Inomhusklimatet vid Rostaskolan, Örebro kommun. Resultatet av en enkätundersökning genomförd under december 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inomhusklimatet vid Rostaskolan, Örebro kommun. Resultatet av en enkätundersökning genomförd under december 2012"

Transkript

1 Inomhusklimatet vid, Örebro kommun Resultatet av en enkätundersökning genomförd under december 2012 Örebro Kjell Andersson Miljömedicin MM Konsult AB Inger Fagerlund Arbets- och miljömedicinska kliniken Universitetssjukhuset Örebro Örebro

2 Sammanfattning Syftet med den aktuella enkätundersökningen var att beskriva den upplevda innemiljön vid skolan samt omfattningen av hälsosymtom sedan man påvisat brister i dräneringen kring skolan för att därigenom få bättre underlag för att bestämma lämpliga vidare åtgärder. Enkäterna besvarades av 55 personal (svarsfrekvens 79 %) samt föräldrarna till 253 elever (svarsfrekvens 60 %). Såväl personalen som föräldrarna till eleverna framför uttalade klagomål på den fysiska skolmiljön, mest uttalat för lågstadiedelen. Man upplever lokalerna som slitna och trånga relativt de stora elevgrupperna och det finns för få toaletter. Detta medför en såväl stressig miljö som svårstädade utrymmen. Många klagomål gäller dålig städning, mest uttalat vad gäller toalettstädningen. Akustiken upplevs vara dålig vilket torde ligga bakom att så många besväras av buller från högljudda elever och skrap från stolar. Många upplever också att det är kallt vintertid. Det förekommer klagomål på luftkvaliteten även om dessa inte är mer frekventa än vad som är normalt för svenska skolor. Luftkvaliteten tycks dock variera kraftigt mellan de olika lågstadiebyggnaderna. Sämre luft på måndagsmorgnar torde sammanhänga med förekomst av lukter kring företrädesvis matsal och angränsande korridorer i huvudbyggnaden. Efter nyligen genomförd sanering tycks förhållandena ha förbättrats avsevärt. Trots de omfattande klagomålen rapporterar vare sig personalen eller föräldrarna symtom i särskilt stor omfattning och de hänför symtomen i begränsad utsträckning till skolmiljön. Det finns inte heller klara indikationer på att luftkvaliteten är påtagligt sämre i de byggnader där man uppmätt förhöjda fukthalter i betongplattorna. De allergiska barnen rapporterar som väntat högre symtomfrekvenser jämfört med icke-allergikerna. De omfattande klagomålen på skolmiljön gör det angeläget att snarast försöka finna en totallösning, oavsett om detta innebär fortsatta saneringar eller inriktning mot att bygga en ny skola. De tekniska mätningarna visar på anmärkningsvärt höga fukthalter i flera av lågstadiets bjälklag. Även om det i dagsläget inte tycks finnas säkra indikationer på påverkan på innemiljön, och därmed behov av direkt akuta åtgärder, utgör de höga fukthalterna en klar risk för framtida problem. Fuktiga bjälklag med täta plast- eller linoleummattor utgör kända problemkonstruktioner och de brukar i många fall medföra dålig luftkvalitet med obehagliga lukter. Långvarig vistelse i sådana miljöer brukar medföra frekventa klagomål på irritation i de övre luftvägarna. Yngre barn brukar besväras av upprepade förkylningar och långvariga hostbesvär vid vistelse i dessa miljöer. Då vi känner till att det kan ta lång tid att torka ut fuktiga bjälklag är det angeläget att de tekniska utredningarna och åtgärderna påskyndas innan påverkan på innemiljön uppträder. 2

3 Bakgrund Det kommunala fastighets bolaget Futurum, som bland annat äger, har inventerat skolans byggnader och funnit att dräneringen kring lågstadiebyggnaderna inte fungerat särskilt bra. Arbetet med att leda bort vattnet och dränera marken har därför redan inletts. Vissa betongbjälklag har förhöjd fuktighet. Det är oklart om detta medfört att innemiljön påverkats. För att få bättre underlag för att bestämma lämpliga vidare åtgärder önskar man genomföra en enkätundersökning bland såväl personalen som barnens föräldrar för att ta reda på hur innemiljön upplevs och om man rapporterar besvär. Genom att man nyligen åtgärdat mellanstadiebyggnadens korridor på grund av luktproblem har det bedömts vara lämpligt att genomföra enkätundersökningen också bland mellanstadiets personal och föräldrar, även om det inte gått särskilt lång tid sedan åtgärderna genomfördes. Metodik De standardiserade Örebroenkäterna lämnades ut till all skolpersonal (MM 040 NA) samt till föräldrarna till barnen i årskurserna F- 6 (MM 080 NA Sp1B) tillsammans med följebrev och svarskuvert. De besvarade enkäterna lämnades in till skolan i svarskuverten. De oöppnade kuverten lämnades därefter till Arbets- och miljömedicinska kliniken i Örebro för bearbetning, analys, tolkning samt rapportskrivning. Resultatet redovisas i form av grafer och tabeller där jämförelser görs mot såväl under 2011 genomförd enkätundersökning som andra skolmaterial. De specifika kommentarerna redovisas. Resultat Svarsfrekvens Enkäterna besvarades av 55 personal (svarsfrekvens 79 %) samt föräldrarna till 253 elever (svarsfrekvens 60 %). Vid föregående undersökning 2011 var svarsfrekvensen lika för personalen men något lägre för föräldraenkäten. Personalenkäten Av Tabell 1 framgår karaktäristika för personalen vid de två studietillfällena samt motsvarande uppgifter för andra skolpopulationer. Inget anmärkningsvärt ses. Tabell 1. Karaktäristika för personalen vid skolan 2011 och 2012 samt några jämförelsematerial, utryckt i procent. Örebro Ref Ref Ref Ref Stockholm Tjörn Nyköping Stor databas Antal Kön (% män) Ålder (medel) Rökare (%) Astmabesvär (%) Hösnuva (%) Eksem (%)

4 Av Figur 1 framgår att personalen ofta besväras av damm och smuts, buller, drag samt låg rumstemperatur men också av instängd dålig luft och obehaglig lukt. En överfrekvens av allmänsymtom, främst trötthet, rapporteras och hänförs i viss utsträckning till skolmiljön. Däremot hänförs få slemhinnesymtom till skolmiljön. Allergiker och icke-allergiker upplever den fysiska miljön på motsvarande sätt men allergikerna rapporterar generellt fler symtom, vilket är vad man kan förvänta (Figur 2). Klagomålen på buller samt damm och smuts är mer framträdande nu jämfört med föregående enkätundersökning men däremot rapporterar man nu något färre klagomål på luftkvaliteten och något färre slemhinnesymtom (Figur 3). 4

5 Figur 1 INOMHUSKLIMAT MILJÖFAKTORER (ofta besvärad) % Arbetsmiljö MM 040 NA Örebro Personal 2012 Referensdata enligt Rapport M5/90, Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro. Belysning Damm och smuts Drag Buller För hög rumstemperatur Andras tobaksrök 40% 80% Varierande rumstemperatur Statisk elektricitet För låg rumstemperatur Obehaglig lukt Torr luft Instängd "dålig" luft BESVÄR/SYMTOM (ja,ofta) % Torr, kliande, rodnad hud på händerna Annat Trötthet Totalt (n=55) Beror på arbetsmiljön Tung i huvudet Huvudvärk Fjällning/klåda i hårbotten/öron 20% 40% Illamående/yrsel Torr eller rodnad hud i ansiktet Hosta Heshet, halstorrhet Irriterad, täppt eller rinnande näsa Koncentrationssvårigheter Klåda, sveda, irritation i ögonen Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro, 9310/K Andersson /IF. Fax 019/ Figur 1. Besvärande miljöfaktorer samt symtomutfall för personalen vid Det skuggade området markerar innemiljöer utan kända klimatproblem. 5

6 Figur 2 INOMHUSKLIMAT MILJÖFAKTORER (ofta besvärad) % Arbetsmiljö MM 040 NA Örebro Allergi/ej allergi Referensdata enligt Rapport M5/90, Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro. Belysning Damm och smuts Drag Buller För hög rumstemperatur Andras tobaksrök 40% 80% Varierande rumstemperatur Statisk elektricitet För låg rumstemperatur Obehaglig lukt Torr luft Instängd "dålig" luft BESVÄR/SYMTOM (ja,ofta) % Torr, kliande, rodnad hud på händerna Annat Trötthet Allergi (n=21) Ej Allergi (n=32) Tung i huvudet Huvudvärk Fjällning/klåda i hårbotten/öron 20% 40% Illamående/yrsel Torr eller rodnad hud i ansiktet Hosta Heshet, halstorrhet Irriterad, täppt eller rinnande näsa Koncentrationssvårigheter Klåda, sveda, irritation i ögonen Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro, 9310/K Andersson /IF. Fax 019/ Figur 2. Besvärande miljöfaktorer samt symtomutfall för allergiker respektive icke-allergiker bland personalen vid Det skuggade området markerar innemiljöer utan kända klimatproblem. 6

7 Figur 3 INOMHUSKLIMAT MILJÖFAKTORER (ofta besvärad) % Arbetsmiljö MM 040 NA Örebro Personal resp 2012 Referensdata enligt Rapport M5/90, Arbets- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro. Belysning Damm och smuts Drag Buller För hög rumstemperatur Andras tobaksrök 40% 80% Varierande rumstemperatur Statisk elektricitet För låg rumstemperatur Obehaglig lukt Torr luft Instängd "dålig" luft BESVÄR/SYMTOM (ja,ofta) % Torr, kliande, rodnad hud på händerna Annat Trötthet 2011 (n = 55) 2012 (n = 55) Tung i huvudet Huvudvärk Fjällning/klåda i hårbotten/öron 20% 40% Illamående/yrsel Torr eller rodnad hud i ansiktet Hosta Heshet, halstorrhet Koncentrationssvårigheter Klåda, sveda, irritation i ögonen Irriterad, täppt eller rinnande näsa Arbets- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro, 9310/K Andersson /IF. Fax 019/ Figur 3. Besvärande miljöfaktorer samt symtomutfall för personalen vid 2011 och Det skuggade området markerar innemiljöer utan kända klimatproblem. 7

8 I Tabell 2 redovisas personalens upplevelse av skolmiljön mer detaljerat och jämförelser görs också med olika referensmaterial där samma frågor använts. Tabell 2. Personalens upplevelse av skolmiljön 2011 och Dåligt anger andelen som upplever miljöfaktorerna som dåliga eller mycket dåliga och presenteras i procent. Jämförelser görs också med olika referensmaterial där samma frågor använts. Örebro Ref Ref Ref Stockholm Tjörn Nyköping Antal Skolgården (dålig) - akt.möjligheter/sittplatser planteringar/grönytor belysning trafiksäkerhet Den inre miljön (dålig) - allmänintryck lokalsamband tillgång till grupprum och dyl akustik färgsättning Arbetsmiljö generellt (dålig) - inbjuder till samarbete ger trygghet ger möjlighet till avskildhet Arbetsmiljö i personalutrymmen (dålig) - arbetsutrymmen tillgång till telefon tillgång till dator arbetsro/arbetsmöjligheter Temperaturförhållandena - dåliga i allmänhet alltför kallt på vinterhalvåret alltför kallt på andra tider alltför varmt på vår/höst alltför varmt på andra tider Damm och smuts - besväras av (% ja) allmänstädningen otillräcklig allmänstädningen dåligt utförd damm och smuts på skåp o dyl ingen storstädning otillräcklig toalettstädning forts. 8

9 forts Tabell 2. Örebro Ref Ref Ref Stockholm Tjörn Nyköping Antal Bullerstörningar - besväras (% ja) ventilationen stör buller utifrån (trafik o dyl.) buller från skolgården skrapljud från stolar högljudda elever Luftkvalitet - dålig i allmänhet sämre på måndagsmorgnar sämre på eftermiddagar sämre vid dubbellektioner olika i olika lokaler lukter förekommer vädringsmöjligheter saknas Skolgården upplevs snarast vara bättre än genomsnittligt även om det finns synpunkter på belysningen och trafiksäkerheten. Man upplever lokalerna negativt med dålig akustik. Framför allt anses tillgången på grupprum och möjligheterna till avskildhet vara otillräckliga. Man upplever att det är kallt vintertid. Städningen får mycket kritik och anses vara såväl otillräcklig som dåligt utförd. Bullerstörningarna hänförs främst till högljudda elever och skrapljud från stolar men torde kunna hänföras till den upplevt dåliga akustiken på skolan. Luftkvaliteten anses generellt inte vara sämre än normalt för svenska skolor men den upplevs variera mellan olika lokaler. Den anses vara sämre på måndagsmorgnar och detta sammantaget med att det förekommer lukter gör att man kan misstänka att det förekommer vissa emissioner. I Tabell 3 redovisas utfallet för de fyra psykosociala frågorna och jämförelser ges med andra skolmaterial. Cirka hälften av personalen upplever att man ofta har för mycket att göra. 9

10 Tabell 3. Upplevelsen av det psykosociala klimatet bland skolpersonalen genom delfrågor beträffande arbetsinnehåll, arbetsbelastning, påverkansmöjligheter samt socialt stöd. Tabellvärdena uttryckta i procent. Örebro Ref Stockholm Ref Tjörn Ref Nyköping Stor databas Antal Engagerande och stimulerande arbete Arbetsbelastning för hög Påverkansmöjligheter Stöd från arbetskamrater Specifika kommentarer Ett antal specifika kommentarer lämnas av personalen. Dessa gäller dålig luftkvalitet i flera klassrum och grupprum i såväl mellanstadiet som mer uttalat i lågstadiet, bland annat nämner flera klassrum 1 C. Luftkvaliteten upplevs variera mellan de olika byggnaderna. Luften upplevs vara dålig i lågstadiets personalutrymmen. Önskemål finns om att ventilationen är på också under helger. Lukter uppges förekomma i trapphus och källare. Kommentarer framförs om att miljön känns ofräsch och dammig eftersom lokalvårdarna inte får tillräckligt med timmar. Miljön har också påverkats av pågående renoveringsaktiviteter. Temperaturerna uppges inte vara anpassade till olika elevantal. När det är ett fåtal elever blir det kallt. En kommentar upplever miljön som stressig, en annan pekar på den fuktiga utemiljön som gör att barnen blir smutsiga. 10

11 Föräldraenkäten Karaktäristika för elevpopulationen F-6 redovisas i Tabell 4, där jämförelser också görs mot föregående enkätundersökning 2011 samt några andra skolpopulationer. Tabell 4. Karaktäristika för elevpopulationen 2011 och 2012 samt några andra skolpopulationer. Tabellvärdena uttryckta i procent. Elever Ref Ref Ref Karlskoga Tjörn Nyköping Antal Andel pojkar Född i Sverige Ärftlighet för allergi Boende i villa Husdjur hemma Rökhem Röker hemma inomhus Fukt/mögel i hemmet Imma på fönster vintertid Upplevd innemiljö Föräldrarna upplever skolmiljön negativt vad gäller bullerförhållandena, utrymmena samt städningen men upplever inte längre luftkvaliteten som sämre än vad som är normalt för svenska skolor (Tabell 4). Tabell 4. Föräldrarnas upplevelse av barnens skolmiljö. Andelen som upplever miljöfaktorerna som Dåliga / Mycket dåliga anges i procent. Jämförelser görs mot enkätundersökningen 2011 och olika referensmaterial. Elever Ref Ref Ref Ref Karlskoga Tjörn Nyköping Nora Antal Temperaturförhållanden Luftkvalitet Belysning Buller Utrymmen Städning Av Tabell 5 framgår att föräldrarna till barnen i lågstadiet upplever att såväl bullerförhållandena, utrymmena som städningen är sämre än vad som gäller för mellanstadiets lokaler. Till detta kommer att föräldrarna till barnen, som finns i de lokaler som uppmätts ha förhöjda fukthalter i bjälklagen, rapporterar något fler klagomål på luftkvaliteten. 11

12 Tabell 5. Föräldrarnas upplevelse av barnens skolmiljö uppdelat efter stadium samt speciellt för klasserna 1C, 2B och 2C (Spec.) där man uppmätt högre fukthalter i bjälklagen. Andelen som upplever miljöfaktorerna som dåliga / mycket dåliga anges i procent. Jämförelser görs mot olika referensmaterial. elever 2012 Ref Ref Ref Ref F Spec. Karlskoga Tjörn Nyköping Nora Antal Temperaturförhållanden Luftkvalitet Belysning Buller Utrymmen Städning Rapporterade symtom Föräldrarna hänför rapporterade symtom hos barnen i liten utsträckning till skolmiljön (Figur 4) och det är framför allt de allergiska barnen som rapporteras ha symtom, vilket är vad man kan förvänta sig (Figur 5). Jämfört med enkätundersökningen 2011 rapporteras vid årets undersökning snarast något färre symtom (Figur 6). Små skillnader ses mellan eleverna i mellanstadium respektive lågstadium (Figur 7). Eleverna inom 1C, 2B och 2C besväras något mer av torra händer och nässymtom (Figur 8). BESVÄR/SYMTOM (ja, ofta) % Annat Trötthet Torr, kliande, rodnad hud på händerna Huvudvärk Fjällning/klåda i hårbotten/öron 20% 40% Sömnsvårigheter Torr eller rodnad hud i ansiktet Klåda, sveda, irritation i ögonen Hosta Irriterad, täppt eller rinnande näsa Totalt (n = 253) Beror på skolmiljön Figur 4. Frekvensen av rapporterade symtom för s elever. Skuggat område markerar referensvärden för skolor utan kända klimatproblem. 12

13 BESVÄR/SYMTOM (ja, ofta) % Annat Trötthet Torr, kliande, rodnad hud på händerna Huvudvärk Fjällning/klåda i hårbotten/öron 20% 40% Sömnsvårigheter Torr eller rodnad hud i ansiktet Klåda, sveda, irritation i ögonen Hosta Irriterad, täppt eller rinnande näsa Allergi (n=89) Ej allergi (n=149) Figur 5. Frekvensen av rapporterade symtom för allergiker respektive icke-allergiker bland s elever. Skuggat område markerar referensvärden för skolor utan kända klimatproblem. BESVÄR/SYMTOM (ja, ofta) % Annat Trötthet Torr, kliande, rodnad hud på händerna Huvudvärk Fjällning/klåda i hårbotten/öron 20% 40% Sömnsvårigheter Torr eller rodnad hud i ansiktet Klåda, sveda, irritation i ögonen Hosta Irriterad, täppt eller rinnande näsa 2011 (n = 205) 2012 (no= 253) Figur 6. Frekvensen av rapporterade symtom vid enkätundesökningarna 2011 och 2012 bland s elever. Skuggat område markerar referensvärden för skolor utan kända klimatproblem. 13

14 BESVÄR/SYMTOM (ja, ofta) % Annat Trötthet Torr, kliande, rodnad hud på händerna Huvudvärk Fjällning/klåda i hårbotten/öron 20% 40% Sömnsvårigheter Torr eller rodnad hud i ansiktet Klåda, sveda, irritation i ögonen Hosta Irriterad, täppt eller rinnande näsa Kl F-3 (n = 144) Beror på skolmiljön BESVÄR/SYMTOM (ja, ofta) % Annat Trötthet Torr, kliande, rodnad hud på händerna Huvudvärk Fjällning/klåda i hårbotten/öron 20% 40% Sömnsvårigheter Torr eller rodnad hud i ansiktet Klåda, sveda, irritation i ögonen Hosta Irriterad, täppt eller rinnande näsa Kl 4-6 (n = 109) Beror på skolmiljön Figur 7. Frekvensen av rapporterade symtom för s elever (lågstadium, respektive mellanstadium. Skuggat område markerar referensvärden för skolor utan kända klimatproblem. 14

15 BESVÄR/SYMTOM (ja, ofta) % Annat Trötthet Torr, kliande, rodnad hud på händerna Huvudvärk Fjällning/klåda i hårbotten/öron 20% 40% Sömnsvårigheter Torr eller rodnad hud i ansiktet Klåda, sveda, irritation i ögonen Hosta Irriterad, täppt eller rinnande näsa Kl 1c, 2b, 2c (n = 41) Totalt (n = 253) Figur 8. Frekvensen av rapporterade symtom för elever i klasserna 1C, 2 B samt 2C jämfört med totalgruppen elever vid. Av Tabell 6 framgår förekomsten av allergier och infektionssymtom bland eleverna vid de två enkätundersökningarna och jämförelser görs med andra skolpopulationer. Vid årets undersökning ses små skillnader i förekomst jämfört med referensmaterialen. Inte heller ses några statistiskt säkerställda skillnader när man ser på de olika stadierna, inklusive specialgruppen där man noterat förhöjda fukthalter i bjälklagen (Tabell 7). Matsituationen upplevs väsentligen vara normal för svenska skolor (Tabell 8). 15

16 Tabell 6. Allergi- och infektionssymtom bland eleverna. Jämförelser görs mot elever i andra kommuner. Tabellvärdena uttryckta i procent. Elever Ref Ref Ref Ref Karlskoga Tjörn Nyköping Nora Antal Astmabesvär senaste året Hösnuva senaste året Eksem senaste året Födoämnesallergi senaste året Pipande, ansträngd andning sökt läkare Långdragna hostperioder sökt läkare Upprepade förkylningar sökt läkare Flera antibiotikakurer Tabell 7. Allergi- och infektionssymtom bland eleverna, uppdelade efter stadium. Jämförelser görs mot elever i andra kommuner. Tabellvärdena uttryckta i procent. Elever 2012 Ref Ref Ref Ref F Spec. Karlskoga Tjörn Nyköping Nora Antal Astmabesvär senaste året Hösnuva senaste året Eksem senaste året Födoämnesallergi senaste året Pipande, ansträngd andning sökt läkare Långdragna hostperioder sökt läkare Upprepade förkylningar sökt läkare Flera antibiotikakurer

17 Tabell 8. Föräldrarnas upplevelse av matsituationen vid skolan. Andelen (uttryckt i %) som markerat alternativen Alltid eller Nästan alltid redovisas. Jämförelser görs mot olika referenspopulationer. Elever Ref Ref Ref Karlskoga Tjörn Nyköping Antal Brukar äta frukost hemma innan skoldagen Brukar äta lunch i skolan Tycker om skolmaten Blir mätt av skolmaten Brukar äta lagad mat efter skoldagen Orolig för att barnet inte får tillräckligt med energi och näring via skolmaten (andel Ja ) Orolig för att barnet äter för mycket snacks och godis under skoltiden (andel Ja ) Specifika kommentarer Ett litet antal specifika kommentarer lämnas av föräldrarna. Föräldrarna till lågstadiebarnen pekar på slitna, alltför små lokaler relativt det stora antalet barn. Det finns också bara två toaletter på barn. Kapprummen är små vilket medför att miljön blir stökig och stressig förutom att lokalerna blir svårstädade. Man upplever toaletterna som dåligt städade vilket gör att många barn håller sig hela dagarna. Man upplever torkskåpen som otillräckliga vilket medför att barnen kan gå i fuktiga kläder. Man känner ett starkt behov av renovering. Föräldrarna till de äldre barnen talar också om dåligt städade toaletter och äckliga duschar i omklädningsrummen. Det har i många år förekommit lukter som satt sig i barnens kläder och ryggsäckar. Lukterna beskrivs som att det luktar ladugård eller gammalt och förekommer nära matsalen och angränsande korridorer. Förhållandena har blivit mycket bättre efter det att lokalerna renoverats. Ett par kommentarer gäller dålig matro på grund av många elever. 17

18 Bedömning Såväl personalen som föräldrarna till eleverna framför uttalade klagomål på den fysiska skolmiljön, mest uttalat för lågstadiedelen. Man upplever lokalerna som slitna och trånga relativt de stora elevgrupperna och det finns för få toaletter. Detta medför en såväl stressig miljö som svårstädade utrymmen. Många klagomål gäller dålig städning, mest uttalat vad gäller toalettstädningen. Akustiken upplevs vara dålig vilket torde ligga bakom att så många besväras av buller från högljudda elever och skrap från stolar. Många upplever också att det är kallt vintertid. Det förekommer klagomål på luftkvaliteten även om dessa inte är mer frekventa än vad som är normalt för svenska skolor. Luftkvaliteten tycks dock variera kraftigt mellan de olika lågstadiebyggnaderna. Sämre luft på måndagsmorgnar torde sammanhänga med förekomst av lukter kring företrädesvis matsal och angränsande korridorer i huvudbyggnaden. Efter nyligen genomförd sanering tycks förhållandena ha förbättrats avsevärt. Trots de omfattande klagomålen rapporterar vare sig personalen eller föräldrarna symtom i särskilt stor omfattning och de hänför symtomen i begränsad utsträckning till skolmiljön. Det finns inte heller klara indikationer på att luftkvaliteten är påtagligt sämre i de byggnader där man uppmätt förhöjda fukthalter i betongplattorna. De allergiska barnen rapporterar som väntat högre symtomfrekvenser jämfört med icke-allergikerna. De omfattande klagomålen på skolmiljön gör det angeläget att snarast försöka finna en totallösning, oavsett om detta innebär fortsatta saneringar eller inriktning mot att bygga en ny skola. De tekniska mätningarna visar på anmärkningsvärt höga fukthalter i flera av lågstadiets bjälklag. Även om det i dagsläget inte tycks finnas säkra indikationer på påverkan på innemiljön, och därmed behov av direkt akuta åtgärder, utgör de höga fukthalterna en klar risk för framtida problem. Fuktiga bjälklag med täta plast- eller linoleummattor utgör kända problemkonstruktioner och de brukar i många fall medföra dålig luftkvalitet med obehagliga lukter. Långvarig vistelse i sådana miljöer brukar medföra frekventa klagomål på irritation i de övre luftvägarna. Yngre barn brukar besväras av upprepade förkylningar och långvariga hostbesvär vid vistelse i dessa miljöer. Då vi känner till att det kan ta lång tid att torka ut fuktiga bjälklag är det angeläget att de tekniska utredningarna och åtgärderna påskyndas innan påverkan på innemiljön uppträder. 18

