viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun"

Transkript

1 viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun

2 Enligt miljöbalken är miljöförvaltningen tillsynsmyndighet över miljöfarliga verksamheter. Tandvården är miljöfarlig verksamhet bland annat med anledning av risken för utsläpp av kvicksilver. Denna är en av de farligaste tungmetallerna och ett hot både mot miljön och hälsan. Metallen bryts inte ned utan lagras i mark, vatten och organismer. Från den 1 juni 2009 är det förbjudet att använda amalgam som tandfyllnadsmaterial inom den vanliga tandvården och ett totalförbud för användning till barn och ungdomar. Informationen i denna broschyr är till för er som arbetar inom tandvården och som behöver kunskap om sanering av kvicksilverkontaminerade avloppsrör och egenkontroll enligt miljöbalken. Viktigt att veta om sanering av kvicksilverkontaminerade avloppsrör Det finns risk för utsläpp av kvicksilver från både tidigare och befintliga tandvårdskliniker eftersom det visat sig att kvicksilver kan lagras i avloppsrören. Ett exempel på detta är den sanering som gjordes av avloppsrören i en fastighet med en tandvårdsklinik i Lund som varit verksam sedan talet. Vid saneringen omhändertogs omkring 1,7 kg kvicksilver! Utsläppen av kvicksilver har minskat, men de utsläpp som finns kvar är sammantaget inte obetydliga. Ytterst få tandvårdskliniker har nollutsläpp av kvicksilver. I reningsverken fastnar det mesta av kvicksilvret i slammet, resterande del går ut i våra vattendrag och påverkar miljön. Slammet återanvänds på olika sätt, exempelvis som gödning vid odling och markförbättring. Enligt miljöbalken har både den som idag driver en tandvårdsmottagning och den tidigare verksamhetsutövaren som bidragit till föroreningen, ett ansvar för avloppsrör som är förorenade med amalgam och kvicksilver. Även fastighetsägaren kan ha ett visst ansvar för de kvicksilverförorenade avloppsledningarna i huset. 1

3 Anmälan vid sanering När en tandvårdsverksamhet ska avvecklas eller underhållsarbete ska utföras, som till exempel stambyte eller spolning av avloppsledningar är det viktigt att veta att dessa åtgärder är anmälningspliktiga enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. En anmälan ska göras till miljöförvaltningen minst sex veckor innan åtgärden vidtas eller avvecklingen sker. Anmälan ska bland annat innehålla en redovisning av saneringsförloppet och ett åtgärdsförslag om hur ni kommer att hantera de förorenade avloppsrören. Slam, spolvatten och kasserade rör ska omhändertas som farligt avfall. Till anmälan ska bifogas ritningar och tekniska beskrivningar som visar vad som ska saneras/spolas och vilka rör och annan utrustning som lämnas kvar respektive monteras bort. Samtliga våningsplan som berörs i fastigheten ska tydligt redovisas, inklusive eventuellt källarplan fram till anslutningspunkten i gatan. Anmälningsblankett för sanering finns hos miljöförvaltningen och på vår hemsida, åtgärden inte orsakar utsläpp till mark och vatten. Vid en sanering ska spolvatten och slam omhändertas som farligt avfall. Förslagsvis kontaktar ni det företag som hämtar ert farliga avfall från kliniken för att få uppgifter om vilka ni kan anlita för saneringsarbetet. Att inte göra en anmäla enligt ovan innan en åtgärd som innebär spolning, byte eller rivning av avloppsledningar inom eller utanför kliniken är ett miljöbrott enligt miljöbalken och kan leda till åtal. Tillsynsavgift När en tandvårdsmottagning ska etableras i en ny lokal är det lämpligt att kontakta miljöförvaltningen för information och rådgivning. Alla tandläkarmottagningar betalar i dag en årlig miljötillsynsavgift. Det är viktigt att anlita ett företag som har kunskap om sanering och rätt teknik för att spola kvicksilverkontaminerade avloppsrör så att 2

