Kjell Andersson, BR MM14101

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kjell Andersson, BR 2014-12- 14 MM14101"

Transkript

1 Kjell Andersson, BR MM14101 Previa AB Att. Hasse Persson Box Örnsköldsvik Bäste Hasse! Översänder resultatet av enkätbearbetningen för Kommunhuset i Östersund. Svarsfrekvensen är hög, drygt 85 %. Jag redovisar utfallet totalt och därefter husvis (hus A - hus F). För varje hus sker redovisningen våningsplansvis och på den senare nivån framgår också de specifika kommentarerna. Det är relativt vanligt att man rör sig mellan olika hus, våningsplan och framför allt mellan olika konferensrum och detta gör att man påpekar problem också i andra lokaler än där man har sin huvudsakliga hemvist. Totalmaterialet Personalen besväras framför allt av instängd, dålig och torr luft samt varierande er men för övrigt besväras man inte i större utsträckning av andra miljöfaktorer än vad som gäller kontorsmiljöer utan problem (Figur 1). Man hänför dock i något större utsträckning såväl allmänsymtom (trötthet och tunghetskänsla i huvudet) som vissa slemhinnesymtom till miljön (irritation i ögon, näsa och hals). Kvinnorna besväras i högre utsträckning främst av temperaturproblem, mest uttalat för låg, jämfört med männen och rapporterar också något fler symtom (Figur 2). Detta ses normalt vid sådana studier och kan sammanhänga med olika arbetsförhållanden eller olika placering. Allergikerna besväras mer än icke-allergikerna av innemiljön och rapporterar framför allt fler slemhinne - och hudsymtom (Figur 3). Av Tabell 1 framgår personalens upplevelse av den fysiska arbetsmiljön mer detaljerat och jämförelser görs mot andra kontorsmiljöer, däribland bra kontor. Det senare materialet beskrivs närmare på under fliken Analyser. Av tabellen framgår att det är kallt hela året men också varmt under sommarhalvåret. Man upplever allmänstädningen som otillräcklig vilket torde ligga bakom dammansamling på skåpen. Bullersituationen upplevs positivt även om det förekommer klagomål på bullerstörningar från ventilationen och från andra personer. Hälften av personalen upplever att luftkvaliteten är dålig. Den varierar mellan olika lokaler och luften är framför allt sämre på tidigare morgnar. Det förkommer lukter, även om dessa inte är anmärkningsvärt frekventa. Av Tabell 2 framgår att det psykosociala klimatet är positivt, man känner sig inte påtagligt stressad (Tabell 4) och förekomsten av allergier är väsentligen ordinär (Tabell 3). 1

2 Redovisning hus- och våningsplansvis HUS A Av Figur 4 framgår att man framför allt besväras av ojämna temperaturer, främst låg, men också instängd dålig och torr luft. Framför allt vissa allmänsymtom relateras till innemiljön. Av Tabell 5 framgår att det är kallt under hela året, man upplever allmänstädningen som otillräcklig, man störs av andra personer och man upplever luftkvaliteten som dålig. Luftkvaliteten varierar mellan olika lokaler, luften upplevs vara sämre på tidiga morgnar och sämre på eftermiddagarna. Det senare brukar användas som indikator på otillräckliga ventilationsflöden. Av Tabell 6 framgår utfallet för de olika våningsplanen. För Plan 3 blir antalet svarande litet och man får undvika att övertolka resultatet. Man kan här lämpligen räkna antalet personer som bejakat frågan. Exempelvis säger då uppgiften att 75 % upplever temperaturförhållandena som dåliga att det är 3 av de 4 svarande som bejakat denna fråga. För samtliga våningsplan gäller att man upplever att det är kallt under hela året men att det också kan vara varmt sommartid. Städningen upplevs vara sämre på plan 3 (3 av 4 personer). Personalen på plan 1 störs i högre utsträckning av andra. Personalen på plan 1 upplever att luften är sämre på eftermiddagarna vilket brukar vara indikation på otillräckliga flöden medan man på plan 2 i större utsträckning upplever luften som sämre på morgnarna och uppger att lukter förekommer. Ett relativt stort anta specifika kommentarer lämnas. Dessa nämner lukter från A1- toaletterna och torr luft på plan 1. Luften känns unken. Luften är dålig i vissa konferensrum, speciellt näringslivskontrollens sammanträdesrum. Luften är dålig i fikarum och olika sammanträdesrum, speciellt i de mindre rummen. Temperaturerna varierar kraftigt och det är framför allt kallt. Man pekar ut cafeteria, domsalen, rådhussalen och receptionen men också kontorslandskap och olika kundcentrumlokaler som kallare än andra. På våningsplan 2 luktar det avlopp och i Häggenäsrummet stall. Luften känns dålig i kontor på våning 2 och det är ojämna er, men mest kallt, i många utrymmen. Det är omväxlande varmt och kallt i alla rum på plan 3. Luften är dålig i Lillsjön och Storsjön. HUS B Av Figur 5 framgår att personalen besväras av instängd dålig och torr luft, temperaturproblem, damm och smuts, buller samt i viss utsträckning obehaglig lukt. En överfrekvens av symtom generellt ses och såväl allmänsymtom som slemhinnesymtom relateras i relativt hög grad till arbetsmiljön. Av Tabell 5 framgår att man besväras av att det är varmt under sommarhalvåret men också kallt större delen av året. Man upplever städningen negativt. Akustiken anses vara dålig vilket torde ligga bakom bullerstörningar från såväl ventilation som andra personer. Luftkvaliteten upplevs negativt, varierar mellan olika lokaler och det förekommer lukter. Av Tabell 7 framgår utfallet för de olika våningsplanen. Generellt verkar innemiljön på plan 2 vara något bättre än miljön på plan 1 och plan 3. Ett relativt stort antal specifika kommentarer lämnas. För våningsplan 1 anges dålig luft i vissa utrymmen och stor temperaturvariation. Personalen på våningsplan 2 beskriver unken lukt i korridor och vissa rum samt en tydlig soplukt när ventilationen stängs. Luften upplevs som instängd under helger och på tidiga morgnar. Temperaturerna varierar mellan olika rum och vid olika tider. Personalen på våningsplan 3 besväras av unken, instängd lukt och även matlukter från kafeterian. Luften uppges ta slut i rum med fler än 2 personer och vissa rum kräver att man fönstervädrar. Luften i glasburen, dvs kopieringsrummet, upplevs negativt av flera personer som också uppger att det luktar mögel där. Det blir varmt i detta utrymme 2

3 sommartid. Många klagomål gäller ojämna temperaturer i olika utrymmen. Frösörummet uppges vara mycket kallt och detta gäller också korridorerna och övriga sammanträdesrum. HUS C Av Figur 6 framgår att personalen framför vissa klagomål på låg, instängd dålig och torr luft samt statisk elektricitet. Irritation från ögon och näsa relateras till arbetsmiljön. Av Tabell 5 framgår att man besväras i mindre grad av temperaturproblem jämfört med övriga hus även om sådana förekommer också här. Man uppger att det förekommer damm på skåpen i hög utsträckning. Man upplever att akustiken har brister. Luften upplevs vara sämre på morgnarna och det förekommer lukter. Av Tabell 8 framgår utfallet för de olika våningsplanen. Personalen på våningsplan 1 upplever att det är kallt under sommarhalvåret men för övrigt upplevs miljön positivt. Personalen på våningsplan 2 ger också en positiv bild av miljön. Personalen på våningsplan 3 upplever däremot att det är varmt under sommaren, har synpunkter på städningen, upplever akustiken som dålig och tycker framför allt att luftkvaliteten är dålig. Den uppges vara sämre på tidiga morgnar och många rapporterar förekomst av lukter. Ett relativt stort antal specifika kommentarer lämnas. Personalen på våningsplan 1 upplever luften i arkivet som dålig och det kan också lukta avlopp där. De flesta klagomålen gäller att det är kallt i kafeteria och matsal hela året då det blåser från donen. Det är kallt på kontoren sommartid. Personalen på våningsplan 2 upplever att luften kan ta slut i egna rummet och man måste vädra. Det kan förekomma vissa lukter, bla matos eller lite surt. Det är kallt i vissa utrymmen och restaurangen är iskall. Personalen på våningsplan 3 rapporterar förekomst av lukter som beskrivs som unken lukt, sura lukter, avloppslukter, källarlukter, hö, mögel eller som omklädningsrum. Luften upplevs negativt i flera lokaler och man uppger att luften blir dålig när dörren är stängd. Temperaturerna varierar mellan olika lokaler men framför allt är det kallt större delen av året. HUS D Av Figur 7 framgår att personalen besväras av instängd dålig och torr luft. Det förekommer också klagomål på temperaturförhållandena, främst på att det är kallt och dragigt. Halstorrhet relateras i viss mån till miljön. Av Tabell 5 framgår att det är kallt, speciellt under vinterhalvåret men att det också kan vara varmt under sommaren. Man upplever städningen negativt. Akustiken anses vara dålig och man störs av ventilationen och framför allt av andra personer. Luftkvaliteten varierar mellan olika lokaler och den upplevs vara dålig på morgnarna utan att man i större utsträckning besväras av lukter. Av Tabell 9 framgår utfallet för de olika våningsplanen. Personalen på våningsplan 1 rapporterar färre klagomål än personalen på övriga plan frånsett att man upplever luften vara sämre på morgnarna. Personalen på plan 3 besväras mer av ojämna lufttemperaturer, städningen samt bullerstörningar från ventilationen. Luften upplevs vara dålig på morgnarna samt varierar mellan olika lokaler på plan 2. Ett relativt stort antal specifika kommentarer lämnas. För våningsplan 1 gäller att luften känns dålig och att det är kallt på vintern. Personalen på våningsplan 2 uppger att det luktar avlopp och gammalt när ventilationen varit avstängd. Ventilationen upplevs vara dålig och det känns kvavt och torrt. Det är kallt större delen av året och det gäller flertalet lokaler men det kan också vara varmt. Fönsterpartier är dåligt isolerade. En kommentar gäller slitna lokaler. Personalen på våningsplan 3 känner en sur, unken lukt. Luften känns dålig i hela korridoren. Temperaturförhållandena varierar mellan olika utrymmen och det är kallt hela året i vissa utrymmen medan det också kan vara varmt sommartid i samma utrymmen. Det är ofta kallt efter helger. Röster från korridoren är störande. 3

