NÅGRA FRÅGOR OM DITT INOMHUSKLIMAT. RESULTATREDOVISNING Signalisten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NÅGRA FRÅGOR OM DITT INOMHUSKLIMAT. RESULTATREDOVISNING Signalisten"

Transkript

1 1 NÅGRA FRÅGOR OM DITT INOMHUSKLIMAT RESULTATREDOVISNING Signalisten Fastigheten Signalisten består av tre hus, Bagartorpsringen 70, 78 och 80 där två hus, 70 och 78, står inför ombyggnad medan 80 redan är ombyggt. En enkätundersökning av hur de boende upplever inomhusklimatet och beskriver sin hälsa är gjord samtidigt i de tre husen. Standardiserad bearbetning och analys är genomförd av Beteendeperspektiv K. Engvall.

2 2 INNEHÅLL: 1. Presentation av fastigheten/området 3 2. Komfortprofil över inneklimatet 5 3. Hälsoprofil Tabellbilaga 16

3 3 1. Presentation av fastighet/område Företag/ort: Signalisten Område: Solna Fastighet/er: Signalisten Hus: Bagartorpsringen 70 Bagartorpsringen 78 Bagartorpsringen 80 Byggår: Antal lägenheter: 69 lgh + 69 lgh + 87 lgh TOT: 225 lgh Upplåtelseform: H H H Värmesystem: Ventilationssystem: Mekanisk frånluft Mekanisk frånluft FTX Fältarbete Undersökta lägenheter: 217 Datum för utskick: feb-april 2010 Svarsprocent: 142 av 217 lgh = 65 procent

4 4 Tillförlitlighet och jämförbarhet Undersökningen är en totalundersökning med relativt hög svarsprocent. Resultatet är därför representativt för de 217 lägenheterna. När det gäller tolkningen av resultatet bör man komma ihåg att för det aktuella objektet för adress Bagartorpsringen 70 betyder 2 procentenheter en lägenhet/en person, för adress Bagartorpsringen 78 betyder 3 procentenheter en lägenhet/en person, för adress Bagartorpsringen 80 betyder 2 procentenheter en lägenhet/en person. De referensvärden som används i komfortprofilerna är ett genomsnitt för flerbostadshus byggda mellan 1985 och Uppgifterna är hämtade från en enkätundersökning i flerbostadshuslägenheter i Stockholm 2005, det sk 3H-projektet vilket är en uppföljning av den stora underrsökning som gjordes för Stockholms flerbostadshusbestånd. Den enkät som då användes är densamma som i undersökningen i föreliggande rapport. I jämförelsen anges också om skillnaden mellan de uppmätta besvärsnivåerna och referensvärdena är signifikant (T-test). Om en besvärsandel inte avviker "signifikant" från referensvärdet kan vi inte utesluta att avvikelsen bara beror på slumpmässiga variationer. Om avvikelsen däremot är signifikant kan vi med 95% säkerhet sluta oss till att huset verkligen är bättre/sämre än genomsnittet i Stockholms flerbostadshus. Hälsoprofilerna grundar sig på svaren från de som bott i sin lägenhet längre än sex månader. Om boendetiden är för kort kan det vara svårt att göra en korrekt bedömning av hur bostaden påverkar hälsan. I profilerna anges ett intervall som visar en normal variation för andelen boende med hälsobesvär, som beräknats med hänsyn tagen till de svarandes kön, ålder och allergiförekomst i det aktuella huset samt husets upplåtelseform. Dessa faktorer har visat sig ha störst betydelse för att urskilja olika typer av SBS- symtom (Sick Building Syndroms). Intervallet har beräknats med ett statistiskt binomial-test. Det anges också om de uppmätta besvärsnivåerna skiljer sig signifikant från normvärdet. Denna modell har tagits fram med hjälp av Stockholmsundersökningens stora material och finns redovisad i USK rapport samt i den vetenskapliga tidskriften Indoor Air 2/2000. Från och med 2007 är normvärdet uppdaterat och baseras på den uppföljning av Stockholmsundersökningen som gjordes 2005, det sk. 3H-projektet. Profilerna baseras endast på de som besvarat frågan (internt bortfall frånräknas basen). I grundtabellerna redovisas såväl bortfallet som de som bott mindre än 6 månader, detta för att ge en fullständig bild av hur man har svarat och därmed ta tillvara alla svar som kommit in.

5 5 2. Komfortprofil över inneklimatet I profilen redovisas procent hyresgäster som upplever problem eller besväras av olika faktorer i inneklimatet. Profilen är uppdelad i tre huvudområden. Inom parentes står numret på den fråga i enkäten som ligger till grund för resultatet. Inom området värme/temperatur redovisas följande: värmekomfort, dålig värmekomfort vinterhalvår (fråga 8) temperatur, för kallt i lägenheten vintertid (fråga 2) ojämn temperatur, vid temperaturförändring utomhus (fråga 4) kalla golv (fråga 6) möjlighet att påverka värmen, dåliga möjligheter att reglera värmen i lägenheten (fråga 5) drag, upplever drag någonstans i lägenheten (fråga 7) Inom området luftkvalitet/ventilation redovisas följande: luftkvalitet, dålig luftkvalitet i lägenheten (fråga 12) matos från det egna köket (fråga 10) matos från grannlägenheter (fråga 10) fukt i badrum/toalett (fråga 10) kondens på och/eller mellan fönster (fråga 10) lukter i lägenheten (fråga 11) Inom området ljud/ljus redovisas följande: ljud, för mycket ljud i lägenheten (fråga 20) ljus, lägenheten är för mörk (fråga 21) Godtagbar komfort I Stockholms stads program för Miljöanpassat byggande (nybyggnad) finns kravet att för minst 80 % av hushållen i enskilda hus skall det sammanfattande omdömet för värmekomforten, luftkvaliteten, ljud- och ljusföhållanden i lägenheten, vara bra eller acceptabla, eller omvänt att högst 20% får uppge problem. För att kunna avgöra vad som kan ligga bakom det sammanfattande omdömet bör andra bedömda indikatorer för innemiljön studeras. Dessa indikatorer redovisas i följande komfortprofil med referensvärden för Stockholms flerbostadshus inlagda. Äldre hus bör jämföras med genomsnittet i Stockholms flerbostadshus.

6 6 Bedömning av upplevt inomhusklimat i Signalisten I alla tre husen är befolkningsstrukturen likartad. Det finns både unga och gamla representerade bland de svarande. Drygt hälften är 55 år eller äldre. Hushållen är mestadels små, i Bagartorpsringen 70 består två tredjedelar av en eller två personer, och i en tredjedel av hushållen finns barn. I Bagartorpsringen 78 är det tre fjärdedelar småhushåll ech en fjärdedel barnhushåll och i Bagartorpsringen 80 är det hela 90 % småhushåll och bara ett fåtal barnhushåll. Det är ungefär lika många män som kvinnor bland de svarande, utom i Bagartorpsringen 80 där två tredjedelar av de svarande är kvinnor. Endast ett fåtal är rökare, ca var sjunde svarande, utom i Bagartorpsringen 78 där ca var tredje svarande är rökare. Svarsprocenten beräknas på antalet lägenheter när avflyttade och tomma lägenheter dragits ifrån totala antalet. Svarsprocenten är 65 % totalt för hela fastigheten, men den varierar för de olika husen. Den är högst, 73 %, i det ombyggda huset Bagartorpsringen 80. I Bagartorpsringen 70 är den 68 %. Vilket för dessa båda hus är ett relativt bra resultat av insamlingsarbetet. I Bagartorpsringen 78 däremot är svarsfrekvensen endast 55 %. De boende i Bagartorpsringen 70 och 78 är mycket missnöjda med inomhusklimatet i sina bostäder, medan man i Bagartorpsringen 80 är mer nöjd. Värme/Temperatur Värmekomforten i Bagartorpsringen 70 upplevs som mycket dålig, 6 av 10 svarande tycker att den är dålig vintertid, vilket är signifikant högre än referensen, dvs. skillnaden är statistiskt säkerställd. När det gäller olika aspekter av värmekomforten är besvärsandelarna genomgående högre än referensen och skillnaderna är statistiskt säkerställda. Ungefär åtta av tio uppger att det är för kallt i något rum vintertid och lika många uppger att de besväras av drag. Det är främst drag från fönster som man besväras av. Sju av tio tycker att golven är kalla. Fyra av tio svarande besväras av att temperaturen varierar beroende på temperaturförändringar utomhus. Värmekomforten i Bagartorpsringen 78 upplevs också som dålig, hälften av de svarande tycker att den är dålig vintertid, vilket är signifikant högre än referensen, dvs. skillnaden är statistiskt säkerställd. När det gäller olika aspekter av värmekomforten är besvärsandelarna genomgående högre än referensen och skillnaderna är statistiskt säkerställda. Sju av tio svarande uppger att det är för kallt i något rum vintertid och lika många att de besväras av drag. Här uppges många olika dragkällor. Sex av tio svarande tycker att golven är kalla. Fyra av tio svarande besväras av att temperaturen varierar beroende på temperaturförändringar utomhus. Värmekomforten i det ombyggda huset Bagartorpsringen 80 upplevs som god, en fjärdedel av de svarande är missnöjda med värmekomforten, vilket är lika som referensen. När det gäller de olika aspekterna av värmekomforten är det ungefär lika stor andel missnöjda som genomsnittet i Stockholms stad. Ca hälften av de svarande upplever att det är för kallt i något rum under vintern och ungefär lika många besväras av drag och/eller tycker att golven är kalla. Var sjätte svarande besväras av att temperaturen varierar beroende på temperaturförändringar utomhus. Ventilation/luftkvalitet Jämfört med genomsnittet i Stockholms flerbostadshus anser 20 % av de svarande i Bagartorpsringen 70 att luftkvaliteten i lägenheterna är dålig, vilket är dubbelt så högt som referensen och skillnaden är statistiskt säkerställd. Besvärsnivåerna är dock i nivå med kravet i nybyggnadsprogrammet. Missnöjet är stort när det gäller de olika aspekterna av luftkvaliteten utom när det gäller torr luft. Speciellt anmärkningsvärt är att drygt hälften av de svarande besväras av lukter, det är främst unken och instängd lukt, men ganska många besväras av stickande lukt.

