SÅ HÄR GÅR DET TILL! vad gör du

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÅ HÄR GÅR DET TILL! vad gör du"

Transkript

1 VIKTIG ATT LÄSA INNAN DU SKA RIVA! INFORMATION OM RIVNINGSAVFALL Här finns information om hur rivningsavfall bäst kan sorteras, vilket avfall som är farligt och vilka regler som gäller!

2 HÄR FINNS INFORMATION OM HUR RIVNINGSAVFALL BÄST KAN SORTERAS, VILKET AVFALL SOM ÄR FARLIGT OCH VILKA REGLER SOM GÄLLER! Alla som river är skyldig att sortera. Ta reda på vad som är farligt avfall och vilka material som ska sorteras ut innan rivningen. Det är byggherren som ansvarar för avfallshanteringen. Innan rivningen börjar kontakta kommunens bygglovsavdelning! Beroende på vad som ska rivas och vart detta sker, ska man i de flesta fall antigen lämna en ansökan om rivningslov eller en rivningsanmälan. Olika rutiner finns för hantering av hushållens sorterade rivningsavfall. Kontakta din kommun för mera information! Målen med informationenäratt: Mer material återvinns för att spara på nya material. Farligt avfall samlas in för att miljön inte ska skadas. Minska mängden rivningsavfallsomskickastilldeponi. Informera om hur ett rivningsärendehandläggsinomkommunen. Sorteringen ska öka vid alla rivningar. 1 KONTAK TA KOMMUNENS BYGGLOVSAVDELNING INNAN RIVNINGEN! TA REDA PÅ OM EN ANSÖKAN OM RIVNINGSLOV ELLER RIVNINGSANMÄLAN KRÄVS. Om en rivningsansökan/rivningsanmälan krävs lämna en ansökan i god tid innan rivningen påbörjas till kommunens bygglovsavdelning. Glöm inte att utse en kvalitetsansvarig. Rivninglov/rivningsanmälan ska bland annat lämnas för rivning av: byggnader eller delar av byggnader som är lovpliktiga och ligger inom planlagt område. Kontakta gärna byggavdelningen på din kommun vid frågor! industrier Rivninglov/rivningsanmälan behövs inte för: exempelvis garage, förråd, carport eller andra komplementbyggnader till en- och bostadshus. jord- och skogsbrukets ekonomibyggnader utanför detaljplan. Bifoga en rivningsplan till rivningsansökan/ rivningsanmälan! En rivningsplan anger hur rivningsmaterialet kommer att hanteras och hur rivningen kommer att ske. För mera information se under punkt 2. SÅ HÄR GÅR DET TILL! Kontakta kommunens bygglovsavdelning innan rivningen! Ta reda på om en ansökan om rivningslov eller rivningsanmälan krävs. Upprätt en rivningsplan och skicka den tillsammans med din ansökan. Rivningsplanen granskas och man kan kallas till rivningssamråd. När rivningsplanen godkänts kan rivningen påbörjas! Rivningen genomförs med sortering enligt rivningsplanen. Slutbevis. ta reda på vilka avfallsslag som finns i byggnaden innan den rivs! vad gör du för att farligt avfall ska hamna rätt? Ditt bidrag är viktigt! ta vara på äldre virke av hög kvalitet vid rivning (exempelvis dörrar och fönster)! Efter det att du har fått rivningslov Rivningen måste påbörjas inom två år efter att du har fått ditt rivningslov och vara avslutad inom fem år. Vissa kommuner kan ha egna lokala rivningsbestämmelser. Är du osäker på om din byggnad är kulturhistoriskt värdefull Då kan du, innan en rivning eller renovering genomförs, rådfråga någon av byggnadsantikvarierna på Länsstyrelsens Kulturmiljöfunktion eller Kalmar läns museums byggnadsvårdsavdelning. Kontrollera om rivningen omfattas av Arbetsmiljöverkets regler! Endast privatpersoners rivning i privatbostaden omfattas inte av regelverket. Blanketter för rivningsanmälan/rivningslov kan hämtas på kommunens hemsida under rubriken bygglov eller genom telefonkontakt med kommunen. rivningsavfallblandannat kan innehållatungmetaller som kadmium och kvicksilver. dessa kan ställa till stor skada om de inte hanteras rätt!

3 2 UPPRÄTTA EN RIVNINGSPLAN OCH SKICKA DEN TILLSAMMANSMEDDINANSÖKAN En rivningsplan ska innehålla uppgifter om: hur rivningen kommer att utföras. vilka material som finns i byggnaden. vilka avfallsslag som kommer att sorteras och var de kommer att lämnas. vilka mängder det handlar om. Syftet med sorteringen är: att återvinna mera material. att samla in farligt material så miljön inte skadas. att minska mängderna avfall som deponeras. Sortera rivningsavfalletsåhär: a. Farligt avfall b. Material som kan användas igen/materialåteranvändning c. Material som blir till nytt material/materialåtervinning d. Material till förbränning/brännbartavfall e. Avfall till deponi Att sortera avfallet kan vara lönsamt eftersom avgiften blir lägre med rätt sortering! Om du eller ditt företag behöver experthjälp finns det speciella miljöinventerare att anlita. varje år samlas det in cirka ton * farligt avfall vid byggnationer, det mesta vid ombyggnad och renovering. *(Källa Naturvårdsverkets statistik för 2004) ta reda på vilka material som klassas som farligt avfall och vad som ska sorteras ut och användasigen! farligt avfall A. FARLIGT AVFALL Plocka bort allt farligt avfall innan rivningen, exempelvis: elektronik och kablage fogmassa tryckimpregnerat virke pcb olja lysrör och glödlampor bly färgrester asbest Farligt avfall kan skada hälsa och miljön och ska därför sorteras ut direkt på platsen. Det får inte blandas med annat avfall och det ska förvaras torrt och inlåst. För att förhindra spill av flytande avfall ska detta avfall förvaras i ett tätt kärl. Hushåll Ska lämna det farliga avfallet på kommunens miljöstation. Företag Ska anlita en godkänd transportör och entreprenör. För mera information om farligt avfall: Materialsortering vid rivning, Stockholms miljöförvaltning Kretsloppsrådet Miljösamverkans broschyr om farligt avfall på företag Arbetsmiljöregler för asbest Boverkets broschyr om rivning och farligt avfall materialåteranvändning B. MATERIAL SOM KAN ANVÄNDAS IGEN / MATERIALÅTERANVÄNDNING Äldre konstruktionsvirke av hög kvalitet, exempelvis bjälkar och takstolar. Gamla dörrar, fönsterkarmar, beslag, sanitetsgods, tegelpannor är exempel på material som kan återanvändas. Om en rivning måste genomföras kan i regel stora delar av en kulturhistoriskt värdefull byggnad tas tillvara och återanvändas av någon som restaurerar sitt hus. Begagnat byggmaterial finns att köpa eller sälja på Internet. För mera information: Länsstyrelsenssida om byggnadsvård Riksantikvarieämbetet Svenska Byggnadsvårdsföreningen Kalmar läns museum

