Över ett halvt basbelopp.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Över ett halvt basbelopp."

Transkript

1 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd och bistånd till livsföring i övrigt samt bistånd där speciella skäl finns. Antagna av vård- och omsorgsnämnden , 38 Riktlinjerna gäller fr o m Ärendetyp Riktlinje Försörjningsstöd Bistånd enligt riksnorm samt 4 kap 1 första och godtagbara utgifter enligt nedanandra stycket SoL. stående förteckning. Akut ekonomiskt bistånd 4 kap 1 SoL Enligt normbelopp för livsmedel. Akuta behov och behov av särskild karaktär 4 kap 1-2 SoL Akuta behov och behov av särskild karaktär 4 kap 1-2 SoL Barnomsorgsavgift 4 1 SoL Upp till ett halvt basbelopp. Över ett halvt basbelopp. Beviljas med faktisk kostnad. Begravning Bistånd till begravning utgår i de 4 kap 1 SoL fall dödsboets tillgångar inte räcker till en enkel begravning. Försäkringar som kan täcka begravningskostnader undersöks. Bistånd kan beviljas till följande poster: kista, svepningsarbete, bisättning, bärning, gravöppning, enkel kistdekoration, begravningsbil, annons i lokal tidning, enkelt minnesalbum, begravningsbyråns arvoden, gravsten billigaste alternativet, samt enklare förtäring för en mindre krets av sörjande. Högsta belopp är 50% av basbeloppet. Begravning, resa Resa till närståendes begravning 4 kap 2 SoL billigaste färdsättet gäller högst 20% av basbeloppet. Med närstående menas föräldrar, syskon, svärföräldrar samt moroch farföräldrar. 1(8)

2 Bil Bilkostnader Utgår för reparation vid styrkt 4 kap 1 SoL behov, det vill säga bilen behövs för inkomstens förvärvande el dyl. Högsta belopp 15 % av basbeloppet per år. Vinterdäck Bistånd kan beviljas efter utred- 4 kap 1 SoL ning om behov av bil. Rimligt inköp är begagnat. Bistånd kan beviljas med högst 450 kr per däck. Då utredning visar att behov av fälg finns, 500 kr per hjul. Boende Boendekostnad Faktisk kostnad efter skälighets- 4 kap 1 SoL bedömning. Hyran skall vara i nivå med vad en låginkomstagare kan klara av. Bostadsstorleken skall vara rimlig i förhållande till familjens storlek och inkomster, försäkringskassans regler för boyta vid beviljande av bostads- bidrag gäller. För godtagbara hyror inkl. värme gäller enligt ingånget hyresavtal mellan STUBO och hyresgästföreningen. ( se bilaga ) Boendekostnad under Häktade personer som avtjänar häktning / fängelse en faktisk strafftid på högst sex 4 kap 1 SoL månader kan ges ekonomiskt bistånd till boendekostnaden under hela häktnings / strafftiden om de annars riskerar att bli bostadslösa. Den enskilde skall rekommenderas att hyra ut sin bostad i andra hand. Boendekostnad vid Vid planerad vårdtid som undervistelse på HVB stiger tre månader kan bistånd 4 kap 2 SoL beviljas om individen annars riskerar att bli bostadslös. Den enskilde skall rekommenderas att hyra ut sin bostad i andra hand. Magasinering av möbler Vid vistelse i fängelse med faktisk 4 kap 1 SoL strafftid upp till sex månader och vid vistelse på HVB el familjehem där den planerade vårdtiden inte överstiger sex månader kan beviljas rimlig kostnad för magasinering av möbler. Mer än sex månader vid synnerliga skäl. 2