7 7 Även andelen som besväras av grannars matos är mycket högre än referensen. Även det egna matoset orsakar problem. Ett annat allvarligt problem i huset är kondens, tre av tio svarande har noterat kondens mellan och/eller på insidan av fönstren. Även fuktproblem förekommer. 22 % av de svarande i Bagartorpsringen 78 anser att luftkvaliteten i lägenheterna är dålig, vilket är dubbelt så högt som referensen och skillnaden är statistiskt säkerställd. Besvärsnivåerna är dock i nivå med kravet i nybyggnadsprogrammet. Även i detta hus är det många svarande som har problem med lukter, fyra av tio svarande besväras av lukter i sin bostad, och det handlar om instängd och/eller unken lukt. När det gäller de övriga aspekterna av luftkvaliteten så är andelen missnöjda ungefär lika stor som referensen. Luftkvaliteten upplevs som god i Bagartorpsringen 80. Andelen svarande som tycker den är dålig är ungefär lika som referensen. Trots detta säger en fjärdedel att de besväras av sina grannars matos, vilket är bra mycket högre än referensen. Det är också en signifikant högre andel som besväras av torr luft. När det gäller de övriga aspekterna av luftkvaliteten så är andelen missnöjda ungefär lika stor som referensen. Ljud och ljus I Bagartorpringen 70 är fyra av tio svarande missnöjda med ljudförhållandena, medan det i de två andra husen är tre av tio som är missnöjda. Det innebär att i alla tre husen är andelen som tycker att det är för mycket ljud i deras lägenhet signifikant högre än referensen och högre än vad som accepteras i Stockholms stads program för miljöanpassat byggande. Ljusförhållandena i alla tre husen anses som bra. I Bagartorpsringen 80 är de signifikant bättre än referensen. Bedömning Programkrav för miljöanpassat byggande är att 80% ska vara nöjda med innemiljön eller det omvända att högst 20% får uppge problem med värmekomfort, luftkvalitet, ljud och ljus i lägenheten som helhet. För fastigheten Signalisten uppnås inte kravet för innemiljöfaktorerna värme och ljud för två av de tre husen. I det tredje huset, Bagartorpsringen 80, uppnås inte kravet för ljud.

8 8 KOMFORTPROFIL ÖVER INNEKLIMATET I Bagartorpsringen 70 Andel boende som upplever problem eller besväras av följande: Referens=genomstnittsbesvär i Stockholms flerbostadshus byggda Värme Ventilation Ljud och ljus

9 9 KOMFORTPROFIL ÖVER INNEKLIMATET I Bagartorpsringen 78 Andel boende som upplever problem eller besväras av följande: Referens=genomstnittsbesvär i Stockholms flerbostadshus byggda Värme Ventilation Ljud och ljus

10 10 KOMFORTPROFIL ÖVER INNEKLIMATET I Bagartorpsringen 80 Andel boende som upplever problem eller besväras av följande: Referens=genomstnittsbesvär i Stockholms flerbostadshus byggda Värme Ventilation Ljud och ljus

11 11 3. Hälsoprofil Andelen svarande som ofta har symptom på ohälsa visas här i två diagram, ett som redovisar andelarna som ofta har hälsobesvär och ett som redovisar de som ofta har besvär och som även relaterar besvären till bostaden. I båda diagrammen visas ett intervall som anger vad som är normal besvärsnivå i huset då hänsyn tagits till de svarandes kön och ålder samt om de har eller har haft någon form av allergiska besvär. Fråga 18 om ohälsa, som diagrammen baseras på är om den svarande ofta/varje vecka under de senaste tre månaderna har haft något/några av nedanstående besvär: Inom området slemhinnebesvär redovisas följande: klåda, sveda, irritation i ögonen irriterad, täppt eller rinnande näsa heshet, halstorrhet hosta Inom området hudbesvär redovisas följande: torr eller rodnande hud i ansiktet Godtagbart hälsosäkert I Stockholms stads program för Miljöanpassatt byggande finns kravet att andelen själrapporterade hälsobesvär ska vara lägre eller lika som förväntat med hänsyn till rådande befolkningssammansättning i det aktuella huset, beräknat enligt Stockholmsmodellen.

12 12 Bedömning av upplevd hälsoprofil i Signalisten Andelen svarande i Signalisten som uppgett att de har eller har haft allergi av något slag är 62% och 72% och 35 %, vilket för Bagartorpsringen 70 och 68 är signifikant högre än genomsnittet i Stockholms flerbostadshusbestånd (36%). Andel svarande med hälsobesvär Av hälsoprofilen för Bagartorpsringen 70 framgår att andelen svarande som uppger SBS-symptom i form av irriterad näsa är 37 % vilket är signifikant högre än förväntat då hänsyn tagits till de svarandes kön och ålder samt förekomsten av allergiska besvär. För övriga besvär är resultatet som förväntat. Av hälsoprofilen i Bagartorpsringen 78 framgår att andelen svarande som uppger SBS-symptom i någon form är inom gränsen för vad som kan anses normalt då hänsyn tagits till de svarandes kön och ålder samt förekomsten av allergiska besvär. Dock är andelen som uppger näsbesvär lika hög som i Bagartorpsringen 70, men då antalet svarande här är mycket färre blir konfidensintervallet längre. I Bagartorpsringen 80 är andelen som uppger SBS-symptom i form av irriterad hals 20 % vilket är signifikant högre än förväntat då hänsyn tagits till de svarandes kön och ålder samt förekomsten av allergiska besvär. För övriga besvär är resultatet som förväntat. Andel svarande med hälsobesvär som de relaterar till bostaden I Bagartorpsringen 70 visar hälsoprofilen att andelen svarande som uppger SBS-symptom i form av irriterad näsa och anser att detta beror på bostaden är 24 %, vilket är signifikant högre än förväntat då hänsyn tagits till de svarandes kön och ålder samt förekomsten av allergiska besvär. För övriga besvär är resultatet som förväntat. I Bagartorpsringen 78 och 80 är andelen svarande som uppger SBS-symptom i någon form och anser att detta beror på bostaden inom gränsen för vad som kan anses normalt då hänsyn tagits till de svarandes kön och ålder samt förekomsten av allergiska besvär. Bedömning Programkravet i Stockholms stad för Miljöanpassat byggande är att självrapporterade hälsobesvär inte får vara väsentligt högre än normalt då hänsyn tagits till befolkningssammansättningen i huset. För fastigheten Signalisten uppnås detta endast för ett av de tre husen, Bagartorpsringen 78.

13 13 PROFIL ÖVER HÄLSOBESVÄR I Bagartorpsringen 70 Andel boende som upplever hälsobesvär (SBS-symptom, Sick Building Syndrom) Referens = normvärden för huset då hänsyn tagits till de svarandes kön och ålder samt om de har eller har haft någon form av allergiska besvär. I diagrammet visas ett konfidensintervall (95%) inom vilket normvärdet ligger. Besväras ofta/varje vecka Besväras ofta och relaterar till bostaden *Signifikant (95% CI)

14 14 PROFIL ÖVER HÄLSOBESVÄR I Bagartorpsringen 78 Andel boende som upplever hälsobesvär (SBS-symptom, Sick Building Syndrom) Referens = normvärden för huset då hänsyn tagits till de svarandes kön och ålder samt om de har eller har haft någon form av allergiska besvär. I diagrammet visas ett konfidensintervall (95%) inom vilket normvärdet ligger. Besväras ofta/varje vecka Besväras ofta och relaterar till bostaden *Signifikant (95% CI)

15 15 PROFIL ÖVER HÄLSOBESVÄR I Bagartorpsringen 80 Andel boende som upplever hälsobesvär (SBS-symptom, Sick Building Syndrom) Referens = normvärden för huset då hänsyn tagits till de svarandes kön och ålder samt om de har eller har haft någon form av allergiska besvär. I diagrammet visas ett konfidensintervall (95%) inom vilket normvärdet ligger. Besväras ofta/varje vecka Besväras ofta och relaterar till bostaden *Signifikant (95% CI)

16 16 4. Tabellbilaga I tabellbilagan redovisas svaren i procent för varje fråga och delfråga. Tabellerna innehåller dessutom en totalsumma i procent samt antalet (n) observationer som ligger till grund för resultaten. Tabellerna gäller alla svarande oavsett hur länge de bott i fastigheten. Tabellerna har samma nummer och lydelse och kommer i samma ordningsföljd som frågorna i enkäten. Tabell 7, om drag, har ingen totalsumma därför att det i denna fråga finns möjlighet att ange flera alternativ. Samma person kan alltså ha svarat att han besväras av drag från både fönster och ventil i t ex köket. Kolumnen "besväras av drag från ett eller flera håll" i tabellen talar om hur många som totalt upplever drag i de olika rummen. Tabell 18, om hälsobesvär, innehåller egentligen två enskilda tabeller. Den första talar om hur många som har eller inte ha olika besvär/symtom. Den andra tabellen talar om hur stor procent av de som ofta eller ibland har haft besvär som tror detta beror på bostadsmiljö. Dessutom finns i dessa bägge tabeller antalet (n) som ofta eller ibland har haft besvär/symtom.

17 17 Bilaga: Tabeller Bagartorpsringen 70, Signalisten 1. Är Du nöjd eller missnöjd med... mycket nöjd ganska nöjd varken/ eller ganska missnöjd mycket missnöjd bortfall Total ant % ant % ant % 1 Lgh storlek Lgh planlösning Lgh standard Hyran Helheten Husets skötsel Tycker Du att det är för kallt eller för varmt i något rum i lägenheten under vinterhalvåret? mycket för kallt för kallt lagom för varmt mycket för varmt bortfall Total ant % ant % ant % 1 i kök i vardagsrum i badrum/toalett i sovrum

18 18 3. Tycker Du att det är för kallt eller för varmt i något rum i lägenheten under sommarhalvåret? mycket för kallt för kallt lagom för varmt mycket för varmt Total ant % ant % 1 i kök i vardagsrum i badrum/toalett i sovrum Besväras Du av att temperaturen varierar i lägenheten beroende på temperaturförändringar utomhus? ja, ofta ja, ibland nej bortfall Total ant % Tycker Du att uppvärmningssystemet i lägenheten ger Dig stora eller små möjligheter att själv påverka temperaturen? stora möjligheter vissa möjligheter inga möjligheter Total Tycker Du att Din lägenhet har... ja nej vet ej bortfall Total ant % 1 kalla golv kalla väggar

19 19 7. Besväras Du av drag i Din lägenhet? Ange i vilket rum. ja nej bortfall Total 1 i kök i vardagsrum i badrum/toalett i sovrum i hall Besväras Du av drag vid golv i Din lägenhet? Ange i vilket rum. ja nej bortfall Total 1 i kök i vardagsrum i badrum/toalett i sovrum i hall Besväras Du av drag vid fönster i Din lägenhet? Ange i vilket rum. ja nej bortfall Total 1 i kök i vardagsrum i badrum/toalett i sovrum i hall

20 20 7. Besväras Du av drag vid dörr i Din lägenhet? Ange i vilket rum. ja nej bortfall Total 1 i kök i vardagsrum i badrum/toalett i sovrum i hall Besväras Du av drag vid ventil i fönster/yttervägg i Din lägenhet? Ange i vilket rum. ja nej bortfall Total 1 i kök i vardagsrum i badrum/toalett i sovrum i hall Besväras Du av drag vid ventilationsinblåsning i Din lägenhet? Ange i vilket rum. ja nej bortfall Total 1 i kök i vardagsrum i badrum/toalett i sovrum i hall

21 21 8. Hur tycker Du värmekomforten i stort sett är i Din lägenhet under... mycket bra ganska bra varken/ eller ganska dålig mycket dålig 6 Total ant % ant % ant % 1 sommarhalvåret vinterhalvåret Hur bedömmer Du i allmänhet luften i Din lägenhet? är luften torr eller fuktig... mycket torr ganska torr varken/ eller ganska fuktig mycket fuktig Total ant % ant % Hur bedömmer Du i allmänhet luften i Din lägenhet? är luften ren eller dammig... mycket ren ganska ren varken/ eller ganska dammig mycket dammig Total ant % ant % Hur bedömmer Du i allmänhet luften i Din lägenhet? är luften frisk eller unken... mycket frisk ganska frisk varken/ eller ganska unken mycket unken Total ant % ant %

22 Besväras Du av följande olägenheter i Din lägenhet? ja, ofta ja, ibland nej, aldrig bortfall Total ant % 1 eget matos i lägenheten matos från grannar tobaksrök/lukt från grannar lukter utifrån torr luft fukt i badrum kondens mellan fönsterrutor kondens på insidan av fönstren Känner Du av någon av följande lukter i Din lägenhet? ja nej bortfall Total 1 stickande lukt mögellukt instängd lukt unken lukt Hur tycker Du att luftkvaliteten i stort sett är i... mycket bra ganska bra varken/ eller ganska dålig mycket dålig bortfall Total ant % ant % ant % 1 vardagsrum sovrum hela lägenheten

23 Tycker Du att ventilationssystemet i lägenheten ger Dig stora eller små möjligheter att själv påverka luftkvaliteten? stora möjligheter vissa möjligheter inga möjligheter Total Hur ofta rengör Du... varje månad en gång /halvår en gång/år mer sällan aldrig Total ant % ant % 1 ventil i kök fettfilter ventil badrum Hur ofta vädrar Du vanligtvis under eldningssäsongen? (dvs september-april) dagligen ca 1 gång/vecka någon gång/månad sällan/ aldrig Total ant % När Du vädrar, vädrar Du då oftast genom att ha... öppet hela dagen/natten öppet några timmar korsdrag några minuter aldrig kombinerar olika sätt bortfall Total ant % ant % ant %

24 Inomhusklimat och hälsa är något som hör ihop med varandra. Vi undrar därför om Du har eller har haft... ja nej bortfall Total ANT % ANT % ANT % ANT % 1 astmatiska besvär hösnuva eksem allergi hos annan i hushållet Har Du under de tre senaste månaderna haft något/några av nedanstående besvär? ja, ofta ja, ibland nej, aldrig bortfall Total ANT % ANT % ANT % ANT % ANT % 1 trötthet huvudvärk irritation i ögon irritation i näsa irritation i hals hosta irriterad hud

25 25 18a. Tror Du besvären beror på Din bostadsmiljö? ja nej bortfall 22 Total ANT % ANT % ANT % ANT % ANT % 1 trötthet huvudvärk irritation i ögon irritation i näsa irritation i hals hosta irriterad hud Besväras Du av störande ljud i Din lägenhet? Markera vad som gäller för följande ljud. ja, ofta ja, ibland nej, sällan el aldrig bortfall 22 Total ant % ant % 1 ljud från kranar, rör, ledningar ljud från ventilation ljud från grannlägenheter, trapphus, hiss ljud utifrån, tex trafik, industri, lekande barn Tycker Du att det är för mycket ljud i Din lägenhet eller är det en tyst lägenhet? mycket tyst ganska tyst varken /eller ganska ljudfylld mycket ljudfylld Total ant % ant %

26 Tycker Du att Din lägenhet är för ljus eller för mörk? mycket för ljus för ljus lagom för mörk mycket för mörk Total ant % ant % Tycker Du att Du får för lite eller för mycket direkt solljus i Din lägenhet under... för mycket något för mycket lagom något för lite för lite Total ant % ant % 1 vinterhalvåret sommarhalvåret

27 Vi skulle vilja att Du nu går igenom och värderar problem som kan tänkas förekomma i Din bostad. Markera i vilken grad Du instämmer i de olika påståendena. instämmer helt instämmer delvis instämmer inte alls saknar uppfattning bortfall Total ANT % ANT % ANT % ANT % ANT % ANT % A jag saknar möjlighet att kunna påverka värmen i lägenheten B luften i lägenheten känns ofta för torr C lägenheten känns ofta för kall på morgonen D jag störs ofta av matoslukt i lägenheten E jag hör alltför ofta ljud från grannlägenheter F det känns ofta för kallt på golvet i lägenheten G jag tycker det tar för lång tid att få fel åtgärdade H det luktar ofta instängt i lägenheten I det är ofta för kallt i lägenheten vintertid J jag saknar möjlighet att kunna påverka ventilationen i lägenheten K det tar för lång tid att få handdukar torra i badrummet L Jag störs ofta av att det drar från fönster/ balkongdörr M jag tycker det är svårt att få tag i förvaltaren vid problem N jag störs ofta av att det tjuter i vattenledningarna O det blir ofta kondens på fönstern vid matlagning P jag besväras ofta av ljud från ventilationen

28 Hur stor är Din lägenhet? 1 rum och kök 2 rum och kök 3 rum och kök 4 rum och kök 5 rum och kök 6 rum och kök 7 rok el större Total Vilket våningsplan ligger lägenheten på? 1-2 tr ned bottenvån 1:a vån 2:a vån 3:e vån 4:e vån 5:e vån 6:e vån el högre Total ant % Har något rum i lägenheten renoverats under det senaste året? D v s tapetserats, målats och/eller fått ny golvbeläggning. ja, hela lägenheten ja, delar av lägenheten nej Total Har Din lägenhet varit utsatt för någon större fukt- eller vattenskada under de senaste fem åren? ja nej vet ej bortfall Total ant % 1 fuktskada vattenskada

29 Hushållsstorlek. enpersons- hushåll tvåpersons- hushåll trepersons- hushåll hushåll mer än 3 pers Total ANT % ANT % ANT % ANT % ANT % Andel hushåll med eller utan barn. hushåll utan barn barnhushåll Total ant % ant % ant % Hur många timmar är Du och Din make/maka/sambo borta från bostaden? 0-4 h 5-9 h h mer än 14 h bortfall Total ant % ant % 1 Du själv make/maka/sambo Hur länge har Du bott i lägenheten? < 6 mån 6 mån- 1 år 1-3 år 4-5 år 5-10 år > 10 år Total ant % ant % ant % Hur gammal är Du? -24 år år år år år 65 - w år Total ant % ant % ant %

30 Är Du man eller kvinna? man kvinna Total ANT % ANT % ANT % Röker Du? ja nej bortfall Total

31 31 Bilaga: Tabeller Bagartorpsringen 78, Signalisten 1. Är Du nöjd eller missnöjd med... mycket nöjd ganska nöjd varken/ eller ganska missnöjd mycket missnöjd bortfall Total ant % ant % ant % 1 Lgh storlek Lgh planlösning Lgh standard Hyran Helheten Husets skötsel Tycker Du att det är för kallt eller för varmt i något rum i lägenheten under vinterhalvåret? mycket för kallt för kallt lagom för varmt mycket för varmt bortfall Total ant % ant % ant % 1 i kök i vardagsrum i badrum/toalett i sovrum

32 32 3. Tycker Du att det är för kallt eller för varmt i något rum i lägenheten under sommarhalvåret? mycket för kallt för kallt lagom för varmt mycket för varmt bortfall Total ant % ant % ant % 1 i kök i vardagsrum i badrum/toalett i sovrum Besväras Du av att temperaturen varierar i lägenheten beroende på temperaturförändringar utomhus? ja, ofta ja, ibland nej bortfall Total ant % Tycker Du att uppvärmningssystemet i lägenheten ger Dig stora eller små möjligheter att själv påverka temperaturen? stora möjligheter vissa möjligheter inga möjligheter Total Tycker Du att Din lägenhet har... ja nej vet ej bortfall Total ant % 1 kalla golv kalla väggar

33 33 7. Besväras Du av drag i Din lägenhet? Ange i vilket rum. ja nej bortfall Total 1 i kök i vardagsrum i badrum/toalett i sovrum i hall Besväras Du av drag vid golv i Din lägenhet? Ange i vilket rum. ja nej bortfall Total 1 i kök i vardagsrum i badrum/toalett i sovrum i hall Besväras Du av drag vid fönster i Din lägenhet? Ange i vilket rum. ja nej bortfall Total 1 i kök i vardagsrum i badrum/toalett i sovrum i hall

34 34 7. Besväras Du av drag vid dörr i Din lägenhet? Ange i vilket rum. ja nej bortfall Total 1 i kök i vardagsrum i badrum/toalett i sovrum i hall Besväras Du av drag vid ventil i fönster/yttervägg i Din lägenhet? Ange i vilket rum. ja nej bortfall Total 1 i kök i vardagsrum i badrum/toalett i sovrum i hall Besväras Du av drag vid ventilationsinblåsning i Din lägenhet? Ange i vilket rum. ja nej bortfall Total 1 i kök i vardagsrum i badrum/toalett i sovrum i hall

35 35 8. Hur tycker Du värmekomforten i stort sett är i Din lägenhet under... mycket bra ganska bra varken/ eller ganska dålig mycket dålig bortfall Total ant % ant % ant % 1 sommarhalvåret vinterhalvåret Hur bedömmer Du i allmänhet luften i Din lägenhet? är luften torr eller fuktig... mycket torr ganska torr varken/ eller ganska fuktig mycket fuktig Total ant % ant % Hur bedömmer Du i allmänhet luften i Din lägenhet? är luften ren eller dammig... mycket ren ganska ren varken/ eller ganska dammig mycket dammig Total ant % ant % Hur bedömmer Du i allmänhet luften i Din lägenhet? är luften frisk eller unken... mycket frisk ganska frisk varken/ eller ganska unken mycket unken Total ant % ant %

36 Besväras Du av följande olägenheter i Din lägenhet? ja, ofta ja, ibland nej, aldrig 4 bortfall Total ant % ant % 1 eget matos i lägenheten matos från grannar tobaksrök/lukt från grannar lukter utifrån torr luft fukt i badrum kondens mellan fönsterrutor kondens på insidan av fönstren Känner Du av någon av följande lukter i Din lägenhet? ja nej bortfall Total 1 stickande lukt mögellukt instängd lukt unken lukt Hur tycker Du att luftkvaliteten i stort sett är i... mycket bra ganska bra varken/ eller ganska dålig mycket dålig bortfall Total ant % ant % ant % 1 vardagsrum sovrum hela lägenheten