4 hälsan och miljön? materialåtervinning brännbart material avfall till deponi C. MATERIAL SOM BLIR TILL NYTT MATERIAL / MATERIALÅTERVINNING Exempel på material som ska sorteras ut: metall gips glas betong, tegel och klinker asfalt förpackningar: emballageplast, wellpapp För mera information om varje material se: Hantering av rivningsavfall Stockholms miljöförvaltning D. MATERIAL TILL FÖRBRÄNNING/BRÄNNBART AVFALL SOM GER ENERGI UTAN ENERGITILLSKOTT Efter att farligt avfall och återvinningsbart material sorterats ut ska följande material sorteras ut för till förbränning, exempelvis: trä spånskivor plast som inte kan återvinnas fukt och skadedjursangripet virke För mera information: Hantering av rivningsavfall Stockholms miljöförvaltning E. AVFALL TILL DEPONI Efter sortering lämnas överblivet avfall till deponi! Exempel på sådana material är: sammansatta material som inte går att dela på och smutsigt och fuktskadat byggmaterial Se till att mängden avfall som lämnas direkt till deponi blir så liten som möjligt! 3 RIVNINGSPLANEN GRANSKAS OCH DU KAN KALLAS TILL RIVNINGSSAMRÅD Rivningsplanen granskas ur bygg- och miljösynpunkt och kompletteringar av planen kan krävas. I många fall kan ärendet handläggas snabbare om ett gemensamt besök görs på platsen. Observera att rivningslov ofta ges före rivningssamråd! Byggherre, kvalitetsansvarig och entreprenör kan kallas till ett rivningssamråd där rivningsplanen formellt godkänns. När rivningsplanen godkänts kan rivningen påbörjas! Beslutet från rivningssamrådet kan överklagas. 4 RIVNING MED SORTERING GENOMFÖRS ENLIGT RIVNINGSPLANEN Efter att rivningsplanen godkänts kan rivningen påbörjas enligt planen. Anteckna mängd, avfallsslag, hantering och avfallsmottagare i rivningsplanen för redovisning efter rivningens slut. 5 SLUTBEVIS När rivningen avslutas skickas följande uppgifter till bygglovsavdelningen: En sammanställning över avfallsmängderna och avfallsslagen. Transportdokument (med kopia på vågsedlar). En redovisning av hur de olika avfallsslagen har tagits omhand. Om redovisningen uppfyller kraven utformas ett slutbevis. visste du att rivningsavfall kan innehålla farligt avfall som kan skada

5 TELEFON OCH HEMSIDA TILL DIN KOMMUN Borgholms kommun Miljö- och byggnadsförvaltningen , Emmaboda kommun Bygg- och miljöenheten , , Gotlands kommun Stadsarkitekstkontoret , Hultsfreds kommun Miljö- och byggnadskontoret , Högsby kommun Miljö- och byggnadskontoret , , Kalmar kommun Samhällsbyggnadskontoret , Mönsterås kommun Byggnadsförvaltningen , Mörbylånga kommun Miljö- och byggnadsförvaltningen , Nybro kommun Samhällsbyggnadskontoret , Oskarshamns kommun Samhällsbyggnadskontoret , Torsås kommun Byggnadsförvaltningen , Vimmerby kommun Miljö- och byggförvaltningen , , Västerviks kommun Miljö- och byggnadskontoret , FRÅGOR OM RIVNING Får jag riva? Innan rivningen görs kontakta bygglovsavdelningen på kommunen och kontrollera om en ansökan om rivningslov eller en rivningsanmälan krävs. Vad är rivningslov/rivningsanmälan, rivningsplan, rivningssamråd, slutbevis? Rivningslov/rivningsanmälan Rivningsplan Rivningssamråd Slutbevis Boverkets broschyr om rivning och farligt avfall. Hur ansöker jag om rivningslov? Kontakta kommunens bygglovsavdelning innan rivningen! Ta reda på om en ansökan om rivningslov eller rivningsanmälan krävs. Hur handläggs ärendet och av vem? När du ansökt om rivningslov/lämnat en rivningsanmälan granskas ärendet av både byggoch miljöinspektörer. Du får därefter ett rivningslov som eventuellt meddelar tidpunkt för rivningssamråd. Varför ska jag sortera rivningsavfallet? Miljön och hälsan skadas i mindre utsträckning om farligt material samlas in för sig. Genom återvinning sparas det på nytt material. Mängden som deponeras minskas. Vem ansvarar för sorteringen? Byggherren ansvarar alltid för avfallshanteringen.den som river är skyldig att sortera rivningsavfallet; exempelvis fastighetsägaren vid reparationer och underhållsarbeten samt byggherren vid rivning och ombyggnad. Enligt miljölagstiftningen är alla skyldiga att: Skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda hälsa och miljö. Förebygga och motverka skada på hälsa och miljö. Hushålla med råvaror och utnyttja möjligheten till återanvändning och återvinning. Denna broschyr är en översiktlig tolkning av regelverket i Plan och bygglagen samt Miljöbalken. Kopiera gärna från broschyren men hänvisa till källan!