3 Vid all magasinering skall blanketten "Villkor för beviljat bistånd till magasinering av bohag" undertecknas av klienten. Böter Ekonomiskt bistånd utgår aldrig till böter. Cykel Bistånd till cykel kan beviljas till 4 kap 1 SoL barn över 10 år vid långvarigt beroende av försörjningsstöd minst ett år. Second hand, billigaste alternativet gäller. Högst 3 % av basbeloppet. Faxkavgift / A-kasseavgift Faktisk kostnad. Vid årligt engångs- 4 kap 1 SoL belopp skall utredas om kostnaden kan betalas per månad. I första hand ska dock den biståndssökande ansöka om att få avgiften nedsatt helt eller sänkt. Fickpengar Den som vårdas på sjukhus, hem 4 kap 1 SoL för vård och beroende rättspsykiatrisk klinik el dyl kan beviljas fickpengar med 30 % av basbeloppet / år. I normalfallet ej vid häktning / fängelse, eftersom häktesbidrag eller lön utgår. Flyttkostnader Bistånd kan beviljas till flyttkost- 4 kap 1 SoL nader med lägsta möjliga kostnad dock högst 20 % av basbeloppet vid motiverad flyttning t ex byte till mer lämplig, el billigare bostad. Fritidsaktivitet för barn Bistånd kan beviljas till avgift samt och ungdomar medlemsavgift för organiserad 4 kap 1 SoL normal fritidsaktivitet, musikskolan samt även för andra aktiviteter vid långvarigt beroende av försörjningsstöd, minst sex månader. En rimlighetsbedömning skall göras. Bistånd kan inte beviljas till dyrare aktiviteter. En sommaraktivitet per sommarlov kan beviljas för barn i familjer som är beroende av försörjningsstöd mer än sex månader. Fritidsutrustning för barn Bistånd kan beviljas till utrustnig 4 kap 2 SoL i samband med fritidsaktiviteter vid synnerliga skäl och minst sex månaders beroende av försörjningsstöd, begagnad utrustning gäller i första hand. 3

4 Glasögon Bistånd till glasögon beviljas med 4 kap 1 SoL faktisk kostnad efter skälighetsbedömning. Behov av färgat glas skall styrkas av en optiker. Bifokala glasögon gäller. Bistånd till bågar gäller billigaste alternativet och högst 2 % av basbeloppet. För bågar till barn kan beviljas 1-2 prisgrupper över lägsta alternativet. Bistånd till glasögon för vuxen lämnas inte utan att synnerliga skäl föreligger om de beräknas kunna betalas inom ett beräknat normöverskott 3 månader framåt. Hemförsäkring Faktisk kostnad efter skälighets- 4 kap 1 SoL bedömning. Rättsskydd bör ingå i försäkringen. Månadsinbetalningar skall eftersträvas. Hemutrustning Hemutrustning, Vid beviljande av en startutrustning startutrustning skall individuell bedömning göras. 4 kap 1 SoL Ungdomar som varit placerade av socialtjänsten. En psykiskt sjuk person med mångårig vistelse på sjukhus eller institution kan beviljas bistånd till startutrustning med högst 25 % av basbeloppet. Hemutrustning Till övriga sökande kan nödvändig 4 kap 1 SoL hemutrustning beviljas med högst 15 % av basbeloppet under ett år. Hembesök skall alltid göras. Rimligt är inköp på second hand. I beloppet kan ingå säng, bord, fyra stolar, startpaket för köksutrustning, div linne, lampor, mattor mm Se "lathund" för hemutrustningskostnader. När ungdomar flyttar hemifrån är det naturligt att de får hjälp av sina föräldrar, en utredning skall göras. Radio / TV och Bistånd kan beviljas efter behovs-/ digitalbox och skälighetsbedömning. Följande 4 kap 1 SoL faktorer skall beaktas: familjebilden, om sökanden stadigt bott i eget boende, om biståndsbehovet är långvarigt eller kan förväntas bli långvarigt. Bistånd till TV med högst 7 % av basbeloppet, till radio med högst 1 % av basbeloppet. Digitalboxens kostnad ska vara det billigaste alternativet på marknaden. Digitalboxen ska enbart kunna ta emot gratiskanalerna. 4

5 Hushållsel samt Faktisk kostnad efter skälighetsuppvärmning bedömning utifrån konsument- 4 kap 1 SoL verkets riktlinjer. Läkarvård / medicin Faktisk kostnad för läkarvård efter 4 kap 1 SoL skälighetsbedömning samt faktisk kostnad för receptbelagd medicin ( lägsta månadsbelopp apotekskonto ). Kosttillägg Skäligt men högst 13 % av bas- 4 kap 3 SoL beloppet / år. Skall styrkas med läkarintyg. Utredning skall göras om annat samhällsstöd kan utgå. Kurslitteratur Vuxenstudier på gymnasienivå 4 kap 2 SoL som inte är berättigat till studiemedel. Privata lån Bistånd till privata lån till accept- 4 kap 1 SoL erade utgifter enligt 4 kap 3 SoL kan beviljas endast om den sökande kan visa att praktiska hinder funnits för att uppsöka socialkontoret t ex sjukdom eller väntetider. Resor Resor, allmänt Nödvändiga resor till förvaltnings- 4 kap 2 SoL domstol eller annan myndighet. Dock ej till civil domstol där förskott på reseutlägg ges. Resor till släktingar som ingår i en behandlingsplan. Faktisk kostnad för resa med allmäna kommunikationsmedel. Om inte allmäna kommunikationer finns gäller milersättning med 11:- / mil, det billigaste färdsättet ska användas. Arbetsresor, resor till Faktisk kostnad för resa med praktik, studier (GRUV) allmäna kommunikationer. Om resor till arbetsförmedlingen inte allmäna kommunikationer 4 kap 1 SoL finns gäller milersättning med 11:-/mil, det billigaste färdsättet ska användas. För resa till arbetsförmedlingen gäller normalt en resa/vecka. Sjukresor Nödvändiga resor till och från 4 kap 1 SoL undersök/behandling vad som motsvarar egenavgiften. Rättshjälp Rättshjälp kan beviljas till den 4 kap 2 SoL kostnad som hemförsäkringen och allmän rättshjälp inte täcker vid vårdnadstvist. 5

6 Skulder Elskulder Bistånd till elskulder kan beviljas 4 kap 1 SoL endast vid särskilda skäl. Upp till 15 % av basbeloppet. Elskulder Bistånd till elskulder kan beviljas 4 kap 1 SoL endast vid särskilda skäl. Över 15 % av basbeloppet. Hyresskulder Bistånd till hyresskulder beviljas 4 kap 1 SoL endast vid särskilda skäl. Upp till tre månadshyror. Hyresskulder Bistånd till hyresskulder beviljas 4 kap 1 SoL endast vid särskilda skäl. Över tre månadshyror. Kontoskulder Skuld som avser kostnader för egen bostadsfastighet Försörjningsstöd utgår inte till kontoskulder Bistånd till skuld som avser egen bostadsfastighet kan beviljas endast vid synnerliga skäl. Spädbarnsutrustning Bistånd kan utgå med högst 5 % 4 kap 1 SoL av basbeloppet. Rimligt är inköp på second hand. Utöver detta kan efter prövning beviljas inköp av begagnad barnvagn eller barnkärra högst 3 % av basbeloppet. Bilbarnstol eller cykelbarnstol kan beviljas. I första hand skall utredas möjligheten att hyra bilbarnstol. Tandvård Akut tandvård Faktisk kostnad för akut tandvård 4 kap 1 SoL inklusive undersökning och kostnadsförslag. Akut tandvård är följande situationer: För att avhjälpa svåra smärttillstånd, t ex då smärtan orsakas av kariesskador, akuta infektionstillstånd i tänderna och deras omgivning eller tandskador i samband med olycksfall. För att avhjälpa akuta tillstånd som medför betydande obehag, t ex då obehaget orsakas av en avbiten tand, förlust av en eller flera tänder genom olycksfall eller tandlossningssjukdom, en lossnad krona eller broprotes eller skador på avtagbar protes eller förlust av en sådan protes. Nödvändig tandvård Särskild framtagen rutin för kost- 4 kap 1 SoL nadsförslag och bedömning av förtroendetandläkare skall tillämpas. Kostnadsförslag upp till 25 % av basbeloppet. 6

7 Kostnader därutöver Tandvårdsundersökning Bistånd beviljas till undersökning 4 kap 2 SoL för tandvård en gång per år för pensionärer som är berättigade till ekonomiskt bistånd. Kontroll skall göras huruvida kommunal hemsjukvård gäller. Umgänge Umgängeskostnader Riksnormen för livsmedel och 4 kap 1 SoL lek och fritid per barn och dag. Gällande umgängesavtal skall uppvisas. Utredning och uppföljning av att umgänget fungerar måste alltid göras. Umgängesresor Faktiska kostnader, billigaste färd- 4 kap 1 SoL sättet. Biståndet skall motsvara vad som är en förälders ansvar. Boendekostnad vid umgänge Vid regelbundet umgänge kan 4 kap 2 SoL boendekostnad beviljas. Höjning av beloppen sker enligt ingånget hyresavtal mellan STUBO och hyresgästföreningen. ( se bilaga ) Julklappspengar till barn Julklappspengar kan beviljas till 4 kap 2 SoL barn om familjen varit aktuell för försörjningsstöd i minst sex månader i följd. Högsta belopp är 0,5 % av basbeloppet. Återvändande till hemländer Ekonomiskt bistånd kan beviljas för flyktingar till försörjningsstöd innevarande 4 kap 1 SoL månad samt ytterligare en månad med försörjningsstöd samt hyra. Övrigt Inkomster för hemmavarande ungdomar, som läser på ung- domsgymnasienivå, skall inte tas upp som inkomst vid beräkning av familjens försörjningsstöd. Ungdomens kostnader (riksnormen) tas inte med som utgift för familjen. Inkomster för ungdomars sommararbete samt mindre arbetsinkomster under studietiden. Skäligt rådrum för bostadsbyte till billigare bostad Enligt SOSFS 2003:5 anses skäligt rådrum vara fyra månader från det att informationen givits. Längre tid kan godkännas om den enskilde aktivt medverkar till att hitta billigare bostad eller sänka sina boendekostnader. 7

8 Nordiska medborgare Medborgare från de nordiska länderna likställes med svenska medborgare vid bedömning av rätten till bistånd. Sökanden är från annat EU-land EU-medborgare som vistas i Sverige kortare tid än tre månader skall kunna försörja sig själva. Kan de inte det, skall de avvisas. Polisen verkställer avvisning. Socialtjänsten har ingen underrättelseplikt till polisen. Den enskilde skall hänvisas till polisen för ekonomisk hjälp till hemresan. EU-medborgare utan uppehållstillstånd som vistas i Sverige mer än tre månader har ej rätt att vistas här. Polisen skall verkställa avvisning. Socialtjänsten skall enligt utlänningsförordningen (6.2) underrätta polismyndigheten. Det kan bli aktuellt med ekonomiskt bistånd till avvisningsdagen, när polisen har underrättats. EU-medborgare med uppehållstillstånd liksom den som har nära anhörig med uppehållstillstånd har samma rättigheter som om de vore svenska medborgare. Individuell behovsprövning skall ske. Studerande EU-medborgare över 21 år skall vara självförsörjande. De skall behandlas som svenska studerande. Pensionärer från andra EU-länder skall vara självförsörjande. Beträffande övrigt stöd enligt SoL skall de behandlas som om de vore svenska medborgare. 8