Inomhusklimatet vid Lundbyskolan, Örebro kommun. Resultatet av en enkätundersökning genomförd senvåren 2012

Inomhusklimatet vid Lundbyskolan, Örebro kommun. Resultatet av en enkätundersökning genomförd senvåren 2012 Inomhusklimatet vid, Örebro kommun Resultatet av en enkätundersökning genomförd senvåren 2012 Örebro 2012-05-27 Kjell Andersson, Miljömedicin Kjell Andersson Örebro Herbert Salomonsson, Previa Inger Fagerlund

Läs mer

Av Tabell 1 framgår karaktäristika för eleverna i klass 7-9 samt tre jämförelsematerial från andra högstadieskolor.

Av Tabell 1 framgår karaktäristika för eleverna i klass 7-9 samt tre jämförelsematerial från andra högstadieskolor. Högstadieenkäten Av Tabell 1 framgår karaktäristika för eleverna i klass 7-9 samt tre jämförelsematerial från andra högstadieskolor. Totalt ser man en viss överfrekvens av klagomål på hög och varierande

Läs mer

Enkätfrågor skolor och förskolor

Enkätfrågor skolor och förskolor Enkätfrågor skolor och förskolor Kjell Andersson Arbets- och miljömedicinska kliniken Universitetssjukhuset Örebro INOMHUSKLIMAT Arbetsmiljö - Skolor 1-6 NORDISK VERSION MM 040 NA Sp1 Datum år mån dag

Läs mer

"ROSEN" - INOMHUSKLIMAT (MM040NA)

ROSEN - INOMHUSKLIMAT (MM040NA) 11 9 12 8 1 7 2 6 3 5 4 MILJÖFAKTORER MILJÖFAKTORER (ofta besvärad) % "ROSEN" - INOMHUSKLIMAT (MM040NA) Damm & Smuts Referens (N=319) (N=150) Referens databas (N=6824) Buller Belysning 80 70 60 50 40 30

Läs mer

Inomhusklimatet i Kv Fägnaden i Stockholm. Resultatet av en uppföljande enkätundersökning genomförd senhösten 2013

Inomhusklimatet i Kv Fägnaden i Stockholm. Resultatet av en uppföljande enkätundersökning genomförd senhösten 2013 Rapport 2014-01-15 Inomhusklimatet i i Stockholm Resultatet av en uppföljande enkätundersökning genomförd senhösten 2013 Kjell Andersson Miljömedicin MM Konsult AB Inger Fagerlund Arbets- och miljömedicinska

Läs mer

Inomhusklimatet i bostadsområdet. Resultatet av en enkätundersökning genomförd bland de boende våren 2013. Kjell Andersson Miljömedicin MM Konsult AB

Inomhusklimatet i bostadsområdet. Resultatet av en enkätundersökning genomförd bland de boende våren 2013. Kjell Andersson Miljömedicin MM Konsult AB Rapport 2013-04-12 Inomhusklimatet i bostadsområdet Kv Fägnaden i Stockholm. Resultatet av en enkätundersökning genomförd bland de boende våren 2013. Kjell Andersson Miljömedicin MM Konsult AB Inger Fagerlund

Läs mer

Kjell Andersson, BR 2014-12- 14 MM14101

Kjell Andersson, BR 2014-12- 14 MM14101 Kjell Andersson, BR 2014-12- 14 MM14101 Previa AB Att. Hasse Persson Box 70 891 22 Örnsköldsvik Bäste Hasse! Översänder resultatet av enkätbearbetningen för Kommunhuset i Östersund. Svarsfrekvensen är

Läs mer

Enkätundersökning inomhusklimat, Beteendevetarhuset, Umeå Universitet

Enkätundersökning inomhusklimat, Beteendevetarhuset, Umeå Universitet ENKÄTUNDERSÖKNING INOMHUSKLIMAT MM 040 NA KONTOR SID 1 (12) Frej Sjöström Arbetsmiljöingenjör Feelgood Företagshälsa Slöjdgatan 2, 903 25 Umeå Vxl/Dir 090-176370/17 63 76 E-post: frej.sjostrom@feelgood.se

Läs mer

INOMHUSMILJÖENKÄT. Min inomhusmiljö

INOMHUSMILJÖENKÄT. Min inomhusmiljö Min inomhusmiljö 13640001 Syftet med denna enkätundersökning är att fånga upp de boendes upplevelse av inomhusmiljön och ge en sammanfattande värdering av innemiljön i fastigheten. Närmare uppgifter om

Läs mer

Referensdata till frågeformulär MM 040 NA - inomhusklimat (arbetsmiljö) Rapport M 5/90

Referensdata till frågeformulär MM 040 NA - inomhusklimat (arbetsmiljö) Rapport M 5/90 Referensdata till frågeformulär MM 040 NA - inomhusklimat (arbetsmiljö) Rapport M 5/90 Kjell Andersson, Inger Fagerlund, Barbro Larsson Miljömedicinska enheten Yrkesmedicinska kliniken Regionsjukhuset,

Läs mer

En studie av personalens besvär av inomhusklimatet i två kontorsfastigheter

En studie av personalens besvär av inomhusklimatet i två kontorsfastigheter En studie av personalens besvär av inomhusklimatet i två kontorsfastigheter Författare Johan Häggbom, AB Previa, Lovisingatan 3B, 151 73 Södertälje. T: 08-550 268 60. e-mail: johan.haggbom@previa.se Handledare

Läs mer

Metodstudie 2 MM-enkäter i kontorsmiljö

Metodstudie 2 MM-enkäter i kontorsmiljö Metodstudie 2 MM-enkäter i kontorsmiljö Sammanfattning I rapporten redovisas utfallet för två stora kontorsdatabaser på vardera cirka 10 000 individer, varav den ena baseras på basenkäten MM 040 NA, den

Läs mer

manual skolor och förskolor

manual skolor och förskolor skolor och förskolor MM-enkäterna Kjell Andersson Göran Stridh Inger Fagerlund Wenche Aslaksen E-mail: inger.fagerlund@orebroll.se Bakgrund Klagomål på innemiljön i skolor och förskolor är vanliga. Såväl

Läs mer

SALEMS KOMMUN Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen Per-Eric Hjelmer. Telefon 08-532 599 48 Mobil 070 623 2908 E-post: per-eric.hjelmer@salem.

SALEMS KOMMUN Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen Per-Eric Hjelmer. Telefon 08-532 599 48 Mobil 070 623 2908 E-post: per-eric.hjelmer@salem. SALEMS KOMMUN Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen Per-Eric Hjelmer Telefon 08-532 599 48 Mobil 070 623 2908 E-post: per-eric.hjelmer@salem.se Förvaltningschef, Miljö- & Samhällsbyggnad: John Söderberg,

Läs mer

manual MM-enkäterna skolor och förskolor Reviderad och uppdaterad augusti 2014 / Kjell Andersson andersson.kh@telia.com www.inomhusklimatproblem.

manual MM-enkäterna skolor och förskolor Reviderad och uppdaterad augusti 2014 / Kjell Andersson andersson.kh@telia.com www.inomhusklimatproblem. skolor och förskolor MM-enkäterna Kjell Andersson Inger Fagerlund Göran Stridh Wenche Aslaksen Reviderad och uppdaterad augusti 2014 / Kjell Andersson andersson.kh@telia.com www.inomhusklimatproblem.se

Läs mer

FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA

FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA Skolenkät - - Elever år och äldre nr FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA Enkäten är ett led i att ta fram underlag för göra en miljövärdering av den skola du går i. Utvärderingen görs enligt EcoEffect-metoden

Läs mer

manual MM-enkäterna arbetsmiljö - basenkät Reviderad och uppdaterad augusti 2014 / Kjell Andersson andersson.kh@telia.com www.inomhusklimatproblem.

manual MM-enkäterna arbetsmiljö - basenkät Reviderad och uppdaterad augusti 2014 / Kjell Andersson andersson.kh@telia.com www.inomhusklimatproblem. arbetsmiljö - basenkät MM-enkäterna Kjell Andersson Inger Fagerlund Göran Stridh Wenche Aslaksen Reviderad och uppdaterad augusti 2014 / Kjell Andersson andersson.kh@telia.com www.inomhusklimatproblem.se

Läs mer

Kriterier för att identifiera skolor med dåligt inomhusklimat

Kriterier för att identifiera skolor med dåligt inomhusklimat ISSN 1652-022X Kriterier för att identifiera skolor med dåligt inomhusklimat En rapport inom ramen för ett av målen i Stockholms miljöprogram Underlag för framtagande av nyckeltal utifrån enkäter om upplevt

Läs mer

manual MM-enkäterna kontor Reviderad och uppdaterad augusti 2014 / Kjell Andersson andersson.kh@telia.com www.inomhusklimatproblem.

manual MM-enkäterna kontor Reviderad och uppdaterad augusti 2014 / Kjell Andersson andersson.kh@telia.com www.inomhusklimatproblem. kontor MM-enkäterna Kjell Andersson Inger Fagerlund Göran Stridh Wenche Aslaksen Reviderad och uppdaterad augusti 2014 / Kjell Andersson andersson.kh@telia.com www.inomhusklimatproblem.se Bakgrund Klagomål

Läs mer

Inomhusmiljön i lågenergibyggnader en enkätstudie ingående i energiprojektet Kontrollstation

Inomhusmiljön i lågenergibyggnader en enkätstudie ingående i energiprojektet Kontrollstation Inomhusmiljön i lågenergibyggnader en enkätstudie ingående i energiprojektet Kontrollstation Kjell Andersson Benita Rennes Miljömedicin MM Konsult AB 1 2 Bakgrund Näringsdepartementet har gett Energimyndigheten

Läs mer

FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA

FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA Skolenkät - - Personal nr FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA Enkäten är ett led i att ta fram underlag för göra en miljövärdering av den skola du arbetar i. Utvärderingen görs enligt EcoEffect-metoden som

Läs mer

FRÅGOR OM INNEMILJÖN PÅ DIN ARBETSPLATS

FRÅGOR OM INNEMILJÖN PÅ DIN ARBETSPLATS nr FRÅGOR OM INNEMILJÖN PÅ DIN ARBETSPLATS Enkäten är ett led i att ta fram underlag för att göra en miljövärdering av det hus där du arbetar. Utvärderingen görs enligt EcoEffect-metoden som utvecklas

Läs mer

manual sjukvårdsinrättningar

manual sjukvårdsinrättningar sjukvårdsinrättningar MM-enkäterna Kjell Andersson Göran Stridh Inger Fagerlund Wenche Aslaksen E-mail: inger.fagerlund@orebroll.se Bakgrund Klagomål på innemiljön i icke-industriella arbetsplatser är

Läs mer

Kriterier för att identifiera förskolor med dåligt inomhusklimat

Kriterier för att identifiera förskolor med dåligt inomhusklimat ISSN 1652-022X Kriterier för att identifiera förskolor med dåligt inomhusklimat En rapport inom ramen för ett av målen i Stockholms miljöprogram Underlag för framtagande av nyckeltal utifrån enkäter om

Läs mer

Resultat: EcoEffect Enkätundersökning för Brf Toppsockret

Resultat: EcoEffect Enkätundersökning för Brf Toppsockret Bostadsenkät lgh nr Resultat: EcoEffect Enkätundersökning för Brf Toppsockret Enkäten levererades till bostadsinnehavare (en per lägenhet) i mitten av maj 2011, och svaren lämnades av svarare i föreningsbrevlådan

Läs mer

Innemiljön i svenska skolor och förskolor Resultatet från en enkätundersökning ingående i STIL-2 projektet

Innemiljön i svenska skolor och förskolor Resultatet från en enkätundersökning ingående i STIL-2 projektet 2007-05-04 Innemiljön i svenska skolor och förskolor Resultatet från en enkätundersökning ingående i STIL-2 projektet Kjell Andersson Arbets- och miljömedicinska kliniken Universitetssjukhuset Örebro Rapport

Läs mer

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst.

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Lghnr:... Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Skicka in det ifyllda formuläret så fort som möjligt. Gärna

Läs mer

Inomhusklimatet i bostadsområdet. Resultatet av en kartläggande enkätundersökning genomförd bland de boende senvåren 2008.

Inomhusklimatet i bostadsområdet. Resultatet av en kartläggande enkätundersökning genomförd bland de boende senvåren 2008. Inomhusklimatet i bostadsområdet Skarpnäcksfältet i Stockholm. Resultatet av en kartläggande enkätundersökning genomförd bland de boende senvåren 2008. Rapport MM 7/2008 Kjell Andersson, Inger Fagerlund,

Läs mer

manual arbetsmiljö - basenkät

manual arbetsmiljö - basenkät arbetsmiljö - basenkät MM-enkäterna Kjell Andersson Göran Stridh Inger Fagerlund Wenche Aslaksen E-mail: inger.fagerlund@orebroll.se Bakgrund Klagomål på innemiljön i icke-industriella arbetsplatser är

Läs mer

Inomhusklimatet i tre bostadsområden i Helsingborg. Resultatet av en kartläggande enkätundersökning.

Inomhusklimatet i tre bostadsområden i Helsingborg. Resultatet av en kartläggande enkätundersökning. Inomhusklimatet i tre bostadsområden i Helsingborg. Resultatet av en kartläggande enkätundersökning. Överläkare Kjell Andersson Yrkes- och miljömedicinska kliniken Universitetssjukhuset Örebro 701 85 Örebro

Läs mer

manual MM-enkäterna vårdinrättningar Reviderad och uppdaterad augusti 2014 / Kjell Andersson andersson.kh@telia.com www.inomhusklimatproblem.

manual MM-enkäterna vårdinrättningar Reviderad och uppdaterad augusti 2014 / Kjell Andersson andersson.kh@telia.com www.inomhusklimatproblem. vårdinrättningar MM-enkäterna Kjell Andersson Inger Fagerlund Göran Stridh Wenche Aslaksen Reviderad och uppdaterad augusti 2014 / Kjell Andersson andersson.kh@telia.com www.inomhusklimatproblem.se Bakgrund

Läs mer

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Energi. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst.

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Energi. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Lghnr Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT Energi Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Skicka in det ifyllda formuläret så fort som möjligt.

Läs mer

FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003

FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003 SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 3/2004 FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003 MILJÖKONTORET JUNI 2004 Rapport 3/2004 Ärende: MN/2004:117 Projektet

Läs mer

FRÅGOR OM DIN BOENDEMILJÖ

FRÅGOR OM DIN BOENDEMILJÖ Bostadsenkät lgh nr FRÅGOR OM DIN BOENDEMILJÖ Enkäten är ett led i att ta fram underlag för att göra en miljövärdering av det hus/det bostadsområde du bor i. Utvärderingen görs enligt EcoEffect-metoden

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av grundskolor och gymnasier 2010-2011

Hälsoskyddstillsyn av grundskolor och gymnasier 2010-2011 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten 2011-05-11 Berit Ekman Hälsoskyddstillsyn av grundskolor och gymnasier 2010-2011 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Hälsa och ventilation

Hälsa och ventilation Hälsa och ventilation Mathias Holm, överläkare Sandra Johannesson, yrkes- och miljöhygieniker 2015-10-20 Ventilation Är det farligt med låg ventilation? Kan ventilationen bli för hög? 2 Varför behövs ventilation?

Läs mer

manual kontor MM-enkäterna Kjell Andersson Göran Stridh Inger Fagerlund Wenche Aslaksen

manual kontor MM-enkäterna Kjell Andersson Göran Stridh Inger Fagerlund Wenche Aslaksen kontor MM-enkäterna Kjell Andersson Göran Stridh Inger Fagerlund Wenche Aslaksen E-mail: inger.fagerlund@orebroll.se Bakgrund Klagomål på innemiljön i icke-industriella arbetsplatser är vanliga. Såväl

Läs mer

Varför blir det så? Varför dessa problem? Kjell Andersson. Inomhusklimatproblem och dess betydelse ur hälsosynpunkt

Varför blir det så? Varför dessa problem? Kjell Andersson. Inomhusklimatproblem och dess betydelse ur hälsosynpunkt Inomhusklimatproblem och dess betydelse ur hälsosynpunkt Kjell Andersson, f.d. överläkare Arbets-och miljömedicinska kliniken Universitetssjukhuset Örebro Varför dessa problem? Fukt byggfukt grundläggning

Läs mer

Inomhusmiljö och hälsa

Inomhusmiljö och hälsa Inomhusmiljö och hälsa Kristina Jakobsson Arbets- och miljömedicin, Lund 2013-09-24 Med tack till yrkeshygieniker Jan-Eric Karlsson för många av bilderna! Litteratur: Socialstyrelsen (2005). Miljöhälsorapport,

Läs mer

Byggnadsrelaterade hälsobesvär på en arbetsplats. Projektarbete inom arbetsmiljöingenjörsutbildningen vid Arbetslivsinstitutet 2005-11-16

Byggnadsrelaterade hälsobesvär på en arbetsplats. Projektarbete inom arbetsmiljöingenjörsutbildningen vid Arbetslivsinstitutet 2005-11-16 Byggnadsrelaterade hälsobesvär på en arbetsplats Projektarbete inom arbetsmiljöingenjörsutbildningen vid Arbetslivsinstitutet 2005-11-16 Gun-Britt Berglund 1(10) Förord Föreliggande arbete har utförts

Läs mer

Enkätundersökning om inom- och utomhusmiljön på våra skolor och förskolor 2008

Enkätundersökning om inom- och utomhusmiljön på våra skolor och förskolor 2008 Enkätundersökning om inom- och utomhusmiljön på våra skolor och förskolor 2008 Enkätundersökningen genomfördes mellan den 3 mars till den 4 april 2008 Totalt deltog 104 personer Vi vill passa på att tacka

Läs mer

Välkomna till en utbildningseftermiddag om Hälsokonsekvenser av en bristande inomhusmiljö där några åtgärdsförslag presenteras

Välkomna till en utbildningseftermiddag om Hälsokonsekvenser av en bristande inomhusmiljö där några åtgärdsförslag presenteras Välkomna till en utbildningseftermiddag om Hälsokonsekvenser av en bristande inomhusmiljö där några åtgärdsförslag presenteras Hälsokonsekvenser på grund av brister i inomhusmiljön Therese Sterner Inomhusklimat

Läs mer

Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder

Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder är det möjligt? Svensk Ventilation Britta Permats Innemiljön -Hur ser det ut idag? 1,2 miljoner (18 %) Miljonprogrammet Stockholm, Söderman- land och Västmanland

Läs mer

NOSQ-2002/LONG in Swedish Nordiskt frågeformulär avseende arbetsrelaterade hudsjukdomar

NOSQ-2002/LONG in Swedish Nordiskt frågeformulär avseende arbetsrelaterade hudsjukdomar NOSQ-2002/LONG in Swedish Nordiskt frågeformulär avseende arbetsrelaterade hudsjukdomar Instruktioner till frågeformuläret Inramade frågor ska besvaras av ALLA. Om du svarar nej på en inramad fråga, kan

Läs mer

Kartläggning av matsituationen för skolelever i ett Stockholmsdistrikt - ett pilotprojekt. Rapport MM 28/99

Kartläggning av matsituationen för skolelever i ett Stockholmsdistrikt - ett pilotprojekt. Rapport MM 28/99 Kartläggning av matsituationen för skolelever i ett Stockholmsdistrikt - ett pilotprojekt. Rapport MM 28/99 Kjell Andersson, överläkare Yrkes-och miljömedicinska kliniken Regionsjukhuset Örebro. 2 Sammanfattning

Läs mer

Ont i halsen. Råd och fakta om ont i halsen på grund av halsfluss. Läs mer på 1177.se/vasterbotten

Ont i halsen. Råd och fakta om ont i halsen på grund av halsfluss. Läs mer på 1177.se/vasterbotten Ont i halsen De allra flesta halsinfektioner läker ut av sig själva inom en vecka, oavsett om besvären orsakas av virus eller bakterier. Har du eller ditt barn halsont och feber utan hosta, heshet eller

Läs mer

Hälsoeffekter av fukt och mögel i inomhusmiljö. Mathias Holm, överläkare Sandra Johannesson, yrkes- och miljöhygieniker

Hälsoeffekter av fukt och mögel i inomhusmiljö. Mathias Holm, överläkare Sandra Johannesson, yrkes- och miljöhygieniker Hälsoeffekter av fukt och mögel i inomhusmiljö Mathias Holm, överläkare Sandra Johannesson, yrkes- och miljöhygieniker Miljöhälsoenkäter (NMHE) 1999, 2007 Omkring 1,2 miljoner av den vuxna befolkningen

Läs mer

manual arbetsmiljö - basenkät

manual arbetsmiljö - basenkät arbetsmiljö - basenkät MM-enkäterna Kjell Andersson Göran Stridh Inger Fagerlund Wenche Aslaksen E-mail: inger.fagerlund@orebroll.se Reviderad och uppdaterad augusti 2012 / Kjell Andersson andersson.kh@telia.com,

Läs mer

Tillsynsprojekt förskolor i Uddevalla kommun 2012

Tillsynsprojekt förskolor i Uddevalla kommun 2012 Tillsynsprojekt förskolor i Uddevalla kommun 2012 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte och mål... 3 Utförande och metod... 3 Resultat... 4 Diskussion och Slutsatser... 7 Förbättringsområden...

Läs mer

SEKTIONEN SVERIGES ARBETSMILJÖINSPEKTÖRER SSAI

SEKTIONEN SVERIGES ARBETSMILJÖINSPEKTÖRER SSAI SEKTIONEN SVERIGES ARBETSMILJÖINSPEKTÖRER SSAI MEDLEMSENKÄT -2003 Vi har sedan några år tillbaka frågat våra medlemmar hur de upplever sin arbetssituation inom några områden. I sammanställningen har vissa

Läs mer

Information om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem

Information om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem Information om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem Inledning Du som driver en skola, förskola och/eller ett fritidshem har ansvaret för att verksamheten inte orsakar skada på människors hälsa

Läs mer

Inomhusmiljö i miljöcertifierade skolbyggnader

Inomhusmiljö i miljöcertifierade skolbyggnader Inomhusmiljö i miljöcertifierade skolbyggnader En jämförande studie av upplevd inomhusmiljö i två miljöcertifierade och två konventionella skolbyggnader Viktoria Sundström Student Examensarbete i Miljö-

Läs mer

Finns det skriftliga rutiner över hur hantering av klagomål/incidencer ska gå till

Finns det skriftliga rutiner över hur hantering av klagomål/incidencer ska gå till Allergironden Exporterad 2015-04-29 från Allergironden.se 1. Rutiner och information Har ni varit fria från incidenter pga barns/elevers allergi? Finns det en uppdaterad rutin för att anmäla incidenter

Läs mer

KARTLÄGG MILJÖN I STADENS FÖRSKOLOR OCH SKOLOR Beredning av skrivelse från David Lindberg (kd) och Lena Kling m.fl. (fp).

KARTLÄGG MILJÖN I STADENS FÖRSKOLOR OCH SKOLOR Beredning av skrivelse från David Lindberg (kd) och Lena Kling m.fl. (fp). Barn och Ungdom VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING Handläggare: Lena Skott Telefon: 08-508 20 032 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2005-09-28 SDN 2005-10-20 Dnr 002-082/2005 KARTLÄGG MILJÖN I STADENS FÖRSKOLOR OCH SKOLOR Beredning

Läs mer

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär Denna information är utgiven 2008-09-30 av Strama (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning

Läs mer

ALLERGISTANDARD FÖR FÖRSKOLOR OCH SKOLOR I ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

ALLERGISTANDARD FÖR FÖRSKOLOR OCH SKOLOR I ÖSTRA GÖINGE KOMMUN ALLERGISTANDARD FÖR FÖRSKOLOR OCH SKOLOR I ÖSTRA GÖINGE KOMMUN 2008-05-28 Framtagen av Allergikommittén, Östra Göinge kommun Granskad av Hedvig von Schantz, Överläkare/Barnallergolog, Barnmottagningen,

Läs mer

Samtliga svarande Väg och Vatten LUV Alla

Samtliga svarande Väg och Vatten LUV Alla Samtliga svarande LUV Antal svarande enkäter 302 Antalet utskickade enkäter 1156 Procent svarande 26% Våningsplan 1-9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Inget svar 17% 18% 12% 3% 7% 0% 0% 0% 0% 43% Vädersträck Norr Syd

Läs mer

Malmö stad Vård och omsorg 2015-12-02. Checklista för stöd i arbetet med process i arbetet med skyddsåtgärder

Malmö stad Vård och omsorg 2015-12-02. Checklista för stöd i arbetet med process i arbetet med skyddsåtgärder Malmö stad Vård och omsorg 2015-12-02 Checklista för stöd i arbetet med process i arbetet med skyddsåtgärder 2 (5) Fysiska och känslomässiga tecken att vara observant på: Mimik Kroppsuppfattning Aktivitetsnivå

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av gymnastikhallar

Hälsoskyddstillsyn av gymnastikhallar Hälsoskyddstillsyn av gymnastikhallar Miljö- och hälsoskyddsenheten Österåker Rapport oktober 2012 Sida 1 av 7 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utförande och metod... 3

Läs mer

Vara kommun Grundskoleundersökning 2014 Totalrapport. Föräldrar

Vara kommun Grundskoleundersökning 2014 Totalrapport. Föräldrar Vara kommun Grundskoleundersökning Totalrapport Presentation Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat Svarsfrekvens Per fråga NöjdSkolIndex (NSI) Om undersökningen Undersökningen är en totalundersökning

Läs mer

En undersökning för att studera förekomst av allergiska sjukdomar bland barn i StockholmFel! Bokmärket är inte definierat.

En undersökning för att studera förekomst av allergiska sjukdomar bland barn i StockholmFel! Bokmärket är inte definierat. En undersökning för att studera förekomst av allergiska sjukdomar bland barn i StockholmFel! Bokmärket är inte definierat. Miljömedicinska enheten, Stockholms läns landsting KS/S:t Görans Barnkliniker

Läs mer

Hemorrhagisk rhinit hos flamlödare exponerade för vätefluorider

Hemorrhagisk rhinit hos flamlödare exponerade för vätefluorider Hemorrhagisk rhinit hos flamlödare exponerade för vätefluorider Projektarbete vid företagsläkarkursen Sahlgrenska Akademien vid Göteborgs Universitet 2006-2007 2007-01-12 Karin Hedenlöf Sensia Hälsa AB

Läs mer

Trelleborgs kommun: Allergiförebyggande arbete i förskolor och skolor. Folkhälsostrateg Susanne Larsson Miljöinspektör Lilian Flygare Ivarsson

Trelleborgs kommun: Allergiförebyggande arbete i förskolor och skolor. Folkhälsostrateg Susanne Larsson Miljöinspektör Lilian Flygare Ivarsson Trelleborgs kommun: Allergiförebyggande arbete i förskolor och skolor Folkhälsostrateg Susanne Larsson Miljöinspektör Lilian Flygare Ivarsson Hur det hela började Allergisjuksköterska Elisabeth Holmners

Läs mer

Skolundersökning 2009 Grundskolan. Fria Maria. På uppdrag av Stockholms stads utbildningsförvaltning

Skolundersökning 2009 Grundskolan. Fria Maria. På uppdrag av Stockholms stads utbildningsförvaltning Skolundersökning 00 Grundskolan På uppdrag av Stockholms stads utbildningsförvaltning Syften: Att mäta den upplevda kvaliteten i stadens pedagogiska verksamheter. Att vara underlag för stadens och skolornas

Läs mer

Hälsa och arbetsmiljö på Konstfack

Hälsa och arbetsmiljö på Konstfack Hälsa och arbetsmiljö på Konstfack Sammanställning av resultatet från enkätundersökningen september 1 Bakgrund Arbetsmiljökommittén på Konstfack beslutade att genomföra en enkätundersökning bland alla

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Inomhusklimat

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Inomhusklimat TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Inomhusklimat Inomhusklimat Hudiksvalls kommuns arbetsplatser ska vara trygga och hälsofrämjande i enlighet med kommunens arbetsmiljö- och säkerhetspolicy. De flesta av våra

Läs mer

Årtal: Löpnummer: Namn: Personnummer: Datum för ifyllande:

Årtal: Löpnummer: Namn: Personnummer: Datum för ifyllande: (Ifylles av klinik) Klinik (Text eller Kod): Årtal: Löpnummer: Namn: Personnummer: Datum för ifyllande: Läs frågorna noga! Ibland ber vi dig att enbart ange ett alternativ, ibland är frågan ställd så att

Läs mer

Åvestadalskolan högstadium Krylbo 6:20 Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket

Åvestadalskolan högstadium Krylbo 6:20 Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket Totalmetodiken Kortrapport av Etapp 1 Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Åvestadalskolan högstadium Krylbo 6:20 Gamla Byn AB Ramböll Sverige AB april 2014 Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket

Läs mer

Allergi, irritation, kontakteksem

Allergi, irritation, kontakteksem Allergi, irritation, kontakteksem Alla som kommer i kontakt med irriterande ämnen riskerar att få eksem. Därför måste man undvika hudkontakt med sådana ämnen. Den som får kontakteksem av ett ämne i sin

Läs mer

AKTUALISERING AV STOCKHOLMSMODELLEN UNDERLAGSRAPPORT TILL 3H PROJEKTET

AKTUALISERING AV STOCKHOLMSMODELLEN UNDERLAGSRAPPORT TILL 3H PROJEKTET MILJÖFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) Roger Corner Projektledare Telefon 08-508 28 907, 076-122 89 07 roger.corner@miljo.stockholm.se Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden MHN 2007-06-12 p8 AKTUALISERING

Läs mer

Tillsynsprojekt 2013. förskolor och skolor 2013-05-27. Anna Baggström

Tillsynsprojekt 2013. förskolor och skolor 2013-05-27. Anna Baggström Tillsynsprojekt 2013 förskolor och skolor 2013-05-27 Anna Baggström Mål Projektets mål har varit att verksamhetsutövarna ska känna till sina skyldigheter gällande egenkontroll enligt miljöbalken, och följa

Läs mer

Enkätstudie bland passagerarna på Gotlandia II och Gotland

Enkätstudie bland passagerarna på Gotlandia II och Gotland Enkätstudie bland passagerarna på Gotlandia II och Gotland - En del av Statens haverikommissions utredning av kollisionen mellan färjorna den 23 juli 9 Rapport maj 1 Enkätstudiens syfte och genomförande

Läs mer

Skolkvalitetsmätning 2004

Skolkvalitetsmätning 2004 Skolkvalitetsmätning 2004 Vara kommun Februari 2004 ARS P0504 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20 e-mail: info@ars.se www.ars.se 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Hälsoaspekter vid boende

Hälsoaspekter vid boende Hälsoaspekter vid boende Kjell Andersson f.d. överläkare vid Universitetssjukhuset, Örebro Miljömedicin MM Konsult AB Gårdsbarn på Paradisgatan i Göteborg Lung- tbc 1911-1952 Landsbygd Städer Andelen trångbodda

Läs mer

ENKÄT OM LUFTVÄGS-, NÄS- OCH HUDBESVÄR HOS BARN I ÅRSKURS 1 OCH 2 I LULEÅ, KIRUNA OCH PITEÅ KOMMUNER, 2006

ENKÄT OM LUFTVÄGS-, NÄS- OCH HUDBESVÄR HOS BARN I ÅRSKURS 1 OCH 2 I LULEÅ, KIRUNA OCH PITEÅ KOMMUNER, 2006 ENKÄT OM LUFTVÄGS-, NÄS- OCH HUDBESVÄR HOS BARN I ÅRSKURS 1 OCH 2 I LULEÅ, KIRUNA OCH PITEÅ KOMMUNER, 2006 Skola Klass Barnets namn Pojke Flicka Barnets personnummer 10 siffror Barnets hemadress Barnets

Läs mer

Acetec EvoDry svensktillverkade adsorptionsavfuktare

Acetec EvoDry svensktillverkade adsorptionsavfuktare Acetec EvoDry svensktillverkade adsorptionsavfuktare 1 VÄLJ RÄTT AVFUKTARE Välj den avfuktare som passar ditt behov bäst. Här får du råd på vägen. Du kan också alltid kontakta oss så hjälper vi dig. KRYPGRUND

Läs mer

Hur hör högstadielärare?

Hur hör högstadielärare? Hur hör högstadielärare? Författare: Anna-Marta Stjernberg, specialist i allmänmedicin. Handledare: Karin Lisspers, med.dr., specialist i allmänmedicin. Projektarbete vid Uppsala universitets företagsläkarutbildning

Läs mer

Projektrapport Tillsyn av Skolor 2014

Projektrapport Tillsyn av Skolor 2014 Handlingstyp: Rapport Ärendenr: MHN 2015/204 Datum: 2015-01-22 Projektrapport Tillsyn av Skolor 2014 Tillsyn utförd av enhet miljö- och hälsoskydd 2014 Besöksadress Visborgsallén 19, Visby Postadress SE

Läs mer

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2013

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2013 SÄRSKILT BOENDE - 2013 1 (13) VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? Vad tycker de äldre om äldreomsorgen är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden.

Läs mer

FÖRDJUPAD ARBETSMILJÖUNDERSÖKNING KUNGLIGA MUSIKHÖGSKOLAN VÅREN 2003

FÖRDJUPAD ARBETSMILJÖUNDERSÖKNING KUNGLIGA MUSIKHÖGSKOLAN VÅREN 2003 FÖRDJUPAD ARBETSMILJÖUNDERSÖKNING PÅ KUNGLIGA MUSIKHÖGSKOLAN VÅREN 2003 Några reflektioner. Av Musikhögskolans anställda har 186 personer svarat på enkäten. Den svarsfrekvensen innebär att man inte kan

Läs mer

Kartläggning av inomhusklimat på förskolor i Växjö An survey of indoor climate at preschools in Växjö

Kartläggning av inomhusklimat på förskolor i Växjö An survey of indoor climate at preschools in Växjö Examensarbetet i byggteknik Kartläggning av inomhusklimat på förskolor i Växjö An survey of indoor climate at preschools in Växjö Författare: Henrik Karlsson, Olof Thunberg Handledare Lnu: Krushna Mahapatra

Läs mer

Patientinformation. Terbinafin ratiopharm kräm vid behandling av fotsvamp och svamp i ljumsken.

Patientinformation. Terbinafin ratiopharm kräm vid behandling av fotsvamp och svamp i ljumsken. Patientinformation Terbinafin ratiopharm kräm vid behandling av fotsvamp och svamp i ljumsken. OBSERVERA! Det är viktigt att du fullföljer hela den rekommenderade kuren, annars kan svampinfektionen komma

Läs mer

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsrapport 13, 2007 KVALITETSRAPPORT En enkät har delats ut till alla personer som Individ- och familjeomsorgen hade kontakt med under vecka

Läs mer

Likabehandlingsplan. S:t Olovsskolan. Enda sättet att få en vän är att vara en. för

Likabehandlingsplan. S:t Olovsskolan. Enda sättet att få en vän är att vara en. för Likabehandlingsplan Enda sättet att få en vän är att vara en för S:t Olovsskolan 2015-2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår vision... 3 Mål... 3 Ansvariga för S:t Olovsskolans Likabehandlingsplan...

Läs mer

Värmebölja/höga temperaturer

Värmebölja/höga temperaturer SOCIALFÖRVALTNINGEN RUTIN Annika Nilsson, annika.nilsson@kil.se 2016-05-31 Beslutad i ledningsgruppen 160607 Värmebölja/höga temperaturer BAKGRUND Klimatförändringar kommer att medföra många typer av hot

Läs mer

15 januari. Kommunal handläggning av OVK

15 januari. Kommunal handläggning av OVK 15 januari Kommunal handläggning av OVK Eftermiddagens program 13:30 13:50 Inledning, samverkansgruppen och OVK-rapport 13:50 15:00 OVK-historik, regelverk "OVK 2012" (PBL, PBF, BBR, AML) 15:00-15:30 Kaffe

Läs mer

Södra skolans likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling

Södra skolans likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Södra skolans likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Åmåls kommun Barn- och utbildningsnämnden Reviderad: 2014-12-10 INNEHÅLL 1. JURIDISK GRUND... 2 2. INLEDNING & SYFTE... 2 3. VISION... 2

Läs mer

För alla 2014. En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53

För alla 2014. En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53 För alla 2014 En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53 För alla.indd 2 2014-01-13 09:01:53 Frågor om dig och din familj Sätt ett kryss på varje

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Kundundersökning 2010. Februari - april 2010 Genomförd av CMA Research AB

Kundundersökning 2010. Februari - april 2010 Genomförd av CMA Research AB Östgötagården Kundundersökning 2010 Februari - april 2010 Genomförd av CMA Research AB Östgötagården kundundersökning 2010, sid 1 Innehåll Sammanfattning 2 Rekommendationer 4 Fakta om undersökningen 5

Läs mer

Vad tycker du om ditt äldreboende?

Vad tycker du om ditt äldreboende? UEnr Hösten 2012 Vad tycker du om ditt äldreboende? Alla äldre har rätt till äldreboende med god kvalitet. För att kunna förbättra och utveckla äldreboenden genomför Statistiska centralbyrån (SCB) denna

Läs mer

En undersökning för att studera förekomst av allergiska sjukdomar bland barn i StockholmFel! Bokmärket är inte definierat.

En undersökning för att studera förekomst av allergiska sjukdomar bland barn i StockholmFel! Bokmärket är inte definierat. En undersökning för att studera förekomst av allergiska sjukdomar bland barn i StockholmFel! Bokmärket är inte definierat. Miljömedicinska enheten, Karolinska sjukhuset KS/S:t Görans Barnkliniker Institutet

Läs mer

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009 Resultat från Luppundersökningen Forshaga kommun 2008/2009 April 2009 2 Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och metod för datainsamling 5 Databearbetning 5 Redovisning av undersökningsresultat 5 Resultat

Läs mer

UNDERHÅLLSHANDBOK BOSTÄDER OCH KOMMERSIELLA LOKALER. AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31 info@kahrs.se www.kahrs.

UNDERHÅLLSHANDBOK BOSTÄDER OCH KOMMERSIELLA LOKALER. AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31 info@kahrs.se www.kahrs. 2014-10 SE UNDERHÅLLSHANDBOK BOSTÄDER OCH KOMMERSIELLA LOKALER AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31 info@kahrs.se www.kahrs.se UNDERHÅLL AV KÄHRS TRÄGOLV 2 INNEHÅLL UNDERHÅLL

Läs mer

Dr Luft tipsar om hur du förbättrar ditt inomhusklimat.

Dr Luft tipsar om hur du förbättrar ditt inomhusklimat. Dr Luft tipsar om hur du förbättrar ditt inomhusklimat. Du träffar mig också på webben där jag berättar mer om vanliga ventilationsproblem som kan uppstå i din bostad men också vad du kan göra åt dem.

Läs mer

Telefonnummer där mamma träffas dagtid : samma som barnet, eller... Telefonnummer där pappa träffas dagtid : samma som barnet, eller...

Telefonnummer där mamma träffas dagtid : samma som barnet, eller... Telefonnummer där pappa träffas dagtid : samma som barnet, eller... Vi vore tacksamma om Ni noga fyller i kryssen i rutorna för att underlätta den optiska avläsningen. Enkäten avser: Telefonnummer där mamma träffas dagtid : samma som barnet, eller... Telefonnummer där

Läs mer

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 2007/2008

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 2007/2008 Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 7/8 Annika Nordstrand Sekretariatet 971 89 www.nll.se Innehåll sidan Inledning 4 Sammanfattning Bästa möjliga hälsa En god utbildning 7

Läs mer

HÄLSA OCH INOMHUSKLIMAT. Du kan minska sjukfrånvaron och förbättra inomhusklimatet för dina medarbetare med rätt luftfuktighet

HÄLSA OCH INOMHUSKLIMAT. Du kan minska sjukfrånvaron och förbättra inomhusklimatet för dina medarbetare med rätt luftfuktighet HÄLSA OCH INOMHUSKLIMAT Du kan minska sjukfrånvaron och förbättra inomhusklimatet för dina medarbetare med rätt luftfuktighet Hälsa, inomhusklimat och luftkvalitet Bra inomhusklimat lönar sig Produktiviteten

Läs mer

Trivseln har stor betydelse. Trivs man med sin lägenhet och sina grannar tar man också tillvara de möjligheter som den nya miljön ger.

Trivseln har stor betydelse. Trivs man med sin lägenhet och sina grannar tar man också tillvara de möjligheter som den nya miljön ger. 1 Välkommen! Vi är glada att se dig som hyresgäst hos oss. Det är vår förhoppning att du ska trivas i din nya miljö. Vi försöker göra huset och de närmaste omgivningarna så trivsamma som möjligt och hoppas

Läs mer

Välkommen! När är det dags att flytta in? Anmäl ändrad adress Kontrollera att lägenheten är städad När får Du Dina nycklar

Välkommen! När är det dags att flytta in? Anmäl ändrad adress Kontrollera att lägenheten är städad När får Du Dina nycklar Välkommen! Vad roligt att Du valt att bo hos oss. Vi hoppas att Du kommer att trivas i Ditt nya hem och Ditt nya område. För att göra Ditt boende så bra som möjligt både för Dig och oss, så vill vi dela

Läs mer