6 Var kan det sorterade avfallet lämnas? Kommunerna har olika rutiner för hantering av hushållens sorterade rivningsavfall. Kontakta din kommun för mera information! Företag kan lämna sorterat rivningsavfall till en godkänt avfallstransportör/entreprenör. Finns det avfall som är farligt i en byggnad? Farligt avfall finns i nästan alla byggnader. Hur sorterar jag? Sortera rivningsavfalletiföljandeordning: a. Farligt avfall b. Material som kan användas igen/materialåteranvändning c. Material som blir till nytt material/materialåtervinning d. Material till förbränning/brännbartavfall e. Avfall till deponi Det finns många guider för hur rivningsavfallbörsorteras. Här finns några länkar: Sveriges byggindustrier: Bygg och rivningsavfall Kretsloppsrådetsriktlinjerföravfallshantering Stockholmsstadsmaterialsorteringsguide Hallands sorteringsguide Vem kan ta emot rivningsavfallet? Olika rutiner finns för hantering av hushållens sorterade rivningsavfall. Kontakta din kommun för mera information! Företagare ansvarar själva för att rivningsavfallet sorteras och hamnar på rätt plats; detta kan ske genom att exempelvis anlita en godkänt entreprenör. Vem ansvarar för att rivningsavfallet hamnar på rätt ställe? Byggherren ansvarar för att avfallet hanteras rätt. Genom att se till att avfallet lämnas på miljöstationen eller hos en godkänd entreprenör försäkrar du dig om att avfallet hamnar rätt och inte ställer till skada. Vem har tillsynen över att lagen följs? Samhällsbyggnadsnämnden eller motsvarande nämnd i din kommun bedriver tillsyn enligt Plan och bygglagen samt Miljöbalken. Arbetsmiljöverket bedriver tillsyn enligt Arbetsmiljölagen. Får jag elda rivningsavfall? Det är inte tillåtet att elda rivningsavfall. Eldning av avfall får endast ske i godkända förbränningsanläggningar. Hur kan rivningsavfall transporteras? Privatpersoner får själva transportera sitt avfall till kommunens miljöstation eller hyra container genom renhållningsbolaget. Särskilda transportregler gäller för företag. För mera information se: Miljösamverkan Sydost Verksamhetsavfall Miljösamverkan Sydost Farligt avfall Uppställning av container? Om du vill ställa upp en container inom tätbebyggd område i Kalmar, Västervik eller Oskarshamn ska du söka tillstånd hos polisen. OBS! Ställ containern minst sex meter från husväggen. Detta för att skydda byggnaden vid eventuell brand! Finns värdefullt rivningsavfall? Material som kan användas igen/materialåteranvändning. Är elektriska och elektroniska produkter farligt avfall? Ja! Vad innebär upplysningsskyldigheten? Om du äger eller brukar en fastighet är du skyldig att omedelbart anmäla upptäckt av föroreningar som kan skada hälsan eller miljön till Samhällsbyggnadsnämnden eller motsvarande nämnd med ansvar för miljöfrågorna i kommunen. Vad händer om jag inte ansöker om rivningslov? Du kan få straffavgift och rivningen kan stoppas. Vad gäller för asbest? Arbetsmiljöverket har speciella regler för yrkesmässig hantering. Det krävs bland annat tillstånd, utbildning, skyddsutrustning, arbetssätt samt medicinska kontroller för dem som arbetar med asbest. Den som river asbest utan tillstånd från Arbetsmiljöverket riskerar sanktionsavgift på kr. Reglerna gäller inte för privatpersoner som river asbest på sitt eget hus om det används som privatbostad och man själv bor i huset. Självklart ska man ändå skydda sig genom att använda personlig skyddsutrustning och inte sprida asbesthaltigt damm.

7 MILJÖSAMVERKAN SYDOST ÄR ETT SAMARBETSPROJEKT MELLAN DE TRETTON KOMMUNALA MILJÖFÖR- VALTNINGARNA I GOTLANDS OCH KALMAR LÄN, REGIONFÖRBUNDET OCH LÄNSSTYRELSEN I KALMAR LÄN. Arbetet som utförs inom projektet bidrar till att nå uppsatta miljömål och medverkar till en hållbar utveckling inom länen. Uppgiften är att effektivisera miljö- och hälsoskyddsarbetet i regionen och ge stöd till både myndighetsutövning och till de mer informativa och förebyggande insatser som också är en del av tillsynen. Genom samverkan skapas ett bättre resursutnyttjande, bättre möjligheter för en likvärdig bedömning samt utrymme att gå på djupet i speciella frågor. På så vis bidrar Miljösamverkan Sydost till kompetensutveckling, kompetensförsörjning och förnyelse, vilket är viktigt inte minst för de mindre kommunerna i länen. Milösamverkan Sydost ADRESS Miljösamverkan Sydost Regionförbundet i Kalmar Box 762 (Nygatan 34) Kalmar PROJEKTLEDARE Karen Jensen , WEBBPLATS

Bygg och rivningsavfall

Bygg och rivningsavfall Bygg och rivningsavfall Information från avdelning avfall och miljökontoret Råd och riktlinjer för dig som planerar ombyggnation och/eller rivning Mer information finns på www.lulea.se välj avfall och

Läs mer

Denna broschyr riktar sig främst till fastighetsägare och entreprenörer som planerar att. bygga eller riva byggnader.

Denna broschyr riktar sig främst till fastighetsägare och entreprenörer som planerar att. bygga eller riva byggnader. om n o i t a m r ll a Info f v a s g n i ivn r h c o g byg Denna broschyr riktar sig främst till fastighetsägare och entreprenörer som planerar att bygga eller riva byggnader. VAD ÄR AVFALL? När Sverige

Läs mer

Rivningsplan / avfallshanteringsplan

Rivningsplan / avfallshanteringsplan Rivningsplan / avfallshanteringsplan Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Beräknat start och stoppdatum för rivning Byggherre Kontaktperson/telefon Entreprenör Kontaktperson/telefon

Läs mer

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande Bra avfallshantering i verksamheter med inbyggt kretsloppstänkande Innehåll Återanvändning sid 5 Förpackningar och tidningar sid 6 Kontorspapper sid 7 El-avfall sid 8 Farligt avfall sid 9 Hushållsavfall

Läs mer

Materialsortering vid renovering och rivning

Materialsortering vid renovering och rivning Materialsortering vid renovering och rivning 1 Dagens rivningar, ombyggnationer och renoveringar ställer stora krav på byggherren/fastighetsägaren som oftast är ytterst ansvarig för att avfallet sorteras

Läs mer

Miljömässig hantering av. rivningsavfall

Miljömässig hantering av. rivningsavfall Miljömässig hantering av Bygg- och rivningsavfall Sundsvalls kommun, miljökontoret, stadsbyggnadskontoret 2008 1 Innehållsföteckning Bakgrund 3 Miljöbalken 3 Branschåtagande 4 Verksamhetsutövarens ansvar

Läs mer

MILJÖBALKEN - hur berör den dig som företagare?

MILJÖBALKEN - hur berör den dig som företagare? MILJÖBALKEN - hur berör den dig som företagare? Innehåll Förord... 3 Miljöbalken berör alla... 4 Basfakta om miljöbalken... 4 Så här berör miljöbalken dig... 6 Kemiska produkter... 8 Miljöfarlig verksamhet...

Läs mer

MILJÖFÖRVALTNINGEN. Farligt avfall. En hjälpreda för företag och verksamheter med mindre mängder farligt avfall

MILJÖFÖRVALTNINGEN. Farligt avfall. En hjälpreda för företag och verksamheter med mindre mängder farligt avfall MILJÖFÖRVALTNINGEN Farligt avfall En hjälpreda för företag och verksamheter med mindre mängder farligt avfall Blomquist Annonsbyrå Illustrationer: Johnny Dyrander Tryckeri: Centraltryckeriet/Impress Vad

Läs mer

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov?

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov? Stina fick lov, får du? Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? 2 Ny plan- och bygglag gäller från 2 maj 2011 Den 2 maj 2011 kom en ny plan- och bygglag som ska göra det enklare för dig som

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag

farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag 2 f o t o : i l i l f o r m ingrid el i a s s o n en miljö värd att vårda Företagens ansvar. Giftigt, frätande och miljöfarligt. Det är

Läs mer

Materialsortering vid rivning. Förekomst Hantering

Materialsortering vid rivning. Förekomst Hantering Materialsortering vid rivning Förekomst REVIDERAD 2006 Materialsortering vid rivning Förekomst - Version 2006 Syfte med skriften En förutsättning för ett miljömässigt bra omhändertagande av rivningsmaterial

Läs mer

Miljöbalken. hur berör den dig som företagare?

Miljöbalken. hur berör den dig som företagare? Miljöbalken hur berör den dig som företagare? Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm uppdaterad i September 2002 Miljöbalken hur berör den dig som företagare? Innehåll förord 5 miljöbalken

Läs mer

Bygg- och rivningsavfall Construction & Demolition Waste

Bygg- och rivningsavfall Construction & Demolition Waste Bygg- och rivningsavfall Construction & Demolition Waste LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Byggnadsteknik Examensarbete: Alessandro Hamid Insanic Copyright Alessandro Hamid Insanic LTH Ingenjörshögskolan

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Renhållningsföreskrifter Haninge kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Haninge Sida 2 Innehåll Inledning 4 Ansvar och skyldigheter 4 Hushållsavfall 5 Hämtning 7 Undantag från föreskrifter 7 Bilaga

Läs mer

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan?

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Broschyren kan beställas från: Boverket, Publikationsservice Box 534 371 23 Karlskrona Telefon: 0455-35 30 50 Fax: 0455-819 27 E-post: publikationsservice@boverket.se

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby

Läs mer

Vad gäller för tillfälliga boenden?

Vad gäller för tillfälliga boenden? Vad gäller för tillfälliga boenden? En informationsbroschyr från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen för dig som funderar på att starta eller redan bedriver verksamhet med tillfälligt boende. 1 Senast

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Avfallsplan för Huddinge kommun

Avfallsplan för Huddinge kommun 1 Avfallsplan för Huddinge kommun Antagen av kommunfullmäktige 1999-12-16 2 Avfallsplan Sida 1 Vision 3 2 Avgränsningar och styrmedel 4 2.1 Lagar 4 2.1.1 Gällande renhållningslagstiftning 4 2.1.2 Nationella

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidan Kap 1. Inledande bestämmelser 2-3. Kap 2. Ansvar/skyldigheter 4. Kap 3. Hushållsavfall 5-7

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidan Kap 1. Inledande bestämmelser 2-3. Kap 2. Ansvar/skyldigheter 4. Kap 3. Hushållsavfall 5-7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Föreskrifter Boxholms Kommun Sidan Kap 1. Inledande bestämmelser 2-3 Kap 2. Ansvar/skyldigheter 4 Kap 3. Hushållsavfall 5-7 Kap 4. Annat avfall än hushållsavfall 8-9 Kap 5. Undantag

Läs mer

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan?

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Lagstiftning Plan- och bygglagen (1987:10), PBL Plan- och byggförordningen (1987:383), PBF Lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk,

Läs mer

Materialsortering. vid rivning och renovering

Materialsortering. vid rivning och renovering Materialsortering vid rivning och renovering Denna trycksak har tagits fram av Miljöförvaltningen i Stockholm. Denna upplaga utges gemensamt av VVS-Installatörerna, Elektriska Installatörsorganisationen

Läs mer

MINSKAD MILJÖSTÖRNING BYGG- OCH RIVNINGSAVFALL

MINSKAD MILJÖSTÖRNING BYGG- OCH RIVNINGSAVFALL MINSKAD MILJÖSTÖRNING FRÅN BYGG- OCH RIVNINGSAVFALL HANTERINGSRUTINER FÖRORD är ett samarbetsprojekt mellan länsstyrelsen i Älvsborgs län, Älvsborgs kommunförbund och länets kommuner. Huvudsyftet är att

Läs mer

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan?

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Lagstiftning Plan- och bygglagen (1987:10), PBL Plan- och byggförordningen (1987:383), PBF Lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk,

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer