Egenkontroll enligt miljöbalken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Egenkontroll enligt miljöbalken"

Transkript

1 Egenkontroll enligt miljöbalken Information från miljöförvaltningen Lund 2 oktober 2014 Annika Skoog

2 Egenkontroll ska förebygga ohälsa Egenkontrollen är ett verktyg för verksamheten Med en bra egenkontroll kan skolledaren visa att verksamheten är miljö- och hälsomässigt kvalitetssäkrad God inomhusmiljö ska främja barnens hälsa Speciellt viktigt för barn med överkänslighet

3 Gör så här: Skaffa den kunskap som behövs Undersök och bedöm risker Dokumentera riskanalysen Ta fram och se till att det finns kända skriftliga rutiner för kontroller och åtgärder Rutiner beskriver vad, av vem, hur det ska göras och hur dokumentationen ska se ut Tydliggör ansvarsfördelning Egenkontrollen görs till en del i det dagliga arbetet, samordna gärna med arbetsmiljön

4 Exempel på rutiner Underhåll av lokaler, inredning och annan utrustning Städning och vardaglig skötsel av lokalerna Kontroll av ventilationen Mätning av radon Hänsyn till hälsa och miljö när man köper utrustning och förbrukningsmaterial Hantering av klagomål på inomhusmiljön Dokumentation av brister i inomhusmiljön samt prioritering av åtgärder

5

6 Miljöbalken Att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö Anmälningsplikt för skolor, fritidshem, öppen fritidsverksamhet och förskolor Blanketter/Företagare/Lokaler för skola och barnomsorg

7 Allmänna hänsynsreglerna Miljöbalken 2 kap Kunskapskravet Ni ska ha kunskap och kontroll Försiktighetsprincipen Vid risk för skador och olägenheter är ni skyldiga att vidta åtgärder och förebygga Produktvalsprincipen Välj produkter med hänsyn till miljö och hälsa Skälighetsprincipen Vid krav tas bedöms nyttan med kostnaderna

8 Förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll Anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter omfattas av förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll Dokumentation av egenkontroll för att underlätta arbete och uppföljning

9 Lagstiftning Miljöbalken (SFS 1998:808) Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) Förordning om verksamhetsutövares egenkontroll (SFS 1998:901) Naturvårdsverkets allmänna råd om egenkontroll (NFS 2001:2) Folkhälsomyndighetens råd: Städning FoHMS 2014:19 Fukt och mikroorganismer - FoHMFS 2014:14 Radon i inomhusluft - FoHMFS 2014:16 Ventilation - FoHMFS 2014:18 Buller inomhus - FoHMFS 2014:13 Höga ljudnivåer - FoHMFS 2014:15 Temperatur inomhus - FoHMFS 2014:17 Tobakslag (SFS 1993:581) Lunds renhållningsordning

10 Allmänna råd om städning FoHMFS 2014:19 Olägenhet för människors hälsa Vid bedömningen av om det föreligger risk för olägenhet för människors hälsa bör man väga in om det finns påtagliga brister i den utförda städningen, städrutinerna eller städmetoderna. Rutiner Planering av verksamheten Städningens omfattning Städmetoder Dokumentation

11 Allmänna råd om ventilation FoHMFS 2014:18 Olägenhet för människors hälsa Uteluftsflödet bör inte understiga ca 7 l/s per person vid stillasittande sysselsättning. Ett tillägg på minst 0,35 l/s per m2 golvarea bör göras. Om koldioxidhalten i ett rum vid normal användning regelmässigt överstiger parts per million (ppm), bör detta ses som en indikation på att ventilationen inte är tillfredsställande. Undersökningar Om andra brister, t. ex. luktproblem.

12 Material på hemsidan Information från miljöförvaltningen Myndighetsdokumentation Personal och ansvar Inomhusmiljö Smittskydd Städning Klagomålshantering Dokumentation Rutiner Checklista

13 Foto: Zurijeta/Thinkstock Nationellt tillsynsprojekt om inomhusmiljön i skolan För barns och ungdomars hälsa

14 Tillsyn enligt miljöbalken, skola Inomhusmiljön i skolan omfattas av miljöbalkens regler Reglerna är till för att skydda elevernas hälsa Ansvaret för att reglerna följs ligger på verksamhetsutövaren/skolledaren Kommunens miljönämnd är tillsynsmyndighet och kontrollerar att skolan uppfyller reglerna 14

15 Tillsynsvägledning enligt miljöbalken Folkhälsomyndigheten tillsynsvägleder kommunernas miljökontor när det gäller miljöbalkens regler om hälsoskydd för inomhusmiljö, hygien och objektburen smitta. Tillsynsvägledningen omfattar: Skriftligt material (allmänna råd, handböcker, kunskapsunderlag, broschyrer, webb) Samordning av tillsynen via nationella tillsynsprojekt Rådgivning via telefon och e-post 15

16 Inomhusmiljön i skolan Inomhusmiljön uppfyller ibland inte de regler och rekommendationer som finns 40 % har underkänd obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 40 % har fuktskador, ytterligare 40 % har konstruktion som medför risk för fuktskador Mycket damm, speciellt på högt belägna ytor Lokalfrågorna dras ofta i långbänk, åtgärder tar tid 16

17 Elevernas hälsa Många personer på liten yta ställer höga krav på ventilation och städning Bristerna i inomhusmiljön påverkar alla, men särskilt barn med allergi och astma 10 % av eleverna har astma och 15 % har allergisk snuva, 3-5 barn i varje klass Låg luftomsättning och bristande underhåll av ventilationsanläggningen ger fler klagomål och mer luftvägsbesvär Brister i städningen kan ge allergiska besvär samt astma hos överkänsliga barn riskerar att prestera sämre samt ger högre frånvaro 17

18 Nyttan av god inomhusmiljö Bättre arbetsmiljö för elever och personal Om reglerna uppfylldes skulle många barn med astma och allergi klara vistelsen i skolan bättre behöva mindre medicin, prestera bättre och ha mindre frånvaro Bra, fungerande rutiner ger en bättre kontroll av den egna verksamheten - upptäcka brister innan de orsakar stora skador och hälsoproblem

19 Nationellt tillsynsprojekt Syftet är att inomhusmiljön för barn och ungdomar i landets skolor ska förbättras Projektet drivs av Folkhälsomyndigheten på nationell nivå Fokus på ventilation och städning Grundskolan samt gymnasiet ingår 19

20 Tillsynen i projektet 228 kommuner deltar (193 miljökontor) Miljökontoren väljer vilka skolor som tillsynas Tillsynsperiod oktober 2014 mars 2015 Folkhälsomyndigheten tar fram vägledning som stöd för inspektörernas tillsyn, och genomför seminarier Slutrapport från Folkhälsomyndigheten hösten

21 Samverkan med Arbetsmiljöverket Miljöbalken och arbetsmiljölagstiftningen gäller parallellt Möjlighet att samordna det systematiska arbetsmiljöarbetet med egenkontrollen enligt miljöbalken Arbetsmiljöverket har en tillsynsinsats på skolor Folkhälsomyndigheten samverkar med Arbetsmiljöverket, projekten kompletterar varandra Arbetsmiljöverkets regionkontor och miljökontoren samverkar 21

22 Vill du veta mer om projektet? Projektets webbplats: 22

23 Rökfri skoltid Skolområde Definierat område Rökfritt Fritt från fimpar och annat skräp Inga askkoppar Tobakspolicy/handlingsplan

24 Kemikalier Kemikalieförteckning (be om denna) Säkerhetsdatablad Kontroll på vilka kemikalier som används Senare tillsyn? Giftfria skolor i Lunds kommun Uppstart projekt Inventering 2015

25 Underhåll av lokaler och felanmälan Brister i lokaler noteras och felanmäls Brister från skyddsronder följs upp Genomgång med fastighetsägaren om underhållsbehov Tidsplaner för åtgärder kan behövas Följ alltid upp, det är ert ansvar! Om brister inte åtgärdas, kontakta miljöförvaltningen

26 Tack för visat intresse!

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljökontoret informerar om MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Du som driver en förskola, skola

Läs mer

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljö- och byggenheten informerar om MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Den som driver en

Läs mer

foto: Bananastock Bra miljö i förskola och skola Enköpings kommun

foto: Bananastock Bra miljö i förskola och skola Enköpings kommun foto: Bananastock Bra miljö i förskola och skola Enköpings kommun För en bättre miljö i förskola och skola Information till dig som driver eller arbetar inom förskola och skola, eller ska starta en ny

Läs mer

Handläggarstöd gym och idrott

Handläggarstöd gym och idrott Handläggarstöd gym och idrott Inledning Om detta handläggarstöd Läsanvisning Vad omfattas? Vilka är riskerna i verksamheterna? Prioriteringar i tillsynen Lagstiftning och myndigheter Förslag och rekommendationer

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation FoHMFS 2014:18 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Meddelandeblad Mottagare: Miljö- och hälsoskyddsnämnder eller motsvarande Länsstyrelser December 2007 Revidering av utgåva från juni 2006 Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Regler för egenkontroll Miljöbalken

Läs mer

Handläggarstöd tillfälligt boende

Handläggarstöd tillfälligt boende Handläggarstöd tillfälligt boende Inledning Om detta handläggarstöd Läsanvisning Vad omfattas? Vilka är riskerna i verksamheterna? Prioriteringar i tillsynen Lagstiftning och myndigheter Förslag och rekommendationer

Läs mer

Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet

Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Allergi i skola och förskola

Allergi i skola och förskola Allergi i skola och förskola Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang.

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Egenkontroll i flerbostadshus. Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information

Egenkontroll i flerbostadshus. Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information Egenkontroll i flerbostadshus Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information december 2007 Egenkontroll i flerbostadshus Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information Miljösamverkan

Läs mer

Egenkontroll för. fastighetsägare. Illustration: Tove Hennix. Utgåva 05 2007.02. www.stockholm.se/foretag/miljo

Egenkontroll för. fastighetsägare. Illustration: Tove Hennix. Utgåva 05 2007.02. www.stockholm.se/foretag/miljo Illustration: Tove Hennix Egenkontroll för fastighetsägare Innehåll 1. Miljöbalkens krav på egenkontroll 2. Egenkontroll för fastighetsägare 3 Informationsblad om riskområden (radon, buller, ventilation,

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn 2 Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Inledning I den här skriften

Läs mer

Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag

Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag 2010-10-19 Version 3 Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag Levande dokument: Det här är information och tips för miljökontorens tillsyn av energifrågor vid miljöfarliga verksamheter

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Hygien i förskolan. Upplägg av presentation

Hygien i förskolan. Upplägg av presentation Hygien i förskolan Annkristin Axén Områdesansvarig skolor & förskolor Miljöförvaltningen i Stockholm stad 2009-05-27 Upplägg av presentation Riktad tillsyn i Stockholm Smitta i förskolan Smittvägar Hygien

Läs mer

Arbetsmiljön i skolan

Arbetsmiljön i skolan Arbetsmiljön i skolan Skolan är Sveriges största arbetsplats om man ser till antalet elever och personal. Det finns många olika aspekter som är viktiga för att skolan ska fungera bra. Den här broschyren

Läs mer

Rapport Hygienlokalerstickande/skärande

Rapport Hygienlokalerstickande/skärande Ett samverkansprojekt mellan länets kommuner, Länsstyrelsen i Stockholms län och Kommunförbundet Stockholms Län. www.miljosamverkanstockholm.se Rapport Hygienlokalerstickande/skärande 2007 Miljösamverkan

Läs mer

Meddelandeblad. Ventilation Luftkvalitet. Lokaler. Ventilationstyper. Mottagare: Kommunal nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor Länsstyrelsen

Meddelandeblad. Ventilation Luftkvalitet. Lokaler. Ventilationstyper. Mottagare: Kommunal nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor Länsstyrelsen Meddelandeblad Mottagare: Kommunal nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor Länsstyrelsen Nr 12/2012 November 2012 Ventilation Luftkvalitet Detta meddelandeblad är ett förtydligande av den tillsynsvägledning

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar Två helt olika saker Arbetsmiljöverket Text: Avdelningen för regelarbete och expertstöd Redaktör: Annika Hellberg

Läs mer

Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll. Värme- och sanitet

Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll. Värme- och sanitet Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll Värme- och sanitet Entreprenör: Projektbenämning: Omfattning: Övningsbolaget AB Ombyggnad värmesystem mm Upprättad datum: 1 Projektets kvalitets- och miljöplan

Läs mer

Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Piercing, tatuering, fotvård, massage m.m.

Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Piercing, tatuering, fotvård, massage m.m. Yrkesmässig hygienisk verksamhet Piercing, tatuering, fotvård, massage m.m. Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör handböcker för handläggning. Det

Läs mer

Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden

Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden INFORMATION 1 (5) 2012-03-29 Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden Ofta krävs anmälan, tillstånd eller dispens för arbeten som påverkar

Läs mer

Avloppsguidens användarförening, remissvar HaV:s redovisning om små avlopp, 2014-04-10

Avloppsguidens användarförening, remissvar HaV:s redovisning om små avlopp, 2014-04-10 Avloppsguidens användarförening svar på remiss angående Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt Avloppsguidens användarförening

Läs mer

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Ett samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Innehållsförteckning 3 Ansvar och planering 4 Lagstiftning 4 Miljöbalken 5 Plan- och bygglagen 6 Anvisningar

Läs mer