Svedala Kommuns 1:43 Författningssamling 1(15)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svedala Kommuns 1:43 Författningssamling 1(15)"

Transkript

1 Författningssamling 1(15) Kommunala riktlinjer för ekonomiskt bistånd antagen av kommunfullmäktige , Inledning/syfte med riktlinjerna Detta dokument innehåller anvisningar för arbetet med ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen som Svedala kommun utfärdat. Den verksamhet som rör försörjningsstöd och annat ekonomiskt bistånd skall präglas av socialtjänstlagens övergripande mål som det formuleras i portalkapitlet 1 kap 1 2 SoL. Syftet med riktlinjerna är likabehandling när det gäller såväl bidragsnivå och förutsättningar för rätt till ekonomiskt bistånd som insatser som ska erbjudas från socialtjänstens sida. Riktlinjerna skall samtidigt ge stöd och vägledning för arbetet. Riktlinjerna anger vad som är skälig levnadsnivå i normalfallet men skall inte tolkas som absoluta regler. Enligt socialtjänstlagen skall en individuell behovsprövning alltid göras och om sakliga skäl föreligger motiverar detta avsteg från riktlinjerna. Utgångspunkten vid den individuella behovsprövningen är vad som skiljer den enskilde från andra i samma situation med hela kommunen som jämförelseunderlag. Även de krav som ställs på den biståndssökande ska anpassas efter dennes individuella förmåga och förutsättningar. 1.1 Mål och inriktning försörjningsstöd/lagstiftning Försörjningsstöd utgår efter särskild prövning och vid denna skall den enskildes ansvar för sitt liv och sina handlingar betonas. Vid den utredning som föregår beslut om försörjningsstöd skall orsakerna till behovet av stöd noga kartläggas och en åtgärdsplan läggs upp i samverkan med den enskilde så att orsakerna till bidragsberoende snarast undanröjs. Försörjningsstöd är ingen permanent stödform utan är tänkt att användas för kortvariga hjälpbehov. 1 kap 1 SoL uttrycker samhällets viljeinriktning för socialtjänstens verksamhet. 1 kap 1 SoL Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska trygghet jämlikhet i levnadsvillkor aktiva deltagande i samhällslivet Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Gäller från

2 Författningssamling 2(15) 2 kap 1-5 SoL Det är bosättningskommunen som ansvarar för det stöd och den hjälp som den enskilde behöver. Om bosättningskommunen är en annan än den som den enskilde vistas i är det vistelsekommunen som ansvarar för den akuta situationen. Folkbokföringskommunen ansvarar för stöd och hjälp under t ex vistelse i kriminalvårdsantalt. I 4 kap SoL regleras rätten till bistånd. 4 kap 1 SoL Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. Paragrafens utformning avser att betona den enskildes ansvar för att göra vad han eller hon kan för att försörja sig själv. Lagstiftaren markerar den enskilde individens förstahandsansvar. I detta ligger att den enskilde måste utnyttja alla de möjligheter som normalt står honom eller henne till buds. Den enskilde skall i första hand utnyttja andra bidrag innan rätt till försörjningsstöd kan anses föreligga t.ex. bostadsbidrag och underhållsstöd. Den som kan arbeta är därför skyldig att söka arbete. I skyldigheten att söka arbete innefattas också deltagande i den verksamhet som anordnas för arbetslösa inom ramen för arbetsmarknadspolitiken, arbetsrehabiliterande åtgärder, deltagande i svenskundervisning och i förekommande fall av nämnden anordnad praktik. Varje enskilt ärende förutsätter en individuell bedömning utifrån den enskildes förutsättningar och förmåga att hantera sin situation. 1.2 Barnperspektiv Vid långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd, mer än tio månader är det särskilt viktigt att i samarbete med föräldrarna fokusera på barnets/barnens/ungdomarnas behov och situation med tydlig koppling till den ekonomiska situationen. Det är viktigt att barnets/barnens/ungdomarnas behov gällande boende, umgänge med föräldrar, hälsa och fritidsaktiviteter uppmärksammas och synliggöras i alla ekonomiska utredningar samt att hänsyn till barnens bästa beaktas vid samtliga beslut. Detta innebär att konsekvenserna för barnet/barnen/ungdomarna alltid övervägs innan beslut fattas. Vid framför allt ett avslagsbeslut innebär detta även att det skall dokumenteras att ett övervägande av konsekvenserna har skett s k barnkonsekvensanalys. Barnperspektivet kan innebära att familjen beviljas extra ekonomiskt bistånd för något som barnet behöver för sitt liv och sin utveckling. För att få en konkret bild av barnets situation bör familjen erbjudas ett hembesök. 1.3 Utredning och beslut En ansökan om bistånd skall alltid utredas. Ansökan skall främst vara skriftlig, daterad och undertecknad. En utredning måste alltid leda till ett beslut.

3 Författningssamling 3(15) En utredning skall alltid bedrivas skyndsamt men en viss utredningstid är skäligt (FL 7 ). Den enskilde kan därför i normalfallet inte meddelas beslut samma dag som ansökan sker. Om kostnadsförslag måste inhämtas, till exempel från behandlande tandläkare, kan handläggningstiden bli längre. Den enskilde har rätt att ta del av allt utredningsmaterial. Vid avslagsbeslut skall beslutet delges skriftligen tillsammans med anvisning om hur man överklagar (FL 21 ). 2. Försörjningsstöd enligt riksnormen 4 kap 1 SoL 2.1 Riksnorm Riksnormen fastställs årligen av regeringen. Den gäller lika för alla i hela riket. Riksnormens nivå är uppdelad på olika hushållstyper och i åldersintervaller. Beloppen grundar sig på de konsumtions- och prisstudier som Konsumentverket gör. Försörjningsstöd beviljas till skäliga kostnader för livsmedel kläder och skor - avser täcka det vardagliga behovet av kläder och skor under hela året lek och fritid - gäller kostnader för sådana aktiviteter som det är rimligt att alla får möjlighet till. förbrukningsvaror hälsa och hygien dagstidning, telefon och TV-avgift (gemensamma hushållskostnader) - skall täcka kostnader för helårsprenumeration för en dagstidning, avgift för TV-licens och abonnemang och samtalsavgift för telefon. Posten omfattar också kostnader för brevpapper, kuvert, vykort och porto. Bistånd till telefonkostnader utöver normen kan endast utgå om starka sociala eller medicinska skäl föreligger. Skäliga kostnader beräknas enligt en, för hela riket gällande norm (riksnorm), på grundval av officiella prisundersökningar rörande olika hushållstypers baskonsumtion. Om det finns särskilda skäl kan nämnden beräkna dessa kostnader till en högre nivå. Nämnden får också i enskilda fall beräkna kostnaderna till en lägre nivå om det finns skäl för detta. 2.2 Särskilda skäl till att beräkna kostnader till en högre eller lägre nivå Om det i ett enskilt fall finns särskilda medicinska eller sociala skäl kan försörjningsstöd beräknas till ett högre belopp. Medicinska skäl skall styrkas med läkarintyg. Förhöjda kostnader av medicinska skäl kan täckas av andra stödformer t.ex. handikappersättning eller vårdbidrag. Exempel på socialt motiverade höjningar av normen: om den enskilde betalar avgift för skolmåltider, t.ex. vid boende i träningslägenhet eller i särskilt boende om det är en förutsättning för att barn skall kunna delta i fritidsaktiviteter om den enskilde har ett tillfälligt och visst behov av att köpa kläder och skor

4 Författningssamling 4(15) om den enskilde har tillfälligt höga kostnader, t.ex. för livsmedel, kläder och skor, som beror på att han eller hon har varit utsatt för brott. Om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl kan försörjningsstöd beräknas till en lägre nivå. Exempel på situationer när det kan vara motiverat med en sänkning av normen: om den biståndssökande haft möjlighet att kunnat försörja sig men försummat denna och därför saknar pengar till sin försörjning om den enskilde hamnat i en akut nödsituation och endast behöver tillfälligt ekonomiskt bistånd för att få möjlighet att reda upp den om den enskilde har för avsikt att endast vara en kortare tid i vistelsekommunen om den enskilde inte har vissa kostnader för poster som ingår i riksnormen eller dessa är lägre än riksnormen, t.ex. under vistelse i heldygnsvård (sjukvård) om den enskilde uppenbart inte använder biståndet till vad det är avsett för. (tex missbruk) Vid akuta nödsituationer kan reducerad norm eller livsmedelsnorm användas. I reducerad norm ingår riksnormens poster för livsmedel och hygien. 3. Skäliga kostnader utanför riksnormen 4 kap 1 SoL 3.1 Arbetsresor I normalfallet beräknas kostnad för månadskort med kollektivtrafik för aktuell sträcka. Med arbetsresor avses även resor för att söka arbete eller delta i andra åtgärder som kommun eller arbetsmarknadsmyndighet anordnar. Där ingår t.ex. resor till och från arbetsförmedling, anställningsintervjuer, praktik, och arbetsträning. 3.2 Avgift till fackförening och arbetslöshetskassa Bistånd lämnas med det belopp som gäller för den organisation den enskilde tillhör. Möjlighet till reducerad avgift på grund av arbetslöshet, sjukdom, föräldraledighet eller dylikt skall undersökas. 3.3 Boendekostnad Utgångspunkten vid bedömning av vad som är skälig boendekostnad skall, enligt socialstyrelsens allmänna råd vara vad en låginkomsttagare på orten normalt har möjlighet att kosta på sig. Bistånd till garagehyra eller parkeringsplats utgår ej såvida det inte obligatoriskt ingår i hyran. Likaså utgår bistånd till kabelteveavgift, som inte kan väljas bort. Krav på byte av bostad är främst motiverat vid långvarigt biståndsbehov. Om bostaden representerar ett ekonomiskt värde och biståndsbehovet bedöms bli långvarigt bör detta utgöra ett skäl för försäljning. Som långvarigt biståndsbehov räknas tid över sex månader. Krav på byte av bostad ställs efter individuell bedömning bland annat i förhållande till tillgången på relevanta bostäder. Den enskilde bör få skälig tid, maximalt fyra månader, på sig

5 Författningssamling 5(15) för att byta eller sälja bostaden. Den faktiska boendekostnaden bör godkännas så länge den enskilde aktivt medverkar till att finna ett billigare boende eller på annat sätt försöker sänka sina boendekostnader. Målet måste vara att den enskilde ska kunna bli självförsörjande. Om byte av bostad sker under pågående bidragstid och bytet är förenat med ökade kostnader skall bytet ske i samförstånd med socialtjänsten, för att den högre kostnaden skall godkännas. Om den enskilde väljer att behålla ett boende med en kostnad som inte är skälig, skall ekonomiskt bistånd beräknas utifrån den boendekostnad som bedöms skälig. Utgångspunkten vid bedömningen av vad som är skälig boendestandard och boendekostnad är vad en låginkomsttagare i Svedala har möjlighet att kosta på sig och vad som anges i Försäkringskassans föreskrifter för boendekostnader, som årligen fastställs för beräkning av bostadsbidrag m.m Bistånd till ungdomars och kvarboende vuxna barns boende. Ungdomar som vill flytta hemifrån har bara ansetts ha rätt till bistånd till boendekostnad i undantagsfall: om det finns starka sociala skäl. Regeringsrätten har under 1990-talet i ett flertal domar bedömt att unga vuxna är tillförsäkrade en skälig levnadsnivå genom att bo kvar i sitt föräldrahem. Det är endast i de fall ett fortsatt kvarboende i föräldrahemmet medför oskäliga sociala konsekvenser som högsta förvaltningsdomstolen har ansett att personen ska få bistånd till eget boende. Regeringsrättens utslag anger ingen övre gräns för hur länge man kan anse att det är skäligt att bo kvar i sitt föräldrahem. Ett kvarboende vuxet barn som får ekonomiskt bistånd, bör genom biståndet få möjlighet att betala sin del av familjens boendekostnad om föräldrarna på grund av att det vuxna barnet bor kvar har en högre boendekostnad än de annars skulle ha haft, antingen genom att tvingas behålla en stor bostad eller genom att helt, eller delvis, mista rätten till bostadsbidrag, eller om det vuxna barnet tiden närmast före ansökan haft egna inkomster och har betalt hem. Rätten till studiestöd eller förlängt barnbidrag ska alltid undersökas. Den faktiska boendekostnaden för ett hemmaboende vuxet barn och andra personer som ingår i hushållsgemenskapen med bostadsinnehavaren bör beräknas som den andel av boendekostnaden som motsvarar det antal rum som den sökande disponerar i förhållande till det totala antalet rum i bostaden. Beräkning sker enligt fastställd formel. Riksförsäkringsverkets föreskrift 1993:8 2. Det innebär att varje rum i bostaden betraktas som två enheter och köket som en enhet. För att räkna ut den inneboendes hyresandel tillämpas de procentsats som anges för varje för respektive bostadsstorlek. 2 rum och kök 2/5 40% 3 rum och kök 2/7 28,57 % 4 rum och kök 2/9 22,22 %

6 Författningssamling 6(15) 5 rum och kök 2/11 18,18 % 6 rum och kök 2/13 15,38 % 7 rum och kök 2/15 13,33 % osv Inneboende/boende i andra hand Vid beräkning av den faktiska boendekostnaden för en inneboende godtas vad bostadsinnehavaren och den inneboende avtalat, om kostnaden är skälig. Personer som ingår i en hushållsgemenskap med bostadsinnehavaren räknas inte som inneboende. Hembesök ska som huvudregel göras för att kontrollera avtalets riktighet, antalet boende i bostaden och att personen kan anses vistas i kommunen. Den sökande ska vara folkbokförd på adressen. Kostnad för boende i andra hand godkänns först efter att bostadens hyresvärd eller bostadsrättsförening har godkänt uthyrningen i andra hand Bostadsrätt/egen fastighet Vid beräkning av den faktiska boendekostnaden för en bostadsrättslägenhet godtas månadsavgiften, uppvärmningskostnaden, hemförsäkring, räntekostnaden för lån som tagits för inköp och underhåll och andra driftkostnader som t.ex. vatten/avlopp och sophämtning. Räntan för konsumtionslån som tagits med bostadsrätten som säkerhet godtas inte som boendekostnad. Vid beräkning av den faktiska boendekostnaden för eget hus godtas tomträttsavgälden och räntekostnaden för lån som tagits för inköp och underhåll eller liknande av fastigheten. Tomträttsavgälden och en del av räntekostnaden för bostadslånet är avdragsgilla i deklarationen. I den faktiska boendekostnaden bör dessutom driftskostnader räknas in, t.ex. uppvärmning, vatten och avlopp, sophämtning och försäkring. Amortering på lån utgör kapitalbildning varför kostnaden ej godtas Intagen på institution/fängelse Bistånd till boendekostnad om den sökande är på institution eller avtjänar fängelsestraff utgår normalt inte längre än sex månader. Möjligheter för andrahandsuthyrning skall undersökas. 3.4 Hemförsäkring Kostnad för månadspremie avseende grundförsäkring accepteras. Skälighetsbedömning skall göras. 3.5 Hushållsel Den enskildes faktiska kostnader för hushållsel godtas efter skälighetsbedömning. 4 Livsföring i övrigt 4 kap 1 SoL Med begreppet livsföring i övrigt avses alla de olika behov som den enskilde kan ha för att tillförsäkras en skälig levandsnivå och som inte omfattas av försörjningsstödet. Försörjningsstödet täcker alla regelbundet återkommande kostander, medan livsföring i övrigt innebär mer tillfälliga eller sällan förekommande behov. Den här delen av det ekonomiska biståndet prövas helt individuellt och kan gälla många olika behov. Några vanliga exempel är kostnader

7 Författningssamling 7(15) för tandvård, hälso- och sjukvård, läkemedel, glasögon och hemutrustning. Men många andra behov kan komma i fråga. Syftet med biståndet ska bland annat vara att stärka den biståndssökandes möjlighet att leva ett självständigt liv. 4.1 Advokatkostnader Ekonomiskt bistånd utgår generellt inte till advokatkostander. Den sökande skall i första hand utnyttja försäkringar t.ex. hemförsäkring, som täcker rättshjälp. Undantag görs främst till rättshjälp i familjerättsärenden. 4.2 Alternativ medicinsk behandling Psykoterapi, alternativ medicinsk behandling eller andra sjukvårdande behandlingar är i första hand ett hälso- och sjukvårdsansvar. Endast om synnerliga skäl föreligger kan bistånd till alternativ behandling utgå efter prövning i det enskilda fallet. 4.3 Barnomsorg Barnomsorgsavgiften godtas enligt kommunal taxa för både privat- och kommunal barnomsorg. Då försörjningsstöd föreligger för den sökande skall den nämnden hänvisa den enskilde att begära sänkt barnomsorgsavgift. Detta gäller för avgifter knutna till den kommunala barnomsorgen. 4.4 Begravningskostnader Begravningskostnader täckas i första hand av tillgångar i dödsboet. Begravningskostnader går före alla andra kostnader som kan belasta dödsboet, t.ex. obetalda räkningar. Rätten till bistånd bedöms utifrån enligt huvudregeln efter dödsboets ekonomiska situation och inte dödsbodelägarna. Undantag görs dock från huvudregelen om efterlevande make eller maka har mycket pengar eller om det föreligger underhållsskyldighet gemtemot den avlidna. Socialtjänsten beaktar även om den avlidne strax före dödsfallet gett bort eller sålt tillgångar förmånligt till dödsbodelägarna och om det tillfaller dödsboet tillgångar från försäkringar. Vid bedömning av försörjningsskyldigas betalningsförmåga prövas detta mot gällande norm för försörjningsstöd. Begravningskostnader ska som huvudregel endast beviljas vid ansökan från dödsbodelägaren eller från den som är försörjningsskyldig för den avlidne. Alla kända tillgångar som finns på dagen för dödsfallet avräknas direkt vid ansökan om begravningskostnad, även eventuell kommande skatteåterbäring. Som huvudregel ska kända innestående inkomster ej förskjutas utan sökanden får begära avbetalning hos begravningsbyrån. Återkrav ska upprättas mot tillgångar som kan visa sig senare. Godtagbara kostnader är - begravningskostnad maximalt 35 % av basbeloppet - gravsten maximal kostnad 25 % av basbeloppet

8 Författningssamling 8(15) 4.5 Bilinnehav Myndighetsnämnden bedömer utifrån fall till fall om innehav av bil påverkar rätten till ekonomiskt bistånd. Huvudregelen är att bil betraktas som en lätt realiserbar tillgång som då bör säljas om inte skäl föreligger. Undantag kan medges om bilen inte kan ersättas med kommunaltrafik, och om den där av är nödvändig för arbetsresor, daglig sysselsättning, eller om det föreligger sociala skäl. Beräknas biståndsbehovet bli långvarigt tar Myndighetsnämnden hänsyn till möjligheten till byte av bostad för att minska behovet av bilresor. Överstiger värdet på bilen ett basbelopp kan socialnämnd ställa krav på att bilen byts till en billigare bil. Specialanpassade bilar på grund av funktionsnedsättning räknas oavsett värde inte som en tillgång. Milkostnad beräknas efter skälig kostnad för bensin. 4.6 Fickpengar Vuxna personer som vårdas på institution eller i familjehem och som saknar egna inkomster har rätt till bistånd till personliga kostnader. I biståndet ingår kostnader för kläder, skor, fritid, hygien, och telefon (1/3 av gemensamma hushållskostnader avseende dagstidning, telefon, TV-licens). 4.7 Flyttkostnader/magasineringskostnader De flesta människor organiserar själv sin flytt med hjälp och vänner. När den sökande inte förmår av ekonomiska eller medicinska skäl och när flytthjälp av vänner inte är tillräcklig kan socialnämnden ge bistånd för flyttkostnaderna. Det skall dock föreligga ekonomiska eller social skäl för flytten, t.ex. jobb på annan ort eller skilsmässa. Om flytten sker på grund av arbete skall den sökande undersöka möjligheten till bistånd från Arbetsförmedlingen. Med hänsyn till avstånd, den sökandens egen förmåga och omständigheter i övrigt skall flyttningen ske på billigast möjliga sätt. Om flyttningen skall ombesörjas av flyttfirma skall kostnadsförslag inhämtas. Till telefonflyttning och adressändring kan bistånd utgå endast vid starka sociala eller medicinska skäl. Adressändringen genom folkbokföringen eller adressändring.se är kostnadsfri. Den kostnadsfria adressändringen innebär att eventuell post adresserad till den gamla adressen skickas tillbaka till avsändaren. Kostnader för magasinering av möbler och andra tillhörigheter kan i vissa fall betraktas som en flyttkostand om t.ex. den enskilde tillfälligt är utan bostad. 4.8 Glasögon Bistånd till glasögon ges i de fall behovet styrks med intyg från läkare eller optiker, eller om den enskilde på grund av olyckshändelse behöver nya glasögon. Vid prövning av bistånd till glasögon tas hänsyn till hur långvarigt biståndsbehovet bedöms bli. Därutöver skall socialtjänsten bedöma att biståndsbehovet överstiger tre månader för att bistånd till glasögon föreligger.

