Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012"

Transkript

1 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

2 Sida 2 av 6 Innehåll... Fel! Bokmärket är inte definierat. Bakgrund... 3 Utförande... 3 Resultat... 4 Legionella... 4 Underhåll... 4 Ventilation... 4 Temperatur... 4 Radon... 5 Städning... 5 Fukt... 5 Buller... 5 Slutsats... Fel! Bokmärket är inte definierat. Bilaga 1: Förteckning över besökta verksamheter Bilaga 2: Information om egenkontroll enligt miljöbalken för vård eller annat omhändertagande Bilaga 3: Checklista

3 Sida 3 av 6 Bakgrund Den som bedriver en verksamhet ska kontinuerligt motverka olägenheter för människors hälsa och miljön. Enligt 45 i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska kommunerna ägna särskild tillsyn åt bl.a. lokaler för vård eller annat omhändertagande. Lokaler för vård eller annat omhändertagande är ett samlingsbegrepp för lokaler där man han tillhandahåller någon form av vård och/eller boende, antingen tillfälligt eller av mer permanent karaktär. Under åren 2011 och 2012 inspekterade miljö- och hälsoskyddsenheten 35 verksamheter i Sollentuna kommun (bilaga 1). Syftet med tillsynen var att kontrollera att de boendes inomhusmiljö inte påverkar deras hälsa negativt samt att granska verksamheternas förebyggande arbete, d.v.s. deras egenkontroll. De områden som granskades var legionella, underhåll, ventilation, temperatur, radon, städning, fukt och buller. Utförande Innan inspektionerna skickades ett brev till verksamheterna med förslag på tid för inspektion. Till brevet bifogades även informationshäftet Information om Egenkontroll enligt miljöbalken för lokaler för vård eller annat omhändertagande (bilaga 2). Vid inspektionerna kontrollerades verksamheternas rutiner och därefter gjordes stickprovskontroller på lokalerna. De boendes lägenheter inspekterades inte då de räknas som privat bostad. För att få så likartade tillsynsbesök och bedömningar som möjligt användes en checklista (bilaga 3) samt socialstyrelsens allmänna råd, som förtydligar reglerna i miljöbalken och dess förordningar. Efter inspektion skickades en rapport till verksamheten samt en kopia till fastighetsägaren där de brister som noterats framgick. Vid allvarligare brister ställdes krav på redovisning av åtgärder. Mindre brister kommer att följas upp vid kommande tillsyn. Resultaten av inspektionerna har sammanställs i denna rapport. Parallellt fortsätter miljö- och hälsoskyddsenheten att följa upp de anmärkningar som inte åtgärdats eller där uppgifterna om åtgärder varit otillräckliga.

4 Sida 4 av 6 Resultat Legionella Legionella är en bakterie som finns naturlig i både mark och vatten. Legionellabakterier kan hos människan orsaka allvarlig sjukdom, framförallt hos personer med nedsatt immunförsvar. För att förhindra tillväxt av bakterierna bör temperaturen på vattnet kontrolleras regelbundet. Varmvattnets temperatur ska minst vara +50 C och max +60 C i tappstället samt minst +60 C i beredare eller ackumulatorer. Verksamheterna bör, för att försäkra sig om att de boende inte utsätts för risker, känna till hur fastighetsägaren arbetar med frågan. Verksamheterna bör även ha egna rutiner, såsom genomspolning av kranar efter längre perioder av inaktivitet. 31 verksamheter hade bristande kunskaper och rutiner gällande förebyggande åtgärder för att minska risken för legionellautbrott. Underhåll Regelbundet underhåll är viktigt för att förhindra fuktskador, försämrad ventilation, skadedjur samt sliten och svårstädad inredning. 16 verksamheter fick anmärkningar på underhållet. Bristerna var främst slitage på golv och väggar. Vissa verksamheter framhöll att ansvarsfördelningen mellan verksamheten och fastighetsägaren gällande lokalernas underhåll var bristfällig. Ventilation Otillräcklig ventilation är en vanlig orsak till dålig inomhusmiljö, där en låg luftcirkulation bidrar till ökade föroreningar i inomhusluften. Dålig ventilation kan även resultera i att luftfuktigheten blir för hög vilket ökar risken för fuktskador. Få verksamheter kunde uppvisa protokoll från den obligatoriska funktionskontrollen av ventilationen (OVK). Av 35 verksamheter hade 14 verksamheter anmärkningar som kräver mer undersökningar och åtgärder i någon form. Anmärkningarna var bl.a. klagomål på drag, kvav och instängd luft, smutsiga till- och frånluftsdon samt icke fungerande frånluft. Temperatur Ett inomhusklimat som är eller upplevs som kallt, varmt eller dragigt kan ge direkta eller indirekta effekter på människans hälsa. Direkta hälsoeffekter till följd av låga temperaturer är hjärt-, kärl-, och lungrelaterade sjukdomar. Hög inomhustemperatur kan göra att luften blir torr och påverkar andningsvägarna. För hög inomhustemperatur kan också medföra illamående, trötthet och huvudvärk.

