Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun"

Transkript

1 Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Tillsyn på bilverkstäder 2006 Rapport nr 3/06 olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika mö

2 Inledning Inom ramen för miljö- och byggnadsnämndens tillsynsplan har samtliga, av miljö- och byggnadsnämnden kända, bilverkstäder i Sjöbo kommun besökts under Tillsynen har fokuserat på bilverkstädernas kemikalie- och avfallshantering. Sammanlagt har 17 bilverkstäder besökts. Miljö- och byggnadsnämnden har i samband med bokning av tillsynsbesök översänt checklista (se bilaga). Denna skulle återsändas ifylld till miljö- och byggnadsförvaltningen och utgjorde sedan underlag för tillsynsbesöken. Ifylld checklista återsändes från 9 av de 17 verksamheterna. Efter tillsynsbesöken har inspektionsrapporter sammanställts och översänts till bilverkstäderna. Brister som noterats vid tillsynsbesöken redovisas i tabell 1. Denna rapport har sammanställts av miljöinspektör Anna Karlsson som tillsammans med miljöinspektör Malin Tell Walient ansvarat för tillsynsprojektet. Tillsynsbesök har även utförts av miljöinspektör Peter Hellichius och miljöinspektör Kenneth Kallin. Lagstiftning - Miljöbalken (1998:808) - Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - Avfallsförordning (2001:1063) - Naturvårdsverkets föreskrift om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor; (NFS 2003:24) - Kemikalieinspektionens föreskrift (1998:8 ) - Skåne Läns policy för kemikalielagring - Renhållningsordning: Föreskrifter om avfallshantering för Sjöbo kommun. Tillsyn på bilverkstäder i Sjöbo kommun 2006 Verkstaden I samtliga besökta bilverkstadslokaler hade golvet en tät ytbeläggning. I tio av dessa fanns golvbrunnar som var kopplade till oljeavskiljare. Fem verksamheter fick någon form av anmärkning på hanteringen av oljeavskiljaren, i de flesta fall p.g.a. eftersatt skötsel och/eller tömning. En lokal hade golvbrunnar som enbart var kopplade till vattenlås. Fem verkstäder tömde och kontrollerade sina oljeavskiljare regelbundet. Fyra verkstäder som hade golvbrunnar och oljeavskiljare fick rådet att plugga sina golvbrunnar för att minska risken att spill når oljeavskiljaren och förstör dess funktion. Kemikaliehantering Hos åtta bilverkstäder fanns det brister i kemikaliehanteringen. De brister som noterades var främst avsaknad av invallning, men också olämplig placering, t.ex. förvaring av oljefat direkt på mark utomhus utan tak. På fyra av bilverkstäderna fanns brister både vad gäller invallning och förvaring. Hos övriga nio bilverkstäder förvarades kemikalier på ett bra sätt, t.ex. invallat och under tak. Avfall Farligt avfall På samtliga bilverkstäder sorteras farligt avfall (spillolja, oljefilter, batterier, lysrör, etc) ut från övrigt avfall. Sju bilverkstäder fick dock anmärkning på förvaringen av farligt avfall, t.ex. förvaring utan invallning, förvaring direkt på mark eller förvaring utan tak.

3 Absorptionsmedel sorterades i åtta fall inte ut från övrigt avfall. Av verkstäderna anlitade 13 stycken transportörer som godkänts av Länsstyrelsen för transport av farligt avfall. Av verksamheterna kunde elva visa upp anteckningar om farligt avfall. På tre verkstäder transporterades allt farligt avfall av verksamhetsutövaren själv till återvinningscentralen i Sjöbo. Fyra verksamheter transporterade vissa fraktioner av det farliga avfallet själv. Sex av verksamheten hade vid tillsynsbesöket inte anmält transport av farligt avfall till Länsstyrelsen. Av verksamheterna var det endast tre som nyttjat inlämningstillfällena vid återvinningscentralen i Sjöbo. En av dessa kunde visa upp anteckningar om farligt avfall. Övrigt avfall Skrot lämnas till godkända mottagare, däck lämnas oftast vid inbyte. Många av verkstäderna upplever problem med att göra sig av med däcken. Sammanfattning och diskussion Två av verksamheterna var vid tillsynsbesöken helt utan anmärkningar, övriga bilverkstäder hade en eller flera brister, se tabell 1. De vanligaste anmärkningarna som noterats vid tillsynsbesöken rör förvaring och hantering av farligt avfall. Den vanligaste bristen, tillsammans med brister i hantering och/eller förvaring av kemikalier, var att förbrukat absorptionsmedel inte hanterades som farligt avfall utan blandades med vanligt avfall. I många fall beror bristerna på okunskap om gällande lagstiftning. Reglerna kring detta upplevs av verksamhetsutövarna som svårgreppbara och krångliga. Här har miljö- och byggnadsnämnden, i egenskap av tillsynsmyndighet, en viktig uppgift att på ett tydligt sätt informera verksamhetsutövarna om gällande lagstiftning och tillhandahålla blanketter och informationsmaterial. Endast tre av de besökta verksamhetsutövarna hade nyttjat företagens möjlighet att lämna in farligt avfall på inlämningsdagarna på återvinningscentralen i Sjöbo. De flesta av verksamhetsutövarna kände till att denna möjlighet fanns, med valde ändå att inte använda sig av tjänsten. De som nyttjat tjänsten ansåg däremot att den fungerat bra. Ett problem var att endast en av dem som nyttjat företagens inlämningsdag kunde visa anteckningar över sitt farliga avfall. Av de företag som använt sig av SYSAV tjänster för hämtning av farligt avfall var det endast en som inte kunde redovisa anteckningar om sitt farliga avfall. Den som bedriver verksamhet där farligt avfall uppkommer ska föra anteckningar över mängd farligt avfall som uppkommer årligen, slag av avfall och de anläggningar som olika slag av avfall transporteras till, enligt 44 avfallsförordningen (2001:1063). Tillsynsbesöken visar att de flesta bilverkstäder som har golvbrunnar har dessa kopplade till oljeavskiljare och att övriga verkstäder saknar golvbrunnar. Detta är positivt med tanke på de risker för förorenande utsläpp som är förknippade med denna typ av verksamhet. Den av verksamheterna som saknade oljeavskiljare fick rådet att plugga sitt golvavlopp. På en verksamhet var bristerna så allvarliga att miljö- och byggnadsnämnden beslutade att förelägga denna. Detta ärende är vid denna rapports författande fortfarande under handläggning.

4 Tabell 1. Sammanfattning av de brister som noterades vid tillsyn av mindre bilverkstäder i Sjöbo kommun. Brister i skötsel Brister i transport av oljeavskiljare av farligt avfall Felaktig hantering av förbrukat absorptionsmedel Bristande dokumentation av avlämnat farligt avfall Brister i förvaring/ hantering av farligt avfall Brister i förvaring/ hantering av kemikalier 1 X X X X 2 X X 3 X X X X 4 X X 5 X X 6 X 7 X X X 8 9 X X X 10 X X 13 X X X X X 14 X X X X 15 X X X 16 X X 17 X X X Totalt Uppföljning Enligt gällande tillsynsplan skall bilverkstäder besökas vart fjärde år och en uppföljning kommer således att ske kontinuerligt. I de fall där föreläggande eller råd meddelats kommer återinspektion att ske i samband med handläggning av ärendet.

5 CHECKLISTA FÖR MILJÖSKYDDSINSPEKTION AV FORDONSVERKSTAD/BILVÅRDSANLÄGGNING I SJÖBO KOMMUN (IB.18:2) Inspektionsdatum.. Fastighetsbeteckning Företag. Organisationsnummer Fastighetsägare. Verksamhetsansvarig/ägare.. Adress Antal anställda...verkstadsyta... Verksamhet Verkstad Rostskydd Däckservice Lackering Rekond. Motordelstvätt Tvättplats medel:. antal tvättar/år: Detaljtvätt medel:. förbrukad mängd/år:... Verkstad Tät ytbeläggning Nej Ja kommentar. Golvbrunnar Nej Ja kommentar: Oljeavskiljare Nej Ja Larm Nej Ja Besiktningsprotokoll, år: kommentar. Uppsamling av spill, kommentar

6 Cisterner Dieseloljecistern m³ S-cistern K-cistern skyddad S-cistern Placering:... Kontrollerad: Tillstånd:.. Dieseloljecistern m³ S-cistern K-cistern skyddad S-cistern Placering:... Kontrollerad: Tillstånd:.. Inom vattenskyddsområde Nej Ja Sekundärt skydd? Kemikalieförvaring och förvaring av farligt avfall Inomhus Nej Ja invallat Nej Ja Köldmedieanläggning Anmäld till tillsynsmyndigheten Nej Ja År (gäller anl. med >10 kg köldmedium, årsrapport skall skickas in) Påfyllningsstopp av HCFC sedan 1 jan 2002, totalförbud för CFC sen 1 jan 2000 Avfallshantering Farligt avfall Spillolja Oljefilter Bilbatteri Batteri Lysrör Lösningsmedel Förbrukat abs.medel/trasor Färger Elektronik Annat farligt avfall....

