Ekonomiskt bistånd riktlinjer och anvisningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar"

Transkript

1 Ekonomiskt bistånd riktlinjer och anvisningar Antagen av humanistiska nämnden 2014 Antagen av: Humanistiska nämnden , 108 Dokumentägare: Avdelningschef Social utredning Ersätter dokument: Ekonomiskt bistånd riktlinjer och anvisningar, , 68 Dokumentnamn: Ekonomiskt bistånd riktlinjer och anvisningar Dokumentansvarig: Enhetschef Försörjningsstöd Revideras: Vid behov Ärendebeteckning: Humn/2014:56 Ekonomiskt bistånd riktlinjer och anvisningar Publiceras: Örnkom Utvärderas: - 1

2 Innehållsförteckning Sid. 1 Lagtext Allmänna Riktlinjer Barnperspektivet Prövning av rätten till försörjningsstöd Hänsyn till brottsoffer Samverkan 9 3 Försörjningsstöd riksnorm Förhöjd norm Reducerad norm Fickpengar Försörjningsstöd utöver riksnormen Arbetsresor/Resor till sysselsättning Avgift till fackförening och arbetslöshetskassa Boendekostnad Inneboende Hushållsgemenskap Hyreslägenhet Bostadsrättslägenhet Egen fastighet Hushållsel Hemförsäkring Barnförsäkring 17 5 Livsföring i övrigt Läkarvård och medicin Tandvård Hemutrustning Flyttkostnad Begravningskostnader Rättshjälpskostnader Legitimationshandling Pass Ansökningsavgifter Umgänge och umgängesresor Traditionellt umgänge Växelvis boende Umgängesresor Avgift barnomsorg Glasögon Övriga utgifter 25 2

3 6 Boende Socialtjänstens ansvar för bistånd med anskaffning av bostad Ungdomars boende Ekonomiskt bistånd enligt 4 kap Hyresskulder och elskulder Andra skulder Annat bistånd jml. SoL 4 kap Inkomster Tillgångar Kontanter och bankmedel Lätt realiserbara tillgångar Bilar och andra fordon Överklagan Praktik och kompetenshöjande verksamhet Allmänt Örnsköldsviks kommun särskilda insatser Praktik för ungdomar som inte fyllt 25 år Örnsköldsviks kommuns lokala jobbstimulans alternativ för ungdomar Extra stöd vid jul till barnfamiljer med långvarigt försörjningsstöd Sökandegrupper Arbetslösa Makar och sambor Barn och ungdom Studerande Studerande som saknar grundskolekompetens Studerande som har grundskolekompetens Missbrukare Egna företagare Personer i kriminalvård Sjukskrivna Föräldraledighet Övrigt Förlorade plånböcker Hemkomst efter utlandsvistelser Återkrav och återbetalning

4 1 Lagtext Socialtjänstlag (2001:453) 2 kap. Kommunens ansvar 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. 4 kap. Rätten till bistånd 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt får hänsyn inte tas till den enskildes ekonomiska förhållanden om rätten att ta ut avgifter för biståndet regleras i 8 kap. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. Lag (2010:52). 1 a Följande inkomster ska inte beaktas vid bedömningen av rätten till bistånd enligt 1 1. hemmavarande barns inkomster av eget arbete, 2. hemmavarande skolungdomars inkomster av eget arbete, om skolungdomarna är under 21 år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan eller annan jämförlig grundutbildning. Inkomster som avses i första stycket får dock beaktas vid tillämpning av 1 till den del de överstiger ett prisbasbelopp per kalenderår enligt 2 kap. 6 och 7 socialförsäkringsbalken. Lag (2013:421). 1 b För den som har fått försörjningsstöd under sex månader i följd ska 25 procent av inkomsterna av anställning inte beaktas vid bedömningen av rätten till bistånd enligt 1 (särskild beräkningsregel). Den särskilda beräkningsregeln gäller under två år. Därefter måste kravet på att försörjningsstöd ska ha lämnats under sex månader i följd uppfyllas på nytt för att den särskilda beräkningsregeln ska gälla igen. Den särskilda beräkningsregeln gäller inte inkomster som anges i 1 a. Lag (2013:421). 2 Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 1 om det finns skäl för det. 3 Försörjningsstöd lämnas för skäliga kostnader för: 1. livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt media, telefon och TV, 2. boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring, samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa. 4

5 Skäliga kostnader enligt första stycket 1 skall i enlighet med vad regeringen närmare föreskriver beräknas enligt en för hela riket gällande norm, riksnorm, på grundval av officiella prisundersökningar av olika hushållstypers baskonsumtion. Om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl, skall socialnämnden dock beräkna dessa kostnader till en högre nivå. Nämnden får också i ett enskilt fall beräkna kostnaderna till en lägre nivå, om det finns särskilda skäl för detta. 4 Socialnämnden får begära att den som får försörjningsstöd under viss tid ska delta i av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat erbjudas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Den praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket ska syfta till att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig själv. Verksamheten ska stärka den enskildes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den ska utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och förutsättningar. Socialnämnden ska samråda med Arbetsförmedlingen innan beslut fattas enligt första stycket. Lag (2013:421). 5 Om den enskilde utan godtagbart skäl avböjer att delta i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet som anvisats enligt 4, får fortsatt försörjningsstöd vägras eller nedsättas. Detsamma gäller om han eller hon utan godtagbart skäl uteblir från praktiken eller den kompetenshöjande verksamheten. 6 Den som deltar i praktik eller kompetenshöjande verksamhet som anvisats enligt 4, skall därvid inte ses som arbetstagare. I den utsträckning den enskilde utför uppgifter som stämmer överrens med eller till sin art liknar sådant som vanligen utförs vid förvärvsarbete, skall han eller hon dock likställas med arbetstagare vid tillämpning av 2 kap. 1-9, 3 kap. 1-4 och 7-14, 4 kap. 1-4 och 8-10 samt 7-9 kap. arbetsmiljölagen (1977:1160) och av lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring. 9 kap. Återkrav m.m. 1 Om någon genom oriktiga uppgifter eller genom underlåtenhet att lämna uppgifter eller på annat sätt förorsakat att ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 utgetts obehörigen eller med för högt belopp, får socialnämnden återkräva vad som har betalats ut för mycket. Om någon i annat fall än som avses i första stycket tagit emot sådant ekonomiskt bistånd obehörigen eller med för högt belopp och skäligen borde ha insett detta, får socialnämnden återkräva vad som har betalats ut för mycket. 2 Socialnämnden får, i andra fall än som avses i 1, återkräva bistånd som den enskilde har erhållit enligt 4 kap. 1 endast om det har lämnats 1. som förskott på en förmån eller ersättning, 2. till den som är indragen i arbetskonflikt, eller 3. till den som på grund av förhållanden som han eller hon inte kunnat råda över hindrats från att förfoga över sina inkomster och tillgångar. 5

6 Har ekonomiskt hjälp lämnats i annat fall än som avses i 4 kap. 1 får socialnämnden återkräva hjälpen, om den har getts under villkor om återbetalning. Ett beslut som avser ekonomisk hjälp som kan komma att återkrävas enligt denna paragraf skall vara skriftligt. Beslutet skall innehålla uppgifter om den eller de omständigheter som enligt denna paragraf utgör grund för återbetalningsplikten. Beslutet skall delges den enskilde. 3 Vill socialnämnden föra talan om ersättning som en enskild inte återbetalar frivilligt för ekonomiskt hjälp som avses i 1 eller 2 eller för kostnader som kommunen har haft enligt 8 kap. 1 första eller andra stycket, skall talan väckas hos länsrätten inom tre år från det kommunens kostnader uppkom. Talan väcks vid den länsrätt inom vars domkrets den enskilde är bosatt. Talan om ersättning får inte bifallas, om den ersättningsskyldige genom att återbetala kostnaden eller en del av denna kan antas bli ur stånd att klara sin försörjning eller sin dagliga livsföring i övrigt eller annars synnerliga skäl talar mot bifall till ersättningsanspråket. 4 Socialnämnden får helt eller delvis efterge den ersättningsskyldighet som avses i 1 och 2 och i 8 kap. 1 första och andra styckena. 6

7 2 Allmänna riktlinjer En viktig utgångspunkt i socialtjänstlagen är att varje människa i första hand har ett eget ansvar för sitt liv. Utgångspunkten i handläggningen av försörjningsstöd skall vara individens eget ansvar att förändra sin situation. Den enskilde kan inte anses ha rätt till ekonomiskt bistånd om han inte efter förmåga försöker bidra till sin egen försörjning. Vid prövning av ansökan om ekonomiskt bistånd måste därför alltid den enskildes möjligheter att tillgodose behovet genom egna åtgärder eller med anlitande av andra delar i socialförsäkringssystem prövas i första hand. Ekonomisk rådgivning skall så långt som möjligt användas som ett alternativ till att bevilja försörjningsstöd eller för att förebygga ett bidragsberoende. Vid arbetslöshet är det grundläggande kravet att den sökande är anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen och aktivt söker arbete. Kontakten med Arbetsförmedlingen måste skötas. Arbetet med försörjningsstöd skall utgå från principen arbete/rehabilitering i stället för ekonomiskt bistånd. Biståndet skall utformas så att det stärker den enskildes resurser att leva ett självständigt liv. Försörjningsstödet skall vara en hjälp till självhjälp. Den som är t.ex. utan arbete/åtgärder/rehabilitering, riskerar att passiviseras och tappa tilltron till sig själv med risk för utslagning som följd. Ett av de viktigaste inslagen i arbetet med försörjningsstöd måste vara att motverka detta. Aktiva insatser som syftar till att stärka den enskildes ställning på arbetsmarknaden, särskilt för arbetslösa ungdomar, skall medverkas till. Relevanta krav skall alltid ställas i syfte att stödja den enskilde att finna en väg till egen försörjning. Krav på aktiv medverkan som utgår från den enskildes behov och förmåga skall användas. Det skall i första hand ske i samverkan med Arbetsförmedlingen. Det kan också ske i samarbete med kommunens arbetsmarknadsenhet eller annan verksamhet (t.ex. Startpunkten) i syfte att höja kompetensen. Deltagande i sådan verksamhet skall utgöra ett led i en medveten strategi som syftar till att förbättra den enskildes förutsättningar att komma in på den reguljära arbetsmarknaden. Detta skall preciseras i en individuell handlingsplan. Om missbruksproblem är orsaken till svårigheter med självförsörjning, skall den enskilde medverka till att komma ifrån missbruket genom att delta i Beroendegruppens eller Rådgivningsbyråns stödformer. Ungdomar under 25 år skall särskilt beaktas i detta avseende. Samverkan med Beroendegruppen skall ske och gemensam arbetsplan upprättas. Den som är sjukskriven och därför inte kan vara arbetssökande skall uppvisa läkarintyg. Då en mer långvarig arbetsoförmåga anses föreligga måste den enskildes situation ingående utredas i samverkan med arbetsförmedling och försäkringskassa. Möjligheterna till sjukersättning eller aktivitetsersättning skall därvid beaktas. 7

8 2.1 Barnperspektivet Socialtjänsten skall uppmärksamma och beakta barnens situation i familjer som uppbär försörjningsstöd. Vid beslut om uppsägning eller avhysning av barnfamiljer skall Mottagningsgruppen underrättas. Regeringen har angett att även om barnets bästa inte alltid är avgörande för vilket beslut som fattas, skall det alltid beaktas, utredas och redovisas. Att ha barnperspektiv i beaktande behöver inte nödvändigtvis innebära att eventuellt tillkommande ansökningar måste beviljas. Det viktigaste är att synliggöra barnet i utredningen. Det är även viktigt att vid behov och i samråd med föräldrarna tala med barnet, med beaktande av dess ålder och mognad, för att bedöma vilket bistånd familjen behöver med hänsyn till barnets behov. I familjer med långvarigt (mer än 10 månader) behov av ekonomiskt bistånd måste fokusering ske på barnens situation och behov med tydlig koppling till den ekonomiska situationen. Socialtjänsten bör vid behov och i samråd med föräldrarna göra hembesök för att bedöma vilket bistånd familjen behöver med hänsyn till barnets behov. Socialtjänsten bör bedöma vad som är barnets bästa utifrån en helhetsbedömning, med stöd i lokala riktlinjer och policydokument, barnkonventionen och med hjälp av de kunskaper som finns om barn och barns behov. Försörjningsstödsenheten bör göra hembesök där behov av långvarigt försörjningsstöd föreligger, så att barnets behov bättre uppnås. Socialtjänsten bör även bevaka barns behov inom särskilt viktiga områden, t.ex. boende, umgänge med föräldrar, hälsa, fritidsaktiviteter och ungdomars ferieinkomster. 2.2 Prövning av rätten till försörjningsstöd Försörjningsstöd utgår efter att en individuell behovsprövning gjorts. Grundläggande krav som ställs för att den sökande skall ha rätt till försörjningsstöd är att den arbetslöse skall stå till arbetsmarknadens förfogande, vara aktivt arbetssökande och efter förmåga göra vad han eller hon kan för att behovet skall kunna tillgodoses på annat sätt. Normberäkning skall även göras som grund för bedömning om rätt till försörjningsstöd föreligger. Riksnormen utgör en vägledning vid prövningen. Den enskildes totala situation skall beaktas och kan motivera såväl högre som lägre belopp än vad riksnormen anger (Se även avsnitt 3.1 samt 3.2). 8

9 2.3 Hänsyn till brottsoffer I arbetet med brottsoffer bör sökanden - med eventuella barn - som utsätts för våld i nära relationer särskilt uppmärksammas. Som stöd i kontakt med misshandlade kvinnor och deras familjer finns ett särskilt handlingsprogram att tillgå. Det kan finnas särskilda skäl för att bevilja bistånd till tillfälliga kostnader till en högre kostnad än riksnormen, t.ex. för livsmedel, kläder och skor samt telefon. Det kan också finnas skäl att bevilja tillfälligt boende. En individuell behovsbedömning måste alltid göras. Då handläggare kommer i kontakt med kvinnor som utsätts för våld i nära relationer finns möjlighet att remittera till socialrådgivare i kvinnofridsfrågor. 2.4 Samverkan Det är viktigt att socialtjänsten samverkar med andra myndigheter och samhällsinstanser så att den enskildes behov av insatser från flera håll kan samordnas. Är en person aktuell hos socialtjänsten och det finns behov av olika typer av bistånd är det socialtjänstens sak att samordna det bistånd som ges. 9

10 3 Försörjningsstöd riksnorm Datum Bistånd enligt 4 kap 1 ges i den omfattning som är nödvändig för att tillförsäkra den enskilde skälig levnadsnivå. Bistånd enligt 4 kap 1 kan ges till den enskildes försörjning och till hans/hennes livsföring i övrigt. I försörjningsstöd ingår budgetposter som hushållet normalt har varje månad. Utgifter som hushållet normalt har mindre regelbundet faller utanför försörjningsstödet. De behov som ingår i försörjningsstöd preciseras i SoL 4 kap 3. Försörjningsstöd består dels av de utgifter som ingår i riksnormen och andra utgifter som hushållet har regelbundet. Regeringen beslutar om nivån på riksnormen. Försörjningsstödet indelas i Socialtjänstlagen i två delar. Riksnormen tillämpas på följande budgetposter: Livsmedel. Utgångspunkten är att möjliggöra en näringsmässigt fullvärdig och varierad kost. För familjer där barnen går i förskola och ansöker om avgiften för detta beräknas livsmedelskostnaden utan lunch 5 dagar/vecka. Kläder och skor. Kostnadsberäkningen täcker det vardagliga klädbehovet under hela året. Lek och fritid. Beräkningen avser sådana aktiviteter som det är rimligt att alla får möjlighet till, t.ex. att läsa böcker och tidningar, lyssna på musik och att utöva någon idrott eller motsvarande. Förbrukningsvaror. Här ingår varor för skötsel och vård av bostaden samt för klädvård. Hälsa och hygien. Dagligvaror som tvål och tandkräm samt hårklippning. Information och kommunikation.(telefon, TV och media) Nivån är beräknad för att täcka helårsprenumeration av dagstidning, abonnemangs och samtalsavgifter för telefon och TV-avgift. Innebär möjlighet att prioritera hur budgetposten ska användas, t.ex. till mobiltelefon och internet istället för dagstidning och fast telefoni. Utöver riksnorm skall följande poster ingå i försörjningsstödet till skälig godtagbar kostnad: Boende. Bistånd beviljas endast till skälig boendekostnad. Med skälig boendestandard menas vad en låginkomsttagare på orten normalt har möjlighet att kosta på sig. Hushållsel. Kostnad för hushållsel som bedöms som skälig beviljas med den faktiska kostnaden. 10

11 Arbetsresor. Bistånd till arbetsresor avser möjlighet att resa till och från arbetsplatsen eller delta i andra aktiva åtgärder som kommunen eller Arbetsförmedlingen anordnar samt för att söka arbete. Medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa: Bistånd till avgifter till fackförening och arbetslöshetskassa skall utgå med det belopp som gäller för den organisation den enskilde tillhör. I det fall det är möjligt att få helt eller delvis reducerad avgift skall i första hand sådan ansökan göras. 3.1 Förhöjd norm Då någon av medicinska skäl har behov av särskild kost som är dyrare än vanlig kost skall tillägg göras med fastställt belopp. Kostförstärkning kan beviljas utöver norm med maximalt 20 % av basbeloppet beräknat per månad. Förutsättningen för att ekonomiskt bistånd till särskild kost skall utgå är att det finns ett läkarintyg som styrker sjukdom och som styrker merkostnader p.g.a. sjukdomen. Information om merkostnader för specialkost finns på Konsumentverkets hemsida. Bidrag till diabetiker utgår normalt inte. 3.2 Reducerad norm Kostnaderna enligt riksnormen bör beräknas till en lägre nivå bl. a: om den enskilde har för avsikt att endast vara en kortare tid i vistelsekommunen om den enskilde hamnat i en akut nödsituation och endast behöver tillfälligt ekonomiskt bistånd för att få möjlighet att reda upp den om det är uppenbart att den enskilde inte har utgifter för vissa budgetposter skall dessa frånräknas från försörjningsstödet. T.ex. vid vistelse i heldygnsvård om den enskilde haft tillräckliga medel till sin försörjning eller om han erhållit försörjningsstöd och förbrukat biståndet kan socialnämnden vara skyldig att utge bistånd enligt livsmedelsnorm för att undvika att den enskilde hamnar i nödsituation. 3.3 Fickpengar Personer som vårdas på sjukhus, HVB, behandlingshem eller familjehem och som saknar egen möjlighet att tillgodose sina behov bör erhålla försörjningsstöd med belopp motsvarande normbelopp för kläder, skor, fritid, hygien, telefon, TV och media. Vilket belopp som ska utbetalas per vecka i form av fickpengar får bedömas med hänsyn till olika institutioners regler för fickpengar. Om institutionen har en specifik nivå gällande fickpengar per vecka ska denna beaktas. Överskjutande del i förhållande till ovanstående 11

12 försörjningsstöd utbetalas vid ett tillfälle under månaden för att täcka personens övriga behov i form av kläder, skor, fritid, hygien, telefon, TV och media. 12

13 4 Försörjningsstöd utöver riksnormen 4.1 Arbetsresor/resor till sysselsättning Enligt 4 kap 3 SoL ska skäliga kostnader för arbetsresor beviljas. Begreppet avser resor till och från en arbetsplats, för att delta i åtgärder som kommunen eller Arbetsförmedlingen ordnar, samt för att aktivt kunna söka arbete. Avståndet mellan arbetet och bostaden bör vara över 3 km för att bistånd ska beviljas om inte särskilda skäl föreligger. När det gäller personer som står längre från arbetsmarknaden, de med praktik eller annan sysselsättning som anordnas av kommunen, är det viktigt att bedömningen inte hindrar personens arbetsrehabilitering. Bistånd bör då kunna beviljas för avstånd mellan sysselsättningen och bostaden över 1 km. För den som har arbete/sysselsättning bör månadskostnad för resor med allmänna kommunikationer beaktas. Om det inte är möjlighet att nyttja allmänna kommunikationer, t ex på grund av starkt begränsad turtäthet eller på grund av sjukdom/funktionshinder, kan skäliga kostnader för bilresor beaktas. Milersättningen är då 18,50 kr/mil och avser då bensin, skatt, försäkring och besiktning. För den som är aktivt arbetssökande, har en handlingsplan med Arbetsförmedlingen och på begäran av förvaltningen visar vilka arbeten som har sökts (minst 5 stycken), beviljas kostnad för 10 bussresor, 5 resor t o r från bostaden och Örnsköldsviks centrum per månad, om avståndet är mer än 3 km. Gymnasieungdomar som ingår i föräldrarnas hushåll har i vissa fall möjlighet att erhålla busskort enligt bildningsförvaltningens regler för detta. Gymnasieungdomar som p g a särskilda sociala skäl beviljats bistånd i form av eget boende via Försörjningsstödsenheten kan ansöka om bistånd till bussresor till gymnasieskolan om avståndet mellan bostaden och skolan är 3 km eller mer., se också särskilt avsnitt angående ungdomars boende. 4.2 Avgift till fackförening och arbetslöshetskassa Bistånd till avgifter till fackförening och arbetslöshetskassa skall utgå med det belopp som gäller för den organisation den enskilde tillhör. I det fall det är möjligt att få helt eller delvis reducerad avgift skall i första hand sådan ansökan göras. 13

14 4.3 Boendekostnad Bistånd beviljas endast till skälig boendekostnad. Utgångspunkten vid bedömningen av vad som är skälig boendestandard skall vara vad en låginkomsttagare på orten normalt har möjlighet att kosta på sig. Om boendekostnaden bedöms vara för hög i förhållande till vad som är skäligt för det aktuella hushållet är det rimligt att ställa krav på byte av bostad. Detta är främst motiverat vid långvarigt biståndsbehov. Om bostaden representerar ett ekonomiskt värde, t.ex. i form av egen villa eller bostadsrättslägenhet, och biståndsbehovet bedöms bli långvarigt bör det också utgöra ett skäl för byte av bostad. Hushåll med behov av försörjningsstöd som flyttar till nytt boende och hushåll som kan bli i behov av försörjningsstöd efter en flyttning har ett ansvar att planera sitt boende så att hushållet får minsta möjliga behov av ekonomiskt bistånd. Om den enskilde kan förväntas vara i behov av försörjningsstöd efter flyttningen har han/hon skyldighet att välja det billigaste boendet som tillgodoser hushållets behov. Om det kan anses rimligt att den sökande flyttar till billigare bostad, men han eller hon ändå inte gör det, skall biståndet för boendekostnaden fastställas till ett skäligt belopp helt utan beaktande av den faktiska boendekostnaden. Bistånd till högre boendekostnad efter flyttning under pågående biståndsperiod utgår normalt inte såvida inte flyttning är nödvändig för att den enskilde skall uppnå skälig levnadsnivå. Det kan t.ex. gälla följande situationer: då det finns medicinska och/eller starka sociala skäl som styrker behovet av flyttning. Medicinska skäl styrks med läkarutlåtande. Som starka sociala skäl räknas en nära anhörigs död, tillökning i familjen och när det uppstått svåra personliga motsättningar mellan hushållsmedlemmar. då bostaden inte uppfyller en skälig bostadsstandard med hänsyn till fysisk miljö och utrustning. Vid bedömning av skälig boendekostnad skall hänsyn tas till barns behov av utrymme i förhållande till barns ålder. Vidare ska även vid bedömning av skälig boendekostnad hänsyn tas till barns behov av utrymme också då den som uppbär försörjningsstöd enbart har barnet hos sig under umgängestid. Behovet av utrymme skall ställas i relation till omfattningen av umgänget. Barn som vistas hos umgängesföräldern oregelbundet eller sällan har inte samma behov av utrymme som barn som vistas hos föräldern ofta eller regelbundet. Om barnet bor lika mycket hos båda föräldrarna, växelvis boende, ska boendekostnaden räknas som om barnet hade bott heltid hos föräldern. 14

15 Umgängesförälders boendekostnad räknas utifrån att 2 umgängesbarn räknas som 1 heltidsboende barn, 3 umgängesbarn räknas som 2 heltidsboende barn, 4 umgängesbarn räknas som 3 heltidsboende barn. Riktlinjerna för boendekostnader har anpassats utifrån kommunala bostadsbolagets hyror. Högsta godtagbara boendekostnad för hushåll som uppbär försörjningsstöd för längre perioder justeras årligen utifrån allmännyttans procentuella hyreshöjning med jämnt 100-tal kronor. Högsta godtagbara boendekostnad är olika beroende många barn och eller umgängesbarn som finns i hushållet. Högsta godtagbara boendekostnad/hushållets sammansättning Vid bedömning om skälig boendekostnad ska hänsyn tas till barns behov av utrymme i förhållande till barns ålder samt hur för hur lång tid hushållet kan förväntas vara beroende av försörjningsstöd. Från ca 3 år kan barn ha behov av eget rum/alternativt dela rum med syskon. Boendet ska tillgodose familjens behov ur ett långsiktigt perspektiv. - Små barn kan dela rum med sina föräldrar/förälder. D v s 1-2 vuxna med ett litet barn innebär högsta godtagbara boendekostnad för 1-2 vuxna. - Familj med 1-2 vuxna och två barn (3 år resp 1 år) högsta godtagbara boendekostnad motsvarande 1-2 vuxna med 1 barn (nivån motsvarar ca 3 r o k) - Familj med 1-2 vuxna och två barn (båda barnen över 3 år) högsta godtagbara boendekostnad motsvarande 1-2 vuxna med 2 barn (nivån motsvarar ca 4 r o k) - Familj med ett barn som är nästan 3 år och snart kommer att få nästa barn bör kunna erhålla bostad med hyra motsvarande 1-2 vuxna med 1 barn (nivån motsvarar ca 3 r o k) om familjen kommer att behöva kompletterande försörjningsstöd under t ex planerad föräldraledighet och det äldre barnet fyller 3 år under den perioden. - I familjer med många barn är det dock inte alltid möjligt att faktiskt erhålla bostad där alla barn över 3 år får eget rum. Bostadsmarknaden är mycket begränsad när det avser hyreslägenhet om 5-6 r o k samt då självförsörjande låginkomsttagare med många barn inte heller kommer att ha möjlighet att erbjuda dessa egna rum. - I stora familjer kan det också vara nödvändigt att efter individuell bedömning godkänna en hyra som överstiger högsta godtagbara nivå. Ett hushåll som har högre boendekostnad än ovanstående skall rekommenderas att flytta till ett billigare boende om biståndsbehovet förväntas bli långvarigt. Om det finns starka sociala och/eller medicinska skäl som talar mot flyttning kan hushållet erhålla försörjningsstöd till boendet utöver ovanstående högsta godtagbara boendekostnad. För pensionärer och funktionshindrade sökanden godkänns den faktiska boendekostnaden utan krav på flyttning till billigare boende. Vid önskemål om byte av lägenhet under pågående biståndsperiod godtas ej högre kostnad än nuvarande bostadskostnad Inneboende Hyreskostnad för inneboende ska bedömas utifrån uppvisat hyresavtal med hyresvärden där det framgår vad som ingår i hyran och vilken del av bostaden som hyrs samt i förhållande 15

16 till kostnaden för den totala bostaden. Där den inneboende saknar hushullsgemenskap med hyresvärden innebär det att hyreskostnad enligt inneboendekontrakt godkänns om hyreskostnaden kan anses skälig. Detta innebär vanligtvis en högre hyreskostnad än när hushållsgemenskap mellan de boende föreligger. Bedömningen av hyresnivån påverkas också av vilka skäl som finns till att den enskilde bor som inneboende. En skälig inneboendehyra bör ej heller överstiga nivån för ett studentrum. Inneboendekontrakt ska innehålla: - Namn och telefonnr till hyresvärden (den som bor i lägenheten) - Antal rum som den inneboende disponerar - Hyreskostnad - Vad som ingår i hyran (t ex el, TV-avg o s v) - Kopia på hyresvärdens hyreskontrakt och hyresspecifikation. Samtycke från den inneboende att kontakta hyresvärden för att kontrollera att hyran inte betalas som försörjningsstöd till hyresvärden. Hembesök bör också göras för att bedöma kontraktets riktighet. Det kommer dock att finnas situationer då vi inte kan kräva in samtycke och underlag från hyresvärden, detta får bedömas utifrån skälen till att den enskilde bor som inneboende och vilka alternativ som kan tänkas finnas till detta. En utgångspunkt är att inneboende hyra inte beviljas hos en tidigare sambo/make Hushållsgemenskap med bostadsinnehavaren (t ex hemmaboende ungdomar) Med hushållsgemenskap avses att två eller flera personer bor i samma bostad på ett sådant sätt flerpersonhushållets ekonomiska fördelar kan utnyttjas. Kan t.ex. avse livsmedel, förbrukningsvaror, kommunikation och media. Boendekostnad vid hushållsgemenskap räknas utifrån hur många enheter som den biståndssökande disponerar. Varje rum utöver kök räknas som två enheter och köket som en enhet. Lägenhet om 3 r o k består av 7 enheter, om den sökande disponerar ett rum blir skälig hyra 2/7. Vid hushållsgemenskap med bostadsinnehavaren måste alltid uppgift om den totala boendekostnaden för bostaden inlämnas, genom hyreskontrakt/hyresspecifikation alternativt fastighetsbilaga Hyreslägenhet Vid beräkning av bistånd till bostadskostnad gäller att biståndet beräknas enligt den faktiska kostnaden för bostaden, dock högst enligt schablonen. D.v.s. hyra och i det fall uppvärmningen inte ingår i hyran, uppvärmningskostnad Bostadsrättslägenhet Bostadskostnaden utgörs av månadsavgiften till bostadsrättsföreningen samt räntekostnaden för bostadslånet då bostadsrätten förvärvades. Lån som tillkommit därefter skall medräknas endast om det kan styrkas att det avser förbättring av lägenheten. Även här godkänns högsta godtagbara boendekostnad enligt schablonen. 16

17 4.3.5 Egen fastighet Boendekostnaden skall beräknas på särskild blankett, samt bilagor. Vid beräkning av bostadskostnad i egen fastighet räknas följande utgifter: skuldränta, villaförsäkring, fastighetsskatt, renhållning, sotning, vatten och uppvärmning. Bistånd till amortering utgår ej. 4.4 Hushållsel Kostnad för hushållsel som bedöms som skälig beviljas med den faktiska kostnaden. Normalförbrukning för ett år enligt Konsumentverket: 1 person kwh 2 personer kwh 3 personer kwh 4 personer kwh 5 personer kwh 6 personer kwh 7 personer kwh 4.5 Hemförsäkring Bistånd till skälig kostnad för hemförsäkring skall utgå. Skälig kostnad per månad anses vara: 1 person 90 kr 2 personer 100 kr 3 personer 110 kr 4 personer 110 kr 5 personer 120 kr 4.6 Barnförsäkring I socialtjänstlagen 4 kap. 3 ingår inte barnförsäkring vilket tidigare inräknats i utgiftsposterna av Socialstyrelsen. Bistånd till rimlig kostnad för barnförsäkring skall utgå utifrån olika barns behov och kostnader. En barnförsäkring med en ersättning på 20 basbelopp kostar idag ca 93 kronor per månad vilket bedöms vara en rimlig kostnad. 17

18 5 Livsföring i övrigt Den enskilde har enligt lagen rätt till bistånd för sin livsföring i övrigt. Begreppet behov för sin livsföring sammanfattar en lång rad olika behov av stöd och hjälp, service, behandling, vård och omsorg. Det ekonomiska bistånd som utgår enligt SoL 4 kap 1 utöver försörjningsstöd är sådant bistånd som den enskilde är i behov av för att uppnå skälig levnadsnivå och som inte ingår i försörjningsstödet. Det kan t.ex. vara bistånd till läkarvård, tandvård, glasögon, husgeråd, vinterkläder, möbler, m.m. Andra exempel är: Digital tv-box Vid ansökan om digital tv box krävs att familjen skall ha varit eller förväntas bli långvarigt förekommande för ekonomiskt bistånd för att det skall beviljas. Maximalt en per hushåll bör beviljas. Datautrustning Vid bedömning av behov av dator ska särskild hänsyntas till barn och ungdomar som går i skolan. Behovet ska också prövas i förhållande till om behovet kan tillgodoses på annat sätt och inom rimlig tid. Familjer som är långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd, 10 månader eller mer, och har barn i skolålder kan beviljas bistånd till dator med 2,5 % av basbeloppet. Fritidsaktiviteter/utrustning Bistånd kan utgå per termin till barnfamiljer vid långvarigt biståndsberoende. Max summa per barn och år är 3,5 % av basbeloppet, och avser då deltagaravgifter i första hand. Bistånd kan även utgå till extrautgifter i samband med fritidsaktiviteter. Individuell prövning görs i dessa fall. Bistånd till cykel kan beviljas med 1 % av basbeloppet för yngre barn (under 12 år) och 2 % av basbeloppet för äldre barn. Nivåerna avser cykel och hjälm och bedöms kunna tillgodose behovet då kostander för fritidsaktiviter ingår också i normen. Semester/rekreation Restriktivt synsätt på bistånd till semester/rekreation. Individuell prövning bör göras. Särskilda skäl bör finnas, exempelvis att en barnfamilj erhållit försörjningsstöd under en längre period, 10 månader eller mer, och kan antas fortsättningsvis vara biståndsbehövande. Spädbarnsutrustning Bistånd till spädbarnsutrustning är främst aktuellt vid första barnets födelse och biståndet är maximalt 12 % av basbeloppet. Hälften betalas ut cirka 3 månader före födseln och resterande betalas ut då barnet är fött. Behov av utrustning för ytterligare barn efter första barnet skall normalt täckas av utrustning från det första barnet. Behovet bör i första hand tillgodoses av begagnad utrustning. Det är inte möjligt att nämna alla insatser eller behov som ingår i denna kategori. En individuell bedömning måste göras i varje enskilt fall. 18

19 5.1 Läkarvård och medicin Ekonomiskt bistånd utgår till läkarvårdskostnader och medicinkostnader enligt recept. Ekonomiskt bistånd till läkarvård bör avse skäliga kostnader för medicinskt påkallad hälso- och sjukvård och bör omfatta kostnader för åtgärder som: Omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och avser sådan vård och behandling ett landsting är skyldigt att svara för enligt 2 a och 3 hälso- och sjukvårdslagen, även i de fall insatserna tillhandahålls av en privat verksam läkare. Vidtas efter bedömning av behörig hälso- och sjukvårdspersonal och görs i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Ekonomiskt bistånd utgår inte till kostnader för medicin som ej ingår i högkostnadsskyddet. Om det inte, enligt läkarintyg, går att ersätta läkemedlet med något som ingår i högkostnadsskyddet kan efter individuell bedömning kostnaden godkännas och då framför allt ur ett barnperspektiv. När det gäller läkemedel till barn kan kostnaden godkännas första gången för att föräldrarna ska få möjlighet till ny kontakt med sjukvården för att ersätta läkemedlet med något som ingår i högkostnadsskyddet alternativt erhålla läkarintyg avseende behovet. För att bistånd till medicin skall utgå skall den enskilde uppvisa kvitton för läkarvård och medicin. Handläggare skall vara uppmärksam på frikort, stämpel avseende frikort skall uppvisas. Läkemedel till en kostnad under 100 kronor skall betalas kontant. Kostnad för patientavgift vid sjukhusvård och avgift vid institutionsvård utgår även vid behov med mellanskillnaden mellan patientavgift/vårdavgift och normbeloppet för livsmedel. 5.2 Tandvård Patienter som saknar egna medel till en planerad tandvård har möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd hos försörjningsstödenheten för skäliga kostnader till akut tandvård, beslut fattas då enligt socialtjänstlagen 4 kap 1. Beslut kan också fattas om bistånd till tandvård som inte är akut men anses önskvärd och nödvändig, s.k. skälig tandvård. Socialtjänsten vill att nedanstående grundprinciper skall råda vid dessa ärenden. 1) Tandvårdskostnaden och upphandlingen av tandvård är en uppgörelse mellan patient och tandläkare. 2) Patienten kan ansöka om ekonomiskt bistånd till kostnaden hos försörjningsstödsenheten. Förutsättningen för att tandvårdskostnaden skall kunna prövas är att det finns ett specificerat kostnadsförslag innan behandlingen påbörjas. För kostnadsförslaget skall anvisad blankett användas och ska ske enligt bifogade anvisningar. Kostnadsförslaget ska kunna hänföras till aktuellt terapiförslag för föreslagen skälig behandling. 19

20 Blankett avseende kostnadsförslag översänds av handläggande tjänsteman alternativt direkt av patienten. 3) Bistånd till tandvård kan endast beviljas då vården lämnas av tandläkare som är ansluten till tandvårdsförsäkringen. 4) Om flera adekvata behandlingsalternativ är aktuella ska det alternativ som innebär lägsta kostnaden väljas. 5) Med akut tandvård menas: - För att avhjälpa svåra smärttillstånd, t.ex. då smärtan orsakas av kariesskador, akuta infektionstillstånd i tänderna och dess omgivning eller tandskador i samband med olycksfall. - För att avhjälpa akuta tillstånd som medför betydande obehag, t.ex. då obehaget orsakas av en avbiten tand, förlust av en eller flera tänder genom olycksfall eller tandlossningssjukdom, en lossad krona eller broprotes eller skador på avtagbar protes eller förlust av en sådan protes. (SOSFS 1998:11). I sådana situationer kan kostnadsförslag inte inhämtas i förväg. Patienten skall själv betala den akuta tandvården, kontant eller mot faktura. Försörjningsstöd kan i efterhand utgå för kostnaden under förutsättning att det framgår av specificerad faktura att genomförd behandling avser akut tandvård. 6) Med skälig tandvård avses - Återställande av väsentligt nedsatt tuggfunktion samt återställande av förlorade tänder som innebär ett utseendemässigt handikapp. Målet för behandlingen skall vara att uppnå en godtagbar tuggförmåga samt ge patienten möjligheter att fungera socialt. 7) Försörjningsstödsenhetens beslut sänds till patienten och en kopia sänds till behandlande läkare. Till behandlande tandläkare sänds också kopia av konsulttandläkarens bedömning samt i förekommande fall röntgenbilder. 8) Om kostandsförslaget inte kan hållas på grund av oförutsedda komplikationer skall handläggaren som fattat beslutet omedelbart underrättas. 9) Efter avslutad behandling sänds slutfaktura avseende tandvården till socialtjänsten. Slutfakturan ska ha inkommit senast 1 år efter att behandlingen påbörjades. Fakturan skickas till Örnsköldsviks kommun, försörjningsstödsenheten, Nygatan 20, Örnsköldsvik 10) Vid bedömning av skäliga kostnader refereras det till gällande referensprislista och till regelverket för det statliga tandvårdsstödet. Ekonomiskt bistånd beviljas inte för uteblivet besök. Om beviljat bistånd inte överensstämmer med kostnadsförslaget och konsulttandläkarens bedömning har socialtjänsten bedömt att patient har ekonomisk möjlighet att själv betala del av kostnaden. Detta beslut kan ur sekretess synpunkt inte lämnas direkt till behandlande tandläkare. 20

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Utgiven av: Omsorgsavdelningen Vellinge kommun Uppdaterad 2015-07-03 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Du är välkommen Till Datum.Kl Om du får förhinder ring återbud, tfn 0144-350 03 eller skicka e-post till ifo@odeshog.se Postadress Besöksadress Ödeshögs kommun Storgatan

Läs mer

Vid all handläggning inom arbetslivsförvaltningens enhet för försörjningsstöd gäller följande föreskrifter.

Vid all handläggning inom arbetslivsförvaltningens enhet för försörjningsstöd gäller följande föreskrifter. ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN Tillämpningsanvisningar avseende försörjningsstöd år 2009 Regeringen fattar varje år beslut om ändringar i den del av socialtjänstförordningen som behandlar riksnormen. I riksnormen

Läs mer

Om Försörjningsstöd. Utg 1501

Om Försörjningsstöd. Utg 1501 Om Försörjningsstöd Utg 1501 Vem kan få försörjningsstöd? I socialtjänstlagen 4 Kap. 1 st följande; Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till

Läs mer

Försörjningsstöd Socialbidrag

Försörjningsstöd Socialbidrag Försörjningsstöd Socialbidrag Vem har rätt till försörjningsstöd? Alla som vistas i kommunen har rätt till försörjningsstöd, om de själva inte kan försörja sig eller tillgodose sina behov på annat sätt.

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun Ekonomiskt bistånd Information från Tranås kommun Vem har rätt till ekonomiskt bistånd? Rätten till försörjningsstöd bestäms av socialtjänstlagen. Om du eller din familj har svårigheter att klara ekonomin

Läs mer

Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD)

Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD) Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD) Den enskildes rätt till bistånd regleras i 4 kap. 1 SoL. I paragrafen anges att den som inte själv

Läs mer

FÖRSÖRJNINGS- STÖD. och bistånd till livsföringen i övrigt. Ett urval av frågor och svar

FÖRSÖRJNINGS- STÖD. och bistånd till livsföringen i övrigt. Ett urval av frågor och svar FÖRSÖRJNINGS- STÖD och bistånd till livsföringen i övrigt Ett urval av frågor och svar Alla som bor i Strömsunds kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Den som vistas eller bor i kommunen och

Läs mer

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd k Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd 2015 YDRE KOMMUN Alla personer som bor i Ydre kommun och som inte kan försörja sig och sin familj eller på något annat sätt tillgodose sin försörjning har rätt att

Läs mer

BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn.

BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn. 1 BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn. Bakgrund Barnperspektivet och socialtjänstlagen Två av barnkonventionens huvudprinciper,

Läs mer

De som gör så gôtt de kan, å ändå inte har en skälig levnadsnivå har rätt till bistånd om det inte går att ordna på nå t annat sätt.

De som gör så gôtt de kan, å ändå inte har en skälig levnadsnivå har rätt till bistånd om det inte går att ordna på nå t annat sätt. Ärende ur verkligheten berättade att hon helt plötsligt fick veta att hon inte längre skulle få ersättning från Fk, att hon fått låna pengar av sin pappa för att klara sig och att hon nu sökte ekonomiskt

Läs mer

Information om försörjningsstöd

Information om försörjningsstöd Information om försörjningsstöd Antagen av socialnämnden 2008-03-19 VAD ÄR FÖRSÖRJNINGSSTÖD? Den som inte kan försörja sig genom inkomst eller på annat sätt, har rätt till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen

Läs mer

Barnperspektivet och ekonomiskt bistånd

Barnperspektivet och ekonomiskt bistånd Socialnämnden Barnperspektivet och ekonomiskt bistånd Socialnämnden Söderhamns Kommun Reviderade 2010-04-27 Innehåll Bakgrund 3 Barnperspektivet och socialtjänstlagen Syfte Inledning 4 Ledningsnivå Handläggarnivå

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomars försörjning

Ensamkommande barn och ungdomars försörjning PM 2015-11-11 Dnr 3.2-27697/2015 1(5) Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten Anette Agenmark anette.agenmark@socialstyrelsen.se Ensamkommande barn och ungdomars försörjning Detta PM är en

Läs mer

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd Försörjningsstöd Försörjningsstöd är ett ekonomiskt bistånd som betalas ut av kommunens socialtjänst. Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig själva eller bli försörjda på annat sätt har rätt

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd BILD Ekonomiskt bistånd Socialnämnden Laholms kommun Besöksadress: Lantmannagatan 3 Öppettider reception: måndag-onsdag 10-16, torsdag 10-17 och fredag 10-15. Lunchstängt

Läs mer

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se Information från Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD www.askersund.se Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt

Läs mer

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten Information om försörjningsstöd socialtjänsten Arbetsgången vid ansökan om försörjningstöd Korrekt ifylld ansökan lämnas in Utredning & Arbetsplan Beräkning: Normbelopp minus inkomster = Försörjningsstöd

Läs mer

Information om försörjningsstöd 2015

Information om försörjningsstöd 2015 Västerviks kommun Enheten för arbete och kompetens Nygatan 12 593 80 Västervik Tfn 0490-25 54 00 vasterviks.kommun@vastervik.se Information om försörjningsstöd 2015 Rätt till försörjningsstöd Alla som

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) K. 11 RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND I LOMMA KOMMUN Socialtjänstens mål Rätten till ekonomiskt bistånd regleras i socialtjänstlagen (2001:453). I portalparagrafen 1 kap 1 kan

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 30 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsnämnden Örebro kommun Box 34220 701 35 Örebro ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd. - i Hofors kommun

Information om ekonomiskt bistånd. - i Hofors kommun Information om ekonomiskt bistånd - i Hofors kommun Hofors kommun 2009 Rätten till bistånd I 4 kap. 1 Socialtjänstlagen (SoL) regleras den enskildes rätt till bistånd. Ekonomiskt bistånd är inkomst- och

Läs mer

Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd

Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd Syftet med utökningen av statistiken är att fortlöpande och systematiskt kunna följa hur problem och behov

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning

Läs mer

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig eller bli försörjda på annat sätt har rätt att söka försörjningsstöd. Det betalas ut av kommunens socialförvaltning.

Läs mer

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm Rätt till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd Beslutet innebär alltid en bedömning. Försörjningsstödet omfattar det mest grundläggande behoven som mat, boende kostnader, kläder, sjukvårds- och läkemedelskostnader,

Läs mer

REVIDERADE RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD I TRELLEBORGS KOMMUN

REVIDERADE RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD I TRELLEBORGS KOMMUN REVIDERADE RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD I TRELLEBORGS KOMMUN Komplement till Socialstyrelsens riktlinjer och JP socialnet Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Arbetsmarknadsnämnden Postadress:

Läs mer

FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH LIVSFÖRING I ÖVRIGT RIKTLINJER FÖR EKONOMIENHETEN

FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH LIVSFÖRING I ÖVRIGT RIKTLINJER FÖR EKONOMIENHETEN FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH LIVSFÖRING I ÖVRIGT RIKTLINJER FÖR EKONOMIENHETEN Av Socialtjänstlagen kap 4, 1 framgår: Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har

Läs mer

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning Budget- och skuldrådgivning Jonas Persson 046 35 64 64 jonas.persson@lund.se Marie Magnusson 046 35 67 68 marie.magnusson@lund.se Dokumentation och sekretess Inte myndighetsutövning Kostnadsfritt Sekretess

Läs mer

Välfärdssystemets yttersta skyddsnät. Ska ge hjälp när de generella systemen är otillräckliga eller när ersättning inte kan beviljas.

Välfärdssystemets yttersta skyddsnät. Ska ge hjälp när de generella systemen är otillräckliga eller när ersättning inte kan beviljas. Välfärdssystemets yttersta skyddsnät. Ska ge hjälp när de generella systemen är otillräckliga eller när ersättning inte kan beviljas. Biståndets uppgift är att träda in tillfälligtvis eller vid korta perioder

Läs mer

FÖRSÖRJNINGSSTÖD. Information till dig som söker försörjningsstöd

FÖRSÖRJNINGSSTÖD. Information till dig som söker försörjningsstöd FÖRSÖRJNINGSSTÖD Information till dig som söker försörjningsstöd Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan ha rätt till bistånd

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd BILD Ekonomiskt bistånd Socialnämnden Besöksadress: Lantmannagatan 3 Öppettider reception: måndag-torsdag 10-16, fredag 10-15. Lunchstängt 12-13 Telefon 0430-150 00 Telefontid:

Läs mer

KBF - kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning RIKTLINJER. Dnr xxx KF, xxx 201X. stockholm.se

KBF - kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning RIKTLINJER. Dnr xxx KF, xxx 201X. stockholm.se KBF - kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning RIKTLINJER Dnr xxx KF, xxx 201X stockholm.se 3 Kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning (KBF) Gäller från och med

Läs mer

Att söka försörjningsstöd

Att söka försörjningsstöd Att söka försörjningsstöd Hos kommunen kan du ansöka om försörjningsstöd om du inte klarar din egen försörjning. Du får samtidigt stöd och vägledning så att du så fort som möjligt kan klara din ekonomi

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (7) Mål nr 887-05. meddelad i Stockholm den 23 april 2008 KLAGANDE AA

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (7) Mål nr 887-05. meddelad i Stockholm den 23 april 2008 KLAGANDE AA 1 (7) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 23 april 2008 KLAGANDE AA MOTPART Social- och arbetsmarknadsnämnden i Södertälje kommun 151 89 Södertälje ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm

Läs mer

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Studenthäfte För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Information till Studerande som söker försörjningsstöd under sommaren Du som inte har din sysselsättning och

Läs mer

Riksnormen för ekonomiskt bistånd 2006 2016

Riksnormen för ekonomiskt bistånd 2006 2016 Riksnormen för ekonomiskt bistånd 2006 2016 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd.

Läs mer

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Artikelnummer 2006-114-25 Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill ha utförligare information, ta kontakt med socialtjänsten i din kommun eller

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för

Läs mer

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande SFS 1994:137 Källa: Rixlex Utfärdad: 1994-03-30 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:323 Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. [Fakta & Historik] Allmänna bestämmelser 1 I denna lag ges bestämmelser

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) 2010-03-23 Dnr SN/2010/0032. Birgit Kallerhult. Till socialnämnden. SOCIALNÄMNDEN Socialförvaltningen.

