Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S"

Transkript

1 Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S

2 Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö. En väl fungerande egenkontroll ger bra förutsättning för att felaktiga rutiner gällande t ex städning eller klagomålshantering upptäcks innan de orsakar miljö- eller hälsoproblem. Lagkrav Miljöbalken gäller alla. Många verksamheter kan påverka miljön eller människors hälsa i någon mån, allt från bilverkstäder till skolor. Enligt miljöbalken ska den som bedriver en verksamhet planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka och förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön. Man skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning. Ansvarsfördelningen i verksamheten ska framgå tydligt. För anmälningspliktiga verksamheter såsom skolor gäller preciserade krav på egenkontrollen; arbetet skall dokumenteras och finnas på plats i verksamheten. Hur skall arbetet genomföras? Skolan har ansvaret för att införa och tillämpa egenkontrollen. Att detta verkligen sker kontrollerar tillsynsmyndigheten, miljö- och hälsoskyddsenheten. Tillsynen framöver kommer därför att inriktas på just detta. För att en skola ska kunna leva upp till miljöbalkens krav på hälso- och miljöskydd krävs även samverkan med fastighetsförvaltaren. Därför är en klar ansvarsfördelning mellan verksamhetsutövare och förvaltare en mycket viktig del av egenkontrollen. Det är också mycket viktigt att information om egenkontrollen når ut till all personal. Hur skall arbetet redovisas? Egenkontrollen skall vara dokumenterad, dvs. skriftlig. Den skall kunna visas upp vid inspektion och finnas lättillgänglig för all personal. Egenkontrollprogrammet bör bestå av en sammanställning av vilka dokument (rutiner, system mm) som finns och var de är placerade. En dokumentationspärm rekommenderas för detta ändamål. Egenkontrollens innehåll Miljö- och hälsoskyddsenheten räknar här upp punkter som kan vara till hjälp vid införande av egenkontrollen. Detta är tänkt som en vägledning. Har vi sammanställning över lagar och bestämmelser inom detta område? Har vi sammanställning över tillsynsmyndighetens beslut och information? Har vi tillräcklig kunskap om dessa frågor? Räcker kunskaperna inom verksamheten till för att utföra behövligt miljöarbete, säkerställa god inomhusmiljö och följa bestämmelser? Utbildning kan behövas och ett brett kontaktnät är viktigt. Samarbeta med andra skolor. Ansvarsfördelning. Verksamhetsansvarig, skyddsombud, fastighetsskötare eller dyl. som ansvarar för inomhusmiljöfrågor respektive miljöfrågor ges formellt ansvar, metoder och resurser för att kunna verka inom sitt ansvarsområde. 2

3 Ansvarsfördelning mellan verksamhetsutövare och fastighetsägare. Klargör ansvarsfördelning för t.ex. underhåll och reparationer. Gränsdragningslista. Kommunikationsplan som reglerar hur t ex felanmälan och återkoppling skall göras mellan skolan och fastighetsägare och även internt inom verksamheten. Fortlöpande kontroll och utvärdering av inomhusmiljön. T.ex. kan Checklista skola som miljö- och hälsoskyddskontoret sammanställt användas. Även arbetsmiljörond eller Allergirond från Folkhälsoinstitutet kan användas. Resultat av obligatorisk ventilationskontroll (OVK) ska finnas tillgängligt. Hur ofta utförs OVK? Rutiner för att tillse att ventilationssystemet regelbundet sköts, rengörs och kontrolleras. T.ex. kan större kontroller och rengöringar ligga på fastighetsägaren medan mindre som rengöring av don på verksamhetsutövaren. Har verksamheten förändrats så mycket att utredning om ventilationens kapacitet måste göras? Ventilationsdimensionering ska finnas i verksamheten. Då vet man den maxpersonbelastning med avseende på ventilationen som rekommenderas i varje rum. Märk gärna upp klassrummen med dessa uppgifter. Överskrids dimensioneringen? Radonsituationen ska vara kartlagd. När behövs nya mätningar göras? Vem svarar för underhåll av eventuella åtgärder, t ex fläktar? Handlingsplan för större störningar som t.ex. omfattande fuktskador och hälsobesvär. Det ska framgå vem som ansvarar för kartläggningen och tillvägagångssätt, utredning och efterkontroll samt rapportering till tillsynsmyndigheten. Fortlöpande kontroll och utvärdering av miljöpåverkan. Ställs miljökrav vid upphandling av varor, tjänster och transporter? Kan miljöpåverkan från person- och varutransporter bli mindre? Kan avfallsmängden minskas, alternativt kan mer återanvändas eller återvinnas? Kan användning av papper och andra förbrukningsvaror, vatten och energi (el och bränsle) minskas eller ändras? Enligt miljöbalken ska den som bedriver en verksamhet hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. I första hand ska förnybara energikällor användas. Produkter som kan vara farliga för miljö eller hälsa ska ersättas med mindre farliga alternativ enligt miljöbalkens produktvalsprincip. För att kunna göra detta måste man ha en överblick över vilka kemikalier som används i verksamheten och vilka effekter de har. Kemikalieförteckning ska ge en överblick av produkter som används i driften och skötseln av verksamheten och som kan innebära risk från hälso- och miljösynpunkt. Det är viktigt att inte glömma bort de kemikalier som används av entreprenörer. Kemikalier som normalt förekommer i hemmiljö och som är miljöanpassade, till exempel svanenmärkta, behöver inte tas upp på listan. Kemikalieförteckning ska innehålla. 1. Namn på produkten Avser normalt handelsnamnet. Det står vanligen på förpackningen eller i säkerhetsdatabladet 2. Omfattning och användning Årlig förbrukning. Till vad eller i vilket sammanhang används produkten? 3

4 3. Information om hälso- och miljöskadlighet Information om hälso- och miljöskadlighet finns på säkerhetsdatabladet. Rutiner för avfallshanteringen. Om farligt avfall uppstår i verksamheten måste en förteckning finnas över följande: 1. Den mängd avfall som uppkommer årligen 2. De slag av avfall som uppkommer i verksamheten 3. De anläggningar som olika slag av avfall transporteras till inkl transportdokument Städrutiner och system för uppföljning av städkvalitén. Följs städning och annan lokalvård och underhåll upp regelbundet? Finns ett städschema? Rutiner för åtgärder mot smittspridning. Magsjuka m.m. Information till vikarier Handtvätt. Personlig hygien. Rutin för systematisk hantering av klagomål på inomhusmiljö. Vilka rutiner finns för klagomålshantering? Hur sker återkoppling till de klagande? Ordningsregler med syfte att förbättra inomhusmiljön och rutiner vid överträdelse. Policy kan behövas för t.ex. lukter/parfym, allergen, /husdjur/klädombyte. Dokumenteras egenkontrollen i tillräcklig utsträckning? Kan vi bevisa att vi utför en bra egenkontroll? Vem ansvarar för att egenkontrollen genomförs? Förenkla arbetet! Egenkontrollen bör inordnas i verksamheten så att den blir en naturlig del i det dagliga arbetet. Egenkontrollen kan inarbetas i det systematiska arbetsmiljöarbetet för att undvika dubbelarbete. Det systematiska arbetsmiljöarbetet granskas av Arbetsmiljöinspektionen. Kraven i räddningstjänstlagen på förebyggande brandskyddsarbete är också en form av egenkontroll. Också brandskyddet bör kunna inarbetas i verksamhetens samlade egenkontroll. Tillsynsmyndighet för brandskyddet är kommunens räddningsnämnd. Uppföljning Miljö- och hälsoskyddsenheten kommer under kommande år följa upp hur egenkontrollen tillämpas, som en del i tillsynen. För att underlätta genomförande av egenkontroll bifogas ett försättsblad (t.ex. för en egenkontrollpärm) som kan användas som underlag. Kompletteringar kan behöva ske! Egenkontrollen är inget man blir klar med. Den ska fortlöpande ses över så att den följer förändringar i verksamheten. Ändringar och förbättringar ska göras när det är befogat. Information Denna information om egenkontroll samt checklista för inomhusmiljö kommer att finnas på service/miljö och hälsa. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST Lidingö stad Stockholmsvägen vx Miljö- och stadbyggnadskontoret FAX INTERNET Lidingö