5 Sida 5 av 6 De grupper av människor som behöver särskild hänsyn vad gäller temperatur är människor med sjukdomar och funktionshinder som påverkar rörlighet, ämnesomsättning eller förmågan till temperaturreglering samt människor som med ökad ålder har blivit känsligare för värme och kyla. Socialstyrelsen rekommenderar temperaturer mellan C för känsliga målgrupper. 13 verksamheter hade anmärkningar på temperaturen. De brister som noterades var främst sådant som verksamheterna själva påtalade vilket var låga temperaturer inomhus på vintern och höga temperaturer på sommaren. Vanligt förekommande åtgärder bland verksamheterna var användning av portabla värmeelement, fläktar samt olika sätt att avskärma solinstrålningen. Verksamheterna uppmanades även att själva regelbundet mäta temperaturen för att säkerställa att temperaturen befinner sig inom socialstyrelsens riktvärden. Radon Höga halter av radon inomhus kan orsaka hälsoproblem och radon är näst efter tobaksrökning den vanligaste orsaken till lungcancer. Socialstyrelsens riktvärde för radongashalt i inomhusluft gäller bostäder och lokaler för allmänna ändamål och årsmedelvärdet ska ej överstiga 200 Bequerel per kubikmeter luft. 26 av 35 verksamheter hade anmärkning gällande radon. Den vanligaste anmärkningen var att verksamheterna inte hade kännedom om den aktuella radonsituationen trots att radonmätning var gjord. Städning Bristfällig städning anses bidra till de hälsobesvär som ofta uppkommer på grund av dålig inomhusmiljö, såsom slemhinne- och luftvägsirritation, trötthet och huvudvärk. En välstädad inomhusmiljö är viktigt för att förebygga allergiska besvär och smittspridning. 5 verksamheter fick anmärkning på städningen. Anmärkningarna var t.ex. avsaknad av städrutiner och bristfällig städning. Fukt Fukt kan orsaka mögel, röta, kvalster och ökade emissioner från byggnadsmaterial och inredningar. Fuktskador kan även medföra hälsobesvär som allergier, astma och andra luftvägsproblem. 2 verksamheter hade anmärkningar gällande fukt där även en tydlig mikrobiell lukt kunde urskiljas. Den ena verksamheten har idag bytt lokaler och den andra verksamheten har åtgärdat problemet. Buller Buller är ett hälsoproblem som kan ge upphov till bl.a. hörselskador, stress, sömnstörningar och förhöjt blodtryck.

6 Sida 6 av 6 Vid inspektion noterades buller från ventilationsanläggningarna hos 3 verksamheter. De uppmanades därefter att utreda saken vidare. Slutsats Många som bor eller vistas i lokaler för vård eller annat omhändertagande tillhör känsliga grupper p.g.a. ålderdom, sjukdom eller funktionshinder. Detta ställer något högre krav på inomhusmiljön. Det är t.ex. mycket viktigt att minimera riskerna för spridning av legionella då det kan orsaka svår lunginflammation hos personer med nedsatt immunförsvar. Socialstyrelsen rekommenderar även en något högre inomhustemperatur (22-24 C) där känsliga personer vistas. Hos alla verksamheter noterades någon typ av brist. Den mest frekventa anmärkningen var avsaknad av rutiner för att förebygga legionella samt kunskap om huruvida en radonmätning var gjord. Flera verksamheter fick även anmärkningar på bristande underhåll, temperatur samt ventilation. För att förbättra inomhusmiljön för de boende och förebygga framtida problem bör verksamheterna öka sin kunskap gällande egenkontroll inom hälsoskyddsområdet och därefter upprätta förebyggande rutiner. Det är även mycket viktigt att se till att det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan verksamheterna och fastighetsägarna för att undvika att åtgärder drar ut på tiden.

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljökontoret informerar om MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Du som driver en förskola, skola

Läs mer

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljö- och byggenheten informerar om MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Den som driver en

Läs mer

Egenkontroll för. fastighetsägare. Illustration: Tove Hennix. Utgåva 05 2007.02. www.stockholm.se/foretag/miljo

Egenkontroll för. fastighetsägare. Illustration: Tove Hennix. Utgåva 05 2007.02. www.stockholm.se/foretag/miljo Illustration: Tove Hennix Egenkontroll för fastighetsägare Innehåll 1. Miljöbalkens krav på egenkontroll 2. Egenkontroll för fastighetsägare 3 Informationsblad om riskområden (radon, buller, ventilation,

Läs mer

foto: Bananastock Bra miljö i förskola och skola Enköpings kommun

foto: Bananastock Bra miljö i förskola och skola Enköpings kommun foto: Bananastock Bra miljö i förskola och skola Enköpings kommun För en bättre miljö i förskola och skola Information till dig som driver eller arbetar inom förskola och skola, eller ska starta en ny

Läs mer

Handläggarstöd gym och idrott

Handläggarstöd gym och idrott Handläggarstöd gym och idrott Inledning Om detta handläggarstöd Läsanvisning Vad omfattas? Vilka är riskerna i verksamheterna? Prioriteringar i tillsynen Lagstiftning och myndigheter Förslag och rekommendationer

Läs mer

Handläggarstöd tillfälligt boende

Handläggarstöd tillfälligt boende Handläggarstöd tillfälligt boende Inledning Om detta handläggarstöd Läsanvisning Vad omfattas? Vilka är riskerna i verksamheterna? Prioriteringar i tillsynen Lagstiftning och myndigheter Förslag och rekommendationer

Läs mer

Meddelandeblad. Ventilation Luftkvalitet. Lokaler. Ventilationstyper. Mottagare: Kommunal nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor Länsstyrelsen

Meddelandeblad. Ventilation Luftkvalitet. Lokaler. Ventilationstyper. Mottagare: Kommunal nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor Länsstyrelsen Meddelandeblad Mottagare: Kommunal nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor Länsstyrelsen Nr 12/2012 November 2012 Ventilation Luftkvalitet Detta meddelandeblad är ett förtydligande av den tillsynsvägledning

Läs mer

Hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta Tillsyn 2009

Hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta Tillsyn 2009 Hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta Tillsyn 2009 Hälsoskydd Ulla Aronsson Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Målsättning...1 3. Genomförande...1 4. Omfattning...1 5. Resultat...2 5.1 Egenkontroll...

Läs mer

Symtom, individuell känslighet och prognos

Symtom, individuell känslighet och prognos Hälsobesvär av inomhusmiljön 1 Detta faktablad handlar om inomhusmiljöproblem på arbetsplatser, i allmänna lokaler och i bostäder. Med inomhusmiljöproblem menas att en eller flera personer upplever mer

Läs mer

Rapport Hygienlokalerstickande/skärande

Rapport Hygienlokalerstickande/skärande Ett samverkansprojekt mellan länets kommuner, Länsstyrelsen i Stockholms län och Kommunförbundet Stockholms Län. www.miljosamverkanstockholm.se Rapport Hygienlokalerstickande/skärande 2007 Miljösamverkan

Läs mer

egenkontroll för fastighetsägare

egenkontroll för fastighetsägare egenkontroll för fastighetsägare 2008 Miljösamverkan Skåne delprojekt Egenkontroll för fastighetsägare Som fastighetsägare är det en hel del lagar och förordningar som man är skyldig att känna till. Man

Läs mer

ISBN: 91-7201-972-7 Artikelnr: 2005-101-6

ISBN: 91-7201-972-7 Artikelnr: 2005-101-6 Temperatur inomhus Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Handböcker för handläggning. Det innebär att innehållet kompletterar Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

Inomhusmiljö. Delmål 8 Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet. God bebyggd miljö April 2003

Inomhusmiljö. Delmål 8 Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet. God bebyggd miljö April 2003 Boverket Rapport God bebyggd miljö April 2003 Inomhusmiljö Delmål 8 Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet Ett av Sveriges 15 miljömål God bebyggd miljö Inomhusmiljö Delmål 8

Läs mer

Egenkontroll i flerbostadshus. Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information

Egenkontroll i flerbostadshus. Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information Egenkontroll i flerbostadshus Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information december 2007 Egenkontroll i flerbostadshus Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information Miljösamverkan

Läs mer

Miljönämndens sammanträde. Pressinformation fredagen 7 mars 2014, kl. 10.00

Miljönämndens sammanträde. Pressinformation fredagen 7 mars 2014, kl. 10.00 KALLELSE / FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Miljöförvaltningen Datum 2014-02-26 Handläggare Barbro Olsson barbro.olsson@landskrona.se Er Referens Vår Referens Miljönämndens ledamöter och ersättare Miljönämndens

Läs mer

Allergi i skola och förskola

Allergi i skola och förskola Allergi i skola och förskola Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang.

Läs mer

Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet

Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Att ventilera hus Kompendium Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Fotot associerar till en allmän uppfattning om vad som är bra luftkvalitet. Foto: Joakim Achim Friedrich, Göteborg Förord

Läs mer

Bassängbad. Hälsorisker, regler och skötsel

Bassängbad. Hälsorisker, regler och skötsel Bassängbad Hälsorisker, regler och skötsel Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Handböcker för handläggning. Det innebär att innehållet kompletterar

Läs mer

Tips och råd till husköpare

Tips och råd till husköpare Tips och råd till husköpare vad k an du förvänta dig av ett hus? I stort sett alla hus oavsett om det är gammalt eller nytt har någon form av brist eller fel som antingen innebär att en skada redan finns

Läs mer

Har du legionellabakterier i dina vattenledningar?

Har du legionellabakterier i dina vattenledningar? Har du legionellabakterier i dina vattenledningar? 1 BOVERKET 7147 585 0 UTGIVNINGSMÅNAD: Januari 2000 UPPLAGA: 1:1 ANTAL: 15 000 ex. TRYCK: Ljungbergs Tryckeri AB OMSLAG: Kjell Warnquist LAYOUT & ILLUSTRATIONER:

Läs mer

FREDRIK LARSSON, NATIK AL-TAYYAR

FREDRIK LARSSON, NATIK AL-TAYYAR Utformning och drift av ventilationen i en förskola En jämförelse mellan CAV och VAV-system Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör FREDRIK LARSSON, NATIK AL-TAYYAR Institutionen för

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum s. 1 (57) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuser Tid Tisdagen den 26 februari 2013, kl. 18.30-22.00 Beslutande se nästa sida Övriga deltagande se nästa sida Utses att justera Justeringens

Läs mer

Hygien i förskolan. Upplägg av presentation

Hygien i förskolan. Upplägg av presentation Hygien i förskolan Annkristin Axén Områdesansvarig skolor & förskolor Miljöförvaltningen i Stockholm stad 2009-05-27 Upplägg av presentation Riktad tillsyn i Stockholm Smitta i förskolan Smittvägar Hygien

Läs mer

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Meddelandeblad Mottagare: Miljö- och hälsoskyddsnämnder eller motsvarande Länsstyrelser December 2007 Revidering av utgåva från juni 2006 Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Regler för egenkontroll Miljöbalken

Läs mer

Legionella. Handläggarstöd - Information om legionella till berörda verksamheter och vägledning vid legionellautbrott

Legionella. Handläggarstöd - Information om legionella till berörda verksamheter och vägledning vid legionellautbrott Legionella Handläggarstöd - Information om legionella till berörda verksamheter och vägledning vid legionellautbrott Projekt inom Miljösamverkan Skåne Förteckning över framtaget handläggarstöd och informationsmaterial

Läs mer

Frisk inomhus. Så skapar vi bra inomhusmiljö. lokaler

Frisk inomhus. Så skapar vi bra inomhusmiljö. lokaler Frisk inomhus Så skapar vi bra inomhusmiljö i kommunens lokaler Innehåll 1. Från kärringgnäll till konkret handling...7 2. Att bygga upp en organisation... 12 Att bemöta dem som klagar...12 Samarbete och

Läs mer

Boverket. Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK

Boverket. Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK Boverket Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK 2009 Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK Boverket 2009 1 Titel: Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem,

Läs mer

Smitta i förskolan. Kunskapsöversikt

Smitta i förskolan. Kunskapsöversikt Smitta i förskolan Kunskapsöversikt ) 1 Socialstyrelsen klassificerar fr.o.m. år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en kunskapsöversikt. Det innebär att rapporten baseras på vetenskap och/eller

Läs mer

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn 2 Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Inledning I den här skriften

Läs mer