7 Övrigt avfall Plast Däck Metallskrot Annat avfall...

8 Sjöbo kommun Sjöbo Telefon gheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu

ELAVFALL. Tillsynsprojekt våren 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179

ELAVFALL. Tillsynsprojekt våren 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179 ELAVFALL Tillsynsprojekt våren 2010 Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179 Sammanfattning Miljökontoret genomförde under våren 2010 ett tillsynsprojekt riktad

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn av cisterner som innehåller brandfarlig vätska

Riktlinjer för tillsyn av cisterner som innehåller brandfarlig vätska Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av (datum och ) Miljö och byggnämnden (20130205 2 ) Giltig fr.o.m. 20130226 Dokumentansvarig Miljöinspektör, miljö och byggnämnden Gäller för Alla kommunens verksamheter

Läs mer

Hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta Tillsyn 2009

Hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta Tillsyn 2009 Hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta Tillsyn 2009 Hälsoskydd Ulla Aronsson Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Målsättning...1 3. Genomförande...1 4. Omfattning...1 5. Resultat...2 5.1 Egenkontroll...

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Möta är ett samverkansprojekt mellan länets 13 kommuner företrädda av miljökontoren samt Länsstyrelsen Östergötland. Maj 2009 Förvara kemiska produkter

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Antagen av: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2005-06-02, 91 1. Inledning 2 2. Oljeavskiljare 3 2.1. VERKSAMHETER DÄR OLJEAVSKILJARE

Läs mer

14:12. Redovisning av kemikalietillsynsprojekt. - Ett länsövergripande samarbetsprojekt i Södermanlands län. Länsstyrelsens rapportserie nr 1-2001

14:12. Redovisning av kemikalietillsynsprojekt. - Ett länsövergripande samarbetsprojekt i Södermanlands län. Länsstyrelsens rapportserie nr 1-2001 Redovisning av kemikalietillsynsprojekt 14:12 - Ett länsövergripande samarbetsprojekt i Södermanlands län Länsstyrelsens rapportserie nr 1-2001 Anette Gillström Miljö- och Hälsoskyddsgruppen Länsstyrelsen

Läs mer

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Ett samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Innehållsförteckning 3 Ansvar och planering 4 Lagstiftning 4 Miljöbalken 5 Plan- och bygglagen 6 Anvisningar

Läs mer

Välkomna till kurs- och upptaktsdag cisterntillsyn!

Välkomna till kurs- och upptaktsdag cisterntillsyn! Välkomna till kurs- och upptaktsdag cisterntillsyn! www.vgregion.se/miljo/miljosamverkan Projektledare Lasse Lind tel 0532-714 47, fax 0532-187 70 lind.lasse@telia.com Biträdande projektledare Cecilia

Läs mer

Cisterntillsynshandledning

Cisterntillsynshandledning Cisterntillsynshandledning oktober 2003 Cisterntillsynshandledning Miljösamverkan Västra Götaland oktober 2003 Denna handledning har tagits fram av Miljösamverkans projektgrupp Cisterntillsyn under våren-sommaren

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2010. Åre Östersund Airport

MILJÖRAPPORT 2010. Åre Östersund Airport RAPPORT 2011-03-24 01.00 D 2011-000480 1(34) MILJÖRAPPORT 2010 Åre Östersund Airport Verksamhetsutövare: Swedavia Organisationsnummer: 556797-0818 Enligt miljöbalken 26:19 och Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Tillsynsrapport 2013 Värmemätare

Tillsynsrapport 2013 Värmemätare % datum%% % Tillsynsrapport 2013 Värmemätare En enkätundersökning av värmeleverantörers mätarhantering Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av Dellenbygdens återvinningsanläggning

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av Dellenbygdens återvinningsanläggning Aktbilaga 12 BESLUT 1 (16) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Christina Berglund Christina.Berglund@x.lst.se Tel. 026-171196 Dellenbygdens Miljöåtervinning AB C/O Svensk oljeåtervinning AB Cisternvägen

