mer

Riksnormen för ekonomiskt bistånd 2006 2016

Riksnormen för ekonomiskt bistånd 2006 2016 Riksnormen för ekonomiskt bistånd 2006 2016 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd.

Läs mer

Avgifter inom Vård och omsorg

Avgifter inom Vård och omsorg Sunne kommun Avgifter inom Vård och omsorg Information från Socialförvaltningen i Sunne kommun (SoL och HSL) 2015 Innehållsförteckning. Taxa. Avgifter inom eget boende, särskilt boende. 1. Lagrum 2. Så

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg

Avgifter för äldreomsorg Avgifter för äldreomsorg 2015 Göteborg Stad tar ut avgifter för service, stöd och omvårdnad inom äldreomsorgen. Din kostnad beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får.

Läs mer

REGLER FÖR TAXA OCH AVGIFT

REGLER FÖR TAXA OCH AVGIFT 1 REGLER FÖR TAXA OCH AVGIFT Förskola och pedagogisk omsorg Fritidshem SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR HÄRRYDA KOMMUN 2 REGLER Regler för taxa och avgift inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN KILS KOMMUN

SOCIALFÖRVALTNINGEN KILS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutade av SN 184 2014-11-19 SOCIALFÖRVALTNINGEN KILS KOMMUN Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2014 2014-11-05 Socialförvaltningen i Kil Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning

Läs mer

Rätt till försörjningsstöd

Rätt till försörjningsstöd YDRE KOMMUN Rätt till försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd Rätt till försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd Alla personer som bor i Ydre kommun och som inte kan försörja sig och sin familj

Läs mer

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe.

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe. Sida 1(5) Omsorgsavgifter i äldreboende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom kommunens äldreboenden. I denna skrift kan du

Läs mer

Avgifter. Vård och Omsorg

Avgifter. Vård och Omsorg Stenungsunds kommun Avgifter för Vård och Omsorg År 2015 Innehållsförteckning OLIKA TYPER AV AVGIFTER... 3 AVGIFTSUNDERLAG... 4 FÖRBEHÅLLSBELOPP... 5 HÖGSTA AVGIFT FÖR OMSORG, MAXTAXA... 6 VAD INGÅR I

Läs mer

Riksförsäkringsverkets författningssamling

Riksförsäkringsverkets författningssamling RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET FÖRESKRIVER Riksförsäkringsverkets författningssamling ISSN 0348-582X RFFS 1993:8 BIDRAG B PENSION P Utkom från trycket den 28 juni 1993 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om beräkning

Läs mer

Riktlinje för taxor och avgifter inom äldreomsorgen

Riktlinje för taxor och avgifter inom äldreomsorgen DATUM UTSKRIFT 2015-01-13 SIDA 1/7 KAPITEL MYNDIGHETSUTÖVNING AVSNITT TAXOR OCH AVGIFTER GILTIGT INOM SOCIALTJÄNSTEN, VALLENTUNA KOMMUN GODKÄNT DATUM DOKUMENTANSVARIG MONIKA FERNLUND GODKÄNT AV SOCIALNÄMNDEN

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun Ekonomiskt bistånd i Lessebo kommun Rätten till bistånd Rätten till bistånd (stöd) regleras i 4 kap, 1, Socialtjänstlagen (SoL). Rättigheten förutsätter dock att man inte själv kan tillgodose sina behov

Läs mer

Avgift för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg.

Avgift för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. Avgift för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. 1. Grundprinciper för avgift Avgiften grundar sig på att ett abonnemang tecknats mellan vårdnadshavare och skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborgs

Läs mer

Maxtaxa 2010. Särskilt boende

Maxtaxa 2010. Särskilt boende Maxtaxa 2010 Särskilt boende Maxtaxa 2010 Särskilt boende Gävle kommun har satt en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa och beloppet är 1 696 kronor/månad

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN 2010 Inledning Omsorgsavgift är ett samlingsbegrepp för avgift som betalas för hjälp i hemmet omvårdnad trygghetslarm matdistribution

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och bistånd i annan form

Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och bistånd i annan form Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och bistånd i annan form Antagen i socialnämnden 111 Socialnämndens vision Kvalité i varje möte och socialförvaltningens värdegrund I varje möte har vi ett

Läs mer

Avgifter för hemtjänst 2017

Avgifter för hemtjänst 2017 Avgifter för hemtjänst 2017 Vad baseras avgiften på? När vi räknar ut din avgift använder vi begreppen förbehållsbelopp, minimibelopp och avgiftsutrymme. Det kan verka krångligt och vi ska i den här broschyren

Läs mer

REGLER FÖR TAXA OCH AVGIFT

REGLER FÖR TAXA OCH AVGIFT 1 REGLER FÖR TAXA OCH AVGIFT Förskola och pedagogisk omsorg Fritidshem Fritidsklubb SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR HÄRRYDA KOMMUN 2 REGLER Regler för taxa och avgift inom förskola, pedagogisk omsorg,

Läs mer

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL)

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL) Avgifter inom Vård & Omsorg Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun (SoL och HSL) 2007 Riksdagen beslutade i november 2001 om nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

Riktlinjer för introduktionsersättning i Säters kommun

Riktlinjer för introduktionsersättning i Säters kommun 1 Riktlinjer för introduktionsersättning i Säters kommun Allmänt Kommunen får bevilja introduktionsersättning till flyktingar och vissa andra utlänningar som tagits emot inom ramen för kommunens flyktingmottagande