4 Egenkontroll, skötsel och rutiner Amalgamavskiljare Amalgamavskiljare ska finnas installerad vid alla behandlingsstolarna och på den vask eller diskho som används för rengöring av amalgamkontaminerad utrustning. Amalgamavskiljaren ska: Vara godkänd enligt tysk norm, dansk testmetod eller EUstandard ISO Installeras och skötas i enlighet med tillverkarens anvisningar. Vara försedd med flödesbegränsare. Tömmas/bytas enligt tillverkarens anvisningar, dock minst en gång per år. Innehållet ska hanteras som farligt avfall. Ha drift- och skötselinstruktioner som är välkända för er som arbetar med avskiljaren. Rengöras med desinfektionsmedel enligt tillverkarens anvisningar, för att hindra att amalgamavskiljarens avskiljningsgrad försämras. Funktionskontrolleras regelbundet. Eventuell bufferttank eller utjämningstank ska inspekteras invändigt, tömmas och rengöras regelbundet. Följ tillverkarens rekommendationer. Innehållet ska hanteras som kvicksilverförorenat farligt avfall. 3 Vattenlås och avloppsledningar Vattenlås på tvättställ i mottagningen och på patienttoaletten ska tömmas regelbundet. Innehållet ska hanteras som farligt avfall. Avloppsrör på tandvårdsmottagningen ska vara märkta med varningsetikett för kvicksilver. Varningsetikett placeras synliga för hantverkare på alla avloppsrör från tandläkarstol, tvättställ och diskbänk som kan tänkas innehålla kvicksilver. Klistra varningsetiketter på bufferttank, slangar och ledningar inne på kliniken och om ni kommer åt även på avloppsledningar som finns i källaren. Kemikaliehantering Aktuella säkerhetsdatablad ska finnas tillgängliga för alla miljöoch/eller hälsofarliga produkter som hanteras på kliniken. Farliga kemiska produkter som kan bytas ut mot mindre farliga produkter ska ersättas med dessa enligt produktvalsprincipen i 2 kap 4 miljöbalken. Kemiska produkter ska lagras och hanteras så att det inte finns risk för spridning till avloppet. Förorenad utrustning som till exempel instrument, sugsil, slangar med mera ska rengöras vid vask som är anslutet till amalgamavskiljare och måste vara helt rena från amalgam innan de diskas i maskin.

5 Egenkontroll För att förebygga olägenheter för människors hälsa och miljö ska er verksamhet ha en så kallad egenkontroll. Det innebär att det ska finnas en fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret för frågor som gäller verksamheten enligt miljöbalken och dess föreskrifter, domar och beslut. Dokumenterade rutiner för att fortlöpande kontrollera att utrustning med mera hålls i gott skick och har en säker drift. Rutiner för att fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma risker för människors hälsa och miljö samt dokumentera resultatet av dessa undersökningar och bedömningar. Rutiner för att omgående underrätta miljöförvaltningen om driftstörning eller liknande som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljö. En kemikalieförteckning över de farliga kemiska produkter som kan innebära risk för hälsan eller miljön. Journal Journal ska vara tillgänglig på kliniken och kunna visas upp för miljöförvaltningen vid tillsyn. 1. Tömning och utbyte av amalgamavskiljare. 2. Tömning av vattenlås och bufferttank. 3. Uppkommen mängd och typ av farligt avfall. 4. Anlitad transportör och anläggningar som farligt avfall transporteras till. 4

6 Farligt avfall Farligt avfall är avfall som har egenskaper som är farliga för hälsan och/eller miljön. Mer information finns på: Tänk på att farligt avfall: Inte får blandas med varandra eller med annat avfall. Ska förvaras i täta emballage som inte påverkas av innehållet. Ska hämtas av transportör med tillstånd från länsstyrelsen. Ska lagras och hanteras så att det inte finns risk för spridning till avloppet. Om ni har några frågor är ni alltid välkomna att kontakta miljöförvaltningen. Exempel på farligt avfall som kan uppkomma vid en tandvårdsmottagning. Kvicksilverhaltigt avfall Knådamalgam och kvicksilverspill, amalgammodeller, utdragna tänder med amalgamfyllningar, överblivna amalgamrester/alloy, använda amalgamdukar, tömda amalgamkapslar och kvicksilverflaskor, fasta rester och slam från behandlingsenhetens avloppssystem, bomullsoch cellstoffrullar med amalgamrester, cellstofftork, bomullspellets, servetter och dylikt som använts för avtorkning av amalgaminstrument med mera, slam, spolvatten, kasserade sugslangar och ledningar som innehåller amalgamrester. Övrigt farligt avfall Fixerings- och framkallningsvätska, kasserade röntgenbilder och röntgenfilm, kromhaltiga rengöringsmedel för rengöring av framkallningsmaskiner, blyfolie från röntgenfilm samt smittförande avfall. 5

7 Anteckningar 6

8 Miljöförvaltningen Lunds kommun Vårfrugatan 1 B Lund Vx Framtagen av Miljöförvaltningen Produktion: Kommunkontoret, informationsenheten Tryck: Serviceförvaltningen, tryckericentralen Lunds kommun, april 2009

Projektet utfört av Nahid Heydari

Projektet utfört av Nahid Heydari Trelleborg kommun Miljöförvaltningen Michaël Borremans The Pupils, 2001 Miljötillsyn på tandläkarmottagningar i Trelleborg, Anderslöv och Smygehamn Projektet utfört av Nahid Heydari Miljöförvaltningens

Läs mer

Miljöstatus inom tandvården

Miljöstatus inom tandvården MILJÖFÖRVALTNINGEN Miljöstatus inom tandvården Tillsynskampanj 2007 En rapport från Miljöförvaltningen Evin Saleh December 2007 SAMMANFATTNING I Stockholm stad finns ca 600 tandvårdkliniker varav 200 osanerade.

Läs mer

Informationsdel. Tilläggsbestämmelser till ABVA 16. Gäller från 1 maj 2009

Informationsdel. Tilläggsbestämmelser till ABVA 16. Gäller från 1 maj 2009 Informationsdel Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Eslövs kommuns allmänna avloppsanläggningar. Gäller från 1 maj

Läs mer

Fyl i punkter att följa upp från senaste insp eler Käppalas besök?

Fyl i punkter att följa upp från senaste insp eler Käppalas besök? Miljö- och hälsoskyddsenheten 2014 Sidan 1 (6) Checklista Tandläkartillsyn Datum: Diarienummer: Administrativa uppgifter Närvarande vid tilsynsbesöket Verksamhetsutövare Besöksadress Ansvarig person Kontaktperson

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Tilläggsbestämmelser ABVA 16 - FÖR INDUSTRIER OCH ANDRA VERKSAMHETER

Tilläggsbestämmelser ABVA 16 - FÖR INDUSTRIER OCH ANDRA VERKSAMHETER Tilläggsbestämmelser ABVA 16 - FÖR INDUSTRIER OCH ANDRA VERKSAMHETER 1 KRAV PÅ AVLOPPSVATTNETS KVALITET VID UTSLÄPP FRÅN INDUSTRIER OCH ANDRA VERKSAMHETER TILL SVEDALA KOMMUNS ALLMÄNNA AVLOPPSANLÄGGNINGAR

Läs mer

GRÄNSVÄRDESLISTA. Del 3

GRÄNSVÄRDESLISTA. Del 3 VERSION 20071116 GRÄNSVÄRDESLISTA Riktlinjer för bedömning av utsläpp av avloppsvatten från yrkesmässig verksamhet i Simrishamns, Sjöbo, Skurups, Tomelilla och Ystads kommun Del 3 Innehållsförteckning

Läs mer

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET RÅD OCH REGLER FÖR ANSLUTNING TILL RYAVERKET 2000 Förord Denna broschyr riktar sig till verksamheter som avleder avloppsvatten till Göteborgsregionens

Läs mer

abcd Kvicksilverförorening i avloppsrör i Lunds kommun Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi Amanda Engman

abcd Kvicksilverförorening i avloppsrör i Lunds kommun Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi Amanda Engman abcd Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi Kvicksilverförorening i avloppsrör i Lunds kommun Amanda Engman Examensarbete i miljöskydd och hälsoskydd Stockholms universitet 2004 Institutionen

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Antagen av: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2005-06-02, 91 1. Inledning 2 2. Oljeavskiljare 3 2.1. VERKSAMHETER DÄR OLJEAVSKILJARE

Läs mer

HJÄLP OSS ATT FÅ RENARE VATTEN

HJÄLP OSS ATT FÅ RENARE VATTEN INFORMATION FÖR FÖRETAG HJÄLP OSS ATT FÅ RENARE VATTEN N O R D V Ä S T R A S K Å N E S V AT T E N O C H A V L OPP Rent vatten. Ett jobb för livet. 1 Minska företagets utsläpp av miljögifter Riktlinjer

Läs mer

Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden

Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden INFORMATION 1 (5) 2012-03-29 Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden Ofta krävs anmälan, tillstånd eller dispens för arbeten som påverkar

Läs mer

MILJÖBALKEN - hur berör den dig som företagare?

MILJÖBALKEN - hur berör den dig som företagare? MILJÖBALKEN - hur berör den dig som företagare? Innehåll Förord... 3 Miljöbalken berör alla... 4 Basfakta om miljöbalken... 4 Så här berör miljöbalken dig... 6 Kemiska produkter... 8 Miljöfarlig verksamhet...

Läs mer

FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne

FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne Version tillsynskampanj mars 2013 FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar Handledningsmaterial

Läs mer

Miljöbalken. hur berör den dig som företagare?

Miljöbalken. hur berör den dig som företagare? Miljöbalken hur berör den dig som företagare? Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm uppdaterad i September 2002 Miljöbalken hur berör den dig som företagare? Innehåll förord 5 miljöbalken

Läs mer

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljökontoret informerar om MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Du som driver en förskola, skola

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 1. Inledning 1.1 Riktlinjerna Dessa riktlinjer omfattar oljeavskiljare i Enköpings kommun. Riktlinjerna

Läs mer

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Ett samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Innehållsförteckning 3 Ansvar och planering 4 Lagstiftning 4 Miljöbalken 5 Plan- och bygglagen 6 Anvisningar

Läs mer

Fettavskiljare Information, installation och tömning

Fettavskiljare Information, installation och tömning Fettavskiljare Information, installation och tömning Producerad i samarbete med Bromölla kommun och Bromölla Vatten, mars 2008. Illustrationer: Mathias de Maré, VA-verket i Malmö. Omarbetad 2013 av Hässleholms

Läs mer

Rapport Hygienlokalerstickande/skärande

Rapport Hygienlokalerstickande/skärande Ett samverkansprojekt mellan länets kommuner, Länsstyrelsen i Stockholms län och Kommunförbundet Stockholms Län. www.miljosamverkanstockholm.se Rapport Hygienlokalerstickande/skärande 2007 Miljösamverkan

Läs mer

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljö- och byggenheten informerar om MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Den som driver en

Läs mer

foto: Bananastock Bra miljö i förskola och skola Enköpings kommun

foto: Bananastock Bra miljö i förskola och skola Enköpings kommun foto: Bananastock Bra miljö i förskola och skola Enköpings kommun För en bättre miljö i förskola och skola Information till dig som driver eller arbetar inom förskola och skola, eller ska starta en ny

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller fett ställer till stora problem i avloppsledningarna. I ledningsnätet sjunker temperaturen på avloppsvattnet,

Läs mer

Rivningsplan / avfallshanteringsplan

Rivningsplan / avfallshanteringsplan Rivningsplan / avfallshanteringsplan Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Beräknat start och stoppdatum för rivning Byggherre Kontaktperson/telefon Entreprenör Kontaktperson/telefon

Läs mer

VIKTIGT ATT VETA OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR

VIKTIGT ATT VETA OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR VIKTIGT ATT VETA OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR FÖRORD Alla fastigheter kan drabbas av översvämning i en eller annan form. Orsaken till översvämningen kan vara höga nivåer i vattendrag, intensiva regn, stopp

Läs mer

Miljömässig hantering av. rivningsavfall

Miljömässig hantering av. rivningsavfall Miljömässig hantering av Bygg- och rivningsavfall Sundsvalls kommun, miljökontoret, stadsbyggnadskontoret 2008 1 Innehållsföteckning Bakgrund 3 Miljöbalken 3 Branschåtagande 4 Verksamhetsutövarens ansvar

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av Dellenbygdens återvinningsanläggning

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av Dellenbygdens återvinningsanläggning Aktbilaga 12 BESLUT 1 (16) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Christina Berglund Christina.Berglund@x.lst.se Tel. 026-171196 Dellenbygdens Miljöåtervinning AB C/O Svensk oljeåtervinning AB Cisternvägen

Läs mer