5 Dokumentationspärm egenkontroll Innehåll Flik 1. Lagar och bestämmelser 2. Tillsynsmyndighetens beslut och information 3. Kunskap och utbildning 4. Ansvarsfördelning inom verksamheten 5. Ansvarsfördelning verksamhet - förvaltare 6. Kommunikationsplan t ex felanmälan 7. Kontroll och utvärdering av inomhusmiljön 8. Handlingsplan större störningar 9. Kontroll och utvärdering av miljöpåverkan 10. Förteckning kemikalier 11. Förteckning farligt avfall 12. Rutiner avfallshantering 13. Städrutiner och uppföljning 14. Rutiner smittspridning 15. Rutiner för klagomålshantering 16. Policy/ ordningsregler 17. Rutiner för uppdatering av egenkontroll 18. 5

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Egenkontroll Förskola och skola

Egenkontroll Förskola och skola Egenkontroll Förskola och skola Genom att ha en väl fungerande egenkontroll kan du som verksamhetsutövare visa hur du arbetar systematiskt för hälsosamma lokaler, där våra barn och ungdomar mår bra. Egenkontrollen

Läs mer

egenkontroll på förskolor Projekt inom Miljösamverkan Skåne

egenkontroll på förskolor Projekt inom Miljösamverkan Skåne egenkontroll på förskolor Projekt inom Miljösamverkan Skåne Titel: Utgiven av: Författare: Beställningsadress: Copyright: Upplaga: Egenkontroll på förskolor Projekt inom Miljösamverkan Skåne Miljösamverkan

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljökontoret informerar om MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Du som driver en förskola, skola

Läs mer

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljö- och byggenheten informerar om MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Den som driver en

Läs mer

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Meddelandeblad Mottagare: Miljö- och hälsoskyddsnämnder eller motsvarande Länsstyrelser December 2007 Revidering av utgåva från juni 2006 Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Regler för egenkontroll Miljöbalken

Läs mer

Egenkontroll enligt miljöbalken

Egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll enligt miljöbalken Information från miljöförvaltningen Lund 2 oktober 2014 Annika Skoog 046-355270 annika.skoog@lund.se Egenkontroll ska förebygga ohälsa Egenkontrollen är ett verktyg för

Läs mer

Inomhusmiljö. Metoder db Ventilation Radon Kvalster Rumsföreskrifter Globtermometer

Inomhusmiljö. Metoder db Ventilation Radon Kvalster Rumsföreskrifter Globtermometer Bostäder Klagomål Undersökning Jämförelsevärden Egenkontroll Miljöbalken Föroreningar Samverkansmodell Tillsyn Förskolor RF Inspektion Utredning Indikering Förvaltare Dosimeter Lufthastighet Formaldehyd

Läs mer

Tillsyn av inomhusmiljön i skolan-nationellt tillsynsprojekt

Tillsyn av inomhusmiljön i skolan-nationellt tillsynsprojekt Tillsyn av inomhusmiljön i skolan-nationellt tillsynsprojekt Miljö- och hälsoskyddsenheten i Österåker Rapport maj 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 4 Utförande och metod...

Läs mer

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028 Barn- och ungdomsnämnden Nämndinitiativ- Lärare och elever har rätt till

Läs mer

Egenkontroll för hälsa och miljö så funkar det

Egenkontroll för hälsa och miljö så funkar det TILL DIG I FÖRSKOLA, SKOLA ELLER FRITIDSHEM Egenkontroll för hälsa och miljö så funkar det 1 Förord Otillräcklig städning, bristfällig ventilation och olämpliga material är några av de faktorer i en lokal

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-03 137 1 (7) Datum: 2014-12-03 Dnr: 2013.Ma0072 Sida: 1 (7)

Läs mer

EGENKONTROLL. Fastställd och beslutad ansvarsfördelning.

EGENKONTROLL. Fastställd och beslutad ansvarsfördelning. EGENKONTROLLPROGRAM DOKUMENT: 00 EGENKONTROLL Dokument Innehåll Kommentar /Flik 01 Sammanställning av gällande bestämmelser Lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd som gäller för verksamheten.

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Egenkontroll i flerbostadshus. Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information

Egenkontroll i flerbostadshus. Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information Egenkontroll i flerbostadshus Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information december 2007 Egenkontroll i flerbostadshus Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information Miljösamverkan

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Projektet utfört av Nahid Heydari

Projektet utfört av Nahid Heydari Trelleborg kommun Miljöförvaltningen Michaël Borremans The Pupils, 2001 Miljötillsyn på tandläkarmottagningar i Trelleborg, Anderslöv och Smygehamn Projektet utfört av Nahid Heydari Miljöförvaltningens

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete Räddningstjänst

Läs mer

Rapport Hygienlokalerstickande/skärande

Rapport Hygienlokalerstickande/skärande Ett samverkansprojekt mellan länets kommuner, Länsstyrelsen i Stockholms län och Kommunförbundet Stockholms Län. www.miljosamverkanstockholm.se Rapport Hygienlokalerstickande/skärande 2007 Miljösamverkan

Läs mer

Checklista för egenkontroll vid avfallsförbränningsanläggningar baserat på FVE (SFS 1998:901) RAPPORT F2008:03 ISSN 1103-4092

Checklista för egenkontroll vid avfallsförbränningsanläggningar baserat på FVE (SFS 1998:901) RAPPORT F2008:03 ISSN 1103-4092 Checklista för egenkontroll vid avfallsförbränningsanläggningar baserat på FVE (SFS 1998:901) RAPPORT F2008:03 ISSN 1103-4092 Förord Avfallsförbränningsanläggningar berörs av många olika lagkrav och som

Läs mer

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 MEDDELANDE FRÅN RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE Allmänna råd och kommentarer Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete beslutade den 20 december 2001. Enligt

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Ett samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Innehållsförteckning 3 Ansvar och planering 4 Lagstiftning 4 Miljöbalken 5 Plan- och bygglagen 6 Anvisningar

Läs mer

MILJÖFÖRVALTNINGEN. Farligt avfall. En hjälpreda för företag och verksamheter med mindre mängder farligt avfall

MILJÖFÖRVALTNINGEN. Farligt avfall. En hjälpreda för företag och verksamheter med mindre mängder farligt avfall MILJÖFÖRVALTNINGEN Farligt avfall En hjälpreda för företag och verksamheter med mindre mängder farligt avfall Blomquist Annonsbyrå Illustrationer: Johnny Dyrander Tryckeri: Centraltryckeriet/Impress Vad

Läs mer

foto: Bananastock Bra miljö i förskola och skola Enköpings kommun

foto: Bananastock Bra miljö i förskola och skola Enköpings kommun foto: Bananastock Bra miljö i förskola och skola Enköpings kommun För en bättre miljö i förskola och skola Information till dig som driver eller arbetar inom förskola och skola, eller ska starta en ny

Läs mer

HYGIENRUTINER. Egenkontroll. förskola och i tillämpliga delar för förskoleklass, fritidshem och tidigare skolår på Eketånga Montessoriskola.

HYGIENRUTINER. Egenkontroll. förskola och i tillämpliga delar för förskoleklass, fritidshem och tidigare skolår på Eketånga Montessoriskola. Egenkontroll HYGIENRUTINER förskola och i tillämpliga delar för förskoleklass, fritidshem och tidigare skolår på Eketånga Montessoriskola. Spridning av infektioner i förskolegrupper går inte att undvika

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Tillsyn av förskolor Kommunerna i Västerbottens län 2004

Tillsyn av förskolor Kommunerna i Västerbottens län 2004 Tillsyn av förskolor Kommunerna i Västerbottens län 2004 Bilder från förskolor i Umeå Teckningar Hampus Söderlund, Rebecka Söderlund Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & syfte 4 Genomförande

Läs mer