37 Tycker Du att ventilationssystemet i lägenheten ger Dig stora eller små möjligheter att själv påverka luftkvaliteten? stora möjligheter vissa möjligheter inga möjligheter bortfall Total ant % Hur ofta rengör Du... varje månad en gång /halvår en gång/år mer sällan aldrig bortfall Total ant % ant % ant % 1 ventil i kök fettfilter ventil badrum Hur ofta vädrar Du vanligtvis under eldningssäsongen? (dvs september-april) dagligen ca 1 gång/vecka någon gång/månad sällan/ aldrig bortfall Total ant % ant % När Du vädrar, vädrar Du då oftast genom att ha... öppet hela dagen/natten öppet några timmar korsdrag några minuter aldrig kombinerar olika sätt Total ant % ant %

38 Inomhusklimat och hälsa är något som hör ihop med varandra. Vi undrar därför om Du har eller har haft... ja nej bortfall Total ANT % ANT % ANT % ANT % 1 astmatiska besvär hösnuva eksem allergi hos annan i hushållet Har Du under de tre senaste månaderna haft något/några av nedanstående besvär? ja, ofta ja, ibland nej, aldrig bortfall Total ANT % ANT % ANT % ANT % ANT % 1 trötthet huvudvärk irritation i ögon irritation i näsa irritation i hals hosta irriterad hud

39 39 18a. Tror Du besvären beror på Din bostadsmiljö? ja nej bortfall Total ANT % ANT % ANT % ANT % 1 trötthet huvudvärk irritation i ögon irritation i näsa irritation i hals hosta irriterad hud Besväras Du av störande ljud i Din lägenhet? Markera vad som gäller för följande ljud. ja, ofta ja, ibland nej, sällan el aldrig bortfall Total ant % 1 ljud från kranar, rör, ledningar ljud från ventilation ljud från grannlägenheter, trapphus, hiss ljud utifrån, tex trafik, industri, lekande barn Tycker Du att det är för mycket ljud i Din lägenhet eller är det en tyst lägenhet? mycket tyst ganska tyst varken /eller ganska ljudfylld mycket ljudfylld Total ant % ant %

40 Tycker Du att Din lägenhet är för ljus eller för mörk? mycket för ljus för ljus lagom för mörk mycket för mörk Total ant % ant % Tycker Du att Du får för lite eller för mycket direkt solljus i Din lägenhet under... för mycket något för mycket lagom något för lite för lite bortfall Total ant % ant % ant % 1 vinterhalvåret sommarhalvåret

41 Vi skulle vilja att Du nu går igenom och värderar problem som kan tänkas förekomma i Din bostad. Markera i vilken grad Du instämmer i de olika påståendena. instämmer helt instämmer delvis instämmer inte alls saknar uppfattning bortfall Total ANT % ANT % ANT % ANT % ANT % ANT % A jag saknar möjlighet att kunna påverka värmen i lägenheten B luften i lägenheten känns ofta för torr C lägenheten känns ofta för kall på morgonen D jag störs ofta av matoslukt i lägenheten E jag hör alltför ofta ljud från grannlägenheter F det känns ofta för kallt på golvet i lägenheten G jag tycker det tar för lång tid att få fel åtgärdade H det luktar ofta instängt i lägenheten I det är ofta för kallt i lägenheten vintertid J jag saknar möjlighet att kunna påverka ventilationen i lägenheten K det tar för lång tid att få handdukar torra i badrummet L Jag störs ofta av att det drar från fönster/ balkongdörr M jag tycker det är svårt att få tag i förvaltaren vid problem N jag störs ofta av att det tjuter i vattenledningarna O det blir ofta kondens på fönstern vid matlagning P jag besväras ofta av ljud från ventilationen

42 Hur stor är Din lägenhet? 1 rum och kök 2 rum och kök 3 rum och kök 4 rum och kök 5 rum och kök 6 rum och kök 7 rok el större Total Vilket våningsplan ligger lägenheten på? 1-2 tr ned bottenvån 1:a vån 2:a vån 3:e vån 4:e vån 5:e vån 6:e vån el högre Total ant % Har något rum i lägenheten renoverats under det senaste året? D v s tapetserats, målats och/eller fått ny golvbeläggning. ja, hela lägenheten ja, delar av lägenheten nej Total Har Din lägenhet varit utsatt för någon större fukt- eller vattenskada under de senaste fem åren? ja nej vet ej bortfall Total ant % 1 fuktskada vattenskada

43 Hushållsstorlek. enpersons- hushåll tvåpersons- hushåll trepersons- hushåll hushåll mer än 3 pers 10 Total ANT % ANT % ANT % ANT % ANT % ANT % Andel hushåll med eller utan barn. hushåll utan barn barnhushåll Total ant % ant % ant % Hur många timmar är Du och Din make/maka/sambo borta från bostaden? 0-4 h 5-9 h h mer än 14 h bortfall Total ant % ant % 1 Du själv make/maka/sambo Hur länge har Du bott i lägenheten? < 6 mån 6 mån- 1 år 1-3 år 4-5 år 5-10 år > 10 år 6 Total Hur gammal är Du? -24 år år år år år 65 - w år Total ant % ant % ant %

44 Är Du man eller kvinna? man kvinna bortfall Total ANT % ANT % ANT % ANT % Röker Du? ja nej bortfall Total

45 45 Bilaga: Tabeller Bagartorpsringen 80, Signalisten 1. Är Du nöjd eller missnöjd med... mycket nöjd ganska nöjd varken/ eller ganska missnöjd mycket missnöjd bortfall Total ant % ant % ant % 1 Lgh storlek Lgh planlösning Lgh standard Hyran Helheten Husets skötsel Tycker Du att det är för kallt eller för varmt i något rum i lägenheten under vinterhalvåret? mycket för kallt för kallt lagom för varmt mycket för varmt bortfall Total ant % ant % ant % 1 i kök i vardagsrum i badrum/toalett i sovrum

46 46 3. Tycker Du att det är för kallt eller för varmt i något rum i lägenheten under sommarhalvåret? mycket för kallt för kallt lagom för varmt mycket för varmt bortfall Total ant % ant % ant % 1 i kök i vardagsrum i badrum/toalett i sovrum Besväras Du av att temperaturen varierar i lägenheten beroende på temperaturförändringar utomhus? ja, ofta ja, ibland nej bortfall Total ant % Tycker Du att uppvärmningssystemet i lägenheten ger Dig stora eller små möjligheter att själv påverka temperaturen? stora möjligheter vissa möjligheter inga möjligheter bortfall Total ant % Tycker Du att Din lägenhet har... ja nej vet ej bortfall Total ant % 1 kalla golv kalla väggar

47 47 7. Besväras Du av drag i Din lägenhet? Ange i vilket rum. ja nej bortfall Total 1 i kök i vardagsrum i badrum/toalett i sovrum i hall Besväras Du av drag vid golv i Din lägenhet? Ange i vilket rum. ja nej bortfall Total 1 i kök i vardagsrum i badrum/toalett i sovrum i hall Besväras Du av drag vid fönster i Din lägenhet? Ange i vilket rum. ja nej bortfall Total 1 i kök i vardagsrum i badrum/toalett i sovrum i hall

48 48 7. Besväras Du av drag vid dörr i Din lägenhet? Ange i vilket rum. ja nej bortfall Total 1 i kök i vardagsrum i badrum/toalett i sovrum i hall Besväras Du av drag vid ventil i fönster/yttervägg i Din lägenhet? Ange i vilket rum. ja nej bortfall Total 1 i kök i vardagsrum i badrum/toalett i sovrum i hall Besväras Du av drag vid ventilationsinblåsning i Din lägenhet? Ange i vilket rum. ja nej bortfall Total 1 i kök i vardagsrum i badrum/toalett i sovrum i hall

49 49 8. Hur tycker Du värmekomforten i stort sett är i Din lägenhet under... mycket bra ganska bra varken/ eller ganska dålig mycket dålig bortfall Total ant % ant % ant % 1 sommarhalvåret vinterhalvåret Hur bedömmer Du i allmänhet luften i Din lägenhet? är luften torr eller fuktig... mycket torr ganska torr varken/ eller ganska fuktig mycket fuktig bortfall Total ant % ant % ant % Hur bedömmer Du i allmänhet luften i Din lägenhet? är luften ren eller dammig... mycket ren ganska ren varken/ eller ganska dammig mycket dammig 6 bortfall Total Hur bedömmer Du i allmänhet luften i Din lägenhet? är luften frisk eller unken... mycket frisk ganska frisk varken/ eller ganska unken mycket unken bortfall Total ant % ant % ant %

50 Besväras Du av följande olägenheter i Din lägenhet? ja, ofta ja, ibland nej, aldrig bortfall Total ant % 1 eget matos i lägenheten matos från grannar tobaksrök/lukt från grannar lukter utifrån torr luft fukt i badrum kondens mellan fönsterrutor kondens på insidan av fönstren Känner Du av någon av följande lukter i Din lägenhet? ja nej bortfall Total 1 stickande lukt mögellukt instängd lukt unken lukt Hur tycker Du att luftkvaliteten i stort sett är i... mycket bra ganska bra varken/ eller ganska dålig mycket dålig bortfall Total ant % ant % ant % 1 vardagsrum sovrum hela lägenheten

51 Tycker Du att ventilationssystemet i lägenheten ger Dig stora eller små möjligheter att själv påverka luftkvaliteten? stora möjligheter vissa möjligheter inga möjligheter bortfall Total ant % Hur ofta rengör Du... varje månad en gång /halvår en gång/år mer sällan aldrig bortfall Total ant % ant % ant % 1 ventil i kök fettfilter ventil badrum Hur ofta vädrar Du vanligtvis under eldningssäsongen? (dvs september-april) dagligen ca 1 gång/vecka någon gång/månad sällan/ aldrig bortfall Total ant % ant % När Du vädrar, vädrar Du då oftast genom att ha... öppet hela dagen/natten öppet några timmar korsdrag några minuter aldrig kombinerar olika sätt bortfall Total ant % ant % ant %

52 Inomhusklimat och hälsa är något som hör ihop med varandra. Vi undrar därför om Du har eller har haft... ja nej bortfall Total ANT % ANT % ANT % ANT % 1 astmatiska besvär hösnuva eksem allergi hos annan i hushållet Har Du under de tre senaste månaderna haft något/några av nedanstående besvär? ja, ofta ja, ibland nej, aldrig bortfall Total ANT % ANT % ANT % ANT % ANT % 1 trötthet huvudvärk irritation i ögon irritation i näsa irritation i hals hosta irriterad hud

53 53 18a. Tror Du besvären beror på Din bostadsmiljö? ja nej bortfall Total ANT % ANT % ANT % ANT % 1 trötthet huvudvärk irritation i ögon irritation i näsa irritation i hals hosta irriterad hud Besväras Du av störande ljud i Din lägenhet? Markera vad som gäller för följande ljud. ja, ofta ja, ibland nej, sällan el aldrig bortfall Total ant % 1 ljud från kranar, rör, ledningar ljud från ventilation ljud från grannlägenheter, trapphus, hiss ljud utifrån, tex trafik, industri, lekande barn Tycker Du att det är för mycket ljud i Din lägenhet eller är det en tyst lägenhet? mycket tyst ganska tyst varken /eller ganska ljudfylld mycket ljudfylld Total ant % ant %

54 Tycker Du att Din lägenhet är för ljus eller för mörk? mycket för ljus för ljus lagom för mörk mycket för mörk bortfall Total ant % ant % ant % Tycker Du att Du får för lite eller för mycket direkt solljus i Din lägenhet under... för mycket något för mycket lagom något för lite för lite bortfall Total ant % ant % ant % 1 vinterhalvåret sommarhalvåret

55 Vi skulle vilja att Du nu går igenom och värderar problem som kan tänkas förekomma i Din bostad. Markera i vilken grad Du instämmer i de olika påståendena. instämmer helt instämmer delvis instämmer inte alls saknar uppfattning bortfall Total ANT % ANT % ANT % ANT % ANT % ANT % A jag saknar möjlighet att kunna påverka värmen i lägenheten B luften i lägenheten känns ofta för torr C lägenheten känns ofta för kall på morgonen D jag störs ofta av matoslukt i lägenheten E jag hör alltför ofta ljud från grannlägenheter F det känns ofta för kallt på golvet i lägenheten G jag tycker det tar för lång tid att få fel åtgärdade H det luktar ofta instängt i lägenheten I det är ofta för kallt i lägenheten vintertid J jag saknar möjlighet att kunna påverka ventilationen i lägenheten K det tar för lång tid att få handdukar torra i badrummet L Jag störs ofta av att det drar från fönster/ balkongdörr M jag tycker det är svårt att få tag i förvaltaren vid problem N jag störs ofta av att det tjuter i vattenledningarna O det blir ofta kondens på fönstern vid matlagning P jag besväras ofta av ljud från ventilationen

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst.

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Lghnr:... Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Skicka in det ifyllda formuläret så fort som möjligt. Gärna

Läs mer

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Energi. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst.

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Energi. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Lghnr Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT Energi Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Skicka in det ifyllda formuläret så fort som möjligt.

Läs mer

INOMHUSMILJÖENKÄT. Min inomhusmiljö

INOMHUSMILJÖENKÄT. Min inomhusmiljö Min inomhusmiljö 13640001 Syftet med denna enkätundersökning är att fånga upp de boendes upplevelse av inomhusmiljön och ge en sammanfattande värdering av innemiljön i fastigheten. Närmare uppgifter om

Läs mer

FRÅGOR OM DIN BOENDEMILJÖ

FRÅGOR OM DIN BOENDEMILJÖ Bostadsenkät lgh nr FRÅGOR OM DIN BOENDEMILJÖ Enkäten är ett led i att ta fram underlag för att göra en miljövärdering av det hus/det bostadsområde du bor i. Utvärderingen görs enligt EcoEffect-metoden

Läs mer

FRÅGOR OM INNEMILJÖN PÅ DIN ARBETSPLATS

FRÅGOR OM INNEMILJÖN PÅ DIN ARBETSPLATS nr FRÅGOR OM INNEMILJÖN PÅ DIN ARBETSPLATS Enkäten är ett led i att ta fram underlag för att göra en miljövärdering av det hus där du arbetar. Utvärderingen görs enligt EcoEffect-metoden som utvecklas

Läs mer

FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA

FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA Skolenkät - - Personal nr FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA Enkäten är ett led i att ta fram underlag för göra en miljövärdering av den skola du arbetar i. Utvärderingen görs enligt EcoEffect-metoden som

Läs mer

FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA

FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA Skolenkät - - Elever år och äldre nr FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA Enkäten är ett led i att ta fram underlag för göra en miljövärdering av den skola du går i. Utvärderingen görs enligt EcoEffect-metoden

Läs mer

Inomhusklimatet i Kv Fägnaden i Stockholm. Resultatet av en uppföljande enkätundersökning genomförd senhösten 2013

Inomhusklimatet i Kv Fägnaden i Stockholm. Resultatet av en uppföljande enkätundersökning genomförd senhösten 2013 Rapport 2014-01-15 Inomhusklimatet i i Stockholm Resultatet av en uppföljande enkätundersökning genomförd senhösten 2013 Kjell Andersson Miljömedicin MM Konsult AB Inger Fagerlund Arbets- och miljömedicinska

Läs mer

Enkätfrågor skolor och förskolor

Enkätfrågor skolor och förskolor Enkätfrågor skolor och förskolor Kjell Andersson Arbets- och miljömedicinska kliniken Universitetssjukhuset Örebro INOMHUSKLIMAT Arbetsmiljö - Skolor 1-6 NORDISK VERSION MM 040 NA Sp1 Datum år mån dag

Läs mer

Inomhusklimatet i bostadsområdet. Resultatet av en enkätundersökning genomförd bland de boende våren 2013. Kjell Andersson Miljömedicin MM Konsult AB

Inomhusklimatet i bostadsområdet. Resultatet av en enkätundersökning genomförd bland de boende våren 2013. Kjell Andersson Miljömedicin MM Konsult AB Rapport 2013-04-12 Inomhusklimatet i bostadsområdet Kv Fägnaden i Stockholm. Resultatet av en enkätundersökning genomförd bland de boende våren 2013. Kjell Andersson Miljömedicin MM Konsult AB Inger Fagerlund

Läs mer

Inomhusmiljö och hälsa

Inomhusmiljö och hälsa Inomhusmiljö och hälsa Kristina Jakobsson Arbets- och miljömedicin, Lund 2013-09-24 Med tack till yrkeshygieniker Jan-Eric Karlsson för många av bilderna! Litteratur: Socialstyrelsen (2005). Miljöhälsorapport,

Läs mer

Inomhusklimatet i tre bostadsområden i Helsingborg. Resultatet av en kartläggande enkätundersökning.

Inomhusklimatet i tre bostadsområden i Helsingborg. Resultatet av en kartläggande enkätundersökning. Inomhusklimatet i tre bostadsområden i Helsingborg. Resultatet av en kartläggande enkätundersökning. Överläkare Kjell Andersson Yrkes- och miljömedicinska kliniken Universitetssjukhuset Örebro 701 85 Örebro

Läs mer

Kjell Andersson, BR 2014-12- 14 MM14101

Kjell Andersson, BR 2014-12- 14 MM14101 Kjell Andersson, BR 2014-12- 14 MM14101 Previa AB Att. Hasse Persson Box 70 891 22 Örnsköldsvik Bäste Hasse! Översänder resultatet av enkätbearbetningen för Kommunhuset i Östersund. Svarsfrekvensen är

Läs mer

Energianvändning i flerbostadshus och samband med astma, allergi och SBS symtom - en fördjupning av 3H- studien Ett projekt med stöd från: Formas BIC, Energicentrum Stockholms stad, Fastighetsägarna Sverige,

Läs mer

Referensdata till frågeformulär MM 040 NA - inomhusklimat (arbetsmiljö) Rapport M 5/90

Referensdata till frågeformulär MM 040 NA - inomhusklimat (arbetsmiljö) Rapport M 5/90 Referensdata till frågeformulär MM 040 NA - inomhusklimat (arbetsmiljö) Rapport M 5/90 Kjell Andersson, Inger Fagerlund, Barbro Larsson Miljömedicinska enheten Yrkesmedicinska kliniken Regionsjukhuset,

Läs mer

Inomhusmiljön i lågenergibyggnader en enkätstudie ingående i energiprojektet Kontrollstation

Inomhusmiljön i lågenergibyggnader en enkätstudie ingående i energiprojektet Kontrollstation Inomhusmiljön i lågenergibyggnader en enkätstudie ingående i energiprojektet Kontrollstation Kjell Andersson Benita Rennes Miljömedicin MM Konsult AB 1 2 Bakgrund Näringsdepartementet har gett Energimyndigheten

Läs mer

Av Tabell 1 framgår karaktäristika för eleverna i klass 7-9 samt tre jämförelsematerial från andra högstadieskolor.

Av Tabell 1 framgår karaktäristika för eleverna i klass 7-9 samt tre jämförelsematerial från andra högstadieskolor. Högstadieenkäten Av Tabell 1 framgår karaktäristika för eleverna i klass 7-9 samt tre jämförelsematerial från andra högstadieskolor. Totalt ser man en viss överfrekvens av klagomål på hög och varierande

Läs mer

Inomhusklimatet vid Lundbyskolan, Örebro kommun. Resultatet av en enkätundersökning genomförd senvåren 2012

Inomhusklimatet vid Lundbyskolan, Örebro kommun. Resultatet av en enkätundersökning genomförd senvåren 2012 Inomhusklimatet vid, Örebro kommun Resultatet av en enkätundersökning genomförd senvåren 2012 Örebro 2012-05-27 Kjell Andersson, Miljömedicin Kjell Andersson Örebro Herbert Salomonsson, Previa Inger Fagerlund

Läs mer

Inomhusklimatet vid Rostaskolan, Örebro kommun. Resultatet av en enkätundersökning genomförd under december 2012

Inomhusklimatet vid Rostaskolan, Örebro kommun. Resultatet av en enkätundersökning genomförd under december 2012 Inomhusklimatet vid, Örebro kommun Resultatet av en enkätundersökning genomförd under december 2012 Örebro 2012-12-28 Kjell Andersson Miljömedicin MM Konsult AB Inger Fagerlund Arbets- och miljömedicinska

Läs mer

Hälsoaspekter vid boende

Hälsoaspekter vid boende Hälsoaspekter vid boende Kjell Andersson f.d. överläkare vid Universitetssjukhuset, Örebro Miljömedicin MM Konsult AB Gårdsbarn på Paradisgatan i Göteborg Lung- tbc 1911-1952 Landsbygd Städer Andelen trångbodda

Läs mer

manual MM-enkäterna kontor Reviderad och uppdaterad augusti 2014 / Kjell Andersson andersson.kh@telia.com www.inomhusklimatproblem.

manual MM-enkäterna kontor Reviderad och uppdaterad augusti 2014 / Kjell Andersson andersson.kh@telia.com www.inomhusklimatproblem. kontor MM-enkäterna Kjell Andersson Inger Fagerlund Göran Stridh Wenche Aslaksen Reviderad och uppdaterad augusti 2014 / Kjell Andersson andersson.kh@telia.com www.inomhusklimatproblem.se Bakgrund Klagomål

Läs mer

manual MM-enkäterna arbetsmiljö - basenkät Reviderad och uppdaterad augusti 2014 / Kjell Andersson andersson.kh@telia.com www.inomhusklimatproblem.

manual MM-enkäterna arbetsmiljö - basenkät Reviderad och uppdaterad augusti 2014 / Kjell Andersson andersson.kh@telia.com www.inomhusklimatproblem. arbetsmiljö - basenkät MM-enkäterna Kjell Andersson Inger Fagerlund Göran Stridh Wenche Aslaksen Reviderad och uppdaterad augusti 2014 / Kjell Andersson andersson.kh@telia.com www.inomhusklimatproblem.se

Läs mer

manual MM-enkäterna vårdinrättningar Reviderad och uppdaterad augusti 2014 / Kjell Andersson andersson.kh@telia.com www.inomhusklimatproblem.

manual MM-enkäterna vårdinrättningar Reviderad och uppdaterad augusti 2014 / Kjell Andersson andersson.kh@telia.com www.inomhusklimatproblem. vårdinrättningar MM-enkäterna Kjell Andersson Inger Fagerlund Göran Stridh Wenche Aslaksen Reviderad och uppdaterad augusti 2014 / Kjell Andersson andersson.kh@telia.com www.inomhusklimatproblem.se Bakgrund

Läs mer

Torsviks Förskola Fukt och inomhusmiljö 2009-04-16

Torsviks Förskola Fukt och inomhusmiljö 2009-04-16 Torsviks Förskola Fukt och inomhusmiljö 2009-04-16 1 Genom att arbeta objektivt samt integrera erfarenhet och den senaste kunskapen skapar AK-konsult Indoor Air AB förutsättningar för en god innemiljö

Läs mer

Resultat: EcoEffect Enkätundersökning för Brf Toppsockret

Resultat: EcoEffect Enkätundersökning för Brf Toppsockret Bostadsenkät lgh nr Resultat: EcoEffect Enkätundersökning för Brf Toppsockret Enkäten levererades till bostadsinnehavare (en per lägenhet) i mitten av maj 2011, och svaren lämnades av svarare i föreningsbrevlådan

Läs mer

Samtliga svarande Väg och Vatten LUV Alla

Samtliga svarande Väg och Vatten LUV Alla Samtliga svarande LUV Antal svarande enkäter 302 Antalet utskickade enkäter 1156 Procent svarande 26% Våningsplan 1-9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Inget svar 17% 18% 12% 3% 7% 0% 0% 0% 0% 43% Vädersträck Norr Syd

Läs mer

manual sjukvårdsinrättningar

manual sjukvårdsinrättningar sjukvårdsinrättningar MM-enkäterna Kjell Andersson Göran Stridh Inger Fagerlund Wenche Aslaksen E-mail: inger.fagerlund@orebroll.se Bakgrund Klagomål på innemiljön i icke-industriella arbetsplatser är

Läs mer

Innemiljö och hälsa. Varför känns luften instängd och dålig? Konsekvenser av dålig luft

Innemiljö och hälsa. Varför känns luften instängd och dålig? Konsekvenser av dålig luft Innemiljö och hälsa Antalet allergiker och astmatiker har ökat stort under de senaste decennierna och innemiljön antas vara en av orsakerna till utvecklingen. Varför känns luften instängd och dålig? Dålig

Läs mer

Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder

Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder är det möjligt? Svensk Ventilation Britta Permats Vision: Ett energieffektivt och hälsosamt inomhusklimat för alla Innemiljön -Hur ser det ut idag? 1,2 miljoner

Läs mer

Inomhusklimatet i bostadsområdet. Resultatet av en kartläggande enkätundersökning genomförd bland de boende senvåren 2008.

Inomhusklimatet i bostadsområdet. Resultatet av en kartläggande enkätundersökning genomförd bland de boende senvåren 2008. Inomhusklimatet i bostadsområdet Skarpnäcksfältet i Stockholm. Resultatet av en kartläggande enkätundersökning genomförd bland de boende senvåren 2008. Rapport MM 7/2008 Kjell Andersson, Inger Fagerlund,

Läs mer

Ventilation. För boende i äldre byggnader

Ventilation. För boende i äldre byggnader Ventilation För boende i äldre byggnader Luften i gamla hus Du kan själv påverka Luften kommer in I många gamla byggnader sköter de boende själva genom otätheter luft och ventilation. Det styrs med fläktar,

Läs mer

Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder

Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder är det möjligt? Svensk Ventilation Britta Permats Vision: Ett energieffektivt och hälsosamt inomhusklimat för alla Innemiljön -Hur ser det ut idag? 1,2 miljoner

Läs mer

manual kontor MM-enkäterna Kjell Andersson Göran Stridh Inger Fagerlund Wenche Aslaksen

manual kontor MM-enkäterna Kjell Andersson Göran Stridh Inger Fagerlund Wenche Aslaksen kontor MM-enkäterna Kjell Andersson Göran Stridh Inger Fagerlund Wenche Aslaksen E-mail: inger.fagerlund@orebroll.se Bakgrund Klagomål på innemiljön i icke-industriella arbetsplatser är vanliga. Såväl

Läs mer

AKTUALISERING AV STOCKHOLMSMODELLEN UNDERLAGSRAPPORT TILL 3H PROJEKTET

AKTUALISERING AV STOCKHOLMSMODELLEN UNDERLAGSRAPPORT TILL 3H PROJEKTET MILJÖFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) Roger Corner Projektledare Telefon 08-508 28 907, 076-122 89 07 roger.corner@miljo.stockholm.se Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden MHN 2007-06-12 p8 AKTUALISERING

Läs mer

Viktiga faktorer i innemiljön

Viktiga faktorer i innemiljön Kunskapsläge: Hälsoeffekter av fukt och mögel i byggnader En rad epidemiologiska undersökningar har visat att fukt och mögel/bakterieväxt i byggnader innebär hälsorisk Ökad risk för astma, astmabesvär,

Läs mer

"ROSEN" - INOMHUSKLIMAT (MM040NA)

ROSEN - INOMHUSKLIMAT (MM040NA) 11 9 12 8 1 7 2 6 3 5 4 MILJÖFAKTORER MILJÖFAKTORER (ofta besvärad) % "ROSEN" - INOMHUSKLIMAT (MM040NA) Damm & Smuts Referens (N=319) (N=150) Referens databas (N=6824) Buller Belysning 80 70 60 50 40 30

Läs mer

Fukt inomhusmiljö FTF 130211

Fukt inomhusmiljö FTF 130211 Fukt inomhusmiljö FTF 130211 PROGRAM: 09.00 09.30 Kaffe/Inledning 09.30 12.30 Fuktiga byggnader, AK-Konsult Fukt i luft Fukt i material Fukttransport Fuktskador 12.30 13.30 Lunch 13.30 14.15 Lennart Larsson:

Läs mer

Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter

Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter Clean-Air24 FTX Minska värmekostnaden Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter Det enda systemet med återvinning som kan installeras i befintligt kanalsystem Inga rör och aggregat som

Läs mer

Årtal: Löpnummer: Namn: Personnummer: Datum för ifyllande:

Årtal: Löpnummer: Namn: Personnummer: Datum för ifyllande: (Ifylles av klinik) Klinik (Text eller Kod): Årtal: Löpnummer: Namn: Personnummer: Datum för ifyllande: Läs frågorna noga! Ibland ber vi dig att enbart ange ett alternativ, ibland är frågan ställd så att

Läs mer

Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas. Beslut Miljöförvaltningen förelägger God Bostad AB org. nr 556677-8899, såsom ägare till fastigheten Lugnet 100:2 att genom provtagning och analys utreda orsak till och omfattning av fukt och mikroorganismer

Läs mer

Kriterier för att identifiera förskolor med dåligt inomhusklimat

Kriterier för att identifiera förskolor med dåligt inomhusklimat ISSN 1652-022X Kriterier för att identifiera förskolor med dåligt inomhusklimat En rapport inom ramen för ett av målen i Stockholms miljöprogram Underlag för framtagande av nyckeltal utifrån enkäter om

Läs mer

Samband mellan energianvändning, SBS och astma i arbetsplatsbyggnader i södra Sverige

Samband mellan energianvändning, SBS och astma i arbetsplatsbyggnader i södra Sverige Samband mellan energianvändning, SBS och astma i arbetsplatsbyggnader i södra Sverige Dan Norbäck Material och metoder Samarbete med en större teknisk konsult som gör energideklarationer och föreslår energisparande

Läs mer

manual arbetsmiljö - basenkät

manual arbetsmiljö - basenkät arbetsmiljö - basenkät MM-enkäterna Kjell Andersson Göran Stridh Inger Fagerlund Wenche Aslaksen E-mail: inger.fagerlund@orebroll.se Bakgrund Klagomål på innemiljön i icke-industriella arbetsplatser är

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Magdalena Boork 2015-06-18 4P05120-08 1 (29) Energiteknik 010-516 58 39 magdalena.boork@sp.se

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Magdalena Boork 2015-06-18 4P05120-08 1 (29) Energiteknik 010-516 58 39 magdalena.boork@sp.se Kontaktperson Magdalena Boork 2015-06-18 4P05120-08 1 (29) Energiteknik 010-516 58 39 magdalena.boork@sp.se Kvalitativ utvärdering av innemiljön i lågenergibyggnader: enkätundersökning i bostäder och lokaler

Läs mer

SALEMS KOMMUN Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen Per-Eric Hjelmer. Telefon 08-532 599 48 Mobil 070 623 2908 E-post: per-eric.hjelmer@salem.

SALEMS KOMMUN Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen Per-Eric Hjelmer. Telefon 08-532 599 48 Mobil 070 623 2908 E-post: per-eric.hjelmer@salem. SALEMS KOMMUN Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen Per-Eric Hjelmer Telefon 08-532 599 48 Mobil 070 623 2908 E-post: per-eric.hjelmer@salem.se Förvaltningschef, Miljö- & Samhällsbyggnad: John Söderberg,

Läs mer

- - Var har Du tidigare bott i Ditt liv (gäller alltså inte nuvarande bostadsort)? Du kan ange flera alternativ på varje rad.

- - Var har Du tidigare bott i Ditt liv (gäller alltså inte nuvarande bostadsort)? Du kan ange flera alternativ på varje rad. Kodnummer (ifylles av YMK) Bakgrundsdata Fråga 1. Vilket år är Du född? 1 9 Fråga 2. Är Du kvinna eller man? Kvinna Man Fråga 3. Vilket datum fyller Du i enkäten? 2 0 0 - - år månad dag Uppväxtförhållanden

Läs mer

Kan energieffektiv ventilation ge sämre inomhusklimat?

Kan energieffektiv ventilation ge sämre inomhusklimat? Kan energieffektiv ventilation ge sämre inomhusklimat? Birgitta Nordquist Avd. För Installationsteknik Institutionen för Bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Enkätstudie - de boendes upplevelse

Läs mer

Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder

Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder är det möjligt? Svensk Ventilation Britta Permats Innemiljön -Hur ser det ut idag? 1,2 miljoner (18 %) Miljonprogrammet Stockholm, Södermanland och Västmanland

Läs mer

Brf Barabo. Ventilation. Lund 2011-04-08

Brf Barabo. Ventilation. Lund 2011-04-08 Brf Barabo Ventilation Lund 2011-04-08 I vårt hus fungerar ventilationen enligt självdragsprincipen. Vi har alltså inga centralfläktar som suger ut luft från badrum och kök. Självdrag uppkommer dels genom

Läs mer

Hälsomässigt Hållbara Hus 3H

Hälsomässigt Hållbara Hus 3H Stockholms väg mot Hälsomässigt Hållbara Hus 3H Redaktör Roger Corner Förord Hälsomässigt Hållbara Hus 3H Stockholms stad har sedan 2005 tillsammans med Formas BIC och Stockholms Läns Landsting finansierat

Läs mer

Rätt inomhusklimat så fungerar värmen

Rätt inomhusklimat så fungerar värmen Rätt inomhusklimat så fungerar värmen 1 20 21 grader i Stockholmshems lägenheter en temperatur de flesta är nöjda med. 2 Värme inomhus Ett bra inomhusklimat är viktigare än vad man kan tro, både för att

Läs mer

Inför kommande renoveringar

Inför kommande renoveringar December 2017 Till dig som bor på Västra Kyrkogatan 8 A E och Västra Norrlandsgatan 38 A E Inför kommande renoveringar I slutet av november bjöd vi in dig som bor på Västra Kyrkogatan 8 A E och Västra

Läs mer

Varför blir det så? Varför dessa problem? Kjell Andersson. Inomhusklimatproblem och dess betydelse ur hälsosynpunkt

Varför blir det så? Varför dessa problem? Kjell Andersson. Inomhusklimatproblem och dess betydelse ur hälsosynpunkt Inomhusklimatproblem och dess betydelse ur hälsosynpunkt Kjell Andersson, f.d. överläkare Arbets-och miljömedicinska kliniken Universitetssjukhuset Örebro Varför dessa problem? Fukt byggfukt grundläggning

Läs mer

Utreda och åtgärda fukt och mögelproblem

Utreda och åtgärda fukt och mögelproblem Utreda och åtgärda fukt och mögelproblem Folkhälsomyndighetens vägledning Fredrik Haux, Folkhälsomyndigheten Orsaker till fukt och mögelproblem Läckage från tak, fönster, tvätt/diskmaskiner m.m. Hög luftfuktighet

Läs mer

TEGEL LEVER LÄNGRE. Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE

TEGEL LEVER LÄNGRE. Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE TEGEL LEVER LÄNGRE Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE DET GÄLLER vår hälsa När vi bygger nytt eller renoverar, tänker vi mycket på om ekonomin är hållbar. Under de senaste åren har vi även uppmärksammat

Läs mer

Elever undersöker klimatet i klassrummet Rapport om resultaten från experimentet Kolla klimatet i klassrummet 2009

Elever undersöker klimatet i klassrummet Rapport om resultaten från experimentet Kolla klimatet i klassrummet 2009 Elever undersöker klimatet i klassrummet Rapport om resultaten från experimentet Kolla klimatet i klassrummet 2009 Rapporten är framtagen vid Danmarks Tekniska universitet av Geo Clausen, Eva Maria Larsen

Läs mer

Frågeformulär tidig graviditet

Frågeformulär tidig graviditet Frågeformulär tidig graviditet Innehåller bland annat frågor om hälsa, bostad och livsstil Var vänlig och sänd in den ifyllda enkäten i bifogat frankerat svarskuvert! Kontaktpersoner: Carl-Gustaf Bornehag

Läs mer

Finns det något samband mellan minskad energianvändning i bebyggelsen och hälsa - vad säger forskningen?

Finns det något samband mellan minskad energianvändning i bebyggelsen och hälsa - vad säger forskningen? Finns det något samband mellan minskad energianvändning i bebyggelsen och hälsa - vad säger forskningen? Dan Norbäck Bakgrund Under mitten av 1970 talet ökade oljepriset drastiskt ( den första energikrisen

Läs mer

manual arbetsmiljö - basenkät

manual arbetsmiljö - basenkät arbetsmiljö - basenkät MM-enkäterna Kjell Andersson Göran Stridh Inger Fagerlund Wenche Aslaksen E-mail: inger.fagerlund@orebroll.se Reviderad och uppdaterad augusti 2012 / Kjell Andersson andersson.kh@telia.com,

Läs mer

Sjuk av inomhusmiljö? Myter och fakta

Sjuk av inomhusmiljö? Myter och fakta Sjuk av inomhusmiljö? Myter och fakta KOMIN Kompetenscentrum för Inomhusmiljö och Hälsa som samlar ett nätverk av praktisk och forskningsmässig kompetens under ett tak med uppgift att bistå näringslivet

Läs mer

Aktualisering av Stockholmsmodellen för att ta fram hälsomässigt hållbara flerbostadshus på enkätdata från 2005

Aktualisering av Stockholmsmodellen för att ta fram hälsomässigt hållbara flerbostadshus på enkätdata från 2005 REVIDERAD UPPLAGA 2008 3H-PROJEKTET Aktualisering av Stockholmsmodellen för att ta fram hälsomässigt hållbara flerbostadshus på enkätdata från 2005 underlagsrapport till 3H-projektet www.stockholm.se .

Läs mer

Sjuk eller frisk av innemiljön i bostaden?

Sjuk eller frisk av innemiljön i bostaden? Anna-Lisa Lindén 1 Sjuk eller frisk av innemiljön i bostaden? Många människor uppger sig vara besvärade av luften inomhus. Detta gäller såväl i bostaden som på arbetsplatsen. De svenska undersökningar

Läs mer

Enkätundersökning inomhusklimat, Beteendevetarhuset, Umeå Universitet

Enkätundersökning inomhusklimat, Beteendevetarhuset, Umeå Universitet ENKÄTUNDERSÖKNING INOMHUSKLIMAT MM 040 NA KONTOR SID 1 (12) Frej Sjöström Arbetsmiljöingenjör Feelgood Företagshälsa Slöjdgatan 2, 903 25 Umeå Vxl/Dir 090-176370/17 63 76 E-post: frej.sjostrom@feelgood.se

Läs mer

En studie av personalens besvär av inomhusklimatet i två kontorsfastigheter

En studie av personalens besvär av inomhusklimatet i två kontorsfastigheter En studie av personalens besvär av inomhusklimatet i två kontorsfastigheter Författare Johan Häggbom, AB Previa, Lovisingatan 3B, 151 73 Södertälje. T: 08-550 268 60. e-mail: johan.haggbom@previa.se Handledare

Läs mer

Bättre hemmamiljö med klimatsmarta trick

Bättre hemmamiljö med klimatsmarta trick Bättre hemmamiljö med klimatsmarta trick Mår du som bäst när din lägenhet är rätt tempererad och frisk luft hela tiden cirkulerar i dina rum? I den här foldern har vi samlat tips och information som skapar

Läs mer

Rapport 1: Hälsomässigt Hållbara Hus -3H projektet. Karin Engvall, Roger Corner, Gunnel Emenius, Marie Hult

Rapport 1: Hälsomässigt Hållbara Hus -3H projektet. Karin Engvall, Roger Corner, Gunnel Emenius, Marie Hult Rapport 1: Hälsomässigt Hållbara Hus -3H projektet Reviderad sept 09 Upplevd inomhusmiljö och hälsa i Stockholms flerbostadshus 2005 Karin Engvall, Roger Corner, Gunnel Emenius, Marie Hult En rapport från

Läs mer

Välkomna till en utbildningseftermiddag om Hälsokonsekvenser av en bristande inomhusmiljö där några åtgärdsförslag presenteras

Välkomna till en utbildningseftermiddag om Hälsokonsekvenser av en bristande inomhusmiljö där några åtgärdsförslag presenteras Välkomna till en utbildningseftermiddag om Hälsokonsekvenser av en bristande inomhusmiljö där några åtgärdsförslag presenteras Hälsokonsekvenser på grund av brister i inomhusmiljön Therese Sterner Inomhusklimat

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

SWEGON HOME SOLUTIONS

SWEGON HOME SOLUTIONS INTELLIGENT INOMHUSKLIMAT FÖR MÄNNISKOR OCH HEM SOM GARANTERAR FRISK OCH HÄLSOSAM LUFT Luft har en väldigt stor betydelse för hur vi mår. Den kan påverka vår sömn, vår koncentrationsförmåga och vår hälsa.

Läs mer

Frågeformulär Barnet 2 år

Frågeformulär Barnet 2 år Frågeformulär Barnet 2 år Innehåller frågor om hälsa, livsstil och bostad Var vänlig och sänd in den ifyllda enkäten i bifogat frankerat svarskuvert! Kontaktpersoner: Carl-Gustaf Bornehag Malin Larsson

Läs mer

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst Om oss Var med i Hyresgästföreningen lättläst Om Hyresgästföreningen I den här broschyren kan du läsa om Hyresgästföreningen. Vi berättar om vilka vi är, vad vi gör och vad vi tror på. Ring oss på telefon

Läs mer

Frågeformulär Barnet

Frågeformulär Barnet Frågeformulär Barnet år Innehåller frågor om hälsa, bostad och livsstil Var vänlig och sänd in den ifyllda enkäten i bifogat frankerat svarskuvert! Kontaktpersoner: Carl-Gustaf Bornehag Malin Larsson Staffan

Läs mer

Bedömning av inomhusklimat i en bostadsfastighet i Majorna i Göteborgs kommun där hyresgästerna uppgett bostadsrelaterade symptom

Bedömning av inomhusklimat i en bostadsfastighet i Majorna i Göteborgs kommun där hyresgästerna uppgett bostadsrelaterade symptom Bedömning av inomhusklimat i en bostadsfastighet i Majorna i Göteborgs kommun där hyresgästerna uppgett bostadsrelaterade symptom Göteborg den 15 mars 2004 Erik Larsson Miljöutredare Box 414, 405 30 Göteborg

Läs mer

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM 1 Vatten är grunden för liv & mögel Vatten är grunden för allt liv. Därför söker vi människor efter dessa dyra droppar i öknar och på Mars. Men ibland

Läs mer

Enkät INNEHÅLL. Sida 2 (10) 3 (10) BEDÖMNING REFERENSER BILAGOR BILAGA 1: 4 (10) BILAGA 2: 5 (10) 9(10) 10 (10) BILAGA 3:

Enkät INNEHÅLL. Sida 2 (10) 3 (10) BEDÖMNING REFERENSER BILAGOR BILAGA 1: 4 (10) BILAGA 2: 5 (10) 9(10) 10 (10) BILAGA 3: Rapport datum 2010 09 05 enkätstudie. Objekt: Rapsen Montessoriskola i Kalmar kommun Adress: Kungsgårdsvägen 51, 393 53 Kalmar Enkät genomfördes 27 31 aug. år 2010 Studie av den fysiska innemiljön i skolan.

Läs mer

Miljösamverkans utbildning i inomhusmiljö 20 Oktober 2015 VENTILATION

Miljösamverkans utbildning i inomhusmiljö 20 Oktober 2015 VENTILATION Miljösamverkans utbildning i inomhusmiljö 20 Oktober 2015 VENTILATION Ventilation 1. Hur fungerar ventilation FT, S? 2. Vanliga problem med respektive system. 3. Vad händer med byggnader när det byts värmekälla

Läs mer

Kompletterande formulär om innemiljön hemma och på arbetet

Kompletterande formulär om innemiljön hemma och på arbetet LUFTVÄGAR OCH HÄLSA II Area ( ) ( ) ( ) Personkod ( ) ( ) ( ) ( ) Kompletterande formulär om innemiljön hemma och på arbetet Frågeformuläret består av en inledande sida, samt fyra delar om innemiljön (I-IV):

Läs mer

GRANKOTTEVÄGEN 6 8. Bo smått och gott.

GRANKOTTEVÄGEN 6 8. Bo smått och gott. RANKOTTEVÄEN 6 8 Bo smått och gott. Här får du mycket på liten yta Nu hyr vi ut våra nybyggda hus på rankottevägen, granne med Brickebackens IP. Här får du mycket på liten yta, utan att göra avkall på

Läs mer

Boverket. Enkätundersökning om boendes upplevda inomhusmiljö och ohälsa resultat från projektet BETSI

Boverket. Enkätundersökning om boendes upplevda inomhusmiljö och ohälsa resultat från projektet BETSI Boverket Enkätundersökning om boendes upplevda inomhusmiljö och ohälsa resultat från projektet BETSI Enkätundersökning om boendes upplevda inomhusmiljö och ohälsa resultat från projektet BETSI Boverket

Läs mer

En enkätundersökning av boendes värderingar

En enkätundersökning av boendes värderingar En enkätundersökning av boendes värderingar Bostadsstiftelsen Signalisten och Hyresgästföreningen Solna 2010-11-03 Sammanfattning Vi har i följande rapport redovisat resultatet av den enkät Hyresgästföreningen

Läs mer

Förstudie inför Signalistens förnyelse av låghusen i Bagartorp Sammanställning av resultat. Modexa AB

Förstudie inför Signalistens förnyelse av låghusen i Bagartorp Sammanställning av resultat. Modexa AB Förstudie inför Signalistens förnyelse av låghusen i Bagartorp Sammanställning av resultat Modexa AB FÖRSTUDIE - SAMMANSTÄLLNING AV RESULTAT 1. Kvantitativ hyresgästundersökning enkät 2. Kvalitativ hyresgästundersökning

Läs mer

Utredning av sanitär olägenhet i bostad

Utredning av sanitär olägenhet i bostad 2.10.2015 Utredning av sanitär olägenhet i bostad BEKANTA DIG MED DETTA, INNAN DU FYLLER I BLANKETTEN! Om man misstänker att det finns hälsorisk i en bostad skall man först kontakta fastighetens ägare

Läs mer

Inneklimatstudie av Mölndals kommuns skolor 2000

Inneklimatstudie av Mölndals kommuns skolor 2000 USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET Inneklimatstudie av Mölndals kommuns skolor 2000 Av: Sören Runsteen, SAMFAST Mölndals kommun Håkan Gillbro, DELTAte Hans-Åke Gustavsson, Stockholms stads utrednings-

Läs mer

Renovering på KRÖGARVÄGEN

Renovering på KRÖGARVÄGEN Renovering på KRÖGARVÄGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar upp renoveringen

Läs mer

Energispartips. Tips och information från Norrenergi

Energispartips. Tips och information från Norrenergi Energispartips Tips och information från Norrenergi Energispartips för våra kunder Här presenterar vi några tips för dig som vill få ner din energianvändning. Kanske känner du igen vissa och andra är helt

Läs mer

Hälsotillståndet i Österbottniska skolor. Maj-Helen Nyback, Tony Pellfolk, Maria Snickars och Annika Wentjärvi,

Hälsotillståndet i Österbottniska skolor. Maj-Helen Nyback, Tony Pellfolk, Maria Snickars och Annika Wentjärvi, Hälsotillståndet i Österbottniska skolor Maj-Helen Nyback, Tony Pellfolk, Maria Snickars och Annika Wentjärvi, Frågeställningar inför delprojektet Kan upplevd hälsa/ohälsa bland personal och elever i

Läs mer

En del av området Herrgården, Rosengård. Området byggdes 1969. Det planerades för 2700 boende, men man uppskattar att där bor 5-6000 personer nu

En del av området Herrgården, Rosengård. Området byggdes 1969. Det planerades för 2700 boende, men man uppskattar att där bor 5-6000 personer nu Rosengård i Malmö En del av området Herrgården, Rosengård Området byggdes 1969. Det planerades för 2700 boende, men man uppskattar att där bor 5-6000 personer nu Genom åren har det varit 7 olika fastighetsägare,

Läs mer

Utredning av sanitär olägenhet i bostad

Utredning av sanitär olägenhet i bostad ETELÄKÄRJEN YMPÄRISTÖTERVEYS SYDSPETSENS MILJÖHÄLSA 1 Utredning av sanitär olägenhet i bostad Om man tror, att det finns hälsorisk i en bostad skall man först kontakta fastighetens ägare (disponent, hyresvärd).

Läs mer

Phil Jones Jones Art & Des Kråsebovägen 9 272 94 Simrish. Simrishamns Bostäder A JONEBERG HÖJDEN

Phil Jones Jones Art & Des Kråsebovägen 9 272 94 Simrish. Simrishamns Bostäder A JONEBERG HÖJDEN Phil Jones Jones Art & Des Kråsebovägen 9 272 94 Simrish Simrishamns Bostäder A JONEBERG HÖJDEN JONEBERG Kvarteret Joneberg ligger på en höjd nära Simrishamns centrum, inbäddat i ett äldre villaområde,

Läs mer

Vägledning om ventilation - luftkvalitet

Vägledning om ventilation - luftkvalitet Vägledning om ventilation - luftkvalitet Innehåll: Inomhusmiljön i skolor är viktig och varför Folkhälsomyndighetens vägledningsmaterial AR om ventilation och kompletterande vägledning Ventilation luftkvalitet

Läs mer

Temperatur upplevs olika

Temperatur upplevs olika Temperatur upplevs olika 2016-09-27 HFAB infriar Folkhälso mynd ig hetens rekommendationer när det gäller inomhustemperaturer. Vår målsättning är högre än många andra av landets fastighets bolag och högre

Läs mer

Yellow Line Monteringsanvisning

Yellow Line Monteringsanvisning Fuktskyddssystem för Tak, Bygg och VA Yellow Line Monteringsanvisning Det finns en lösning på gårdagens och morgondagens fuktproblem... Nu kan du inte längre säga att luftspaltbildande material bygger

Läs mer

Vad menas med byggnadsrelaterad ohälsa och hur kan man undersöka om sådan förekommer?

Vad menas med byggnadsrelaterad ohälsa och hur kan man undersöka om sådan förekommer? Vad menas med byggnadsrelaterad ohälsa och hur kan man undersöka om sådan förekommer? Presentation vid SWESIAQs höstmöte på Högskolan i Gävle den oktober Robert Wålinder Arbets- och miljömedicin Akademiska

Läs mer

Dr Luft tipsar om hur du förbättrar ditt inomhusklimat.

Dr Luft tipsar om hur du förbättrar ditt inomhusklimat. Dr Luft tipsar om hur du förbättrar ditt inomhusklimat. Du träffar mig också på webben där jag berättar mer om vanliga ventilationsproblem som kan uppstå i din bostad men också vad du kan göra åt dem.

Läs mer

Bilaga 2 del B. Checklistan i exemplet består av två delar, formulär A och B. Formulär A är en allmän del som gäller en hel byggnad.

Bilaga 2 del B. Checklistan i exemplet består av två delar, formulär A och B. Formulär A är en allmän del som gäller en hel byggnad. Bilaga 2 del B Checklista för kontrollrond (egenkontroll) Denna checklista kan användas som den är, eller ses som ett exempel, en mall för att utarbeta en egen checklista. I egna checklistor kan man lägga

Läs mer

Kriterier för att identifiera skolor med dåligt inomhusklimat

Kriterier för att identifiera skolor med dåligt inomhusklimat ISSN 1652-022X Kriterier för att identifiera skolor med dåligt inomhusklimat En rapport inom ramen för ett av målen i Stockholms miljöprogram Underlag för framtagande av nyckeltal utifrån enkäter om upplevt

Läs mer

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Alla hus åldras och behöver renoveras Vid en badrumsombyggnad får badrum och el-installationer en ny modern standard

Läs mer

Swegon Home Solutions. Varför FTX. Pocket guide. www.swegonhomesolutions.se

Swegon Home Solutions. Varför FTX. Pocket guide. www.swegonhomesolutions.se Swegon Home Solutions Varför FTX Pocket guide www.swegonhomesolutions.se Innehållsförteckning 3. Inledning 4-5. Vad kan jag göra åt min nuvarande anläggning? 6-7. Vanliga problem med äldre ventilationssystem

Läs mer

Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker

Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker Svenska Luftvårdsföreningen 2006-04-06 Eva Sikander Energiteknik, Byggnadsfysik Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Kan man utföra energisnåla

Läs mer

Enkätundersökning i förskola i Lilla Edet. Göteborg den 6 februari 2009

Enkätundersökning i förskola i Lilla Edet. Göteborg den 6 februari 2009 Göteborg den 6 februari 2009 Lars Barregård professor, överläkare Katrin Nielsen miljöutredare Box 414, 405 30 Göteborg Telefon 031-786 28 96 lars.barregard@amm.gu.se Besöksadress: Medicinaregatan 16 Telefax

Läs mer