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) 2010-03-23 Dnr SN/2010/0032. Birgit Kallerhult. Till socialnämnden. SOCIALNÄMNDEN Socialförvaltningen. TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) 2010-03-23 Dnr SN/2010/0032 SOCIALNÄMNDEN Socialförvaltningen Birgit Kallerhult Till socialnämnden Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd till hemutrustning, spädbarnsutrustning

Läs mer

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL)

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL) Avgifter inom Vård & Omsorg Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun (SoL och HSL) 2007 Riksdagen beslutade i november 2001 om nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer och vägledning för handläggning och dokumentation. Antagna av Socialnämnden 2016-02-09, 7

EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer och vägledning för handläggning och dokumentation. Antagna av Socialnämnden 2016-02-09, 7 EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer och vägledning för handläggning och dokumentation Antagna av Socialnämnden 2016-02-09, 7 Götene Kommun Socialtjänsten IFO 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.INLEDNING... 5 1.1 Syfte...

Läs mer

Riktlinjer och anvisningar för ekonomiskt bistånd 2015

Riktlinjer och anvisningar för ekonomiskt bistånd 2015 M-verksamheten Ann-Katrin Ståhl, 0485-473 50 ann-katrin.stahl@morbylanga.se Riktlinjer Godkänd/ansvarig Kommunstyrelsens 181/2015 1(13) Diarienummer KST 2015/000394-750 Författningssamling MBLAFS 2015:23

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun Ekonomiskt bistånd i Lessebo kommun Rätten till bistånd Rätten till bistånd (stöd) regleras i 4 kap, 1, Socialtjänstlagen (SoL). Rättigheten förutsätter dock att man inte själv kan tillgodose sina behov

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Gäller fr o m 2010-04-01 Information om ekonomiskt bistånd Du har tid för nybesök...dagen den... /... kl... hos... Vid förhinder ring återbud, telefon 031 792 10 00. Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 Läs

Läs mer

Information och ansökan om ekonomiskt bistånd

Information och ansökan om ekonomiskt bistånd Information och ansökan om ekonomiskt bistånd Du har tid för nybesök...dagen den... /... kl... hos... Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 Läs igenom denna information och fyll i ansökan innan du kommer på

Läs mer

Bra att veta om ekonomiskt bistånd

Bra att veta om ekonomiskt bistånd Bra att veta om ekonomiskt bistånd Vad är ekonomiskt bistånd? Ekonomiskt bistånd är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät för den som har tillfälliga ekonomiska problem. Du har i första hand eget

Läs mer

Riktlinjer för Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) familjehem m.m.

Riktlinjer för Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) familjehem m.m. Riktlinjer för Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) familjehem m.m. 1(8) Innehåll 1 Definitioner... 3 1.1 Hem för vård eller boende (HVB)... 3 1.2 Familjehem... 3 1.3

Läs mer

Information om försörjningsstöd

Information om försörjningsstöd Information om försörjningsstöd Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för

Läs mer

Över ett halvt basbelopp.

Över ett halvt basbelopp. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd och bistånd till livsföring i övrigt samt bistånd där speciella skäl finns. Antagna av vård- och omsorgsnämnden 2007-04-24, 38 Riktlinjerna gäller fr

Läs mer

Svar på skrivelse om individuell behovsbedömning av bistånd till elräkningar

Svar på skrivelse om individuell behovsbedömning av bistånd till elräkningar ENSKEDE ÅRSTA VANTÖR STADSDELSFÖRVALTNING ARBETE OCH BISTÅND TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2008-09-25 Handläggare: Eva Britt Lönnback Telefon: 08-508 14 152 Till Enskede- Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd Svar

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd.

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Socialnämnden i Ronneby 2012 1 Innehållsförteckning sida Lagtext 3 5 1. Allmänna riktlinjer 6

Läs mer

Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd med hänsyn till brottsoffer

Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd med hänsyn till brottsoffer TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (5) 2010-04-06 Dnr SN/2010/0035 SOCIALNÄMNDEN Socialförvaltningen Birgit Kallerhult Till socialnämnden Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd med hänsyn till brottsoffer Bakgrund

Läs mer

Socialbidrag till omfattande tandvård. En undersökning i Motala kommun och Södra distriktet i Norrköpings kommun

Socialbidrag till omfattande tandvård. En undersökning i Motala kommun och Södra distriktet i Norrköpings kommun 1999 Socialbidrag till omfattande tandvård En undersökning i Motala kommun och Södra distriktet i Norrköpings kommun 2 1999-05-21 502-5420-1999 FÖRORD I denna rapport presenteras en undersökning av avslagsbeslut

Läs mer

Förslag till riktlinjer för egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m.

Förslag till riktlinjer för egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m. 2013-01-08 1 (9) Förslag till riktlinjer för egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m. Innehåll Definitioner 2 Hem för vård eller boende (HVB) 2 Familjehem 2 Stöd-/omvårdnadsboende,

Läs mer

Om avslaget överklagas och domstolen bedömer att den enskilde hade rätt till bistånd kan socialnämnden behöva justera beräkningarna.

Om avslaget överklagas och domstolen bedömer att den enskilde hade rätt till bistånd kan socialnämnden behöva justera beräkningarna. Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL, Förvaltningschefer Nr 7/2013 Juni 2013 Ändringar i socialtjänstlagen den 1 juli 2013 som gäller ekonomiskt bistånd Från och

Läs mer

Förslag till tillämpningsregler för egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m. (Dnr Son 2010/475)

Förslag till tillämpningsregler för egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m. (Dnr Son 2010/475) Förslag till tillämpningsregler för egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m. (Dnr Son 2010/475) Fastställd av socialnämnden 2011-xx-xx, xx, justerat. 2011-07-01 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

% KFM A 2013:1 Verkställighet och indrivning

% KFM A 2013:1 Verkställighet och indrivning Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2014 1 ; beslutade den 2 december 2013 i anslutning

Läs mer

EKONOMISKT BISTÅND FRÅGOR OCH SVAR

EKONOMISKT BISTÅND FRÅGOR OCH SVAR BERGS KOMMUN 1 (3) EKONOMISKT BISTÅND FRÅGOR OCH SVAR Alla invånare i Bergs kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Det innebär att de som vistas i Bergs kommun och som inte kan försörja sig och

Läs mer

Minimibeloppet för 2014 är för ensamstående 5012 kr och för makar/sammanboende 4235 kr/person Detta skall täcka normalkostnader för följande poster:

Minimibeloppet för 2014 är för ensamstående 5012 kr och för makar/sammanboende 4235 kr/person Detta skall täcka normalkostnader för följande poster: Borgholms kommuns taxor 2014 SOCIALNÄMNDEN Avgifter för vård och omsorg Inkomstbegrepp Avgiftsunderlaget beräknas utifrån de aktuella förvärvs- och kapitalinkomster som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftningen.

Läs mer

Information till föräldrar som själva vill komma överens om underhållsbidrag till barn

Information till föräldrar som själva vill komma överens om underhållsbidrag till barn Information till föräldrar som själva vill komma överens om underhållsbidrag till barn Uppdaterad 2006-11-14 Här finns en övergripande information om vad som gäller vid beräkning av underhållsbidrag till

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen. Gäller från och med 1 januari 2017

Avgifter inom socialförvaltningen. Gäller från och med 1 januari 2017 Avgifter inom socialförvaltningen Gäller från och med 1 januari 2017 Maxtaxa i socialförvaltningen Den högsta sammanlagda avgift som Haninge kommun kan ta ut för vård, service och larm är 2 013 kronor

Läs mer

Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv

Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv Försörjningsstöd Om du inte själv kan försörja dig och din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstöd Försörjningsstöd (ofta kallat socialbidrag)

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - Försörjningsstöd. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - Försörjningsstöd. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - Försörjningsstöd Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig 1:e socialsekreterare, IFO Anita Eklund Reviderad

Läs mer

Avgifter inom Vård och omsorg

Avgifter inom Vård och omsorg Sunne kommun Avgifter inom Vård och omsorg Information från Socialförvaltningen i Sunne kommun (SoL och HSL) 2015 Innehållsförteckning. Taxa. Avgifter inom eget boende, särskilt boende. 1. Lagrum 2. Så

Läs mer

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun.

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun. Frågor och svar om ekonomiskt bistånd lättläst Artikelnummer 2006-114-4 Här kan du läsa frågor och svar om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är pengar du söker från socialtjänsten så att du klarar

Läs mer

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg 1(6) Vård, och IFO Antagen av Kommunstyrelsen 2014.356 730 171/14 Riktlinjer Avgifter inom vård och 2 Innehåll Riktlinjer Avgifter inom vård och... 1 Inledning... 3 Grunderna vid beslut om avgift... 3

Läs mer

Avgifter. Vård och Omsorg

Avgifter. Vård och Omsorg Stenungsunds kommun Avgifter för Vård och Omsorg År 2015 Innehållsförteckning OLIKA TYPER AV AVGIFTER... 3 AVGIFTSUNDERLAG... 4 FÖRBEHÅLLSBELOPP... 5 HÖGSTA AVGIFT FÖR OMSORG, MAXTAXA... 6 VAD INGÅR I

Läs mer

Avgifter och tillämpningsanvisningar

Avgifter och tillämpningsanvisningar Avgifter och tillämpningsanvisningar för hemtjänst, hyror och måltidskostnader Gäller fr o m 2010-01-01 HEMTJÄNSTAVGIFT Vem skall betala hemtjänstavgift? Avgift erläggs för bistånd enligt 4 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

Barns tillgång till IT

Barns tillgång till IT SOCIALFÖRVALTNINGEN AVD. FÖR STADSÖVERGR IPANDE SOCIALA FRÅGO R TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 3.2-0144/2012 SID 1 (6) 2012-03-27 Handläggare: Malin Eriksson Telefon: 08-508 25 402 Till Socialnämnden Förvaltningens

Läs mer

KALIX KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING. Mål och riktlinjer för introduktionsersättning i Kalix kommun

KALIX KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING. Mål och riktlinjer för introduktionsersättning i Kalix kommun Mål och riktlinjer för introduktionsersättning i Kalix kommun 1 Riktlinjer för introduktionsersättning fr o m 1 januari 2011 Enligt lag (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra

Läs mer

Försörjningsstöd. Ekonomiskt stöd från kommunens socialtjänst

Försörjningsstöd. Ekonomiskt stöd från kommunens socialtjänst Försörjningsstöd Ekonomiskt stöd från kommunens socialtjänst Försörjningsstöd Om du inte har någon inkomst eller några tillgångar till din försörjning kan du ansöka om försörjningsstöd som är ett behovsprövat

Läs mer

Avgifter avseende Hjälp i hemmet, Trygghetslarm, Korttidsvistelse samt Dagverksamhet.

Avgifter avseende Hjälp i hemmet, Trygghetslarm, Korttidsvistelse samt Dagverksamhet. Omsorgsförvaltningen TAXA 2008 AVGIFTER I ORDINÄRT BOENDE 1(6) Avgifter avseende Hjälp i hemmet, Trygghetslarm, Korttidsvistelse samt Dagverksamhet. Taxan gäller från och med 1 juli 2002 och senast reviderad

Läs mer

Studenters rätt till socialbidrag

Studenters rätt till socialbidrag Linköpings universitet Ekonomiska institutionen Statsvetenskap 1 2005-04-26 Studenters rätt till socialbidrag Paulina Bumbul Jonas Gummesson Rebecka Johansson Henrik Skagervik Innehållsförteckning SYFTE...

Läs mer

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe.

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe. Sida 1(5) Omsorgsavgifter i äldreboende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom kommunens äldreboenden. I denna skrift kan du

Läs mer

EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer Töreboda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173

EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer Töreboda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173 EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer Töreboda kommun Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173 Ansvarig för uppdatering Enhetschef för Individ- och familjeomsorg EKONOMISKT BISTÅND Innehållsförteckning ALLMÄNT

Läs mer

Avgifter Vård och stöd. Gäller från

Avgifter Vård och stöd. Gäller från Avgifter Vård och stöd Gäller från 2017-01-01 Allmänt om avgifter inom vård och omsorg Bestämmelserna kring avgiftssystemet finns i Socialtjänstlagen kap 8 kap 2-9 och gäller avgift för vård, omsorg,

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Tillhör kfs 50:2 Rev 2002-12-11 1(9)

EKERÖ KOMMUN Tillhör kfs 50:2 Rev 2002-12-11 1(9) Rev 2002-12-11 1(9) Kommentarer till HEMTJÄNSTTAXA Taxan är insats- och inkomstrelaterad samt innehåller "golv" och "tak" i form av lägsta och högsta avgifter. Taxan innehåller bl a bestämmelser för inkomstberäkning

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Köpings kommun Antagen av: Social- och arbetsmarknadsnämnden 19 december 2012, 134 Reviderad 19 juni 2013, 54 samt 25 september 2013 71 RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND

Läs mer

AVGIFTER FÖR STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE 2011

AVGIFTER FÖR STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE 2011 AVGIFTER FÖR STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE 2011 Gäller insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Innehåll Kommunens ansvarsområde...5

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

Kronofogdemyndighetens allmänna råd

Kronofogdemyndighetens allmänna råd Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 % Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2011 1 Kronofogdemyndigheten lämnar med stöd

Läs mer

Avgifter. inom hemtjänst och särskilt boende 2016

Avgifter. inom hemtjänst och särskilt boende 2016 Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende 2016 1 Inledning Den här broschyren vänder sig till dig som bor hemma eller på ett särskilt boende i Falkenbergs kommun och behöver hjälp och stöd för att klara

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDRADEOMSORGEN. Förenklad version

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDRADEOMSORGEN. Förenklad version TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDRADEOMSORGEN Förenklad version 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid SOCIALTJÄNSTLAGEN 3 DEN ENSKILDES AVGIFT 3 FÖRBEHÅLLSBELOPPET 3 MINIMIBELOPPET 3 HYRA OCH BOENDEAVGIFT

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) F 1.1 AVGIFTS- OCH TAXESYSTEM FÖR INSATSER INOM VERKSAMHETEN HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG FR.O.M. 2012-03-01 1. Inledning Kommunen får, enligt 8 kap Socialtjänstlagen (SoL), ta ut avgifter

Läs mer

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Information kring avgifter och beräkningar enligt maxtaxan Gäller fr o m 2015-03-01-2016-02-29 Maxtaxa gällande avgifter för vård och omsorg och avgifter för

Läs mer

Rekommenderade riktlinjer

Rekommenderade riktlinjer Socialtjänsten Rekommenderade riktlinjer för biståndsbedömningar individ- och familjeomsorgen (antagna av SON 1 februari 2010, 6) sociala kontrakt (antagna av SON 27 augusti 2012, 118) Dnr SON 2009092

Läs mer

Normer för ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

Normer för ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Normer för ekonomiskt bistånd (socialbidrag) 1985 2005 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

SOSFS 2013:1 (S) Allmänna råd. Ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2013:1 (S) Allmänna råd. Ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Allmänna råd Ekonomiskt bistånd Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter är bindande

Läs mer

Ansökan om Försörjningsstöd/ Övrigt Ekonomiskt Bistånd. Legitimationskontroll Utförd av

Ansökan om Försörjningsstöd/ Övrigt Ekonomiskt Bistånd. Legitimationskontroll Utförd av Behov av tolk Språk Försörjningsstöd enligt riksnorm och skäliga kostnader Tidsperiod Övrigt ekonomiskt bistånd Ange vad Uppgifter som styrker inkomster och utgifter Tag med: Inkomstspecification, senaste

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2014. Hemtjänst

Avgifter för vård och omsorg 2014. Hemtjänst Avgifter för vård och omsorg 2014 Hemtjänst Avgifter för hemtjänst 2014 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Hemtjänst kan de som behöver

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun

Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun Gäller från och med 2012-02-01 Denna broschyr vänder sig till dig som har behov av kommunal vård och omsorg. Här informerar vi om avgifterna för service

Läs mer

Att registrera försörjningshinder, arbetsmarknadsinsatser och avslutsorsaker

Att registrera försörjningshinder, arbetsmarknadsinsatser och avslutsorsaker Att registrera försörjningshinder, arbetsmarknadsinsatser och avslutsorsaker Ny nationell statistik om ekonomiskt bistånd från 2017 Anette Agenmark Utgångspunkter för föredraget Vanliga frågor och missuppfattningar

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Information om taxor och avgifter

Information om taxor och avgifter Information om taxor och avgifter inom särskilt boende i Nynäshamns kommun 2007 Den här broschyren beskriver avgifterna för dig som bor med omsorg dygnet runt i s k särskilt boende. I denna broschyr får

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Köpings kommun Antagen av: Social- och arbetsmarknadsnämnden 19 december 2012, 134 Reviderad 19 juni 2013 54, 25 september 2013 71 samt 30 september 2015 91. RIKTLINJER

Läs mer

Gullspångs kommun. Äldreomsorgsavgifter

Gullspångs kommun. Äldreomsorgsavgifter Gullspångs kommun Äldreomsorgsavgifter 2012 Kommunfullmäktige har 2011-12-12 152 fattat beslut om följande avgifter inom äldreomsorgen Hemvård Förbehållsbelopp Förbehållsbeloppet består av hyra, minimibelopp

Läs mer