9 Bilaga till riktlinjer för ekonomiskt bistånd IFO Ekonomi / Vuxenenheten Ulricehamn Tel vx: / 01 Villkor för beviljat bistånd till magasinering av bohag. Namn: Adress: Postnr: Personnr: Telefon: Postadress: Som framgår av bifogat beslut har Ni av Ulricehamns kommun beviljats bistånd enligt 4 kap 1 socialtjänst- lagen i form av magasinering av Era tillhörigheter under perioden - Era tillhörigheter kommer att magasinerats hos: Företag: Adress: Telefon: Biståndet beviljas Er på följande villkor: * Ni skall avhämta Era tillhörigheter senast: * Om Ni inte tror att Ni kan hämta Era tillhörigheter innan magasineringstiden löpt ut skall ni höra av Er till Er handläggare på socialkontoret senast. Om Ni inte gör det, förbehåller sig Ulricehamns kommun rätten att avbryta magasineringen samt att avyttra egendomen eller, om den uppenbarligen saknar försäljningsvärde bortskaffa densamma. Meddelanden som gäller Er magasinering sänds till ovan angivna adress. Ny adress / telefonnr ska omedelbart anmälas till er handläggare på socialkontoret. Jag har tagit del av och godkänt ovan angivna villkor för magasinering av mitt bohag samt erhållit ett exemplar av denna handling. Ulricehamn den Underskrift

10 Bilaga till riktlinjer för ekonomiskt bistånd avseende ärende Boendekostnad och boende vid umgänge: Enligt ingånget hyresavtal mellan STUBO och hyresgästföreningen höjs hyreskostnaden med 2,5 % fr.o.m Boendekostnad: För godtagbara hyror inklusive värme gäller 1 rok högst 2,653:-, 2 rok högst 4.573:- samt 4 rok högst 5.578:-. Boendekostnad vid umgänge: Ett umgängesbarn 1 rok högst 2.655:-, två och fler umgängesbarn 2 rok högst 3,782:-.

Riktlinjer för försörjningsstöd och livsföring i övrigt gällande i Gislaveds kommun Förslag till arbetsutskott 2010-01-13

Riktlinjer för försörjningsstöd och livsföring i övrigt gällande i Gislaveds kommun Förslag till arbetsutskott 2010-01-13 Riktlinjer för försörjningsstöd och livsföring i övrigt gällande i Gislaveds kommun Förslag till arbetsutskott 2010-01-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT 5 2. FÖRSÖRJNINGSSTÖDET 2.1 Riksnorm 6 2.1.1 Särskilda

Läs mer

Handläggning av ekonomiskt bistånd. Riktlinjer. Ersätter från och med 2013-01-01 riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2012

Handläggning av ekonomiskt bistånd. Riktlinjer. Ersätter från och med 2013-01-01 riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2012 Vetlanda kommun Socialförvaltningen Handläggning av ekonomiskt bistånd Riktlinjer Ersätter från och med 2013-01-01 riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2012 Beslutade av socialnämnden 2012-12-12 1. INLEDNING

Läs mer

Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar

Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar Antagen av humanistiska nämnden 2014 Antagen av: Humanistiska nämnden 2014-09-16, 108 Dokumentägare: Avdelningschef Social utredning Ersätter dokument:

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd.

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Socialnämnden i Ronneby 2012 1 Innehållsförteckning sida Lagtext 3 5 1. Allmänna riktlinjer 6

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN KILS KOMMUN

SOCIALFÖRVALTNINGEN KILS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutade av SN 184 2014-11-19 SOCIALFÖRVALTNINGEN KILS KOMMUN Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2014 2014-11-05 Socialförvaltningen i Kil Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun Dnr 2015/110.754 Id 21882 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun Enheten för arbete och försörjning Antagna av socialnämnden 2015-03-19 33 2(34) Innehåll 1 ALLMÄNT... 6 2 FÖRSÖRJNINGSSTÖD...

