Krav på företagens Egenkontroll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Krav på företagens Egenkontroll"

Transkript

1 Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men om kontrollen inte genomförs på rätt sätt kan det medföra påverkan på miljön och att företaget riskerar påföljder.

2 Innehåll Egenkontroll ger effektivt miljöarbete 3 Vem är ansvarig för egenkontrollen? 4 Dokumentation underlättar arbetet 5 Vad ska egenkontrollen innehålla? 6 Kemikalieförteckning 8 Några goda råd 9 Kunskapskrav 10 Miljösanktionsavgift 11 Vill du veta mer? 12 Har du frågor? 14 Checklista för egenkontroll 15

3 Egenkontroll ger effektivt miljöarbete Alla som bedriver miljöfarlig verksamhet ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet. Genom sin egenkontroll ska verksamhetsutövaren se till att motverka eller förebygga olägenhet för människors hälsa eller påverkan på miljön. En väl fungerande egenkontroll ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar. Omfattningen av egenkontrollen beror på den enskilda verksamhetens art, storlek och påverkan. För anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter eller åtgärder enligt miljöbalken finns mer detaljerade krav enligt förordningen (1998:901) om verksamhets utövares egenkontroll. 3

4 Vem är ansvarig för egenkontrollen? Verksamhetsut övaren eller den som vidtar en åtgärd ansvarar genom sin egenkontroll att miljöbalkens och myndigheternas krav följs. Ansvaret för att egenkontrollen fungerar gäller även om inte myndigheten har ålagt detta. Egenkontrollen innefattar den organisation, de rutiner (till exempel för drift, skötsel och underhåll), åtgärder och liknande som är förutsättning för lagefterlevnad. Är verksamheten stor, komplex eller förknippad med en stor risk för människors hälsa eller miljön, behöver egenkontrollen vara mer omfattande än om verksamheten är liten, enkel eller innebär en liten risk. 4

5 Dokumentation underlättar arbetet Egenkontrollen bör dokumenteras, eftersom verksamhetsutövaren har bevisbördan för att visa att egenkontrollen fungerar. Dokumentationen gör även att det blir lättare för personalen att göra rätt. Det underlättar också uppföljningen och gör det lättare att hitta brister om något blivit fel. Dokumentationen kan se olika ut beroende på hur verksamheten ser ut. Anpassa dokumentationen efter verksamhetens typ och storlek samt förekommande risker för miljö och hälsa. Krav på dokumentation finns för tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter se förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll. Dokumentationen bör sparas i minst fem år. 5

6 Vad ska egenkontr Många företag genomför någon form av egenkontroll men i ofta saknas en gemensam dokumentation eller sammanställning för detta och vissa rutiner är kanske inte nedtecknade. Nedan ges ett antal förslag till vad en egenkontroll kan omfatta. Observera att egenkontrollen ska anpassas till varje enskild verksamhet och din egenkontroll kan behöva innehålla fl er eller färre punkter. En sammanställning över de bestämmelser och myndighetsbeslut som berör verksamheten bör finnas. Företaget ska ha tillgång till samtliga bestämmelser och beslut i sammanställningen. En fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret inom miljöområdet. Personalen skall ha tillräcklig kompetens och kunskap om verksamhetens hälso- och miljöpåverkan och hur denna kan minskas. 6

7 ollen innehålla? Dokumentation som visar ett egenkontrollen utförs. Rutiner för regelbunden kontroll av utsläpp till luft, vatten, mark eller annat som kan påverka människa eller miljö. Rutiner för att fortlöpande kontrollera att utrustning och liknande för drift och kontroll hålls i gott skick så att påverkan på miljön minimeras. Rutiner för att fortlöpande identifiera och bedöma riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Rutiner vid driftstörningar och hur dessa ska hanteras. Förteckning över de kemiska produkter och biotekniska organismer som hanteras inom verksamheten och kan innebära risker ur hälso- och miljösynpunkt. 7

8 Kemikalieförteckning Det ska finnas en förteckning över de kemiska produkter och biotekniska organismer som hanteras inom verksamheten och kan innebära risker ur hälso- och miljösynpunkt. Förteckningen ska innefatta produktens namn, omfattning och användning av produkten samt produktens klassificering med avseende på hälso- och miljöfarlighet. Så här kan en kemikalieförteckning se ut. Handelsnamn Mängd per år Användning Egenskaper Klassificering Kommentar OK Q8 Avfettning 3 liter Avfettningsmedel R 67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad S 23 Undvik inandning av ånga Xn Hälsoskadlig Här anger du var i verksamheten som produkten används samt om det finns några speciella bestämmelser för produkten För att ta reda på produktens egenskaper och klassificering kan du titta under punkt 15 i varuinformationsbladet för produkten. 8

9 Några goda råd För varje punkt i egenkontrollen behöver man fundera på om och hur genomförda åtgärder skall dokumenteras, vem som är ansvarig för att åtgärder vidtas, ansvar för revidering etc. Dokumentationen behöver inte vara omfattande. Utför hellre ett bra miljöarbete än att dokumentera allt. Det kan ibland räcka med enkla minnesanteckningar från möten, där det framgår vilka beslut som fattats, ansvarig samt tidplan för besluten. Anteckningarna kan vara ett bra stöd i uppfölj nings arbetet och är även ett enkelt sätt att dokumentera resultatet av miljöarbetet och kan dessutom redovisas till tillsynsmyndigheten vid förfrågan. Dokumentera avfallshanteringen och inköp av kemikalier. Spara och nyttja varuinforma tions blad över kemikalier samt fakturor från leverantörer eller transportörer. Gör varuin formations bladen lätt tillgängliga för dem som hanterar kemikalier. Spara och följ också de skötselin struktioner som vanligen följer med en teknisk utrustning. Är skötselinstruktionerna omfattande kan egna enklare checklistor upprättas. Kontakta alltid tillsynsmyndigheten vid driftsstörningar 9

10 Kunskapskrav Verksamhetsutövaren måste skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksam heten eller åtgärdernas art och omfattning för att skydda människans hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Kunskapskravet framgår av miljöbalkens 2 kap 2. Det är viktigt att fördela ansvar för egenkontrollen inom verksamheten. Det innebär i sin tur att de som får sig tilldelat ett ansvar också har kompetens, befogenhet och resurser både i tid, pengar och personal för att kunna vidta de åtgärder som krävs. Som exempel kan nämnas ansvarig för avfallshantering. Den som har fått ansvar för förvaringsutrymmet, avhämtning etc. ska känna till vilka regler som gäller för detta. Den som har kompetens vet också vilka skyddsåtgärder som kan vidtas, till exempel val och utformning av utrymme, införskaffande av lämpliga förvaringskärl och dylikt. Se till att egenkontrollen blir en naturlig del av arbetet. Den kan med fördel samordnas med systematisk arbetsmiljöarbete, miljöledningssystem, eller andra liknande ledningssystem om sådant finns på företaget. 10

11 Miljösanktionsavgift En näringsidkare som omfattas av förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll, anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet, kan bli skyldig att betala en miljösanktions avgift om man brister i sin egenkontroll. Är den miljöfarliga verksamheten anmälningspliktig och man inte omgående underrättar tillsynsmyndigheten om driftstörning eller liknande kan man få betala kr i miljösanktionsavgift. För tillståndspliktig verksamhet finns miljö sanktionsavgifter även för andra delar av egenkontrollen. 11

12 Vill du veta mer? Miljöbalken Miljöbalken (SFS 1998:808) är den grundläggande författningen inom miljöområdet. Den inkluderar bland annat de allmänna hänsynsreglerna (2 kap) och bestämmelser om egenkontroll (26 kap 19 ). Miljöbalken finns på Naturvårdsverkets hemsida och Rättsnätets hemsida Förordning om egenkontroll Förordningen (SFS 1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll innehåller bestämmelser om egenkontroll. Förordningen gäller för alla verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt kapitel 9 eller kapitel i miljöbalken. Förordningen finns på och Förordning om miljöfarlig verksamhet Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) definierar vad som är miljöfarlig verksamhet samt skyldigheter för dessa verksamheter. I bilagan till förordningen finns en förteckning över vilka typer av miljöfarliga verksamheter som kräver tillstånd eller anmälan. Förordningen finns på och 12

13 Kemikalieinspektionens föreskrifter Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer (KIFS 1998:8) innehåller bland annat regler om förpackningars utformning, varuinformationsblad och bekämpningsmedel. I föreskriften (KIFS 1994:12) finns regler för klassificering och märkning av kemiska produkter. Mer information finns på Kemikalieinspektionens hemsida Avfallsförordningen Avfallsförordningen (SFS 2001:1063) innehåller bland annat bestämmelser om hantering av avfall, inklusive farligt avfall. I bilagan finns förteckning av avfall. Förordningen finns på och Handbok om egenkontroll Naturvårdsverket har gett ut en handbok som heter Handbok 2001:3 Egenkontroll - en fortlöpande process. Boken innehåller grunderna för egenkontroll enligt miljöbalken. Handboken kan beställas från Naturvårdsverket på tel eller via Naturvårdsverkets hemsida 13

14 Har du frågor? Ring gärna miljöavdelningen miljökontoret om om du har du har frågor, frågor, tel tel Du kan även skicka e-post till eller besöka oss. Järnvägsgatan 8 i Höganäs ("Stationshuset"). 14

15

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Meddelandeblad Mottagare: Miljö- och hälsoskyddsnämnder eller motsvarande Länsstyrelser December 2007 Revidering av utgåva från juni 2006 Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Regler för egenkontroll Miljöbalken

Läs mer

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljö- och byggenheten informerar om MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Den som driver en

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljökontoret informerar om MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Du som driver en förskola, skola