9 Författningssamling 9(15) Utifrån en prisundersökning är max bidraget för en båge 575 kr. Glaskostnad till bågen maximeras till: Enkelslipade 695 kr Bifokala kr Progressiva kr Samtliga priser är exklusive synundersökning. Priserna som revideras årligen gäller normala synavvikelser. För personer med extrema synfel kan kostnaderna bli högre. Skäliga kostnader för kontaktlinser godtas endast om linser är det enda alternativet och behovet styrks av en läkare/optiker. 4.9 Hem- och Färdtjänst Avgift för kommunal hemtjänst är godtagbar kostnad. Egenavgift för färdtjänst är godtagbar kostnad upp till skälig nivå. Socialtjänsten bör tillsammans med den enskilde försöka klarlägga om avgiften för hemtjänst och färdtjänst är korrekta i förhållande till den enskildes ekonomiska förhållanden. Socialstyrelsens rekommenderar att avgifter inom äldre- och handikappomsorgen inte ska vara så höga att den enskilde tvingas att söka ekonomiskt bistånd Hemutrustning Ekonomiskt bistånd till hemutrustning beviljas efter individuell prövning och hembesök. Bistånd utgår endast till basutrustning och faktiskt behov. Det finns ingen allmän rätt för den som får en bostad och har dålig ekonomi att få ekonomiskt bistånd till utrustning av bostaden. De flesta får därför hänvisas till att klara situationen på det sätt som människor i allmänhet gör, d.v.s. genom planering, sparande, lån och gåvor från nätverket etc. Detta gäller särskilt för unga personer som flyttar hemifrån och som har kunnat planera sin flyttning till eget boende. Enligt dom i Kammarrätten meddelad målnr har ungdomar upp till 25 år rätt till hemutrustning om kr. Beloppet justeras årligen mot prisbasbelopp. Det skall finnas specifika och sociala skäl för att bistånd skall kunna beviljas till grundutrustning av ett hem, inte enbart ekonomiska förhållanden. Sådana skäl kan t.ex. vara att bostaden är ett led i en rehabilitering eller att den enskilde har varit utsatt för brott och omgående behöver flytta till annan bostad. Hänsyn skall också tas till hur länge biståndsbehovet kan förväntas bestå. Vid tillfälligt biståndsbehov (tillfälligt biståndbehov är kortare än 3 månader) bör bistånd till möbler och hemutrustning inte beviljas. Vid beräkning av kostnaden skall hänsyn tas till de priser som gäller för begagnade möbler och husgeråd enligt sammanställd hemutrustningslista. För säng och sängkläder beräknas nypris. Vid separation skall skälig bodelning ha gjorts före ansökan. Kostnad för den utrustning sökanden har, dras av från maxkostnaden. För en ensamstående är detta 14 % av basbeloppet. I detta belopp ingår kostnad för inköp av TV. För ytterligare familjemedlem utgår högst 5 % av basbeloppet.

10 Författningssamling 10(15) Dator med internetuppkoppling kan ingå i hemutrustning. Särskild hänsyn tas till behoven hos barn och ungdomar som går i skolan. Kostnader för komplettering av husgeråd och möbler ingår inte i försörjningsstödet och kan utgå, dock inte vid tillfälligt biståndsbehov. Bistånd kan utgå efter individuell prövning efter ett biståndsberoende på mer än tre månader. För barnfamiljer som är långvarigt bidragsberoende (långvarigt bidragsberoende bedöms överstiga 10 månader) bör särskilt barnens situation beaktas när behovet av förnyelse av hemutrustning bedöms. För flyktingar kan behovet av hemutrustning tillgodoses genom statliga lån via CSN. Bistånd till installation av telefon kan beviljas pga. starka sociala eller medicinska skäl Hälso- och sjukvård Ekonomiskt bistånd kan beviljas till skäliga kostnader för hälso- och sjukvård som är medicinskt påkallad. Specialistvård kan godkännas vid akut behov eller efter remiss. Högkostnadskort på läkarvård ska alltid uppvisas. Godtagbara kostnader är t.ex.: läkarbesök receptbelagda mediciner som omfattas av högkostnadsskyddet mot uppvisande av kvitto upp till högkostnadsskydd avgift för sjukhusvård sjukresor som ej betalas av försäkringskassa eller landsting Samtliga utgifter skall styrkas med kvitto. Apotekets avbetalningsmöjlighet skall övervägas om behovet av ekonomiskt bistånd är tillfälligt. Dygnsavgift reducerad med budgetpost för livsmedel ersätts alltid. Vid barns sjukhusvistelse, godtas eventuell avgift för förälder som bor med barnet på sjukhuset, i den omfattning som bedöms nödvändig efter en individuell prövning utifrån barnets behov. Bistånd kan utgå till kostnader för egenavgift för sjukresor. För den som kan använda allmänna färdmedel kan bistånd utgå till busskort. Vid resa med taxi krävs att sjukvården intygar behovet av taxiresa för att bistånd skall utgå till den del som ej ersätts av landstinget. Egenavgiften för taxiresor kan utgå enl. Skånetrafikens taxa. Den som har höga sjukresekostnader kan få ett sjukresefrikort efter att ha betalt 1980 kr inom en 12-månadesperiod, enligt reglerna för högkostnadsskydd. För närmare information om högkostnadsskydd, avgifter och regler hänvisas till Skånetrafikens hemsida.

11 Författningssamling 11(15) 4.12 Kostförstärkning Den som pga. sjukdom har förhöjda matkostnader kan efter uppvisande av läkarintyg och verifierade merkostnader erhålla extra bistånd. Merkostnad för livsmedel kan beviljas utifrån Konsumentverkets beräkningar av merkostnad för livsmedel. Möjligheter till vårdbidrag för merkostnader skall sökas hos Försäkringskassan om kostnaderna är högre än 36% av basbeloppet Skulder Huvudregeln när det gäller skulder är att bistånd inte lämnas till banklån, kontoskulder eller privata lån. Om en försäljning av bostaden innebär att den enskilde får tillgång till kapital som kan användas till försörjning får man i allmänhet anse att behoven kan tillgodoses på annat sätt. Den enskilde måste ges skäligt rådrum för byte av bostad. Räntekostnader för bostadslån kan medräknas som boendekostnad under denna tidsperiod. En bedömning måste göras om det finns sociala och/eller humanitära skäl som talar för kvarboende. Om det finns barn i familjen måste barnets bästa beaktas och barnkonsekvensanalys göras avseende eventuellt bostadsbyte. Vid skulder för t ex hyra, el, vatten, barnomsorg, hemtjänst utreds om sökanden skulle ha varit berättigad till bistånd till kostnaden om ansökan gjorts tidigare. Om utredning visar att sökanden haft inkomster, som skulle ha kunnat täcka kostnaden, men sökanden valt att disponera pengarna annorlunda utgår inget bistånd. Undantag kan göras av starka sociala skäl eller för att beakta barnperspektivet. Avseende hyres- och elskulder kan bistånd mot återbetalningsskyldighet utgå. Den enskilde bör, om det behövs, få hjälp att ta kontakt med skuld- och budgetrådgivare i Svedala kommun för att därigenom hjälpas i kontakterna med fordringsägarna eller få sin skuld prövad enligt skuldsaneringslagen Spädbarnsutrustning I de fall föräldrarna helt saknar möjlighet att anskaffa utrustning till ett väntat barn kan bistånd utgå med maximalt 11 % av basbeloppet. Det är det faktiska behovet som är avgörande för biståndets storlek. Möjligheter att låna t ex vagn, säng m.m. skall undersökas. Biståndet bör delas på två utbetalningstillfällen, en före (tidigast 1 månad före beräknad nedkomst) och en efter barnets födelse. Vid barn nummer två, tre osv. är det åter igen det faktiska behovet som är avgörande. För beviljat bistånd skall kvitto uppvisas Studentlitteratur Kostnader för studielitteratur kan godtas efter individuell prövning. Utbildningen skall vara kompetenshöjande och vara planerad i samråd med Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten Tandvård Bistånd till nödvändig tandvård kan prövas högst en gång per år. Detta avser i huvudsak långvarigt biståndsberoende eller där den enskilde tidigare genomgått en av socialnämndens bekostad behandling. Kostnadsförslag skall inhämtas från behandlande tandläkare innan

12 Författningssamling 12(15) påbörjad behandling. Vid kostnadsförslag som överstiger 4000 kr skall medbedömning ske av kommunens förtroendetandläkare. Kostnadsförslaget skickas för medbedömning till: Bo Jansson Köpenhamnsvägen 4c MALMÖ Tfn Fax Bistånd kan beviljas till skäliga kostnader för nödvändig tandvård. Hit räknas också förebyggande åtgärder. Förutom rent medicinska aspekter bör även sociala konsekvenser av utebliven tandvård beaktas. Behandlingen skall påbörjas inom tre månader efter kostnadsförslaget är godkänt och genomföras i normal takt. Eftersom behovet av bistånd prövas månadsvis skall den sökande uppmanas ta månadsräkningar från tandläkaren. Om behovet av bistånd bedöms vara kortvarigt och den enskilde själv kan tillgodose sitt behov inom en rimlig tid, skall detta vägas in i bedömningen av hur omfattande biståndet till tandvård skall vara. Vid akut tandvård godkänds faktiskt belopp och det skall klart framgå att behovet var/är akut. Med akut tandvård avses behandling för att avhjälpa akut smärta eller akuta tillstånd som medför betydande obehag eller som behövs för att möjliggöra en framtida behandling. Kostnader såsom uteblivet besök ersätts ej. Tandvårdsförsäkring bedöms ingå i riksnormen under posten hygien. Tandvårdsintyg, s k grönt kort kan utfärdas av regionen. Kriterierna är att personen omfattas av 4 kap SoL, bistånd stöd och hjälp i hemmet, daglig omvårdnadsbehov, dagverksamhet och liknande. Möjlighet till grönt kort bör undersökas innan rätten till ekonomiskt bistånd för tandvårdskostnader utgår. Huvudregeln är att personer i aktivt missbruk endast skall beviljas bistånd till akut tandvård. För att erbjuda kostnadsförslag för mera omfattande tandvård skall minst sex månaders varaktig drogfrihet uppnåtts Umgängeskostnader Ekonomiskt bistånd till kostnader vid umgänge med ej sammanboende barn prövas individuellt och utgår med reducerad norm. Vid längre umgängesperioder kan ekonomiskt bistånd enligt normer för försörjningsstöd beviljas. För längre umgängestillfällen skall i första hand reducering ske av underhållsskyldigheten. Kostnad för umgängesresor kan beviljas efter individuell prövning. Båda föräldrarna har gemensamt ansvar för att barns behov av umgänge tillgodoses. Den förälder som barnet bor hos ska vara med och bekosta umgänget utifrån ekonomisk förmåga och vad som är skäligt i förhållande till båda föräldrarnas ekonomi. Den förälder som ska utöva umgänge har dock huvudansvaret för kostnaderna. Även barn med förälder som vistas i fängelse har rätt till umgänge med denne. Om föräldrarna tillsammans inte har råd kan bistånd till kostnad för

Svedala Kommuns 3:08 Författningssamling 1(11)

Svedala Kommuns 3:08 Författningssamling 1(11) Författningssamling 1(11) Riktlinjer för socialbidrag i Svedala kommun antagen av kommunfullmäktige 2000-09-13, 95, 2001-04-10, 33 1 ALLMÄNT Gäller från 2000-10-01 1.1 Mål och inriktning/lagstiftning Socialtjänstlagens

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Utgiven av: Omsorgsavdelningen Vellinge kommun Uppdaterad 2015-07-03 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd k Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd 2015 YDRE KOMMUN Alla personer som bor i Ydre kommun och som inte kan försörja sig och sin familj eller på något annat sätt tillgodose sin försörjning har rätt att

Läs mer

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se Information från Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD www.askersund.se Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt

Läs mer

Vid all handläggning inom arbetslivsförvaltningens enhet för försörjningsstöd gäller följande föreskrifter.

Vid all handläggning inom arbetslivsförvaltningens enhet för försörjningsstöd gäller följande föreskrifter. ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN Tillämpningsanvisningar avseende försörjningsstöd år 2009 Regeringen fattar varje år beslut om ändringar i den del av socialtjänstförordningen som behandlar riksnormen. I riksnormen

Läs mer

Om Försörjningsstöd. Utg 1501

Om Försörjningsstöd. Utg 1501 Om Försörjningsstöd Utg 1501 Vem kan få försörjningsstöd? I socialtjänstlagen 4 Kap. 1 st följande; Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till

Läs mer

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm Rätt till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd Beslutet innebär alltid en bedömning. Försörjningsstödet omfattar det mest grundläggande behoven som mat, boende kostnader, kläder, sjukvårds- och läkemedelskostnader,

Läs mer

Försörjningsstöd Socialbidrag

Försörjningsstöd Socialbidrag Försörjningsstöd Socialbidrag Vem har rätt till försörjningsstöd? Alla som vistas i kommunen har rätt till försörjningsstöd, om de själva inte kan försörja sig eller tillgodose sina behov på annat sätt.

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd BILD Ekonomiskt bistånd Socialnämnden Laholms kommun Besöksadress: Lantmannagatan 3 Öppettider reception: måndag-onsdag 10-16, torsdag 10-17 och fredag 10-15. Lunchstängt

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Du är välkommen Till Datum.Kl Om du får förhinder ring återbud, tfn 0144-350 03 eller skicka e-post till ifo@odeshog.se Postadress Besöksadress Ödeshögs kommun Storgatan

Läs mer

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten Information om försörjningsstöd socialtjänsten Arbetsgången vid ansökan om försörjningstöd Korrekt ifylld ansökan lämnas in Utredning & Arbetsplan Beräkning: Normbelopp minus inkomster = Försörjningsstöd

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd. - i Hofors kommun

Information om ekonomiskt bistånd. - i Hofors kommun Information om ekonomiskt bistånd - i Hofors kommun Hofors kommun 2009 Rätten till bistånd I 4 kap. 1 Socialtjänstlagen (SoL) regleras den enskildes rätt till bistånd. Ekonomiskt bistånd är inkomst- och

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) F 1.1 AVGIFTS- OCH TAXESYSTEM FÖR INSATSER INOM VERKSAMHETEN HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG FR.O.M. 2012-03-01 1. Inledning Kommunen får, enligt 8 kap Socialtjänstlagen (SoL), ta ut avgifter

Läs mer

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd Försörjningsstöd Försörjningsstöd är ett ekonomiskt bistånd som betalas ut av kommunens socialtjänst. Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig själva eller bli försörjda på annat sätt har rätt

Läs mer

Information om 2012 års avgifter för insatser till personer med funktionsnedsättning under 65 år

Information om 2012 års avgifter för insatser till personer med funktionsnedsättning under 65 år Information om 2012 års avgifter för insatser till personer med funktionsnedsättning under 65 år För insatser till personer med funktionsnedsättning såsom hemtjänst, dagverksamhet, trygghetslarm och bostad

Läs mer

Information om försörjningsstöd

Information om försörjningsstöd Information om försörjningsstöd Antagen av socialnämnden 2008-03-19 VAD ÄR FÖRSÖRJNINGSSTÖD? Den som inte kan försörja sig genom inkomst eller på annat sätt, har rätt till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen

Läs mer

Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv

Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv Försörjningsstöd Om du inte själv kan försörja dig och din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstöd Försörjningsstöd (ofta kallat socialbidrag)

Läs mer

REVIDERADE RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD I TRELLEBORGS KOMMUN

REVIDERADE RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD I TRELLEBORGS KOMMUN REVIDERADE RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD I TRELLEBORGS KOMMUN Komplement till Socialstyrelsens riktlinjer och JP socialnet Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Arbetsmarknadsnämnden Postadress:

Läs mer

FÖRSÖRJNINGS- STÖD. och bistånd till livsföringen i övrigt. Ett urval av frågor och svar

FÖRSÖRJNINGS- STÖD. och bistånd till livsföringen i övrigt. Ett urval av frågor och svar FÖRSÖRJNINGS- STÖD och bistånd till livsföringen i övrigt Ett urval av frågor och svar Alla som bor i Strömsunds kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Den som vistas eller bor i kommunen och

Läs mer

Att söka försörjningsstöd

Att söka försörjningsstöd Att söka försörjningsstöd Hos kommunen kan du ansöka om försörjningsstöd om du inte klarar din egen försörjning. Du får samtidigt stöd och vägledning så att du så fort som möjligt kan klara din ekonomi

Läs mer

FÖRSÖRJNINGSSTÖD. Information till dig som söker försörjningsstöd

FÖRSÖRJNINGSSTÖD. Information till dig som söker försörjningsstöd FÖRSÖRJNINGSSTÖD Information till dig som söker försörjningsstöd Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan ha rätt till bistånd

Läs mer

Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD)

Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD) Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD) Den enskildes rätt till bistånd regleras i 4 kap. 1 SoL. I paragrafen anges att den som inte själv

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd BILD Ekonomiskt bistånd Socialnämnden Besöksadress: Lantmannagatan 3 Öppettider reception: måndag-torsdag 10-16, fredag 10-15. Lunchstängt 12-13 Telefon 0430-150 00 Telefontid:

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun Ekonomiskt bistånd Information från Tranås kommun Vem har rätt till ekonomiskt bistånd? Rätten till försörjningsstöd bestäms av socialtjänstlagen. Om du eller din familj har svårigheter att klara ekonomin

Läs mer

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig eller bli försörjda på annat sätt har rätt att söka försörjningsstöd. Det betalas ut av kommunens socialförvaltning.

Läs mer

De som gör så gôtt de kan, å ändå inte har en skälig levnadsnivå har rätt till bistånd om det inte går att ordna på nå t annat sätt.

De som gör så gôtt de kan, å ändå inte har en skälig levnadsnivå har rätt till bistånd om det inte går att ordna på nå t annat sätt. Ärende ur verkligheten berättade att hon helt plötsligt fick veta att hon inte längre skulle få ersättning från Fk, att hon fått låna pengar av sin pappa för att klara sig och att hon nu sökte ekonomiskt

Läs mer

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Artikelnummer 2006-114-25 Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill ha utförligare information, ta kontakt med socialtjänsten i din kommun eller

Läs mer

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg 1(6) Vård, och IFO Antagen av Kommunstyrelsen 2014.356 730 171/14 Riktlinjer Avgifter inom vård och 2 Innehåll Riktlinjer Avgifter inom vård och... 1 Inledning... 3 Grunderna vid beslut om avgift... 3

Läs mer

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Allmänt Riktlinjer för avgifter i vård och omsorg Melleruds kommun fr.o.m. Avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende regleras i 8 kap socialtjänstlagen

Läs mer

% KFM A 2013:1 Verkställighet och indrivning

% KFM A 2013:1 Verkställighet och indrivning Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2014 1 ; beslutade den 2 december 2013 i anslutning

Läs mer

Information om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd

Information om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd Information om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd www.norrtalje.se SOCIALKONTORET 2 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan ha rätt till bistånd av

Läs mer

SOSFS 2003:5 (S) Ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2003:5 (S) Ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) frfattningssam ling Allmänna råd Ekonomiskt bistånd Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Kronofogdemyndighetens allmänna råd

Kronofogdemyndighetens allmänna råd Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2015 1 ; beslutade den 1 december 2014 i anslutning

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 30 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsnämnden Örebro kommun Box 34220 701 35 Örebro ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

SOSFS 2013:1 (S) Allmänna råd. Ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2013:1 (S) Allmänna råd. Ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Allmänna råd Ekonomiskt bistånd Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter är bindande

Läs mer

Minimibeloppet för 2014 är för ensamstående 5012 kr och för makar/sammanboende 4235 kr/person Detta skall täcka normalkostnader för följande poster:

Minimibeloppet för 2014 är för ensamstående 5012 kr och för makar/sammanboende 4235 kr/person Detta skall täcka normalkostnader för följande poster: Borgholms kommuns taxor 2014 SOCIALNÄMNDEN Avgifter för vård och omsorg Inkomstbegrepp Avgiftsunderlaget beräknas utifrån de aktuella förvärvs- och kapitalinkomster som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftningen.

Läs mer

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun.

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun. Frågor och svar om ekonomiskt bistånd lättläst Artikelnummer 2006-114-4 Här kan du läsa frågor och svar om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är pengar du söker från socialtjänsten så att du klarar

Läs mer

Information om försörjningsstöd 2015

Information om försörjningsstöd 2015 Västerviks kommun Enheten för arbete och kompetens Nygatan 12 593 80 Västervik Tfn 0490-25 54 00 vasterviks.kommun@vastervik.se Information om försörjningsstöd 2015 Rätt till försörjningsstöd Alla som

Läs mer

SOSFS 2009:23 (S) Kungörelse. Ändring i allmänna råden (SOSFS 2003:5) om ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:23 (S) Kungörelse. Ändring i allmänna råden (SOSFS 2003:5) om ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Kungörelse Ändring i allmänna råden (SOSFS 2003:5) om ekonomiskt bistånd Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter

Läs mer

Bra att veta om ekonomiskt bistånd

Bra att veta om ekonomiskt bistånd Bra att veta om ekonomiskt bistånd Vad är ekonomiskt bistånd? Ekonomiskt bistånd är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät för den som har tillfälliga ekonomiska problem. Du har i första hand eget

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Tillhör kfs 50:2 Rev 2002-12-11 1(9)

EKERÖ KOMMUN Tillhör kfs 50:2 Rev 2002-12-11 1(9) Rev 2002-12-11 1(9) Kommentarer till HEMTJÄNSTTAXA Taxan är insats- och inkomstrelaterad samt innehåller "golv" och "tak" i form av lägsta och högsta avgifter. Taxan innehåller bl a bestämmelser för inkomstberäkning

Läs mer

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning Budget- och skuldrådgivning Jonas Persson 046 35 64 64 jonas.persson@lund.se Marie Magnusson 046 35 67 68 marie.magnusson@lund.se Dokumentation och sekretess Inte myndighetsutövning Kostnadsfritt Sekretess

Läs mer

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL)

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL) Avgifter inom Vård & Omsorg Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun (SoL och HSL) 2007 Riksdagen beslutade i november 2001 om nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

KBF - kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning RIKTLINJER. Dnr xxx KF, xxx 201X. stockholm.se

KBF - kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning RIKTLINJER. Dnr xxx KF, xxx 201X. stockholm.se KBF - kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning RIKTLINJER Dnr xxx KF, xxx 201X stockholm.se 3 Kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning (KBF) Gäller från och med

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) K. 11 RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND I LOMMA KOMMUN Socialtjänstens mål Rätten till ekonomiskt bistånd regleras i socialtjänstlagen (2001:453). I portalparagrafen 1 kap 1 kan

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomars försörjning

Ensamkommande barn och ungdomars försörjning PM 2015-11-11 Dnr 3.2-27697/2015 1(5) Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten Anette Agenmark anette.agenmark@socialstyrelsen.se Ensamkommande barn och ungdomars försörjning Detta PM är en

Läs mer

14/09/SKUSAN - Vissa kostnader vid bestämmande av betalningsutrymme vid skuldsanering

14/09/SKUSAN - Vissa kostnader vid bestämmande av betalningsutrymme vid skuldsanering 14/09/SKUSAN - Vissa kostnader vid bestämmande av betalningsutrymme vid skuldsanering Dnr 801-4916-09/121 2009-10-28 Vid bedömningen av vad en gäldenär ska få förbehålla sig för sin egen och sin familjs

Läs mer

Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd

Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd Syftet med utökningen av statistiken är att fortlöpande och systematiskt kunna följa hur problem och behov

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN.

Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Inledning Kommunfullmäktige har i juni 2012 beslutat om ny taxa och tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Kronofogdemyndighetens allmänna råd

Kronofogdemyndighetens allmänna råd Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 % Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2011 1 Kronofogdemyndigheten lämnar med stöd

Läs mer

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 Tillämpningsanvisningar 20131203 11 Fastställd av omsorgsnämnden 20131218 Gäller 1 april 2014 t.o.m 31 mars 2015 Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 2 2 Tillämpningsanvisningar för

Läs mer

Avgifter och tillämpningsanvisningar

Avgifter och tillämpningsanvisningar Avgifter och tillämpningsanvisningar för hemtjänst, hyror och måltidskostnader Gäller fr o m 2010-01-01 HEMTJÄNSTAVGIFT Vem skall betala hemtjänstavgift? Avgift erläggs för bistånd enligt 4 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg

Avgifter för äldreomsorg Avgifter för äldreomsorg 2015 Göteborg Stad tar ut avgifter för service, stöd och omvårdnad inom äldreomsorgen. Din kostnad beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får.

Läs mer

Avgifter inom Vård och omsorg

Avgifter inom Vård och omsorg Sunne kommun Avgifter inom Vård och omsorg Information från Socialförvaltningen i Sunne kommun (SoL och HSL) 2015 Innehållsförteckning. Taxa. Avgifter inom eget boende, särskilt boende. 1. Lagrum 2. Så

Läs mer

Att registrera försörjningshinder, arbetsmarknadsinsatser och avslutsorsaker

Att registrera försörjningshinder, arbetsmarknadsinsatser och avslutsorsaker Att registrera försörjningshinder, arbetsmarknadsinsatser och avslutsorsaker Ny nationell statistik om ekonomiskt bistånd från 2017 Anette Agenmark Utgångspunkter för föredraget Vanliga frågor och missuppfattningar

Läs mer

BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn.

BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn. 1 BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn. Bakgrund Barnperspektivet och socialtjänstlagen Två av barnkonventionens huvudprinciper,

Läs mer

Avgifter och svarsblankett

Avgifter och svarsblankett Avgifter och svarsblankett för äldreomsorgen i Stockholms stad 2013 Till dig som har stöd från Äldre omsorgen i Stockholms stad För service-, vård- och omsorgsinsatser inom äldre omsorgen, exempelvis hemtjänst,

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Antaget i Socialnämnden 2007-02-21. Antaget i Kommunfullmäktige 2007-04-24.

Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Antaget i Socialnämnden 2007-02-21. Antaget i Kommunfullmäktige 2007-04-24. 1 (5) 2007-03-12 Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Antaget i Socialnämnden 2007-02-21. Antaget i Kommunfullmäktige 2007-04-24. I juli 2002 kom nya regler i socialtjänstlagen

Läs mer

Information och ansökan om ekonomiskt bistånd

Information och ansökan om ekonomiskt bistånd Information och ansökan om ekonomiskt bistånd Du har tid för nybesök...dagen den... /... kl... hos... Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 Läs igenom denna information och fyll i ansökan innan du kommer på

Läs mer

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Studenthäfte För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Information till Studerande som söker försörjningsstöd under sommaren Du som inte har din sysselsättning och

Läs mer

Välfärdssystemets yttersta skyddsnät. Ska ge hjälp när de generella systemen är otillräckliga eller när ersättning inte kan beviljas.

Välfärdssystemets yttersta skyddsnät. Ska ge hjälp när de generella systemen är otillräckliga eller när ersättning inte kan beviljas. Välfärdssystemets yttersta skyddsnät. Ska ge hjälp när de generella systemen är otillräckliga eller när ersättning inte kan beviljas. Biståndets uppgift är att träda in tillfälligtvis eller vid korta perioder

Läs mer

Riksnormen för ekonomiskt bistånd 2006 2016

Riksnormen för ekonomiskt bistånd 2006 2016 Riksnormen för ekonomiskt bistånd 2006 2016 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd.

Läs mer

Barnperspektivet och ekonomiskt bistånd

Barnperspektivet och ekonomiskt bistånd Socialnämnden Barnperspektivet och ekonomiskt bistånd Socialnämnden Söderhamns Kommun Reviderade 2010-04-27 Innehåll Bakgrund 3 Barnperspektivet och socialtjänstlagen Syfte Inledning 4 Ledningsnivå Handläggarnivå

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Särskilt boende

Avgifter för vård och omsorg 2015. Särskilt boende Avgifter för vård och omsorg 2015 Särskilt boende Avgifter för särskilt boende 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Dessa avgifter

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2014. Särskilt boende

Avgifter för vård och omsorg 2014. Särskilt boende Avgifter för vård och omsorg 2014 Särskilt boende Avgifter för särskilt boende 2014 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Dessa avgifter

Läs mer

Riktlinje för taxor och avgifter inom äldreomsorgen

Riktlinje för taxor och avgifter inom äldreomsorgen DATUM UTSKRIFT 2015-01-13 SIDA 1/7 KAPITEL MYNDIGHETSUTÖVNING AVSNITT TAXOR OCH AVGIFTER GILTIGT INOM SOCIALTJÄNSTEN, VALLENTUNA KOMMUN GODKÄNT DATUM DOKUMENTANSVARIG MONIKA FERNLUND GODKÄNT AV SOCIALNÄMNDEN

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd.

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Socialnämnden i Ronneby 2012 1 Innehållsförteckning sida Lagtext 3 5 1. Allmänna riktlinjer 6

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2014. Hemtjänst

Avgifter för vård och omsorg 2014. Hemtjänst Avgifter för vård och omsorg 2014 Hemtjänst Avgifter för hemtjänst 2014 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Hemtjänst kan de som behöver

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun Ekonomiskt bistånd i Lessebo kommun Rätten till bistånd Rätten till bistånd (stöd) regleras i 4 kap, 1, Socialtjänstlagen (SoL). Rättigheten förutsätter dock att man inte själv kan tillgodose sina behov

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst Avgifter för vård och omsorg 2015 Hemtjänst Avgifter för hemtjänst 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Hemtjänst kan de som behöver

Läs mer

EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer Töreboda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173

EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer Töreboda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173 EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer Töreboda kommun Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173 Ansvarig för uppdatering Enhetschef för Individ- och familjeomsorg EKONOMISKT BISTÅND Innehållsförteckning ALLMÄNT

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för

Läs mer

Avgifter Vård och stöd. Gäller från

Avgifter Vård och stöd. Gäller från Avgifter Vård och stöd Gäller från 2017-01-01 Allmänt om avgifter inom vård och omsorg Bestämmelserna kring avgiftssystemet finns i Socialtjänstlagen kap 8 kap 2-9 och gäller avgift för vård, omsorg,

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDRADEOMSORGEN. Förenklad version

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDRADEOMSORGEN. Förenklad version TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDRADEOMSORGEN Förenklad version 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid SOCIALTJÄNSTLAGEN 3 DEN ENSKILDES AVGIFT 3 FÖRBEHÅLLSBELOPPET 3 MINIMIBELOPPET 3 HYRA OCH BOENDEAVGIFT

Läs mer

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 706:1 Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-12-15 Reviderad

Läs mer

Ekonomiskt bistånd Riktlinjer

Ekonomiskt bistånd Riktlinjer Ekonomiskt bistånd Riktlinjer Antagna av Kommunfullmäktige 163, 2014-08-27 E K O N O M I S K T B I S T Å N D Riktlinjer Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen. Gäller från och med 1 januari 2017

Avgifter inom socialförvaltningen. Gäller från och med 1 januari 2017 Avgifter inom socialförvaltningen Gäller från och med 1 januari 2017 Maxtaxa i socialförvaltningen Den högsta sammanlagda avgift som Haninge kommun kan ta ut för vård, service och larm är 2 013 kronor

Läs mer

Normer för ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

Normer för ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Normer för ekonomiskt bistånd (socialbidrag) 1985 2005 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

Avgifter. Vård och Omsorg

Avgifter. Vård och Omsorg Stenungsunds kommun Avgifter för Vård och Omsorg År 2015 Innehållsförteckning OLIKA TYPER AV AVGIFTER... 3 AVGIFTSUNDERLAG... 4 FÖRBEHÅLLSBELOPP... 5 HÖGSTA AVGIFT FÖR OMSORG, MAXTAXA... 6 VAD INGÅR I

Läs mer

EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer och vägledning för handläggning och dokumentation. Antagna av Socialnämnden 2016-02-09, 7

EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer och vägledning för handläggning och dokumentation. Antagna av Socialnämnden 2016-02-09, 7 EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer och vägledning för handläggning och dokumentation Antagna av Socialnämnden 2016-02-09, 7 Götene Kommun Socialtjänsten IFO 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.INLEDNING... 5 1.1 Syfte...

Läs mer

Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar

Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2014-09-22, 63 1. Allmänt...3 2. Begreppsdefinitioner...3 2.1 Förkortningar... 3 2.2 Prisbasbelopp... 3 2.3 Förbehållsbelopp...

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Gäller fr o m 2010-04-01 Information om ekonomiskt bistånd Du har tid för nybesök...dagen den... /... kl... hos... Vid förhinder ring återbud, telefon 031 792 10 00. Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 Läs

Läs mer

FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH LIVSFÖRING I ÖVRIGT RIKTLINJER FÖR EKONOMIENHETEN

FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH LIVSFÖRING I ÖVRIGT RIKTLINJER FÖR EKONOMIENHETEN FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH LIVSFÖRING I ÖVRIGT RIKTLINJER FÖR EKONOMIENHETEN Av Socialtjänstlagen kap 4, 1 framgår: Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har

Läs mer

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 2 Innehållsförteckning Avgifter inom äldreomsorgen i Skara kommun... 4 Avgiftsunderlag... 4 Förbehållsbelopp... 5 Särskild prövning av förbehållsbelopp... 6

Läs mer

Ändring av avgifter mm inom äldre och handikappomsorgen

Ändring av avgifter mm inom äldre och handikappomsorgen KF 11:1 KF 11:2 KF 11:3 PROTOKOLLSUTDRAG KS 13:1 KF 11:4 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-16 1/3 SN 121 Dnr SN/2015:352 774 Ändring av avgifter mm inom äldre och handikappomsorgen Beslut Socialnämnden

Läs mer

Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd med hänsyn till brottsoffer

Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd med hänsyn till brottsoffer TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (5) 2010-04-06 Dnr SN/2010/0035 SOCIALNÄMNDEN Socialförvaltningen Birgit Kallerhult Till socialnämnden Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd med hänsyn till brottsoffer Bakgrund

Läs mer

EKONOMISKT BISTÅND FRÅGOR OCH SVAR

EKONOMISKT BISTÅND FRÅGOR OCH SVAR BERGS KOMMUN 1 (3) EKONOMISKT BISTÅND FRÅGOR OCH SVAR Alla invånare i Bergs kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Det innebär att de som vistas i Bergs kommun och som inte kan försörja sig och

Läs mer

Avgifter avseende Hjälp i hemmet, Trygghetslarm, Korttidsvistelse samt Dagverksamhet.

Avgifter avseende Hjälp i hemmet, Trygghetslarm, Korttidsvistelse samt Dagverksamhet. Omsorgsförvaltningen TAXA 2008 AVGIFTER I ORDINÄRT BOENDE 1(6) Avgifter avseende Hjälp i hemmet, Trygghetslarm, Korttidsvistelse samt Dagverksamhet. Taxan gäller från och med 1 juli 2002 och senast reviderad

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN 2010 Inledning Omsorgsavgift är ett samlingsbegrepp för avgift som betalas för hjälp i hemmet omvårdnad trygghetslarm matdistribution

Läs mer

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 706:1 Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-12-15 Reviderad

Läs mer

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Artikelnummer 2006-114-25 Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill ha utförligare information, ta kontakt med socialtjänsten i din kommun eller

Läs mer

Avgifter. inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. i Lessebo kommun, år 2016

Avgifter. inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. i Lessebo kommun, år 2016 Avgifter inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård i Lessebo kommun, år 2016 Avgifter i Lessebo kommun Kommunens möjlighet att ta ut avgifter inom äldreomsorgen regleras i socialtjänstlagens (SoL)

Läs mer

Om du väljer att avstå från att lämna uppgifter innebär detta att du får betala full avgift enligt kommunens taxa.

Om du väljer att avstå från att lämna uppgifter innebär detta att du får betala full avgift enligt kommunens taxa. Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) Hur mycket du betalar är individuellt och beror på din ekonomi. För att kunna göra en sådan bedömning behöver omsorgsförvaltningen veta vilka inkomster

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) 2010-03-23 Dnr SN/2010/0032. Birgit Kallerhult. Till socialnämnden. SOCIALNÄMNDEN Socialförvaltningen.

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) 2010-03-23 Dnr SN/2010/0032. Birgit Kallerhult. Till socialnämnden. SOCIALNÄMNDEN Socialförvaltningen. TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) 2010-03-23 Dnr SN/2010/0032 SOCIALNÄMNDEN Socialförvaltningen Birgit Kallerhult Till socialnämnden Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd till hemutrustning, spädbarnsutrustning

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen. Vård och omsorg

Avgifter inom socialförvaltningen. Vård och omsorg Avgifter inom socialförvaltningen Vård och omsorg 2015 2 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd 1.2 Förbehållsbelopp 2 Kinda kommuns taxor och avgifter 2.1 Omsorgsavgifter ordinärt boende 2.2 Omsorgsavgifter

Läs mer

Information gällande 2012 års avgifter inom Stockholms stads äldreomsorg

Information gällande 2012 års avgifter inom Stockholms stads äldreomsorg Information gällande 2012 års avgifter inom Stockholms stads äldreomsorg För insatser inom äldreomsorg, såsom hemtjänst, dagverksamhet, trygghetslarm och vård- och omsorgsboende, tar staden ut en avgift.

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (7) Mål nr 887-05. meddelad i Stockholm den 23 april 2008 KLAGANDE AA

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (7) Mål nr 887-05. meddelad i Stockholm den 23 april 2008 KLAGANDE AA 1 (7) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 23 april 2008 KLAGANDE AA MOTPART Social- och arbetsmarknadsnämnden i Södertälje kommun 151 89 Södertälje ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm

Läs mer

Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i ordinärt boende eller servicehus

Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i ordinärt boende eller servicehus Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i ordinärt boende eller servicehus 2 Denna broschyr är uppdaterad 29 december 2014. Du kan

Läs mer

Ekonomiskt bistånd Normer och riktlinjer för rätten till bistånd till försörjningsstöd och för livsföring i övrigt.

Ekonomiskt bistånd Normer och riktlinjer för rätten till bistånd till försörjningsstöd och för livsföring i övrigt. Ekonomiskt bistånd Normer och riktlinjer för rätten till bistånd till försörjningsstöd och för livsföring i övrigt. 1 Innehåll 4 kap. Rätten till bistånd Socialtjänstlag (2001:453)... 4 Riksnorm... 4 Skäliga

Läs mer