4 HUS E Av Figur 8 framgår att personalen framför allt besväras av instängd dålig luft samt temperaturproblem. Tunghetskänsla i huvudet samt vissa slemhinnesymtom relateras till miljön. Av Tabell 5 framgår att man upplever temperaturförhållandena som dåliga och att det framför allt är kallt på vintern och varmt på sommaren. Man är nöjd med städningen och bullersituationen men mer än hälften av personalen upplever luften som dålig. Man upplever att luften är sämre på morgnarna, på eftermiddagarna och att luftkvaliteten varierar mellan olika lokaler, vilket framför allt tycks tala för otillräckliga flöden då man inte besväras av lukter. Av Tabell 10 framgår utfallet för de olika våningsplanen. Personalen på samtliga våningsplan besväras av att det är kallt och för plan 4 också att det är kallt under sommarhalvåret. Det är alltför varmt på de tre övre planen under sommaren. Luftkvaliteten upplevs vara dålig på de två övre planen där man framför allt upplever att luften är sämre på tidiga morgnar och där det också förekommer lukter. Ett antal specifika kommentarer lämnas. Dessa gäller för våningsplan 1 framför allt att temperaturerna varierar och påverkas av utomhustemperaturerna. Personalen på våningsplan 2 besväras framför allt av otillräckliga luftmängder. Man uppger att luften tar slut, framför allt med stängd dörr eller när flera vistas i rummet. Luften är sämre i gemensamhetsutrymmen men framför allt i korridorerna. Det är varmt från radiatorerna men samtidigt kallt via kallras från fönstren under vintern. Vid solsken kan det bli riktigt varmt. Personalen på våningsplan 3 upplever att det luktar instängt, speciellt när man öppnar dörren på morgonen. Det finns ingen cirkulation. Under helger är det alltid instängt och luften känns extra instängd efter helger. Luften upplevs extra dålig i Lillrummet. Det är ofta kallt i kontors- och möteslokaler, speciellt på måndagar. Personalen på våningsplan 4 upplever att det luktar unket och instängt, särskilt efter helger. Luften upplevs negativt i Näsrummet, Locknerummet men också i grupprum och samtalsrum på hela planet. Temperaturerna är ojämna och exempelvis fikarummet är kallt. Temperaturerna varierar och elementen lever sitt eget liv. HUS F Av Figur 9 framgår att personalen besväras av låg, instängd dålig luft somt i mindre utsträckning obehaglig lukt. Rapporterade symtom relateras i begränsad utsträckning till miljön. Av Tabell 5 framgår att det är kallt under större delen av året och man har synpunkter på städningen. Det förekommer klagomål på luftkvaliteten även om de snarast är färre än vad som gäller för övriga byggnader. Av Tabell 11 framgår utfallet för de olika våningsplanen. Materialstorlekarna är små men man klagar på de övre planen mer på att det är kallt på sommaren. Man är missnöjd med städningen på plan 2, där man också upplever den dåligt utförd. Luftkvaliteten upplevs mer negativt på de övre planen där det också förekommer lukter. Det förekommer ett antal specifika kommentarer. På våningsplan 2 upplever man att det efter helger och på morgnarna förekommer en unken källardoft och det känns instängt. Luften är dålig i Helpdesk och i trapphuset. Vissa rum är kalla, exempelvis fikarummet. Från våningsplan 3 sägs att det luktar instängt, gammalt hus men också färg, särskilt när fläktarna står stilla. Det är kallt i korridor och fikarum men temperaturerna kan växla. Från våningsplan 4 sägs att det luktar unket i flera rum. Luften sägs vara dålig i konferensrum samt vissa samtalsrum på plan 5. Där är det dock bättre temperaturmässigt eftersom det är varmare än på plan 4 där det stundtals är alltför kallt. 4

5 Bedömning Personalen besväras framför allt av dålig luftkvalitet och temperaturförhållanden som varierar med årstid, tid på dagen och lokaltyp. Det förekommer vissa klagomål på städningen och bullerstörningar från såväl ventilation som från andra personer. Undersökningen täcker samtliga sex huskroppar, benämnda Hus A till Hus F, och det är som väntat skillnader mellan de olika miljöerna. Genom att resultatet presenteras husvis och våningsvis och de specifika kommentarerna redovisas vid den senare indelningen finns möjligheter att fånga upp var de olika miljöproblemen finns och därmed kan undersökas närmare och vid behov åtgärdas. De flesta klagomålen gäller brister i luftkvaliteten och temperaturojämnheter. Man upplever framför allt att luftkvaliteten är otillräcklig i konferensrum, lunchrum och mötesrum där flera personer vistas och att luften fort tar slut. Man upplever också ofta att luftkvaliteten är sämre på morgnarna. Eftersom man i många fall samtidigt inte besväras av obehagliga lukter kan man misstänka att luften skulle förbättras om ventilationen startades något tidigare. Det som talar för detta är också lämnade synpunkter på att luften är sämre på helger och kvällar. I några fall rapporterar man också om förekomst av lukter och detta bör kontrolleras närmare, speciellt om det finns misstankar om fuktemissioner. I de fall det förekommer klagomål på bullerstörningar från ventilationen bör dessa naturligtvis också kontrolleras. Det rapporteras förekomma olika symtom som i begränsad utsträckning relateras till innemiljön och det är framför allt allergikerna som besväras. Detta är ett förväntat utfall som ses i flertalet av liknande undersökningar. Det psykosociala klimatet upplevs positivt. Vid indelning efter våningsplan i de olika husen blir materialstorlekarna små och man bör undvika att övertolka redovisade resultat. Jag gör dock bedömningen att redovisning ner på denna nivå, inkluderande de specifika kommentarerna, ger goda möjligheter att påvisa och åtgärda förekommande miljöproblem. Om frågor tas lämpligen kontakt med mig. Fakturering enligt rutin sker inom kort. Med vänlig hälsning. Kjell Andersson Leg. Läk, specialist i Yrkes- och miljömedicin Miljömedicin MM Konsult AB

6 Figur 1 INOMHUS K LIMAT MIL J ÖFAK TOR E R (ofta bes värad) % Arbetsmiljö MM 040 NA Kommunhuset i Östersund Personal totalt N = 299 erensdata enligt Rapport M5/90, Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro. Belysning Damm och smuts Drag Buller För hög Andras tobaksrök 80% Varierande Statisk elektricitet För låg Obehaglig lukt Torr luft Instängd "dålig" luft BESVÄR/SYMTOM (ja,ofta) % Annat Trötthet Totalt ( n = 299 ) Beror på arbetsmiljön Tung i huvudet Torr, kliande, rodnad hud på händerna Huvudvärk Fjällning/klåda i hårbotten/öron 20% Illamående/yrsel Torr eller rodnad hud i ansiktet Koncentrationssvårigheter Hosta Heshet, halstorrhet Irriterad, täppt eller rinnande näsa Klåda, sveda, irritation i ögonen Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro, 9310/K Andersson /IF. 6

7 Figur 2 INOMHUS K LIMAT MIL J ÖFAK TOR E R (ofta bes värad) % Arbetsmiljö MM 040 NA Kommunhuset i Östersund Personal Män / kvinnor erensdata enligt Rapport M5/90, Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro. Belysning Damm och smuts Drag Buller För hög Andras tobaksrök 80% Varierande Statisk elektricitet För låg Obehaglig lukt Torr luft Instängd "dålig" luft BESVÄR/SYMTOM (ja,ofta) % Annat Trötthet Totalt ( n = 105 ) Kvinnor ( n = 189 ) Tung i huvudet Torr, kliande, rodnad hud på händerna Huvudvärk Fjällning/klåda i hårbotten/öron 20% Illamående/yrsel Torr eller rodnad hud i ansiktet Koncentrationssvårigheter Hosta Heshet, halstorrhet Irriterad, täppt eller rinnande näsa Klåda, sveda, irritation i ögonen Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro, 9310/K Andersson /IF. 7

8 Figur 3 INOMHUS K LIMAT MIL J ÖFAK TOR E R (ofta bes värad) % Arbetsmiljö MM 040 NA Kommunhuset i Östersund Personal Allergi / ej allergi erensdata enligt Rapport M5/90, Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro. Belysning Damm och smuts Drag Buller För hög Andras tobaksrök 80% Varierande Statisk elektricitet För låg Obehaglig lukt Torr luft Instängd "dålig" luft BESVÄR/SYMTOM (ja,ofta) % Annat Trötthet Allergi ( n = 128 ) Ej allergi ( n = 168 ) Tung i huvudet Torr, kliande, rodnad hud på händerna Huvudvärk Fjällning/klåda i hårbotten/öron 20% Illamående/yrsel Torr eller rodnad hud i ansiktet Koncentrationssvårigheter Hosta Heshet, halstorrhet Irriterad, täppt eller rinnande näsa Klåda, sveda, irritation i ögonen Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro, 9310/K Andersson /IF. 8

9 Tabell 1. Personalens upplevelse av den fysiska arbetsmiljön. Bra anger andelen som besvarat alternativen Bra och Mycket bra. Dålig anger andelen som besvarat alternativen Dålig och Mycket dålig. Andelen anges i procent. Östersund Kommunhus Totalt Bra kontor Medel kontor Problem- kontor Antal Temperaturförhållandena Bra Acceptabla Dåliga alltför kallt på vinterhalvåret alltför kallt på andra tider alltför varmt på sommarhalvåret - alltför varmt på andra tider Städningen Bra Acceptabel Dålig allmänstädningen otillräcklig allmänstädningen dåligt utförd - damm på skåp o dyl otillräcklig toalettstädning Bullersituationen Bra Acceptabel Dålig ventilationen stör buller utifrån dålig akustik störningar från andra Luftkvaliteten Bra Acceptabel Dålig sämre tidiga morgnar sämre på eftermiddagar olika i olika lokaler vädringsmöjligheter saknas lukter förekommer

10 Tabell 2. Upplevd psykosocial miljö (uttryckt i procent). Östersund Kommunhus Totalt Bra kontor Medel kontor Problem- kontor Antal Ofta engagerande och stimulerande arbete Ofta för mycket att göra Ofta påverkansmöjligheter Ofta stöd från kamrater Ofta oro för ändrade arbetsförhållanden Tabell 3. Andelen individer som rapporteras ha eller ha haft allergisk sjukdom (uttryckt i procent). Östersund Kommunhus Totalt Bra kontor Medel kontor Problem- kontor Antal Astma Hösnuva Eksem Ofta förkylningar/ infektioner Tabell 4. Förekomst av ofta förekommande stress och stressrelaterade symtom (uttryckt i procent). Östersund Kommunhus Totalt Bra kontor Medel kontor Problem- kontor Antal Känt dig stressad Varit lättirriterad för småsaker Haft sömnsvårigheter

11 Figur 4 INOMHUS K LIMAT MIL J ÖFAK TOR E R (ofta bes värad) % Arbetsmiljö MM 040 NA Hus A Kommunhuset i Östersund Personal totalt erensdata enligt Rapport M5/90, Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro. Belysning Damm och smuts Drag Buller För hög Andras tobaksrök 80% Varierande Statisk elektricitet För låg Obehaglig lukt Torr luft Instängd "dålig" luft BESVÄR/SYMTOM (ja,ofta) % Annat Trötthet Totalt ( n = 57 ) Beror på arbetsmiljön Tung i huvudet Torr, kliande, rodnad hud på händerna Huvudvärk Fjällning/klåda i hårbotten/öron 20% Illamående/yrsel Torr eller rodnad hud i ansiktet Koncentrationssvårigheter Hosta Heshet, halstorrhet Irriterad, täppt eller rinnande näsa Klåda, sveda, irritation i ögonen Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro, 9310/K Andersson /IF. 11

12 Tabell 5. Personalens upplevelse av den fysiska arbetsmiljön. Bra anger andelen som besvarat alternativen Bra och Mycket bra. Dålig anger andelen som besvarat alternativen Dålig och Mycket dålig. Andelen anges i procent. Totalt Hus A Hus B Hus C Hus D Hus E Hus F Antal Temperaturförhållandena Bra Acceptabla Dåliga alltför kallt på vinterhalvåret alltför kallt på andra tider alltför varmt på sommarhalvåret - alltför varmt på andra tider Städningen Bra Acceptabel Dålig allmänstädningen otillräcklig allmänstädningen dåligt utförd - damm på skåp o dyl otillräcklig toalettstädning Bullersituationen Bra Acceptabel Dålig ventilationen stör buller utifrån dålig akustik störningar från andra Luftkvaliteten Bra Acceptabel Dålig sämre tidiga morgnar sämre på eftermiddagar olika i olika lokaler vädringsmöjligheter saknas lukter förekommer

13 Tabell 6. Personalens upplevelse av den fysiska arbetsmiljön. Bra anger andelen som besvarat alternativen Bra och Mycket bra. Dålig anger andelen som besvarat alternativen Dålig och Mycket dålig. Andelen anges i procent. Totalt Hus A Plan 1 Plan 2 Plan3 Totalt Antal Temperaturförhållandena Bra Acceptabla Dåliga alltför kallt på vinterhalvåret alltför kallt på andra tider alltför varmt på sommarhalvåret - alltför varmt på andra tider Städningen Bra Acceptabel Dålig allmänstädningen otillräcklig allmänstädningen dåligt utförd - damm på skåp o dyl otillräcklig toalettstädning Bullersituationen Bra Acceptabel Dålig ventilationen stör buller utifrån dålig akustik störningar från andra Luftkvaliteten Bra Acceptabel Dålig sämre tidiga morgnar sämre på eftermiddagar olika i olika lokaler vädringsmöjligheter saknas lukter förekommer

14 Figur 5 INOMHUS K LIMAT MIL J ÖFAK TOR E R (ofta bes värad) % Arbetsmiljö MM 040 NA Hus B Kommunhuset i Östersund Personal totalt erensdata enligt Rapport M5/90, Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro. Belysning Damm och smuts Drag Buller För hög Andras tobaksrök 80% Varierande Statisk elektricitet För låg Obehaglig lukt Torr luft Instängd "dålig" luft BESVÄR/SYMTOM (ja,ofta) % Annat Trötthet Totalt ( n = 53 ) Beror på arbetsmiljön Tung i huvudet Torr, kliande, rodnad hud på händerna Huvudvärk Fjällning/klåda i hårbotten/öron 20% Illamående/yrsel Torr eller rodnad hud i ansiktet Koncentrationssvårigheter Hosta Heshet, halstorrhet Irriterad, täppt eller rinnande näsa Klåda, sveda, irritation i ögonen Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro, 9310/K Andersson /IF. 14

15 Tabell 7. Personalens upplevelse av den fysiska arbetsmiljön. Bra anger andelen som besvarat alternativen Bra och Mycket bra. Dålig anger andelen som besvarat alternativen Dålig och Mycket dålig. Andelen anges i procent. Totalt Hus B Plan 1 Plan 2 Plan3 Totalt Antal Temperaturförhållandena Bra Acceptabla Dåliga alltför kallt på vinterhalvåret alltför kallt på andra tider alltför varmt på sommarhalvåret - alltför varmt på andra tider Städningen Bra Acceptabel Dålig allmänstädningen otillräcklig allmänstädningen dåligt utförd - damm på skåp o dyl otillräcklig toalettstädning Bullersituationen Bra Acceptabel Dålig ventilationen stör buller utifrån dålig akustik störningar från andra Luftkvaliteten Bra Acceptabel Dålig sämre tidiga morgnar sämre på eftermiddagar olika i olika lokaler vädringsmöjligheter saknas lukter förekommer

16 Figur 6 INOMHUS K LIMAT MIL J ÖFAK TOR E R (ofta bes värad) % Arbetsmiljö MM 040 NA Hus C Kommunhuset i Östersund Personal totalt erensdata enligt Rapport M5/90, Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro. Belysning Damm och smuts Drag Buller För hög Andras tobaksrök 80% Varierande Statisk elektricitet För låg Obehaglig lukt Torr luft Instängd "dålig" luft BESVÄR/SYMTOM (ja,ofta) % Annat Trötthet Totalt ( n = 39 ) Beror på arbetsmiljön Tung i huvudet Torr, kliande, rodnad hud på händerna Huvudvärk Fjällning/klåda i hårbotten/öron 20% Illamående/yrsel Torr eller rodnad hud i ansiktet Koncentrationssvårigheter Hosta Heshet, halstorrhet Irriterad, täppt eller rinnande näsa Klåda, sveda, irritation i ögonen Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro, 9310/K Andersson /IF. 16

17 Tabell 8. Personalens upplevelse av den fysiska arbetsmiljön. Bra anger andelen som besvarat alternativen Bra och Mycket bra. Dålig anger andelen som besvarat alternativen Dålig och Mycket dålig. Andelen anges i procent. Totalt Hus C Plan 1 Plan 2 Plan3 Totalt Antal Temperaturförhållandena Bra Acceptabla Dåliga alltför kallt på vinterhalvåret alltför kallt på andra tider alltför varmt på sommarhalvåret - alltför varmt på andra tider Städningen Bra Acceptabel Dålig allmänstädningen otillräcklig allmänstädningen dåligt utförd - damm på skåp o dyl otillräcklig toalettstädning Bullersituationen Bra Acceptabel Dålig ventilationen stör buller utifrån dålig akustik störningar från andra Luftkvaliteten Bra Acceptabel Dålig sämre tidiga morgnar sämre på eftermiddagar olika i olika lokaler vädringsmöjligheter saknas lukter förekommer

18 Figur 7 INOMHUS K LIMAT MIL J ÖFAK TOR E R (ofta bes värad) % Arbetsmiljö MM 040 NA Hus D Kommunhuset i Östersund Personal totalt erensdata enligt Rapport M5/90, Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro. Belysning Damm och smuts Drag Buller För hög Andras tobaksrök 80% Varierande Statisk elektricitet För låg Obehaglig lukt Torr luft Instängd "dålig" luft BESVÄR/SYMTOM (ja,ofta) % Annat Trötthet Totalt ( n = 32 ) Beror på arbetsmiljön Tung i huvudet Torr, kliande, rodnad hud på händerna Huvudvärk Fjällning/klåda i hårbotten/öron 20% Illamående/yrsel Torr eller rodnad hud i ansiktet Koncentrationssvårigheter Hosta Heshet, halstorrhet Irriterad, täppt eller rinnande näsa Klåda, sveda, irritation i ögonen Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro, 9310/K Andersson /IF. 18

19 Tabell 9. Personalens upplevelse av den fysiska arbetsmiljön. Bra anger andelen som besvarat alternativen Bra och Mycket bra. Dålig anger andelen som besvarat alternativen Dålig och Mycket dålig. Andelen anges i procent. Totalt Hus D Plan 1 Plan 2 Plan3 Totalt Antal Temperaturförhållandena Bra Acceptabla Dåliga alltför kallt på vinterhalvåret alltför kallt på andra tider alltför varmt på sommarhalvåret - alltför varmt på andra tider Städningen Bra Acceptabel Dålig allmänstädningen otillräcklig allmänstädningen dåligt utförd - damm på skåp o dyl otillräcklig toalettstädning Bullersituationen Bra Acceptabel Dålig ventilationen stör buller utifrån dålig akustik störningar från andra Luftkvaliteten Bra Acceptabel Dålig sämre tidiga morgnar sämre på eftermiddagar olika i olika lokaler vädringsmöjligheter saknas lukter förekommer

20 Figur 8 INOMHUS K LIMAT MIL J ÖFAK TOR E R (ofta bes värad) % Arbetsmiljö MM 040 NA Hus E Kommunhuset i Östersund Personal totalt erensdata enligt Rapport M5/90, Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro. Belysning Damm och smuts Drag Buller För hög Andras tobaksrök 80% Varierande Statisk elektricitet För låg Obehaglig lukt Torr luft Instängd "dålig" luft BESVÄR/SYMTOM (ja,ofta) % Annat Trötthet Totalt ( n = 84 ) Beror på arbetsmiljön Tung i huvudet Torr, kliande, rodnad hud på händerna Huvudvärk Fjällning/klåda i hårbotten/öron 20% Illamående/yrsel Torr eller rodnad hud i ansiktet Koncentrationssvårigheter Hosta Heshet, halstorrhet Irriterad, täppt eller rinnande näsa Klåda, sveda, irritation i ögonen Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro, 9310/K Andersson /IF. 20

21 Tabell 10. Personalens upplevelse av den fysiska arbetsmiljön. Bra anger andelen som besvarat alternativen Bra och Mycket bra. Dålig anger andelen som besvarat alternativen Dålig och Mycket dålig. Andelen anges i procent. Totalt Hus E Plan 1 Plan 2 Plan3 Plan 4 Totalt Antal Temperaturförhållandena Bra Acceptabla Dåliga alltför kallt på vinterhalvåret alltför kallt på andra tider alltför varmt på sommarhalvåret - alltför varmt på andra tider Städningen Bra Acceptabel Dålig allmänstädningen otillräcklig allmänstädningen dåligt utförd - damm på skåp o dyl otillräcklig toalettstädning Bullersituationen Bra Acceptabel Dålig ventilationen stör buller utifrån dålig akustik störningar från andra Luftkvaliteten Bra Acceptabel Dålig sämre tidiga morgnar sämre på eftermiddagar olika i olika lokaler vädringsmöjligheter saknas lukter förekommer

22 Figur 9 INOMHUS K LIMAT MIL J ÖFAK TOR E R (ofta bes värad) % Arbetsmiljö MM 040 NA Hus F Kommunhuset i Östersund Personal totalt erensdata enligt Rapport M5/90, Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro. Belysning Damm och smuts Drag Buller För hög Andras tobaksrök 80% Varierande Statisk elektricitet För låg Obehaglig lukt Torr luft Instängd "dålig" luft BESVÄR/SYMTOM (ja,ofta) % Annat Trötthet Totalt ( n = 34 ) Beror på arbetsmiljön Tung i huvudet Torr, kliande, rodnad hud på händerna Huvudvärk Fjällning/klåda i hårbotten/öron 20% Illamående/yrsel Torr eller rodnad hud i ansiktet Koncentrationssvårigheter Hosta Heshet, halstorrhet Irriterad, täppt eller rinnande näsa Klåda, sveda, irritation i ögonen Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro, 9310/K Andersson /IF. 22

23 Tabell 11. Personalens upplevelse av den fysiska arbetsmiljön. Bra anger andelen som besvarat alternativen Bra och Mycket bra. Dålig anger andelen som besvarat alternativen Dålig och Mycket dålig. Andelen anges i procent. Totalt Hus F Plan 1 Plan 2 Plan3 Plan 4 Totalt Antal Temperaturförhållandena Bra Acceptabla Dåliga alltför kallt på vinterhalvåret alltför kallt på andra tider alltför varmt på sommarhalvåret - alltför varmt på andra tider Städningen Bra Acceptabel Dålig allmänstädningen otillräcklig allmänstädningen dåligt utförd - damm på skåp o dyl otillräcklig toalettstädning Bullersituationen Bra Acceptabel Dålig ventilationen stör buller utifrån dålig akustik störningar från andra Luftkvaliteten Bra Acceptabel Dålig sämre tidiga morgnar sämre på eftermiddagar olika i olika lokaler vädringsmöjligheter saknas lukter förekommer

Enkätfrågor skolor och förskolor

Enkätfrågor skolor och förskolor Enkätfrågor skolor och förskolor Kjell Andersson Arbets- och miljömedicinska kliniken Universitetssjukhuset Örebro INOMHUSKLIMAT Arbetsmiljö - Skolor 1-6 NORDISK VERSION MM 040 NA Sp1 Datum år mån dag

Läs mer

Av Tabell 1 framgår karaktäristika för eleverna i klass 7-9 samt tre jämförelsematerial från andra högstadieskolor.

Av Tabell 1 framgår karaktäristika för eleverna i klass 7-9 samt tre jämförelsematerial från andra högstadieskolor. Högstadieenkäten Av Tabell 1 framgår karaktäristika för eleverna i klass 7-9 samt tre jämförelsematerial från andra högstadieskolor. Totalt ser man en viss överfrekvens av klagomål på hög och varierande

Läs mer

Inomhusklimatet i Kv Fägnaden i Stockholm. Resultatet av en uppföljande enkätundersökning genomförd senhösten 2013

Inomhusklimatet i Kv Fägnaden i Stockholm. Resultatet av en uppföljande enkätundersökning genomförd senhösten 2013 Rapport 2014-01-15 Inomhusklimatet i i Stockholm Resultatet av en uppföljande enkätundersökning genomförd senhösten 2013 Kjell Andersson Miljömedicin MM Konsult AB Inger Fagerlund Arbets- och miljömedicinska

Läs mer

Inomhusmiljön i lågenergibyggnader en enkätstudie ingående i energiprojektet Kontrollstation

Inomhusmiljön i lågenergibyggnader en enkätstudie ingående i energiprojektet Kontrollstation Inomhusmiljön i lågenergibyggnader en enkätstudie ingående i energiprojektet Kontrollstation Kjell Andersson Benita Rennes Miljömedicin MM Konsult AB 1 2 Bakgrund Näringsdepartementet har gett Energimyndigheten

Läs mer

Inomhusklimatet vid Lundbyskolan, Örebro kommun. Resultatet av en enkätundersökning genomförd senvåren 2012

Inomhusklimatet vid Lundbyskolan, Örebro kommun. Resultatet av en enkätundersökning genomförd senvåren 2012 Inomhusklimatet vid, Örebro kommun Resultatet av en enkätundersökning genomförd senvåren 2012 Örebro 2012-05-27 Kjell Andersson, Miljömedicin Kjell Andersson Örebro Herbert Salomonsson, Previa Inger Fagerlund

Läs mer

Inomhusklimatet vid Rostaskolan, Örebro kommun. Resultatet av en enkätundersökning genomförd under december 2012

Inomhusklimatet vid Rostaskolan, Örebro kommun. Resultatet av en enkätundersökning genomförd under december 2012 Inomhusklimatet vid, Örebro kommun Resultatet av en enkätundersökning genomförd under december 2012 Örebro 2012-12-28 Kjell Andersson Miljömedicin MM Konsult AB Inger Fagerlund Arbets- och miljömedicinska

Läs mer

Inomhusklimatet i bostadsområdet. Resultatet av en enkätundersökning genomförd bland de boende våren 2013. Kjell Andersson Miljömedicin MM Konsult AB

Inomhusklimatet i bostadsområdet. Resultatet av en enkätundersökning genomförd bland de boende våren 2013. Kjell Andersson Miljömedicin MM Konsult AB Rapport 2013-04-12 Inomhusklimatet i bostadsområdet Kv Fägnaden i Stockholm. Resultatet av en enkätundersökning genomförd bland de boende våren 2013. Kjell Andersson Miljömedicin MM Konsult AB Inger Fagerlund

Läs mer

INOMHUSMILJÖENKÄT. Min inomhusmiljö

INOMHUSMILJÖENKÄT. Min inomhusmiljö Min inomhusmiljö 13640001 Syftet med denna enkätundersökning är att fånga upp de boendes upplevelse av inomhusmiljön och ge en sammanfattande värdering av innemiljön i fastigheten. Närmare uppgifter om

Läs mer

FRÅGOR OM INNEMILJÖN PÅ DIN ARBETSPLATS

FRÅGOR OM INNEMILJÖN PÅ DIN ARBETSPLATS nr FRÅGOR OM INNEMILJÖN PÅ DIN ARBETSPLATS Enkäten är ett led i att ta fram underlag för att göra en miljövärdering av det hus där du arbetar. Utvärderingen görs enligt EcoEffect-metoden som utvecklas

Läs mer

FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA

FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA Skolenkät - - Personal nr FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA Enkäten är ett led i att ta fram underlag för göra en miljövärdering av den skola du arbetar i. Utvärderingen görs enligt EcoEffect-metoden som

Läs mer

Referensdata till frågeformulär MM 040 NA - inomhusklimat (arbetsmiljö) Rapport M 5/90

Referensdata till frågeformulär MM 040 NA - inomhusklimat (arbetsmiljö) Rapport M 5/90 Referensdata till frågeformulär MM 040 NA - inomhusklimat (arbetsmiljö) Rapport M 5/90 Kjell Andersson, Inger Fagerlund, Barbro Larsson Miljömedicinska enheten Yrkesmedicinska kliniken Regionsjukhuset,

Läs mer

FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA

FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA Skolenkät - - Elever år och äldre nr FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA Enkäten är ett led i att ta fram underlag för göra en miljövärdering av den skola du går i. Utvärderingen görs enligt EcoEffect-metoden

Läs mer

manual MM-enkäterna kontor Reviderad och uppdaterad augusti 2014 / Kjell Andersson andersson.kh@telia.com www.inomhusklimatproblem.

manual MM-enkäterna kontor Reviderad och uppdaterad augusti 2014 / Kjell Andersson andersson.kh@telia.com www.inomhusklimatproblem. kontor MM-enkäterna Kjell Andersson Inger Fagerlund Göran Stridh Wenche Aslaksen Reviderad och uppdaterad augusti 2014 / Kjell Andersson andersson.kh@telia.com www.inomhusklimatproblem.se Bakgrund Klagomål

Läs mer

Inomhusklimatet i tre bostadsområden i Helsingborg. Resultatet av en kartläggande enkätundersökning.

Inomhusklimatet i tre bostadsområden i Helsingborg. Resultatet av en kartläggande enkätundersökning. Inomhusklimatet i tre bostadsområden i Helsingborg. Resultatet av en kartläggande enkätundersökning. Överläkare Kjell Andersson Yrkes- och miljömedicinska kliniken Universitetssjukhuset Örebro 701 85 Örebro

Läs mer

FRÅGOR OM DIN BOENDEMILJÖ

FRÅGOR OM DIN BOENDEMILJÖ Bostadsenkät lgh nr FRÅGOR OM DIN BOENDEMILJÖ Enkäten är ett led i att ta fram underlag för att göra en miljövärdering av det hus/det bostadsområde du bor i. Utvärderingen görs enligt EcoEffect-metoden

Läs mer

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Energi. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst.

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Energi. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Lghnr Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT Energi Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Skicka in det ifyllda formuläret så fort som möjligt.

Läs mer

manual MM-enkäterna vårdinrättningar Reviderad och uppdaterad augusti 2014 / Kjell Andersson andersson.kh@telia.com www.inomhusklimatproblem.

manual MM-enkäterna vårdinrättningar Reviderad och uppdaterad augusti 2014 / Kjell Andersson andersson.kh@telia.com www.inomhusklimatproblem. vårdinrättningar MM-enkäterna Kjell Andersson Inger Fagerlund Göran Stridh Wenche Aslaksen Reviderad och uppdaterad augusti 2014 / Kjell Andersson andersson.kh@telia.com www.inomhusklimatproblem.se Bakgrund

Läs mer

Inomhusmiljö och hälsa

Inomhusmiljö och hälsa Inomhusmiljö och hälsa Kristina Jakobsson Arbets- och miljömedicin, Lund 2013-09-24 Med tack till yrkeshygieniker Jan-Eric Karlsson för många av bilderna! Litteratur: Socialstyrelsen (2005). Miljöhälsorapport,

Läs mer

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst.

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Lghnr:... Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Skicka in det ifyllda formuläret så fort som möjligt. Gärna

Läs mer

manual MM-enkäterna arbetsmiljö - basenkät Reviderad och uppdaterad augusti 2014 / Kjell Andersson andersson.kh@telia.com www.inomhusklimatproblem.

manual MM-enkäterna arbetsmiljö - basenkät Reviderad och uppdaterad augusti 2014 / Kjell Andersson andersson.kh@telia.com www.inomhusklimatproblem. arbetsmiljö - basenkät MM-enkäterna Kjell Andersson Inger Fagerlund Göran Stridh Wenche Aslaksen Reviderad och uppdaterad augusti 2014 / Kjell Andersson andersson.kh@telia.com www.inomhusklimatproblem.se

Läs mer

manual kontor MM-enkäterna Kjell Andersson Göran Stridh Inger Fagerlund Wenche Aslaksen

manual kontor MM-enkäterna Kjell Andersson Göran Stridh Inger Fagerlund Wenche Aslaksen kontor MM-enkäterna Kjell Andersson Göran Stridh Inger Fagerlund Wenche Aslaksen E-mail: inger.fagerlund@orebroll.se Bakgrund Klagomål på innemiljön i icke-industriella arbetsplatser är vanliga. Såväl

Läs mer

manual sjukvårdsinrättningar

manual sjukvårdsinrättningar sjukvårdsinrättningar MM-enkäterna Kjell Andersson Göran Stridh Inger Fagerlund Wenche Aslaksen E-mail: inger.fagerlund@orebroll.se Bakgrund Klagomål på innemiljön i icke-industriella arbetsplatser är

Läs mer

"ROSEN" - INOMHUSKLIMAT (MM040NA)

ROSEN - INOMHUSKLIMAT (MM040NA) 11 9 12 8 1 7 2 6 3 5 4 MILJÖFAKTORER MILJÖFAKTORER (ofta besvärad) % "ROSEN" - INOMHUSKLIMAT (MM040NA) Damm & Smuts Referens (N=319) (N=150) Referens databas (N=6824) Buller Belysning 80 70 60 50 40 30

Läs mer

Varför blir det så? Varför dessa problem? Kjell Andersson. Inomhusklimatproblem och dess betydelse ur hälsosynpunkt

Varför blir det så? Varför dessa problem? Kjell Andersson. Inomhusklimatproblem och dess betydelse ur hälsosynpunkt Inomhusklimatproblem och dess betydelse ur hälsosynpunkt Kjell Andersson, f.d. överläkare Arbets-och miljömedicinska kliniken Universitetssjukhuset Örebro Varför dessa problem? Fukt byggfukt grundläggning

Läs mer

Innemiljön i svenska skolor och förskolor Resultatet från en enkätundersökning ingående i STIL-2 projektet

Innemiljön i svenska skolor och förskolor Resultatet från en enkätundersökning ingående i STIL-2 projektet 2007-05-04 Innemiljön i svenska skolor och förskolor Resultatet från en enkätundersökning ingående i STIL-2 projektet Kjell Andersson Arbets- och miljömedicinska kliniken Universitetssjukhuset Örebro Rapport

Läs mer

manual arbetsmiljö - basenkät

manual arbetsmiljö - basenkät arbetsmiljö - basenkät MM-enkäterna Kjell Andersson Göran Stridh Inger Fagerlund Wenche Aslaksen E-mail: inger.fagerlund@orebroll.se Bakgrund Klagomål på innemiljön i icke-industriella arbetsplatser är

Läs mer

Samtliga svarande Väg och Vatten LUV Alla

Samtliga svarande Väg och Vatten LUV Alla Samtliga svarande LUV Antal svarande enkäter 302 Antalet utskickade enkäter 1156 Procent svarande 26% Våningsplan 1-9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Inget svar 17% 18% 12% 3% 7% 0% 0% 0% 0% 43% Vädersträck Norr Syd

Läs mer

manual skolor och förskolor

manual skolor och förskolor skolor och förskolor MM-enkäterna Kjell Andersson Göran Stridh Inger Fagerlund Wenche Aslaksen E-mail: inger.fagerlund@orebroll.se Bakgrund Klagomål på innemiljön i skolor och förskolor är vanliga. Såväl

Läs mer

manual MM-enkäterna skolor och förskolor Reviderad och uppdaterad augusti 2014 / Kjell Andersson andersson.kh@telia.com www.inomhusklimatproblem.

manual MM-enkäterna skolor och förskolor Reviderad och uppdaterad augusti 2014 / Kjell Andersson andersson.kh@telia.com www.inomhusklimatproblem. skolor och förskolor MM-enkäterna Kjell Andersson Inger Fagerlund Göran Stridh Wenche Aslaksen Reviderad och uppdaterad augusti 2014 / Kjell Andersson andersson.kh@telia.com www.inomhusklimatproblem.se

Läs mer

Inomhusklimatet i bostadsområdet. Resultatet av en kartläggande enkätundersökning genomförd bland de boende senvåren 2008.

Inomhusklimatet i bostadsområdet. Resultatet av en kartläggande enkätundersökning genomförd bland de boende senvåren 2008. Inomhusklimatet i bostadsområdet Skarpnäcksfältet i Stockholm. Resultatet av en kartläggande enkätundersökning genomförd bland de boende senvåren 2008. Rapport MM 7/2008 Kjell Andersson, Inger Fagerlund,

Läs mer

En studie av personalens besvär av inomhusklimatet i två kontorsfastigheter

En studie av personalens besvär av inomhusklimatet i två kontorsfastigheter En studie av personalens besvär av inomhusklimatet i två kontorsfastigheter Författare Johan Häggbom, AB Previa, Lovisingatan 3B, 151 73 Södertälje. T: 08-550 268 60. e-mail: johan.haggbom@previa.se Handledare

Läs mer

manual arbetsmiljö - basenkät

manual arbetsmiljö - basenkät arbetsmiljö - basenkät MM-enkäterna Kjell Andersson Göran Stridh Inger Fagerlund Wenche Aslaksen E-mail: inger.fagerlund@orebroll.se Reviderad och uppdaterad augusti 2012 / Kjell Andersson andersson.kh@telia.com,

Läs mer

Hälsoaspekter vid boende

Hälsoaspekter vid boende Hälsoaspekter vid boende Kjell Andersson f.d. överläkare vid Universitetssjukhuset, Örebro Miljömedicin MM Konsult AB Gårdsbarn på Paradisgatan i Göteborg Lung- tbc 1911-1952 Landsbygd Städer Andelen trångbodda

Läs mer

Årtal: Löpnummer: Namn: Personnummer: Datum för ifyllande:

Årtal: Löpnummer: Namn: Personnummer: Datum för ifyllande: (Ifylles av klinik) Klinik (Text eller Kod): Årtal: Löpnummer: Namn: Personnummer: Datum för ifyllande: Läs frågorna noga! Ibland ber vi dig att enbart ange ett alternativ, ibland är frågan ställd så att

Läs mer

Enkätundersökning inomhusklimat, Beteendevetarhuset, Umeå Universitet

Enkätundersökning inomhusklimat, Beteendevetarhuset, Umeå Universitet ENKÄTUNDERSÖKNING INOMHUSKLIMAT MM 040 NA KONTOR SID 1 (12) Frej Sjöström Arbetsmiljöingenjör Feelgood Företagshälsa Slöjdgatan 2, 903 25 Umeå Vxl/Dir 090-176370/17 63 76 E-post: frej.sjostrom@feelgood.se

Läs mer

SALEMS KOMMUN Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen Per-Eric Hjelmer. Telefon 08-532 599 48 Mobil 070 623 2908 E-post: per-eric.hjelmer@salem.

SALEMS KOMMUN Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen Per-Eric Hjelmer. Telefon 08-532 599 48 Mobil 070 623 2908 E-post: per-eric.hjelmer@salem. SALEMS KOMMUN Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen Per-Eric Hjelmer Telefon 08-532 599 48 Mobil 070 623 2908 E-post: per-eric.hjelmer@salem.se Förvaltningschef, Miljö- & Samhällsbyggnad: John Söderberg,

Läs mer

Enkätundersökning om inom- och utomhusmiljön på våra skolor och förskolor 2008

Enkätundersökning om inom- och utomhusmiljön på våra skolor och förskolor 2008 Enkätundersökning om inom- och utomhusmiljön på våra skolor och förskolor 2008 Enkätundersökningen genomfördes mellan den 3 mars till den 4 april 2008 Totalt deltog 104 personer Vi vill passa på att tacka

Läs mer

Fukt och mögel i bostaden

Fukt och mögel i bostaden Fukt och mögel i bostaden Bo Sahlberg Arbets- och miljömedicin Akademiska sjukhuset Uppsala, Uppsala Universitet Tre studier Frågeformulär (Sverige). Inflammationsmarkörer (Uppsala). Bakterier, mögel och

Läs mer

Metodstudie 2 MM-enkäter i kontorsmiljö

Metodstudie 2 MM-enkäter i kontorsmiljö Metodstudie 2 MM-enkäter i kontorsmiljö Sammanfattning I rapporten redovisas utfallet för två stora kontorsdatabaser på vardera cirka 10 000 individer, varav den ena baseras på basenkäten MM 040 NA, den

Läs mer

Företagshälsovårdens medverkan vid arbetsmiljöproblem Diskussion kring ett praktiskt fall med inneklimatproblem på ett sjukhus

Företagshälsovårdens medverkan vid arbetsmiljöproblem Diskussion kring ett praktiskt fall med inneklimatproblem på ett sjukhus Företagshälsovårdens medverkan vid arbetsmiljöproblem Diskussion kring ett praktiskt fall med inneklimatproblem på ett sjukhus Författare: Inger Olsson Hälsan & Arbetslivet Fyrbodal, Uddevalla Handledare:

Läs mer

Torsviks Förskola Fukt och inomhusmiljö 2009-04-16

Torsviks Förskola Fukt och inomhusmiljö 2009-04-16 Torsviks Förskola Fukt och inomhusmiljö 2009-04-16 1 Genom att arbeta objektivt samt integrera erfarenhet och den senaste kunskapen skapar AK-konsult Indoor Air AB förutsättningar för en god innemiljö

Läs mer

Riskkommunikation. Vad säger man och vad säger man inte? Kjell Andersson Leg.läk, civ.ing Specialist Yrkes- och miljömedicin

Riskkommunikation. Vad säger man och vad säger man inte? Kjell Andersson Leg.läk, civ.ing Specialist Yrkes- och miljömedicin Riskkommunikation Vad säger man och vad säger man inte? Kjell Andersson Leg.läk, civ.ing Specialist Yrkes- och miljömedicin www.inomhusklimatproblem.se Mögel som angriper byggnadsmaterial kan bilda starka

Läs mer

HÄLSA OCH INOMHUSKLIMAT. Du kan minska sjukfrånvaron och förbättra inomhusklimatet för dina medarbetare med rätt luftfuktighet

HÄLSA OCH INOMHUSKLIMAT. Du kan minska sjukfrånvaron och förbättra inomhusklimatet för dina medarbetare med rätt luftfuktighet HÄLSA OCH INOMHUSKLIMAT Du kan minska sjukfrånvaron och förbättra inomhusklimatet för dina medarbetare med rätt luftfuktighet Hälsa, inomhusklimat och luftkvalitet Bra inomhusklimat lönar sig Produktiviteten

Läs mer

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön Denna information bygger på Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2. I Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2 finns regler om bland annat städning, ventilation

Läs mer

Åtgärdsprogram för allergiförebyggande arbete inom vård- och omsorgsförvaltningen 2008-2011

Åtgärdsprogram för allergiförebyggande arbete inom vård- och omsorgsförvaltningen 2008-2011 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 34/2008 ÅTGÄRDSPROGRAM 1 (7) Åtgärdsprogram för allergiförebyggande arbete inom vård- och omsorgsförvaltningen 2008-2011 Antaget av

Läs mer

4.2 Vilka är de viktigaste erfarenheterna från det mångåriga arbetet med MM-enkäterna?

4.2 Vilka är de viktigaste erfarenheterna från det mångåriga arbetet med MM-enkäterna? Tolkning av enkätdata och behov av hälsoundersökningar Kjell Andersson, Per Vihlborg 4.1 Hur säkra bedömningar kan göras med enkäter? 4.2 Vilka är de viktigaste erfarenheterna från det mångåriga arbetet

Läs mer

Kartläggning av matsituationen för skolelever i ett Stockholmsdistrikt - ett pilotprojekt. Rapport MM 28/99

Kartläggning av matsituationen för skolelever i ett Stockholmsdistrikt - ett pilotprojekt. Rapport MM 28/99 Kartläggning av matsituationen för skolelever i ett Stockholmsdistrikt - ett pilotprojekt. Rapport MM 28/99 Kjell Andersson, överläkare Yrkes-och miljömedicinska kliniken Regionsjukhuset Örebro. 2 Sammanfattning

Läs mer

Kriterier för att identifiera förskolor med dåligt inomhusklimat

Kriterier för att identifiera förskolor med dåligt inomhusklimat ISSN 1652-022X Kriterier för att identifiera förskolor med dåligt inomhusklimat En rapport inom ramen för ett av målen i Stockholms miljöprogram Underlag för framtagande av nyckeltal utifrån enkäter om

Läs mer

NÅGRA FRÅGOR OM DITT INOMHUSKLIMAT. RESULTATREDOVISNING Signalisten

NÅGRA FRÅGOR OM DITT INOMHUSKLIMAT. RESULTATREDOVISNING Signalisten 1 NÅGRA FRÅGOR OM DITT INOMHUSKLIMAT RESULTATREDOVISNING Signalisten Fastigheten Signalisten består av tre hus, Bagartorpsringen 70, 78 och 80 där två hus, 70 och 78, står inför ombyggnad medan 80 redan

Läs mer

Allergiker i kollektivtrafiken

Allergiker i kollektivtrafiken Att: Landsting Kommuner Reseföretag Allergiker i kollektivtrafiken För att underlätta för er som ansvarar för miljön på tåg, buss, flyg, båt och färdtjänst har Astmaoch Allergiförbundet sammanställt en

Läs mer

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön vilar alltid på arbetsgivaren.

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön vilar alltid på arbetsgivaren. Denna information bygger på Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2000:42. I Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2000:42 finns regler om bl.a. städning, ventilation

Läs mer

Kriterier för att identifiera skolor med dåligt inomhusklimat

Kriterier för att identifiera skolor med dåligt inomhusklimat ISSN 1652-022X Kriterier för att identifiera skolor med dåligt inomhusklimat En rapport inom ramen för ett av målen i Stockholms miljöprogram Underlag för framtagande av nyckeltal utifrån enkäter om upplevt

Läs mer

Hälsotillståndet i Österbottniska skolor. Maj-Helen Nyback, Tony Pellfolk, Maria Snickars och Annika Wentjärvi,

Hälsotillståndet i Österbottniska skolor. Maj-Helen Nyback, Tony Pellfolk, Maria Snickars och Annika Wentjärvi, Hälsotillståndet i Österbottniska skolor Maj-Helen Nyback, Tony Pellfolk, Maria Snickars och Annika Wentjärvi, Frågeställningar inför delprojektet Kan upplevd hälsa/ohälsa bland personal och elever i

Läs mer

Ventilation. För boende i äldre byggnader

Ventilation. För boende i äldre byggnader Ventilation För boende i äldre byggnader Luften i gamla hus Du kan själv påverka Luften kommer in I många gamla byggnader sköter de boende själva genom otätheter luft och ventilation. Det styrs med fläktar,

Läs mer

Hälsoeffekter av fukt och mögel i inomhusmiljö. Mathias Holm, överläkare Sandra Johannesson, yrkes- och miljöhygieniker

Hälsoeffekter av fukt och mögel i inomhusmiljö. Mathias Holm, överläkare Sandra Johannesson, yrkes- och miljöhygieniker Hälsoeffekter av fukt och mögel i inomhusmiljö Mathias Holm, överläkare Sandra Johannesson, yrkes- och miljöhygieniker Miljöhälsoenkäter (NMHE) 1999, 2007 Omkring 1,2 miljoner av den vuxna befolkningen

Läs mer

STÄDNING SOM ALLERGI- FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD??????

STÄDNING SOM ALLERGI- FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD?????? STÄDNING SOM ALLERGI- FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD?????? Therese Sterner Samordnande Allergisjuksköterska Barn och Ungdomssjukhuset Lund 2007 Therese.sterner@skane.se Geografiskt ansvarsområde En del av Sydvästra

Läs mer

Innemiljö och hälsa. Varför känns luften instängd och dålig? Konsekvenser av dålig luft

Innemiljö och hälsa. Varför känns luften instängd och dålig? Konsekvenser av dålig luft Innemiljö och hälsa Antalet allergiker och astmatiker har ökat stort under de senaste decennierna och innemiljön antas vara en av orsakerna till utvecklingen. Varför känns luften instängd och dålig? Dålig

Läs mer

Viktiga faktorer i innemiljön

Viktiga faktorer i innemiljön Kunskapsläge: Hälsoeffekter av fukt och mögel i byggnader En rad epidemiologiska undersökningar har visat att fukt och mögel/bakterieväxt i byggnader innebär hälsorisk Ökad risk för astma, astmabesvär,

Läs mer

Rätt inomhusklimat så fungerar värmen

Rätt inomhusklimat så fungerar värmen Rätt inomhusklimat så fungerar värmen 1 20 21 grader i Stockholmshems lägenheter en temperatur de flesta är nöjda med. 2 Värme inomhus Ett bra inomhusklimat är viktigare än vad man kan tro, både för att

Läs mer

Sjuk av inomhusmiljö? Myter och fakta

Sjuk av inomhusmiljö? Myter och fakta Sjuk av inomhusmiljö? Myter och fakta KOMIN Kompetenscentrum för Inomhusmiljö och Hälsa som samlar ett nätverk av praktisk och forskningsmässig kompetens under ett tak med uppgift att bistå näringslivet

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003

FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003 SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 3/2004 FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003 MILJÖKONTORET JUNI 2004 Rapport 3/2004 Ärende: MN/2004:117 Projektet

Läs mer

Fukt inomhusmiljö FTF 130211

Fukt inomhusmiljö FTF 130211 Fukt inomhusmiljö FTF 130211 PROGRAM: 09.00 09.30 Kaffe/Inledning 09.30 12.30 Fuktiga byggnader, AK-Konsult Fukt i luft Fukt i material Fukttransport Fuktskador 12.30 13.30 Lunch 13.30 14.15 Lennart Larsson:

Läs mer

RAPPORT GETINGESKOLAN SLUTREDOVISNING BYGGNADSUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER ROLF E ANDERSSON CIV.ING. KEMITEKNIK, INOMHUSMILJÖ

RAPPORT GETINGESKOLAN SLUTREDOVISNING BYGGNADSUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER ROLF E ANDERSSON CIV.ING. KEMITEKNIK, INOMHUSMILJÖ RAPPORT UPPDRAGSNUMMER 6298783000 GETINGESKOLAN SLUTREDOVISNING BYGGNADSUNDERSÖKNING 2017-01-31 ROLF E ANDERSSON CIV.ING. KEMITEKNIK, INOMHUSMILJÖ CALLE LUNDGREN CIV.ING. VÄG & VATTEN, BYGGDOKTOR repo001.docx

Läs mer

Välkomna till en utbildningseftermiddag om Hälsokonsekvenser av en bristande inomhusmiljö där några åtgärdsförslag presenteras

Välkomna till en utbildningseftermiddag om Hälsokonsekvenser av en bristande inomhusmiljö där några åtgärdsförslag presenteras Välkomna till en utbildningseftermiddag om Hälsokonsekvenser av en bristande inomhusmiljö där några åtgärdsförslag presenteras Hälsokonsekvenser på grund av brister i inomhusmiljön Therese Sterner Inomhusklimat

Läs mer

Samband mellan energianvändning, SBS och astma i arbetsplatsbyggnader i södra Sverige

Samband mellan energianvändning, SBS och astma i arbetsplatsbyggnader i södra Sverige Samband mellan energianvändning, SBS och astma i arbetsplatsbyggnader i södra Sverige Dan Norbäck Material och metoder Samarbete med en större teknisk konsult som gör energideklarationer och föreslår energisparande

Läs mer

Varför dessa problem?

Varför dessa problem? Inomhusklimatproblem och dess handläggning Kjell Andersson, överläkare Yrkes-och miljömedicinska kliniken Universitetssjukhuset Örebro Varför dessa problem? Fukt byggfukt grundläggning läckage bristande

Läs mer

Vägledning om ventilation - luftkvalitet

Vägledning om ventilation - luftkvalitet Vägledning om ventilation - luftkvalitet Innehåll: Inomhusmiljön i skolor är viktig och varför Folkhälsomyndighetens vägledningsmaterial AR om ventilation och kompletterande vägledning Ventilation luftkvalitet

Läs mer

Forsby skolan i Lovisa; inneluftenkät för elever; november 2016

Forsby skolan i Lovisa; inneluftenkät för elever; november 2016 Forsby skolan i Lovisa; inneluftenkät för elever; november 2016 Sammanfattning av enkäten som gjordes i november-december 2016. Resultaten analyserades i februari 2017. Svarsaktiviteten var låg. Bara 14

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av grundskolor och gymnasier 2010-2011

Hälsoskyddstillsyn av grundskolor och gymnasier 2010-2011 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten 2011-05-11 Berit Ekman Hälsoskyddstillsyn av grundskolor och gymnasier 2010-2011 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Inomhusmiljöutredning Buller och temperatur 2011-02-11. Uppdragsnummer: 220441-05. Uppdragsansvarig: Rebecca Thulesson. Kvalitetsgranskning

Inomhusmiljöutredning Buller och temperatur 2011-02-11. Uppdragsnummer: 220441-05. Uppdragsansvarig: Rebecca Thulesson. Kvalitetsgranskning 1(7) Inomhusmiljöutredning Buller och temperatur 2011-02-11 Uppdragsnummer: 220441-05 Uppdragsansvarig: Rebecca Thulesson Handläggare Praktikant Kvalitetsgranskning Rebecca Thulesson 2(7) Sammanfattning

Läs mer

Resultat: EcoEffect Enkätundersökning för Brf Toppsockret

Resultat: EcoEffect Enkätundersökning för Brf Toppsockret Bostadsenkät lgh nr Resultat: EcoEffect Enkätundersökning för Brf Toppsockret Enkäten levererades till bostadsinnehavare (en per lägenhet) i mitten av maj 2011, och svaren lämnades av svarare i föreningsbrevlådan

Läs mer

Periodisk hälsoskyddstillsyn Grundskolor & Gymnasier

Periodisk hälsoskyddstillsyn Grundskolor & Gymnasier SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 1/2004 Periodisk hälsoskyddstillsyn Grundskolor & Gymnasier MILJÖKONTORET MARS 2004 Projektet utfört av: Charlotta Hedberg Postadress Solna Stad 171 86 Solna E-post miljokontoret@solna.se

Läs mer

Byggnadsrelaterade hälsobesvär på en arbetsplats. Projektarbete inom arbetsmiljöingenjörsutbildningen vid Arbetslivsinstitutet 2005-11-16

Byggnadsrelaterade hälsobesvär på en arbetsplats. Projektarbete inom arbetsmiljöingenjörsutbildningen vid Arbetslivsinstitutet 2005-11-16 Byggnadsrelaterade hälsobesvär på en arbetsplats Projektarbete inom arbetsmiljöingenjörsutbildningen vid Arbetslivsinstitutet 2005-11-16 Gun-Britt Berglund 1(10) Förord Föreliggande arbete har utförts

Läs mer

Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad

Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress AB Karlstad Profdoc Work AB Frykdalsbacken 12-14, 123 43 Farsta Tel: 08-606 35 40, Fax: 08-741 03 04 smc@profdoc.se, www.profdocwork.se Referens AP (1045) -

Läs mer

Vägen till ett bra inomhusklimat

Vägen till ett bra inomhusklimat Vägen till ett bra inomhusklimat Tillsammans skapar vi ett behagligt och energieffektivt inomhusklimat Fabeges ambition är att alltid leverera bästa möjliga inomhusklimat alltid med hänsyn till långsiktig

Läs mer

Checklista för tillsyn av förskola

Checklista för tillsyn av förskola 1 (6) Checklista för tillsyn av förskola Förskolans namn Adress Fastighetsbet Ansvarig/kontaktman Datum Närvarande Omfattning Antal barn Antal avdelningar Antal personal Lokalens byggår/f.sk öppnades UA

Läs mer

ALLERGI- UTREDNING FRÅGEFORMULÄR

ALLERGI- UTREDNING FRÅGEFORMULÄR Formuläret är utarbetat av docent Ulf Bengtsson, professor Olle Löwhagen och doktor Rosita Sundberg, Astma-och allergimottagningen, SU Sahlgrenska, Göteborg och docent Nils Eriksson, Lungallergimottagningen,

Läs mer

Vad menas med byggnadsrelaterad ohälsa och hur kan man undersöka om sådan förekommer?

Vad menas med byggnadsrelaterad ohälsa och hur kan man undersöka om sådan förekommer? Vad menas med byggnadsrelaterad ohälsa och hur kan man undersöka om sådan förekommer? Presentation vid SWESIAQs höstmöte på Högskolan i Gävle den oktober Robert Wålinder Arbets- och miljömedicin Akademiska

Läs mer

Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad

Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress AB Karlstad Winmar AB Träffgatan 4, 136 44 Handen Tel: 08-120 244 00 info@winmar.se, www.winmar.se 2010 (9)

Läs mer

Att undvika hälsoproblem vid användning av skärvätskor

Att undvika hälsoproblem vid användning av skärvätskor Att undvika hälsoproblem vid användning av skärvätskor Erfarenheter från Volvos fabriker i Sverige och vetenskapliga studier av skärvätskeaerosoler. Martin Kurdve, När används skärvätskor Skärvätskor används

Läs mer

Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor

Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor POPULÄRVETENSKAPLIG RAPPORT Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor Vad kan man göra när besvär i kontor misstänks bero på dålig ventilation? Pär Fjällström, Erica Bloom, Bengt Christensson,

Läs mer

Ventilationens betydelse för f inneklimatet. Allergikommitten 2007 05 28 Stadshallen i Lund

Ventilationens betydelse för f inneklimatet. Allergikommitten 2007 05 28 Stadshallen i Lund Ventilationens betydelse för f inneklimatet Allergikommitten 2007 05 28 Stadshallen i Lund Lite om Lundafastigheter i Lund Vi förvaltar f skolor, daghem, fritidshem, bibliotek, badanläggningar, stadshallar

Läs mer

Utreda och åtgärda fukt och mögelproblem

Utreda och åtgärda fukt och mögelproblem Utreda och åtgärda fukt och mögelproblem Folkhälsomyndighetens vägledning Fredrik Haux, Folkhälsomyndigheten Orsaker till fukt och mögelproblem Läckage från tak, fönster, tvätt/diskmaskiner m.m. Hög luftfuktighet

Läs mer

Miljömedicinsk bedömning av trafikbuller nära E6 i Kungsbacka

Miljömedicinsk bedömning av trafikbuller nära E6 i Kungsbacka Miljömedicinsk bedömning av trafikbuller nära E6 i Kungsbacka Peter Molnár Miljöfysiker Helena Sandén Överläkare Göteborg den 27 mars 2015 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Arbets- och miljömedicin Västra

Läs mer

Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder

Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder är det möjligt? Svensk Ventilation Britta Permats Innemiljön -Hur ser det ut idag? 1,2 miljoner (18 %) Miljonprogrammet Stockholm, Södermanland och Västmanland

Läs mer

Elever undersöker klimatet i klassrummet Rapport om resultaten från experimentet Kolla klimatet i klassrummet 2009

Elever undersöker klimatet i klassrummet Rapport om resultaten från experimentet Kolla klimatet i klassrummet 2009 Elever undersöker klimatet i klassrummet Rapport om resultaten från experimentet Kolla klimatet i klassrummet 2009 Rapporten är framtagen vid Danmarks Tekniska universitet av Geo Clausen, Eva Maria Larsen

Läs mer

Den fysiska arbetsmiljön i skolan

Den fysiska arbetsmiljön i skolan Den fysiska arbetsmiljön i skolan Greta Smedje Arbets- och miljömedicin % Klagomål på skolmiljön 40 Personal Åk 7 Åk 1 & 4 35 30 25 20 15 10 5 0 Drag Hög temp Varierande temp Låg temp Instängd luft Torr

Läs mer

A L L E R G I K O M M I T T É N RÅD TILL PERSONAL OM ALLERGI. i förskola och skola

A L L E R G I K O M M I T T É N RÅD TILL PERSONAL OM ALLERGI. i förskola och skola A L L E R G I K O M M I T T É N RÅD TILL PERSONAL OM ALLERGI i förskola och skola Inledning Allergiska besvär har blivit allt vanligare bland barn och ungdomar. En del av allergierna är av lindrig art

Läs mer

Hälsa och ventilation

Hälsa och ventilation Hälsa och ventilation Mathias Holm, överläkare Sandra Johannesson, yrkes- och miljöhygieniker 2015-10-20 Ventilation Är det farligt med låg ventilation? Kan ventilationen bli för hög? 2 Varför behövs ventilation?

Läs mer

TEGEL LEVER LÄNGRE. Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE

TEGEL LEVER LÄNGRE. Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE TEGEL LEVER LÄNGRE Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE DET GÄLLER vår hälsa När vi bygger nytt eller renoverar, tänker vi mycket på om ekonomin är hållbar. Under de senaste åren har vi även uppmärksammat

Läs mer

Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder

Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder är det möjligt? Svensk Ventilation Britta Permats Vision: Ett energieffektivt och hälsosamt inomhusklimat för alla Innemiljön -Hur ser det ut idag? 1,2 miljoner

Läs mer

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08 Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Kylbehov Sundbrolund äldreboende Kund Landstinget Västernorrland - Olle Bertilsson Baltic Energy Lena

Läs mer

Enkätundersökning i förskola i Lilla Edet. Göteborg den 6 februari 2009

Enkätundersökning i förskola i Lilla Edet. Göteborg den 6 februari 2009 Göteborg den 6 februari 2009 Lars Barregård professor, överläkare Katrin Nielsen miljöutredare Box 414, 405 30 Göteborg Telefon 031-786 28 96 lars.barregard@amm.gu.se Besöksadress: Medicinaregatan 16 Telefax

Läs mer

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM TRÖTTHET www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Trötthet definieras som brist på fysisk och/eller psykisk energi, och upplevs ofta som utmattning eller orkeslöshet. Det är ett

Läs mer

Energi Miljöombudsutbildning 24 mars 2011. Ylva Anger, Energiingenjör TF/Fastighet ylva.anger@ostersund.se Tel. 144675

Energi Miljöombudsutbildning 24 mars 2011. Ylva Anger, Energiingenjör TF/Fastighet ylva.anger@ostersund.se Tel. 144675 Energi Miljöombudsutbildning 24 mars 2011 Ylva Anger, Energiingenjör TF/Fastighet ylva.anger@ostersund.se Tel. 144675 Hämtad från www.jamtkraft.se Summa Fastbränsle El till annat än värme Olika energislag

Läs mer

Bilaga 2 del B. Checklistan i exemplet består av två delar, formulär A och B. Formulär A är en allmän del som gäller en hel byggnad.

Bilaga 2 del B. Checklistan i exemplet består av två delar, formulär A och B. Formulär A är en allmän del som gäller en hel byggnad. Bilaga 2 del B Checklista för kontrollrond (egenkontroll) Denna checklista kan användas som den är, eller ses som ett exempel, en mall för att utarbeta en egen checklista. I egna checklistor kan man lägga

Läs mer

Tillsynsprojekt förskolor i Uddevalla kommun 2012

Tillsynsprojekt förskolor i Uddevalla kommun 2012 Tillsynsprojekt förskolor i Uddevalla kommun 2012 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte och mål... 3 Utförande och metod... 3 Resultat... 4 Diskussion och Slutsatser... 7 Förbättringsområden...

Läs mer

PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI

PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET Tobaksrökning Idag vet de flesta att tobaksrökning är farligt för hälsan. Ändå var det 15% av befolkningen som rökte dagligen, detta enligt

Läs mer

Bilaga 2. Skolor i Järfälla kommun 2010 skolor som kontrollerats

Bilaga 2. Skolor i Järfälla kommun 2010 skolor som kontrollerats Bilaga 2 Skolor i Järfälla kommun 2010 skolor som kontrollerats Skola Al Mustafa Aspnässkolan Barkarbyskolan Berghemsskolan Björkebyskolan Fastebolskolan Fjällenskolan Högbyskolan Iljansbodaskolan Internationella

Läs mer