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för avgifter i Norrtälje kommun enligt Socialtjänstlagen (SoL) för äldre och funktionshindrade i Norrtälje kommun

Tillämpningsanvisningar för avgifter i Norrtälje kommun enligt Socialtjänstlagen (SoL) för äldre och funktionshindrade i Norrtälje kommun Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun Tillämpningsanvisningar för avgifter i Norrtälje kommun enligt Socialtjänstlagen (SoL) för äldre och funktionshindrade i Norrtälje kommun Gäller från 2014-01-01

Läs mer

Socialbidrag till omfattande tandvård. En undersökning i Motala kommun och Södra distriktet i Norrköpings kommun

Socialbidrag till omfattande tandvård. En undersökning i Motala kommun och Södra distriktet i Norrköpings kommun 1999 Socialbidrag till omfattande tandvård En undersökning i Motala kommun och Södra distriktet i Norrköpings kommun 2 1999-05-21 502-5420-1999 FÖRORD I denna rapport presenteras en undersökning av avslagsbeslut

Läs mer

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008 Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008 Allmänt om avgifter Kommunens möjlighet att ta ut avgifter inom äldre- och handikappomsorg regleras i social-tjänstlagens 8:e kapitel. Kommunfullmäktige

Läs mer

senast uppdaterad

senast uppdaterad TILLÄMPNINGSANVISNING TILL TAXA för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 1. Avgiftens GRUNDPRINCIPER Avgiften grundar sig på att abonnemang tecknats mellan förälder och staden företrädd av den nämnd

Läs mer

Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd

Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd Syftet med utökningen av statistiken är att fortlöpande och systematiskt kunna följa hur problem och behov

Läs mer

ANSÖKAN OM BISTÅND Försörjningsstöd/ek.bistånd

ANSÖKAN OM BISTÅND Försörjningsstöd/ek.bistånd Socialkontoret Vindelns kommun 922 81 Vindeln ANSÖKAN OM BISTÅND Försörjningsstöd/ek.bistånd Be/ankomst: Kl: När Du/Ni fyller i anan är det viktigt att alla uppgifter som passar på Din/Er situation fylls

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för avgiftshandläggning att gälla från och med den 1 mars 2015

Tillämpningsföreskrifter för avgiftshandläggning att gälla från och med den 1 mars 2015 Taxe- och avgiftsnämnden Tillämpningsföreskrifter för avgiftshandläggning att gälla från och med den 1 mars 2015 A. Förbehållsbelopp 1. Specifikation av avdrag Om någon av de utgifter som schablonbeloppet

Läs mer

Ansökan om Försörjningsstöd/ Övrigt Ekonomiskt Bistånd. Legitimationskontroll Utförd av

Ansökan om Försörjningsstöd/ Övrigt Ekonomiskt Bistånd. Legitimationskontroll Utförd av Behov av tolk Språk Försörjningsstöd enligt riksnorm och skäliga kostnader Tidsperiod Övrigt ekonomiskt bistånd Ange vad Uppgifter som styrker inkomster och utgifter Tag med: Inkomstspecification, senaste

Läs mer

Försörjningsstöd 2011

Försörjningsstöd 2011 Försörjningsstöd 2011 NORMER OCH RIKTLINJER Handläggning av ekonomiskt bistånd Torsås kommun Sidan 1 av 30 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2011-06-28 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 2. SOCIALTJÄNSTLAGEN...4 2.2. 2

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDRADEOMSORGEN. Förenklad version

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDRADEOMSORGEN. Förenklad version TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDRADEOMSORGEN Förenklad version 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid SOCIALTJÄNSTLAGEN 3 DEN ENSKILDES AVGIFT 3 FÖRBEHÅLLSBELOPPET 3 MINIMIBELOPPET 3 HYRA OCH BOENDEAVGIFT

Läs mer

Förslag till tillämpningsregler för egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m. (Dnr Son 2010/475)

Förslag till tillämpningsregler för egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m. (Dnr Son 2010/475) Förslag till tillämpningsregler för egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m. (Dnr Son 2010/475) Fastställd av socialnämnden 2011-xx-xx, xx, justerat. 2011-07-01 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Normer för ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

Normer för ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Normer för ekonomiskt bistånd (socialbidrag) 1985 2005 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Särskilt boende

Avgifter för vård och omsorg 2015. Särskilt boende Avgifter för vård och omsorg 2015 Särskilt boende Avgifter för särskilt boende 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Dessa avgifter

Läs mer

Riktlinjer för Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) familjehem m.m.

Riktlinjer för Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) familjehem m.m. Riktlinjer för Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) familjehem m.m. 1(8) Innehåll 1 Definitioner... 3 1.1 Hem för vård eller boende (HVB)... 3 1.2 Familjehem... 3 1.3

Läs mer

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Artikelnummer 2006-114-25 Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill ha utförligare information, ta kontakt med socialtjänsten i din kommun eller

Läs mer

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 2 Innehållsförteckning Avgifter inom äldreomsorgen i Skara kommun... 4 Avgiftsunderlag... 4 Förbehållsbelopp... 5 Särskild prövning av förbehållsbelopp... 6

Läs mer