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Ekonomiskt bistånd 1 1 INLEDNING... 3 2 RIKTLINJERNAS OMFATTNING... 3 3 RÄTTEN TILL BISTÅND... 3 3.1 Allmänna

Läs mer

EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer Töreboda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173

EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer Töreboda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173 EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer Töreboda kommun Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173 Ansvarig för uppdatering Enhetschef för Individ- och familjeomsorg EKONOMISKT BISTÅND Innehållsförteckning ALLMÄNT

Läs mer

Svedala Kommuns 1:43 Författningssamling 1(15)

Svedala Kommuns 1:43 Författningssamling 1(15) Författningssamling 1(15) Kommunala riktlinjer för ekonomiskt bistånd antagen av kommunfullmäktige 2015-03-11, 40 1. Inledning/syfte med riktlinjerna Detta dokument innehåller anvisningar för arbetet med

Läs mer

ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2014-XX-XX. EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer för handläggning

ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2014-XX-XX. EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer för handläggning ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2014-XX-XX EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer för handläggning 2 SOCIALTJÄNSTENS MÅL... 5 BISTÅND... 5 PRINCIPER FÖR BEDÖMNING OCH BERÄKNING... 7 EKONOMISKT BISTÅND 4 KAP 1... 8 RIKSNORM

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd

Riktlinjer för försörjningsstöd Åstorps kommuns Riktlinjer för försörjningsstöd Beslutat av Socialnämnden 2014-03-17, 42 Dnr 2014/62 1 Innehållsförteckning Inledning 5 Barnperspektiv 5 Våld i nära relationer 5 Förutsättningar för rätten

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Köpings kommun Antagen av: Social- och arbetsmarknadsnämnden 19 december 2012, 134 Reviderad 19 juni 2013, 54 samt 25 september 2013 71 RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND

Läs mer

RIKTLINJER. För handläggning av ekonomiskt bistånd i Vingåkers kommun. Reviderad upplaga 2015. Socialförvaltningen Individ- och familjeomsorgen

RIKTLINJER. För handläggning av ekonomiskt bistånd i Vingåkers kommun. Reviderad upplaga 2015. Socialförvaltningen Individ- och familjeomsorgen VK300S v1.0 040416, Riktlinjer 150203 redigerat RIKTLINJER För handläggning av ekonomiskt bistånd i Vingåkers kommun Reviderad upplaga 2015 Socialförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Vingåkers kommun,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND SOCIALFÖRVALTNINGEN KAPITEL 4. Hedemora kommun 2007. Socialförvaltningen

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND SOCIALFÖRVALTNINGEN KAPITEL 4. Hedemora kommun 2007. Socialförvaltningen RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND SOCIALFÖRVALTNINGEN KAPITEL 4 Hedemora kommun 2007 Socialförvaltningen 1 1. BAKGRUND Riksdagen har beslutat om en ny socialtjänstlag (SoL), som trädde i kraft januari

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2015-02-22 Revidering: Textdelen som rör bilagan om boendestöd har tagits bort enlig socialnämndens beslut, istället ska Försäkringskassans föreskrifter om högsta godtagbara

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Dokumentets syfte Stöd och vägledning vid handläggning av ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstelagen

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Dokumentets syfte Stöd och vägledning vid handläggning av ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstelagen RIKTLINJE Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Dokumentets syfte Stöd och vägledning vid handläggning av ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstelagen Dokumentet gäller för Arbets- och företagsenheten Diarienummer

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Socialförvaltningen Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer antagna av Socialnämnden 22 november 2011 Reviderade 20121218 220 Innehållsförteckning 1. Grundläggande juridiska principer gällande rätten

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-03-04

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-03-04 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-03-04 Plats Sammanträdesrum Västra porten, stadshuset, plan 2 Tid Onsdagen den 4 mars klockan 13:00-17:30 Ledamöter Linda Åshamre (S) Ordförande Gun-Marie Daun (KD) Vice

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd RIKTLINJE Dokumentets syfte Besluten ska vara rättssäkra Dokumentet gäller för Handläggning av ekonomiskt bistånd Diarienummer Fastställd/senast uppdaterad Beslutsinstans Ansvarigt politiskt organ Ansvarig

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Enköpings kommun

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Enköpings kommun 1 (62) Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Enköpings kommun Fastställda av Socialnämnden den 2010-02-22, 17 Postadress Enköpings kommun 745 80 ENKÖPING Besöksadress Kungsgatan 69 C Telefon, växel Telefax

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND. Innehållsförteckning

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND. Innehållsförteckning RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND Innehållsförteckning 1 Allmänt om försörjningsstöd och annat bistånd SoL 4 kap 1.1 Barnperspektiv 1.2 Individuell prövning 1.3 Biståndsparagrafen (4 kap 1 sol) 1.4 Skälig

Läs mer

Malmö stad Stadskontoret RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT

Malmö stad Stadskontoret RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT Malmö stad Stadskontoret RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT Innehåll Allmänna riktlinjer för arbetet med försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ÖVRIGT EKONOMISKT BISTÅND

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ÖVRIGT EKONOMISKT BISTÅND RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ÖVRIGT EKONOMISKT BISTÅND INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2009-12-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. LAGTEXT Socialtjänstlag (2001:453)... 5 2 kap. Kommunens ansvar

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2013-11-25

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2013-11-25 Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (68) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen 2013-11-25 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2013-11-25 Eskilstuna kommun 2 (68) Eskilstuna kommun 3 (68) Riktlinjer för

Läs mer

Riktlinjer ekonomiskt bistånd. Innehållsförteckning 1(100)

Riktlinjer ekonomiskt bistånd. Innehållsförteckning 1(100) Riktlinjer ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 1 RIKTLINJERNAS SYFTE OCH TILLÄMPNING... 6 1.1 UTGÅNGSPUNKTER FÖR ARBETET... 6 1.2 BARNPERSPEKTIV... 7 1.3 KVINNOFRIDSPERSPEKTIV

Läs mer

Ekonomiskt bistånd - Riktlinjer för ärendehandläggning

Ekonomiskt bistånd - Riktlinjer för ärendehandläggning Ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ärendehandläggning Dokumenttyp Dokumentnamn Gäller från datum Riktlinjer Ekonomiskt bistånd - Riktlinjer för ärendehandläggning 2012-09-20 148 Dnr SN 40 / 2011 Beslutat

Läs mer

RIKTLINJER. försörjningsstöd. för. Gäller från 2015-01-01. Beslutad av socialnämnden 2014-11-27

RIKTLINJER. försörjningsstöd. för. Gäller från 2015-01-01. Beslutad av socialnämnden 2014-11-27 RIKTLINJER för försörjningsstöd Gäller från 2015-01-01 Beslutad av socialnämnden 2014-11-27 INNEHÅLL sida INNNEHÅLLSFÖRTECKNING 2-4 1 INLEDNING 5 1.1 UTGÅNGSPUNKTER FÖR ARBETET 5 1.2 BARNPERSPEKTIV 5 1.3

Läs mer

Vägledande bestämmelser/riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Vägledande bestämmelser/riktlinjer för ekonomiskt bistånd 1(70) Vård, omsorg och IFO Antagen av KS Vägledande bestämmelser/riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2 Innehåll Inledning... 9 Socialtjänstslagen mål och intentioner... 9 Rätten till bistånd... 9 Bistånd

Läs mer

SOSFS 2013:1 (S) Allmänna råd. Ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2013:1 (S) Allmänna råd. Ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Allmänna råd Ekonomiskt bistånd Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter är bindande

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND. Fastställda av Socialnämnden 2002-01-30 6. G:\KS\FÖRFATTNINGSSAMLING\BIDRAGSREGLER\Ekonomiskt bistånd.

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND. Fastställda av Socialnämnden 2002-01-30 6. G:\KS\FÖRFATTNINGSSAMLING\BIDRAGSREGLER\Ekonomiskt bistånd. RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND Fastställda av Socialnämnden 2002-01-30 6 VARA KOMMUN 1 Socialnämndens målsättningar Att de som får ekonomiskt bistånd så snart som möjligt blir självförsörjande och oberoende

Läs mer