Läs mer

Framtidens insamlingssystem för smått el-avfall

Framtidens insamlingssystem för smått el-avfall EL-KRETSEN I SAMARBETE MED SÖRAB Framtidens insamlingssystem för smått el-avfall 2011-01-12 Sammanfattning BEHOV AV NYA INSAMLINGSSYSTEM FÖR SMÅ EL-PRODUKTER En ökad konsumtion av elektriska och elektroniska

Läs mer

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Renhållningsföreskrifter Haninge kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Haninge Sida 2 Innehåll Inledning 4 Ansvar och skyldigheter 4 Hushållsavfall 5 Hämtning 7 Undantag från föreskrifter 7 Bilaga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-01-20 Blad 1 (25) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.15-12.15 Beslutande Karin Stierna (c), ordförande

Läs mer

Handläggarstöd gym och idrott

Handläggarstöd gym och idrott Handläggarstöd gym och idrott Inledning Om detta handläggarstöd Läsanvisning Vad omfattas? Vilka är riskerna i verksamheterna? Prioriteringar i tillsynen Lagstiftning och myndigheter Förslag och rekommendationer

Läs mer

För Ystad Hamn Logistik AB

För Ystad Hamn Logistik AB För Ystad Hamn Logistik AB Miljörapport för verksamhetsåret 2013 TEXTDEL Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning... 2 1.1 Verksamheten... 2 1.2 Färjeservice... 2 1.3 Konventionell godshantering... 2 1.4 Fastighetsförvaltning...

Läs mer

Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa

Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa '/., H 1RH S MILJÖFÖRVALTNINGEN s TA^> Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholms stad En rapport från Miljöförvaltningen Nanna

Läs mer

Rapport Hygienlokalerstickande/skärande

Rapport Hygienlokalerstickande/skärande Ett samverkansprojekt mellan länets kommuner, Länsstyrelsen i Stockholms län och Kommunförbundet Stockholms Län. www.miljosamverkanstockholm.se Rapport Hygienlokalerstickande/skärande 2007 Miljösamverkan

Läs mer

Egenkontroll i flerbostadshus. Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information

Egenkontroll i flerbostadshus. Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information Egenkontroll i flerbostadshus Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information december 2007 Egenkontroll i flerbostadshus Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information Miljösamverkan

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (8) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

Handläggarstöd tillfälligt boende

Handläggarstöd tillfälligt boende Handläggarstöd tillfälligt boende Inledning Om detta handläggarstöd Läsanvisning Vad omfattas? Vilka är riskerna i verksamheterna? Prioriteringar i tillsynen Lagstiftning och myndigheter Förslag och rekommendationer

Läs mer

Tillståndet omfattar styckegods-, tank-, container- och bulktransport alla slag av farligt avfall.

Tillståndet omfattar styckegods-, tank-, container- och bulktransport alla slag av farligt avfall. 44%. BESLUT Diarienummer Sida W 2013-04-10 562-10011-2013 1(4) LANSSTYRELSEN VASTRA GOTALANDS LAN Miljöskyddsenheten Annika Lundahl Delgivningskvitto Renova AB Box 156 O 10-224543 1 401 22 GOTEBORG Tillstånd

Läs mer

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande Bra avfallshantering i verksamheter med inbyggt kretsloppstänkande Innehåll Återanvändning sid 5 Förpackningar och tidningar sid 6 Kontorspapper sid 7 El-avfall sid 8 Farligt avfall sid 9 Hushållsavfall

Läs mer

egenkontroll för fastighetsägare

egenkontroll för fastighetsägare egenkontroll för fastighetsägare 2008 Miljösamverkan Skåne delprojekt Egenkontroll för fastighetsägare Som fastighetsägare är det en hel del lagar och förordningar som man är skyldig att känna till. Man

Läs mer

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun. antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun. antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54 Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54 sid. 2 (17) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 Inledande bestämmelser... 3 Tillämpliga

Läs mer

Miljörapport 2011. Värmepumpverket i Västerås

Miljörapport 2011. Värmepumpverket i Västerås Miljörapport 2011 Värmepumpverket i Västerås TEXTDEL MILJÖRAPPORT FÖR VÄRMEPUMPVERKET VÄSTERÅS 2011 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Västerås Värmepumpverket

Läs mer

Juli 2013. Föreskrifter om avfallshantering och renhållning

Juli 2013. Föreskrifter om avfallshantering och renhållning Juli 2013 Föreskrifter om avfallshantering och renhållning Föreskrifter om avfallshantering och renhållning För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 miljöbalken finnas en renhållningsordning som skall

Läs mer