Rivningsplan / avfallshanteringsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rivningsplan / avfallshanteringsplan"

Transkript

1 Rivningsplan / avfallshanteringsplan Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Beräknat start och stoppdatum för rivning Byggherre Kontaktperson/telefon Entreprenör Kontaktperson/telefon Kvalitetsansvarig/telefon Rivare/telefon Bygganmälan / rivningsanmälan Bygg- eller rivningsanmälan görs på separat blankett Denna rivningsplan lämnas till Stadsbyggnadskontoret som bilaga till separat bygganmälan/rivningsanmälan Bygganmälan/rivningsanmälan krävs inte för denna åtgärd. Materialinventering Materialinventering har utförts och redovisas som bilaga. Egen inventeringsmall kan användas men ska innehålla de uppgifter som finns på blanketten "Materialinventering - sammanställning". Materialinventering har inte utförts. Anledning: Byggnads- och fastighetsbeskrivning Byggnadstyp (t.ex. flerfamiljshus, villa, industri, kontor) Byggår Ombyggnad, år Byggnadsyta Antal våningar Huvudsakliga ingående byggmaterial (t.ex. trä, betong) Grund: Stomme: Tak: Nuvarande användning/verksamhet Från och med, år Tidigare användning/verksamhet (kan vara flera) Från år Till år Rivningens (ändringens) omfattning

2 Beskrivning av ändringens omfattning (t.ex. hel eller del av byggnad, vatten/avlopp, ventilation, konstruktioner, sanering etc.) Byggnadsyta som berörs av rivningen, m2: Bilagor och handlingar som tillhör rivningsplanen Inventeringar och utredningar. Analyser och prover för klassning av avfall anges som bilaga vid respektive avfallsslag. Det ska framgå av bilagorna vem som utfört inventeringar, undersökningar och kontroller. Underskrift Denna rivningsplan är upprättad av byggherren eller på byggherrens uppdrag. I de fall denna rivningsplan inte kan följas ska Stadsbyggnadskontoret meddelas. Verifikationer/kvitton på lämnade avfallsslag ska kunna redovisas och lämnas till tillsynsmyndigheter vid begäran. Namn Företag och befattning Namnteckning Ort och datum

3 1. Farligt avfall och andra avfallsslag som kräver särskilt omhändertagande Farligt avfall ska alltid sorteras vid källan. Det finns avfallsslag som kräver särskilt omhändertagande men som inte alltid klassas som farligt avfall t.ex. impregnerat virke, kontaminerade avloppsrör och förorenade massor. Identifierade avfallsslag antecknas nedan. Kan grupperas ämnesvis. Ange med ett kryss om avfallet är farligt avfall (FA). Avfallsslag FA Mängd, antal/kg//m2/m3 Farligt avfall ska källsorteras, förpackas separat och märkas, förvaras oåtkomligt för obehöriga och bör avlägsnas innan övrig rivning påbörjas. Annan hantering än ovan anges nedan. Hantering Farligt avfall ska transporteras av godkänd transportör och lämnas till godkänd mottagare. Transportör/mottagare

4 2. Övrigt avfall Ska vara fritt från farligt avfall. Dåligt sorterade fraktioner innehållande farligt avfall klassas som farligt avfall. 1. Material som kan återanvändas Återanvändning innebär att material återanvänds i befintligt skick. 2. Avfall för materialåtervinning Kontrollera med mottagaren vilken renhetsgrad som sorteringen ska ske med. 3. Brännbart avfall Enligt Avfallsförordningen ska brännbart avfall källsorteras och hanteras separat. 4. Blandat avfall - för eftersortering Källsortering på plats ger bättre sorteringsgrad. 5. Fyllnadsmassor Endast icke förorenat inert avfall för anläggningsändamål kan tillåtas t.ex. jord, sten, betong. Materialet ska vara fritt från mattrester, tjockare färg och slitlager, trä och organiskt material, armeringsjärn, m.m. 6. Avfall för deponi Kontakta mottagaren innan avfallet lämnas så hjälper de till med att karaktärisera avfallet. Analys kan krävas för att säkerställa att avfallet klassas rätt och därmed hanteras, transporteras och omhändertas på rätt sätt. Bifoga de analyser eller tester som utförts och som ligger till grund för klassning av avfallet. Fraktioner: Ange i vilka fraktioner/grupper det avses sorteras och vilka avfallsslag de innehåller. Ange även avsikten med sorteringen enligt listan ovan. Mängd, antal/kg/m2/m3 Transportör/ mottagningsanläggning

5 Information och anvisningar för att fylla i blanketten Denna blankett kan användas som - en rivningsplan i samband med inlämnande av rivningsanmälan till Stadsbyggnadskontoret - en avfallshanteringsplan (i praktiken en rivningsplan) då det inte krävs rivningsplan enligt PBL - ett underlag vid för alla inblandade i rivningsprocessen som en del i verksamheternas egenkontroll Blanketten ingår i en serie blanketter, framtagna av Stadsbyggnadskontoret och Miljöförvaltningen, och är ett exempel på ett uppföljningsbart system för det avfall som uppstår vid renovering, ombyggnad och rivning. Blanketterna är anpassade till varandra men kan även användas var för sig. Serien består av följande blanketter - Materialinventering - sammanställning - Rivningsplan - Redovisning av bygg- och rivningsavfall sammanställning I samband med ändring av hel eller delar av byggnad, det vill säga renovering, ombyggnad och rivning, uppkommer det material som kan återanvändas och återvinnas men det finns också material och komponenter som innehåller farliga ämnen som måste tas om hand särskilt. Denna blankett är ett exempel på hur en plan för hur avfallet ska hanteras vid rivning kan utformas. Blanketten kan användas dels som en rivningsplan eller som en avfallshanteringsplan i de fall rivningen inte omfattas av kravet på rivningsplan. Plan- och bygglagen (PBL) För att riva hel byggnad eller dela av byggnad krävs det att byggherren lämnar in en rivningsanmälan till Stadsbyggnadskontoret. I de flesta fall krävs det dessutom rivningslov. Till rivningsanmälan ska det bifogas en rivningsplan som ska vara baserad på en genomförd materialinventering. Rivningsanmälan och rivningsplan syftar bl.a. till att främja återbruk av byggmaterial och ett tillförlitligt omhändertagande av farliga ämnen. Tillsynsmyndighet för att PBL följs och att alla handlingar lämnas är Stadsbyggnadskontoret. Miljöbalken Rivning räknas som miljöfarlig verksamhet och faller under miljöbalkens bestämmelser. Byggherren och rivningsentreprenören är skyldiga att känna till och följa de bestämmelser som finns i miljöbalken med tillhörande förordningar, bland annat avfallsförordningen. Miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet enligt miljöbalken och gör inspektioner av rivningar. Anvisningar för att fylla i blanketten I de fall Stadsbyggnadskontoret kräver rivningsplan kan den redovisas i annan form än denna blankett, men de uppgifter som efterfrågas på blanketten ska i så fall finnas med. Administrativa uppgifter Kvalitetsansvarig ska alltid finnas för åtgärder som kräver bygganmälan eller rivningsplan. Bygganmälan/rivningsanmälan Rivning av byggnad eller del av byggnad får inte påbörjas förrän byggherren underrättat byggnadsnämnden genom en rivningsanmälan enligt PBL och rivningsplanen godkänts. En sådan anmälan ska göras till Stadsbyggnadskontoret minst tre veckor före rivningsarbetenas början. Blankett för rivningsanmälan finner du i Blankettarkivet, Rivningsanmälan ska normalt vara skriftlig och beskriva projektets art och omfattning. Till anmälan fogas en rivningsplan som redovisar hur rivningsmaterialet kommer att hanteras. Syftet med planen är att

6 rivningen ska ske på sådant sätt att olika material kan tas om hand var för sig. Rivningsplanen redovisas lämpligen på denna blankett. Materialinventering Som underlag för upprättande av en rivningsplan krävs att materialinventering genomförts och biläggs rivningsplanen. Materialinventering ska alltid göras innan utrivning, detta oavsett om det krävs rivningsplan enligt PBL eller inte. För att göra en materialinventering krävs god kunskap inom området. Kravet på kompetens för att genomföra inventeringar ökar ju mer omfattande en rivning är. För att få hjälp med att bedöma om hur avfallet ska klassas och hanteras har Miljöförvaltningen tagit fram en skrift Materialsortering vid rivning och renovering. Byggnads- och fastighetsbeskrivning och Rivningens omfattning Dessa uppgifter förekommer även på blanketten Materialinventering sammanställning. Då denna blankett inlämnas till Stadsbyggnadskontoret som rivningsplan måste dessa uppgifter vara ifyllda på denna blankett. Farligt avfall och andra avfallsslag som kräver särskilt omhändertagande Samtliga avfallsslag som angivits i materialinventeringen ska tas upp i denna blankett. För att få hjälp med hanteringen av avfall och klassning av farligt avfall har Miljöförvaltningen tagit fram en skrift Materialsortering vid rivning och renovering. Skriften finner du på Om man upptäcker föroreningar, på fastigheten eller i byggnader, som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljö har man skyldighet att genast upplysa Miljöförvaltningen. För att åtgärda och sanera föroreningarna krävs det en anmälan till Miljöförvaltningen senast sex veckor innan start. Blanketter för upplysning och anmälan finner du på Övrigt avfall Avfallsslagen kan grupperas efter vilka möjligheter det finns att ta hand om avfallet enligt angivna punkter 1-6. Tänk på att punkterna 1-6 är skrivna i ett resursperspektiv med det mest resurssparande alternativet först. Beakta därför punkterna 1-6 när ni väljer mottagare av ert avfall. Ange om möjligt vilken mottagningsanläggning som avfallet skickas till. Avfallsmottagare kan ha flera anläggningar vilka i sin tur kan ha olika tillstånd för mottagning av olika avfallsslag.

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Ett samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Innehållsförteckning 3 Ansvar och planering 4 Lagstiftning 4 Miljöbalken 5 Plan- och bygglagen 6 Anvisningar

Läs mer

Hantering av schaktmassor

Hantering av schaktmassor Vägledningsmaterial Hantering av schaktmassor Tillsynsprojekt 2013 -sta Kristianstad 17 januari 2013 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING..3 ANVÄNDNING AV SCHAKTMASSOR...5 Tillsynsmyndighet..5 Allmänt om handläggningsrutiner..5

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Tillståndet omfattar styckegods-, tank-, container- och bulktransport alla slag av farligt avfall.

Tillståndet omfattar styckegods-, tank-, container- och bulktransport alla slag av farligt avfall. 44%. BESLUT Diarienummer Sida W 2013-04-10 562-10011-2013 1(4) LANSSTYRELSEN VASTRA GOTALANDS LAN Miljöskyddsenheten Annika Lundahl Delgivningskvitto Renova AB Box 156 O 10-224543 1 401 22 GOTEBORG Tillstånd

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till kan du

Läs mer

ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser

ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser ansvarig utgivare partner bo hansson 040-698 58 38, bha@msa.se redaktion partner bo hansson senior associate

Läs mer

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande Bra avfallshantering i verksamheter med inbyggt kretsloppstänkande Innehåll Återanvändning sid 5 Förpackningar och tidningar sid 6 Kontorspapper sid 7 El-avfall sid 8 Farligt avfall sid 9 Hushållsavfall

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (8) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden

Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden INFORMATION 1 (5) 2012-03-29 Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden Ofta krävs anmälan, tillstånd eller dispens för arbeten som påverkar

Läs mer

Avfallsinnehavarens ansvar

Avfallsinnehavarens ansvar 15 kap. Avfall och producentansvar Definitioner 1 Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att

Läs mer

Att använda avfall som anläggningsmaterial

Att använda avfall som anläggningsmaterial Att använda avfall som anläggningsmaterial Sammanfattning av projektet, handläggarstöd samt information till verksamhetsutövare Miljösamverkan Västerbotten januari - december 2013 Version riktad till verksamhetsutövare,

Läs mer

Exempel på tillsynsplan

Exempel på tillsynsplan Exempel på tillsynsplan Ett samarbetsprojekt mellan Jönköping, Sävsjö, Vetlanda och Värnamo kommuner Conny Eskilsson, Eva-Lott Karlsson, Bengt Ramde, Maria Thulin och Emilia Svenningsson 2014-05-01 TILLSYNSPLAN

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor 2 MSB:s kontaktpersoner: David Gårsjö, 010-240 52 74 Karin Kjellén, 010-240 52 65 Publikationsnummer MSB607 - Oktober 2013 ISBN 978-91-7383-382-0

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

I', ~ I ~ MllJO OCH BYGG NASSJO KOMMUN. Anmalan om miljofarlig verksamhet och halsoskydd enligt 9 kapitlet 6 miljobalken.

I', ~ I ~ MllJO OCH BYGG NASSJO KOMMUN. Anmalan om miljofarlig verksamhet och halsoskydd enligt 9 kapitlet 6 miljobalken. I', ~ I ~ MllJO OCH BYGG NASSJO KOMMUN Protokoll i delegationsarende enligt Miljo- och byggnadsnamndens beslut 127,2011-05- 18 2011-11-01 DB 293 Anmalan om miljofarlig verksamhet och halsoskydd enligt

Läs mer

Vad är avfallshanteringsföreskrifter och varför utfärdas de?

Vad är avfallshanteringsföreskrifter och varför utfärdas de? Vad är avfallshanteringsföreskrifter och varför utfärdas de? 1.1 Avfallshanteringsföreskrifternas syfte Det grundläggande syftet med avfallshanteringsföreskrifterna är att främja verkställigheten av avfallslagen

Läs mer

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Efterbehandling av förorenade områden Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Manual efterbehandling utgåva 6 2014 1 2 Kvalitetsmanualen är ett levande

Läs mer

Lathund för tillsyn gällande schaktningsarbeten samt täkt inom vattenskyddsområde

Lathund för tillsyn gällande schaktningsarbeten samt täkt inom vattenskyddsområde April 2011 Lathund för tillsyn gällande schaktningsarbeten samt täkt inom vattenskyddsområde Texten i denna lathund är allmänt hållen och tar upp olika exempel på regleringar och sätt att hantera frågor.

Läs mer

Jordbruksinformation 18 2010. Du är foderföretagare dessa regler gäller för dig

Jordbruksinformation 18 2010. Du är foderföretagare dessa regler gäller för dig Jordbruksinformation 18 2010 Du är foderföretagare dessa regler gäller för dig Innehåll Du är foderföretagare dessa regler gäller dig... 4 Så här läser du broschyren... 4 Vem är foderföretagare?... 5

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Att minska byggavfallet. En metod för att förebygga avfall vid byggande

Att minska byggavfallet. En metod för att förebygga avfall vid byggande Att minska byggavfallet En metod för att förebygga avfall vid byggande Förord Den här metoden är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan Tyréns AB, NKS-bygg inom Stockholms läns landsting och Skanska

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller?

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Uppdaterad i mars 2013 Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Vad gäller när en forskare hanterar integritetskänsligt material i sin forskning?

Läs mer