Läs mer

Checklista för egenkontroll vid avfallsförbränningsanläggningar baserat på FVE (SFS 1998:901) RAPPORT F2008:03 ISSN 1103-4092

Checklista för egenkontroll vid avfallsförbränningsanläggningar baserat på FVE (SFS 1998:901) RAPPORT F2008:03 ISSN 1103-4092 Checklista för egenkontroll vid avfallsförbränningsanläggningar baserat på FVE (SFS 1998:901) RAPPORT F2008:03 ISSN 1103-4092 Förord Avfallsförbränningsanläggningar berörs av många olika lagkrav och som

Läs mer

Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll. Värme- och sanitet

Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll. Värme- och sanitet Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll Värme- och sanitet Entreprenör: Projektbenämning: Omfattning: Övningsbolaget AB Ombyggnad värmesystem mm Upprättad datum: 1 Projektets kvalitets- och miljöplan

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark

Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark Författare Anonym Utgivningsår 2007 Tidskrift/serie Utgivare Huvudspråk Målgrupp Jordbruksverket

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Rapport Hygienlokalerstickande/skärande

Rapport Hygienlokalerstickande/skärande Ett samverkansprojekt mellan länets kommuner, Länsstyrelsen i Stockholms län och Kommunförbundet Stockholms Län. www.miljosamverkanstockholm.se Rapport Hygienlokalerstickande/skärande 2007 Miljösamverkan

Läs mer

Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden

Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden INFORMATION 1 (5) 2012-03-29 Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden Ofta krävs anmälan, tillstånd eller dispens för arbeten som påverkar

Läs mer

Projektet utfört av Nahid Heydari

Projektet utfört av Nahid Heydari Trelleborg kommun Miljöförvaltningen Michaël Borremans The Pupils, 2001 Miljötillsyn på tandläkarmottagningar i Trelleborg, Anderslöv och Smygehamn Projektet utfört av Nahid Heydari Miljöförvaltningens

Läs mer

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn 2 Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Inledning I den här skriften

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Antagen av: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2005-06-02, 91 1. Inledning 2 2. Oljeavskiljare 3 2.1. VERKSAMHETER DÄR OLJEAVSKILJARE

Läs mer

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028 Barn- och ungdomsnämnden Nämndinitiativ- Lärare och elever har rätt till

Läs mer

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet 3 juni 2009 Sammanfattning Bakgrund Sustainum AB har gjort en förnyad miljöutredning för Umeå universitet med fokus på processen för miljöledningsarbetet. Utredningen

Läs mer

Handläggarstöd tillfälligt boende

Handläggarstöd tillfälligt boende Handläggarstöd tillfälligt boende Inledning Om detta handläggarstöd Läsanvisning Vad omfattas? Vilka är riskerna i verksamheterna? Prioriteringar i tillsynen Lagstiftning och myndigheter Förslag och rekommendationer

Läs mer

Informationsdel. Tilläggsbestämmelser till ABVA 16. Gäller från 1 maj 2009

Informationsdel. Tilläggsbestämmelser till ABVA 16. Gäller från 1 maj 2009 Informationsdel Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Eslövs kommuns allmänna avloppsanläggningar. Gäller från 1 maj

Läs mer

Tillsyn på frisörsalonger

Tillsyn på frisörsalonger Tillsyn på frisörsalonger Kosmetiska och hygieniska produkter Tillsynsprojekt 2011-2012 2013-03-22 Sammanfattning Under 2011 och 2012 har bygg- och miljökontoret, miljöavdelningen, genomfört ett tillsynsprojekt

Läs mer

foto: Bananastock Bra miljö i förskola och skola Enköpings kommun

foto: Bananastock Bra miljö i förskola och skola Enköpings kommun foto: Bananastock Bra miljö i förskola och skola Enköpings kommun För en bättre miljö i förskola och skola Information till dig som driver eller arbetar inom förskola och skola, eller ska starta en ny

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Handläggarstöd gym och idrott

Handläggarstöd gym och idrott Handläggarstöd gym och idrott Inledning Om detta handläggarstöd Läsanvisning Vad omfattas? Vilka är riskerna i verksamheterna? Prioriteringar i tillsynen Lagstiftning och myndigheter Förslag och rekommendationer

Läs mer

EGENKONTROLL. Fastställd och beslutad ansvarsfördelning.

EGENKONTROLL. Fastställd och beslutad ansvarsfördelning. EGENKONTROLLPROGRAM DOKUMENT: 00 EGENKONTROLL Dokument Innehåll Kommentar /Flik 01 Sammanställning av gällande bestämmelser Lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd som gäller för verksamheten.

Läs mer

CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS

CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS Att använda checklistan Arbetstagarnas arbetsmiljö är arbetsgivarens ansvar. Arbetsmiljöansvaret är detsamma oavsett om det finns en eller flera personer anställda

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok handbok 2010:1 UTGÅVA 1 februari 2010 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer